Droge voeten en nieuwe rails

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Droge voeten en nieuwe rails"

Transcriptie

1 1 Ondanks gepland onderhoud door de jaren heen, bleef het openen en sluiten van de grote sluisdeuren van het Parksluizencomplex in Rotterdam regelmatig moeizaam gaan. Daarom is besloten tot een grondige renovatie. Daarbij werden de sluisdeuren voorzien van luchtkisten en werd de rails vervangen waarover de sluisdeur heen en weer beweegt. Ten behoeve van een goed eindresultaat is de operatie in den droge uitgevoerd. Grootschalige renovatie Parksluizen Rotterdam Droge voeten en nieuwe rails

2 ing. Marcel Walravens, dr.ir. Kees Blom Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling 1 De Parksluizen in Rotterdam gezien vanaf de Euromast foto: Erwyn van der Meer 2 Uitnemen sluisdeur foto 2, 5, 6 en 8: Marcel Walravens Het monumentale Parksluizencomplex bestaat naast diverse gebouwen uit een grote en een kleine schutsluis die de binnendijkse Schie/Coolhaven met de Maas/Parkhaven in Rotterdam verbinden (foto 1). De westelijke, zogenoemde Grote Parksluis, heeft aan beide zijden een op rails lopende elektrisch-hydraulische aangedreven roldeur (deuren openen en sluiten naar de zijkant). De oostelijke Kleine Parksluis heeft aan beide zijden een segmentdeur. De renovatie betreft de Grote Parksluis. Naar aanleiding van de calamiteit in 2013 werd wederom besloten tot groot onderhoud van de rail van het buitenhoofd met als extra opgave de sluis tot het moment van vervanging in bedrijf te kunnen houden. Uit extra uitgevoerde inspecties bleek dat ook de rail van het binnenhoofd slijtage vertoonde en moest worden vervangen. De werkzaamheden in het verleden zijn altijd in den natte uitgevoerd waarbij de kwaliteit van het werk toch minder is dan wanneer werkzaamheden in den droge worden uitgevoerd. In gezamenlijk overleg is besloten de komende werkzaamheden in den droge uit te voeren. Geschiedenis Het Parksluizencomplex is gebouwd begin jaren dertig van de vorige eeuw en werd op 22 mei 1933 opgeleverd. Al in 1950 kwam men tot de conclusie dat de hoogteligging van de rail niet meer constant was. Dit leidde in 1951 tot het aanbrengen van vulstrippen. In 1954 besloot men luchtkisten in de deuren van het binnen- en buitenhoofd van de grote sluis aan te brengen, waardoor de deuren in het water lichter werden en de rail en ondersteuningsconstructie minder zwaar werden belast. In 1973 moest een gebroken rail van het buitenhoofd worden vervangen waarbij tevens een stuk van de afgebroken ondersteuningsconstructie moest worden hersteld. In 1999 werd besloten de hele rail van het buitenhoofd te vervangen waarbij de ondersteuningsconstructie bleef gehandhaafd. Al deze werkzaamheden zijn destijds onder water uitgevoerd. Tegelijkertijd werd een nieuwe, gelaste sluisdeur (zonder luchtkisten) vervaardigd, die lichter was dan de oude geklonken deur. Van de gelaste deur zijn de wielstellen en de aandrijving anders dan bij de geklonken deur. Voor de uitwisselbaarheid in geval van calamiteiten is het hebben van een reservedeur een voorwaarde. Daarom werd in 2000 een tweede gelaste reservedeur vervaardigd waardoor in totaal tijdelijk vier sluisdeuren voorhanden waren: twee oude, geklonken deuren voor het binnenhoofd en twee nieuwe, gelaste deuren voor het buitenhoofd. In 2005 is tijdens groot onderhoud aan het binnenhoofd de oude, geklonken deur eveneens vervangen door een gelaste deur. Vanaf dat moment waren er drie gelaste deuren voor de sluis beschikbaar. De oude, geklonken deuren waren niet meer nodig en zijn afgevoerd. In 2013 maakte de sluisdeur in het buitenhoofd een krakend geluid bij openen en sluiten en wiegde daarbij stevig heen en weer. Een onderwaterinspectie wees uit dat de lagers van de wielstellen, waar de deur op staat, zwaar beschadigd waren en dat de rail was gebroken waarover de wielstellen heen rollen. Dit leidde tot een ongeplande en dus ongewenste stremming van drie weken. Zonder enige voorbereiding zijn de nodige, tijdelijke herstelmaatregelen gerealiseerd. 2 Ontwerpopgave Er zijn twee belangrijke oorzaken voor het noodzakelijke onderhoud. De eerste oorzaak is de rail die bezwijkt en de tweede oorzaak betreft de lagers van de wielstellen die overmatige slijtage vertonen. De exacte oorzaken zijn moeilijk vast te stellen maar duidelijk is dat het gewicht van de sluisdeur, de belastingsafdracht naar de wielstellen en de afdichtingen van de lagers belangrijke oorzaken zijn. Het ontwerp is er dan ook op gericht het gewicht van de deur in het water te verminderen, de 3

3 A ca Cameraview werkgebied buitenhoofd 4 Aanzicht nis met deuren in sponningen omloopriool Coolhaven 5 Sloopwerk Sponningoude railconstructie Brug Kas kas Parkhaven Nis D1 rail en ondersteuningsconstructie te verzwaren en betere afdichtingen op de lagers te realiseren. Water in kolk staat in verbinding met Maas d.m.v. omloopriool niszijde NIS nis Houten trekpaal Onderloopsheidscherm Gewapend betonnen van houten ondervloer A 5000 damwandplank dik (bouwjaar 1931) Omloopriool De belangrijkste wijzigingen zijn: Reduceren van het gewicht van de sluisdeuren in het water met circa 60 ton. Het verzwaren van het ondersteuningsprofiel van de rail van een DIN200 naar een HE260M. Het verbreden van het loopvlak van de rail van 76 mm naar 100 mm. Het toepassen van lagerafdichtingen IHC/Lagersmit Supreme SE Aanzicht nis met deuren in sponningen omloopriool 1 : Werkwijze Constructief gewapend betonvloer (bouwjaar 1931) Zowel de rail van het binnenhoofd als het buitenhoofd moesten worden vervangen waarbij de urgentie voor het buitenhoofd het grootst was. Bij de grote sluis zijn twee sluisdeuren continu in gebruik (D1 en ) en is een reservedeur voorhanden (D3) in geval van calamiteiten. Als eerste zijn in deze reservedeur D3 luchtkisten aangebracht. Vanuit risicobeheersing is deze lichte 100 deur D3 in de zomer van 2014 in het binnenhoofd geplaatst. Deur was vanaf dat moment de reservedeur. In de tussentijd werd verder gewerkt aan een robuust ontwerp van de railconstructie. Tegelijkertijd 630 werd de vrijgekomen deur eveneens voorzien van luchtkisten. Zoals gezegd is ervoor gekozen de herstelwerkzaamheden in Zinker Natuursten endorpel den droge uit te voeren. Daartoe moest het deel van de sluis Dilatatievoeg waar de rails zich bevinden, worden drooggezet. Aan beide zijden van de rails zijn sluisdeuren geplaatst in inkassingen oorsnede deur in wandsponning (fig. 3 en 4). Hiervoor werd de reservedeur in de noordelijke sponning geplaatst, waarna de dienstdoende sluisdeur D1 in de zuidelijke sponning werd geplaatst. Literatuurstudie wees uit dat deze inkassingen speciaal zijn gemaakt voor de gekozen werkwijze. Voordat de inkassingen voor dit doel konden worden gebruikt, moesten eerst de in de sponningen aanwezige zinkers worden omgelegd. Circa 25 jaar geleden is er op basis van toenmalige afwegingen voor gekozen de zinkers door de sponningen te voeren. Dit was op dat moment de meest efficiënte oplossing. Tussen de sluisdeuren is vervolgens het water weggepompt. De waterdruk buiten het werkgebied zorgt ervoor dat de sluisdeuren in de inkassingen worden gedrukt. Er is een waterafsluiting gemaakt op basis van deze aandrukkracht. Na het volledig leegpompen van het werkgebied kon het eigenlijke werk beginnen: het vervangen van de railconstructie (foto 5 en 7). Droogzetten van de sluis Bij het leegpompen tussen de sluisdeuren ontstaat een opwaartse kracht op de betonnen vloer van de sluis. Op tekeningen van Planning Verticale doorsnede A-A deur in bodemsponning omloopriool 1 : 20 Camera view - kolk richting kas - BUHO Het faseringsplan ziet er als volgt uit: Aanbrengen van luchtkisten in de reservedeur D3 (begin 2014). Het vervangen van de slechtste delen van de rail van het buitenhoofd in den natte en het op voorraad hebben van reserverails voor het geval de rail verder zou bezwijken (zomer 2014). Zinker NTB (door derden) Verwisselen deur (binnenhoofd) met de reservedeur D3 (met luchtkisten) Natuurstenen dorpel (najaar 2014). Deur voorzien van luchtkisten en markeringen (aansluitend). Uitwerken ontwerp nieuwe railconstructie. Het vervangen van de zinkers aan het buitenhoofd (in een weekend voorafgaand aan de railvervanging). Vervangen railconstructie buitenhoofd (tijdens de stremming van de grote Deze tekening is gegenereerd uit een 3D-model (Revit Structure 2012) OPMERKINGEN - Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven - Peilmaten in meters tov N.A.P., tenzij anders vermeld - Bestaande sluis indicatief aangegeven, maatvoering in het werk te controleren/bepalen - Deuren indicatief aangegeven, er zijn verschillen in luchtkisten, luiken, etc. sluis van 24 juli 2015 tot en met 21 augustus 2015). Omleggen zinkers van het binnenhoofd ter voorbereiding van de railvervanging in 2016 (in de laatste week van deze stremming). Uit bedrijf nemen VERSIE van de sluis en deur f e D1 (buitenhoofd) in de zuidelijke sponning plaatsen. d c b Ophalen van de reservedeur van de a 1e uitgave W.Valkenburg VERSIE OMSCHRIJVING: TEKENAAR DATUM Werkhaven en in de noordelijke sponning plaatsen. BESTANDSNAAM: PROJECTCODE: VERWIJZIGW Gemeente Rotterdam Wilhelminakade 179 Postbus 6575 StadsOntwikkeling 3002 AN ROTTERDAM Na vervanging Ingenieursbureau railconstructie deur Telefoon : op de rail plaatsen en in gebruik PARKSLUIZEN Behoort bij : Nummer : Bestek Vervangen nemen. railconstructie Geografische : Buitenhoofd (BUHO) code Reservedeur D1 voorzien van Formaat luchtkisten : A1 Blad Roldeuren in sponningen t.b.v. droogzetten Schaal : As indicated bladen Getekend : (begin Gecontroleerd 2016). : Geautoriseerd : Tekeningnr. : LH13PARK - T-901 a BESTEKTEKENING W.Valkenburg B.Bouw M.A.E.Walravens Paraaf Paraaf/Datum Paraaf/Datum Wijk/projectcode Soort Volgnr. Ver. K:\SO\IR\IR_info\Bibliotheken\VIZ4\Projecten\Parksluizen-BUHO-vervangen Vervangen railconstructie railbaan fase binnenhoofd 2\Revit\Parksluizen-BUHO-vervangen railconstructie C.A..rvt (zomer 2016). het oorspronkelijke ontwerp is te zien dat onder de betonnen vloer veel houten palen aanwezig zijn. Een groot vraagteken was of deze palen de resulterende opwaartse belasting konden opnemen. De verbinding tussen de houten palen en de vloer heeft eigenschappen van een trekverbinding. De bovenkant van de paal is namelijk in een wig gehouwen en in de vloer is een vorm van spiraalwapening rondom deze wig waar te nemen (fig. 6). Het vernuft van het oorspronkelijke ontwerp wordt daarmee zichtbaar. Omdat de constructie al oud is, was de vraag welke sterkte aan deze verbinding kon worden ontleend. Gezien de vele discussies over sterkte van oude houten palen, kon geen garantie worden gegeven voor het feilloos zijn van de verbinding. Daarom is besloten dat in het ontwerp van het van

4 Video s Kijk op voor een animatie van de werkzaamheden. herstel geen sterkte mocht worden ontleend aan de trekverbinding. Dat leidde ertoe dat ballastmaatregelen nodig waren om te voorkomen dat de vloer zou opbarsten of dat ongecontroleerde scheurvorming zou optreden. Dit ballast is uitgevoerd met behulp van het stapelen van stalen rijplaten, vlak langs de werkruimte (foto 7). Gezien de beperkte ruimte en het kritisch zijn van opdrijven, was ballast ongewenst maar onvermijdelijk. Bij het bepalen van de hoeveelheid ballast was verder onbekend welke exacte waterdruk onder de sluis geldt. Rondom de sluis zijn namelijk kwelschermen geplaatst en de sluis is destijds in een kunstmatige polder gebouwd. Dit heeft ertoe geleid dat het ontwerp van de ballast is gebaseerd op een range van mogelijke waterdrukken onder de sluis. Tijdens de uitvoering was het noodzakelijk de waterdruk te monitoren om aan te tonen dat het ballastontwerp hieraan voldeed. 5 Omgevingsmanagement Het streven was de stremming voor de scheepvaart zo kort mogelijk te houden. Er was eigenlijk maar één periode waarin langer kon worden gestremd: de bouwvakvakantie. In een vroegtijdig stadium is contact gelegd met het Havenbedrijf Rotterdam, de belangenvereniging van de schippers Schuttevaer, jachthavens en diverse bedrijven. Doel hiervan was de Parkhaven A Coolhaven sponning maas ca sponning brug nis D1 water in kolk staat in verbinding met Maas d.m.v. omloop rioolniszijde onderloopsheidscherm gewapend van houten betonnen stalen damwand houten houten damwandplank ondervloer A constructief gewapend drukpaal trekpaal 5000 dik 125 (bouwjaar 1931) betonvloer (bouwjaar 1931)

5 6 Detail wig paalkop 7 Bouwput met oude rail (detail: de mannen met emmers redden de achtergebleven vissen uit de bijna droge bouwput om ze daarna in de Maas uit te zetten) 7 Nieuwe rail op het ondernet neer te buigen stortnaad 0,12 0, ,03 8 0,18 werkvloer spiraal 8 0,02 0,04 omgeving te informeren en de mogelijkheid te geven op de geplande stremming in te spelen. Tevens is er overleg geweest met diverse kabeleigenaren omdat tientallen kabels geknipt en opnieuw moesten worden aangelegd. Ook is er afstemming met de RET geweest omdat de trams een andere route moesten rijden. Tot slot zijn bewoners met bewonersbrieven geïnformeerd. Het werken van s ochtends vroeg tot s avonds laat en in de weekenden heeft tot geen enkele klacht geleid. Resultaat Inmiddels is de eerste rails succesvol vervangen binnen de gestelde tijd en met de gewenste kwaliteit. In 2016 volgt de vervanging van de rail en ondersteuningsconstructie in het binnenhoofd. Deze werkzaamheden zullen op dezelfde manier in den droge worden uitgevoerd als bij het buitenhoofd. 6 PROJECTGEGEVENS project Renovatie Parksluizen Rotterdam opdrachtgever Gemeente Rotterdam, Stadsbeheer ontwerp/engineering Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling; het project is gerealiseerd in nauwe samen werking tussen Stadsbeheer, afdeling Infra als opdrachtgever en het Ingenieursbureau van Stadsontwikkeling, als opdrachtnemer trekpaal aannemers Aevo uit Halsteren (omleggen van de zinkers), Geka Bouw B.V. uit Dordrecht (vervanging railconstructie), W. Smit B.V. Duik- & Bergingsbedrijf (onderaannemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden onder water), Hollandia Infra (onderaannemer voor het staalwerk), Volker Staal en Funderingen (aanbrengen van luchtkisten in de deuren) 8 7 6

Droge voeten en nieuwe rails

Droge voeten en nieuwe rails 1 Ondanks gepland onderhoud door de jaren heen, bleef het openen en sluiten van de grote sluisdeuren van het Parksluizencomplex in Rotterdam regelmatig moeizaam gaan. Daarom is besloten tot een grondige

Nadere informatie

Meppelerdiepsluis. Presentatie Strukton 26 juni 2012

Meppelerdiepsluis. Presentatie Strukton 26 juni 2012 Presentatie Strukton 26 juni 2012 Agenda Presentatie Strukton en projectteam Gekozen oplossing Hoe gaan we het bouwen? Stremmingen Rekening houden met de omgeving Hoe gaat het nu verder? Hoe kunt u ons

Nadere informatie

P. VANDAMMESLUIS DROOGZETTING DEURKAMER 3

P. VANDAMMESLUIS DROOGZETTING DEURKAMER 3 P. VANDAMMESLUIS DROOGZETTING DEURKAMER 3 Voorhaven Zeebrugge P. Vandammesluis L = 500m B = 57m Diepgang = min. 18m Achterhaven Zeebrugge Principe werking kruiwagendeur : Sluisdeur is een vlottend stalen

Nadere informatie

MFG 70. Bouwputten. HRO theorie MFG 70 1

MFG 70. Bouwputten. HRO theorie MFG 70 1 MFG 70 Bouwputten HRO theorie MFG 70 1 Ondiepe bouwput Ontgraving met taluds en bemaling HRO theorie MFG 70 2 Voorbeeld van verschillende grondwaterregimes open water zand klei zand HRO theorie MFG 70

Nadere informatie

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 Funderingsherstelmethoden Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 1 Inleiding In deze publicatie vindt u een overzicht van mogelijke funderingsherstelmethoden voor een houten fundering of

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl

: kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 6 juli 2011 Agendapunt: 12 Onderwerp : kredietaanvraag restauratie Wetsingerzijl KORTE SAMENVATTING: De Wetsingerzijl, gelegen in het Wetsingermaar (gemeente

Nadere informatie

Door middel van een vulstuk kunnen de hydraulische persen twee keer een slag van ongeveer 50 cm maken.

Door middel van een vulstuk kunnen de hydraulische persen twee keer een slag van ongeveer 50 cm maken. Door middel van een vulstuk kunnen de hydraulische persen twee keer een slag van ongeveer 50 cm maken. De kelder is uitgegraven en voorzien van een nieuwe betonvloer, waarop het hele gebouw gaat afsteunen.

Nadere informatie

Frisse lucht voor de eerste Coentunnel

Frisse lucht voor de eerste Coentunnel auteur Ton Peters Dura Vermeer Beton en Waterbouw BV Renovatie vraagt rigoureuze aanpassingen in betonconstructies oude Coentunnel Frisse lucht voor de eerste Coentunnel 1 Tijdelijke stempelconstructie

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 520509 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Stuw en sluis Roermondse

Nadere informatie

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus 20 Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Datum Projectnaam 02 maart 2012 A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Uw referentie

Nadere informatie

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam VRAAGSPECIFICATIE voor het ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ROTTANOVA opsteller: T. Guiran (BOOR) datum: 17 juli 2014 status: DEFINITIEF 1. Inleiding De gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Communicatieplan scheepvaart

Communicatieplan scheepvaart Communicatieplan scheepvaart Vervanging remming-geleidewerken Schipholdraaibrug Opdrachtgever Contactpersoon : Provincie Noord- Holland : Marcel Bos Documentnummer : Projectnummer : PNH 65860 Versie :

Nadere informatie

Vervanging Bosbrug periode januari december 2013

Vervanging Bosbrug periode januari december 2013 Vervanging Bosbrug periode januari december 2013 Verloop van werkzaamheden Overzicht van het geplande en gerealiseerde werk. Bestaande situatie Gemeente Den Haag b l Blad 1 Gemeente Den Haag Periode 2012

Nadere informatie

WERKOMSCHRIJVING BRUGGEN BOVENKERKERPOLDER

WERKOMSCHRIJVING BRUGGEN BOVENKERKERPOLDER WERKOMSCHRIJVING BRUGGEN BOVENKERKERPOLDER Behorend bij: DO en bestek recreatief fietspad Bovenkerkerpolder Voor: Provincie Noord-Holland Directie B&U, unit bodem en groen Mw. ir. G.E. Nap Uitgebracht

Nadere informatie

Herontwikkeling Zoeterwoudsesingel 34, Leiden Notitie fundering herstel

Herontwikkeling Zoeterwoudsesingel 34, Leiden Notitie fundering herstel Pieters Bouwtechniek Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft 015-2190300 Postbus 1047 2600 BA Delft info@pbt-delft.nl www.pietersbouwtechniek.nl Herontwikkeling Notitie fundering herstel Opdrachtgever: Architect:

Nadere informatie

Rijnhaven. Conditiemeting van de kademuren in de Rijnhaven 2012. Ingenieursbureau. Projectcode MR11134. Datum 20 augustus 2012.

Rijnhaven. Conditiemeting van de kademuren in de Rijnhaven 2012. Ingenieursbureau. Projectcode MR11134. Datum 20 augustus 2012. Ingenieursbureau Rijnhaven Conditiemeting van de kademuren in de Rijnhaven 2012. Projectcode MR11134 Datum 20 augustus 2012 Versie 01 Opdrachtgever Gemeente Rotterdam Paraaf Opdrachtgever: Opsteller ing.

Nadere informatie

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V.

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V. DHV B.V. 3.9 Tracé Haagweg 3.9.1 Beschrijving Het Tracé Haagweg gaat vanaf knooppunt Ypenburg direct ondergronds ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Laan van Delfvliet op de Laan van Hoornwijck.

Nadere informatie

Sluis met enkele draaideuren

Sluis met enkele draaideuren thema 1 Het sluitstuk van de Zuid-Willemsvaart: Sluis Empel Sluis met enkele draaideuren De omlegging van de Zuid-Willemsvaart bevat twee nieuwe sluiscomplexen: Hintham en Empel. Van deze twee sluizen

Nadere informatie

omschrijving directe kosten (DK) indirecte kosten (IK) totaal...object bekend DK ntd DK totaal DK bekend IK ntd IK totaal IK VK...

omschrijving directe kosten (DK) indirecte kosten (IK) totaal...object bekend DK ntd DK totaal DK bekend IK ntd IK totaal IK VK... Opdrachtgever Datum: 25feb09 Gemte Gouda Print datum: 14apr09 Ramingsamenvatting samenvatting, specificatie per kostensoorten Voorziene kosten (VK) Onvoorzien directe kosten (DK) indirecte kosten (IK)...object

Nadere informatie

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005 Memo Dienst Beheer Infrastructuur afdeling Technisch Specialistisch Onderhoud Aan Berend Feddes Van Telefoonnummer Datum Simon Duivenvoorde 0182-62 22 82 21 april 2005 Betreft Korte notitie met aandachtspunten

Nadere informatie

DE N31 DOOR HARLINGEN

DE N31 DOOR HARLINGEN DE N31 DOOR HARLINGEN In 1963 werd de huidige N31 verhoogd op een talud aangelegd. Nu, 45 jaar later maakt het talud plaats voor een verdiepte bak. Dit betekent een constructief bijzonder ingrijpende en

Nadere informatie

RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies

RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies Wijziging Standaard RAW Bepalingen: - 41.0 - Algemeen - 41.2 - Damwand Uitbreiding Standaard RAW Bepalingen: - 41.4 - Verankering van grond- en waterkerende constructies

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

Museum De Lakenhal te Leiden

Museum De Lakenhal te Leiden Project Museum De Lakenhal te Leiden Ordernummer 8536 Opdrachtgever Gemeente Leiden Rapportnummer 001 Omschrijving Fase Constructieve omschrijving ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning van de

Nadere informatie

DE N31 DOOR HARLINGEN

DE N31 DOOR HARLINGEN DE N31 DOOR HARLINGEN Rond 1960 werd de huidige N31 verhoogd op een talud aangelegd. Nu, bijna 60 jaar later maakt het talud plaats voor een verdiepte bak. Dit betekent een constructief bijzonder ingrijpende

Nadere informatie

(Ontwerp-)Tracébesluit. Inhoud. Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen

(Ontwerp-)Tracébesluit. Inhoud. Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen (Ontwerp-)Tracébesluit Inhoud Voorkeursvariant Ontwerptracébesluit Doelstelling Milieueffecten Vervolgstappen Voorkeursvariant Voorkeursvariant Ontwerpkeuze (I) Oriëntatie sluis Breedte buitenhaven Havenmondverbreding

Nadere informatie

DETAILS INGEKOMEN OV MRT behoort bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2017 LANDSMEER

DETAILS INGEKOMEN OV MRT behoort bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2017 LANDSMEER DETAILS INGEKOMEN 31 MRT 2017 OV2016118 behoort bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2017 OPMERKINGEN: - alle maten in het werk controleren, de (onder)aannemer is verantwoordelijk

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Definitief Ontwerp (DO)

Definitief Ontwerp (DO) ADVIESBURO BEKENDAM & PARTNER B.V. constructeurs woning- en utiliteitsbouw Definitief Ontwerp (DO) De bijgevoegde constructieschema s zijn ter overname op de bouwkundige bestektekeningen van de constructie.

Nadere informatie

De Keenesluis. Barlaaksedijk ongenummerd, Standdaarbuiten

De Keenesluis. Barlaaksedijk ongenummerd, Standdaarbuiten De Keenesluis Barlaaksedijk ongenummerd, Standdaarbuiten Foto's Standdaarbuiten De Keenesluis Kenmerken Adres Barlaaksedijk ongenummerd Huidige functie Restanten sluis (doorlaat) Postcode/plaats Oorspronkelijke

Nadere informatie

Complexnummer:

Complexnummer: Complexnummer: 522276 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam Sluiscomplex Hel- en

Nadere informatie

de sluis gesloten. voldaan. De techniek en faalkanseisen vormen de bron Rijkswaterstaat werkt aan de Maas: naast de

de sluis gesloten. voldaan. De techniek en faalkanseisen vormen de bron Rijkswaterstaat werkt aan de Maas: naast de KEERSLUIS HEUMEN OMSCHRIJVING PROJECT KEERSLUIS HEUMEN In het kader van de Maaswerken is bij Heumen een nieuwe keersluis gerealiseerd. Een helder baken in het herstelde open kanaallandschap verbetert de

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving 18-04-2011 Vervangen duikerbrug Mollekade te Heinenoord - 1 - 1. Korte omschrijving van het werk Ter hoogte van de Mollekade 13 te Heinenoord bevindt zich een gemetselde duiker.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Aanvullend krediet Brede School Meerwijk Centrum t.b.v. noodreparatie ventilatiesysteem Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur mr M.H. Ensink MBA Telefoon 5113567 E-mail:

Nadere informatie

Deelrapport Hoogwaterveiligheid Aanvulling

Deelrapport Hoogwaterveiligheid Aanvulling Deelrapport Hoogwaterveiligheid Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Programma. Nieuwe zeesluis IJmuiden. Sluizencomplex IJmuiden. Scope 22-10-2015

Programma. Nieuwe zeesluis IJmuiden. Sluizencomplex IJmuiden. Scope 22-10-2015 Nieuwe zeesluis IJmuiden Mediabijeenkomst 20 oktober 2015 Jaap Blokland, EPCM-directeur OpenIJ Scope Design, Build, Finance & Maintain contract (DBFM) voor het ontwerpen en realiseren van de nieuwe zeesluis

Nadere informatie

L B. 3D overzicht Deel A opdrachtgever RoosRos Architecten architect. UT08539-B-R01 dd 02-04-2015. RoosRos Architecten. E. Dijkstra projectleider

L B. 3D overzicht Deel A opdrachtgever RoosRos Architecten architect. UT08539-B-R01 dd 02-04-2015. RoosRos Architecten. E. Dijkstra projectleider C N L B A M K Model is gebaseerd op digitale onderlegger derden; Voor constructieve uitgangspunten Bartels Ingenieursbureau zie rapport nr; 2720-DO UT08539-B-R01 dd 02-04-2015 omschrijving van de wijzigingen

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw verzoek sturen wij onze offerte voor het vernieuwen van het damwand voor Vereniging Het Brekkense Wiel.

Naar aanleiding van uw verzoek sturen wij onze offerte voor het vernieuwen van het damwand voor Vereniging Het Brekkense Wiel. Vereniging Het Brekkense Wiel T.a.v. het bestuur Brekkenweg 10 8531 PM Lemmer AANNEMINGSBEDRIJF BOUMA LEMSTERPAD 52 8531 AA LEMMER NEDERLAND TEL 0514-541364 FAX 0514-541920 INFO@AANNEMINGSBEDRIJFBOUMA.NL

Nadere informatie

Werkzaamheden en afsluiting viaduct Zeisterweg/Odijkerweg Werkzaamheden tunneltje Rijnwijcksewetering en Ecotunnel Kromme Rijn

Werkzaamheden en afsluiting viaduct Zeisterweg/Odijkerweg Werkzaamheden tunneltje Rijnwijcksewetering en Ecotunnel Kromme Rijn Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1129-RBO

Nadere informatie

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91 MEMO aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins datum doorkiesnummer bijlage(n) 01-10-2013 (070) 326 15 87 - (070) 326 15 91 betreft Voorlopig Faseringsdraaiboek Haagweg

Nadere informatie

WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: Werkplan Rijnbrug

WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: Werkplan Rijnbrug WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL 30-17343 Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: 30-17380 Werkplan Rijnbrug Project: Onderhoud Rijnbrug gemeente Leiden Definitief Auteur: T. Baalbergen

Nadere informatie

Kaaspakhuis Gouda. Transformatie van rijksmonument naar loftwoningen. mei architects and planners

Kaaspakhuis Gouda. Transformatie van rijksmonument naar loftwoningen. mei architects and planners Kaaspakhuis Gouda Transformatie van rijksmonument naar loftwoningen Kaaspakhuis Gouda een rijksmonument - onderging een spectaculaire transformatie. Naar ontwerp van Mei is in het hart van het gebouw een

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding Notitie Aan : DLG Van : Leslie Mooyaart Datum : 31 mei 2011 Kopie : Marcus van der Ven, Koen van Gerven Onze referentie : 9T9564.B0/N0001/LMOY/NTEK/Rott WATER Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen

Nadere informatie

Instructie onderhoud balkons

Instructie onderhoud balkons Instructie onderhoud balkons 1. Geschiedenis van de balkons. 2. Wat zijn de meest voorkomende balkonconstructie. 3. Wat voor type schades zijn herkenbaar. 4. Hoe dient het onderhoud te worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016)

Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) Besluit tot wijziging van het Tracébesluit Zuidasdok Deel II Toelichting Inhoud 1 Aanleiding voor de wijziging van het Tracébesluit Zuidasdok 4 2 Beschrijving van

Nadere informatie

Advin b.v. SO-222 Techn levensduur Stuwen Maas Levensduur stuwen in de Maas

Advin b.v. SO-222 Techn levensduur Stuwen Maas Levensduur stuwen in de Maas Advin b.v. SO-222 Techn levensduur Stuwen Maas Levensduur stuwen in de Maas INPA140645 - Verslag workshop levensduur stuwen in de Maas v1 Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Projectnummer opdrachtgever: Project:

Nadere informatie

IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM

IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM Kenmerk: IBZ7340 Versie: definitief versie A Datum: 1 mei 2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Uit te voeren werkzaamheden...

Nadere informatie

Memo. Omschrijving werkzaamheden molenerven

Memo. Omschrijving werkzaamheden molenerven Memo Voor: Gemeente Molenwaard Datum: 23 augustus 2016 Referentie: INFR150820 160718 M-45 Onderwerp: Omschrijving werkzaamheden molenerven Molenkade Omschrijving werkzaamheden molenerven Aanleiding De

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0948-RBO

Nadere informatie

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

I N S C H R I J V I N G S S T A A T RAW0008 Besteksnr. 6160 Bladnr. 1 van 10 Behoort bij: 6160... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende

Nadere informatie

Auto s onder historische gracht

Auto s onder historische gracht thema 1 Hoe werkt een volautomatische autoberging? De automobilist rijdt zijn auto in een van de lifthuisjes en stapt uit. Een lift met draaischijf brengt de auto vervolgens naar een van de twee verdiepingen

Nadere informatie

Memo Inleiding Conclusie Inspectiemethodiek Situatie op locatie

Memo Inleiding Conclusie Inspectiemethodiek Situatie op locatie Memo memonummer 2016-05-17-1 datum 19 mei 2016 aan G. vd Horst Gemeente Stadskanaal van G.J. Verhoef Antea Group kopie project Inspectie kademuur projectnr. 266797 betreft Inspectie kademuur aan de A-kade

Nadere informatie

WELKOM. Oeververvanging Vaarweg Gouwe T9 west Alphen - Gouda. Informatieavond locatie 1 en 2 16 november 2017 Flora Boskoop

WELKOM. Oeververvanging Vaarweg Gouwe T9 west Alphen - Gouda. Informatieavond locatie 1 en 2 16 november 2017 Flora Boskoop WELKOM Oeververvanging Vaarweg Gouwe T9 west Alphen - Gouda Informatieavond locatie 1 en 2 16 november 2017 Flora Boskoop Oeververvanging Vaarweg Gouwe T9 west Alphen - Gouda Taco de Boer Technisch adviseur

Nadere informatie

De bouwkundige uitdaging in het noorden

De bouwkundige uitdaging in het noorden De bouwkundige uitdaging in het noorden Eric Heerkens Project Manager Uitvoering Groningen Aardbevingen Bouwkundig Versterken BRON VAN ONZE ENERGIE Het Groningen gasveld Een van de grootste gasvelden ter

Nadere informatie

Inloopavond Nieuwe Sluis Terneuzen. 4 juni 2019

Inloopavond Nieuwe Sluis Terneuzen. 4 juni 2019 Inloopavond Nieuwe Sluis Terneuzen 4 juni 2019 Inhoud Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen Vragen vorige informatieavond Fietsveiligheidsactie restpunten 2018 Bouwvragen > bij vooruitblik Terugblik werkzaamheden

Nadere informatie

Handleiding PVC-kliktegels. Leginstructies Reiniging en onderhoud

Handleiding PVC-kliktegels. Leginstructies Reiniging en onderhoud Handleiding PVC-kliktegels Leginstructies Reiniging en onderhoud Leginstructies Voorbereiding De PVC-kliktegels van Rubbermagazijn bieden eindeloze mogelijkheden om uw persoonlijke voorkeur te geven aan

Nadere informatie

ID-Architectuur. Zandbergweg LP BREDA M E KvK ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

ID-Architectuur. Zandbergweg LP BREDA M E  KvK ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Projectinformatie 743.D.0.0 ID-rchitectuur Zandbergweg 6 488 LP RED M 06-48593 E info@id-architectuur.nl www.id-architectuur.nl KvK 53906748 LGEMENE PROJECTGEGEVENS Project: Het werk bestaat uit het uitbreiden

Nadere informatie

WERK AAN DE WEG! N15 (EUROPAWEG), MAASVLAKTE, ROTTERDAM

WERK AAN DE WEG! N15 (EUROPAWEG), MAASVLAKTE, ROTTERDAM WERK AAN DE WEG! N15 (EUROPAWEG), MAASVLAKTE, ROTTERDAM Maasvlakte 2 is de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Tussen 2008 en 2013 legt aannemer PUMA, een combinatie van Boskalis en Van Oord, in opdracht

Nadere informatie

Bijlage F5 PVR (profiel van vrije ruimte) RandstadRail

Bijlage F5 PVR (profiel van vrije ruimte) RandstadRail Bijlage F5 PVR (profiel van vrije ruimte) RandstadRail 1. Algemeen Het profiel van vrije ruimte (PVR) is een optelsom van verschillende factoren die het ruimtebeslag bepalen, dat rijdend materieel nodig

Nadere informatie

CONTROLEPLAN 55.00. gasinstallaties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan

CONTROLEPLAN 55.00. gasinstallaties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan CONTROLEPLAN GASINSTALLATIES 55.00 CONTROLEPLAN 55.00 gasinstallaties www.controleplannen.nl Inhoud Over dit controleplan A Organisatie P2 B Techniek P5 C Inspectielijst P6 Gasinstallaties kennen niet

Nadere informatie

Vervolg werkzaamheden viaduct Arnhemsebovenweg te Driebergen-Rijsenburg

Vervolg werkzaamheden viaduct Arnhemsebovenweg te Driebergen-Rijsenburg Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1018-RBO

Nadere informatie

Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90

Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90 Korte beschrijving V12.0NL Geluidsisolatie Productinfo paneelwanden Sonata T110 en T90 Een paneelwand is een mobiele wand welke is opgebouwd uit losse sandwichpanelen die eenvoudig door één persoon verplaatsbaar

Nadere informatie

Nadere omschrijving Leidingbrug tbv Cutterwerk Zuidersluiseiland

Nadere omschrijving Leidingbrug tbv Cutterwerk Zuidersluiseiland Nadere omschrijving Leidingbrug tbv Cutterwerk Zuidersluiseiland Project: Zaaknummer: Opdrachtgever: Zeetoegang IJmond 31080535 Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud Documentnummer: Revisie: Status:

Nadere informatie

Memo. 1 Inleiding. Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies. 6 januari 2016

Memo. 1 Inleiding. Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies. 6 januari 2016 Aan KMR-afdeling Planadvies & Vergunningen, t.a.v. Matthijs de Vlieger Onderwerp Beoordeling vergunningsaanvraag kistdamgarage Contactpersoon A. Mouzouri Doorkiesnummer 1 Inleiding In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 16 SB 020

Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 16 SB 020 Nota van Inlichtingen Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht Aanbesteding Vervangen metselwerk walmuren Nieuwegracht Aanbestedende Dienst: Gemeente Utrecht Referentie: 16 SB 020 Omschrijving: De ontwerpwerkzaamheden

Nadere informatie

Inloopavond Nieuwe Sluis Terneuzen. 19 februari 2019

Inloopavond Nieuwe Sluis Terneuzen. 19 februari 2019 Inloopavond Nieuwe Sluis Terneuzen 19 februari 2019 Inhoud Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen Terugblik werkzaamheden Grondstromen / Tijdelijke ligplaatsen / Frontmuur Zuidwest / Versterking kade Zeevaartweg

Nadere informatie

Vraag 1 Herinnert u zich uw antwoorden op de eerdere vragen over de veiligheid van de A4-tunnel Midden-Delfland? 1

Vraag 1 Herinnert u zich uw antwoorden op de eerdere vragen over de veiligheid van de A4-tunnel Midden-Delfland? 1 Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006. Dit was niet de bedoeling.

Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006. Dit was niet de bedoeling. Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006 Dit was niet de bedoeling. 1 A. Inleiding Een vochtige kelder is niet zo aangenaam, zowel voor de bewoners als voor de daarin geplaatste materialen.

Nadere informatie

Station Waterlooplein

Station Waterlooplein Definitief Versie 1 12 september 2014 Projectnr 30619 Documentnr 188629 Constructies Stad Station Waterlooplein Stationsrenovaties Oostlijn VO+ Beschouwing constructieve aanpassingen Auteur(s) D. in t

Nadere informatie

Duofor zwaluwstaartplaat / staalplaat betonvloer

Duofor zwaluwstaartplaat / staalplaat betonvloer Omschrijving : In zwaluwstaart profiel gewalste stalen bekisting- en wapening plaat speciaal voor het dun construeren van betonvloeren op houten balklagen en slanke staalconstructies Door uniek zwaluwstaartprofiel

Nadere informatie

Nieuwe Zeesluis IJmuiden

Nieuwe Zeesluis IJmuiden Nieuwe Zeesluis IJmuiden Jan Rienstra, Omgevingsmanager Rijkswaterstaat Rob Gordijn, Omgevingsmanager OpenIJ Welkom Waarom de nieuwe zeesluis Korte terugblik Wat staat de komende tijd op de planning Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Werkplan t.b.v. aanleg riool in Kadeweg

Werkplan t.b.v. aanleg riool in Kadeweg Opdrachtgever Project esteknummer Herinrichting N27 / Raadhuisplein in Mook 2779.04_v0 DEFINITIEF inclusief nota van inlichtingen d.d. 09--206 Versie 0 d.d. 2-2-206 Pagina uit 3 Projectgegevens Projectnaam

Nadere informatie

Inhoud. 1. Projectorganisatie 2. Noodzaak 3. Projectbeschrijving 4. Fasering van de werken & Timing 5. Minder hinder 6.

Inhoud. 1. Projectorganisatie 2. Noodzaak 3. Projectbeschrijving 4. Fasering van de werken & Timing 5. Minder hinder 6. Tweede sluis Waaslandhaven Infovergadering voor bedrijven Murielle Reyns 19 oktober 2011 CC Ter Vesten Beveren-Waas Vlaamse Overheid - TOD AMS Inhoud 1. Projectorganisatie 2. Noodzaak 3. Projectbeschrijving

Nadere informatie

De beantwoording van de categorieën A, B en C steeds op een nieuw vel papier beginnen.

De beantwoording van de categorieën A, B en C steeds op een nieuw vel papier beginnen. Deelexamen : Betononderhoudskundige Datum : 16 april 2015 Tijd : 14.00 16.30 uur (150 minuten) Het examen bestaat uit drie gedeelten met een totaal van 13 vragen: categorie A (5 vragen), categorie B (4

Nadere informatie

Wacerwall Geluidsscherm Puccinilaan & Generaal Eisenhowerweg

Wacerwall Geluidsscherm Puccinilaan & Generaal Eisenhowerweg Wacerwall Geluidsscherm Puccinilaan & Generaal Eisenhowerweg AANNEMER: BATEC - PEEK BOUW & INFRA BV OPDRACHTGEVER: GEMEENTE TILBURG 09-06-2015 Programma 19.15 uur: Welkom en introductie project door Pieter

Nadere informatie

Omgevingsmanagement vanuit twee perspectieven. Dijkversterking BAS, RAW-contract Marco van Leeuwen: OM-OG

Omgevingsmanagement vanuit twee perspectieven. Dijkversterking BAS, RAW-contract Marco van Leeuwen: OM-OG Omgevingsmanagement vanuit twee perspectieven Dijkversterking BAS, RAW-contract Marco van Leeuwen: OM-OG en Dijkverbetering KIS, UAV-GC contract (D&C) Max Slimmens OM-OG Marco van Leeuwen OM-ON Marco van

Nadere informatie

V HWA. // opdrachtgever dhr. Mesman. // fase technisch ontwerp

V HWA. // opdrachtgever dhr. Mesman. // fase technisch ontwerp w RENOOI beton zand cement vloer dragende binnenwand baksteen binnenwand hout hardhout isolatie metaal gips lichtpunt plafond buiten lichtpunt (grondspot) dubbele schakelaar enkele schakelaar dubbele wandcontactdoos

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017 Beheer in balans Opsteller : DSB/R&W Concept : versie 6 januari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Terugblik MJPK-1 3. Programma 4. Financiering

Nadere informatie

NEXIT TEKENINGNR. DATUM DO00 1:500, 1:50 STATUS. GETEKEND WdH PR. Definitief SCHAAL PROJECTNUMMER. Definitief ontwerp ONDERDEEL FORMAAT

NEXIT TEKENINGNR. DATUM DO00 1:500, 1:50 STATUS. GETEKEND WdH PR. Definitief SCHAAL PROJECTNUMMER. Definitief ontwerp ONDERDEEL FORMAAT NEXIT NEXIT ARCHITECTEN STATENLAAN 8 6828 WE ARNHEM T +31 (0)26 44 61 368 E STUDIO@NEXITARCHITECTEN.NL I WWW.NEXITARCHITECTEN.NL TEKENINGNR. DATUM DO00 30.01.2018 PROJECT Ontwerp tuinhuis Kerkstraat Velp

Nadere informatie

MSH BEHEERPLAN 2016 voor de HARLINGER monumentale Sluiz en

MSH BEHEERPLAN 2016 voor de HARLINGER monumentale Sluiz en MSH BEHEERPLAN 2016 voor de HARLINGER monumentale Sluiz en Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 VERANTWOORDING:... 4 Omschrijving sluisdelen:... 4 GROTE SLUIS aan de Rommelhaven... 5 Algemene gegevens:... 6 Technische

Nadere informatie

Project : RIF 010. Rapport : 0433 RAP 001 WBR

Project : RIF 010. Rapport : 0433 RAP 001 WBR Project : RIF 010 Rapport : 0433 RAP 001 WBR Haalbaarheid studie bouwmethodiek RIF 010 MKR_17-11-2014.docx 0433 RAP 001 WBR rev 0_Toetsing Opdrachtgever : TBI Infra B.V. Projectnaam : RIF 010 Projectnummer

Nadere informatie

thema Nieuwe Meppelerdiepsluis verbetert waterveiligheid en doorgang scheepvaart Van keersluis naar schutsluis

thema Nieuwe Meppelerdiepsluis verbetert waterveiligheid en doorgang scheepvaart Van keersluis naar schutsluis 1 Nieuwe Meppelerdiepsluis verbetert waterveiligheid en doorgang scheepvaart Van keersluis naar schutsluis 34 1 Meppelerdiepsluis, na ombouw keersluis tot schutsluis foto: Sander Jongsma / RTV Oost 2 Ligging

Nadere informatie

Funderingsonderzoek IJsclubstraat 37 Rotterdam.

Funderingsonderzoek IJsclubstraat 37 Rotterdam. Funderingsonderzoek IJsclubstraat 37 Rotterdam. C.J. SMIT & ZN bv Aannemingsbedrijf Funderingstechniek 23 januari 2017. C. J. Smit & Zonen b.v. AANNEMINGSBEDRIJF- FUNDERINGSTECHNIEK bezoekadres Oostbaan

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1034-RBO

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

Funderingsherstel en funderingsverbetering, (in de Volkshuisvesting)

Funderingsherstel en funderingsverbetering, (in de Volkshuisvesting) Funderingsherstel en funderingsverbetering en de invloed daarvan op de omgeving in Amsterdam. januari 2017 ing. Frans Sas 1 Inleiding. In Amsterdam zijn er allerlei soorten herstel en verbeteringen aan

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan Prinsessenflats. Luchtfoto Prinsessenflats

Stedenbouwkundig plan Prinsessenflats. Luchtfoto Prinsessenflats Stedenbouwkundig plan Prinsessenflats Luchtfoto Prinsessenflats Aanleiding In de deelgemeente Prins Alexander komen meer senioren wonen, terwijl er minder verzorgingshuizen worden gebouwd. Zelfstandig

Nadere informatie

Grootschalige reiniging AWP-1 persleiding

Grootschalige reiniging AWP-1 persleiding Grootschalige reiniging AWP-1 persleiding Ing. Rien van Wanrooij Adviseur Civieltechnisch onderhoud Ing. Steven Marijnissen Transporttechnoloog Grootschalige reiniging AWP-1 persleiding Voorstellen Taken

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056)

Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056) Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056) INNI140138-RAP-0001 Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht Projectnummer

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Kimswerderweg Dinsdag 26 mei Door: Marijn Both (omgevingsmanager Ballast Nedam)

Informatiebijeenkomst Kimswerderweg Dinsdag 26 mei Door: Marijn Both (omgevingsmanager Ballast Nedam) Informatiebijeenkomst Kimswerderweg Dinsdag 26 mei 2015 Door: Marijn Both (omgevingsmanager Ballast Nedam) Agenda vanavond Terugblik Doel Fasering Tijdelijke situatie Kimswerderweg Wat merkt u er van?

Nadere informatie

Restauratie Dorpskerk Woubrugge januari october 2014

Restauratie Dorpskerk Woubrugge januari october 2014 Restauratie Dorpskerk Woubrugge januari october 2014 Plan Stabiliseren van het hele kerkgebouw zodat ongelijkmatig verzakken wordt voorkomen. Er wordt niet geprobeerd de kerk weer recht te zetten. Niemand

Nadere informatie

Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41. Geachte heer Van Ommeren,

Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41. Geachte heer Van Ommeren, Retouradres: Postbus 49, 2600 AA Delft Brandweer Haarlemmermeer T.a.v. dhr. G. van Ommeren Postbus 41 2130 AA HOOFDDORP 2130AA41 Centrum voor Brandveiligheid Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA

Nadere informatie

D. de Meijer 98A. Renvooi: Situatie: INHOUDSOPGAVE BOUWKUNDIG TEKEN,- ADVIESBURO

D. de Meijer 98A. Renvooi: Situatie: INHOUDSOPGAVE BOUWKUNDIG TEKEN,- ADVIESBURO INHOUDSOPGAVE 98A Bladnr. 01: Plattegrond beganegrond (bestaand) Bladnr. 02: Plattegrond beganegrond (nieuw) Bladnr. 03: Plattegrond verdieping (bestaand) Bladnr. 04: Plattegrond verdieping (nieuw) Bladnr.

Nadere informatie

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten

11-14 september Drachtsterweg en Drachtsterbrug afgesloten drachtsterweg en omgeving DEZE NIEUWSBRIEF INFORMEERT U OVER DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN VAN HET PROJECT. aug/sept 2015 WILT U MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.VRIJ-BAAN.NL OF VIA TEL. 058 284 40 40 11-14 september

Nadere informatie

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging TacoBouwadvies Bovenbergweg 4 te Markelo Bevindingen en opmerkingen bij inmeting werknr.201205 Behorende bij tekeningen : 1205BT-01,02 en 03

Nadere informatie

Polder Halsteren Schade en herstel 1953

Polder Halsteren Schade en herstel 1953 Polder Halsteren Schade en herstel 1953 Waterschap De Polders van Halsteren Schade aan de dijken De buitendijken van dit waterschap hebben een hoogte van N.A.P. -\- 5,00 a 5,50 m, terwijl de stormvloedstand

Nadere informatie

rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1

rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1 rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1 Damwand in bebouwde omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 2 HRO ribooh4a Bouwputten 3 Bouwputten: Invloed op omgeving Invloed grondwater

Nadere informatie

Legger regionale waterkering

Legger regionale waterkering Legger regionale waterkering Apeldoorns Kanaal, Anklaarseweg-Koudhoornsesluis Definitief Datum 28 september 2009 Opgemaakt door J. Borgers Afdeling Planvorming Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 1 2 INHOUD...

Nadere informatie