Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik. voor het. Bornego College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College"

Transcriptie

1 Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik voor het Bornego College December 2011 Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 1/11

2 De gedragscode computer-, internet- en gebruik voor het Bornego College is gebaseerd op het format dat het CNV daartoe heeft ontwikkeld in In 2010 heeft het CNV een gedragcode Social Media ontwikkeld. Deze is toegevoegd aan de gedragscode die sinds 2004 op het Bornego College van kracht is. Daarnaast is de gedragscode aangepast naar aanleiding van de modelregeling ECI van de Besturenraad van juni 2011 Deze gedragscode is vastgesteld na instemming van de MR door het bestuur dd.12 december 2011 Gedragscode social media, computer-, internet-, gebruik Het bevoegd gezag van het Bornego College, gevestigd te Heerenveen en Joure gelet op artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 25 E, K, L en M reglement Medezeggenschapsraad Bornego College Overwegende dat Het Bornego College en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). Het gebruik van internet en voor (veel van) de werknemers en leerlingen binnen het Bornego College noodzakelijk is om hun werk goed te kunnen doen. Aan het gebruik van internet en social media risico s verbonden zijn waardoor het nodig is gedragsregels en omgangsregels te stellen. Tegen de achtergrond van deze risico s van de werknemers en leerlingen verantwoord gebruik van social media, internet en wordt verwacht. Het Bornego College gerechtigd is tot het geven van voorschriften voor gebruik van social media, internet en en het nemen van maatregelen ter bevordering van de goede orde in de organisatie (artikel 7:660 BW). De onderhavige gedragscode voorschriften en maatregelen bevat zoals hiervoor genoemd. Het Bornego College gerechtigd is persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de controle op de naleving van deze gedragscode. Het Bornego College bij de controle de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken werknemer(s) en leerlingen in acht neemt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 8 sub f WBP). heeft met instemming van de Medezeggenschapsraad (dd. 7 december 2011) de volgende gedragscode vastgesteld. Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 2/11

3 Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van personen in dienst van of werkzaam voor het Bornego College. Hieronder worden ook leerlingen verstaan. Daarnaast is deze code van toepassing voor een ieder die gebruik maakt van de internetvoorzieningen van het Bornego College incluis de toegang tot internet alsmede het gebruik van de naam Bornego College, Bornego of namen van haar vestigingen of rechtsvoorgangers in de social media. 2. Uitgangspunten 2.1 De controle op persoonsgegevens over social media, en internetgebruik is een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 2.2 De controle op social media, - en internetgebruik binnen het Bornego College zal conform deze regeling worden uitgevoerd. Indien er zich situaties voordoen waarin deze regeling niet voorziet, zal conform het arbeidsrechtelijk kader, BWW en de WBP gehandeld worden. 2.3 Gestreefd wordt naar een goede balans tussen verantwoord social media, - en internetgebruik en bescherming van de privacy van werknemers en leerlingen op de werkplek. 2.4 Persoonsgegevens over en internetgebruik worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een maximum bewaartermijn van 6 maanden. 2.5 Social media kan een waardevolle bijdrage aan de organisatie bieden, maar kan de organisatie of personen in de organisatie ook schaden. Uitgangspunt is dat social media er is en dat we er op een veilige en verantwoorde manier mee om zullen gaan. 2.6 Wanneer een werknemer of leerling gebruik maakt van een computer van de school, het netwerk van de school of het wifi-netwerk in de school dan is dit gehele protocol onverminderd van kracht. 2.7 De werkgever treft voorzieningen over de positie en integriteit van de systeembeheerder en/of afdeling systeembeheer en de controle daarop dit laat onverlet het bepaalde in artikel. 3. Doel 3.1 Deze gedragscode bevat regels ten aanzien van verantwoord - en internetgebruik en over de wijze waarop controle op persoonsgegevens over - en internetgebruik plaatsvindt evenals aanwijzingen hoe we omgaan met social media. 3.2 De controle op persoonsgegevens over en internetgebruik en het gebruik van social media kan plaatsvinden met als doel onverantwoord gebruik, dat wil zeggen gebruik tegenstrijdig aan de doelstelling en identiteit van het Bornego College zowel in persoonlijk gebruik als gebruik in relatie tot anderen binnen of buiten de school tegen te gaan. 3.3 De controle op persoonsgegevens over en internet gebruik alsmede het gebruik van social media kan plaatsvinden met als doel: a. Begeleiding/individuele beoordeling b. Voorkomen van negatieve publiciteit c. Tegengaan van seksuele intimidatie d. Tegengaan van discriminatie e. Handhaven van de persoonlijke veiligheid en integriteit f. Controle op bedrijfsgeheimen Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 3/11

4 g. Systeem en netwerkbeveiliging h. Kosten en capaciteitsbeheersing 4. gebruik 4.1 Het systeem wordt aan de werknemer en leerling voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik is derhalve verbonden aan taken die voortvloeien uit de functie. 4.2 Beperkt persoonlijk gebruik van het systeem is evenwel toegestaan, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en dit geen verboden gebruik in de zin van artikel 5 oplevert. 5. Verboden gebruik 5.1 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van berichten met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud. 5.2 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van berichten met een (seksueel) intimiderende inhoud. 5.3 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld. 5.4 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van gemaakte opnamen in de school of op het terrein van de school zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie. 6. Internetgebruik 6.1 Internetsysteem en het wifi netwerk wordt aan de werknemer en leerling voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik is derhalve verbonden met taken die voortvloeien uit de functie of uit het volgen van het onderwijs. 6.2 Beperkt persoonlijk gebruik van het internet is evenwel toegestaan, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en dit geen verboden gebruik in de zin van artikel 7 oplevert. 7. Verboden internetgebruik 7.1 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om op internet sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten. Noch is het toegestaan dergelijk materiaal te downloaden of te uploaden. 7.2 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om zich ongeoorloofd toegang tot niet openbare bronnen op internet te verschaffen. 7.3 Het is een leerling of medewerker niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming vooraf van de schoolleiding enige opnames (digitaal of analoog) gemaakt in de school of op de schoolterreinen te publiceren via internet, , een social medium of in enige andere vorm. Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 4/11

5 8. Richtlijnen gebruik social media 8.1. Werknemers proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en het Bornego College niet schaadt. Werknemers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere gevoelige informatie. Voor het publiceren van (delen van) gesprekken wordt eerst toestemming gevraagd aan de leidinggevende of de medewerker communicatie. 8.2 Werknemers en leerlingen mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over (mede)leerlingen, medewerkers, ouders, collega scholen of leveranciers zonder hun goedkeuring. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over het product en de persoon of het bedrijf Wees extra voorzichtig bij het publiceren over, of in discussie gaan met, leerling, ouder of medewerkers/leerlingen van een andere school. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor jezelf en het Bornego College Het Bornego College ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Werknemers die publiceren op een website (of andere sociale media) anders dan die van het Bornego College over een onderwerp dat wel te maken kan hebben met het Bornego College, maken kenbaar of zij op persoonlijke titel publiceren. Als werknemers namens het Bornego College spreken, vermelden zij hun organisatie en functie Leidinggevenden die namens de organisatie het beleid en de strategie uitdragen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van social media. Voor sommige functies geldt dat iemand altijd wordt gezien als vertegenwoordiger van Het Bornego College ook als hij een privé-mening verkondigt. Op grond van hun positie moeten werknemers nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen publiceren Werknemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud (foto s, teksten, commentaar en films) die ze, voor zover dat niet tot hun functie behoort, publiceren op blogs, wiki s, fora en andere media die gebaseerd zijn op user-generated content. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal zijn, met gevolgen voor hun privacy Wanneer een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ontspoort is, neem dan direct contact op met de vestigingsdirecteur of de medewerker communicatie en overleg over de te volgen strategie Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met het Bornego College is het verstandig contact te zoeken met je leidinggevende of de vestigingsdirecteur. 9. Richtlijnen Blogs en social media onder de naam Bornego College: 9.1 Blogs en sociale netwerken die worden gepubliceerd onder naam van het Bornego College moeten worden gebruikt op een manier die waarde toevoegt aan de grondslag, missie, visie en doelstellingen van het Bornego College. Het moet eraan bijdragen dat jijzelf, collega s, leerlingen en anderen hun werk beter kunnen doen en helpen bij het oplossen van problemen en het verbeteren van vaardigheden en kennis. 9.2 Publicaties, columns, blogs, etc., die op de site van het Bornego College of teksten die op Vensters voor Verantwoording worden geplaatst worden altijd eerst voorgelegd aan de rectorbestuurder via aan de medewerker communicatie. 10. Voorwaarden voor controle 10.1 Controle van persoonsgegevens over social media, - en internetgebruik vindt slechts plaats in het kader van de in artikel 3.2 en 3.3 genoemde doelen. Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 5/11

6 10.2 Controle vindt in beginsel plaats op het niveau van getotaliseerde gegevens die niet herleidbaar zijn tot identificeerbare personen In social media wordt gecontroleerd op basis van de naam/namen of delen van de naam van de school, de rechtsvoorgangers, de maatschappelijke taak van de organisatie of de rechtspersoon Indien een werknemer/leerling of een groep werknemers/leerlingen wordt verdacht van het overtreden van regels, kan gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle plaatsvinden Controle beperkt zich in beginsel tot verkeersgegevens van het - en internetgebruik. Slechts bij zwaarwegende redenen vindt controle op de inhoud plaats. In geval van openbare social media (zoals niet afgeschermde tweets, facebookpagina s, etc) vindt ook controle op de inhoud plaats Verboden - en internetgebruik wordt zo veel mogelijk softwarematig onmogelijk gemaakt. Overige controle vindt slechts steekproefsgewijs plaats Bij constatering van verboden gebruik wordt dit onmiddellijk met de betrokken werknemer/leerling besproken. De werknemer/leerling wordt gewezen op de consequenties wanneer hij niet stopt met het verboden gebruik Bij overtreding van gebruik van de sociale media door een leerling wordt bij het afhandelen gebruik gemaakt van het voorbeeld protocol in bijlage 1. In ieder geval wordt er via bijvoorbeeld mijnkindonline.nl gekeken welk protocol het best past op de specifieke situatie. In alle gevallen wordt contact opgenomen met de wettelijke vertegenwoordigers van de betreffende leerling. Er kan hierbij ook overlegd worden met de politie of er sprake is van strafbaar handelen. 11. Controle 11.1 De controle in het kader van begeleiding en/of individuele beoordeling van personeel vindt steekproefsgewijs plaats De controle ter voorkoming van negatieve publiciteit en seksuele intimidatie en de controle in het kader van systeem- en netwerkbeveiliging vindt plaats op basis van content-filtering. Verdachte berichten worden automatisch teruggestuurd naar de afzender De controle ter voorkoming van onfatsoenlijk en ontoelaatbaar gebruik van sociale netwerken waarbij personeel, leerlingen, de school of bedrijven die betrokken zijn bij de school worden zwartgemaakt, bedreigd, beledigd, gepest, gestalkt of op een andere wijze schade wordt toegebracht vindt plaats op basis van random zoeken op de social media De controle op het uitlekken van bedrijfsgeheimen vindt plaats op basis van steekproefsgewijze content-filtering. Verdachte berichten worden apart gezet voor nader onderzoek De controle in het kader van kosten- en capaciteitsbeheersing wordt beperkt tot verkeersgegevens. 12. Rechten van de werknemer 12.1 Het Bornego College informeert de werknemer en leerling voorafgaand aan de controle op persoonsgegevens over en internetgebruik, omtrent de doeleinden, de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij verkregen zijn en de inhoud van deze regeling. Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 6/11

7 In geval van gebruik van social media is van toepassing dat elke medewerker en leerling kennis hebben van de gedragscode. Elke betrokken medewerker of leerling is op de hoogte via dit protocol en van de daarin genoemde mogelijke controle De werknemer kan zich tot het Bornego College wenden met het verzoek voor een volledig overzicht van zijn bewerkte persoonsgegevens. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord De werknemer kan het Bornego College verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift zijn. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord. 13. Overeenkomst computergebruik De leerlingen van het Bornego College geven door middel van het gebruik van een computer (een account) op het Bornego College en/of het gebruik van het wifi netwerk te kennen dat zij zich conformeren aan het gestelde in dit protocol. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht in een gebruikersovereenkomst (bijlage) en door een aanwijzing in de Schoolgids. Daarnaast is dit protocol beschikbaar op de portalen van de website van de school. 14. Slotbepaling Het Bornego College kan deze gedragscode met instemming van de Medezeggenschapsraad wijzigen of intrekken. Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 7/11

8 Bedenk dat Het gebruik van social media real time gebeurt. Een druk op de knop en jouw bericht staat direct online. Online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet altijd gemakkelijk om informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wil overkomen in tekst, beeld en geluid en niet alleen voor dat ene moment. Zo gebruiken bijvoorbeeld werkgevers vaak google om uit te zoeken wie de sollicitanten zijn. Het not-done is om eenmaal geplaatste berichten zomaar te verwijderen. Met een druk op de knop (real time) worden ook foute berichten online geplaatst. Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten per definitie te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt. Geef bij verwijdering een goede reden. Je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde beeld-, auteurs- en citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te publiceren. Schending van deze wet kan je een boete opleveren van honderden euro s. Sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als offline. Respecteer degene tot wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. Je zoveel mogelijk inhoudelijk dient te reageren op stukken van anderen. Alleen je mening geven, zonder onderbouwing daarvan, vervuilt de discussie en zegt meer over de schrijver van de reactie dan over het stuk. Onthoud dat dit soort reacties ook in google naar boven kunnen komen. Social media soms als gevolg hebben dat er een grijs gebied ontstaat tussen privé en werkgerelateerde zaken. Wanneer je op een persoonlijke blog over je werk schrijft, kun je een disclaimer (zie voorbeeld onderaan het protocol) opnemen waarin staat dat dit blog jouw persoonlijke standpunt weergeeft en dat dit niet overeen hoeft te komen met dat van de organisatie. Voorbeeld disclaimer blog: (jaar van het online gaan van de website) (uw naam). De standpunten en meningen op deze website, zijn de persoonlijke mening van (uw naam) en staan los van eventuele officiële standpunten van mijn werkgever (evt naam school). (uw naam) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uitlatingen en reacties van derden op de hier gepubliceerde stukken. (Overgenomen van het CNV ) Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 8/11

9 Protocol bij misbruik van social media (Overgenomen van mijn kind online : Bijlage 1 Leerlingen die vervelende of zelfs dreigende twitterberichten plaatsen, het is een groeiend probleem. Hetzelfde gebeurt op facebook, hyves en via bijvoorbeeld MSM. Dit protocol gaat vooral in op twitter. Reden hiervan is dat dit medium vooral is bedoeld om zo snel mogelijk een bericht zo breed mogelijk te verspreiden. Dit protocol kan echter ook als grond gelden voor aanpak van andere vormen van ontoelaatbaar gedag van leerlingen op sociale media. Het verschil tussen vervelende en ontoelaatbare berichten De meeste tieners plaatsen wel eens een vervelende, maar onschuldige tweet of ander bericht. Gemopper over school hoort erbij, ook op twitter, hyves of facebook. Maar als die stomme docent geregeld bij naam genoemd wordt of als massaal de hashtag #Kutschool gebruikt wordt in combinatie met de schoolnaam, is het tijd voor een goed gesprek met de leerlingen. Echt zorgwekkend is dat nog niet. Maar als tweets een fatsoensgrens ver overschrijden, is ingrijpen noodzakelijk. Denk aan: er worden mensen bedreigd er worden naaktfoto s geplaatst mensen worden gemobiliseerd voor een vechtpartij mensen worden echt gestalkt, zwartgemaakt of op andere wijze beschadigd Dit soort tweets is ontoelaatbaar of zelfs strafbaar. Diagnose -- Plan van aanpak Hoe bepaal je of een tweet echt ernstig is of slechts een uit de hand gelopen grap? Stap 1 Doe onderzoek Uit een bericht van 140 tekens kun je niet altijd concluderen hoe serieus en hoe ernstig de zaak is. Als een nare tweet opduikt, doe dan meteen onderzoek. Begin met het maken van screenshots van de bewuste tweet(s) en de eventuele reacties van anderen daarop. Dan heb je bewijs om op terug te vallen. Doe meteen melding van wat je aan het doen bent bij de teamleider en/of verstiingsdirecteur. Was de tweet een reactie ergens op, of kwam hij uit de lucht vallen? Om welke leerling gaat het? Wat voor kind is dat? Hoe oud? Heeft deze leerling zich vaker agressief geuit? Heeft hij of zij wel eens de daad bij het woord gevoegd? Heeft de leerling recent meer tweets met bedreigingen geplaatst? Stap 2 Betrek anderen erbij Deel je bezorgdheid met anderen binnen school, liefst mensen die de betreffende leerling beter kennen: de mentor, mensen van leerlingzorg of de vertrouwenspersoon. Als het méér lijkt dan een uit de hand gelopen grap, draag het over aan de vestigingsdirecteur. Deze zal dan ook overleggen met de wijkagent. Ingrijpen -- Twee mogelijke scenario s Nu kun je twee kanten op: corrigeren of vervolgen. Scenario 1 Vervolgen Als het gevoel bestaat dat achter zo n tweet een serieuze dreiging zit, vermeld dit dan in de incidentenregistratie en doe altijd aangifte. Daarvan wordt melding gedaan bij de bestuurder. De school moet de veiligheid van personeel en leerlingen bewaken. Als die in het geding is, twijfel dan niet: dan moet de politie dat weten. Scenario 2 Corrigeren Lijkt de dreiging niet echt serieus, maar is er wel een grens overschreden, dan zijn er verschillende mogelijkheden om als school zelf op te treden: Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 9/11

10 De wijkagent uitnodigen op school. Hiermee laat je aan alle leerlingen zien dat er werk gemaakt wordt van grensoverschrijdend gedrag. Dit is vergelijkbaar met hoe meestal gereageerd wordt op vernielde bushokjes of kleine brandjes. Zelf snel stevig corrigerend ingrijpen: Roep de betreffende leerling, met ouders en mentor, bij je voor een gesprek over de ernst van deze zaak en de ontoelaatbaarheid van dit gedrag. Beperk de schade: laat de tweet ogenblikkelijk verwijderen. Laat de leerling persoonlijk en openbaar op Twitter excuses aanbieden. Zoek ter plekke samen uit of de tweet in kwestie ergens geciteerd is (geretweet). Probeer in zo n geval de citeerder over te halen deze tweet te verwijderen. Bedenk wat de leerling kan doen om het goed te maken met het slachtoffer van de bewuste tweet. Bedenk een straf die bewustwording van gewenst gedrag op internet vergroot. Laat de leerling een werkstuk maken, een presentatie houden of een themamiddag organiseren. Structurele aandacht Er komen lessen over mediawijsheid in het rooster van elke leerling. Leren nadenken over je gedrag op internet hoort bij de opvoeding van jongeren. In de eerste klas moet dat onderdeel worden van het mentorprogramma. Besteed aandacht in een ouderavond over mediaopvoeding en wijs ouders erop dat ze met kinderen moeten praten over Twitter. Zie ook dit artikel op Ouders Online. We zien Twitter als een unieke kans om met uw leerlingen te communiceren. Zet Twitter positief in. Maak een #hashtag voor de school aan en roep leerlingen op om hun suggesties voor en kritiek op de school via de hashtag op Twitter te zetten. We spreken regels af over hoe die tweets worden gepost: opbouwend kritisch zijn mag, maar dreigen en schelden niet. Wees ook duidelijk over de gevolgen van wangedrag online. Zo begrijpen leerlingen dat ze gezien worden, en dat hun gedrag gevolgen heeft. Ook online. Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 10/11

11 Bijlage 2 Gebruikersovereenkomst computernetwerk en regeling social media «Naam» mag onder toezicht van een docent, mediathecaris of klassenassistent gebruik maken van een computer van het Bornego College; mag daarbij alleen inloggen onder eigen naam en dus niet van een andere gebruiker stelt haar/zijn account dus ook niet ter beschikking aan een ander; meldt een storing onmiddellijk bij de docent, mediathecaris of klassenassistent; mag de vaste computer en/of randapparatuur niet verplaatsen, openen, uit elkaar halen of onderdelen vervangen zonder schriftelijke toestemming van het systeembeheer van de school; voegt geen programma s toe en/of verwijdert geen programma s van een computernetwerk of van een werkstation; slaat alleen documenten op, op een daartoe aangewezen plaats (home directory maximaal 16 Mb, of elo.); is er van op de hoogte dat de homedirectory regelmatig (bijvoorbeeld 1 januari en 1 juli) wordt leeggemaakt; mag na toestemming van de docent of mediathecaris gebruik maken van internetfaciliteiten (browsen, ) ten behoeve van haar/zijn schoolwerkzaamheden; bezoekt geen gewelddadige, racistische, pornografische of andere kwetsende sites gebruikt alleen voor zijn of haar schoolwerkzaamheden; sluit na gebruik òf op aanwijzing van de toezichthouder de computer af volgens de daartoe geëigende methode; is zich bewust dat het maken van opnamen zoals filmen of fotograferen in de school of het school terrein zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de schoolleiding is verboden; publiceert geen foto s, films of enige andere opname gemaakt in, om of tijdens school op internet (waaronder de social media) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de schoolleiding; is zich bewust van de risico s van het gebruik van social media (msn, hyves, facebook, twitter, etc.) voor zichzelf en anderen en gaat daar zorgvuldig en integer mee om; zal voor bepaalde tijd toegang tot computers en het netwerk worden ontzegd indien de regels van deze overeenkomst niet worden nagekomen; is op de hoogte dat bij overtreding van de afspraken voor gebruik van social media, zoals het maken van opnames en/of het uploaden van opnames zoals genoemd in het protocol er andere sancties kunnen worden opgelegd. Gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen worden voorgelegd aan de directie. Door gebruik te maken van de hieronder genoemde gebruikersnaam en wachtwoord gaat de leerling akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden. Username Password Klas Opleiding : «Nummer» : «wachtwoord» : « » : «Klas» : «Opleiding» Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 11/11

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN (SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN VBM ontwikkelt (Social) Media Richtlijnen voor haar leden Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk en kunnen bijdrage aan een

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER Deel 1 Internet en e-mail 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

Schoolprotocol sociale media

Schoolprotocol sociale media Schoolprotocol sociale media De Vrijheit 2016-2020 protocol sociale media Besproken team d.d. juni 2016 Instemming MR d.d. november 2016 Vastgesteld d.d. Bekend gemaakt d.d. Handtekening: 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld.

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld. Gedragscode internet en e-mailgebruik Het bestuur van CSG Het Noordik Gelet op - Artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek - De Wet Bescherming Persoonsgegevens - Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Social Media Protocol VPCO De Viermaster

Social Media Protocol VPCO De Viermaster Social Media Protocol VPCO De Viermaster Versie 1.0 Totstandkoming en evaluatie Social Media Protocol Datum Behandeld in directieoverleg 4 maart 2014 Advies/instemming GMR Vastgesteld Bestuur Publicatie

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

In de digitale wereld gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens (achternaam, adres, telefoonnummer enz.) houd ik voor mezelf.

In de digitale wereld gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens (achternaam, adres, telefoonnummer enz.) houd ik voor mezelf. Richtlijnen voor het gebruik van sociale media en internet voor leerlingen Voor een goede omgang in de digitale wereld (sociale media*, internet, e-mail, whats app, enz.) gelden, net als in de 'echte'

Nadere informatie

Internet- en gebruik

Internet- en  gebruik Internet- en e-mailgebruik Datum opmaak : 1 december 2008 Datum inwerkingtreding : 15 mei 2009 Procedurenummer : 08-002 Het Reynaertcollege gevestigd te Hulst Gelet op Artikel 125ter Ambtenarenwet/ artikel

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Handleiding omgang privézaken en werkzaamheden medewerkers.

Handleiding omgang privézaken en werkzaamheden medewerkers. 4.1.1.4.14 handleiding omgang privé zaken en werkzaamheden medewerkers 1 van 5 Handleiding omgang privézaken en werkzaamheden medewerkers. Protocol Social Media. Social Media is onderdeel van ons dagelijks

Nadere informatie

Protocol Sociale Media De Ark

Protocol Sociale Media De Ark Protocol Sociale Media De Ark Schoolspecifiek protocol. 2016-2020 Versie: Januari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Doelgroep en reikwijdte... 3 Voor de gebruikers (leerlingen en ouders/verzorgers)...

Nadere informatie

Sociale Media reglement

Sociale Media reglement Sociale Media reglement Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Vastgesteld door het College van Bestuur: 19 november 2013 Instemming GMR Primair Onderwijs 25 november 2013 Instemming GMR Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College Leeuwarden, 19 januari 2016 ICT Gebruiksreglement Nordwin College Belangrijk: Lees de voorwaarden in dit ICT gebruiksreglement aandachtig door. Nordwin College is alleen bereid u toegang tot haar ICT-

Nadere informatie

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN Leerlinggedeelte Gedragscode is belangrijk om aan te geven: hier ga je over de grens Een gedragscode

Nadere informatie

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik.

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik. PROTOCOL ELEKTRONISCH COMMUNICATIEVERKEER EN COMPUTERFACILITEITEN Aan het gebruik van internet, intranet en e-mail zijn risico s verbonden. Deze risico s maken het noodzakelijk om gedragsregels met betrekking

Nadere informatie

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Voor afdelingsvrijwilligers Digitale media hebben de laatste jaren gezorgd voor een enorme verschuiving in de manier waarop mensen informatie zoeken, nieuws

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Protocol Sociale Media Inleiding Sociale media zoals Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij

Nadere informatie

Social Media Protocol

Social Media Protocol Social Media Protocol Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Uitgangspunten protocol... 4 Waarom... 4 Voor wie... 4 Bereik... 4 Introductie: Toepassing van social media... 5 Wat is social media...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol:

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: Het protocol bevat regels en afspraken over het computergebruik door werknemers en gasten, hierna te noemen gebruikers, op alle vestigingen van SPOOR en omtrent de

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

Model Werknemersreglement OOH

Model Werknemersreglement OOH Model Werknemersreglement OOH Protocol Internet en E-mailgebruik werknemers OOH Model Werknemersreglement 0 Inhoud: 1 Reglement ICT- en internetgebruik voor werknemers... 2 2 Uitgangspunten... 2 3 Computergebruik...

Nadere informatie

Social media protocol. Versie: oktober 2015 Maaike van Adrichem

Social media protocol. Versie: oktober 2015 Maaike van Adrichem Social protocol Versie: oktober 2015 Auteur: Maaike van Adrichem Inhoud Inleiding...2 Toepassingen van...3 Toepassing bij profilering...3 Toepassing in onderwijs...3 Toepassing in communicatie...3 Richtlijnen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN Deze notitie vervangt de voorgaande notitie Gedragscode internet- en e-mailgebruik. Artikel 1 Internetgebruik algemeen a. De werkgever behoudt zich het recht voor om de

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Protocol Contactpersoon P. van de

Nadere informatie

Leerlingenreglement. (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media)

Leerlingenreglement. (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media) Leerlingenreglement (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media) Mobiele telefoons, ipod e.d. Tijdens de lessen (dus in lesruimten, studiehuis, mediatheek, en dergelijke) staan

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie 20 maart 2014.................................................................. Gebruik social media W. Broos/werkgroep PR en communicatie Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Gebruik

Nadere informatie

BELEID VOOR HET TEGENGAAN VAN PESTEN EN MISBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN

BELEID VOOR HET TEGENGAAN VAN PESTEN EN MISBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN BELEID VOOR HET TEGENGAAN VAN PESTEN EN MISBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN Voor info: www.schoolenveiligheid.nl www.pestweb.nl www.pubervannu.nl www.digibewust.nl Handboek / begeleiding / pesten /26-2-2015/

Nadere informatie

Ronduit. Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs

Ronduit. Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs Wat verstaan we onder Social Media? Onder Social Media verstaan we o.a. Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn, YouTube, Glogster, Skype, gebruik digibord

Nadere informatie

Protocol bij gebruik internet en sociale media. obs De Barkentijn

Protocol bij gebruik internet en sociale media. obs De Barkentijn Protocol bij gebruik internet en sociale media obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom het gebruik van Internet en Sociale Media op de Barkentijn 1-9-2017 Gebruik internet O.B.S. De Barkentijn

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK Concerncontroller Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK STELLER : Rien van Heukelom TELNR. : 077-3590511 EMAIL. : rvheukelom@ogvo.nl DATUM : 16 april 2012 Gedragscode

Nadere informatie

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account Internetverkeer vanaf een Stichting Proo-account inleiding De ICT-voorzieningen die de Stichting Proo beschikbaar stelt worden aangeboden binnen het kader van het volgen van onderwijs of ter ondersteuning

Nadere informatie

Gedragscode ICT ICT middelen en sociale media. Gedragscode ICT De Nieuwe Veste

Gedragscode ICT ICT middelen en sociale media. Gedragscode ICT De Nieuwe Veste De Nieuwe Veste Inleiding Deze gedragscode geeft aan wat passend gebruik van ICT middelen waaronder e-mail, internet en clouddiensten en sociale media is voor medewerkers en leerlingen van De Nieuwe Veste.

Nadere informatie

Beleid Social Media Januari 2016

Beleid Social Media Januari 2016 Beleid Social Media Januari 2016 Beleid Social Media Tabijn januari 2016 Ten einde verantwoord om te gaan met Social Media op de Tabijn scholen hanteren we het volgende beleid: Alle scholen hanteren het

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML Gedragscode ICT Notitie: Gedragscode ICT - Stichting Onderwijs Midden-Limburg Steller, datum: C.B. Hoefnagel, voorzitter College van Bestuur, 30-6-2014 Status, datum: Ingestemd door de GMR, juni 2014 1.

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf, gevestigd te Oosterwolde. Gelet op, De Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling 3 Artikel 2 Doel van de afspraken 3 Artikel 3 Algemene uitgangspunten 3 Artikel

Nadere informatie

ONZE KINDEREN LEREN OMGAAN MET SOCIALE MEDIA

ONZE KINDEREN LEREN OMGAAN MET SOCIALE MEDIA ONZE KINDEREN LEREN OMGAAN MET SOCIALE MEDIA Het Brederocollege moedigt haar personeelsleden aan dat zij over voldoende kennis beschikken om de kinderen de benodigde sociale media vaardigheden aan te leren

Nadere informatie

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, en mobiele telefoons.

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet,  en mobiele telefoons. Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, e-mail en mobiele telefoons. Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram

Nadere informatie

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA oktober 2013 Uitvoering: Alle Dijk, bovenschools ICT er (namens de ICT-werkgroep) Instemming GMR op 14 november 2013 Vastgesteld op 15 november 2013 WAAR GAAT DEZE WERKINSTRUCTIE

Nadere informatie

Versie november Protocol Internet & Social Media

Versie november Protocol Internet & Social Media Versie november 2016 Protocol Internet & Social Media Inleiding Het Internet en Social Media protocol is opgesteld om kaders te geven aan computer-, internetgebruik en het gebruik van social media. Dit

Nadere informatie

Social Mediaprotocol

Social Mediaprotocol Social Mediaprotocol Versie: februari 2014 Voorgenomen besluit : maart 2014 Behandeld in MR : juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Social media... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Inzet social media op het

Nadere informatie

CSG Calvijn. Protocol Social Media

CSG Calvijn. Protocol Social Media CSG Calvijn Protocol Social Media Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Sociale Media Protocol

Sociale Media Protocol Bijlage 2 Sociale mediaprotocol Sociale Media Protocol Voorwoord Dit sociale media protocol voorziet in richtlijnen voor het gebruik van internet en sociale media in de school. Het is bestemd voor leerlingen,

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Heemzicht. Sociale media reglement Woonzorgcentrum Heemzicht. Document YSNP 43058: Reglement Sociale Media medewerkers Revisie 3.

Woonzorgcentrum Heemzicht. Sociale media reglement Woonzorgcentrum Heemzicht. Document YSNP 43058: Reglement Sociale Media medewerkers Revisie 3. Van Beleidsafdeling Ondersteunend Aan Betreft Woonzorgcentrum Heemzicht Directie en ICT beheer Medezeggenschapsraad (MR), Ondernemingsraad (OR) en/of Overlegorgaan Medewerkers Sociale media reglement Woonzorgcentrum

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Tabor College houdt zich aan de Code Computergebruik. Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent het dat als je regels van de code niet nakomt, je account

Nadere informatie

Internetverkeer op de SKOB scholen 1.

Internetverkeer op de SKOB scholen 1. 1. Inleiding De ICT-voorzieningen die Stichting Katholiek Onderwijs Borsele (SKOB) beschikbaar stelt, worden aangeboden binnen het kader van het volgen van onderwijs of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Richtlijn. Social Media

Richtlijn. Social Media Richtlijn Social Media Versie november 2015 S 1. Inhoud 2. Inleiding... 3 2.1. Uitgangspunten... 3 2.2. Doelgroep en reikwijdte... 3 3. Social Media op school... 4 3.1. Voor alle gebruikers (medewerkers,

Nadere informatie

Protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik zoals gebruikt wordt op de Schothorst

Protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik zoals gebruikt wordt op de Schothorst Internetprotocol Binnen de dr. Schaepmanstichting is een internetprotocol van kracht. Dit internetprotocol wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht in het team en is te lezen op onze website: www.deschothorst.nl

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Protocol Internetgebruik leerlingen

Protocol Internetgebruik leerlingen Protocol Internetgebruik leerlingen Inleiding De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie die op eenvoudige wijze bereikbaar is. Sommige beelden en programma s zijn ongeschikt voor

Nadere informatie

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door Mediaprotocol Mediaprotocol Naam document: Status: Versie: Mediaprotocol - Ter goedkeuring door 14 maart 2012 directie - Juridische toetsing nodig: 11 mei 2012 16 mei 2012 - Ter instemming door MR 21 mei

Nadere informatie

Protocol Digitale Media 2012

Protocol Digitale Media 2012 Protocol Digitale Media 2012 1 Inleiding Het CCNV wil samen met alle betrokkenen, optimaal gebruik maken van digitale media en heeft daarom dit protocol ontwikkeld. Onder digitale media verstaan we in

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Woord vooraf Het Jan Tinbergen College stelt haar medewerkers, afhankelijk van de door hen uitgeoefende functies, en leerlingen

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik Graaf Engelbrecht 1 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers 1. Definitie 2. Algemene uitgangspunten 3. Computer-, telefoon-, e-mail- en internetgebruik

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei 2004 1 van 10 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers

Nadere informatie

Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: 10 september 2013 2 Protocol social media Groenhorst Inhoudsopgave

Nadere informatie

COMMUNICATIE- MIDDELEN

COMMUNICATIE- MIDDELEN Reglement voor het gebruik van COMMUNICATIE- MIDDELEN op het Fioretti College Vastgesteld in de directievergadering d.d. 07-02-2011 Ter kennisname aangeboden aan de medezeggenschapsraad d.d. 23-03-2011

Nadere informatie

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA WAAR GAAT DEZE WERKINSTRUCTIE OVER? Social Media bieden onder meer de mogelijkheid om te laten zien, dat je trots bent op je werk en kunnen een bijdrage leveren aan een positief

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

PROTOCOL SOCIALE MEDIA. AOC Terra Assen VMBO hgl MBO

PROTOCOL SOCIALE MEDIA. AOC Terra Assen VMBO hgl MBO PROTOCOL SOCIALE MEDIA 2014 AOC Terra Assen VMBO hgl MBO Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten protocol... 3 Waarom?...3 Voor wie?...3 Bereik...3 Hoofdstuk 2: Toepassing van sociale

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Protocol social media

Protocol social media Protocol social media Voorwoord Sociale media is een onlosmakelijk onderdeel van de huidige samenleving en de leefomgeving van leerlingen, hun ouders/verzorgers, personeelsleden en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

Regeling communicatiemiddelen

Regeling communicatiemiddelen Regeling communicatiemiddelen (mobiele) telefoons, PDA s, faxapparaten, printers, kopieerapparaten en e-mail- en/of internetfaciliteiten Nummer: 09.0000953 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 11 juni

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Onderdeel: (sociale) media SVP 013 Versie 1.0 Inleiding Klassieke media zoals kranten, radio en tv en sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid

Nadere informatie

INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY

INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY 1. Doelstelling sociale media policy Werknemers hebben een rol als ambassadeur voor Infano vzw. Deze rol als ambassadeur geldt ook online en in het bijzonder voor sociale

Nadere informatie

GEDRAGSCODE NIK VERORDENING 240

GEDRAGSCODE NIK VERORDENING 240 VERORDENING 240 GEDRAGSCODE NIK Doel van de Gedragscode Het NIK is het overkoepelend orgaan van Joodse Gemeenten in Nederland. In een wereld waar meer op waarden en normen wordt gelet, waarin het NIK,

Nadere informatie

Protocol Computergebruik Scala College

Protocol Computergebruik Scala College Protocol Computergebruik Scala College Om ervoor te zorgen dat in een grote gemeenschap als het Scala College op een verantwoorde manier wordt omgegaan met het gebruik van computerapparatuur, mail en internet,

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA PROTOCOL

SOCIAL MEDIA PROTOCOL SOCIAL MEDIA PROTOCOL Onderwerp Social Media protocol Van Hans Huizer, algemeen directeur Datum 14 maart 2017 Datum evaluatie Juni 2018 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 2 2. UITGANGSPUNTEN... 2 3. ACTUELE

Nadere informatie

Protocol social media

Protocol social media Protocol social media Voorwoord Sociale media is een onlosmakelijk onderdeel van de huidige samenleving en de leefomgeving van studenten, hun ouders/verzorgers, personeelsleden en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting

Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage

Nadere informatie

Januari Gedragscode internet- en gebruik

Januari Gedragscode internet- en  gebruik Januari 2011 Gedragscode internet- en e-mail gebruik 1 Algemeen Wij, de Nicolaas Beetsschool, vallend onder stichting Salomo, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie

Nadere informatie

Gedragscode internet en

Gedragscode internet en Gedragscode internet en e-mail Inleiding Deze gedragscode bevat informatie over de wijze waarop: men in het ziekenhuis omgaat met internet en e-mail; het ziekenhuis omgaat met het registreren, verzamelen

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook

Nadere informatie

Internet- en Sociale Media Protocol

Internet- en Sociale Media Protocol Internet- en Sociale Media Protocol 1 Internet- en Sociale Media Protocol Voorwoord Het Esdal College onderkent het belang van sociale media. Sociale media zijn dan ook niet meer weg te denken in onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten De gedragscode Gevolgen en sancties voor medewerkers en leerlingen

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten De gedragscode Gevolgen en sancties voor medewerkers en leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat zijn sociale media? 3 Uitgangspunten 4 De gedragscode 5 Voor de leerlingen 5 Voor de medewerkers 5 Voor de ouders/verzorgers 6 Gevolgen en sancties voor medewerkers

Nadere informatie

PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER

PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Bevoegd gezag: het bestuur van de stichting Proloog, ook te noemen werkgever. 2. Algemene directie: de leiding van Proloog die door het

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol , internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc.

CBS De Akker Protocol  , internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc. CBS De Akker Protocol E-mail, internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc. Datum eerste versie Maart 2010 Datum laatste versie 23-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker & De Tjongerwerven CPO Datum

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Gedragscode Raad van Beheer

Gedragscode Raad van Beheer Gedragscode Raad van Beheer Hoofdstuk 1: Bestuur Deel I Kernbegrippen integriteit van bestuursleden Leden van het bestuur van de Raad van Beheer stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal.

Nadere informatie

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: - Gebruiker: de werknemer, student of bezoeker die rechtmatig toegang heeft verkregen tot de ict-faciliteiten

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Protocol internet en Mobiele telefonie

Protocol internet en Mobiele telefonie Protocol internet en Mobiele telefonie Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 4 3 Richtlijnen bij internet en e-mailen 5 4 Strafbare feiten 5 5 GSM-/ Cyberstalking 5 6 Fotorecht 5 7 Scholen scholen

Nadere informatie

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Deurne, 03-06-2015 Nummer 18 Beste ouders, graag maken wij u attent op het

Nadere informatie