Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie"

Transcriptie

1 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

2 Inhoudsopgave Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 3 1. Algemene bepalingen 3 2. Bepalingen m.b.t. de verschillende vormen van individuele voorzieningen Activiteiten hulp bij het huishouden Persoonsgebonden budget Eigen bijdrage en financiële tegemoetkoming Rolstoelen Advisering en samenhangende afstemming Slotbepalingen 11 Bijlage I Compensatiebeginsel 12 Bijlage II Vergoeding onderhoud, keuring en reparatie 16 Bijlage III Norminkomens 17 Bijlage IV Beslisboom 18 Bijlage V Cumulatie eigen bijdragen 19 Bijlage VI Systeem van CVV/ Veolia 20 Artikelsgewijze toelichting 23 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

3 Hoofdstuk 1 Artikel 1 ALGEMENE BEPALINGEN Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning. b. Verordening: de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 c. Besluit: het Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Vaals 2010 d. Het college: het college van burgemeester en wethouders gemeente Vaals. e. Aanvrager: 1. een persoon met beperkingen van 18 jaar en ouder oftewel de wettelijk vertegenwoordiger of diens gemachtigde 2. de wettelijk vertegenwoordiger oftewel een gemachtigde van een persoon met beperkingen van jonger dan 18 jaar. f. Persoon met beperkingen: een persoon die ten gevolge van ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen ondervindt bij het uitvoeren van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, bij het normale gebruik van de woning; bij het lokaal verplaatsen per vervoermiddel en bij het ontmoeten van medemensen en het op basis daarvan aangaan van sociale verbanden. g. Algemene voorziening: een voorziening die wordt geleverd op basis van directe beschikbaarheid, een beperkte toegangsbeoordeling en die een snelle, regelarme en adequate oplossing biedt voor een persoon met beperkingen. h. Individuele voorziening: een voorziening die individueel wordt aangeboden indien een algemene voorziening geen adequate oplossing biedt. i. Eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten: een door het college van burgemeester en wethouders gemeente Vaals vast te stellen bijdrage, die bij respectievelijk de verstrekking van een voorziening in natura, een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget betaald moet worden en op waarop de regels van het Besluit van toepassing zijn. j. Meerkosten: kosten van een mogelijk krachtens de wet te verlenen voorziening, voorzover dit deel van de kosten uitgaat boven voor die persoon als algemeen gebruikelijk te beschouwen kosten voor een dergelijke voorziening. k. Voorzieningen in natura: een voorziening die in eigendom, in bruikleen, in huur of in de vorm van persoonlijke dienstverlening wordt verstrekt. l. Persoonsgebonden budget: een geldbedrag, zoals bedoeld in artikel 6 en 6a van de wet, waarmee de aanvrager één of meer aan hem te verlenen voorzieningen kan verwerven en waarop de in de Verordening en het Besluit te stellen regels van toepassing zijn. m. Financiële tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening welke kan worden afgestemd op het inkomen van de persoon met beperkingen. n. Inkomen: het inkomen zoals gedefinieerd in artikel 4 van dit Besluit; o. Hoofdverblijf: de woonruimte, bestemd en geschikt voor permanente bewoning, waar de persoon met beperkingen zijn vaste woon,- en verblijfplaats heeft en in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven dan wel zal staan ingeschreven, dan wel het feitelijke Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

4 woonadres indien de persoon met beperkingen met een briefadres is ingeschreven. p. Gemeenschappelijke ruimte: gedeelte(n) van een woongebouw, niet behorende tot de onderscheiden woningen, bestemd en noodzakelijk om de woning van de persoon met beperkingen vanaf de toegang tot de woning te bereiken. q. Compensatiebeginsel: de algemene verplichting aan het gemeentebestuur om personen met aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek door het treffen van voorzieningen een gelijkwaardige uitgangspositie te verschaffen zodat zij zelfredzaam zijn en in staat tot maatschappelijke participatie. r. Collectieve vervoersvoorziening/cvv Collectief vraagafhankelijk vervoer is een vorm van openbaar vervoer waarvan iedereen binnen het vervoersgebied gebruik kan maken en dat tevens voorziet in het deur tot deur vervoer van gehandicapten, al dan niet gebruik makend van een rolstoel. s. Norminkomen: Bijstandsnorm zoals bedoeld in artikel 21 t/m 29 van de Wet Werk en Bijstand. t. Bemiddelingsorganisatie: een door de gemeente gecontracteerde organisatie die de ondersteuningsbehoevende ondersteunt bij de uitvoering van de werkgeverstaken indien de ondersteuningsbehoevende kiest voor een persoonsgebonden budget voor een alfahulp. Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

5 Hoofdstuk 2 Bepalingen m.b.t. tot de verschillende vormen van individuele voorzieningen Paragraaf 2.1. Activiteiten hulp bij het huishouden Artikel 2. Activiteiten hulp bij het huishouden De voorziening Hulp bij het huishouden zoals bedoeld in artikel 8 van de Verordening kan bestaan uit de volgende activiteiten: 1. Activiteiten aan te bieden wanneer verondersteld wordt dat de cliënt in staat is tot zelfregie over de planning van activiteiten en waaronder de volgende werkzaamheden en taken kunnen vallen: a. schoonmaken van woonruimte, slaapruimte, sanitair, keuken (dagelijks of wekelijks onderhoud) b. verzorgen van textiel (wassen,strijken) c. onderhoud van kleding en schoeisel; d. zorg voor de voeding (voorbereiden, serveren, afwassen, opruimen) e. bed opmaken; f. beperkte verzorging van huisdieren 2. Activiteiten aan te bieden wanneer de werkzaamheden die beschreven worden in lid 1 onder a. t/m f. tevens gerichte hulp bij de organisatie van het huishouden worden vereist, zoals: a. planning van het voeren van het huishouden (wie doet wat) b. aandacht voor hygiëne in huis c. advies en hulp bij het kopen van levensmiddelen d. beheer van de levensmiddelenvoorraad e. noodzakelijke opvang van thuiswonende kinderen f. instructie en voorlichting die direct is verbonden met activiteiten op het gebied van het voeren van een huishouden, bijvoorbeeld stimulering bij het deels zelf uitvoeren van activiteiten. Enige begeleiding kan deel uitmaken van deze prestatie, waaronder noodzakelijke advisering aan informele zorgers van de cliënt g. organisatie van het huishouden in verband met chronische ziekte of beperking h. specifieke ondersteuning bij een ontregelde huishouding i.v.m. psychische problemen. Paragraaf 2.2 Persoonsgebonden budget Artikel 3. Toekenning en weigering 1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening, zoals bedoeld in artikel 3 van de Verordening, in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager. 2. Van overwegende bezwaren, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder b van de Verordening, op basis waarvan verstrekking van een persoonsgebonden budget wordt geweigerd, is sprake indien: a. op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstig vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; b. op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstig vermoeden bestaat dat de aanvrager niet kan voldoen aan lopende financiële verplichtingen. c. op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstig vermoeden bestaat dat de verstrekking van het persoonsgebonden budget niet bijdraagt aan het leveren van een adequate voorziening. 3. Bij de verstrekking of toekenning van een algemene of individuele vervoersvoorziening geniet de voorziening, zoals bedoeld in artikel 22, onder a (collectief vervoer) en b (scootmobiel) van de Verordening altijd het primaat boven de verstrekking van een persoonsgebonden budget. Uitzondering hierop zijn de vervoersvoorzieningen die om een medische reden en/of andere Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

6 zwaarwegende redenen niet ingevuld kunnen worden door de verstrekking van een collectieve vervoersvoorziening en scootmobielen. Artikel 4. Vaststelling persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden 1. Voor het persoonsgebonden budget ten aanzien van hulp bij het huishouden wordt een bedrag per uur beschikbaar gesteld. 2. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: a. het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden basis b. het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden plus c. het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden door een alfahulp 3. Het uurtarief in 2010 bedraagt: a. 15,07 voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden basis b. 18,82 voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden plus c. 15,07 voor een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden door een alfahulp 4. Voor activiteiten als bedoeld onder artikel 2 lid 1, wordt een budget toegekend als bedoeld onder artikel 4 lid a. of c. 5. Voor activiteiten als bedoeld onder artikel 2 lid 2, wordt een budget toegekend als bedoeld onder artikel 4 lid b. 6. De omvang van het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden wordt uitgedrukt in uren. 7. Bij de toekenning en vaststelling van een persoonsgebonden budget voor hulp in de huishouding, zoals bedoeld in artikel 12 van de Verordening, wordt een eigen bijdrage of eigen aandeel in mindering gebracht, zoals vermeld in paragraaf 3 van dit besluit, tenzij anders is bepaald. Artikel 5. Omvang van het persoonsgebonden budget voor voorzieningen uitgezonderd hulp bij het huishouden 1. Voor het persoonsgebonden budget voor individuele voorzieningen, met uitzondering van de hulp in de huishouding, wordt een bruto bedrag beschikbaar gesteld dat 100% is van het bedrag zoals de kosten van de te verstrekken voorziening in natura bedragen. De kosten in natura zijn de kosten zoals door de gemeente overeengekomen met de dienstverlenende organisatie die deze voorziening biedt, dan wel is vastgesteld op basis van de goedkoopst adequate offerte. 2. Het persoonsgebonden budget voor een scootmobiel wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de huurprijs van de goedkoopst-adequate voorziening inclusief onderhoud en reparatie zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald. 3. Het persoonsgebonden budget voor een individuele voorziening, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is inclusief onderhoud en reparatie zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald bij de verstrekking van een voorziening in natura. Artikel 6. Wijze van verstrekking 1. De verstrekking van een persoonsgebonden budget wordt na toekenning op basis van bevoorschotting als volgt uitgekeerd: a. persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden tot op jaarbasis: in één keer; Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

7 b. persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden tussen en op jaarbasis: per half jaar; c. persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden tussen en op jaarbasis: per kwartaal; d. persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden boven op jaarbasis: maandelijks. e. persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen: in één keer vooraf na toekenning; f. persoonsgebonden budget voor rolstoelen, scootmobielen en andere verplaatsingsvoorzieningen: maandelijks op grond van de huurprijs van de leverancier. 2. Indien de ondersteuningsbehoevende aanspraak wil maken op een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden door een alfahulp, en deze ondersteuningsbehoevende tevens ondersteuning bij de werkgeverstaken wenst, dient hiertoe door deze ondersteuningsbehoevende een machtiging te worden ondertekend, waarna het budget door de gemeente wordt overgemaakt aan de door de gemeente gecontracteerde bemiddelingsorganisatie. 3. De bemiddelingsorganisatie ondersteunt de cliënt vervolgens bij het uitvoeren van de werkgeverstaken, waaronder: a. bemiddeling tussen rechthebbende en alfahulp b. loonbetaling aan alfahulp c. loonadminstratie d. vervanging bij ziekte en/of vakantie alfahulp e. loondoorbetaling tijdens ziekte alfahulp f. aansprakelijkheidsverzekering. 4. Indien de ondersteuningsbehoevende die een overeenkomst heeft of zal aangaan met een alfahulp geen prijs stelt op de in lid 3 beschreven ondersteuning van werkgeverstaken en zodoende de in lid 2 beschreven machtiging niet ondertekent, wordt een budget toegekend op basis van een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden basis. Artikel 7. Verantwoording 1. Een ieder die een persoonsgebonden budget toegekend heeft gekregen, legt hier verantwoording over af binnen zes weken na afloop van de verstrekking dan wel conform het onderstaande verantwoordingsritme: a. persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden tot op jaarbasis: in één keer; b. persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden tussen en op jaarbasis: per half jaar; c. persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden boven op jaarbasis: per kwartaal. d. persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen: na ontvangst van de verstrekking of afronding van de aanpassing; e. persoonsgebonden budget voor rolstoelen, scootmobielen en andere verplaatsingsvoorzieningen: maandelijks na ontvangst van de verstrekking. 2. De controle van de verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het college, zoals bedoeld in artikel 6 onder lid 6 van de Verordening, vindt steekproefsgewijs plaats waarbij de steekproef minimaal een omvang heeft van 10% van de verstrekte persoonsgebonden budgetten, na afloop van de verstrekking dan wel na afloop van enig kalenderjaar. 3. Het persoonsgebonden budget ten behoeve van hulp bij het huishouden kent een vrij besteedbaar bedrag, waarover geen verantwoording verschuldigd is. Dit bedraagt 1,5% van het totaal toegekende bedrag, met een minimum van 250,00 en een maximum van 1.250,00 op jaarbasis. 4. Een toegekende verstrekking van het persoonsgebonden budget kan achteraf worden teruggevorderd of ingetrokken bij gebleken misbruik of onverantwoord gebruik van het toegekende Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

8 persoonsgebonden budget. Paragraaf 2.3 Eigen bijdrage en financiële tegemoetkoming Artikel 8. Eigen bijdrage algemeen 1. Aan personen aan wie maatschappelijke ondersteuning is verleend, wordt, voor zover deze ondersteuning bestaat uit het verstrekken van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget een eigen bijdrage, als bedoeld in artikel 7 van de Verordening, gevraagd, tenzij anders is bepaald. 2. Onder gehuwd zijn wordt verstaan: gehuwd zijn voor de burgerlijke stand, een geregistreerd partnerschap of samenwonend met een fiscaal partnerschap. Artikel 9. Financiële tegemoetkoming algemeen Voor voorzieningen, exclusief hulp bij het huishouden, waarvan de kosten per aanvraag minder dan 45,- bedragen, wordt geen financiële tegemoetkoming verleend. Artikel 10. Eigen bijdrage bij hulp in huishouding 1. Het bedrag dat ongehuwde personen jonger dan 65 jaar in het kader van hulp in de huishouding aan eigen bijdrage dienen te betalen bedraagt 16,60 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan ,00 het bedrag van 16,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en , Het bedrag dat ongehuwde personen van 65 jaar of ouder in het kader van hulp in de huishouding aan eigen bijdrage dienen te betalen bedraagt 16,60 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan ,00 het bedrag van 16,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en , Het bedrag dat gehuwde personen, indien een van beiden jonger is dan 65 jaar, in het kader van hulp in de huishouding aan eigen bijdrage dienen te betalen bedraagt 23,80 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan ,00 het bedrag van 23,80 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en , Het bedrag dat gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn, in het kader van hulp in de huishouding aan eigen bijdrage dienen te betalen, bedraagt 23,80 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan ,00 het bedrag van 23,80 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en ,00. Artikel 11. Financiële tegemoetkoming en eigen bijdrage bij woonvoorzieningen 1. a. De hoogte van de financiële tegemoetkoming, zoals bedoeld in artikel 13. onder d van de Verordening i, minus het eigen aandeel voor de woonvoorziening, wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte. b. De hoogte van het persoonsgebonden budget zoals bedoeld in artikel 13. onder c van de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2007 minus de eigen bijdrage voor de woningvoorziening, wordt vastgesteld als Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

9 tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte. c. De hoogte van de door het college vast te stellen financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget voor de kosten van een woonvoorziening als bedoeld in artikel 13 van de Verordening, bedraagt bij inkomens tot en met de inkomensgrenzen zoals genoemd in artikel 11 lid 1f (en verder) van het Besluit, 100% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten. d. De hoogte van de vast te stellen financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening als bedoeld in artikel 13 van de Verordening bij inkomens boven de inkomensgrenzen zoals genoemd in artikel 11 lid 1f van het Besluit, wordt de subsidie bepaald door de draagkracht in mindering te brengen op de voor vergoeding in aanmerking komende kosten. e. Indien de stijging van de huur- of woonlasten als gevolg van hetgeen in dit artikel onder d is bepaald de draagkracht van de gehandicapte te boven gaat, dan wordt de financiële tegemoetkoming zodanig verhoogd, dat de draagkracht niet wordt overschreden. f. Ter bepaling of een aanvrager een eigen bijdrage (aandeel) in de kosten van een woonvoorziening dient te betalen, wordt de grens van 1,5 maal het norminkomen gehanteerd (zie bijlage III). De maximale eigen bijdrage voor een woningaanpassing bedraagt 25% van de totale aanpassingskosten van de goedkoopst adequate oplossing. g. De hoogte van de eigen bijdrage voor een voorziening als bedoeld in artikel 15 onder c van de Verordening zijnde een traplift en/of een badlift, bedraagt 45,- voor zover niet reeds een eigen bijdrage is besteed aan een andere voorziening over een periode van 12 maanden. 2. De hoogte van de door het college te verlenen financiële tegemoetkoming voor een woonvoorziening als bedoeld in artikel 15 onder a van de Verordening bedraagt 1.360, Een financiële tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie ten behoeve van een verstrekte voorziening zoals bedoeld in artikel 15 van de Verordening onder b, c en d wordt verstrekt indien; a. de woonvoorziening nog in het kader van de verordening Wet Voorzieningen Gehandicapten is verleend; b. de woonvoorziening in het kader van de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2007 is verleend; c. de woonvoorziening voorkomt op de in bijlage II genoemde voorzieningen; d. de gehandicapte ten tijde van het onderhoud, keuring of reparatie de woonruimte als hoofdverblijf heeft en bewoont. 4. Indien de technische levensduur van een woonwagen ten tijde van de indiening van de aanvraag minder dan 5 jaar is, of de standplaats van de woonwagen binnen 5 jaar voor opheffing in aanmerking komt, bedraagt de hoogte van de aanpassingskosten de werkelijke kosten tot een maximum van 2.500,-. Indien de technische levensduur van de woonwagen ten tijde van de indiening van de aanvraag meer dan 5 jaar is, dan bedragen de maximale aanpassingskosten ,-. 5. Het in artikel 21 van de Verordening bedoelde afschrijvingsschema luidt als volgt: terugbetaling: in het eerste jaar 100% van de meerwaarde van de woning na subsidie in het tweede jaar 90% van de meerwaarde van de woning na subsidie in het derde jaar 80% van de meerwaarde van de woning na subsidie in het vierde jaar 70% van de meerwaarde van de woning na subsidie in het vijfde jaar 60% van de meerwaarde van de woning na subsidie in het zesde jaar 50% van de meerwaarde van de woning na subsidie in het zevende jaar 40% van de meerwaarde van de woning na subsidie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

10 in het achtste jaar in het negende jaar in het tiende jaar 30% van de meerwaarde van de woning na subsidie 20% van de meerwaarde van de woning na subsidie 10% van de meerwaarde van de woning na subsidie Artikel 12. Eigen bijdragen en hoogte financiële tegemoetkomingen in de kosten van vervoersvoorzieningen 1. Ter bepaling of een aanvrager in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening wordt per categorie de grens van 1,5 maal het norminkomen gehanteerd (zie bijlage III). 2.Indien het inkomen, zoals bedoeld in artikel 25 van de Verordening van een ongehuwde persoon of het gezamenlijk inkomen van gehuwde personen, meer bedraagt dan 1,5 maal de in het eerste lid van dit artikel voor de diverse categorieën genoemde inkomensgrenzen, wordt de aanvrager geacht de kosten van het lokaal vervoer of het bezit en gebruik van een auto zelf te kunnen dragen en derhalve algemeen gebruikelijk geacht, zodat een auto of een met een auto vergelijkbare voorziening en de daarmee samenhangende gebruiks- en onderhoudskosten niet in aanmerking komen voor verstrekking of vergoeding. 3. De hoogte van de eigen bijdrage voor vervoersvoorzieningen zoals bedoeld in artikel 22 onder b van de Verordening, zijnde een scootmobiel, bedraagt 45,-. 4. De hoogte van een door het college te verlenen financiële tegemoetkoming voor de aanpassing van een eigen auto wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in de door het college geaccepteerde offerte i.c. het door het college voor dergelijke voorziening vastgesteld maximum. De vergoeding wordt éénmaal per 5 jaar verstrekt. Indien als gevolg van toepassing van dit artikel extra verzekeringskosten en hogere kosten i.v.m. de motorrijtuigenbelasting ontstaan, komen deze meerkosten voor vergoeding in aanmerking. Bij tussentijdse hernieuwde aanvraag (aanschaf andere auto) wordt naar rato van de verstreken tijd een vergoeding verleend. Op de vergoeding wordt dan een mindering toegepast gebaseerd op de eerdere vergoeding voor hetzelfde type uitvoering van de auto. De korting wordt niet toegepast indien de hernieuwde aanvraag een gevolg is van een calamiteit. 5.Het bedrag dat verstrekt wordt voor het gebruik van vervoersvoorziening zoals bedoeld in artikel 22 onder c van de Verordening bedraagt: voor het gebruik van een eigen auto per kilometer een vergoeding die gelijk is aan de som van het fiscaal belaste en onbelaste deel reiskostenvergoeding werkverkeer (per ,28 per km.) met een maximum van kilometer per jaar. Dit bedrag zal, indien van toepassing, jaarlijks worden aangepast aan de wettelijke fiscale bepalingen. 6. Voor zover de behoeften van echtgenoten niet samenvallen, wordt bij een voorziening zoals bedoeld in artikel 22 onder c van de Verordening, niet meer dan anderhalf maal een enkele vergoeding zoals genoemd in dit besluit onder artikel 8 lid 4. Artikel 13. Besparingsbijdrage Het bedrag dat door de aanvrager ten gevolge van de verstrekking van een voorziening door de aanvrager wordt bespaard omdat deze verstrekte voorziening een algemeen gebruikelijke voorziening vervangt of kan vervangen, wordt niet in mindering gebracht op de hoogte van de financiële tegemoetkoming danwel bij de aanvrager in rekening gebracht. PARAGRAAF 2.4 ROLSTOELEN Artikel 14. Vormen van rolstoelvoorzieningen en overige (verplaatsings)hulpmiddelen Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

11 1.rolstoelvoorzieningen en overige (verplaatsings)hulpmiddelen worden in natura in bruikleen of in de vorm van een persoonsgebonden budget verstrekt. Indien de rolstoelvoorziening of een (verplaatsings)hulpmiddel in de vorm van een persoongebonden budget verstrekt wordt, wordt de hoogte van de vergoeding bepaald door het gestelde zoals opgenomen in artikel 5 van dit Besluit, uitgaande van de goedkoopst adequate voorziening. Het wederom verstrekken van een persoonsgebonden budget voor een reeds eerder verstrekte soortgelijke rolstoelvoorziening of (verplaatsings)hulpmiddel, kan slechts dan geschieden indien de economische afschrijvingstermijn, zoals deze gelden bij het verstrekken van een voorziening in natura, van de betreffende rolstoelvoorziening of (verplaatsings)hulpmiddel verstreken is. 2.In uitzondering op het gestelde in artikel 3 lid 1 van dit Besluit wordt een sportrolstoel altijd als financiële tegemoetkoming/persoonsgebonden budget verstrekt. De hoogte van een door het college te verlenen financiële tegemoetkoming/persoonsgebonden budget voor een sportrolstoel zoals bedoeld in artikel 27 onder c, van de Verordening is een vaste financiële tegemoetkoming en bedraagt 2.120,- per 3 jaar. PARAGRAAF 2.5 ADVISERING EN SAMENHANGENDE AFSTEMMING Artikel 15. Advisering Het bedrag waarboven ingevolge artikel 32 lid 2 van de Verordening, advisering moet worden gevraagd bedraagt: ,-. De advisering dient te geschieden door een onafhankelijk extern adviesorgaan. Artikel 15. Samenhang en afstemming 1. Om de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend af te stemmen op de situatie van de aanvrager wordt bij het verzoek inzake het advies ex artikel 33 van de Verordening, indien van toepassing aandacht besteed aan: a. de algemene gezondheidstoestand van de aanvrager; b. de beperkingen die de aanvrager in zijn of haar functioneren ondervindt als gevolg van ziekte of gebrek; c. de woning en woonomgeving van de aanvrager; d. de psychisch en sociaal functioneren van de aanvrager; e. de sociale omstandigheden van de aanvrager. Bij de besluitvorming en de motivering van het besluit wordt door het college bij deze bevindingen aangesloten. PARAGRAAF 2.6 SLOTBEPALINGEN Artikel 17. Citeertitel Dit besluit kan worden aangehaald als: 'Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010'. Aldus vastgesteld door het college van de Gemeente Vaals op 22 december De burgemeester, De secretaris, Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

12 Bijlage I: Compensatiebeginsel Dit houdt in dat de gemeente de wettelijke plicht heeft om mensen te compenseren voor hun beperkingen zodat ze echt kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het gaat erom dat mensen in staat moeten zijn om zelfstandig een huishouden te voeren, zich te kunnen verplaatsen in en om de woning, beschikken over vervoersmogelijkheden, andere mensen kunnen ontmoeten en sociale verbanden aan kunnen gaan. Kortom, beperkingen die mensen ondervinden in hun zelfredzaamheid en in hun maatschappelijke participeren moeten door de gemeente worden gecompenseerd. Aan het compensatiebeginsel is een motiveringsplicht gekoppeld. De gemeente moet beargumenteren dat een Wmo voorziening tot compensatie van een beperking leidt. De gemeente kan worden aangesproken op het behalen van het resultaat. Het compensatiebeginsel en motiveringsplicht staat in relatie met het ICF (International classification of functioning, disability en health). Een classificatie/begrippenkader voor het beschrijven van het functioneren van mensen incl. factoren die op het functioneren van invloed kunnen zijn. De beschrijving vindt plaats vanuit 3 perspectieven: het perspectief van de mens als organisme, als lichaam > stoornissen het perspectief van het menselijk handelen, de activiteiten > beperkingen het perspectief van participatie, deelname aan het maatschappelijk verkeer > participatieproblemen Participatie: Bij participatie gaat het erom of iemand mee kan doen aan het maatschappelijk leven op alle levensterreinen, of hij ook daadwerkelijk meedoet, en of iemand een volwaardig lid van de maatschappij is of kan zijn. Participatieprobleem kunnen ook ontstaan door omgevingsfactoren en impliceert niet altijd een beperking. Daarnaast zijn er factoren die het functioneren beïnvloeden. medische factoren (de ziekte, de aandoening, het letsel) persoonlijke factoren (leeftijd, opleiding, voedingsgewoonten) externe factoren (kunnen fysiek zijn oa hulpmiddelen, maar ook de houding van mensen). Hieronder is het ICF schema, het schema compensatiebeginsel en een model toepassen compensatiebeginsel opgenomen. Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

13 ICF SCHEMA Ziekte / aandoening Functies / anatomische Activiteiten beperkingen Participatie participatieprobl Externe factoren Persoonlijke factoren ICF in het WMO proces Vraag beschrijving match antwoord cliënt Vaststellen Beperkingen o-lijn Match kader gemeente en wensen cliënt Compensatiebeginsel Behoefte ICF gemeentelijk oplossing beleid Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

14 SCHEMATISCHE WEERGAVE OM TE KOMEN TOT HET TE COMPERSEREN DEEL BETREFFENDE HET ONDERVONDEN PARTICIPATIEPROBLEEM EN/OF HET GEBREK IN ZELFREDZAAMHEID. KLANT MET HULPVRAAG AANDOENING / STOORNIS, GRONDSLAG BEPERKING PARTICIPATIEPROBLEEM / GEBREK IN ZELFREDZAAMHEID ICF INTERNATIONAL CLASSIFICATION FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH OMGEVINGSFACTOREN BESTAANDE VOORZIENINGEN KLANT MET HULPVRAAG GEBRUIKELIJKE ZORG MANTELZORGERS VRIJWILLIGERS WETTELIJKE VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN ASPRAKEN VRIJWILLIGERSCENTRALE : Doorsluizen van vragen van burgers betreffende eenvoudige taken in en rondom het huis, in de buurt en incidentele begeleiding naar ziekenhuizen etc. Het doel is om een vrijwilligerspool op te zetten waardoor het mogelijk c wordt om voor taken hieruit te putten. Indien blijkt dat er stru turele taken zijn, zou wellicht mogelijk worden om hier maatschappelijke banen aan te koppelen. De praktijk zal hier uitsluitsel over geven. ALGEMEEN GEBRUIKELIJK VOORZIENINGEN HET ONDERVINDEN PARTICIPATIEPROBLEEM EN/OF GEBREK IN ZELFREDZAAMHEID WAT IN AANMERKING KOMT VOOR EEN COMPENSATIE IN DE VORM VAN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN IN HET KADER VAN DE WMO. Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

15 Model toepassen compensatiebeginsel Actie gemeente Aanvraag burger Toets rechtmatigheid aanvraag Stelt te compenseren gebrek vast. Vraaganalyse Brengt de in kaart welke oplossing cliënt wenst. Stelt de goedkoopst doelmatige voorziening, c.q. compensatie arrangement vast Stelt vast of cliënt instemt met de goedkoopst doelmatige voorziening c.q. compensatie arrangement welke de gemeente voor ogen heeft. Verstrekking in natura c.q. PGB Indien ja Tegemoetkoming in kosten PGB Indien neen bij voorziening zijnde hulpmiddelen c.q. woningaanpassingen Indien neen bij compensatie arrangement Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

16 Bijlage II. Vergoeding voor kosten van onderhoud, keuring en reparatie ingevolge artikel 11. Alleen de werkelijk gemaakte kosten van keuring, onderhoud (met een maximum van de in de tabel genoemde bedragen) en reparatie (niet expliciet gebonden aan een maximum) aan de hieronder genoemde onderdelen komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. a. stoelliften; b. rolstoel- of sta-plateauliften; c. woonhuisliften; d. hefplateauliften; e. balansliften; f. de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel; g. elektromechanische openings- en sluitingsmechanisme van deuren. De maximale vergoeding van kosten voor onderhoud en keuring van diverse soorten liften in woningen en trappenhuizen bedraagt: Keuringen onderhoud Soorten liften Frequentie Kosten excl. Frequentie Kosten excl. BTW keuring BTW onderhoud Stoellift 1x per 4 jaar 216,20 1x per jaar 443,30 Rolstoel-plateaulift 1x per 4 jaar 263,40 1x per jaar 443,30 Woonhuisliften 1 x per 1,5 jaar 263,40 2x per jaar 886,60 Hefplateaulift 1x per 1,5 jaar 267,20 2x per jaar Balanslift * 1x per 1,5 jaar 76,50 1x per jaar 443,30 * Balansliften worden niet meer nieuw gemaakt. Bestaande balansliften kunnen nog wel gewoon gekeurd en onderhouden worden. Het lifteninstituut berekent de kosten voor periodieke keuring van balansliften op grond van een uurtarief van 76,50 maximale toeslagen op bovengenoemde tarieven; - 50% voor installaties geplaatst buiten de woning; - 50% voor installaties die meer dan 1 verdieping overbruggen; - 50% voor installaties, uitgevoerd met elektrisch aangedreven plateaus en/of afrijdbeveiliging resp. elektrisch wegklapbare raildelen. Bij bovengenoemde bedragen wordt de jaarlijkse indexering toegepast. Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

17 Bijlage III Tabel norminkomens (peildatum ) < 65 jaar Bijstandsnorm netto per maand Inkomensgrens netto per maand Echtpaar 1.299, ,56 Één ouder 1.169, ,04 Alleenstaand 909, ,00 > 65 jaar Bijstandsnorm netto per maand Inkomensgrens netto per maand Alleenstaand 999, ,76 Één ouder 1.255, ,21 Gehuwd beide ouder dan 65 jaar 1.374, ,54 Gehuwd één ouder dan , ,48 Deze bedragen worden elk half jaar aangepast aan de bedragen, genoemd in het Besluit Wwb. Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

18 Bijlage IV: beslisboom OPENBAAR VERVOER JA EINDE JA CVV NEE INKOMEN > NORM INKOMEN < NORM INKOMEN > NORM INKOMEN < NORM EINDE CVV TOEWIJZEN AUTO AANPASSING VOLLEDIG AUTO AANPASSING VOLLEDIG PLUS KILOMETER- VERGOEDING Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

19 BIJLAGE V Cumulatie van eigen bijdragen In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel Wmo is aangegeven dat de regering de extramurale eigen bijdrageregeling AWBZ en de regeling voor de Wmo goed op elkaar wil laten aansluiten om een mogelijke stapeling van eigen bijdragen voor individuen te beperken. Met de extramurale eigen bijdragen AWBZ worden bedoeld de eigen bijdragen die op grond van de AWBZ zijn verschuldigd voor persoonlijke verzorging en verpleging, zonder dat er sprake is van verblijf in een AWBZ-instelling. Er is voor gekozen om de grenzen voor de eigen bijdrage Wmo te enten op grenzen van de eigen bijdrage die geldt voor de extramurale AWBZ. Behalve regels met betrekking tot de eigen bijdrage in het kader van de Wmo, wijzigt het onderhavige besluit daarom ook de extramurale eigen bijdrage AWBZ. De begrenzing aan de stapeling is geregeld door het anticumulatiebeding zoals dat onder de Wvg gold, ook voor de Wmo te regelen. Anders dan bij de Wvg gaat de Wmo-bijdrage thans voor op de AWBZ. Dit betekent dat burgers die voor een bepaalde Wmo-voorziening reeds een eigen bijdrage betalen, maar daarvoor het maximum nog niet hebben bereikt, voor de AWBZ slechts een eigen bijdrage betalen tot dat voor hen geldende maximum. Dit geldt ook voor de eigen bijdrage die in mindering wordt gebracht op het persoonsgebonden budget op grond van de AWBZ. In de AWBZ is een anticumulatie voor de eigen bijdrage voor extramurale zorg met de zorg ingeval er sprake is van zorg met verblijf in een AWBZ-instelling. Een samenloop kan vooral aan de orde zijn indien een van de partners verblijft in een AWBZ-instelling en de ander thuis AWBZ-zorg ontvangt. Hoewel de Wvg een anticumulatie ingeval van verblijf in een AWBZ-instelling niet kende, is een dergelijke anticumulatie met dit besluit ook geregeld voor de Wmo. Dat lag alleen al voor de hand omdat de huishoudelijke verzorging per 1 januari 2007 is overgegaan naar de Wmo. Ook hiervoor is geregeld dat de Wmo voorgaat. Tot nu toe was het bedrag dat maximaal aan eigen bijdrage moest worden betaald gemaximeerd tot een bepaald nominaal bedrag per vier weken. Dit bedrag bedroeg in ,20. Dit maximum is komen te vervallen. Daarmee is op dit punt eveneens aangesloten bij de eigen bijdrageregeling op grond van de Wvg, die een dergelijk maximum ook niet kende. De vaststelling en de inning van de extramurale eigen bijdragen AWBZ wordt gedaan door het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK). Het CAK heeft derhalve ervaring en deskundigheid ten aanzien van het berekenen, vaststellen en innen van eigen bijdragen. De regering heeft daarom besloten het CAK deze taak ook voor de eigen bijdragen Wmo te geven (Kamerstukken II 2005/05, , nr. 36). Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

20 BIJLAGE VI Systeem van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer / Veolia Collectief vraagafhankelijk vervoer Collectief vraagafhankelijk vervoer is een vorm van openbaar vervoer waarvan iedereen binnen het vervoersgebied gebruik kan maken en dat tevens voorziet in het deur tot deur vervoer van gehandicapten, al dan niet gebruik makend van een rolstoel. Het CVV kent beperkingen die inherent zijn aan het systeem. Het collectief vraagafhankelijk vervoersysteem kan doorgaans niet garanderen dat iemand stipt op tijd wordt opgehaald. Het gezamenlijk reizen met anderen kan voor sommige cliënten een belasting zijn. Met deze kenmerken moet rekening gehouden worden bij het vaststellen of een CVV systeem voor de gehandicapte een adequate oplossing biedt. Elke reiziger, ook de WMO-geïndiceerde reiziger is in het CVV een reizigersbijdrage verschuldigd. De prijs die de gehandicapte in het CVV betaalt is evenwel aanmerkelijk lager dan de prijs die de niet WMO-geïndiceerde gebruiker moet betalen. De verschuldigde bijdrage per openbaar vervoer zone komt overeen met het blauwe strippenkaarttarief in het reguliere openbaar vervoer. De niet WMO-geïndiceerde reiziger in het CVV betaalt een hogere prijs maar krijgt daarvoor vervoer van deur tot deur aangeboden. Op grond van het gestelde in artikel 22 onder a van de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals kan de gehandicapte tegen het gereduceerde tarief onbeperkt reizen binnen het geldende vervoersgebied. In het algemeen wordt een vervoersvoorziening getroffen als het verplaatsingsgedrag van de gehandicapte in belangrijke mate is verstoord vanwege de ondervonden belemmeringen. Van een dergelijke verstoring is geen sprake als slechts incidenteel verplaatsingsmoeilijkheden optreden. Algemeen. De belangrijkste oorzaak van het mobiliteitsprobleem is het gegeven dat het openbaar vervoer onvoldoende toegankelijk is voor gehandicapten. Om deze reden is het noodzakelijk dat er aan gehandicapten een alternatief wordt aangeboden om zich te kunnen verplaatsen. Een mogelijkheid die in het WMO-beleid bestaat is de collectieve aanpak, waarbij opgemerkt dient te worden dat voorkomen moet worden dat WMO-middelen indirect worden ingezet om de problemen op te lossen waar het openbaar vervoer in algemene zin mee kampt. De in het kader van de WMO te verstrekken vervoersvoorziening dient in ieder geval adequaat te zijn en te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, waarbij er sprake is van verminderen van mobiliteitsproblemen en niet van het wegnemen daarvan. De selectie van de goedkoopst adequate vervoersvoorziening hangt af van: - de ondervonden belemmeringen; - het verplaatsingsmotief van de gehandicapte; - de verplaatsingsbestemming; - de frequentie van verplaatsingen; - de wijze van verplaatsen. Hoewel tot op zekere hoogte verwacht mag worden dat een gehandicapte zijn verplaatsingspatroon aanpast aan de handicap (de handicap op zich dwingt hiertoe), zal een WMO-voorziening verstrekt worden teneinde de deelname aan het maatschappelijk verkeer te bevorderen en waar mogelijk de belemmeringen en beperkingen ten gevolge van de handicap te compenseren, Het leven van alle dag. Met het verstrekken van een vervoersvoorziening wordt beoogd te bereiken dat de aanvrager in staat wordt gesteld in ieder geval datgene te doen wat mensen van dag tot dag plegen te doen. Voor het grootste deel zijn dat routine-verplaatsingen (dagelijkse boodschappen, bezoeken van familie en kennissen, het zomaar buiten zijn). Dergelijke verplaatsingen bevinden zich in de regel in de directe woon- en leefomgeving van de gehandicapte. De voorziening is er op gericht gehandicapten de mogelijkheid te bieden nog in zo n volledig mogelijke mate deel te nemen aan het leven van alle dag. De vervoersvoorziening heeft betrekking op de directe Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 75 Besluit: B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; collegevoorstel

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Protocol Gebruikelijke zorg Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Postadres: CIZ Postbus 232 3970 AE Driebergen Tel: 030-698 16 30 E-mail: info@ciz.nl Voorwoord Dit protocol komt

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen

Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen 2007, Zorgbelang Gelderland Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave

Nadere informatie

Protocol hulp bij het huishouden

Protocol hulp bij het huishouden Protocol hulp bij het huishouden Gouda Oktober 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten voor Hulp bij het huishouden 1.1 Als er beperkingen zijn bij het voeren van een

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet

Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Colofon Beter ten hele gekeerd Verbetervoorstellen wetswijziging beslagvrije voet Uitgave MOgroep / LOSR Maliebaan 71H 3581 CG

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

# < Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade;

# < Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerkrade; # < Gemeente Kerkrade Ontwerpbesluit ARCHIEF Conform ontwerpbesluit is besioten in de raadsvergadering d.d..2.s-s-^qi 2. Nr.: 12Rb020. De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, dat de Wet werk en

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie