Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik. voor het. Bornego College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College"

Transcriptie

1 Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik voor het Bornego College December 2011 Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 1/11

2 De gedragscode computer-, internet- en gebruik voor het Bornego College is gebaseerd op het format dat het CNV daartoe heeft ontwikkeld in In 2010 heeft het CNV een gedragcode Social Media ontwikkeld. Deze is toegevoegd aan de gedragscode die sinds 2004 op het Bornego College van kracht is. Daarnaast is de gedragscode aangepast naar aanleiding van de modelregeling ECI van de Besturenraad van juni 2011 Deze gedragscode is vastgesteld na instemming van de MR door het bestuur dd.12 december 2011 Gedragscode social media, computer-, internet-, gebruik Het bevoegd gezag van het Bornego College, gevestigd te Heerenveen en Joure gelet op artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 25 E, K, L en M reglement Medezeggenschapsraad Bornego College Overwegende dat Het Bornego College en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). Het gebruik van internet en voor (veel van) de werknemers en leerlingen binnen het Bornego College noodzakelijk is om hun werk goed te kunnen doen. Aan het gebruik van internet en social media risico s verbonden zijn waardoor het nodig is gedragsregels en omgangsregels te stellen. Tegen de achtergrond van deze risico s van de werknemers en leerlingen verantwoord gebruik van social media, internet en wordt verwacht. Het Bornego College gerechtigd is tot het geven van voorschriften voor gebruik van social media, internet en en het nemen van maatregelen ter bevordering van de goede orde in de organisatie (artikel 7:660 BW). De onderhavige gedragscode voorschriften en maatregelen bevat zoals hiervoor genoemd. Het Bornego College gerechtigd is persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de controle op de naleving van deze gedragscode. Het Bornego College bij de controle de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken werknemer(s) en leerlingen in acht neemt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 8 sub f WBP). heeft met instemming van de Medezeggenschapsraad (dd. 7 december 2011) de volgende gedragscode vastgesteld. Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 2/11

3 Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens van personen in dienst van of werkzaam voor het Bornego College. Hieronder worden ook leerlingen verstaan. Daarnaast is deze code van toepassing voor een ieder die gebruik maakt van de internetvoorzieningen van het Bornego College incluis de toegang tot internet alsmede het gebruik van de naam Bornego College, Bornego of namen van haar vestigingen of rechtsvoorgangers in de social media. 2. Uitgangspunten 2.1 De controle op persoonsgegevens over social media, en internetgebruik is een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 2.2 De controle op social media, - en internetgebruik binnen het Bornego College zal conform deze regeling worden uitgevoerd. Indien er zich situaties voordoen waarin deze regeling niet voorziet, zal conform het arbeidsrechtelijk kader, BWW en de WBP gehandeld worden. 2.3 Gestreefd wordt naar een goede balans tussen verantwoord social media, - en internetgebruik en bescherming van de privacy van werknemers en leerlingen op de werkplek. 2.4 Persoonsgegevens over en internetgebruik worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een maximum bewaartermijn van 6 maanden. 2.5 Social media kan een waardevolle bijdrage aan de organisatie bieden, maar kan de organisatie of personen in de organisatie ook schaden. Uitgangspunt is dat social media er is en dat we er op een veilige en verantwoorde manier mee om zullen gaan. 2.6 Wanneer een werknemer of leerling gebruik maakt van een computer van de school, het netwerk van de school of het wifi-netwerk in de school dan is dit gehele protocol onverminderd van kracht. 2.7 De werkgever treft voorzieningen over de positie en integriteit van de systeembeheerder en/of afdeling systeembeheer en de controle daarop dit laat onverlet het bepaalde in artikel. 3. Doel 3.1 Deze gedragscode bevat regels ten aanzien van verantwoord - en internetgebruik en over de wijze waarop controle op persoonsgegevens over - en internetgebruik plaatsvindt evenals aanwijzingen hoe we omgaan met social media. 3.2 De controle op persoonsgegevens over en internetgebruik en het gebruik van social media kan plaatsvinden met als doel onverantwoord gebruik, dat wil zeggen gebruik tegenstrijdig aan de doelstelling en identiteit van het Bornego College zowel in persoonlijk gebruik als gebruik in relatie tot anderen binnen of buiten de school tegen te gaan. 3.3 De controle op persoonsgegevens over en internet gebruik alsmede het gebruik van social media kan plaatsvinden met als doel: a. Begeleiding/individuele beoordeling b. Voorkomen van negatieve publiciteit c. Tegengaan van seksuele intimidatie d. Tegengaan van discriminatie e. Handhaven van de persoonlijke veiligheid en integriteit f. Controle op bedrijfsgeheimen Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 3/11

4 g. Systeem en netwerkbeveiliging h. Kosten en capaciteitsbeheersing 4. gebruik 4.1 Het systeem wordt aan de werknemer en leerling voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik is derhalve verbonden aan taken die voortvloeien uit de functie. 4.2 Beperkt persoonlijk gebruik van het systeem is evenwel toegestaan, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en dit geen verboden gebruik in de zin van artikel 5 oplevert. 5. Verboden gebruik 5.1 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van berichten met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud. 5.2 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van berichten met een (seksueel) intimiderende inhoud. 5.3 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld. 5.4 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om het systeem te gebruiken voor het verzenden van gemaakte opnamen in de school of op het terrein van de school zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie. 6. Internetgebruik 6.1 Internetsysteem en het wifi netwerk wordt aan de werknemer en leerling voor zakelijk gebruik beschikbaar gesteld. Gebruik is derhalve verbonden met taken die voortvloeien uit de functie of uit het volgen van het onderwijs. 6.2 Beperkt persoonlijk gebruik van het internet is evenwel toegestaan, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en dit geen verboden gebruik in de zin van artikel 7 oplevert. 7. Verboden internetgebruik 7.1 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om op internet sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten. Noch is het toegestaan dergelijk materiaal te downloaden of te uploaden. 7.2 Het is de werknemer en leerling niet toegestaan om zich ongeoorloofd toegang tot niet openbare bronnen op internet te verschaffen. 7.3 Het is een leerling of medewerker niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming vooraf van de schoolleiding enige opnames (digitaal of analoog) gemaakt in de school of op de schoolterreinen te publiceren via internet, , een social medium of in enige andere vorm. Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 4/11

5 8. Richtlijnen gebruik social media 8.1. Werknemers proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en het Bornego College niet schaadt. Werknemers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere gevoelige informatie. Voor het publiceren van (delen van) gesprekken wordt eerst toestemming gevraagd aan de leidinggevende of de medewerker communicatie. 8.2 Werknemers en leerlingen mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over (mede)leerlingen, medewerkers, ouders, collega scholen of leveranciers zonder hun goedkeuring. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie over het product en de persoon of het bedrijf Wees extra voorzichtig bij het publiceren over, of in discussie gaan met, leerling, ouder of medewerkers/leerlingen van een andere school. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor jezelf en het Bornego College Het Bornego College ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Werknemers die publiceren op een website (of andere sociale media) anders dan die van het Bornego College over een onderwerp dat wel te maken kan hebben met het Bornego College, maken kenbaar of zij op persoonlijke titel publiceren. Als werknemers namens het Bornego College spreken, vermelden zij hun organisatie en functie Leidinggevenden die namens de organisatie het beleid en de strategie uitdragen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van social media. Voor sommige functies geldt dat iemand altijd wordt gezien als vertegenwoordiger van Het Bornego College ook als hij een privé-mening verkondigt. Op grond van hun positie moeten werknemers nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen publiceren Werknemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud (foto s, teksten, commentaar en films) die ze, voor zover dat niet tot hun functie behoort, publiceren op blogs, wiki s, fora en andere media die gebaseerd zijn op user-generated content. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal zijn, met gevolgen voor hun privacy Wanneer een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ontspoort is, neem dan direct contact op met de vestigingsdirecteur of de medewerker communicatie en overleg over de te volgen strategie Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met het Bornego College is het verstandig contact te zoeken met je leidinggevende of de vestigingsdirecteur. 9. Richtlijnen Blogs en social media onder de naam Bornego College: 9.1 Blogs en sociale netwerken die worden gepubliceerd onder naam van het Bornego College moeten worden gebruikt op een manier die waarde toevoegt aan de grondslag, missie, visie en doelstellingen van het Bornego College. Het moet eraan bijdragen dat jijzelf, collega s, leerlingen en anderen hun werk beter kunnen doen en helpen bij het oplossen van problemen en het verbeteren van vaardigheden en kennis. 9.2 Publicaties, columns, blogs, etc., die op de site van het Bornego College of teksten die op Vensters voor Verantwoording worden geplaatst worden altijd eerst voorgelegd aan de rectorbestuurder via aan de medewerker communicatie. 10. Voorwaarden voor controle 10.1 Controle van persoonsgegevens over social media, - en internetgebruik vindt slechts plaats in het kader van de in artikel 3.2 en 3.3 genoemde doelen. Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 5/11

6 10.2 Controle vindt in beginsel plaats op het niveau van getotaliseerde gegevens die niet herleidbaar zijn tot identificeerbare personen In social media wordt gecontroleerd op basis van de naam/namen of delen van de naam van de school, de rechtsvoorgangers, de maatschappelijke taak van de organisatie of de rechtspersoon Indien een werknemer/leerling of een groep werknemers/leerlingen wordt verdacht van het overtreden van regels, kan gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle plaatsvinden Controle beperkt zich in beginsel tot verkeersgegevens van het - en internetgebruik. Slechts bij zwaarwegende redenen vindt controle op de inhoud plaats. In geval van openbare social media (zoals niet afgeschermde tweets, facebookpagina s, etc) vindt ook controle op de inhoud plaats Verboden - en internetgebruik wordt zo veel mogelijk softwarematig onmogelijk gemaakt. Overige controle vindt slechts steekproefsgewijs plaats Bij constatering van verboden gebruik wordt dit onmiddellijk met de betrokken werknemer/leerling besproken. De werknemer/leerling wordt gewezen op de consequenties wanneer hij niet stopt met het verboden gebruik Bij overtreding van gebruik van de sociale media door een leerling wordt bij het afhandelen gebruik gemaakt van het voorbeeld protocol in bijlage 1. In ieder geval wordt er via bijvoorbeeld mijnkindonline.nl gekeken welk protocol het best past op de specifieke situatie. In alle gevallen wordt contact opgenomen met de wettelijke vertegenwoordigers van de betreffende leerling. Er kan hierbij ook overlegd worden met de politie of er sprake is van strafbaar handelen. 11. Controle 11.1 De controle in het kader van begeleiding en/of individuele beoordeling van personeel vindt steekproefsgewijs plaats De controle ter voorkoming van negatieve publiciteit en seksuele intimidatie en de controle in het kader van systeem- en netwerkbeveiliging vindt plaats op basis van content-filtering. Verdachte berichten worden automatisch teruggestuurd naar de afzender De controle ter voorkoming van onfatsoenlijk en ontoelaatbaar gebruik van sociale netwerken waarbij personeel, leerlingen, de school of bedrijven die betrokken zijn bij de school worden zwartgemaakt, bedreigd, beledigd, gepest, gestalkt of op een andere wijze schade wordt toegebracht vindt plaats op basis van random zoeken op de social media De controle op het uitlekken van bedrijfsgeheimen vindt plaats op basis van steekproefsgewijze content-filtering. Verdachte berichten worden apart gezet voor nader onderzoek De controle in het kader van kosten- en capaciteitsbeheersing wordt beperkt tot verkeersgegevens. 12. Rechten van de werknemer 12.1 Het Bornego College informeert de werknemer en leerling voorafgaand aan de controle op persoonsgegevens over en internetgebruik, omtrent de doeleinden, de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij verkregen zijn en de inhoud van deze regeling. Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 6/11

7 In geval van gebruik van social media is van toepassing dat elke medewerker en leerling kennis hebben van de gedragscode. Elke betrokken medewerker of leerling is op de hoogte via dit protocol en van de daarin genoemde mogelijke controle De werknemer kan zich tot het Bornego College wenden met het verzoek voor een volledig overzicht van zijn bewerkte persoonsgegevens. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord De werknemer kan het Bornego College verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift zijn. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord. 13. Overeenkomst computergebruik De leerlingen van het Bornego College geven door middel van het gebruik van een computer (een account) op het Bornego College en/of het gebruik van het wifi netwerk te kennen dat zij zich conformeren aan het gestelde in dit protocol. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht in een gebruikersovereenkomst (bijlage) en door een aanwijzing in de Schoolgids. Daarnaast is dit protocol beschikbaar op de portalen van de website van de school. 14. Slotbepaling Het Bornego College kan deze gedragscode met instemming van de Medezeggenschapsraad wijzigen of intrekken. Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 7/11

8 Bedenk dat Het gebruik van social media real time gebeurt. Een druk op de knop en jouw bericht staat direct online. Online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet altijd gemakkelijk om informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wil overkomen in tekst, beeld en geluid en niet alleen voor dat ene moment. Zo gebruiken bijvoorbeeld werkgevers vaak google om uit te zoeken wie de sollicitanten zijn. Het not-done is om eenmaal geplaatste berichten zomaar te verwijderen. Met een druk op de knop (real time) worden ook foute berichten online geplaatst. Probeer de eerste te zijn om je eigen fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten per definitie te wijzigen of te verwijderen. Vermeld daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt. Geef bij verwijdering een goede reden. Je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde beeld-, auteurs- en citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te publiceren. Schending van deze wet kan je een boete opleveren van honderden euro s. Sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als offline. Respecteer degene tot wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. Je zoveel mogelijk inhoudelijk dient te reageren op stukken van anderen. Alleen je mening geven, zonder onderbouwing daarvan, vervuilt de discussie en zegt meer over de schrijver van de reactie dan over het stuk. Onthoud dat dit soort reacties ook in google naar boven kunnen komen. Social media soms als gevolg hebben dat er een grijs gebied ontstaat tussen privé en werkgerelateerde zaken. Wanneer je op een persoonlijke blog over je werk schrijft, kun je een disclaimer (zie voorbeeld onderaan het protocol) opnemen waarin staat dat dit blog jouw persoonlijke standpunt weergeeft en dat dit niet overeen hoeft te komen met dat van de organisatie. Voorbeeld disclaimer blog: (jaar van het online gaan van de website) (uw naam). De standpunten en meningen op deze website, zijn de persoonlijke mening van (uw naam) en staan los van eventuele officiële standpunten van mijn werkgever (evt naam school). (uw naam) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uitlatingen en reacties van derden op de hier gepubliceerde stukken. (Overgenomen van het CNV ) Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 8/11

9 Protocol bij misbruik van social media (Overgenomen van mijn kind online : Bijlage 1 Leerlingen die vervelende of zelfs dreigende twitterberichten plaatsen, het is een groeiend probleem. Hetzelfde gebeurt op facebook, hyves en via bijvoorbeeld MSM. Dit protocol gaat vooral in op twitter. Reden hiervan is dat dit medium vooral is bedoeld om zo snel mogelijk een bericht zo breed mogelijk te verspreiden. Dit protocol kan echter ook als grond gelden voor aanpak van andere vormen van ontoelaatbaar gedag van leerlingen op sociale media. Het verschil tussen vervelende en ontoelaatbare berichten De meeste tieners plaatsen wel eens een vervelende, maar onschuldige tweet of ander bericht. Gemopper over school hoort erbij, ook op twitter, hyves of facebook. Maar als die stomme docent geregeld bij naam genoemd wordt of als massaal de hashtag #Kutschool gebruikt wordt in combinatie met de schoolnaam, is het tijd voor een goed gesprek met de leerlingen. Echt zorgwekkend is dat nog niet. Maar als tweets een fatsoensgrens ver overschrijden, is ingrijpen noodzakelijk. Denk aan: er worden mensen bedreigd er worden naaktfoto s geplaatst mensen worden gemobiliseerd voor een vechtpartij mensen worden echt gestalkt, zwartgemaakt of op andere wijze beschadigd Dit soort tweets is ontoelaatbaar of zelfs strafbaar. Diagnose -- Plan van aanpak Hoe bepaal je of een tweet echt ernstig is of slechts een uit de hand gelopen grap? Stap 1 Doe onderzoek Uit een bericht van 140 tekens kun je niet altijd concluderen hoe serieus en hoe ernstig de zaak is. Als een nare tweet opduikt, doe dan meteen onderzoek. Begin met het maken van screenshots van de bewuste tweet(s) en de eventuele reacties van anderen daarop. Dan heb je bewijs om op terug te vallen. Doe meteen melding van wat je aan het doen bent bij de teamleider en/of verstiingsdirecteur. Was de tweet een reactie ergens op, of kwam hij uit de lucht vallen? Om welke leerling gaat het? Wat voor kind is dat? Hoe oud? Heeft deze leerling zich vaker agressief geuit? Heeft hij of zij wel eens de daad bij het woord gevoegd? Heeft de leerling recent meer tweets met bedreigingen geplaatst? Stap 2 Betrek anderen erbij Deel je bezorgdheid met anderen binnen school, liefst mensen die de betreffende leerling beter kennen: de mentor, mensen van leerlingzorg of de vertrouwenspersoon. Als het méér lijkt dan een uit de hand gelopen grap, draag het over aan de vestigingsdirecteur. Deze zal dan ook overleggen met de wijkagent. Ingrijpen -- Twee mogelijke scenario s Nu kun je twee kanten op: corrigeren of vervolgen. Scenario 1 Vervolgen Als het gevoel bestaat dat achter zo n tweet een serieuze dreiging zit, vermeld dit dan in de incidentenregistratie en doe altijd aangifte. Daarvan wordt melding gedaan bij de bestuurder. De school moet de veiligheid van personeel en leerlingen bewaken. Als die in het geding is, twijfel dan niet: dan moet de politie dat weten. Scenario 2 Corrigeren Lijkt de dreiging niet echt serieus, maar is er wel een grens overschreden, dan zijn er verschillende mogelijkheden om als school zelf op te treden: Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 9/11

10 De wijkagent uitnodigen op school. Hiermee laat je aan alle leerlingen zien dat er werk gemaakt wordt van grensoverschrijdend gedrag. Dit is vergelijkbaar met hoe meestal gereageerd wordt op vernielde bushokjes of kleine brandjes. Zelf snel stevig corrigerend ingrijpen: Roep de betreffende leerling, met ouders en mentor, bij je voor een gesprek over de ernst van deze zaak en de ontoelaatbaarheid van dit gedrag. Beperk de schade: laat de tweet ogenblikkelijk verwijderen. Laat de leerling persoonlijk en openbaar op Twitter excuses aanbieden. Zoek ter plekke samen uit of de tweet in kwestie ergens geciteerd is (geretweet). Probeer in zo n geval de citeerder over te halen deze tweet te verwijderen. Bedenk wat de leerling kan doen om het goed te maken met het slachtoffer van de bewuste tweet. Bedenk een straf die bewustwording van gewenst gedrag op internet vergroot. Laat de leerling een werkstuk maken, een presentatie houden of een themamiddag organiseren. Structurele aandacht Er komen lessen over mediawijsheid in het rooster van elke leerling. Leren nadenken over je gedrag op internet hoort bij de opvoeding van jongeren. In de eerste klas moet dat onderdeel worden van het mentorprogramma. Besteed aandacht in een ouderavond over mediaopvoeding en wijs ouders erop dat ze met kinderen moeten praten over Twitter. Zie ook dit artikel op Ouders Online. We zien Twitter als een unieke kans om met uw leerlingen te communiceren. Zet Twitter positief in. Maak een #hashtag voor de school aan en roep leerlingen op om hun suggesties voor en kritiek op de school via de hashtag op Twitter te zetten. We spreken regels af over hoe die tweets worden gepost: opbouwend kritisch zijn mag, maar dreigen en schelden niet. Wees ook duidelijk over de gevolgen van wangedrag online. Zo begrijpen leerlingen dat ze gezien worden, en dat hun gedrag gevolgen heeft. Ook online. Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 10/11

11 Bijlage 2 Gebruikersovereenkomst computernetwerk en regeling social media «Naam» mag onder toezicht van een docent, mediathecaris of klassenassistent gebruik maken van een computer van het Bornego College; mag daarbij alleen inloggen onder eigen naam en dus niet van een andere gebruiker stelt haar/zijn account dus ook niet ter beschikking aan een ander; meldt een storing onmiddellijk bij de docent, mediathecaris of klassenassistent; mag de vaste computer en/of randapparatuur niet verplaatsen, openen, uit elkaar halen of onderdelen vervangen zonder schriftelijke toestemming van het systeembeheer van de school; voegt geen programma s toe en/of verwijdert geen programma s van een computernetwerk of van een werkstation; slaat alleen documenten op, op een daartoe aangewezen plaats (home directory maximaal 16 Mb, of elo.); is er van op de hoogte dat de homedirectory regelmatig (bijvoorbeeld 1 januari en 1 juli) wordt leeggemaakt; mag na toestemming van de docent of mediathecaris gebruik maken van internetfaciliteiten (browsen, ) ten behoeve van haar/zijn schoolwerkzaamheden; bezoekt geen gewelddadige, racistische, pornografische of andere kwetsende sites gebruikt alleen voor zijn of haar schoolwerkzaamheden; sluit na gebruik òf op aanwijzing van de toezichthouder de computer af volgens de daartoe geëigende methode; is zich bewust dat het maken van opnamen zoals filmen of fotograferen in de school of het school terrein zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de schoolleiding is verboden; publiceert geen foto s, films of enige andere opname gemaakt in, om of tijdens school op internet (waaronder de social media) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de schoolleiding; is zich bewust van de risico s van het gebruik van social media (msn, hyves, facebook, twitter, etc.) voor zichzelf en anderen en gaat daar zorgvuldig en integer mee om; zal voor bepaalde tijd toegang tot computers en het netwerk worden ontzegd indien de regels van deze overeenkomst niet worden nagekomen; is op de hoogte dat bij overtreding van de afspraken voor gebruik van social media, zoals het maken van opnames en/of het uploaden van opnames zoals genoemd in het protocol er andere sancties kunnen worden opgelegd. Gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen worden voorgelegd aan de directie. Door gebruik te maken van de hieronder genoemde gebruikersnaam en wachtwoord gaat de leerling akkoord met de hierboven genoemde voorwaarden. Username Password Klas Opleiding : «Nummer» : «wachtwoord» : « » : «Klas» : «Opleiding» Gedragscode social media, computer-, internet- en gebruik 11/11

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML Gedragscode ICT Notitie: Gedragscode ICT - Stichting Onderwijs Midden-Limburg Steller, datum: C.B. Hoefnagel, voorzitter College van Bestuur, 30-6-2014 Status, datum: Ingestemd door de GMR, juni 2014 1.

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Gedragscode ICT Kindante

Gedragscode ICT Kindante Gedragscode ICT Kindante Inhoud Inleiding 1. Privacy 2. Beheer 3. Algemene uitgangspunten 4. Gebruik van Internet 5. Gebruik van e-mail 6. Het gebruik van vaste telefoon 7. Gebruik ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

Sociale veiligheid. op school en internet

Sociale veiligheid. op school en internet Sociale veiligheid op school en internet VOORWOORD INHOUD ACHTERGROND 4 Naar een sociaal veilig klimaat, offline en online 7 Feiten over jongeren en sociale media Als u wilt dat leerlingen en personeel

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie-

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen is de grootste centrale ondernemingsorganisatie

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Hoe? Zo! ICT en recht

Hoe? Zo! ICT en recht Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe zit het met de cloud? Hoe organiseert de school de uitwisseling van persoonsgegevens? Hoe zit het met sociale media en recht? Hoe moet de school omgaan met

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

Q&A over privacy, social media en de werkplek

Q&A over privacy, social media en de werkplek Mevr. mr. dr. Elisabeth Thole en mr. ir. Arnoud Engelfriet 1 Q&A over privacy, social media en de werkplek Katern 34 Artikel naar aanleiding van het ArbeidsRechtDiner rondom het thema 'De digitalisering

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

Hoe gebruik je sociale media op een verantwoorde manier? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden

Hoe gebruik je sociale media op een verantwoorde manier? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden Hoe gebruik je sociale media op een verantwoorde manier? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden In het kort 1. Als verpleegkundige/verzorgende

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Focus ICT - protocol

Focus ICT - protocol Focus ICT - protocol Inhoudsopgave: Summary Blz. 1. Inleiding 4 2. Privacy, werkingssfeer, beheer 5 3. Algemene uitgangspunten 6 4. Gebruik van Internet 6 5. Gebruik van E-Mail 7 6. Gebruik van vaste telefoon

Nadere informatie