Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten"

Transcriptie

1 Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

2 Ik ben soms bang voor mijn eigen zoon. Hij is 16 en bedreigt ons regelmatig. Hij komt met spullen thuis waarvan ik me afvraag of ze gestolen zijn. We hebben niets meer over hem te zeggen. Wat doet jeugdreclassering? Medewerkers van de jeugdreclassering begeleiden jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd. Bijvoorbeeld diefstal, vernieling, mishandeling, afpersing, wapenbezit of regelmatig schoolverzuim. De jeugdreclassering wordt ingeschakeld in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming, na uitspraak van de officier van justitie of de kinderrechter. Doel: zorgen dat de jongeren niet meer met politie of justitie in aanraking komen. De jongere dient zich nadrukkelijk aan de afspraken te houden. Doet de jongere dat niet, dan wordt hij of zij hierop aangesproken. Heeft dit geen resultaat, dan zal de jeugdreclasseerder dit melden en worden er maatregelen genomen. Overleg met professionals De jeugdreclasseerder motiveert de jongere maar zal deze ook controleren. Gaat de jongere naar school of werk, hoe gaat het thuis en in de vrije tijd? Overleg met u als professional is hierbij belangrijk. De jeugdreclasseerder is contactpersoon voor alle betrokkenen en werkt samen met verschillende netwerkpartners, zoals school, leerplichtambtenaar, politie, de Waag en Tactus Verslavingszorg. Als casemanager houdt de jeugdreclasseerder het verloop van de hulpverlening in de gaten. [2]

3 Zo werkt de jeugdreclassering Stap 1: eerste gesprek Binnen een week na het opleggen van de maatregel nodigt de jeugdreclasseerder de jongere en zijn of haar ouders uit voor een eerste gesprek. Tijdens dat gesprek wordt uitgelegd wat jeugdreclassering inhoudt en wat er van de jongere wordt verwacht. Het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming is het uitgangspunt. De jeugdreclasseerder zal in dit gesprek ook zoveel mogelijk informatie verzamelen. Ook worden inlichtingen ingewonnen bij school en andere instanties. Stap 2: plan van aanpak Binnen zes weken wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan concrete doelen. Die doelen moeten ervoor zorgen dat de jongere meer vaardigheden ontwikkelt zodat het risico afneemt dat de jongere opnieuw met politie of justitie in aanraking komt. Onderdeel van het plan van aanpak is een STEP (Standaard Taxatie Ernst Problematiek) en een risicotaxatie, gericht op de kans op herhaling en gevarenrisico s. Stap 3: werken aan doelen Vervolgens wordt planmatig aan de doelen gewerkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ouders, school, politie en andere hulpverleningsinstellingen. De bedoeling hiervan is dat er een sluitend vangnet rondom de jongere ontstaat. Soms wordt specifieke hulpverlening ingeschakeld, bijvoorbeeld voor de behandeling van agressie, verslaving, psychiatrische problemen of voor gezinsbehandeling. Stap 4: rapportage Ieder half jaar worden de doelen geëvalueerd en wordt het plan van aanpak aangepast. De jeugdreclassering rapporteert hierover aan de jongere, ouders en de Raad voor de Kinderbescherming. Wanneer een jongere terecht moet staan, schrijft de jeugdreclassering een rapport voor die zitting met daarin de stand van zaken en de kans op recidive. Ook geeft de jeugdreclasseerder een strafadvies aan de Raad voor de Kinderbescherming en de rechtbank. [3]

4 Bijzondere begeleidingsvarianten ITB-CRIEM Individuele Trajectbegeleiding Wat is het? ITB-CRIEM is individuele begeleiding op maat voor drie maanden. CRIEM staat voor Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van Etnische Minderheden. ITB- CRIEM is bedoeld voor jongeren uit een niet-westerse minderheidsgroep die moeite hebben om te integreren in de Nederlandse samenleving. Het programma heeft drie doelen: versterking van het sociale netwerk, verbetering van de integratie en voorkomen dat deze jongeren marginaliseren. De jeugdreclasseerder zet in op het verbinden van de gescheiden werelden waarin de jongere leeft en het op één lijn krijgen van de pedagogische aanpak van ouders, leraren en andere belangrijke betrokkenen. Door jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen, kan worden voorkomen dat hun problemen leiden tot delictgedrag. De concrete inhoud van de begeleiding verschilt per jongere en is praktisch, ondersteunend en direct. De CRIEM aanpak is geen straf, het is een begeleidingsvorm die als bijzondere voorwaarde binnen een juridisch kader past. Na drie maanden moet de jongere zelf verder kunnen zonder deze intensieve begeleiding. Voor wie? ITB-CRIEM richt zich op jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit etnische minderheidsgroepen. Het gaat om jongeren uit gezinnen die moeilijk integreren in de Nederlandse samenleving. De aanpak is vooral gericht op jongeren die zich met lichtere vormen van criminaliteit bezighouden en die geen of een relatief licht justitieel verleden hebben. Wanneer? ITB-CRIEM kan door het openbaar ministerie of de rechtbank worden opgelegd als vorm van begeleiding bij transactie, voorwaardelijke veroordeling, binnen een Gedragsbeïnvloedende Maatregel of schorsing van de voorlopige hechtenis. [4]

5 1 2 3 Zo werkt ITB-CRIEM Fase 1: plan van aanpak In de eerste fase wordt informatie verzameld en een plan van aanpak opgesteld. Deze fase duurt twee tot drie weken. De geschiedenis, de huidige situatie en de gewenste situatie worden in kaart gebracht. Hierin staat het delictgedrag centraal. Bij de gewenste situatie wordt samen met de jongere gekeken naar de doelen die op korte termijn haalbaar zijn. Deze doelen worden in het plan van aanpak vastgesteld. In deze fase wordt ook meteen gewerkt aan de problemen die direct zichtbaar zijn. Fase 2: uitvoering In deze fase wordt het plan van aanpak uitgevoerd. Deze uitvoeringsfase duurt zeven tot acht weken. De principes zijn: informeren, verbinden en ondersteunen. Het streven is om de geformuleerde doelen zo snel mogelijk te realiseren. Dit is een intensieve fase met minimaal twee tot drie keer per week contact met het gezin. Fase 3: afsluiting Na drie maanden vindt er een evaluatie plaats over het resultaat van de begeleidingsdoelen. Er wordt een rapport opgemaakt voor de Raad voor de Kinderbescherming. In de meeste gevallen zal de begeleiding van de jongere worden overgedragen aan de reguliere jeugdreclassering. Indien nodig kan de jeugdreclassering het openbaar ministerie of de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken het CRIEM traject met drie maanden te verlengen. [5]

6 Bijzondere begeleidingsvarianten ITB-Harde Kern Individuele Trajectbegeleiding Wat is het? ITB-Harde Kern is een maatregel die door de rechtbank opgelegd wordt als een jongere meerdere ernstige delicten heeft gepleegd of al eerder met de politie in aanraking is geweest. In plaats van jeugddetentie krijgt de jongere begeleiding van een medewerker van jeugdreclassering. De jongere wordt een half jaar streng begeleid en gecontroleerd door de jeugdreclasseerder, die nauw samenwerkt met politie en justitie. Houdt de jongere zich niet aan de afspraken, dan wordt de voorwaardelijke straf omgezet in een onvoorwaardelijke straf en moet de jongere alsnog de straf uitzitten. Voor wie? ITB-Harde Kern is bedoeld voor jongeren van 12 tot 21 jaar die al vaker met justitie in aanraking zijn gekomen omdat zij ernstige delicten hebben gepleegd. Wanneer? Harde Kern wordt door de kinderrechter opgelegd. Er bestaan verschillende varianten: Als bijzondere voorwaarde bij schorsing van de voorlopige hechtenis. Als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke jeugddetentie, bij vonnis opgelegd. Bij een voorwaardelijke PIJ (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen), bij vonnis opgelegd. Bij voorwaardelijke invrijheidstelling na een jeugddetentie. Als programmaonderdeel van de gedragsmaatregel. [6]

7 Zo werkt ITB-Harde Kern Fase 1: screening Voorafgaand aan het traject wordt de jongere en diens systeem gescreend. Hierbij wordt gekeken of de jongere en diens ouders gemotiveerd zijn en of de aanpak voor deze jongere geschikt is. De jongere kiest zelf of hij of zij meedoet aan het traject, de rechter beslist uiteindelijk of de jongere mag deelnemen. Vervolgens stelt jeugdreclassering een plan van aanpak op voor de eerste twee maanden. Fase 2: controle De eerste twee maanden zijn gericht op controle. De jongere heeft een strak weekrooster en geen vrijheden. Gedurende deze periode zal nadere diagnostiek plaatsvinden. Na twee maanden zullen de doelen uit het plan van aanpak worden geëvalueerd en zullen er nieuwe doelen opgesteld worden waaraan in de laatste vier maanden zal worden gewerkt. Fase 3: geleidelijk meer vrijheid In de volgende vier maanden zal de jongere geleidelijk zijn vrijheden terugkrijgen. Tegelijk wordt gewerkt aan het behalen van de gestelde doelen. Indien nodig zal aanvullende begeleiding/behandeling worden ingezet bij een andere instelling. Het hoofddoel is dat de jongere weer een positief toekomstperspectief heeft. Fase 4: afsluiting Het ITB-Harde Kern traject duurt zes maanden. Het is de bedoeling dat de jongere aan het einde van het traject zonder de intensieve controle en ondersteuning kan. De begeleiding van jeugdreclassering is na ITB-Harde Kern nog niet afgelopen. Meestal volgt de jongere daarna nog anderhalf jaar het reguliere programma van jeugdreclassering. Indien de doelen niet zijn bereikt of de jongere zich niet aan de afspraken heeft gehouden, kan de kinderrechter besluiten alsnog een jeugddetentie op te leggen. Ook kan besloten worden dat ITB-Harde Kern met zes maanden wordt verlengd. [7]

8 Bijzondere begeleidingsvarianten Gedragsbeïnvloedende Maatregel Wat is het? De Gedragsbeïnvloedende Maatregel (GBM) is een strafrechtelijke maatregel om ongewenst gedrag binnen een jaar te veranderen. De maatregel kan één keer worden verlengd. De maatregel bevat verschillende gedragsbeïnvloedende programma s en modules. Voorbeelden zijn Harde Kern Aanpak jeugdreclassering, Multisysteem therapie (MST), Functional Family therapy (FFT), Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC), agressietrainingen of sociale vaardigheidstrainingen. De modules zijn in principe ambulant, maar ze kunnen zo nodig ook intramuraal worden aangeboden, bijvoorbeeld als het gaat om behandeling in een instelling voor jeugdpsychiatrie. In dat geval gaat het om opname in een open of halfopen setting en dus niet in een justitiële jeugdinrichting. De Gedragsbeïnvloedende Maatregel kan voor elke jongere op maat worden ingevuld, afhankelijk van het gepleegde delict, zijn situatie en de achterliggende problematiek. Deelname is intensief en niet vrijblijvend. Bij verzaken of mislukken van de maatregel volgt alsnog jeugddetentie. Voor wie? De Gedragsbeïnvloedende Maatregel is bedoeld voor veelplegers met gedragsproblemen en voor jongeren die al op relatief jeugdige leeftijd ernstige delicten plegen. De maatregel kan ook worden ingezet bij jongeren die voor het eerst met politie en justitie in aanraking komen, als het delict ernstig genoeg is en als de maatregel past bij hun gedrag en hun situatie. Wanneer? Concreet is deze gedragsmaatregel bedoeld voor jeugdigen: met gedragsproblematiek die negatieve consequenties heeft voor het functioneren op meerdere leefgebieden met ouders die ofwel door een tekort aan vaardigheden ofwel door de aard van de problematiek (bijvoorbeeld een verslaving) niet in staat zijn om adequaat te reageren op het gedrag van wie het gedragspatroon ook niet door de vrijwillige hulpverlener te doorbreken is voor wie een eendimensionale aanpak niet voldoende zal zijn die nog in enige mate deelnemen aan school en/of werk of in het kader van de sanctie kan worden verplicht tot een alternatief dagprogramma waarbij te voorzien is dat het programma binnen een jaar, of met een maximale verlenging van nog een jaar, afgerond kan zijn. [8]

9 Zo werkt de Gedragsbeïnvloedende Maatregel Fase 1: overleg en toetsing De jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming overleggen of een jongere in aanmerking komt voor een GBM. Vervolgens toetst de Raad voor de Kinderbescherming in overleg met het Openbaar Ministerie de juridische haalbaarheid van een GBM. Fase 2: onderzoek en indicatie Wanneer een GBM juridisch haalbaar is, krijgt de jeugdreclassering opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming om de haalbaarheid en invulling van de GBM te onderzoeken. Gedurende zes weken verricht de jeugdreclassering onderzoek. Hierbij vinden gesprekken plaats met de jongere, ouders en noodzakelijke behandelinstellingen (ambulant dan wel residentieel). De jeugdreclassering indiceert een of meerdere vormen van behandeling. Fase 3: rapportage Vervolgens rapporteert de jeugdreclassering de stand van zaken en inhoud terug aan de Raad voor de Kinderbescherming. De jeugdreclassering schrijft een adviesrapportage voor de strafzitting. Hierin staan o.a. beschreven de motivatie voor de GBM en de inhoudelijke behandelmodules. Fase 4: uitspraak en behandeling Het is vervolgens aan de kinderrechter om de GBM uit te spreken en de behandelmodules op te leggen. Zowel de GBM als de inhoudelijke behandeling zijn na uitspraak door de kinderrechter verplicht voor de jongere. Wanneer deze zich hier niet aan houdt, dan riskeert hij of zij alsnog een andere straf, zoals (jeugd)detentie. [9]

10 Bijzondere begeleidingsvarianten Intensief Nazorgtraject (INT) Wat is het? Het Intensief Nazorgtraject biedt intensieve begeleiding aan jongeren met meervoudige problematiek, om hun terugkeer in de maatschappij zo goed mogelijk te laten slagen. De jongeren en hun gezinnen krijgen een op maat, realistisch en positief toekomstperspectief voorgelegd, waarin zij zelf de verantwoordelijkheid nemen. De veiligheid van de jongeren staat daarbij centraal. Binnen zes weken na aanvang wordt een plan van aanpak opgesteld. Daarin staan de doelen die onder andere gericht zijn op opleiding en/of werk, thuissituatie, vrienden en vrijetijdsbesteding. Gedurende het traject, dat minimaal zes en maximaal twaalf maanden duurt, wordt aan deze doelen gewerkt. Voor wie? Het Intensief Nazorgtraject is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die tijdelijk vast hebben gezeten in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Daarnaast is INT ook mogelijk voor uit huis geplaatste jongeren, waarbij crimineel gedrag (mede) een rol heeft gespeeld bij de uithuisplaatsing. [10]

11 Privacy gegarandeerd De medewerkers van Bureau Jeugdzorg Flevoland gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en dossier. Jongeren hebben het recht om een dossier in te kijken, te corrigeren of te laten vernietigen. Kijkt hiervoor op Jongeren sneller helpen Bureau Jeugdzorg Flevoland neemt deel aan het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojongeren (ESAR). Hulpverleners kunnen jongeren waar zij zich zorgen over maken registreren in ESAR. Wanneer twee of meer hulpverleners onderling dezelfde jongere hebben geregistreerd, is er een match en bespreken de hulpverleners onderling op welke wijze zij deze jongere het beste kunnen helpen. In ESAR wordt verder geen informatie uitgewisseld. Klachtenregeling Bureau Jeugdzorg heeft een klachtenregeling. Informatie over de klachtenprocedure is te vinden op Verificatie identiteit De Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen verplicht alle organisaties in de strafrechtsketen, en daarmee ook Bureau Jeugdzorg Flevoland, de identiteit van de jongere te verifiëren voor een juiste, betrouwbare en zorgvuldige vaststelling van zijn/haar identiteit. Dit doen wij ondermeer door het gebruik van een strafrechtsketennummer (SKN) en in de situaties genoemd in de wet- door middel van het afnemen van een vingerafdruk. [11]

12 Bureau Jeugdzorg Flevoland Hoofdkantoor Postadres: Postbus BA Lelystad Bezoekadres: Maerlant 16b 8224 AC Lelystad Telefoon: Fax: Locatie Almere Postadres: Postbus BD Almere Bezoekadres: Haagbeukweg MA Almere Telefoon: Fax: Website: Op werkdagen zijn wij bereikbaar van tot uur. Buiten kantooruren kan in dringende situaties een beroep worden gedaan op een medewerker van de bereikbaarheidsdienst. Het antwoordapparaat geeft een telefoonnummer hiervan. 10/2010 Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007

De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 De Harde Kern Aanpak MOgroep Utrecht, september 2007 Colofon De Harde Kern Aanpak Uitgave MOgroep Admiraal Helfrichlaan 1 Postbus 3332 3502 GH Utrecht telefoon: 030 298 34 34 fax: 030 298 34 37 www.mogroep.nl

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING

HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING In de wetenschappelijke route maakt de jeugdreclasseerder gebruik van het Landelijk Instrumentarium

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd) strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Jeugdreclassering in de praktijk

Jeugdreclassering in de praktijk 202 Onderzoek en beleid Jeugdreclassering in de praktijk M. Kruissink C. Verwers Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2002 Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het

Nadere informatie

De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011

De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd. Eindrapport. November 2011 De daling van het aantal opleggingen van de PIJ-maatregel nader beschouwd Eindrapport November 2011 Decide bv maakt deel uit van de dutch group en is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen 1 Auteur:

Nadere informatie

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd) strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Veilig Jaarbericht 2008

Veilig Jaarbericht 2008 Veilig Jaarbericht 2 VEILIG Het centrale thema van Limburg in is Veilig. In toenemende mate richt Bureau Jeugdzorg zich op de jeugdige waarvan de veiligheid in het gedrang is; jeugdigen die (ernstig) in

Nadere informatie

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting

Ministerie van Justitie. Inspectie voor de Sanctietoepassing. Exodus Rotterdam. Inspectierapport Doorlichting Ministerie van Justitie Inspectie voor de Sanctietoepassing j1 Exodus Rotterdam Inspectierapport Doorlichting Maart 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding van de doorlichting

Nadere informatie

Handboek. Forensische Zorg

Handboek. Forensische Zorg Handboek Forensische Zorg Editie 2, september 2013 Inhoudsopgave 1 Forensische zorg 10 1.1 Wat is forensische zorg? 11 1.2 Afbakening forensische zorg 13 1.3 Juridisch kader 14 2 Ketenprocessen forensische

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM. Inhoud van deze handreiking. 1 Theorie

HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM. Inhoud van deze handreiking. 1 Theorie HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM Inhoud van deze handreiking 1 Theorie 1.1 Samenhang van het delictgedrag, de opvoeding en het gezin: inventarisatie met het LIJ 1.2 Basisbegrippen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Doelgroep Deze beschrijving van het tijdelijk huisverbod is bedoeld als eerste kennismaking voor professionals

Nadere informatie

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen Coleta van Dam, Karin Nijhof, Ron Scholte en Jan Willem Veerman Eindrapport Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten

Nadere informatie

(Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar

(Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar (Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar Majone Steketee Myriam Vandenbroucke Rally Rijkschroeff Met medewerking van: Lisanne Drost Huub Braam Bas Tierolf Augustus 2009 2 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

I WAT IS GENERIEK GEZINSGERICHT WERKEN?

I WAT IS GENERIEK GEZINSGERICHT WERKEN? I WAT IS GENERIEK GEZINSGERICHT WERKEN? Vaststellen van de centrale elementen van de basismethodiek Generiek Gezinsgericht Werken bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Inge Busschers, LLM MSc Bureau

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie