AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter,"

Transcriptie

1 uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2012/U1T/ september 2012 F. van der Heide BS/Sociale Zaken AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving bijlage(n) betreffende Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2012 commissie-informatiebrief inzake Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond juli 2012 Geachte voorzitter, Om uitvoering te kunnen geven aan De Kanteling van de Wet maatschappelijke ondersteuning is in uw commissievergadering op 12 juni 2012 de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2012 (hierna: Verordening) aan de orde geweest ( Raadsvoorstelnummer: 2012/056/01). Aangegeven is dat de verschillende vergoedingen voor de te verstrekken individuele voorzieningen opgenomen worden in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond juli 2012 (hierna: Besluit) en dat dit Besluit vastgesteld wordt door het college van burgemeester en wethouders, als vervolg op en nadat de raad de gekantelde Verordening heeft vastgesteld. Het was de wens van de commissie om kennis te kunnen nemen van het door het college vastgestelde Besluit. De Verordening is na behandeling in de commissie Burgers en Samenleving en de raad van 28 juni 2012 vastgesteld. Artikel 35 van de Verordening luidt als volgt: "Het college stelt de hoogte van de vergoeding voor de te verstrekken individuele voorzieningen vast in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond". Het Besluit is bedoeld om hierin alle op de Verordening betrekking hebbende bedragen op te nemen. Als vervolg en in aansluiting op de nieuw vastgestelde gekantelde Verordening dient ook een nieuw Besluit vastgesteld te worden. In de vergadering van 2 juli 2012 heeft het college het nieuwe gekantelde Besluit vastgesteld. De hierin opgenomen bedragen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het besluit dat was vastgesteld op basis van de vorige, inmiddels ingetrokken, verordening. Op verzoek van uw commissie wordt het nieuwe Besluit ter kennisname aan u aangeboden. Ik vertrouw erop u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Ik verzoek u de brief door te leiden naar de leden van de commissie. Hoogachtend, De wethouder voor welzijn, onderwijs, cultuur en wijkontwikkeling, Wim stadskantoor Kazerneplein TG Postbus AX Roermond T F Rabobank

2 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 FINANCIËLE REGELS VANAF 15 JULI 2012

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel Artikel 2. Hulp bij het huishouden Artikel 3. Woonvoorzieningen Artikel 4. Vervoersvoorzieningen Artikel 5. Overige voorzieningen Artikel 6. Inwerkingtreding Artikel 7. Citeertitel Artikelsgewijze toelichting Bijlage maximale vergoedingen elektrisch beweegbare voorzieningen

4 INLEIDING De Verordening voorzieningen maatscliappelijl<e ondersteuning Roermond 2012 (hierna: verordening) is op 28 juni 2012 in de gemeenteraad van Roermond vastgesteld. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond juli 2012 (hierna: besluit) is bedoeld om alle bijbehorende bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste één maal per jaar gewijzigd kunnen worden doordat zij trendmatig worden aangepast. Het besluit wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders. 3

5 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of eigen aandeel zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning, Stb.2006 nr. 450, artikel 4.1, lid 1, zoals jaadijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Artikel 2. Hulp bij het huishouden Lid 1. Het uurtarief voor het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden bedraagt 12,54. Lid 2. Het uurtarief voor het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden plus bedraagt 19,39. Lid 3. Het tarief voor hulp bij het huishouden in natura bedraagt met ingang van 1 januari ,39 per zorguur. Lid 5. Het tarief voor hulp bij het huishouden plus in natura bedraagt met ingang van 1 januari ,12 per zorguur. Artikel 3. Woonvoorzieningen Lid 1. Het bedrag voor een verhuiskostenvergoeding bedraagt 2.500,-. Lid 2. De hoogte van de vergoeding in de kosten van keuring en onderhoud van een elektrische beweegbare voorziening zal het bedrag als bedoeld in bijlage 1 van dit besluit niet te boven gaan. Artikel 4. Vervoersvoorzieningen Voor een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een (bruikleen)auto geldt een normbedrag van 37,23 per maand. Artikel 5. Overige voorzieningen Een sportrolstoel wordt uitsluitend verstrekt als persoongebonden budget. Het bedrag van dit persoonsgebonden budget bedraagt 2.610,50, welk bedrag bedoeld is als tegemoetkoming in de aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel voor een periode van tenminste 3 jaar. Artikel 6. Inwerkingtreding 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 juli Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2012 wordt met ingang van 15 juli 2012 ingetrokken. 4

6 Artikel 7. Citeertitel Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond juli

7 Toelichting op het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond juli 2012 Artikelsgewijze toelichting 6

8 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel Naast dit lokale Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2012 is er ook een AMvB "Besluit maatschappelijke ondersteuning", dat een aantal wettelijke kaders biedt. Hoofdstuk IV van dit Besluit maatschappelijke ondersteuning (AMvB) handelt over eigen bijdragen en het eigen aandeel bij financiële tegemoetkomingen. In artikel 4.1 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning (AMvB) wordt onder a, b, c en d aangegeven welke bedragen de minister als maximum laat gelden voor welke groepen. In artikel 1 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond juli 2012 wordt de hoogte van de eigen bijdrage voor de diverse doelgroepen vermeld zoals die van toepassing zijn voor de in artikel 24 van de verordening genoemde resultaatsgebieden waarvoor een individuele voorziening wordt verstrekt. Artikel 2. Hulp bij het huishouden Met ingang van 1 januari 2010 is de Wmo gewijzigd. Thuiszorginstellingen mogen alleen nog maar medewerkers inzetten die in loondienst zijn. Voorheen werden alfahulpen ingezet als voorziening in natura. Deze wetswijziging heeft ertoe geleid dat het college het persoonsgebonden budget tarief voor hulp bij het huishouden heeft vastgesteld op 12,54 in Het pgb-tarief is gebaseerd op het bruto uurtarief dat de thuiszorginstellingen in 2009 aan haar alfahulpen betaalden. Gemeenten zijn verplicht minimaal het wettelijk minimum loon te betalen. Met een uurtarief ad. 12,54 wordt aan deze verplichting ruimschoots voldaan. Met dit uurtarief wordt een passende en toereikende voorziening geboden. Regionaal is grotendeels afstemming verkregen met betrekking tot dit uurtarief. Voor cliënten die een indicatie hebben voor hulp bij het huishouden plus is een uurtarief van 19,39 vastgesteld. Dit tarief wordt toereikend geacht voor het inkopen c.q. inhuren van een pluskracht. Jaadijks kunnen de bedragen worden geïndexeerd. Daarnaast is het in voorkomende gevallen mogelijk, wanneer de cliënt dit kan onderbouwen, om het persoonsgebonden budget individueel bij te stellen. De tarieven voor zorg in natura zijn middels een aanbestedingsprocedure tot stand gekomen. Conform het bestek ME 21 a en ME 21 b wordt jaadijks geïndexeerd met de indexering overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) zoals gehanteerd door NZA. Artikel 3. Woonvoorzieningen Bij het vaststellen van het recht op verhuiskostenvergoeding onder de Wmo zijn niet alleen ergonomische belemmenngen leidend, maar ook psychische belemmeringen of psychosociale problemen kunnen ten grondslag liggen aan een indicatie voor een verhuiskostenvergoeding. Dit artikel geeft tevens de bovengrenzen aan van de te verlenen gemaximeerde vergoeding in de kosten van onderhoud en keuring van elektrische beweegbare woonvoorzieningen. E.e.a. is nader uitgewerkt in een afzonderiijke bijlage, die deel uitmaakt van dit Besluit. Artikel 4. Vervoersvoorzieningen De financiële tegemoetkomingen in de vervoersvoorzieningen zijn gewijzigd ten opzichte van hetgeen in de voormalige Wvg gebruikelijk was. Dat is niet het gevolg van de invoering van de Wmo, maar vloeit voort uit jurisprudentie. Het primaat van de vervoersvoorzieningen ligt bij het collectief vervoer. Inmiddels heeft de CRvB geoordeeld dat het collectief vervoer een individuele voorziening is, waarvoor in principe dan ook de keuzevrijheid geldt om een persoonsgebonden budget aan te vragen, tenzij er sprake is van overwegende bezwaren. 7

9 Een overwegend bezwaar kan ook een gemeentelijke doelmatigheidsovenweging zijn. Uit kamerstukken blijkt eveneens dat het met de invoering van de Wmo niet de bedoeling was om de collectief vervoersystemen de das om te doen. Bij de bepaling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming wordt rekening gehouden met de individuele vervoersbehoefte, een eventueel gedeelde vervoersbehoefte en het bezit van een ander verplaatsingsmiddel. Daarnaast wordt rekening gehouden met het gegeven dat uit jurisprudentie is gebleken dat een vervoersvoorziening van 1500 tot 2000 kilometer op jaarbasis in beginsel toereikend moet worden geacht. De voorwaarden zijn uitgewerkt in het verstrekkingenbeleid. De vergoeding voor de eigen auto dan wel bruikleenauto wordt maandelijks betaalbaar gesteld zonder dat daarvoor declaraties noodzakelijk zijn. De vergoeding is berekend op basis van de onbelaste kilometervergoeding van 0,19 maal 2000 kilometers, waarna het bedrag is afgerond op 35,- per maand en inmiddels geïndexeerd naar 37,23 per maand. Artikel 5. Overige voorzieningen De sportrolstoel is een voorziening die meegenomen wordt vanuit de Wvg zonder dat deze sportrolstoel in de Wvg of in de Wmo wordt genoemd. De sportrolstoel was een bovenwettelijke voorziening onder de Wvg, Of dit onder de Wmo ook zo is, is nog niet bekend. Dit zal uit junsprudentie moeten blijken. Vooralsnog wordt de verstrekkingswijze, zoals bij de Wvg gewoon was voortgezet, hetgeen betekent dat een sportrolstoel alleen verstrekt wordt als een persoonsgebonden budget. Dit persoonsgebonden budget dient beschouwd te worden als tegemoetkoming in de kosten van aanschaf en onderhoud voor een periode van tenminste drie jaar. Artikel 6. Inwerkingtreding Dit artikel regelt de inwerkingtreding van dit besluit en de daarmee samenhangende intrekking van het voorafgaande besluit. Artikel 7. Citeertitel Om verwarring te voorkomen met de Algemene Maatregel van Bestuur aangeduid als het Besluit maatschappelijke ondersteuning, wordt dit besluit het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond juli 2012 genoemd. 8

10 Bijlage 1: Maximale vergoeding van kosten van onderhoud en keuring van liften en elektrisch beweegbare voorzieningen ingevolge artikel 17 lid 1 onder a van de Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 en artikel 3 lid 2 van dit Besluit. Alleen de werkelijk gemaakte kosten (met een maximum van de in de tabel genoemde bedragen) van keunng en onderhoud aan de hieronder genoemde onderdelen komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. a. Stoelliften (oftewel trapliften); b. rolstoel- of hefplateauliften voor personen; c. woonhuisliften (met kooi) d. hefplateauliften (voor personen, zonder schacht tot max. 1,80 meter hoogte) e. de mechanische innchting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel; f. elektromechanische openings- en sluitmechanismen van deuren. g. Onderspoel- en föhninnchting h. Plafondliften De maximale vergoeding van kosten van onderhoud en keuring van diverse soorten liften genoemd onder a t/m d, in woningen en trappenhuizen geplaatst in het kader van de RGSHG, BGSHG, Wvg of Wmo bedraagt: KEURING Keuring van liften Beginkeuring Periodieke keuring Geldigheidtermijn certificaten Stoellift 218,80 157,97 48 maanden Hefplateau lift 341,01 194,14 18 maanden Woonhuislift 336,24 191,37 18 maanden Rolstoelplateau Lift 336,24 191,37 18 maanden De maximale vergoeding voor keuringskosten incl. voorrijkosten, incl 19% BTW op basis van de Wmo-verordening van de gemeente Roermond is in bovenstaand schema opgenomen. ONDERHOUD Onderhoud van FREQUENTIE KOSTEN INCL. BTW Stoellift 1 X per jaar 205,78 Hefplateaulift 1 X per jaar 205,78 Woonhuislift 2 X per jaar 298,32 Rolstoelplateaulift 2 X per jaar 205,78 9

11 Maximale toeslagen op bovengenoemde onderhoudstarieven: 50% voor installaties geplaatst buiten de woning; 50% voor installaties die meer dan één verdieping overbruggen; 50% voor installaties, uitgevoerd met elektrisch aangedreven plateaus en/of afrijdbeveiliging respectievelijk elektnsch wegklapbare raildelen. De noodzakelijk gemaakte kosten van onderhoud, keuring en reparatie van de elektnsche beweegbare voorzieningen genoemd onder e t/m h, en reparatie van de elektrisch beweegbare voorzieningen genoemd onder a t/m d, in woningen geplaatst in het kader van de RGSHG, BGSHG, Wvg of Wmo worden volledig vergoed. Onderhoudskosten worden één keer per jaar vergoed. 10

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Inleiding Naast een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2011 (Verordening Wmo 2011) is er het Besluit

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

ter kennisgeving Medewerk(st)er

ter kennisgeving Medewerk(st)er Voorstel ~atwijk Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : Î-I,)'l - j6bb Status : Openbaar / Ter besluitvorming Dotum : 1 mei 2012 Afdeling : Sociale Zaken Raad: :Ja : R.F.J.M. van Hest ter kennisgeving

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling OVERZICHT De Raad 19-09-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Plan Lichtenberg Donatie slachtoffers aardbeving Indonesië 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Zendmachtiging

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Hof van Twente 2014 Goor, januari 2014 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

Wvg-verordening Zoetermeer

Wvg-verordening Zoetermeer Wvg-verordening Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 De raad van de gemeente Groningen gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 TOELICHTING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2007 INLEIDING In de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND

GEMEENTEBLAD VAN HELMOND GEMEENTEBLAD VAN HELMOND Jaar : 2006 Nummer: 32 Besluit : B & W 9 mei 2006 BELEIDSREGELS WET VOORZIENING GEHANDICAPTEN (WVG) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Recht op WVG-voorzieningen 01.02-001 - Hardheidsclausule

Nadere informatie

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 75 Besluit: B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; collegevoorstel

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Inleiding Op 11 april 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011 vastgesteld.

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie