Policy Research Corporation

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Policy Research Corporation"

Transcriptie

1 Policy Research Corporation Voorbeeldberekeningen fiscale voordelen elektrisch vervoer 28 november 2012 In opdracht van Agentschap NL

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s 3. Voordelen bij emissiearme taxi s en bestelauto's 4. Bijlagen Policy Research Corporation 2

3 INLEIDING (1/2) Achtergrond Verschillende bronnen geven informatie over de kosten van elektrisch vervoer ten opzichte van benzine- of dieselauto s Waar het echter aan ontbreekt is een helder overzicht van de fiscale voordelen van elektrisch vervoer die van toepassing zijn op verschillende doelgroepen bij aanschaf of lease van een elektrisch voertuig Voorliggend document voorziet in deze leemte door: een helder overzicht te geven van de regelingen die relevant zijn voor de aanschaf of lease van elektrische voertuigen 1 voor verschillende typen ondernemingen: ZZP, MKB (BV) en groot bedrijf (NV) toelichting te geven op de voordelen voor aanschafsubsidie voor emissiearme taxi s en bestelauto s voorbeeldberekeningen 2 op te stellen per doelgroep en per situatie (aankoop of lease) uiteen te zetten welke randvoorwaarden, onderliggende variabelen en aannames van toepassing zijn op de verschillende regelingen Hierdoor worden berekeningen transparanter en eenvoudiger reproduceerbaar voor verschillende situaties. Er ontstaat een handvat waarmee doelgroepen zelf na kunnen gaan welke regelingen voor hen relevant zijn en wat dit betekent aan financiële voordelen 1: Onder elektrische voertuigen wordt in de context van deze opdracht het volgende verstaan: full electric vehicles (FEV), plug-in hybride en range extender voertuigen (met maximaal 50 g CO2-uitstoot per km) 2: De voorbeeldberekeningen betreffen nadrukkelijk geen total cost of ownership (TCO-)berekeningen. Dergelijke berekeningen zijn niet alleen eenvoudig te vinden op andere bronnen, maar brengen bovendien onzekerheden met zich mee in de aannames (denk aan: toekomstige prijzen voor opladen, restwaarde van accu s, etc.). Wel wordt in bijlage 2 toegelicht welke variabelen van belang zijn voor een TCO-berekening, zodat de doelgroepen deze zelf op kunnen zetten. Voorliggend document biedt inzicht in de financiële voordelen van elektrisch rijden en is bedoeld ter ondersteuning van de informatievoorziening van Agentschap NL aan haar publiek Policy Research Corporation 3

4 INLEIDING (2/2) Leeswijzer Voorliggend document is zodanig opgesteld dat de gepresenteerde informatie zo direct mogelijk bruikbaar is voor Agentschap NL in haar informatievoorziening aan het publiek Dat wil zeggen: de resultaten kunnen indien gewenst direct worden gebruikt voor informatievoorziening op bijvoorbeeld een website; als gevolg van deze kant-en-klaar informatievoorziening worden teksten in de verschillende hoofdstukken deels herhaald Het document is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1 (huidig hoofdstuk) heeft de achtergrond van de opdracht en voorliggend document geschetst Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van de regelingen die elektrische personenauto s stimuleren, beschrijft per doelgroep (ZZP, MKB en groot bedrijf) welke regelingen van toepassing zijn bij aanschaf of lease en geeft per doelgroep een voorbeeldberekening Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de voordelen bij aanschaf of lease van emissiearme taxi s en bestelauto's (een specifieke toepassing vanwege o.a. een subsidieregeling) en licht de voordelen toe aan de hand van een voorbeeldberekening Hoofdstuk 4 bevat de bijlagen Per doelgroep (ZZP, MKB, groot bedrijf) wordt beschreven welke financiële voordelen van toepassing zijn bij aanschaf of lease van toegelicht met voorbeeldberekeningen; daarnaast worden de voordelen voor emissiearme taxi s en bestelauto's toegelicht Policy Research Corporation 4

5 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s Voor de ZZP-er Voor het MKB (BV) Voor een groot bedrijf (NV) 3. Voordelen bij emissiearme taxi s en bestelauto's 4. Bijlagen Policy Research Corporation 5

6 TOEPASSING VAN DE STIMULERINGSREGELINGEN Inleiding Dit hoofdstuk verduidelijkt de toepassing van de verschillende stimuleringsregelingen in de aanschaf of lease van personenauto s door verschillende typen ondernemingen De volgende regelingen worden behandeld: de milieuinvesteringsaftrek (MIA), de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil), vrijstelling van belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM), vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) en vrijstelling van inkomensbijtelling op privégebruik van de auto Elektrische auto s zijn vrijgesteld van BPM, MRB en inkomensbijtelling; deze maatregel is onafhankelijk van het soort investeerder of de gebruiker van de auto Ondernemers komen daarnaast mogelijk in aanmerking voor drie additionele stimuleringsregelingen: de MIA, KIA en de Vamil. Voor deze regelingen gelden wel specifieke randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan (zie toelichting van de voordelen per doelgroep en/of bijlage 1) Bovenstaande regelingen leveren voordelen op, zowel bij aanschaf/investering van de elektrische auto (MIA, KIA, Vamil, vrijstelling BPM) als op de maandelijkse kosten van de auto (vrijstelling MRB en bijtelling) De voordelen van de bovenstaande regelingen komen ofwel ten bate van de partij die in de elektrische auto investeert (de onderneming of de leasemaatschappij) ofwel ten bate van de gebruiker van de auto (de eigenaar-ondernemer of de werknemer) De volgende slide illustreert welke regelingen van toepassing zijn op welk type onderneming, wie de begunstigde partij is bij aanschaf en lease en in hoeverre de regelingen impact hebben op de aanschafkosten of de maandlasten Zes regelingen stimuleren de aanschaf of lease van elektrische auto s; deze regelingen leiden tot voordelen die tot uiting komen in de aanschafkosten of de maandlasten voor het voertuig Policy Research Corporation 6

7 OVERZICHT VAN DE STIMULERINGSREGELINGEN Begunstigde partijen en impact Bij Aanschaf ZZP MKB NV Bij Lease Ten bate van ZZP MKB NV Ten bate van Onderneming MIA Leasemij. Waarschijnlijk Mogelijk 1 Onwaarschijn- Onderneming KIA Leasemij. 1 1 lijk Onderneming Vamil Leasemij. Impact op aanschafkosten / investering Onderneming Vrijst. BPM Onderneming Vrijst. MRB Gebruiker Vrijst. bijtelling Leasemij. Leasemij. Gebruiker Impact op maandlasten 1: KIA is voornamelijk bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf en is daarom van toepassing wanneer totale investeringen < : Een leasemaatschappij komt niet in aanmerking voor de KIA omdat het recht op investeringsaftrek vervalt voor bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur. De voordelen van de EV stimuleringsregelingen zijn verschillend van toepassing en komen ofwel ten bate van de investeerder (ondernemer/leasemaatschappij) ofwel ten bate van de gebruiker (eigenaar-ondernemer of werknemer) Policy Research Corporation 7

8 VERSCHILLEN TUSSEN AANSCHAF EN LEASE Directe en indirecte effecten Bij aanschaf en lease van elektrische auto s zijn verschillende stimuleringsregelingen van toepassing In beide gevallen komen financiële voordelen van elektrisch vervoer (direct of indirect) tot uiting In geval van de aanschaf van een elektrische auto: Als ondernemer kunt u gebruik maken van de MIA, (de KIA 1 ), de Vamil en de vrijstellingen van BPM en MRB Bovendien heeft de gebruiker van de elektrische auto vrijstelling van inkomensbijtelling Deze financiële voordelen hebben direct impact op de aanschaf- / investeringskosten en de maandlasten van de auto In geval van het leasen van een elektrische auto: Wanneer u als ondernemer een auto least, is de gebruiker van de auto (uzelf als eigenaar-ondernemer of uw werknemer) vrijgesteld van inkomensbijtelling voor het privégebruik van deze auto Dit financieel voordeel heeft direct impact op de maandlasten van de auto De leasemaatschappij waarvan u least kan bovendien gebruik maken van de MIA, Vamil en de vrijstelling van BPM en MRB De leasemaatschappij kan het voordeel van deze stimuleringsregelingen verwerken in de leaseprijs, wat het leasen van een elektrische auto voor u aantrekkelijker maakt Deze financiële voordelen zijn indirect en zullen reeds zijn verwerkt in de aangeboden leaseprijs De volgende slide illustreert de wijze waarop de stimuleringsregelingen impact hebben op de aanschafkosten en maandlasten van elektrische auto s 1: Mits totale investeringen < Ondernemers en hun werknemers genieten verschillende voordelen bij aanschaf of lease van elektrische personenauto s Policy Research Corporation 8

9 IMPACT OP AANSCHAFKOSTEN EN MAANDLASTEN Illustratie van mogelijke financiële voordelen bij auto in eigendom en lease Auto in eigendom Auto in lease BIJ AANSCHAF MAANDLASTEN MAANDLASTEN btw MIA Btw-vrijstelling voor ondernemers (niet EVspecifiek) Geen bijtelling voor gebruiker (stimuleringsregelingen EV) Geen bijtelling voor gebruiker (stimuleringsregelingen EV) Netto kostprijs EV voor ondernemers Consumentenprijs (BPM vrijstelling in verwerkt) KIA Vamil aanschafsubsidie Stimuleringsregelingen EV voor ondernemers Mogelijke gemeentelijke subsidie voor EV Totale maandlasten Geen MRB (stimuleringsregelingen EV) Totale maandlasten Reeds verwerkt in de leaseprijs: MIA, Vamil, vrijstelling BPM en MRB (stimuleringsregelingen EV) De financiële voordelen van de stimuleringsregelingen vertalen zich in een lagere aanschafprijs, fiscale voordelen in het jaar waarin de investering plaatsvindt, rente- en liquiditeitsvoordelen en lagere maandlasten De specifieke voordelen en de omvang ervan verschillen per type onderneming; de volgende slides geven nadere toelichting op deze verschillen, beredenerend vanuit het perspectief van de onderneming De mogelijke financiële voordelen van de stimuleringsmaatregelen voor elektrisch vervoer vertalen zich in lagere aanschafkosten en/of lagere maandlasten Policy Research Corporation 9

10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s Voor de ZZP-er Voor het MKB (BV) Voor een groot bedrijf (NV) 3. Voordelen bij emissiearme taxi s en bestelauto's 4. Bijlagen Policy Research Corporation 10

11 VOORDELEN VOOR DE VERSCHILLENDE DOELGROEPEN Voorgaande slides toonden een overzicht van de toepassing van de verschillende regelingen die de aanschaf en/of lease van elektrische voertuigen stimuleren De hiernavolgende slides geven toelichting op de specifieke situatie per doelgroep (ZZP, MKB en groot bedrijf) Concreet worden de volgende drie punten behandeld: a - Beschrijving van welke regeling gebruik kan worden gemaakt bij aanschaf van een elektrische personenauto en tot welke voordelen dit leidt b c - Fictief rekenvoorbeeld waarin de relevante regelingen worden toegepast en toegelicht - Beschrijving van welke regeling gebruik kan worden gemaakt bij het leasen van een elektrische personenauto en tot welke voordelen dit leidt De volgende slides beschrijven de voordelen van elektrische personenauto s vanuit het perspectief van drie typen ondernemingen: ZZP, MKB en groot bedrijf Policy Research Corporation 11

12 a VOORDELEN VOOR DE ZZP-ER (1/6) Voordelen bij aanschaf U bent een ZZP-er? Dat wil zeggen, u bent een zelfstandige zonder personeel en heeft een eenmanszaak 1 en u wilt een personenauto aanschaffen? Wanneer u een elektrisch voertuig aanschaft als zakelijke auto, kunt u gebruik maken van een aantal financiële voordelen. U komt in aanmerking voor de volgende stimuleringsmaatregelingen (voor details omtrent de regelingen zie bijlage 1): 1) De milieuinvesteringsaftrek (MIA) 2) De kleinschaligheidsinvesterings-aftrek (KIA) 3) De vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 4) Vrijstelling van belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM, oftewel aanschafbelasting) 5) Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) 6) Vrijstelling van inkomensbijtelling voor privégebruik van de auto Dit levert aanzienlijke voordelen op, zowel bij aanschaf als op de maandelijkse autokosten. Deze voordelen vertalen zich in een lagere aanschafprijs, fiscale voordelen in het jaar waarin de investering plaatsvindt, rente- en liquiditeitsvoordelen en lagere maandlasten. Daarnaast is het mogelijk dat uw gemeente maatregelen neemt die elektrisch vervoer stimuleren. Om deze stimuleringsregelingen te illustreren geeft de volgende slide een fictieve voorbeeldberekening van de financiële impact van de regelingen op de netto kostprijs bij aanschaf van een elektrische auto. Het financiële voordeel op de maandlasten van elektrische voertuigen bestaat uit vrijstellingen van MRB en bijtelling (niet opgenomen in het rekenvoorbeeld, zie slide 9 voor een illustratie). 1: Andere rechtsvormen (bijv. vennootschap onder firma, maatschap) zijn ook mogelijk. Uitgegaan wordt van een situatie waarin u vanuit fiscaal perspectief wordt gezien als een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Bij aanschaf van een elektrische auto komt u als ZZP-er niet alleen in aanmerking voor stimuleringsregelingen zoals de MIA, KIA en Vamil, maar heeft u ook vrijstelling van BPM, MRB en inkomensbijtelling Policy Research Corporation 12

13 b VOORDELEN VOOR DE ZZP-ER (2/6) Rekenvoorbeeld aanschaf EV Rekenvoorbeeld ZZP: impact van stimuleringsmaatregelen op netto kostprijs bij aanschaf Consumentenprijs De getoonde cons.prijs is incl. btw. BPM vrijstelling is reeds hierin verwerkt btw 21% tarief Aanschafprijs voor ondernemers (netto catalogusprijs) MIA - Investeringsaftrek op netto cataloguswaarde na MKB-winstvrijstelling 1-36% * netto cat. prijs * (100% - winstvrijstelling) * belastingtarief inkomensbelasting 2 = 0.36 * * (1-0.12) * 0.42 = KIA - Investeringsaftrek op netto cataloguswaarde na MKB-winstvrijstelling 1-28% 3 * netto cat. prijs * (100% - winstvrijstelling) * belastingtarief inkomensbelasting 2 1: Per 1/1/2013 wordt de MKB-winstvrijstelling verhoogd naar 14%. 2: Het belastingtarief dat u betaalt is afhankelijk van de hoogte uw belastbare winst. Uitgegaan wordt van een situatie waarbij u ondernemer volgens de inkomstenbelasting bent en uw onderneming een modale winst boekt (tarief 42%). Wanneer u een minder dan modale winst boekt is uw belastingtarief lager. 3: Bij totale investeringen < geldt een aanvullende aftrek van 28%. Voor meer informatie zie Bijlage 1 slide 44 t/m 46. = 0.28 * * (1-0.12) * 0.42 = Fiscaal voordeel bij aanschaf Percentage vd aanschafprijs voor ondernemers 24% Vamil - Mogelijkheid om investeringen vervroegd af te schrijven, gemiddeld renteen liquiditetisvoordeel van 3% - 3% * netto cat. prijs = 0.03 * = Geschat rente- en liquiditeisvoordeel 744 Percentage vd aanschafprijs voor ondernemers 3% Netto kostprijs voor ZZP-er Potentieel voordeel (als percentage vd aanschafprijs voor ondernemers) 27% De financiële voordelen die voortkomen uit stimuleringsregelingen voor EV kunnen een substantiële impact hebben op de netto kostprijs die een ZZP-er betaalt voor zijn of haar elektrische auto; de volgende slides geven nadere toelichting Policy Research Corporation

14 b VOORDELEN VOOR DE ZZP-ER (3/6) Toelichting rekenvoorbeeld aanschaf EV Stelt u zich voor dat u een elektrisch voertuig op het oog heeft met een consumentenprijs van Deze getoonde consumentenprijs is inclusief btw en BPM. De vrijstelling van BPM voor nulemissie auto s is reeds meegenomen in de getoonde consumentenprijs. Als ondernemer heeft u bovendien recht op vrijstelling van btw op een zakelijke auto. De btw wordt daarom in mindering gebracht op de getoonde consumentenprijs, deze mindering is echter geen EV-specifiek voordeel. Cons.prijs Excl. btw Lagere aanschafprijs Getoonde consumentenprijs (incl. BPM en btw) Berekenwijze: netto cat. prijs = consumentenprijs BPM btw Aannames: btw-percentage: 21% BPM: nihil Berekening: / 1.21 Dankzij de MIA en de KIA kunt u uw belastbare winst in het jaar van de aanschaf verkleinen, wat een fiscaal voordeel oplevert. Onder de MIA kunt u 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, aanvullend op de reguliere afschrijving. Onder de KIA kan nog eens 28% van de investeringskosten worden afgeschreven 1. Het totaal te genieten fiscaal voordeel is afhankelijk uw belastingtarief 2 ; hoe meer belasting wordt betaald, des te groter het voordeel. 3 MIA Fiscaal voordeel van (24% v/d aanschafprijs voor ondernemers) Berekenwijze: 36% * netto cat.prijs * (1-0.12) * belastingtarief Aannames Aanvullende afschrijving onder MIA: 36% Inkomensbelastingtarief 4 : 42% Looptijd > 60 mnd. MKB-winstvrijstelling 5 : 12% 1: In geval van een samenwerkingsverband (bijv. V.O.F, maatschap) wordt de aftrek Berekening: 36% * * 88% * 42% = bepaald a.d.h.v. de totale investering van het samenwerkingsverband. 2: Uitgegaan wordt van de belastingtarieven per november KIA Berekenwijze: 28% * netto cat.prijs * ( ) * 3: N.B. wanneer de auto binnen vijf jaar weer wordt verkocht geldt over het belastingtarief algemeen een desinvesteringsbijtelling: het fiscaal genoten voordeel tussen de Aannames investering en desinvestering dient te worden terugbetaald aan de belastingdienst. Aanvullende afschrijving onder KIA: 28% 4: Uitgegaan wordt van een situatie waarbij u ondernemer volgens de Inkomensbelastingtarief 4 : 42% inkomstenbelasting bent en uw onderneming een modale winst boekt. Looptijd > 60 mnd. 5: De MKB-winstvrijstelling is van toepassing voor ondernemers volgens de MKB-winstvrijstelling 5 : 12% inkomstenbelasting. Deze vrijstelling stelt een vast percentage van de winst vrij Berekening: 28% * * 88% * 42% = van belasting en bedraagt 12% van de winst na toepassing van andere aftrekposten (bijv. zelfstandigenaftrek, startersaftrek). Policy Research Corporation 14

15 b VOORDELEN VOOR DE ZZP-ER (4/6) Toelichting rekenvoorbeeld aanschaf EV (vervolg) Op grond van de Vamil is het bovendien mogelijk om tot 75% van de investeringskosten van de elektrische auto op een willekeurig moment af te schrijven, zelfs al in het eerste jaar. Door afschrijvingen versneld te laten plaatsvinden is het mogelijk de fiscale winst van dat jaar te verminderen, zodat minder inkomstenbelasting hoeft te worden betaald. Dit leidt tot rente- en liquiditeitsvoordelen. De overige 25% van de investering schrijft u overigens wel regulier af, waardoor er in latere jaren dus minder afschrijving kan plaatsvinden. De hoogte van deze voordelen zijn afhankelijk van de specifieke situatie binnen uw bedrijf. Omwille van deze voorbeeldberekening wordt uitgegaan van een gemiddeld voordeel van 3% 1. Ten slotte verstrekken een aantal gemeenten subsidies die de aanschaf van elektrische voertuigen stimuleren. Zo heeft de gemeente Amsterdam een subsidieregeling voor personenauto s van en de gemeente Leeuwarden een subsidie van op een elektrische personenauto. Afgezien van aanschafsubsidies bestaan ook maatregelen zoals (een periode) gratis parkeren of een subsidie voor de aanleg van een oplaadpunt. Of en in hoeverre u in aanmerking komt voor gemeentelijke subsidies kunt u o.a. nagaan bij Agentschap NL (http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/uw-kansen-metelektrisch-rijden) of op de website van uw eigen gemeente. Geschat rente- en liquiditeitsvoordeel 744 (3% v/d aanschafprijs voor ondernemers) Vamil 744 Aanschafsubsidie Overig Berekenwijze: rente- en liquiditeitsvoordeel * netto cat.prijs Aannames Netto rente- en liquiditeitsvoordeel: 3% Berekening: * 3% = 744 Mogelijke gemeentelijke stimulansen Afhankelijk van de gemeente waarin u woonachtig bent Afhankelijk van de gemeente waarin u woonachtig bent 1: Zie ook De startgids voor bedrijven, Elektrisch vervoer in 20 vragen. 2: Per november 2012 geraadpleegd op: 3: Per november 2012 geraadpleegd op: Policy Research Corporation 15

16 b VOORDELEN VOOR DE ZZP-ER (5/6) Toelichting rekenvoorbeeld aanschaf EV (vervolg) Als ZZP-er en eigenaar van een elektrische auto heeft u bovendien recht op vrijstelling van MRB en van inkomensbijtelling voor het privégebruik van uw zakelijke auto. Tot en met 2015 geldt een nihiltarief van MRB. Vrijstelling van bijtelling geldt tot en met Voor elektrische personenauto s die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling. Deze beide vrijstellingen (of verlaagd percentage) leiden tot lagere maandlasten. Voor een totaalinschatting van de maandlasten kunt u gebruik maken van de opbouw total cost of ownership (TCO) berekening uit Bijlage 2. Vrijstelling MRB Vrijstelling bijtelling Lagere maandlasten Nihiltarief voor nulemissie auto s zoals elektrische auto s Nihiltarief voor nulemissie auto s zoals elektrische auto s 1: Per november 2012 geraadpleegd op: 2: Per november 2012 geraadpleegd op: De voordelen van aanschaf van een elektrische auto vertalen zich in een lagere aanschafprijs, fiscale voordelen, rente- en liquiditeitsvoordelen en mogelijke gemeentelijke stimuleringsmaatregelen bij de investering en lagere maandlasten tijdens gebruik Policy Research Corporation 16

17 c VOORDELEN VOOR DE ZZP-ER (6/6) Voordelen bij lease U bent een ZZP-er? Dat wil zeggen, u bent een zelfstandige zonder personeel en heeft een eenmanszaak 1 en u wilt een personenauto leasen? U kunt er ook voor kiezen om een zakelijke auto niet zelf aan te schaffen (als deel van uw zakelijk vermogen), maar te leasen van een leasemaatschappij. Uitgegaan wordt van een zogenaamde operationele lease 2, waarbij u een vast bedrag aan de leasemaatschappij betaalt. Uitgaven voor onderhoud, verzekering en motorrijtuigbelasting zijn vaak onderdeel van deze maandelijkse leaseprijs. Wanneer u kiest voor een elektrische auto krijgt u vrijstelling van inkomensbijtelling voor het privégebruik van deze auto. De leasemaatschappij waarvan u least kan gebruik maken van de MIA en/of Vamil bij de aanschaf van elektrische auto s 3. Daarnaast betaalt de leasemaatschappij bij aanschaf geen BPM over elektrische auto s en geldt bovendien vrijstelling van MRB op de elektrische auto s die de leasemaatschappij in haar bezit heeft. Deze regelingen kunnen de hogere (aanschaf)prijzen van elektrische voertuigen compenseren. De leasemaatschappij kan het voordeel van de voorgaande regelingen verwerken in de leasecalculatie, wat het leasen van een elektrische auto voor u aantrekkelijker maakt. Deze voordelen zullen dan reeds zijn verwerkt in de aangeboden leaseprijs (zie slide 9 voor een illustratie van de leaseprijs). 1: Andere rechtsvormen (bijv. vennootschap onder firma, maatschap) zijn ook mogelijk. Uitgegaan wordt van een situatie waarin u vanuit fiscaal perspectief wordt gezien als een ondernemer voor de inkomstenbelasting. 2: Bij een operationele lease bent u vanuit fiscaal oogpunt geen eigenaar. In geval van een financiële lease daarentegen, wordt u vanuit fiscaal perspectief wel als eigenaar van de auto beschouwd. Deze vorm van leasen is als het ware een vorm van financiering. Wanneer u een auto wilt aanschaffen onder een financial lease, komt u daarom in aanmerking voor dezelfde voordelen (MIA, KIA, etc.) als bij aanschaf van een elektrische auto. 3: Een leasemaatschappij komt niet in aanmerking voor de KIA omdat het recht op investeringsaftrek vervalt voor bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur. Wanneer u een elektrische auto least komt de (privé)gebruiker in aanmerking voor vrijstelling van inkomensbijtelling; daarnaast kan uw leasemaatschappij gebruik van maken van andere stimuleringsregelingen, waardoor uw leaseauto aantrekkelijker kan worden geprijsd Policy Research Corporation 17

18 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s Voor de ZZP-er Voor het MKB (BV) Voor een groot bedrijf (NV) 3. Voordelen bij emissiearme taxi s en bestelauto's 4. Bijlagen Policy Research Corporation 18

19 a VOORDELEN VOOR HET MKB (1/6) Voordelen bij aanschaf Uw onderneming behoort tot het MKB? Dat wil zeggen, uw onderneming is een besloten vennootschap (BV), heeft minder dan 250 werknemers in dienst en heeft een omzet van minder dan 40 miljoen of een jaarbalans van minder dan 27 miljoen 1. en u wilt een personenauto aanschaffen? Wanneer uw onderneming een elektrische personenauto aanschaft voor zakelijke gebruik, komt zij (mogelijk) in aanmerking voor een aantal stimuleringsmaatregelingen (voor details omtrent de regelingen zie bijlage 1): 1) De milieuinvesteringsaftrek (MIA) 2) De kleinschaligheidsinvesterings-aftrek (KIA) 3) De vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 4) Vrijstelling van belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM, oftewel aanschafbelasting) 5) Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) 6) Vrijstelling van bijtelling voor privégebruik van de auto Dit levert aanzienlijke voordelen op voor zowel de BV zelf, als de uiteindelijke gebruiker van de auto (uzelf als directeur grootaandeelhouder of uw werknemers) in de aanschaf- en maandelijkse kosten. Deze voordelen vertalen zich in een lagere aanschafprijs, fiscale voordelen in het jaar waarin de investering plaatsvindt, rente- en liquiditeitsvoordelen en lagere maandlasten. Daarnaast is het mogelijk dat uw gemeente maatregelen neemt die elektrisch vervoer stimuleren. Om deze stimuleringsregelingen te illustreren geeft de volgende slide een fictief voorbeeldberekening van de financiële impact van de regelingen op de netto kostprijs bij aanschaf van een elektrische auto. Het financiële voordeel op de maandlasten van elektrische voertuigen bestaat uit vrijstellingen van MRB en bijtelling (niet opgenomen in het rekenvoorbeeld, zie slide 9 voor een illustratie). 1: Bron: Bij aanschaf van een elektrische auto komt uw onderneming in aanmerking voor verschillende stimuleringsregelingen: de MIA, KIA, Vamil en vrijstelling van BPM en MRB; bovendien is de gebruiker van de auto vrijgesteld van inkomensbijtelling Policy Research Corporation 19

20 b VOORDELEN VOOR DE HET MKB (2/6) Rekenvoorbeeld aanschaf EV Rekenvoorbeeld MKB: impact van stimuleringsmaatregelen op netto kostprijs bij aanschaf Consumentenprijs De getoonde cons.prijs is incl. btw. BPM vrijstelling is reeds hierin verwerkt btw 21% tarief Aanschafprijs voor ondernemers (netto catalogusprijs) MIA - Investeringsaftrek op netto cataloguswaarde - 36% * netto cat. prijs * belastingtarief vennootschapsbelasting 1 = 0.36 * * 0.20 = KIA - Investeringsaftrek op netto cataloguswaarde (mits totale investeringen < ) - 28% 2 * netto cat. prijs * belastingtarief vennootschapsbelasting 1 = 0.28 * * 0.20 = Fiscaal voordeel bij aanschaf Percentage vd aanschafprijs voor ondernemers 13% Vamil - Mogelijkheid om investeringen vervroegd af te schrijven, gemiddeld renteen liquiditetisvoordeel van 3% - 3% * netto cat. prijs = 0.03 * = Geschat rente- en liquiditeisvoordeel 744 Percentage vd aanschafprijs voor ondernemers 3% Netto kostprijs voor MKB Potentieel voordeel incl. gemeentelijk subsidievoordeel (als percentage vd aanschafprijs voor ondernemers) 16% 1: Uitgegaan wordt van vennootschapsbelasting met een belastbare winst van < (tarief 20%). 2: Bij totale investeringen < geldt een aanvullende aftrek van 28%. Voor meer informatie zie Bijlage 1 slide 44 t/m De financiële voordelen die voortkomen uit stimuleringsregelingen voor EV kunnen een substantiële impact hebben op de netto kostprijs die het MKB betaalt voor een elektrische auto; de volgende slides geven nadere toelichting Policy Research Corporation 20

21 b VOORDELEN VOOR HET MKB (3/6) Toelichting rekenvoorbeeld aanschaf EV Stelt u zich voor dat u een elektrisch voertuig op het oog heeft met een consumentenprijs van De getoonde consumentenprijs is altijd inclusief btw en BPM. De vrijstelling van BPM voor nulemissie auto s is reeds meegenomen in de getoonde consumentenprijs. Als ondernemer heeft u bovendien recht op vrijstelling van btw op een zakelijke auto. De btw wordt daarom in mindering gebracht op de getoonde consumentenprijs, deze mindering is echter geen EV-specifiek voordeel. Cons.prijs Excl. btw Lagere aanschafprijs Getoonde consumentenprijs (incl. BPM en btw) Berekenwijze: netto cat. prijs = consumentenprijs BPM btw Aannames: btw-percentage: 21% BPM: nihil Berekening: / 1.21 Dankzij de MIA en de KIA kunt u uw belastbare winst in het jaar van de aanschaf verkleinen, wat een fiscaal voordeel oplevert. Onder de MIA kunt u 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, aanvullend op de reguliere afschrijving. Onder de KIA kan mogelijk nog eens 28% van de investeringskosten worden afgeschreven. Om in aanmerking te komen voor de KIA mogen uw totale investeringen in een boekjaar niet meer zijn dan Het totaal te genieten fiscaal voordeel is afhankelijk van het belastingtarief 1 die voor uw onderneming geldt; hoe meer belasting wordt betaald, des te groter het voordeel. 2 MIA KIA Fiscaal voordeel van (13% v/d aanschafprijs voor ondernemers) Berekenwijze: 36% * netto cat.prijs * belastingtarief Aannames Aanvullende afschrijving: 36% Vennootschapsbelasting 3 : 20% Looptijd > 60 mnd. Berekening: 36% * * 20% = Berekenwijze: 28% * netto cat.prijs * belastingtarief Aannames Aanvullende afschrijving: 28% Vennootschapsbelasting 3 : 20% Looptijd > 60 mnd. Berekening: 28% * * 20% = : Uitgegaan wordt van de belastingtarieven per november : N.B. Wanneer de auto binnen vijf jaar weer wordt verkocht geldt over het algemeen wel een desinvesteringsbijtelling: het fiscaal genoten voordeel tussen de investering en desinvestering dient te worden terugbetaald aan de belastingdienst. 3: In deze berekening wordt uitgegaan van vennootschapsbelasting die geldt voor een onderneming met een belastbare winst tot Policy Research Corporation 21

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Elektrisch vervoer in 20 vragen

Elektrisch vervoer in 20 vragen lektrisch vervoer in 20 vragen e startgids voor bedrijven 2013 >> ls het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Waarom zou ik kiezen voor V? Inhoud Wat zijn de kosten van V? Hoe breng ik V in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Highlights Prinsjesdag 2010 2011

Highlights Prinsjesdag 2010 2011 Highlights Prinsjesdag 2010 2011 0p Prinsjesdag heeft het demissionaire kabinet de voorstellen voor fiscale wijzigingen voor het komende jaar bekend gemaakt. Hieronder geven wij - op hoofdlijnen - een

Nadere informatie

VNA Begrippenlijst versie 20 datum 01 mei 2013 (#505382) Categorie Begrip Omschrijving Aanbesteding (BAO en BASS)

VNA Begrippenlijst versie 20 datum 01 mei 2013 (#505382) Categorie Begrip Omschrijving Aanbesteding (BAO en BASS) Voor het VNA Leasing I examen moeten de kandidaten kennis hebben deze begrippenlijst. Voor kandidaten die uitsluitend examen doen voor module 1- VNA Basiskennis Autoleasing is kennis van de begrippen in

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Vergoeding voor de diverse, extra diensten binnen een leasetransactie of raamovereenkomst.

Vergoeding voor de diverse, extra diensten binnen een leasetransactie of raamovereenkomst. VNA Begrippenlijst #568602 1 feb 2015 versie 22 Voor het VNA Leasing I examen moeten de kandidaten kennis hebben van deze begrippenlijst. Voor kandidaten die uitsluitend examen doen voor module 1 (VNA

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie