6,1. Wat is migratie? On the move. Samenvatting door een scholier 1685 woorden 3 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde. 2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6,1. Wat is migratie? On the move. Samenvatting door een scholier 1685 woorden 3 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde. 2."

Transcriptie

1 Samenvatting door een scholier 1685 woorden 3 juni ,1 33 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand 2.1 Migratie Wat is migratie? migratie = van woonplaats veranderen Als je let op de afstand die de migranten afleggen, kun je drie niveaus onderscheiden: verhuizen naar een ander werelddeel; verhuizen binnen een werelddeel; verhuizen binnen het eigen land. Migratie op wereldniveau Zuid-Noordmigratie = migratie vanuit de arme landen, vooral in het zuidelijk deel van de wereld, naar de rijke landen, vooral in het noordelijk deel van de wereld Buitenlandse migratie Binnen werelddelen vindt ook migratie plaats: buitenlandse migratie = migratie van het ene land naar het andere emigratie = je land verlaten om je in een ander land te vestigen immigratie = een land binnenkomen om je daar te vestigen Binnenlandse migratie binnenlandse migratie = migratie binnen het eigen land Platteland => Stad Arme delen van het land => Rijke delen van het land In arme landen komt ook vaak gedwongen migratie voor, als gevolg van: burgeroorlog; dictatuur; ecologische ramp. Binnen de rijke landen is er overwegend vrijwillige migratie. Er komt echter ook gedwongen migratie voor. 2.2 Waarom is er migratie On the move pushfactoren = redenen waarom mensen een gebied verlaten. pullfactoren = redenen waarom mensen naar een gebied toe gaan om er in te gaan wonen. Vaak zijn push- en pullfactoren elkaars spiegelbeeld. Push- en pullfactoren zijn onder te verdelen in economische, politieke, sociale en ecologische redenen. Economische redenen economische migratie = migratie met als belangrijkste doel de eigen welvaart te vergroten Pagina 1 van 6

2 Er is veel economische migratie van arme naar rijke landen. Politieke redenen politieke migratie = migratie vanwege politieke redenen zoals oorlog of vervolging Politieke migratie is meestal gedwongen migratie Sociale redenen gezinshereniging = de echtgenote van de migrant komt samen met de kinderen naar het land waar de migrant nu woont, zodat het gezin weer samenkomt gezinsvorming = een hier geboren allochtoon (met name Turk of Marokkaan) kiest voor een partner uit het herkomstland van de ouders en vormt samen een gezin. volgmigratie = migratie die het gevolg is van eerdere migratie (bijv. gezinshereniging of gezinsvorming) migratienetwerk = familie, vrienden en bekenden die al in het vestigingsland wonen en die een belangrijke rol spelen bij de komst van immigranten Ecologische redenen ecologische migratie = migratie vanwege verslechtering van het milieu 2.3 Gevolgen van migratie Wat zie je? Migratie heeft gevolgen voor de vestigingslanden, maar ook voor de vertreklanden. Gevolgen van migratie dorp of stad in een arm vertrekland stad in een rijk: vestigingsland Economisch: => meer rijkdom => meer winkels => soms stijgende prijzen => verwaarlozing van de landbouw => sluiting van bedrijfjes => immigranten doen werk wat niet iedereen wil doen => verjonging van de beroepsbevolking Demografisch: => vergrijzing => verjonging => bevolkingsgroei Sociaal: => de emigrant krijgt meer aanzien => immigranten hebben een lagere opleiding en lager betaalde banen => ontstaan zwarte scholen Cultureel: => de emigrant komt terug met westerse kleding en westers gedrag immigranten hebben: => ander geloof => andere taal => andere gewoonten Ruimtelijk: => immigranten bouwen nieuwe (tweede) huizen => concentratie van migranten in woonwijken met Pagina 2 van 6

3 goedkope woningen => in die wijken vaak allochtone winkels Gevolgen van binnenlandse migratie pensioenmigratie = gepensioneerden trekken naar steden waar het prettig wonen is Zijn de migranten welkom? Vaak zijn de migranten niet welkom, maar in de rijke Arabische oliestaten worden juist migranten binnengehaald. Vergrijzing en immigratie vergrijzing = de stijging van het percentage bejaarden 2.4 Vluchtelingen Meer vluchtelingen mobiliteit = het gemak waarmee mensen zich verplaatsen Doordat de mobiliteit en het aantal mensen toeneemt neemt het aantal migranten ook toe. Een steeds belangrijkere groep migranten wordt gevormd door vluchtelingen. 1/200 van de mensen zijn vluchteling. vluchteling = iemand die uit gegronde vrees voor vervolging wegens ras, godsdienst of het behoren tot een bepaalde groepering, zich buiten zijn eigen land bevindt en de hulp van dat land niet kan of wil inroepen. UNHCR = United Nations High Commissioner for Refugees: een speciale afdeling van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met vluchtelingen. De UNHCR onderscheidt verschillende groepen vluchtelingen. Dit zijn de belangrijkste: 1. Mensen die hun land zijn ontvlucht (± 12 miljoen). 2. Mensen die binnen hun land naar een veilige regio vluchten (±6,5 miljoen). 3. Asielzoekers (±1 miljoen) 4. Naar hun land terugkerende vluchtelingen (±0,5 miljoen). Als vluchtelingen niet naar hun land kunnen terugkeren, worden ze door de UNHCR in een ander land ondergebracht. Vluchten, maar waar heen? De belangrijkste pushfactoren voor politieke vluchtelingen zijn dictaturen en (burger)oorlogen. Deze vluchtelingen vluchten naar: => een veiliger buurland (grootste groep); => naar een veiliger plek binnen het land; => een ander land om daar asiel aan te vragen omdat ze niet kunnen of willen terugkeren. Veel vluchtelingen willen het liefst zo snel mogelijk naar hun eigen land terugkeren. Na 9-11 Na de aanslag op het WTC in september 2001zijn veel landen strenger geworden in het toelaten van vluchtelingen. Door vele conflicten en burgeroorlogen zijn veel Afrikaanse landen ook strenger geworden in hun vluchtelingenbeleid. 4.1 Nederland migratieland Allemaal allochtonen Vlak na WOII leverde Europa vooral emigranten, maar nu, na het economisch herstel is Europa een belangrijk immigratiegebied. Pagina 3 van 6

4 Veel landen in Europa laten nu minder immigranten toe. Immigranten zoeken steeds naar de zwakste schakel. Ook binnen de EU vindt migratie plaats, doordat de binnengrenzen zijn verdwenen. De inwoners kunnen nu makkelijker verhuizen. Immigratie tot 1990 Na de onafhankelijkheid van de Nederlandse koloniën kwamen (en komen) veel mensen daaruit naar Nederland. Na 1960 kreeg men in Nederland en tekort aan laag- en ongeschoolde arbeiders. Deze ging Nederland werven. Turkse en Marokkaanse gastarbeiders bleven in Nederland. Dit zorgde voor volgmigratie (gezinshereniging, gezinsvorming). Immigratie na 1990 Na 1990 is de immigratie in Europa van karakter veranderd. Er kwam een stroom van migranten. arbeidsmigrant = migrant die naar een ander (rijker) gebied trekt om er te gaan werken De meeste arbeidmigranten zijn hier illegaal, ze hebben geen vergunning om in Nederland te blijven. Nederland heeft nu een streng toelatingsbeleid: alleen echte politieke vluchtelingen mogen blijven. Emigratie Sinds 1945 zijn ruim ½ miljoen mensen uit Nederland geëmigreerd. Vanaf 1960 stijgt de emigratie geleidelijk. Men emigreert tegenwoordig o.a. ook vanwege werk, studie en omdat de belastingen in buurlanden lager zijn. remigratie = de terugkeer van migranten naar hun land van herkomst 4.2 Waar komen de migranten in Nederland terecht Concentratie in grote steden De meeste immigranten vestigen zich in de Randstad, vooral in de grote steden. Binnen zo n grote stad wonen allochtonen vooral in wijken rond het centrum. Tussen 2000 en 2020 zal het percentage allochtonen in Amsterdam sterk gaan groeien, van 40% naar 65%. Asielzoekers vormen qua woonplaats een uitzondering in Nederland omdat zij niet zelf hun woonplaats uitzoeken maar de overheid dat voor hen doet. Concentratie in oude wijken Migranten wonen veel in de oudere, goedkopere wijken van de grote steden. Blanke Nederlanders met een hoger inkomen trokken weg uit de grote steden. segregatie = dat binnen de steden mensen met hogere en lagere inkomens steeds meer gescheiden van elkaar leven. De ruimtelijke inrichting van de wijken rond het centrum verandert hierdoor erg. zwarte school = een school waarvan >50% van de leerlingen allochtoon is. witte vlucht = wanneer veel ouders van autochtone afkomst hun kinderen niet naar een zwarte school in de buurt sturen, maar naar een witte school elders. Tussen moederland en Nederland Veel immigranten zijn nog sterk met hun moederland verbonden. Van de 2e generatie trouwt nog een groot deel met iemand uit het moederland. De 3e generatie richt zich meer op Nederland. Ze zijn ook steeds hoger opgeleid. Deze groep wordt in Pagina 4 van 6

5 Nederland steeds groter. 4.3 Binnenlandse migratie: de Randstad als roltrap Verhuizen Per jaar verhuizen 1,6 miljoen mensen binnen Nederland. de Randstad = een sterk verstedelijkt hoefijzervormig gebied met hierin het Groene Hart, in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. De roltrap op of de roltrap af? Komen naar de Randstad Trekken weg uit de Randstad => jonge studenten (veel universiteiten) => werkzoekenden (veel banen) => sommige bedrijven + werknemers => gepensioneerden (rustig + goedkoop) Buiten de Randstad De verdeling van de bevolking wordt voor een belangrijk deel bepaald door de binnenlandse migratie. 50% van de verhuizingen => trouwen, samenwonen of scheiden andere 50% => studie, beter wonen of werk In gebieden waar naar verhouding veel jongeren wegtrekken treedt vergrijzing op. Verschillen in aard en richting van de migratie migratiemotieven = redenen waarom mensen migreren Verschillende migratiemotieven: 1. migratie naar Nederland: * verhoging van de welvaart * sociale motieven * politieke motieven 2. binnenlandse migratie: * studie * goed wonen * werk * veranderingen in het huishouden Vaak hoort een bepaald motief bij een bepaalde leeftijdsgroep. Richting: binnenlandse migranten trekken vooral weg uit de grote steden in Nederland (uitz. jongeren) buitenlandse migranten vestigen zich vooral in de grote steden in Nederland. 4.4 Integratie, gaat dat lukken? Acculturatie: wordt het assimilatie of integratie? acculturatie = ontmoeting tussen twee culturen waarbij beide worden beïnvloed Er zijn twee vormen van acculturatie: 1. Assimilatie. De migrant past zich helemaal aan de cultuur van het ontvangende land aan. Deze groepen kun je niet meer als aparte groepen in de Nederlandse samenleving herkennen. 2. Integratie. De migrant past zich aan de ontvangende samenleving aan, maar wil ook belangrijke onderdelen van zijn eigen cultuur behouden. Hoe groter het verschil in cultuur, hoe moeilijker de integratie verloopt. Pagina 5 van 6

6 Wie is verantwoordelijk voor de integratie? Op de eerste plaats is de migrant zelf verantwoordelijk voor de integratie. inburgeringcursus = cursus met lessen over de Nederlandse taal en het functioneren van de maatschappij, die nieuwkomers in Nederland moeten volgen om beter in de Nederlandse maatschappij te kunnen worden opgenomen Sinds 1998 moet als immigrant in Nederland zo n inburgeringcursus volgen. Ook de ontvangende samenleving is verantwoordelijk voor integratie. De Nederlandse overheid bevordert de integratie op verschillende manieren. Wat bevordert of belemmert de integratie? een baan (de beste manier om te integreren) de plek waar je woont hoe lang je al in Nederland woont of je van plan bent terug te keren naar het land van herkomst Pagina 6 van 6

Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 2 t/m 8

Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 2 t/m 8 Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 2 t/m 8 Samenvatting door Anne 1154 woorden 12 april 2017 6,3 46 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Paragraaf 2 Bevolkingsspreiding: de manier

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Migratie & mobiliteit

Samenvatting Aardrijkskunde Migratie & mobiliteit Samenvatting Aardrijkskunde Migratie & mobiliteit Samenvatting door een scholier 825 woorden 24 juli 2005 7,2 19 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdstuk 1: On the move 1. Waar het gras groener is

Nadere informatie

Antwoorden Aardrijkskunde H1 bevolking 1.7 t/m 1.9 en workitout

Antwoorden Aardrijkskunde H1 bevolking 1.7 t/m 1.9 en workitout Antwoorden Aardrijkskunde H bevolking.7 t/m.9 en workitout Antwoorden door een scholier 49 woorden april 08,7 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Hoofdstuk Bevolking - antwoorden.7

Nadere informatie

De politieke situatie in Oost-Europa leidt tot politieke decompartimentering: staten vallen uiteen in

De politieke situatie in Oost-Europa leidt tot politieke decompartimentering: staten vallen uiteen in Boekverslag door A. 1662 woorden 6 december 2002 6.7 99 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Aardrijkskunde Domein Migratie en Mobiliteit Hoofdstuk 1 Migratiestromen 1 Hoe vinden migratiestromen op wereldschaal

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, 2 en 3, Migratie en vervoer

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, 2 en 3, Migratie en vervoer Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, 2 en 3, Migratie en vervoer Samenvatting door een scholier 1199 woorden 3 april 2003 6,2 29 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Hoofdstuk 1 Paragraaf

Nadere informatie

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist Bevolking Waar zit iedereen? Waar zit iedereen? Bevolkingsspreiding Vraag 1 van 9 Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist B. Onjuist De manier waarop de bevolking over een gebied

Nadere informatie

5.2. Praktische-opdracht door een scholier 1531 woorden 18 september keer beoordeeld. Geschiedenis. Inleiding

5.2. Praktische-opdracht door een scholier 1531 woorden 18 september keer beoordeeld. Geschiedenis. Inleiding Praktische-opdracht door een scholier 1531 woorden 18 september 2003 5.2 49 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Inleiding Ik wil wat vertellen over sommige bevolkingsgroepen die uit andere landen in ons lang

Nadere informatie

Spreekbeurt Aardrijkskunde De Verenigde Staten: land van migranten

Spreekbeurt Aardrijkskunde De Verenigde Staten: land van migranten Spreekbeurt Aardrijkskunde De Verenigde Staten: land van migranten Spreekbeurt door een scholier 1713 woorden 9 december 2001 5,9 272 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdvraag: Wat is na 1980 het patroon

Nadere informatie

2. Groei allochtone bevolking fors minder

2. Groei allochtone bevolking fors minder 2. Groei allochtone bevolking fors minder In 23 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. De verminderde groei vond vooral plaats

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS Werkstuk door een scholier 1420 woorden 23 mei 2001 7,5 344 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Het patroon van de binnenlandse migratie in de VS sinds

Nadere informatie

Aardrijkskunde Hoofdstuk 1

Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 1384 woorden 4 oktober 2005 6 4 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Geografische mobiliteit: mensen die zich verplaatsen omdat ze ergens anders

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Migratie en vervoer

Samenvatting Aardrijkskunde Migratie en vervoer Samenvatting Aardrijkskunde Migratie en vervoer Samenvatting door een scholier 1310 woorden 22 februari 2004 6,2 32 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Migratie en vervoer Hoofdstuk 1: Migratiestromen

Nadere informatie

Migratie in Utrecht. Renée Langedijk,Natalie Bakker, Wouter Smit en Boy Trip 3D

Migratie in Utrecht. Renée Langedijk,Natalie Bakker, Wouter Smit en Boy Trip 3D Migratie in Utrecht Renée Langedijk,Natalie Bakker, Wouter Smit en Boy Trip 3D Inhoudsopgave - Inhoudsopgaven - Inleiding - Welke etnische groepen zijn er in utrecht? - Hoe kun je bepaalde etnische groepen

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Multiculturele samenleving

Samenvatting Maatschappijleer Multiculturele samenleving Samenvatting Maatschappijleer Multiculturele samenleving Samenvatting door een scholier 1974 woorden 7 juni 2005 5,9 156 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer H5: Nederland, een multiculturele samenleving

Nadere informatie

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast

Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast Tekst 4 Emigrerende Nederlander heeft nooit heel erge haast 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Postbodes gezocht. Standplaats: Reykjavik. Vereist: een goede conditie. Kennis van de IJslandse taal niet nodig. Zomaar

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Pluriforme Samenleving

Samenvatting Maatschappijleer Pluriforme Samenleving Samenvatting Maatschappijleer Pluriforme Samenleving 7,5 Samenvatting door Martijn 1441 woorden 110 keer beoordeeld 28 maart 2017 Vak Maatschappijleer Methode Thema's maatschappijleer 1: Cultuur: Alle

Nadere informatie

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland André Corpeleijn* Inleiding Arbeidsmigratie is de laatste tien jaar weer in de belangstelling gekomen. De uitbreiding van de Europese Unie en de komst van Oost-Europese werknemers naar Nederland hebben

Nadere informatie

Praktische opdracht Wiskunde C Bevolkingsgroei

Praktische opdracht Wiskunde C Bevolkingsgroei Praktische opdracht Wiskunde C Bevolkingsgroei Praktische-opdracht door een scholier 2048 woorden 22 april 2003 5,9 100 keer beoordeeld Vak Wiskunde C PRACTISCHE OPDRACHT WISKUNDE: BEVOLKING Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 Samenvatting door L. 382 woorden 27 juni 206 0 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde H3 Par 2 Een stad heeft 4 kenmerken: - een bepaalde, per land verschillende omvang;

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Samenvatting door E. 1169 woorden 16 maart 2017 6,5 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1.1 Opvoeding= kinderen leren hoe ze zich moeten gedragen. - Veilige

Nadere informatie

5,9. Samenvatting door een scholier 1448 woorden 6 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

5,9. Samenvatting door een scholier 1448 woorden 6 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1448 woorden 6 februari 2011 5,9 12 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Pluriforme samenleving In Nederland wonen ruim zestien miljoen mensen.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Multiculturele samenleving

Samenvatting Maatschappijleer Multiculturele samenleving Samenvatting Maatschappijleer Multiculturele samenleving Samenvatting door M. 1352 woorden 8 december 2016 6,3 3 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Multiculturele samenleving begrippen Hoofdstuk 1 Multiculturele

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, Migratie en Mobiliteit

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, Migratie en Mobiliteit Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, Migratie en Mobiliteit Samenvatting door een scholier 1112 woorden 19 juni 2007 6,8 11 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Atlantis Urbanisatie (tot 1960)»

Nadere informatie

De eerste immigranten: Engelsen aan de Oostkust: 13 koloniën (overzees gebied), bestuurt door Engeland.

De eerste immigranten: Engelsen aan de Oostkust: 13 koloniën (overzees gebied), bestuurt door Engeland. Samenvatting door een scholier 2436 woorden 28 november 2012 4,5 60 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Paragraaf 1 De multiculturele samenleving in de Vs Eerste migranten: Oorspronkelijke

Nadere informatie

*spreidingspatronen van migranten- en andere bevolkingsgroepen in grote steden beschrijven oude woonwijken achterstandswijk/buurt

*spreidingspatronen van migranten- en andere bevolkingsgroepen in grote steden beschrijven oude woonwijken achterstandswijk/buurt Specificaties examenprogramma Aardrijkskunde vmbo Migratie en de multiculturele samenleving BB Explicitering bij de eindtermen De kandidaat kan Onderdeel 1 de maatschappelijke en ruimtelijke segregatie

Nadere informatie

Overal Nederlanders vmbo12

Overal Nederlanders vmbo12 banner Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 20 juni 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62203 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden

Samenvatting Aardrijkskunde Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden Samenvatting Aardrijkskunde Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden Samenvatting door een scholier 1149 woorden 21 juni 2004 5,3 162 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Hoofdstuk

Nadere informatie

Overal Nederlanders vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Overal Nederlanders vmbo12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 06 September 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62203 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde 4 en 5. Inhoudsopgave. Tekstsamenvatting Pagina 2 t/m 5 Basisboek Pagina 6 t/m 7. 1 P a g e

Samenvatting Aardrijkskunde 4 en 5. Inhoudsopgave. Tekstsamenvatting Pagina 2 t/m 5 Basisboek Pagina 6 t/m 7. 1 P a g e Samenvatting Aardrijkskunde 4 en 5 Inhoudsopgave Tekstsamenvatting Pagina 2 t/m 5 Basisboek Pagina 6 t/m 7 1 P a g e Tekstsamenvatting People on the move Verenigde staten: 4 Regio s - Noord-Oosten - Midwesten

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 4

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 4 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 4 Samenvatting door V. 1441 woorden 21 mei 2017 5,5 4 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Paragraaf 2 Wat is een stad? 4 kenmerken: - Een bepaalde,

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Pluriforme samenleving. Samenvatting Maatschappijleer hoofdstuk 4 Pluriforme samenleving

Samenvatting Maatschappijleer Pluriforme samenleving. Samenvatting Maatschappijleer hoofdstuk 4 Pluriforme samenleving Samenvatting Maatschappijleer Pluriforme samenleving Samenvatting door Nynke 1210 woorden 5 april 2018 8,9 9 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting Maatschappijleer

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Vreemdelingenbeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Retourmigratie eerste generatie Turken

Retourmigratie eerste generatie Turken Retourmigratie eerste generatie Turken Anita Böcker (a.bocker@jur.ru.nl) : Wie keert terug en waarom? Ontwikkeling remigratiecijfers vanaf jaren 60 Kenmerken recente remigranten Gebruik Remigratiewet Lopend

Nadere informatie

6,4. Antwoorden door een scholier 1268 woorden 14 januari keer beoordeeld. Maatschappijleer

6,4. Antwoorden door een scholier 1268 woorden 14 januari keer beoordeeld. Maatschappijleer Antwoorden door een scholier 1268 woorden 14 januari 2004 6,4 39 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Maatschappijleer hoofdstuk 4 een multiculturele samenleving Opdracht 1 a) Aardappelen

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING kaarten 1 en 2 Spreiding allochtonen in Den Haag kaart 1 kaart 2 uit Indonesië totaal

Nadere informatie

Opdracht Maatschappijleer Integratie en immigratie

Opdracht Maatschappijleer Integratie en immigratie Opdracht Maatschappijleer Integ en immig Opdracht door een scholier 1899 woorden 21 januari 2004 6,6 90 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Integ en immig 1. Wat is het probleem? -Historische schets Tussen

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

Thema 5 Over de grens. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Emigranten. Immigranten. Onder de loep. Begrippen. verblijfsvergunning.

Thema 5 Over de grens. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Emigranten. Immigranten. Onder de loep. Begrippen. verblijfsvergunning. Meander Samenvatting groep 7 Thema 5 Over de grens Samenvatting Emigranten Je kunt verschillende redenen hebben om te emigreren, zoals werk of de drukte in Nederland ontvluchten. Zo kun je van het dichtbevolkte

Nadere informatie

Migranten: wie komen, wie gaan terug en wie laten hun gezin overkomen?

Migranten: wie komen, wie gaan terug en wie laten hun gezin overkomen? Han Nicolaas 1), Arno Sprangers 1), Aslan Zorlu 2) en Joop Hartog 2) In telde Nederland 121 duizend immigranten, 12 duizend minder dan in. Van de immigranten in hadden 87 duizend een niet-nederlandse nationaliteit.

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, migratie en vervoer

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, migratie en vervoer Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, migratie en vervoer Samenvatting door een scholier 2096 woorden 28 oktober 2007 3,9 8 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Atlantis Samenvatting atlantis

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Bevolking groeit tot 17,5 miljoen in 2038

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Bevolking groeit tot 17,5 miljoen in 2038 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-085 18 december 2008 9.30 uur Bevolking groeit tot 17,5 miljoen in 2038 Nog 1 miljoen inwoners erbij, inwonertal zal harder groeien dan eerder gedacht

Nadere informatie

9,2. Antwoorden door een scholier 1786 woorden 1 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Oefentoets hoofdstuk 3

9,2. Antwoorden door een scholier 1786 woorden 1 april keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Oefentoets hoofdstuk 3 Antwoorden door een scholier 1786 woorden 1 april 2011 9,2 4 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Oefentoets hoofdstuk 3 Globalisering in steden: grootstedelijke gebieden in de VS 1 Bekijk bron 7. De bron

Nadere informatie

De feiten: arbeidsmigratie door de jaren heen

De feiten: arbeidsmigratie door de jaren heen De feiten: arbeidsmigratie door de jaren heen Jeannette Schoorl Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Den Haag NIDI/NVD/CBS Seminar arbeidsmigratie 30 maart 2011 Onderwerpen Historische

Nadere informatie

7,9. Samenvatting door K woorden 23 oktober keer beoordeeld. Vak Maatschappijleer 2

7,9. Samenvatting door K woorden 23 oktober keer beoordeeld. Vak Maatschappijleer 2 Samenvatting door K. 2009 woorden 23 oktober 2016 7,9 9 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 2 Maatschappijleer Mavo 4 Boek Blikopener Samenvatting Module 4: Een kleurrijke samenleving Centrale vraag:

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer nederland, een multiculturele samenleving

Samenvatting Maatschappijleer nederland, een multiculturele samenleving Samenvatting Maatschappijleer nederland, een multiculturele samenleving Samenvatting door een scholier 1458 woorden 27 juni 2007 5,5 39 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 5: Nederland, een

Nadere informatie

DE WERELD VAN DE GROTE STAD

DE WERELD VAN DE GROTE STAD DE WERELD VAN DE GROTE STAD VIER KENMERKEN VAN HET BEGRIP STAD Een bepaalde omvang, per land verschillend Een hoge bebouwingsdichtheid in vergelijking met het omringende gebied Een beroepsbevolking die

Nadere informatie

Proeftoets periode 4 vwo

Proeftoets periode 4 vwo 1. Presentation of the self : I. heeft te maken met rolgedrag. II. werkt gedragsregulerend. III. is kenmerkend in subculturen. A. Alleen II is juist. B. Alleen III is juist. C. II en III zijn juist. D.

Nadere informatie

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl)

Allochtonen, 2012 Gepubliceerd op Compendium voor de Leefomgeving (http://www.clo.nl) Indicator 13 februari 2013 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In 2012 woonden er in Nederland

Nadere informatie

Scholengroep Amnesty International Nijmegen WERKBLADEN - 2

Scholengroep Amnesty International Nijmegen WERKBLADEN - 2 VREEMDELINGEN IN NEDERLAND ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS VREEMDELINGEN Waaraan denken we bij het woord vreemdeling? We beginnen deze les direct met een opdracht. 1. We schrijven op het bord in een grote

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Prognose van de bevolking naar herkomst,

Prognose van de bevolking naar herkomst, Prognose van de bevolking naar herkomst, 6 Lenny Stoeldraijer en Joop Garssen In 6 zal Nederland ruim 7,7 miljoen inwoners tellen,, miljoen meer dan op dit moment. De samenstelling van de bevolking zal

Nadere informatie

Samenvatting. De belangrijkste bevindingen per migratietype

Samenvatting. De belangrijkste bevindingen per migratietype Samenvatting In deze studie is voor de belangrijkste migratietypen (arbeid, gezin, studie en asiel) een overzicht gemaakt van de omvang, de verdeling over de herkomstlanden en de demografische samenstelling

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H3 Paragraaf

Samenvatting Aardrijkskunde H3 Paragraaf Samenvatting Aardrijkskunde H3 Paragraaf 2.1 2.2 Samenvatting door J. 1113 woorden 6 februari 2013 7,9 11 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Hoofdstuk 3 paragraaf 2.1 en 2.2 2.1 Een

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

Concentratie allochtonen toegenomen

Concentratie allochtonen toegenomen Jan Latten 1), Han Nicolaas 2) en Karin Wittebrood 3) Niet-westerse wonen vanouds geconcentreerd in het westen van Nederland. Daarbinnen zijn ze geconcentreerd in de vier grote steden. In 4 bestond procent

Nadere informatie

aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen

aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw 3 + 4 vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen Inhoud 3 vmbo-kgt MODULE 1 Arm en rijk Hoofdstuk 1 Arme en rijke Nederlanders 5 Hoofdstuk 2 Arm en rijk in Nederland en

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 10 t/m 12

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 10 t/m 12 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 10 t/m 12 Samenvatting door een scholier 1619 woorden 26 november 2009 7,2 40 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Impuls Hoofdstuk 10 De Nederlandse pluriforme

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 De gemeenschap van mijn overgrootvader vormt een van oudste minderheidsgroepen

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

MAANDAG 5 FEBRUARI BINNENLAND. De diepe barst

MAANDAG 5 FEBRUARI BINNENLAND. De diepe barst MAANDAG 5 FEBRUARI 2018 - BINNENLAND De diepe barst België is zowat het meest mislukte migratieland in de rijke wereld. Met die stelling trok Ive Marx, hoogleraar en columnist van deze krant, aan de alarmbel.

Nadere informatie

5,5. Werkstuk door een scholier 1890 woorden 25 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde

5,5. Werkstuk door een scholier 1890 woorden 25 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde Werkstuk door een scholier 1890 woorden 25 juni 2008 5,5 10 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde INLEIDING Deze P.O. bestaat uit hoofd- en deelvragen. Ik ga dit onderzoek uitvoeren in mijn eigen omgeving;

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Sector Ontwikkeling en Ondersteuning

Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Sector Ontwikkeling en Ondersteuning Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Sector Ontwikkeling en Ondersteuning Part 1 Instructions LFS ad hoc module 2008 Aan: Interviewers Van: Wim Maassen Onderwerp:

Nadere informatie

Aantal asielaanvragen

Aantal asielaanvragen Wist u dat... 60 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht zijn 95% in eigen regio blijft 4 miljoen hiervan zijn Syriërs 3,5 miljoen van deze Syriërs in Jordanië, Turkije en Libanon verblijven T/m juli 2015

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Migratie - hoofdstuk 1 - migranten en hun herkomstland

Samenvatting Aardrijkskunde Migratie - hoofdstuk 1 - migranten en hun herkomstland Samenvatting Aardrijkskunde Migratie - hoofdstuk 1 - migranten en hun herkomstland Samenvatting door een scholier 2924 woorden 31 maart 2012 5,4 55 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand

Nadere informatie

6, Samenvatting door een scholier 1344 woorden 19 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde

6, Samenvatting door een scholier 1344 woorden 19 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde Samenvatting door een scholier 1344 woorden 19 juni 2006 6,3 16 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Atlantis Atlantis HAVO uitgeverij: ThiemeMeulenhoff Aardrijkskunde samenvatting Migratie en Vervoer:

Nadere informatie

Migratie is een ingewikkeld onderwerp. In het algemeen gaat het bij migratie om een permanente verandering van woongemeente.

Migratie is een ingewikkeld onderwerp. In het algemeen gaat het bij migratie om een permanente verandering van woongemeente. Samenvatting door een scholier 2065 woorden 26 september 2003 5.5 39 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdstuk 3 9_ Migratie is een ingewikkeld onderwerp. In het algemeen gaat het bij migratie om een

Nadere informatie

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Open vragen Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden

Nadere informatie

Artikelen. Allochtonenprognose : naar 5 miljoen allochtonen

Artikelen. Allochtonenprognose : naar 5 miljoen allochtonen Artikelen Allochtonenprognose 28 2: naar miljoen allochtonen Joop Garssen en Coen van Duin Volgens de nieuwe allochtonenprognose zal Nederland in 2 bijna, miljoen allochtonen tellen, 1,8 miljoen meer dan

Nadere informatie

6,7. Samenvatting door een scholier 2371 woorden 17 januari keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

6,7. Samenvatting door een scholier 2371 woorden 17 januari keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 2371 woorden 17 januari 2011 6,7 134 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer De Pluriforme Samenleving Leerdoelen Paragraaf 1 Nederland als

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Gezinshereniging en gezinsvorming na immigratie

Gezinshereniging en gezinsvorming na immigratie Gezinshereniging en gezinsvorming immigratie Kim de Bruin en Han Nicolaas Sinds hebben zich ruim 1,3 miljoen eerste generatie allochtonen in Nederland gevestigd. Van hen bleef lang niet iedereen in Nederland

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 11 Opvattingen van autochtonen en allochtonen over de multietnische

Bijlagen bij hoofdstuk 11 Opvattingen van autochtonen en allochtonen over de multietnische Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 11 Opvattingen van

Nadere informatie

Werkstuk Nederlands Vluchtelingen

Werkstuk Nederlands Vluchtelingen Werkstuk Nederlands Vluchtelingen Werkstuk door een scholier 2548 woorden 4 maart 2004 6,3 62 keer beoordeeld Vak Nederlands Verhandeling: Oost West thuis best. Het is nergens beter dan thuis maar wat

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Demografische levensloop van jongeren na het uit huis gaan

Demografische levensloop van jongeren na het uit huis gaan Carel Harmsen en Liesbeth Steenhof In dit artikel wordt de levensloop gevolgd van jongeren die in 1995 het ouderlijk huis hebben verlaten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de verschillen tussen herkomstgroeperingen.

Nadere informatie

5,8. Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1

5,8. Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 2061 woorden 23 oktober 2010 5,8 129 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Buitenland - vmbo/t/havo klas 1 - Hoofdstuk 1 1.2 Bevolkingsspreiding: de manier

Nadere informatie

7.4. Boekverslag door E woorden 24 september keer beoordeeld. Aardrijkskunde

7.4. Boekverslag door E woorden 24 september keer beoordeeld. Aardrijkskunde Boekverslag door E. 2247 woorden 24 september 2002 7.4 244 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Probleemstelling Na het maken van de deelvragen als voorbereiding, probeer ik een goed antwoord te vinden op

Nadere informatie

Emigratie hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/63721

Emigratie hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/63721 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 04 May 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63721 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Cirkelmigratie: mensen blijven heen en weer reizen tussen bijvoorbeeld Nederland en het herkomstland. Voorwaarden voor het ontstaan hiervan zijn:

Cirkelmigratie: mensen blijven heen en weer reizen tussen bijvoorbeeld Nederland en het herkomstland. Voorwaarden voor het ontstaan hiervan zijn: Samenvatting door een scholier 2218 woorden 19 juni 2003 6.7 39 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 On the move Paragraaf 1 Waar het gras groener is Mensen denken vaak elders te vinden wat ze

Nadere informatie

People. Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft. wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s

People. Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft. wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s People Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s in de wereld. De gemiddelde Europeaan wordt steeds ouder en krijgt steeds minder kinderen. Veel

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2000-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2000-II Eindexamen aardrijkskunde havo 000-II 3 Antwoordmodel Migratie en Vervoer Maximumscore de aantrekkingskracht van Frankrijk als voormalig koloniaal moederland / de gemeenschappelijke taal Maximumscore Uit

Nadere informatie

Praktische opdracht Maatschappijleer Het asielbeleid

Praktische opdracht Maatschappijleer Het asielbeleid Praktische opdracht Maatschappijleer Het asiel Praktische-opdracht door een scholier 2029 woorden 11 januari 2005 7,4 9 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is het asielzoekersprobleem

Nadere informatie

Stedelijk netwerk = een groep steden in een lang die onderling op tal van terreinen verbonden zijn; zoals de Randstad.

Stedelijk netwerk = een groep steden in een lang die onderling op tal van terreinen verbonden zijn; zoals de Randstad. Samenvatting door Jonna 1751 woorden 20 april 2018 6,7 5 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Ak Samenvatting 3.2 Een stad heeft vier kenmerken: een bepaalde, per land verschillende omvang

Nadere informatie

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Asiel in België Aangepaste opvang Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Organisatie Opgericht in 2001 Federaal Agentschap 1.200

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Samenvatting door M. 1184 woorden 8 juni 2013 4 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Hoofdstuk 1 De staat kan wetten maken, regels die voor alle

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-i

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-i LET OP: Je kunt dit examen maken met de 51e druk of met de 52e druk van de atlas. Schrijf op de eerste regel van je antwoordblad welke druk je gebruikt, de 51e of de 52e. Bij elke vraag is aangegeven welke

Nadere informatie

Werkgroep Xenia Münsterse verklaring 2005 Goed wonen goede start spätaussiedlers

Werkgroep Xenia Münsterse verklaring 2005 Goed wonen goede start spätaussiedlers S T A D T M U E N S T E R Werkgroep Xenia Münsterse verklaring 2005 Goed wonen goede start spätaussiedlers Preambule Wij willen in Münster spätaussiedlers ondersteunen. Zij vormen de grootste groep migranten.

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse migratie in de VS Werkstuk door een scholier 1543 woorden 8 januari 2003 6,5 185 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Inleiding In dit werkstuk wil ik

Nadere informatie

Bevolkingsprognose 2008-2050: veronderstellingen over emigratie

Bevolkingsprognose 2008-2050: veronderstellingen over emigratie Bevolkingsprognose -: veronderstellingen over emigratie Han Nicolaas De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstig aantal

Nadere informatie

De Oorzaken van Migratie onder de Loep

De Oorzaken van Migratie onder de Loep De Oorzaken van Migratie onder de Loep: Verblijfsrecht in België? De Oorzaken van Migratie onder de Loep Studiedag Vreemd Verleden VVN & VVLG 18 oktober 2010 Nicole de Moor VVN & VVLG Studiedag Vreemd

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Migratie en vervoer

Samenvatting Aardrijkskunde Migratie en vervoer Samenvatting Aardrijkskunde Migratie en vervoer Samenvatting door een scholier 1809 woorden 24 maart 2004 6,6 23 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Domein: migratie en vervoer. 1 Migratiestromen. - geografische

Nadere informatie

Emigratie hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/63721

Emigratie hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/63721 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 18 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63721 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4, Nederland, een multiculturele samenleving

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4, Nederland, een multiculturele samenleving Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4, Nederland, een multiculturele samenleving Samenvatting door een scholier 1174 woorden 26 november 2002 6,7 474 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi

Nadere informatie

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 225 voor provincies Andries de Jong 1) In 26 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst

Nadere informatie

Praktische opdracht Aardrijkskunde Criminaliteit in Nederland

Praktische opdracht Aardrijkskunde Criminaliteit in Nederland Praktische opdracht Aardrijkskunde Criminaliteit in Nederland Praktische-opdracht door een scholier 1950 woorden 16 april 2002 6,3 166 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding: Nederland is de afgelopen

Nadere informatie

Betoog Nederlands Het weren van kansarmen in Rotterdam

Betoog Nederlands Het weren van kansarmen in Rotterdam Betoog Nederlands Het weren van kansarmen in Rotterdam Betoog door een scholier 2499 woorden 19 januari 2004 8,1 29 keer beoordeeld Vak Nederlands Het weren van kansarmen in Rotterdam Stellingen: -Rotterdam

Nadere informatie

Bevolkingsprognose : veronderstellingen over emigratie

Bevolkingsprognose : veronderstellingen over emigratie Bevolkingsprognose 5: veronderstellingen over emigratie Han Nicolaas De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstig aantal

Nadere informatie