Memo. Omschrijving werkzaamheden molenerven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo. Omschrijving werkzaamheden molenerven"

Transcriptie

1 Memo Voor: Gemeente Molenwaard Datum: 23 augustus 2016 Referentie: INFR M-45 Onderwerp: Omschrijving werkzaamheden molenerven Molenkade Omschrijving werkzaamheden molenerven Aanleiding De Molenkade bij Groot Ammers is afgekeurd op het gebied van waterveiligheid en moet worden versterkt. Voor het grootste deel van de kade wordt deze versterking uitgevoerd door het aanbrengen van een steunberm tegen de polderzijde van de kade. Ter plaatse van de molenerven worden diverse constructies geplaatst in plaats van grondwerkzaamheden om de molens te kunnen behouden. De omgevingsvergunning voor de Molenkade wordt niet in één keer voor alle werkzaamheden aangevraagd, maar opgedeeld in vijf groepen aan elkaar gerelateerde werkzaamheden. De redenen hiervoor zijn de specifieke eigenschappen van de objecten, de verschillen in voortgang van de ontwerpen en de potentiële verschillen in doorlooptijd van de vergunningaanvraag. De verschillende aanvragen zijn: 1. Tijdelijk verwijderen Roedenloods; 2. Werkzaamheden op en rond de molenerven van de Gelkenes molen, Achtkante molen en Achterlandse molen; 3. Werkzaamheden op en rond het molenerf van de Graaflandse molen; 4. Werkzaamheden ten behoeve van de Oasen transportleiding; 5. Overige werkzaamheden. Deze aanvraag betreft groep 2 uit het bovenstaande overzicht. In deze memo worden de werkzaamheden op en nabij de drie genoemde molenerven kort toegelicht en worden de kosten op basis van de besteksraming per bouwactiviteit genoemd. Gelkenes molen Noordzijde stalen damwand AZ over een lengte van 28,5 m, met de kop onder de grond afgewerkt; Zuidzijde stalen damwand AZ over een lengte van 17,5 m, met de kop onder de grond afgewerkt. Beide constructies dienen door middel van drukken te worden aangebracht om de kans op schade aan de Gelkenes molen ten gevolge van de werkzaamheden te beperken tot een minimum. De totale kosten die met deze constructies gemoeid zijn bedraagt ca.: ,-. De nieuwe situatie waar het water vanuit de polder onder de brug tussen het huisje en de molen vandaan dient te komen levert geen bezwaren op met betrekking tot verhang. Het totale verhang over de brug overgang komt uit op 4 cm bij een capaciteit van 45 m 3 /min, inclusief in-, uittreeverliezen en wrijvingsverliezen. 1/5

2 Herstelwerkzaamheden aan erf Gelkenes molen: Vervangen en verhogen wachtdeur; Herstellen spatwatermuren. Van deze werken zijn nog geen verdere details beschikbaar deze dienen te worden afgestemd door de aannemer met de directievoerder (waaronder SIMAV) van het werk. De verwachte kosten van deze werkzaamheden zijn ca.: 7.500,-. Verhogen betonnen wand langs Noordwestzijde terrein Gelkenes molen. Dit omvangt aanbrengen van stekken en opstorten van betonnen rand. De verwachte kosten van deze werkzaamheden zijn: 1.205,-. Vervangen hekwerken van het terrein rondom Gelkenes molen. Het betreft opnemen van het bestaand hekwerk en terugplaatsen van vergelijkbaar nieuw hekwerk inclusief klaphekken. Conform de hekwerken weergegeven in Figuur 1. De te plaatsen klaphekwerken over de weg krijgen een vergelijkbaar uiterlijk met het zwarte hekwerk weergegeven in Figuur 1. Figuur 1 Voorbeeld terug te plaatsen hekwerken. links voorbeeld van het zwart hekwerk en rechts voorbeeld van het wit hekwerk De totale kosten van de werkzaamheden aan de hekken bedragen: 7.480,-. Beschoeiing maalkom Gelkenes molen. Verankerde beschoeiing aan de zuidwest zijde van het grondwerk van de bypass met de volgende eigenschappen: Houten palen, h.o.h. 1,0 m lengte 5,0 m; Houten beschoeiingsplanken; Legankers met houten ankerschotgording; Totale lengte beschoeiing ca.: 250 m. De totale kosten die met deze constructies gemoeid zijn bedragen ca.: ,- Maken van een betonnen boenstoep in het buitentalud ten noord van de Gelkenes molen. De kosteninschatting hiervoor bedraagt 2.500,-. Hier geldt voor dat er nog geen exacte detaillering voor beschikbaar is afgezien van de locatie de aannemer dient in het werk in overeenstemming met de directievoerder het uiteindelijke ontwerp op te stellen. Ten behoeve van bypass fietspad bij Gelkenes molen wordt een fietsbrug van beton aangebracht. Dit betreft globaal de volgende werkzaamheden: Aanbrengen fundering van gewapend beton; Aanbrengen brugdek; Asfalteringswerkzaamheden. De totale kosten voor aanbrengen van de fietsbrug bedragen ca.: ,-. INFR M-45 2/5

3 Aanbrengen nieuwe steiger ten oosten van Gelkenes molen in de watergang. De werkzaamheden die hieronder vallen zijn het aanbrengen van landhoofden en plaatsen van de steiger zelf. De verwachtte kosten voor dit werk bedragen ca.: ,-. van de borden dient de aannemer in overeenstemming met de Stiching Instandhouding Molens Alblasserwaard en Vijfherenlanden (SIMAV) te worden vastgesteld en geplaatst. Op dit moment heeft SIMAV geen uiteindelijk besloot genomen over de exacte invulling van deze borden. De kosten hiervan bedraagt: 1.650,-. Achtkante molen Noordzijde stalen damwand AZ over een lengte van 38,0 m, met de kop onder de grond afgewerkt; Zuidzijde stalen damwand AZ over een lengte van 32,5 m, met de kop onder de grond afgewerkt. Beide constructies dienen door middel van drukken te worden aangebracht om de kans op schade aan de Achtkante molen ten gevolge van de werkzaamheden te beperken tot een minimum. De totale kosten die met deze constructies gemoeid zijn bedraagt ca.: ,-. Vervangen houten damwand aan noordzijde terrein Achtkante molen met de volgende eigenschappen: Verwijderen bestaand hekwerk en herplaatsen hekwerk aan nieuwe damwand; Damwandplanken met een lengte van 7,0 m; Beschoeiing aan weerszijden van de damwand; Over een lengte van 17,7 m. De totale kosten van deze werkzaamheden bedraagt ca.: ,-. Vervangen hekwerken van het terrein rondom Achtkante molen. Het betreft opnemen van het bestaand hekwerk en terugplaatsen van vergelijkbaar nieuw hekwerk inclusief klaphekken. De houten hekwerken worden vervangen door nieuw vergelijkbaar hekwerk. Conform de hekwerken weergegeven in Figuur 1. De te plaatsen klaphekwerken over de weg krijgen een vergelijkbaar uiterlijk met het zwarte hekwerk weergegeven in Figuur 1. De totale kosten van deze werkzaamheden bedragen: 3.500,-. Ten behoeve van bypass fietspad bij Achtkante molen wordt een fietsbrug van beton aangebracht. Dit betreft globaal de volgende werkzaamheden: Aanbrengen fundering van gewapend beton; Aanbrengen brugdek; Asfalteringswerkzaamheden. De totale kosten voor aanbrengen van de fietsbrug bedragen ca.: ,-. Plaatsen van een beschoeiing in de watergang t.p.v. fietsbrug Achtkante molen. Ter voorkoming van afkalving talud. Hieronder vallen de volgende werkzaamheden: Aanbrengen palen; Aanbrengen beschoeiingsplanken; Aanbrengen gordingen. De totale kosten van deze beschoeiingen bedragen ca.: 4.030,-. van de borden dient de aannemer in overeenstemming met SIMAV te worden vastgesteld en geplaatst. Op INFR M-45 3/5

4 dit moment heeft SIMAV geen uiteindelijk besloot genomen over de exacte invulling van deze borden. De kosten hiervan bedraagt: 1.650,-. Achterlandse molen Ten noorden van de molen een stalen damwandscherm bestaande uit twee delen:az over een lengte van 24,0 m en een AZ over een lengte van 21,0 m, met de kop onder de grond afgewerkt. Deze constructie dient door middel van drukken te worden aangebracht om de kans op schade aan de Achterlandse molen te beperken tot een minimum. Op tekening DR16_MOL_DTL_GG046- GG047_303_5D_DO_Type I constructie nabij Achterlandse Molen-A1 zijn de exacte trajecten van de damwanden weergegeven. De totale kosten die met deze constructies gemoeid zijn bedraagt ca.: ,-. Vervangen hekwerken van het terrein rondom Achterlandse molen. Het betreft opnemen van het bestaand hekwerk en terugplaatsen van vergelijkbaar nieuw hekwerk inclusief klaphekken. Conform de hekwerken weergegeven in Figuur 1. De te plaatsen klaphekwerken over de weg krijgen een vergelijkbaar uiterlijk met het zwarte hekwerk weergegeven in Figuur 1. De totale kosten van deze werkzaamheden bedragen: 4.200,-. van de borden dient de aannemer in overeenstemming met SIMAV te worden vastgesteld en geplaatst. Op dit moment heeft SIMAV geen uiteindelijk besloot genomen over de exacte invulling van deze borden. De kosten hiervan bedraagt: 1.650,-. Ter plaatse van de bypass wordt een kunststof damwand geplaatst t.b.v. ruimtebesparing. Op deze locatie is namelijk geen ruimte beschikbaar voor het onder natuurlijk talud laten verlopen van het maaiveld tussen het molenerf en de moestuin ten noorden van het fietspad. Dit is een kunststoffen damwand met houten palen die de grond in worden gedrukt. De kosten die hiermee gepaard zijn geraamd op ca.: ,-. Voor stabiliteit van het binnentalud t.h.v. de Achterlandse molen wordt een verankerde houten damwand aangebracht langs de uit te graven sloot. De volgende werkzaamheden gaan hiermee gepaard: Aanbrengen houten damwandplanken met een lengte van 4,5 m; Gording aan weerszijden van de damwand; Verankering h.o.h. 2,0 m. De totale kosten van deze werkzaamheden bedragen ca.: ,-. Verwijderen en aanbrengen van nieuwe steiger. De nieuwe steiger dient vergelijkbaar te zijn met de voormalige steiger in de vorm van het gebruikte materiaal en afmetingen van de steiger. De totaal verwachtte kosten voor deze werkzaamheden bedragen ca.: ,-. Aandachtspunten In 2015 is door Grontmij een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor de gehele kadeverbetering van de Molenkade. Het mogelijk effect van de werkzaamheden binnen deze vergunningaanvraag op de archeologische waarden in het projectgebied zijn besproken met de archeoloog van de gemeente Molenwaard. In het archeologisch onderzoek is aangegeven dat het gehele gebied een hoge verwachting heeft ten aanzien van de prehistorie op een diepte van 1,5 m mv en dieper. Door de werkzaamheden wordt deze diepte niet bereikt met uitzondering van de damwanden. Door de geringe oppervlakte van de damwand is de optredende verstoring dermate gering dat eventuele archeologische waarden nauwelijks worden aangetast. INFR M-45 4/5

5 Gelet hierop bestaat er uit archeologisch oogpunt geen bezwaar tegen de uitvoering van de werkzaamheden. Verder geeft het onderzoek aan dat binnen het plangebied direct vanaf maaiveld een hoge verwachting geldt voor het kunnen aantreffen van archeologische waarden uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Ter hoogte van de molenlocaties is het aantreffen van objecten of sporen van menselijke activiteiten, vrijwel zeker te noemen. Even ten noorden van de Achtkante Molen lijkt op basis van oud kaartmateriaal een bouwwerk te hebben gestaan, ook deze locatie heeft een hoge verwachting voor het kunnen aantreffen van archeologische bewoningssporen uit de Nieuwe Tijd. Het is niet uit te sluiten dat bij de werkzaamheden ten behoeve van het maken van de omleidingspaden dergelijke sporen worden aangetroffen. Gezien de beperkte kans op het aantreffen van archeologische objecten op de locaties waar graafwerkzaamheden worden uitgevoerd is het niet noodzakelijk om bij voorbaat alle werkzaamheden onder begeleiding van een archeoloog te laten plaatsvinden. Wel wordt aan de aannemer voorgeschreven direct melding te maken in geval van aantreffen van dergelijke objecten indien ze worden aangetroffen. De werkzaamheden mogen vervolgens alleen voortgang vinden onder begeleiding van een archeoloog. INFR M-45 5/5

Revisiebeheer. Documentnr.: P VER-OMG Datum : Rev. Omschrijving Datum 1.0 Eerste uitgave Bladzijde: 2 van 10

Revisiebeheer. Documentnr.: P VER-OMG Datum : Rev. Omschrijving Datum 1.0 Eerste uitgave Bladzijde: 2 van 10 Datum : 29-7-2014 Revisiebeheer Rev. Omschrijving Datum 1.0 Eerste uitgave 29-7-2014 Bladzijde: 2 van 10 Datum : 29-7-2014 Inhoud 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Gegevens aanvrager... 4 1.2 Gewenste toestemming...

Nadere informatie

Maximacentrale (5) Inventarisatie buitendijkse regionale waterkeringen. T. Blaakmeer-Kruidhof

Maximacentrale (5) Inventarisatie buitendijkse regionale waterkeringen. T. Blaakmeer-Kruidhof Inventarisatie buitendijkse regionale waterkeringen Maximacentrale (5) Juni 2014 T. Blaakmeer-Kruidhof Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 www.zuiderzeeland.nl

Nadere informatie

Beheerplan Kades (zoet water) Harlingen

Beheerplan Kades (zoet water) Harlingen Beheerplan Kades (zoet water) Harlingen Januari 2016 Beheerplan Kades (zoet water) Harlingen Januari 2016 Gemeente Harlingen Inleiding In de maanden mei en juni 2015 heeft Oosterhof Holman Beton- en waterbouw

Nadere informatie

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V.

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Logo VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Vergadering : Diepwandexcursie Datum vergadering : 29-5-2013 Plaats : Bergambacht/Schoonhoven Opdrachtgever : Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Project

Nadere informatie

Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten. Ophogen. Dijkverbreding

Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten. Ophogen. Dijkverbreding Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kadeverbetering Molenkade, Groot-Ammers

Ruimtelijke onderbouwing kadeverbetering Molenkade, Groot-Ammers Ruimtelijke onderbouwing kadeverbetering Molenkade, Groot-Ammers Rapportage ter onderbouwing van omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan Definitief In opdracht van: Waterschap Rivierenland

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Oosterdijk 54, Oosterdijk, gemeente Enkhuizen Adviesnummer: 16078 Opsteller: F.C. Schinning (archeoloog) & C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum: 09-05-2016

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

DelftseSchie Brug. Arc2 architecten Kebajastraat 41 1336 NA Almere 036-5217911 post@arc2.nl www.arc2.nl. datum status opdrachtgever projectnummer

DelftseSchie Brug. Arc2 architecten Kebajastraat 41 1336 NA Almere 036-5217911 post@arc2.nl www.arc2.nl. datum status opdrachtgever projectnummer Kebajastraat 41 1336 NA Almere 036-5217911 post@arc2.nl www.arc2.nl nummer nr impressies 0.2 bna - ir. G-J de Jong - Kebajastraat 41-1336 NA - Almere - t:036-5217770- e:post@arc2.nl - www.arc2.nl 2250

Nadere informatie

Ontwerp-Projectplan Waterwet Molenkade

Ontwerp-Projectplan Waterwet Molenkade Ontwerp-Projectplan Waterwet Molenkade Integrale kadeverbetering Molenkade te Groot-Ammers Definitief In opdracht van: Waterschap Rivierenland De Blomboogerd 1 4003 BX Tiel Grontmij Nederland B.V. Eindhoven,

Nadere informatie

RAW0024 Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Besteknr Afdrukdatum: Het realiseren van een sluis en de onderbouw van 5 bruggen

RAW0024 Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Besteknr Afdrukdatum: Het realiseren van een sluis en de onderbouw van 5 bruggen Bladnr. 1 Behoort bij: 1-010-13......... Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Nadere informatie

Station Waterlooplein

Station Waterlooplein Definitief Versie 1 12 september 2014 Projectnr 30619 Documentnr 188629 Constructies Stad Station Waterlooplein Stationsrenovaties Oostlijn VO+ Beschouwing constructieve aanpassingen Auteur(s) D. in t

Nadere informatie

DE N31 DOOR HARLINGEN

DE N31 DOOR HARLINGEN DE N31 DOOR HARLINGEN Rond 1960 werd de huidige N31 verhoogd op een talud aangelegd. Nu, bijna 60 jaar later maakt het talud plaats voor een verdiepte bak. Dit betekent een constructief bijzonder ingrijpende

Nadere informatie

De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg.

De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg. Opdrachtgever: Onderwerp: gemeente Midden-Delfland Aanpassing kruising Rijksstraatweg I Zuidhoornseweg Datum: juli 205 Inleiding. De gemeente Midden-Delfland, heeft in voorbereiding de aanleg van de Zuidhoornseweg.

Nadere informatie

Adviesmemo archeologie zonnepark Grondbank Zuidplas

Adviesmemo archeologie zonnepark Grondbank Zuidplas ONDERWERP Advies memo archeologie aanleg zonnepark locatie Grondbank Zuidplas DATUM 10-8-2016 PROJECTNUMMER C05058.000205.0120 ONZE REFERENTIE VAN Ineke de Jongh AAN gemeente Zuidplas KOPIE AAN Frank Gierman

Nadere informatie

Klapankers Broeckgouw Edam- Volendam

Klapankers Broeckgouw Edam- Volendam Klapankers Broeckgouw Edam- Volendam Voor het project Broeckgouw Edam- Volendam heeft Infra Trading klapankers geplaatst bij 3 bruggen. De klapankers dienen als verankering van kunststof damwand. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bijlage A. Begrippenlijst

Bijlage A. Begrippenlijst Bijlage A. Begrippenlijst Begrippenlijst dijkverbeteringsplan Aanleghoogte Kruinhoogte van de dijk onmiddellijk na het gereedkomen ervan. Beheer Berm Beroep Beschoeiing Binnendijks Binnentalud Boezem Boezempeil

Nadere informatie

DE N31 DOOR HARLINGEN

DE N31 DOOR HARLINGEN DE N31 DOOR HARLINGEN In 1963 werd de huidige N31 verhoogd op een talud aangelegd. Nu, 45 jaar later maakt het talud plaats voor een verdiepte bak. Dit betekent een constructief bijzonder ingrijpende en

Nadere informatie

5.18a Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone

5.18a Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone 5.18a Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 leden 1, 5 en 6: 1. Het is verboden zonder watervergunning van

Nadere informatie

BTL. Overzicht tekening schaal 1: Advies Meters. Project Life + Groote Peel. Onderdeel Bestekstekening: Eeuwselse Loop

BTL. Overzicht tekening schaal 1: Advies Meters. Project Life + Groote Peel. Onderdeel Bestekstekening: Eeuwselse Loop t.b.v. doorstroming Stroomprofiel Overzicht tekening schaal 4.1 4.2 4.5 4.3 4.4 Life + 6 12 nummer 22511 4 A3 294216 B.V. 56 AJ Oisterwijk tel. 13 52 99 555 fax. 13 52 99 55 Overzichttekening 4.1 schaal

Nadere informatie

Beheer- en onderhoudsplan

Beheer- en onderhoudsplan Beheer- en onderhoudsplan Integrale kadeverbetering Molenkade te Groot-Ammers Definitief In opdracht van: Waterschap Rivierenland De Blomboogerd 1 4003 BX Tiel Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 3 augustus

Nadere informatie

Tabel 1 Verbetermaatregel kade verbetering (licht grijs geen onderdeel van deze kredietaanvraag) Verbetermaatregel. A Reitdiep

Tabel 1 Verbetermaatregel kade verbetering (licht grijs geen onderdeel van deze kredietaanvraag) Verbetermaatregel. A Reitdiep Tabel 1 Verbetermaatregel kade verbetering (licht grijs geen onderdeel van deze kredietaanvraag) Traject A Reitdiep A1 Verbetermaatregel Traject A1 betreft het balkgat en is afgekeurd op hoogte. Initieel

Nadere informatie

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

I N S C H R I J V I N G S S T A A T RAW0008 Besteksnr. 6160 Bladnr. 1 van 10 Behoort bij: 6160... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende

Nadere informatie

VERVANGEN BESCHOEIINGEN LEIDSCHE RIJN PARK VOORN UTRECHT BOMENPARAGRAAF (KAPVERGUNNING)

VERVANGEN BESCHOEIINGEN LEIDSCHE RIJN PARK VOORN UTRECHT BOMENPARAGRAAF (KAPVERGUNNING) VERVANGEN BESCHOEIINGEN LEIDSCHE RIJN PARK VOORN UTRECHT BOMENPARAGRAAF (KAPVERGUNNING) VERVANGEN BESCHOEIINGEN LEIDSCHE RIJN BOMENPARAGRAAF PARK VOORN UTRECHT Opdrachtgever Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief Bladnr. 14 CATALOGUS verwerkingsinrichting 1152 Verhardingen 115210 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 N Betreft (op te hogen) verharding van de rijbaan t.h.v. de tijdelijke dam en de brug 3

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

Algemene regel 10 Keur

Algemene regel 10 Keur Algemene regel 10 Keur Het aanbrengen en hebben van steigers en vlonders Met deze algemene regel hoeft geen watervergunning meer te worden aangevraagd voor bepaalde activiteiten of werken die in de Keur

Nadere informatie

5.18b Bouwwerken in en op een regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone

5.18b Bouwwerken in en op een regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone 5.18b Bouwwerken in en op een regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2, leden 1 en 6: 1. Het is verboden zonder watervergunning van

Nadere informatie

Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed

Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed blad -1- Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed 17.1 Bestemmingsomschrijving 17.1.1 Algemeen De voor 'Waarde - Maastrichts Erfgoed' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en),

Nadere informatie

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS)

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS) Archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie Naar de archeologie in onder andere de Groeneveldse Polder is een bureaustudie gedaan door de heer Bult van het Vakteam Archeologie i. De in weergegeven

Nadere informatie

Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade

Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade Projectvoorstel aanlegsteiger Hoofdkade Datum; 04-09-2014 Pilotproject; Aanbrengen aanlegsteiger Hoofdkade Stadskanaal Constructie; Op basis van een publiek private samenwerking wil de gemeente Stadskanaal

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

5.18 Bouwwerken in en op een waterkering en bijbehorende beschermingszone

5.18 Bouwwerken in en op een waterkering en bijbehorende beschermingszone 5.18 Bouwwerken in en op een waterkering en bijbehorende beschermingszone Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2

Nadere informatie

Saneringsbestek waterbodemsanering Nesserzijlroede en de Boorne in Akkrum

Saneringsbestek waterbodemsanering Nesserzijlroede en de Boorne in Akkrum Saneringsbestek waterbodemsanering Nesserzijlroede en de Boorne in Akkrum C01022.100231.0200 Bijlage bij bestek bevattende aanvullende informatie schiphuizen en afspraken met schiphuis-eigenaren Algemeen

Nadere informatie

Revisiebeheer. Documentnr.: P VER-OMG Datum : Rev. Omschrijving Datum 1.0 Eerste uitgave Bladzijde: 2 van 10

Revisiebeheer. Documentnr.: P VER-OMG Datum : Rev. Omschrijving Datum 1.0 Eerste uitgave Bladzijde: 2 van 10 Documentnr.: P16131475-VER-OMG-07900 Datum : 23-6-2014 Revisiebeheer Rev. Omschrijving Datum 1.0 Eerste uitgave 23-6-2014 Bladzijde: 2 van 10 Documentnr.: P16131475-VER-OMG-07900 Datum : 23-6-2014 Inhoud

Nadere informatie

Dijkversterking Kinderdijk- Schoonhovenseveer KIS. Informatie bijeenkomst januari 2015

Dijkversterking Kinderdijk- Schoonhovenseveer KIS. Informatie bijeenkomst januari 2015 Dijkversterking Kinderdijk- Schoonhovenseveer KIS Informatie bijeenkomst januari 2015 Uitvoeringsjaar 2015 Probleem: Macro stabiliteit binnendijks onvoldoende Oplossingen dijkverbetering Toe te passen

Nadere informatie

Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk bouwplan

Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk bouwplan Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk 2 Handreiking Ontgravingen in een archeologievriendelijk De Handreiking Ontgravingen in een

Nadere informatie

Versie Maart Legakker beschoeiing

Versie Maart Legakker beschoeiing Legakker beschoeiing De meeste legakkers in de Vinkeveense Plassen blijven niet vanzelf boven water. De legakkers hebben een steile oever, op de meeste plaatsen is direct naast de legakkers een diepte

Nadere informatie

Cultuurhistorische inventarisatiescan nieuwe scoutingterrein Broekpolder

Cultuurhistorische inventarisatiescan nieuwe scoutingterrein Broekpolder Cultuurhistorische inventarisatiescan nieuwe scoutingterrein Broekpolder Adviescode: 2015.020 Auteur: R. Terluin, archeoloog gemeente Vlaardingen Oktober 2017 Inleiding Scoutinggroepen worden verplaatst

Nadere informatie

Reconstructie onderdoorgang Doornboslaan Breda Speciale uitdagingen en folieconstructie

Reconstructie onderdoorgang Doornboslaan Breda Speciale uitdagingen en folieconstructie Reconstructie onderdoorgang Doornboslaan Breda Speciale uitdagingen en folieconstructie Bijeenkomst en projectbezoek NGO-Kivi NGO - Nederlandse Geotextiel Organisatie Kivi - Ingenieursvereniging afdeling

Nadere informatie

Projectnummer: C Opgesteld door: Ons kenmerk: : Kopieën aan:

Projectnummer: C Opgesteld door: Ons kenmerk: : Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Zendmastweg 19 Postbus 63 9400 AB Assen Tel 0592 392 111 Fax 0592 353 112 www.arcadis.nl Onderwerp Werkprotocol archeologie uitvoering Groote Diep Assen, 16 mei 2013 Van drs I.E.

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam. Informatiebijeenkomst aanbrengen damwanden 8 maart 2017

Rechtbank Amsterdam. Informatiebijeenkomst aanbrengen damwanden 8 maart 2017 Rechtbank Amsterdam Informatiebijeenkomst aanbrengen damwanden 8 maart 2017 NACH Consortium New Amsterdam Court House: ABT BV, De Nijs, DVP BV, Facilicom Facility Solutions, Heijmans NV, KAAN Architecten,

Nadere informatie

Bijlage A. Begrippenlijst

Bijlage A. Begrippenlijst Bijlage A. Begrippenlijst Begrippenlijst dijkverbeteringsplan Aanleghoogte Kruinhoogte van de dijk onmiddellijk na het gereedkomen ervan. Beheer Berm Beroep Beschoeiing Binnendijks Binnentalud Boezem Boezempeil

Nadere informatie

WERKOMSCHRIJVING BRUGGEN BOVENKERKERPOLDER

WERKOMSCHRIJVING BRUGGEN BOVENKERKERPOLDER WERKOMSCHRIJVING BRUGGEN BOVENKERKERPOLDER Behorend bij: DO en bestek recreatief fietspad Bovenkerkerpolder Voor: Provincie Noord-Holland Directie B&U, unit bodem en groen Mw. ir. G.E. Nap Uitgebracht

Nadere informatie

Houten Tiellandt De Stenen Poort. Archeologische begeleiding. A. Porreij-Lyklema & J. van der Leije. Archol

Houten Tiellandt De Stenen Poort. Archeologische begeleiding. A. Porreij-Lyklema & J. van der Leije. Archol Houten Tiellandt De Stenen Poort Archeologische begeleiding Archol A. Porreij-Lyklema & J. van der Leije 198 Archol 2013 Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) Postbus 9515 2300 RA Leiden (071) 527 33

Nadere informatie

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen 1.0 05 02 2016 TER GOEDKEURING Eerste uitgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 Doel van dit document... 1 1.2 Objectbeschrijving... 1 1.3 Gerelateerde

Nadere informatie

Bijlage 2; notitie aanvullende informatie

Bijlage 2; notitie aanvullende informatie Bijlage 2; notitie aanvullende informatie blz. (a) Locatie (1.1)...2 (b) Huidige situatie (1.1)...2 (c) Doel van de ontgronding (1.3)...2 (d) Oppervlakte te ontgraven natuurvriendelijke oever (2.1)...3

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg)

Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg) Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg) Malou van der Pal Omgevingsmanager IXAS Zuid-Oost 1 Agenda 1. Veiligheid 2. Wie is IXAS? 3. Projectgebied, kenmerken en aanpak IXAS

Nadere informatie

1. Onderbouwing kostenposten uit de exploitatieopzet

1. Onderbouwing kostenposten uit de exploitatieopzet MEMO Van : Frits Dinkla, Chris Korsten Project : Honderdland fase 2 Opdrachtgever : Gemeente Westland Datum : 18-12-2018 Aan : HOC / Gemeente Westland CC : - Betreft : Uitgangspunten kostenraming exploitatieplan

Nadere informatie

WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: Werkplan Rijnbrug

WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: Werkplan Rijnbrug WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL 30-17343 Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: 30-17380 Werkplan Rijnbrug Project: Onderhoud Rijnbrug gemeente Leiden Definitief Auteur: T. Baalbergen

Nadere informatie

Apeldoorns kanaal 6e pand - buitendijks - ONDERDEEL A Waterschap Vallei en Veluwe Sweco DEFINITIEF d.d RAW

Apeldoorns kanaal 6e pand - buitendijks - ONDERDEEL A Waterschap Vallei en Veluwe Sweco DEFINITIEF d.d RAW RAW0018-105772 Bladnr. 1 Behoort bij: Sweco351743-1 onderdeel A Apeldoorns kanaal 6e pand - buitendijks - onderdeel A I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03

Nadere informatie

Vraag en antwoord 2 februari 2017

Vraag en antwoord 2 februari 2017 Vraag en antwoord 2 februari 2017 1. Algemeen 1.1. Mag er in de tuin een tuinhuisje gebouwd worden? Tuinhuisjes mogen geplaatst worden. Sommige bouwwerken zijn vergunningsvrij, de bebouwingsmogelijkheden

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 22 08-03-2016 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 STAND VAN ZAKEN 3 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN 4 WERKZAAMHEDEN PER WEGVAK 5 BEREIKBAARHEID NES

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1), die geplaatst worden voor

Nadere informatie

Delftse Archeologische Notitie 129. Markt 85, Delft. Een archeologische begeleiding. Jorrit van Horssen

Delftse Archeologische Notitie 129. Markt 85, Delft. Een archeologische begeleiding. Jorrit van Horssen Delftse Archeologische Notitie 129 Markt 85, Delft Een archeologische begeleiding Jorrit van Horssen Delftse Archeologische Notitie 129 Markt 85, Delft Een archeologische begeleiding Jorrit van Horssen

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM

IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM IO 08-RP-68 BOUWFASERINGSPLAN PIET KRANENBERGPAD GEMEENTE AMSTERDAM Kenmerk: IBZ7340 Versie: definitief versie A Datum: 1 mei 2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Uit te voeren werkzaamheden...

Nadere informatie

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan)

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan) HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Van Interne toetsing Dossier Project Betreft : Arjan de Wit : Andries van Houwelingen : Jos Tromp : BD8043 : PG Kampen : Invloed parkeergarage op primaire kering

Nadere informatie

BTL. Overzicht tekening schaal 1: Advies Besteknummer. Project Life + Groote Peel

BTL. Overzicht tekening schaal 1: Advies Besteknummer. Project Life + Groote Peel Overzicht tekening schaal 4.1 4.2 4.5 4.3 4.4 roject Life + Groote eel rovincie NoordBrabant rojectnummer 22511 4 A3 atum 143216 efinitief 12 6 ocumentnummer B.V. arklaan 1 ostbus 385 56 AJ Oisterwijk

Nadere informatie

Algemene regel 5 Keur

Algemene regel 5 Keur Algemene regel 5 Keur Het aanbrengen van een dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam met de functie hoofdwatergang in de Krimpenerwaard Met deze algemene regel hoeft geen watervergunning meer te

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA S 2014 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5

ALGEMENE REGELS WATERKWANTITEIT KEUR WATERSCHAP HUNZE EN AA S 2014 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5 Onderdeel 1 STEIGER pagina 1 van 5 Artikel 1 Begripsbepalingen a. Steiger: constructie, die over een oppervlaktewaterlichaam is geplaatst en is verankerd in het achterliggende perceel. b. Natuurvriendelijke

Nadere informatie

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen:

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-3-2017 Notitie: Motivering archeologie Motivering aspect archeologie bij aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw horecagebouw op de locatie Goirlesedijk

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies

RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies RAW-hoofdstuk 41 - Funderingsconstructies Wijziging Standaard RAW Bepalingen: - 41.0 - Algemeen - 41.2 - Damwand Uitbreiding Standaard RAW Bepalingen: - 41.4 - Verankering van grond- en waterkerende constructies

Nadere informatie

Perceel 2, kunstwerk 14D39, 14D40 en 14D41; grondwerken en bouwputten; rioleringen en putten; funderingstechnieken; betonwerken; staalconstructies en

Perceel 2, kunstwerk 14D39, 14D40 en 14D41; grondwerken en bouwputten; rioleringen en putten; funderingstechnieken; betonwerken; staalconstructies en AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie NoordHolland Ceylonpoort 5, na 1 feb. 2013; Houtplein 33, 2012 DE, Haarlem, 2037 AA Haarlem ( Nederland ) Ter attentie van:

Nadere informatie

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012.

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012. GEMEENTE BORSELE Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Borsele tot vaststelling van de nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen Borsele 2012 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand)

Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) a. Typering van het systeem Door het snijdend in elkaar uitvoeren van primaire en secundaire palen is het mogelijk om een

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 24 03-05-2016 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 STAND VAN ZAKEN 3 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN 4 WERKZAAMHEDEN PER WEGVAK 5 BEREIKBAARHEID NES

Nadere informatie

Memo. Inhoudsopgave. Onderwerp: Deksloof damwand gemaal Kamperveen. Engbert van der Weide. Datum: Documentnummer: IJD

Memo. Inhoudsopgave. Onderwerp: Deksloof damwand gemaal Kamperveen. Engbert van der Weide. Datum: Documentnummer: IJD Memo Onderwerp: Deksloof damwand gemaal Kamperveen Aan: Opsteller: Engbert van der Weide Pieter Schoutens Datum: 18-10-2016 Documentnummer: IJD-013265 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Bijlage 3 Architectonisch ontwerp

Bijlage 3 Architectonisch ontwerp Bijlage 3 Architectonisch ontwerp ROB St. Sebastiaansbrug BA6506-104-115/R002/901305/Rott Ontwerp 12 juni 2013 ROB St. Sebastiaansbrug Bijlage 3 BA6506-104-115/R002/901305/Rott Ontwerp - 1-12 juni 2013

Nadere informatie

Handleiding tuinhuis ATV Utrecht Zuid

Handleiding tuinhuis ATV Utrecht Zuid Handleiding tuinhuis ATV Utrecht Zuid Dit is een handleiding voor alle tuinders die een tuinhuis in hun tuin willen bouwen of verbouwen. Als vereniging huren wij de grond waarop we tuinieren van gemeente

Nadere informatie

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus 20 Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Datum Projectnaam 02 maart 2012 A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Uw referentie

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologische begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Definitief ISSN 1573-5710

Nadere informatie

Notitie: Evaluatie bruggenbeheersplan fase 1 en varianten brug Ommerweg

Notitie: Evaluatie bruggenbeheersplan fase 1 en varianten brug Ommerweg Notitie: Evaluatie bruggenbeheersplan fase 1 en varianten brug Ommerweg Inleiding De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en toegankelijkheid van haar openbare wegen

Nadere informatie

Averboodse Baan (N165), Laakdal

Averboodse Baan (N165), Laakdal Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2017 een archeologienota

Nadere informatie

Urk (1/2) Inventarisatie buitendijkse regionale waterkeringen. T. Blaakmeer-Kruidhof

Urk (1/2) Inventarisatie buitendijkse regionale waterkeringen. T. Blaakmeer-Kruidhof Inventarisatie buitendijkse regionale waterkeringen Urk (1/2) juni 2014 T. Blaakmeer-Kruidhof Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 www.zuiderzeeland.nl Verantwoording

Nadere informatie

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005 Memo Dienst Beheer Infrastructuur afdeling Technisch Specialistisch Onderhoud Aan Berend Feddes Van Telefoonnummer Datum Simon Duivenvoorde 0182-62 22 82 21 april 2005 Betreft Korte notitie met aandachtspunten

Nadere informatie

(Onderhouds-) werkzaamheden civieltechnische kunstwerken in twee havens van de Gemeente Drimmelen

(Onderhouds-) werkzaamheden civieltechnische kunstwerken in twee havens van de Gemeente Drimmelen (Onderhouds-) werkzaamheden civieltechnische kunstwerken in twee havens van de Gemeente Drimmelen 1 (Onderhouds-) werkzaamheden civieltechnische kunstwerken Agenda - Voorstellen - Aanleiding en doelstelling

Nadere informatie

Indieningsvereisten voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Indieningsvereisten voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten Indieningsvereisten voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten Welke tekeningen en bescheiden u dient aan te leveren is afhankelijk van de aard van uw vergunningaanvraag. Bij een uitgebreide restauratie

Nadere informatie

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DATUM 30 april 2017 BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DEEL I VERVANGEN DAMWANDEN REGIONALE WATERKERING PLUUTHAVEN ZEEWOLDE 1. Aanleiding en doel Het waterschap is naar aanleiding van het AV besluit

Nadere informatie

Projectpresentatie De Rotterdam

Projectpresentatie De Rotterdam www.stuttgart.zueblin.de Projectpresentatie De Rotterdam 07.11.2013, Rotterdam Frank Seibold algemene projectdata Ed. Züblin AG, hoofdzetel Stuttgart, Duitsland Onderdeel van Strabag SE, Wien, Oostenrijk

Nadere informatie

Blad 2. Beoordeling verzoek

Blad 2. Beoordeling verzoek Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het dempen van een kadesloot en verbreden van watergangen in de Wergeastermarpolder Door het Wetterskip Fryslân is een

Nadere informatie

veilige dijken «droge voeten» schoon water

veilige dijken «droge voeten» schoon water HOOGHEEMRAADSCHAP veilige dijken «droge voeten» schoon water De heer G. van Leeuwen Fortweg 6 3992 LX HOUTEN I Datum Contactpersoon Doorkīesnummer 5 december 2013 Bestuurszaken (030)634 59 46 Uw brief

Nadere informatie

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Algemene regel 22 22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Een algemene regel vervangt de vergunningplicht voor bepaalde activiteiten of werken die in de Keur

Nadere informatie

Bouwvoorschriften Leidse Bond van Amateur-tuinders

Bouwvoorschriften Leidse Bond van Amateur-tuinders Uitgave: 05-2015 Voorwoord bij de bouwvoorschriften. De bouwvoorschriften zijn het kader waarbinnen de gemeente Leiden toestaat op de volkstuinen te bouwen. Dat wil niet zeggen dat alles wat in deze voorschriften

Nadere informatie

Historische identiteit van de plek

Historische identiteit van de plek Schetsontwerp In het schetsontwerp is het model veld op diverse onderdelen verder uitgewerkt. Basisprincipe voor de zonering van het terrein vormt het contrast tussen het groene parkgedeelte en het hoger

Nadere informatie

Constructie vissteigers en visstoepen

Constructie vissteigers en visstoepen Constructie vissteigers en visstoepen Wanneer de materiaalkeuze, de vorm en grootte van de vissteiger of visstoep zijn bepaald, kan de constructie ervan worden uitgewerkt. Het aanleggen van deze voorzieningen

Nadere informatie

Onderhoudswerkzaamheden havens gemeente Drimmelen

Onderhoudswerkzaamheden havens gemeente Drimmelen Onderhoudswerkzaamheden havens gemeente Drimmelen Verslag Kennismakingsbijeenkomst omwonenden gehouden op 17 juli 2018 in Lage Zwaluwe De bijeenkomst bestond uit twee delen, een korte presentatie, waarbij

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even. 24 december 2015 Versie 1.0

Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even. 24 december 2015 Versie 1.0 Aanvraag omgevingsvergunning Dijkdoorvoer en overkluizing tankput H43 even 24 december 2015 Versie 1.0 i Documenttitel Aanvraag omgevingsvergunning dijkdoorvoer en overkluizing tankput H 43 even Status

Nadere informatie

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW

YERSEKE HANDEL WEG- EN WATERBOUW Van rondhout tot bestekhout Hout heeft een eigen karakter, is vriendelijk en past daarom uitstekend in ons leefmilieu. Stammen Azobé en Billinga met een diameter van 1.0-1.7 meter, afkomstig uit tropisch

Nadere informatie

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Het is van belang dat Archeologie West-Friesland minstens een week van tevoren wordt geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Document: Archeologische Quickscan (versie 2) Plangebied: Westeinde 310a, Berkhout, gemeente Koggenland Adviesnummer: 15034 Opsteller: J.T. Verduin & C.M. Soonius (senior-archeoloog) Datum: 10-07-2015

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 3 oktober 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-011430 gemeente Apeldoorn Activiteit : plaatsen

Nadere informatie

Uitleg categorieën en planregels dubbelbestemmingen archeologie

Uitleg categorieën en planregels dubbelbestemmingen archeologie Uitleg categorieën en planregels dubbelbestemmingen archeologie Categorieën Niet alle delen van de binnenstad hebben dezelfde archeologische verwachtingswaarde. Op basis van eerdere opgravingen en historische

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving 18-04-2011 Vervangen duikerbrug Mollekade te Heinenoord - 1 - 1. Korte omschrijving van het werk Ter hoogte van de Mollekade 13 te Heinenoord bevindt zich een gemetselde duiker.

Nadere informatie

omschrijving directe kosten (DK) indirecte kosten (IK) totaal...object bekend DK ntd DK totaal DK bekend IK ntd IK totaal IK VK...

omschrijving directe kosten (DK) indirecte kosten (IK) totaal...object bekend DK ntd DK totaal DK bekend IK ntd IK totaal IK VK... Opdrachtgever Datum: 25feb09 Gemte Gouda Print datum: 14apr09 Ramingsamenvatting samenvatting, specificatie per kostensoorten Voorziene kosten (VK) Onvoorzien directe kosten (DK) indirecte kosten (IK)...object

Nadere informatie

O1. Algemene gegevens

O1. Algemene gegevens Meldingsformulier Waterwet Inleiding Met dit formulier doet u een melding op basis van de Algemene Regels bij de Keur Waterschap Groot Salland. Belangrijk! Raadpleeg altijd eerst de website van het waterschap,

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen Waterschap Rivierenland

Officiële bekendmakingen Waterschap Rivierenland Woensdag 22 december 2010, nr. 7 Uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland Pagina 1 van 5 Officiële bekendmakingen Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland publiceert

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1) en beschotting, die

Nadere informatie

Plan van Aanpak TOP-P/CT

Plan van Aanpak TOP-P/CT Onderzoek & Projecten Civiele Techniek & Bouwkunde Plan van Aanpak TOP-P/CT Onderhoud damwandconstructie WRK II Winkeldijk te Abcoude A. de Greef Projectnummer: 01.0643.001 Datum 18 maart 2016 Versie 01

Nadere informatie

VERDIEPT FIETSPLEIN STATION BLAAK ROTTERDAM HERSBACH-ARCHITECTEN

VERDIEPT FIETSPLEIN STATION BLAAK ROTTERDAM HERSBACH-ARCHITECTEN VERDIEPT FIETSPLEIN STATION BLAAK ROTTERDAM HERSBACH-ARCHITECTEN Stedenbouwkundige integratie van een publieke voorziening Rondom station Rotterdam Blaak werden veel fietsen op alle mogelijke plekken in

Nadere informatie