Rabobank Food & Agri. Loon naar werken. Visiebericht Agrarisch Loonwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rabobank Food & Agri. Loon naar werken. Visiebericht Agrarisch Loonwerk"

Transcriptie

1 Loon naar werken Het rendement van agrarische loonbedrijven is de afgelopen jaren gedaald, vooral door stijgende kosten en de forse onderlinge concurrentie. Toch ziet de toekomst voor de sector er goed uit. Mits ondernemers inspelen op veranderende marktomstandigheden en nieuwe kansen grijpen. Dat vraagt om visie, ondernemerschap en vakmanschap. Door de kostprijs te beheersen en te investeren in goed personeel, kan het loonbedrijf kwaliteit en toegevoegde waarde leveren. Figuur 1: Bedrijfseconomisch rendement 4% 2% -0% -2% -4% -6% Bron: Cumela Bedrijfseconomische rendement Lager rendement door forse concurrentie en stijging van de kosten De agrarische loonwerksector is relatief goed door de crisis gerold. De werkgelegenheid is op peil gebleven en het aantal ondernemingen is niet sterker gedaald dan de langjarige trend. Ondernemers hebben hun creativiteit maximaal ingezet om de omzet op peil te houden. Hiervoor is wel een prijs betaald. In de jaren voor de crisis ( ) waren de rendementen bovengemiddeld (zie figuur 1) en is er fors geïnvesteerd op mogelijke groei. Hierdoor is er overcapaciteit in machines gecreëerd en zijn de gestegen machinekosten niet volledig in de tarieven verwerkt. Mede daardoor is sinds de crisis een dalende trend zichtbaar in de financiële resultaten. Onder concurrerende omstandigheden is de omzet weliswaar licht gestegen, maar is het bedrijfseconomisch resultaat verder gedaald. Vermogensposities staan dan ook onder druk. Dat geldt zeker niet voor alle loonbedrijven; de verschillen zijn groot. Topbedrijven realiseren ook in mindere tijden voldoende winst, terwijl er ook bedrijven zijn die in goede tijden onvoldoende rendement laten zien. In 2008 behaalde 50% van de loonbedrijven een positief rendement, in 2012 nog maar 30% (zie figuur 2). Dit betekent oplopende risico s in de sector en onvoldoende flexibiliteit bij een deel van de bedrijven. Vooral bij de middengroep, waar het rendement daalt en de ruimte voor herinvesteringen beperkt is, geeft het inspelen op nieuwe kansen een extra uitdaging. De flexibiliteit van de ondernemer is uiteindelijk bepalend voor de continuïteit. Rabobank Food & Agri 1

2 Figuur 2: Spreiding van het rendement % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rendement 2012 Rendement 2008 Bron: Cumela Veranderde marktomstandigheden Melkveehouderij De ambities in de melkveehouderij zijn groot. Door de afschaffing van de melkquotering in 2015 willen veel bedrijven groeien. De sector zal hiervoor externe arbeid inhuren en werk uitbesteden. Dat biedt kansen voor loonwerkers die kwaliteit leveren en kennis van bodem en gewas hebben. Op dat moment kan de loonwerker klantwaarde creëren door de melkveehouder te ontzorgen. Hij kan landwerkzaamheden overnemen, de gras- en maisteelt optimaliseren om de dure grond maximaal te benutten, zijn ervaring en kennis inbrengen om het opbrengend vermogen van de bodem te optimaliseren en producten meten en wegen om de opbrengsten te monitoren. De loonwerker kan hierbij ook een goede adviesrol vervullen. Mest Met betrekking tot mest zijn samenwerken, verbinden en contracteren de sleutelwoorden naar succes. Het aangescherpte mestbeleid biedt de sector kansen. De loonwerker speelt immers al een belangrijke rol bij het oplossen van het mestprobleem door mesttransport, be- en verwerking van mest en export. Ook beschikt de sector over opslagcapaciteit. De verplichte mestverwerking is voor het gros van de veehouders niet zelf te realiseren. Vooral verwerkingsinstallaties groter dan ton zijn interessant. Hier kan de loonwerksector prima op inspelen, op voorwaarde dat de aanvoer is geborgd. Samenwerking met andere loonwerkers kan ook interessant zijn. Zeker ook omdat de behoefte voor verwerking sterk gaat groeien. Nog niet iedereen erkent dit, waardoor het zeer de vraag is of de verwerking voldoende en tijdig van de grond zal komen. Akkerbouw De akkerbouw heeft een aantal goede jaren achter de rug en investeert volop in machines. Het mondiale voedselvraagstuk zorgt voor een stijging in de opbrengstprijzen. De (steeds) duurdere grond vraagt om een optimale teelttechniek met inzet van precisielandbouw. De grotere akkerbouwers zetten bewust in op deelondersteuning door de loonwerker, onder meer om specialistisch werk uit te laten voeren of in piekperiodes de druk weg te nemen. Dit biedt kansen. Aan de andere kant ontstaat er druk op de loonwerkomzet door de aanschaf van eigen machines. 2

3 Grond-, water- en wegenbouw (GWW) Van oudsher zet de agrarische loonwerker een deel van zijn overcapaciteit in bij aan - verwante sectoren, zoals GWW. Deze sector heeft zich de afgelopen decennia vergaand geprofessionaliseerd. Maar sinds de economische crisis drogen de werkzaamheden langzaam op. Nieuwe grotere projecten en aanbestedingen zijn zeer beperkt. Ook bij de gemeenten en het bedrijfsleven blijven investeringen uit door bezuinigingen. De geringe opleving van nieuwbouwprojecten van woningen biedt hiertegen nog onvoldoende compensatie. Grotere aanbestedingen in de GWW worden veelal op prijs en voorwaarden op milieugebied ingestoken. Om een eerlijk speelveld te creëren is versoepeling nodig van aanbestedingsregels voor het mkb en minder clustering van kleinere bestekken. We verwachten dat de omzet komende jaren onder druk zal blijven staan. De concurrentie in de GWW blijft de komende jaren groot. Zodra de huidige overcapaciteit is verdwenen, zal er zicht komen op omzet met bijbehorende tariefstelling. Innovatie in machines De ontwikkelingen in de precisielandbouw en ICT gaan snel. De mogelijkheden van Big Data lijken onbegrensd, maar het putten uit de juiste informatie is nog een forse uitdaging. De komende jaren gaan bedrijven grote slagen maken om data te ontsluiten, waarbij kennis over grond, klimaat, plant en dier een grote vlucht gaan nemen. Het ontwikkelstadium van landbouwmachines (figuur 3) zit in de derde fase, waarbij vooral de akkerbouw meer en meer gebruik maakt van precisielandbouw en sensortechnologie. Steeds vaker gebeurt dit in combinatie met beslissingsondersteunende systemen. Deelname aan en bevordering van de kennisontwikkeling en -doorstroming op het gebied van precisielandbouw en beslissingsondersteunende technieken zijn een randvoorwaarde voor succesvolle innovaties. Het is zaak hierbij in de juiste machines te investeren: kies niet alleen voor innovatie, maar ook voor machines met restwaarde. Machines hebben niet alleen een technische levensduur, maar ook een economische. Rabobank voorziet een ontwikkeling, waarbij machines uiteindelijk zo intelligent zijn, dat ze onderdeel uitmaken van een volledige keten en onderling informatie uitwisselen. Het is belangrijk om op het juiste moment te investeren in dit traject. Figuur 3: Ontwikkelstadia van innovaties in landbouwmachines Ontwikkelen van nieuwe technieken Techniek perfectioneren Precisiemachines met ICT Machines intelligent maken (door het toevoegen van intelligentie en externe informatie) Beschikbaar stellen van geintergreerde bedrijfsoplossingen (gelijktijdig optimaliseren van input) Keten optimalisatie Bron: Rabobank 3

4 Kansen en oplossingen voor de loonwerker De ontwikkelingen in de markt en ICT bieden volop kansen. Om die rendabel te kunnen verzilveren, zijn drie zaken belangrijk: Ontwikkel een marktvisie en bindt klanten Het is van belang een duidelijke visie op de markt te hebben. Welke veranderingen zijn er en hoeveel onderscheidend vermogen is er binnen het bedrijf aanwezig? Er zijn ook duidelijke keuzes nodig: voor een markt, voor de bediening van de klant en voor investeringen. De samenwerking tussen opdrachtgever en loonwerker is niet meer vanzelfsprekend. Dit vraagt om creativiteit, veranderingen en zeker ook contracterend vermogen. Hierdoor verdwijnt de emotie naar de achtergrond en ontstaat er een nieuwe zakelijkheid. Klanten vragen vertrouwen, goede communicatie en proactief meedenken in oplossingen. Als loonwerker kun je de klant vragen naar zijn wensen of problemen en daarvoor oplossingen bieden. Ook het uitnodigen van klanten en laten zien wat je in huis hebt, is een optie. Samenwerken biedt nog veel mogelijkheden. Loonwerkers doen er verstandig aan om niet te investeren in overcapaciteit in een marktgebied. Een beter alternatief is om het gesprek met collega s aan te gaan om zodoende een hoger bedrijfsrendement te behalen. Het is ook zinvol om te kijken wat toppers in de markt goed doen en van hen te leren. Belangrijk is om een reëel tarief te vragen en daar waar nodig over te stappen van hectaretarieven op uurtarieven. De kostprijsstijgingen van de afgelopen jaren zijn gemiddeld genomen nog onvoldoende verwerkt in de tarieven. Angst en hebzucht leven naast elkaar in de loonwerksector. Angst om de klant te verliezen en de hebzucht naar meer omzet. Rabo Kennis App Speciaal voor ondernemers is de Rabo Kennis App ontwikkeld. Daarmee vergaart u snel en gemakkelijk kennis op macro-economisch en sector niveau. Hierdoor blijft u op de hoogte van wat er speelt in uw sector zodat u beter kunt anticiperen op ontwikkelingen. De app is gratis beschikbaar voor ipad, Android en overige ios. Onderneem met een optimale bedrijfsvoering en toekomstbestendig personeel Ondernemerschap blijkt telkens weer de cruciale factor voor succes. Goede ondernemers blinken uit door nieuwe kansen te zien en te creëren. Een goede communicatie, organiserend vermogen, kennis van de kostprijs en het kunnen doorberekenen hiervan zijn de succesfactoren. Rabobank ziet bij de jonge generatie ondernemers een groei in ondernemerschap. Ze zijn goed opgeleid en maken duidelijke en bewuste keuzes. Wel is er extra aandacht nodig voor de communicatie in het overnametraject. Veelal is er sprake van een familiebedrijf waarbinnen verschillende generaties actief zijn. Het Rabobank Opvolgersperspectief kan een prima invulling geven aan dit traject en het ondernemerschap versterken. In een toekomst met volop ICT-toepassingen vraagt het opleiden van personeel aandacht. Opleiden verhoogt de betrokkenheid en is noodzakelijk om bij de klant het verschil te maken. Een belangrijk thema is ook de inzetbaarheid van personeel: is iedereen klaar voor morgen en kunnen ze mee in de veranderingen? Zijn alle medewerkers kostenbewust? Medewerkers actief mee laten denken in oplossingen voor de klanten, verhoogt de gedragenheid van veranderingen en betrokkenheid bij het bedrijf. Bovendien weten zij goed wat er speelt. Financieel management biedt kansen, cash is king Een goede rentabiliteit met voldoende liquiditeit en solvabiliteit zijn noodzakelijk voor de continuïteit van het bedrijf. Klantbehoud door het laten oplopen van debiteurentermijnen is niet de juiste weg. Het werken met deelbetalingen geeft de 4

5 mogelijkheid om klanten beter te binden en liquiditeiten beter te managen. Het continuïteitperspectief van klanten is door de economische tegenwind en toenemende volatiliteit minder vanzelfsprekend. Het is verstandig om hierin geen onnodige risico s te nemen. Door het uithollen van het rendement kan de continuïteit en daarmee de toekomstige financierbaarheid onder druk komen. Een goed investeringsplan kan niet zonder een kostprijsberekening van de grotere machines. Kennis van kostprijs per machine is cruciaal voor een juiste tariefstelling. Reële ureninschattingen zijn daarbij van groot belang. Hoe gaat de extra capaciteit van de machine tot waarde gebracht worden? Bedrijven met een structureel rendementsprobleem zullen al dan niet gedwongen de sector verlaten. Inzicht -tijdig en frequent- in de cijfers geeft overzicht en helpt de bedrijfsrisico s te verminderen. Meer dan ooit zal zelfinzicht en bewustzijn van cijfers ondernemers verder helpen. Loonwerkers die goed voorbereid met een goede onderbouwing van het investeringsplan naar de bank gaan, hebben grote kans op succes. Veel loonwerkers laten zich begeleiden door een kundig adviseur. Conclusie: een sector met toekomstpotentieel De agrarische loonwerksector bemerkt een druk op het rendement en staat voor een periode van veranderende marktomstandigheden. Door sterk te sturen op de kostprijs en de marktkansen te benutten, is er voldoende perspectief voor een rendementsvolle onderneming. Sterker dan voorheen is een visie op de omgeving nodig, een kritische kijk op prestaties in het verleden en een focus op de eigen sterktes om het rendement te verbeteren. Er is zeker sprake van groeipotentieel in de markt. Het leveren van toegevoegde waarde door specialisatie, samenwerken en kwaliteitsverbetering bieden hierin kansen. Dit vraagt vaardigheden als goede communicatie met klanten, personeel en erfbetreders. Relatiebeheer, personeelsbeleid, het calculeren van de kostprijs, managen van liquiditeit en creativiteit zijn nodig om nieuwe omzet te generen. Wij verwachten dat er binnen het agrarische loonwerk voldoende perspectief is om een rendabele onderneming te exploiteren. Voor de huidige, maar ook voor nieuwe generatie ondernemers. Meer informatie rabobank.nl/agrarisch Auteurs Clemens van der Aa Sectormanager Veehouderij Arjan Ausma Sectormanager Akkerbouw Disclaimer: deze publicatie is met zorg samengesteld, maar beoogt niet volledig te zijn. Deze informatie is gebaseerd op de situatie van. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 5

Rabobank Cijfers & Trends. SaaS: maak de transitie voor het te laat is. Thema-update: ICT

Rabobank Cijfers & Trends. SaaS: maak de transitie voor het te laat is. Thema-update: ICT Rabobank Cijfers & Trends SaaS: maak de transitie voor het te laat is Software as a Service (SaaS) 1 maakte de afgelopen jaren een enorme groei door. Steeds meer klanten van softwarebedrijven kiezen voor

Nadere informatie

Investeren in de bouw zo bespaart u op bedrijfsmiddelen

Investeren in de bouw zo bespaart u op bedrijfsmiddelen Investeren in de bouw zo bespaart u op bedrijfsmiddelen 2 Colofon Algemene contactgegevens: ABN AMRO Lease N.V. Franz Lisztplantsoen 100 3533 JG Utrecht Postbus 3171 3502 GD Utrecht Telefoon: (030) 290

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends MKB-visie Visie zonder grenzen Hoe creëert u uw eigen toekomst? Iedereen komt grenzen tegen in zijn leven. Soms bieden ze houvast, soms beperken ze vooral. Sommige zijn zichtbaar,

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei

Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel. Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Met innovatie naar een succesvolle toekomst voor de groothandel Investeringen in ICT en mensen nodig voor nieuwe groei Colofon Auteur Rico Luman ING Economisch Bureau rico.luman@ing.nl 06-83648954 Redactieraad

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk Trends in werkkapitaal Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk De meeste ondernemers staan ook in 2013 weer voor grote uitdagingen in hun

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Graydon Whitepaper De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe doet de groothandel het? 4 2. Financiële trendanalyse 5 3. Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal december 2009. editie 8. jaargang 3 Kees Koopman Transport BV Opmeer SLIM INVESTEREN LEIDT TOT SUCCES De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal Ondernemers spreken: KOMT DE BOUW WEER UIT DE PUT? Eindejaarstips:

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 01 NSI- Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Visi e op s ector o s n in 2014 2

Visi e op s ector o s n in 2014 2 ansport Agrarische producten Supermarkten Akk Chemie ING Economisch Utiliteitsbouw Bureau Binnenvaart Voedingsmidd estelijke Visie gezondheidszorg op sectoren Notariaat Rubber en ku ten & Fruit Restaurants

Nadere informatie

Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren

Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren Sectorvisie Accountantskantoren ING Economisch Bureau Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren Accountantskantoren zien hun omzet dit en volgend jaar teruglopen. Door lagere inkomsten uit

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw 1. Inleiding 3 Onderzoeksopzet. 3 Bouwbrede kansen voor BIM onderbouwd. 3 Langetermijnvoordeel en directe winst. 3 Kwestie van lange

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie