Uitvoeringsproces Gedragsbeïnvloedende maatregel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsproces Gedragsbeïnvloedende maatregel"

Transcriptie

1 Uitvoeringsproces Gedragsbeïnvloedende maatregel Definitieve status, d.d. 9 november 2010

2 1. Betrokken partijen en hun taken en verantwoordelijkheden Jeugdreclassering: De Jeugdreclassering is samen met de zorgaanbieder de belangrijkste actor bij de uitvoering van de gedragsmaatregel. De Jeugdreclassering is belast met de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de maatregel. 1 De Jeugdreclassering brengt geregeld verslag uit aan het openbaar ministerie over het verloop daarvan, waarbij zij kenbaar kan maken dat naar haar inzicht de maatregel gewijzigd of verlengd moet worden 2. Een afschrift van dit verslag wordt naar de RvdK gestuurd. 3 Zorgaanbieders: De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de uitvoer van de gedragsinterventie. De zorgaanbieder heeft contact met de jeugdreclassering over de voortgang van de maatregel. OM: Het openbaar ministerie is verantwoordelijk voor het omzetten van de maatregel in vervangende jeugddetentie indien de jongere niet naar behoren aan de tenuitvoerlegging van de maatregel heeft meegewerkt 4. Over de voortgang van de maatregel wordt het openbaar ministerie geïnformeerd door de Jeugdreclassering 5. Tevens kan het openbaar ministerie, indien het gedrag van de veroordeelde jongere daartoe aanleiding geeft en het in het belang is van zijn ontwikkeling, een wijziging of verlenging van de gedragsmaatregel vorderen. 6 RvdK: De Raad voor de Kinderbescherming heeft (ook) bij de uitvoering van de gedragsmaatregel de casusregie, teneinde de samenhang te bevorderen tussen de verschillende activiteiten van de onderscheiden partners in de jeugdstrafrechtsketen. De Raad houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden van de jeugdreclassering en is bevoegd om de JR in dat kader aanwijzingen te geven. 7 In het geval het openbaar ministerie overgaat tot het vorderen van een wijziging of verlenging van de maatregel is de Raad gehouden advies uit te brengen aan de rechtbank. Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie: Het NIFP kan bij de toeleiding naar een GBM door de rechtbank of het OM om een pro-justitia rapportage gevraagd worden. Het gaat hierbij om een onafhankelijk rapport van een externe deskundige. Als daarin sprake is van een GBM-advies, zal een - via het NIFP bemiddelde - psychologische en/of psychiatrische rapportage als bijlage van het strafadvies van de Raad voor de Kinderbescherming aan de rechtbank worden gezonden. Ook bij wijziging, verlenging en omzetting van de gedragsmaatregel kan de expertise van het NIPF dan wel via het NIFP - de onafhankelijk rapporteur zelf worden ingeroepen. Zittende magistratuur: De rechtbank legt de gedragsmaatregel op en beslist bij een vordering tot verlenging of wijziging van de gedragsmaatregel. Ook beslist zij op het bezwaarschrift dat de jongere kan indienen tegen de omzetting van de gedragsmaatregel. Volwassenreclassering: Een instelling voor volwassenreclassering kan door de kinderrechter worden aangewezen als verantwoordelijke partij voor de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de maatregel. 8 Als de volwassenreclassering als verantwoordelijke is aangewezen geldt er een aangepast uitvoeringsproces 9. 1 Art. 77w, zevende lid, Sr. 2 De JR heeft echter geen adviserende rol richting de rechtbank over een eventuele wijziging of verlenging van de maatregel. 3 Art. 48, tweede en vierde lid, Uitvoeringsbesluit wet op de Jeugdzorg 4 Art. 77wc, vierde lid Sr, juncto art. 77p Sr. 5 Art. 77w, zesde lid Sr. 6 Art. 77wb en wd Sr. 7 Art. 77hh, eerste lid, Sr en art. 10, tweede lid, Wet op de Jeugdzorg. De toezichthoudende taak en de aanwijzingsbevoegdheid van de Raad voor de Kinderbescherming is nader geëxpliciteerd in het Landelijk toetsingskader voor de regionale samenwerkingsafspraken tussen Bureau Jeugdzorg en de Raad. 8 Op termijn zal het mogelijk zijn dat de kinderrechter ook de volwassenreclassering aanwijst als verantwoordelijke voor de ondersteuning voor de tenuitvoerlegging van de maatregel. Hiertoe zal aan het zevende lid van artikel 77w Sr een volzin worden toegevoegd die als volgt komt te luiden: Indien de jeugdige ten tijde van de tenuitvoerlegging van de maatregel de leeftijd van achttien jaren bereikt of heeft bereikt, kan de rechter bepalen dat de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de maatregel geschiedt door een reclasseringsinstelling als bedoeld in artikel 14d, tweede lid. 9 Binnen het project implementatie GBM wordt separaat aandacht besteed aan het maken van afspraken tussen de Raad voor de Kinderbescherming en de Volwassenreclassering voor het geval de Volwassenreclassering is aangewezen als verantwoordelijke partij voor de ondersteuning van de maatregel. Dit is neergelegd in bijlage 1.

3 Dienst Justitiële inrichtingen: Deze dienst van Justitie, waarvan de Sector Justitiële jeugdinrichtingen een onderdeel is, verschaft de plek voor de jeugdige in de justitiële jeugdinrichting als de gedragsmaatregel wordt omgezet in vervangende jeugddetentie. Tevens draagt de sector zorg voor de uitvoering van de basismethodiek, YOUTURN, in de inrichtingen. Centraal Justitieel Incasso Bureau: Het CJIB coördineert de plaatsing van de jeugdige in de justitiële jeugdinrichting. 2. Werkwijze bij opgelegde GBM 2.1 Inleiding De beschrijving van het uitvoeringsproces van de GBM start op het moment dat het vonnis GBM onherroepelijk is geworden. Voor zover relevant zal worden verwezen naar het toeleidingsproces GBM. Het Landelijk Protocol Toezicht Jeugd 10 is gebruikt bij het opstellen van de beschrijving van het uitvoeringsproces. Daar waar mogelijk is daarbij aansluiting gezocht. 2.2 De start van de uitvoering De Jeugdreclassering heeft als taak de uitvoering van de maatregel te coördineren. Dit is in de beschrijving als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is dat de JR zo snel mogelijk de uitvoering van de GBM van start laat gaan. 11 In alle gevallen is de JR al betrokken bij de begeleiding van de jongere, in de vorm van Toezicht & Begeleiding tijdens de schorsing van de voorlopige hechtenis. De Toezicht & Begeleiding loopt tot de datum van de zitting. Ook kan er sprake zijn van een al eerder opgelegde Maatregel Hulp & Steun. 12. Bij behandeling van de zaak op een zitting van de meervoudige kamer, zal na twee weken uitspraak worden gedaan 13. Zodra het vonnis onherroepelijk is geworden (twee weken na vonnis) kan worden begonnen met de uitvoering van de GBM. 14 De rechtbank stuurt de uitspraak naar de executieafdeling van het Parket. Vanuit daar wordt het doorgestuurd naar de Raad voor de Kinderbescherming, die het op haar beurt weer aan de Jeugdreclassering stuurt. De Jeugdreclasseerder/ BJZ kan ook aanwezig zijn bij het uitspreken van het vonnis zelf. Als dat niet het geval is zal de JR twee weken na zitting telefonisch contact opnemen met de rechtbank met de vraag of het vonnis onherroepelijk is geworden en om de inhoud ervan te achterhalen. JR vangt aan met de uitvoering van het plan, zoals dat voorafgaande aan de zitting in samenwerking met de RvdK is opgesteld. Binnen 5 dagen na het onherroepelijk worden van het vonnis wordt hiervoor een jeugdreclasseerder aangewezen. 15 Bij voorkeur zal de jeugdreclasseerder die betrokken is geweest bij het opstellen van het plan van aanpak als verantwoordelijke jeugdreclasseerder worden aangewezen. 10 Landelijk Protocol Toezicht Jeugd, toezicht op voorwaardelijk veroordeelde minderjarigen, d.d. 16 juli Dit wijkt af van de normale gang van zaken, waar de JR begint met het maken van een plan van aanpak ná vonnis. 12 De duur van de Maatregel Hulp&Steun is niet afhankelijk van het tijdstip van de zitting, maar van het eerdere vonnis waarbij dit is opgelegd. 13 De gedragsmaatregel kan door zowel een enkelvoudige als een meervoudige kamer van de rechtbank worden opgelegd. Het overgrote deel van de GBM zaken wordt door een meervoudige kamer behandeld. Bij behandeling door een enkelvoudige kamer zal in veel gevallen direct ter zitting uitspraak worden gedaan. 14 De praktijk is dat er zeker na enkelvoudige uitspraken direct na de uitspraak afstand wordt gedaan van hoger beroep, waarmee het vonnis dan onmiddellijk onherroepelijk is geworden (op datum uitspraak.) De termijn voor start executie vangt dan direct aan. Indien de jongere echter hoger beroep instelt, is er tot de uitspraak in hoger beroep geen grondslag voor (verplichte) begeleiding van de jongere. 15 Art. 47, eerste lid, Uitvoeringsbesluit wet op de Jeugdzorg.

4 2.3 De uitvoering zelf Inleiding De JR kan afhankelijk van de invulling van de GBM twee verschillende rollen vervullen. In veel gevallen zal het programma van de GBM zijn ingevuld met een justitiële gedragsinterventie, jeugd psychiatrische zorg, provinciale jeugdzorg of verslavingszorg. De jeugdreclasseerder heeft in zo n geval een coördinerende rol. De jeugdreclasseerder houdt zicht op het verloop van de behandeling van de jongere, zeker als deze programma s gericht zijn op de begeleiding van het hele systeem van de jongere. Tussen de zorgaanbieders en de JR zal er sprake moeten zijn van zodanige informatie-uitwisseling dat de JR aan zijn verplichting kan voldoen het OM, en in afschrift aan de Raad, over de voortgang van de maatregel te informeren. 16 Als de programma s fragmentarischer zijn en/of ITB onderdeel is van de GBM zal de JR zelf actiever betrokken zijn bij de begeleiding. In het geval van ITB zal de Jeugdreclassering de jongere in de eerste periode controleren, instrueren en motiveren en in een latere fase van het traject zal het accent langzamerhand verschuiven van controle naar loslaten en van eisen en regelen naar begeleiden en ondersteunen. Ook de ouders van de jongere zal de Jeugdreclasseerder ondersteunen en coachen. Tevens staat hij in contact met de instellingen die met de jongere te maken hebben. De zorgaanbieder stelt de Jeugdreclassering op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de jongere. 17 De jeugdreclasseerder rapporteert, conform het Handboek Jeugdreclassering, minimaal half jaarlijks aan het OM over de voortgang van de maatregel. De informatie van de jeugdreclasseerder moet de officier van Justitie in staat stellen een oordeel te vormen over de mate waarin de jeugdige zich aan het programma van de GBM houdt. De officier van Justitie neemt een passieve rol in ten aanzien van het verloop van de gedragsmaatregel, tenzij er een negatief signaal komt vanuit de uitvoering. Ten aanzien van de termijnen neemt de officier wel een actieve rol in. Dit speelt bij verlenging van de maatregel. Het OM zal dan contact opnemen met de Raad. Afschriften van deze rapportages worden gelijktijdig naar de casusregisseur van de RvdK gestuurd. De informatie die de JR aan de RvdK verstrekt moet de Raad in staat stellen te toetsen of de in het plan van aanpak van de jeugdreclassering opgestelde doelen worden gerealiseerd. Tevens zorgt de RvdK voor de termijnbewaking. 18 Indien de Raad naar aanleiding van de rapportage vragen of antwoorden heeft, treedt hij in overleg met de JR. Bij verschil van inzicht spannen de Raad en de JR zich gezamenlijk in om door middel van overleg tot overeenstemming te komen situatie 1 de jongere werkt naar behoren mee Indien de jongere naar behoren meewerkt aan de uitvoering van de maatregel dan zullen er naast de hierboven genoemde rapportages, coördinatie en begeleiding geen extra inspanningen door de JR worden verricht. De afsluiting van het ondersteunen van de tenuitvoerlegging van de gedragsmaatregel gebeurt zoals onder 2.4 vermeld. Wijziging van de GBM Echter, de mogelijkheid bestaat dat de GBM buiten de schuld van de jongere dreigt te mislukken. Dit kan het geval zijn als bijvoorbeeld het programma niet voldoende aansluit bij de problematiek van de jongere of zijn ouders onvoldoende meewerken. Een wijziging van de GBM zal alleen worden ingezet als de inhoud van het vonnis niet toestaat dat er een andere invulling of andere volgorde aan het programma wordt gegeven. In het geval de JR tot de conclusie komt dat een wijziging van de maatregel in het belang is van de ontwikkeling van de jongere en uitkomst kan bieden, gebeurt het volgende: 16 Binnen het project implementatie GBM wordt separaat aandacht besteed aan het in goede banen leiden van zodanige afspraken. 17 In het nog te ontwikkelen model afspraken JR en zorgaanbieders zullen ook standaardafspraken opgenomen worden over de tijdstippen en de wijze waarop gerapporteerd wordt over de voortgang van de behandeling 18 Bij de GBM is voor de Casusregisseur hier met name een rol weggelegd in het geval een wijziging of verlenging van de maatregel ophanden is.

5 De zorgaanbieder stelt de Jeugdreclassering op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de jongere. Mocht de zorgaanbieder van mening zijn dat de behandeling wijziging behoeft dan wordt dit besproken met de JR en komt dat in de rapportage naar voren. De JR meldt bij het OM dat zij van mening is dat de maatregel gewijzigd moet worden. Ook stelt de JR de Raad hiervan op de hoogte. Tussen Raad/JR en OM kan als één van de partijen dat nodig vindt, overleg plaatsvinden. Als er bij de toeleiding naar de GBM een onafhankelijk rapporteur van het NIFP betrokken is geweest, betrekt de Raad via het NIFP - op dat moment ook deze rapporteur bij het overleg. Is er geen onafhankelijk rapporteur van het NIFP betrokken geweest bij de toeleiding van de GBM, dan overweegt de Raad om het NIFP voor advies bij het overleg te betrekken. Het OM beslist, op basis van de van de JR verkregen rapportage, en op basis van het overleg met de JR/Raad of een vordering tot wijziging van de GBM bij de rechtbank wordt voorbereid. Het belang van de jeugdige staat hierbij voorop. NB indien niet tot een vordering wordt overgegaan, zal de GBM verder moeten worden uitgevoerd. Het overleg tussen partijen voorafgaande aan de beslissing is van groot belang om de geloofwaardigheid van de Jeugdreclassering te waarborgen. De Jeugdreclassering gaat vervolgens met de Raad in overleg over het wijzigingsvoorstel. De Raad start met het opstellen van een advies over de wijziging. De Raad verzoekt de JR een eventueel verkort haalbaarheidsonderzoek, waarin een andere inhoud aan het programma wordt gegeven dat beter past bij de situatie en/of de persoon van de jeugdige, uit te brengen ten behoeve van het wijzigingsadvies. Hangende de wijzigingprocedure is de behandeling van de jongere gestopt. De Jeugdreclassering blijft contact onderhouden met de jongere en zal waar nodig en mogelijk hem blijven begeleiden. De rechtbank beslist, na advisering door de Raad, op de vordering van het OM. Verlenging van de GBM Tevens bestaat de mogelijkheid indien het gedrag van de jeugdige daartoe aanleiding geeft en het in het belang is van zijn ontwikkeling de maatregel te verlengen. In de praktijk zal het voorkomen dat de jongere naar behoren meewerkt aan de uitvoering van het programma, maar dat door omstandigheden 19 een verlenging van de maatregel is aangewezen. De uitvoering is als volgt: De zorgaanbieder stelt de Jeugdreclassering op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de jongere. Mocht de zorgaanbieder van mening zijn dat de behandeling verlenging behoeft dan wordt dit besproken met de JR en komt dat in de rapportage naar voren. De JR meldt, minimaal twee maanden vóór het aflopen van de maatregel, het OM dat een verlenging naar haar inzicht is aangewezen. Tevens zal de JR hierover contact opnemen met de Raad, gelet op de toetsende taak van de Raad. Indien één van de partijen dat nodig vindt, overleggen de Raad /JR en OM over de noodzaak tot verlengen. De Raad heeft de taak over de verlenging advies uit te brengen aan de rechtbank. Hierbij is het niet verplicht dat nogmaals een gedragsdeskundig onderzoek wordt gedaan. Dit advies moet vergezeld zijn van een afschrift van de aantekeningen van de uitvoerende instantie (de jeugdreclassering) omtrent het gedrag van de jongere. Als er bij de toeleiding naar de GBM een onafhankelijk rapporteur van het NIFP betrokken is geweest, betrekt de Raad via het NIFP - op dat moment ook deze rapporteur bij het overleg. Is er geen onafhankelijk rapporteur van het NIFP betrokken geweest bij de toeleiding van de GBM, dan overweegt de Raad om het NIFP voor advies bij het overleg te betrekken. Het OM neemt de beslissing of een vordering tot verlenging wordt ingediend. De rechtbank beslist op de vordering. Opgemerkt wordt dat het mogelijk is dat gelijktijdig om een wijziging en een verlenging wordt gevraagd. 19 Hierbij kan gedacht worden aan een groter dan ingeschat onvermogen van de jeugdige, langdurige ziekte van de jeugdige of dat de instelling door wie de jongere behandeld wordt buiten zijn schuld niet kan waar maken wat in het plan van aanpak is opgenomen.

6 2.3.3 situatie 2 de jongere werkt niet naar behoren mee Indien de Jeugdreclassering op basis van de informatie van de zorgaanbieders van mening is dat de jongere niet naar behoren meewerkt aan de uitvoering van de gedragsmaatregel, kan het OM de stok achter de deur inzetten: de vervangende jeugddetentie. De samenwerking in de keten is er op gericht om zo snel en consequent mogelijk de gedragsmaatregel om te zetten in vervangende jeugddetentie. De JR heeft overleg met het OM over het negatieve verloop van de maatregel. Met die informatie kan het OM de jongere een waarschuwing geven. Mocht de waarschuwing niets uithalen dan zal de JR, nadat hier intern multidisciplinair overleg aan vooraf gaat, de GBM als mislukt terugmelden bij het OM. Tevens informeert zij de Raad hierover. De terugmelding behoort informatie te bevatten over de inhoud en voortgang van de begeleiding, de redenen en data van eventuele waarschuwingen en de reden van terugmelding Indien JR en Raad van mening verschillen over het al dan niet mislukken van de maatregel, zal er overleg plaatsvinden. Het OM beslist of tot tenuitvoerlegging van de vervangende jeugddetentie wordt overgegaan. Het OM streeft er naar de vervangende jeugddetentie zo snel mogelijk om te zetten 20. NB indien niet tot omzetting wordt overgegaan, zal de GBM verder moeten worden uitgevoerd. Het overleg tussen partijen voorafgaande aan de beslissing is van groot belang om de geloofwaardigheid van de Jeugdreclassering te waarborgen. De officier van justitie zal de opdracht tot tenuitvoerlegging samen met het vonnis en de laatste rapportage van JR aan de selectiefunctionaris van DJI/IJZ voorleggen. Die zorgt voor het plaatsen van een jongere in een JJI. 21 De jongere wordt opgeroepen zich zelf te melden, tenzij de officier van justitie direct de arrestatie gelast. In de JJI zal de jongere de basismethodiek YOUTURN doorlopen. Alle jongeren stromen daar in in Fase 1. In deze fase wordt bekeken over welke vaardigheden de jongere beschikt en welke vorderingen zijn gemaakt in het programma van de maatregel. Op basis hiervan kan worden besloten de jongere direct door te laten gaan met Fase 3, waarin gedragsinterventies kunnen worden ingezet. De behandeling zoals die in de maatregel was begonnen kan hier worden voortgezet. Situatie 2A de jongere maakt bezwaar tegen de tenuitvoerlegging vervangende jeugddetentie Als de jongere het niet eens is met de beslissing van het OM de vervangende jeugddetentie ten uitvoer te leggen, kan hij daartegen binnen veertien dagen bezwaar maken. De jongere, dan wel zijn advocaat dient hiertoe een bezwaarschrift in bij de rechter die de straf oplegde. Dit bezwaar kan niet door de ouders van de jeugdige worden ingediend. Wel zullen zij worden opgeroepen en uitgenodigd voor de zitting. Gelet op het streven van het OM de vervangende jeugddetentie zo snel mogelijk om te zetten, zit de jongere conform de richtlijn van het OM tijdens de periode tussen het indienen van het bezwaar en de zitting in detentie. Mocht de jongere echter onverhoopt niet vast zitten gedurende die periode, dan heeft de jeugdreclassering feitelijk nog het toezicht over de jongere. De zaak zal op een zitting worden geplaatst en de rechter besluit het bezwaar gegrond of ongegrond te verklaren en daarmee de jeugddetentie wel of niet ten uitvoer te laten leggen. Door het bezwaar niet direct te behandelen maar de zitting aan te houden, wordt als het ware een time-out gecreëerd. Het OM informeert de Raad hierover, zodat hij in staat is tijdens deze periode onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een eventuele doorstart van de GBM De duur van de vervangende jeugddetentie wordt verdisconteerd met de reeds uitgevoerde periode van de gedragsmaatregel. Als een gedragsmaatregel is opgelegd voor de duur van 1 jaar, met vervangende jeugddetentie van 6 maanden, zal daar bij omzetten van de maatregel na 4 maanden, vervangende jeugddetentie van 4 maanden tegenover staan. 21 Indien de jongere ten tijde van het negatief terugmelden van de GBM reeds meerderjarig is, zal de vervangende jeugddetentie ten uitvoer worden gelegd als vervangende hechtenis (en zal de jongere aldus in het gevangeniswezen belanden) tenzij de rechter in het vonnis waarbij de GBM is opgelegd anders heeft bepaald. 22 Hier wordt voor het verdere verloop in principe verwezen naar het toeleidingsproces. Nu er immers al een hoop informatie beschikbaar is, zal de toeleiding verkort zijn.

7 Als de rechtbank het bezwaarschrift wel direct behandelt, kan een time-out ook worden bereikt doordat de rechter beslist dat niet de gehele jeugddetentie wordt uitgezeten, maar slechts een deel daarvan. Daarna kan de jeugdige (na onderzoek over de haalbaarheid daarvan) verder gaan met het programma van de GBM. 23 Situatie 2B er is sprake van samenloop van een GBM met een voorwaardelijke sanctie onder bijzondere voorwaarden De JR zal beginnen met de uitvoering van de bijzondere voorwaarden op het moment dat de GBM is afgelopen. De JR evalueert, tijdig voor de afloop van de GBM, de effecten van het programma van de GBM en stelt vast welke problemen nog kunnen worden aangepakt. De JR legt dit vast in een nieuw werkplan. Situatie 2C er is sprake van samenloop van een GBM met een OTS Naast de medewerker van de Jeugdreclassering, zal tevens een gezinsvoogd betrokken zijn bij de begeleiding van de jongere situatie 3 de jongere recidiveert Als een jeugdige tijdens de uitvoering van de maatregel een nieuw strafbaar feit pleegt dient overleg plaats te vinden met het OM of de maatregel kan worden voortgezet. Dit is afhankelijk van de vraag of de gevolgen van het nieuw gepleegde delict de uitvoering van de maatregel onmogelijk maken. Mocht de jongere voor het strafbare feit voorlopig worden gehecht, dan schort dit de termijn van de maatregel op 24. Als deze opschorting van zodanige duur is dat het programma niet meer nadien kan worden hervat, dan kan het OM in overleg met de JR concluderen dat het de uitvoering van de GBM onmogelijk maakt. 2.4 De afsluiting De jeugdreclasseerder schrijft in alle gevallen, in aansluiting op het Handboek Jeugdreclassering, een afsluitrapportage als de maatregel beëindigd is of bijna beëindigd is. Deze rapportage gaat naar het OM en een afschrift naar de RvdK. 23 De optie van het aanhouden van de behandeling van het bezwaarschrift lijkt de meest praktische. 24 Zie art. 77w, achtste lid Sr.

8 Dit is een uitgave van: Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus eh Den Haag November 2010 Publicatienr: j-5463

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 575 Wet van 20 december 2007, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdzorg met het

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Dit memo heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Het adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht Het adolescentenstrafrecht Wetswijziging 1 april 2014, Prof mr E.M.Mijnarends, bijzonder hoogleraar jeugdstrafrecht Leiden, coordinerend jongeren officier MN Drie pijlers onder wet ASR 1. overgrote deel

Nadere informatie

Het Netwerk- en Trajectberaad Oktober 2009

Het Netwerk- en Trajectberaad  Oktober 2009 Het Netwerk- en Trajectberaad www.nazorgjeugd.nl Oktober 2009 Het Netwerkberaad Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad.

Nadere informatie

Adolescentenstrafrecht

Adolescentenstrafrecht Adolescentenstrafrecht Aanpak met perspectief De ambitie Wat er verandert Februari 2014 Ambitie Adolescenten 16 tot 23 jaar Gerichte aanpak: rekening houden met ontwikkelingsfase Effectieve aanpak biedt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 5 Besluit van 14 december 2011, houdende regels inzake het uit te oefenen toezicht bij voorwaardelijke veroordeling (Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 319 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

Datum 12 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen leden Recourt en Marcouch inzake taakstraf in de buurt

Datum 12 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen leden Recourt en Marcouch inzake taakstraf in de buurt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Is uw kind tussen de

Nadere informatie

Netwerk- en Trajectkaart

Netwerk- en Trajectkaart 1 / 6 Naam jongere Geboortedatum Gemeente van herkomst + laatst bekende woonadres + gemeente uitstroom, indien afwijkend Huidige JJI + evt locatie of: niet meer in JJI Datum instroom huidige JJI (bij overplaatsing:

Nadere informatie

Datum 17 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen Recourt en Rebel over minderjarigen in voorlopige hechtenis

Datum 17 juni 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen Recourt en Rebel over minderjarigen in voorlopige hechtenis 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten

Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ik ben soms bang

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 Rapport Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) te Leeuwarden ten aanzien van de zelfmeldprocedure en elektronische

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 545 Wet van 17 november 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van regeling van de voorwaardelijke veroordeling

Nadere informatie

Het Netwerkberaad. Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad.

Het Netwerkberaad. Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad. Het Netwerkberaad Elke jeugdige die instroomt in een JJI op strafrechtelijke titel, wordt binnen 1 week na instroom besproken in een netwerkberaad. Doel alle relevante informatie over de jeugdige (snel)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 551 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand.

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Raad voor Rechtsbijstand gegrond. Datum: 12 december 2016 Rapport: 2016/114

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming - gemeenten Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD

VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD 1. Inleiding Er zijn veel partijen betrokken bij de nazorg ten behoeve van jeugdige wetsovertreders. Hierdoor wordt het als ingewikkeld ervaren om tot een sluitende

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december 2013 Rapportnummer: 2013/221 2 Feiten Verzoeker komt oorspronkelijk uit Afghanistan en heeft in Nederland een

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) hem geen uitstel van betaling voor onbepaalde tijd verleent ten aanzien van de aan hem opgelegde schadevergoedingsmaatregel,

Nadere informatie

INHOUD. Afkortingen / XIII

INHOUD. Afkortingen / XIII INHOUD Afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding / 1 1.1 De zin van het jeugdstrafrecht / 1 1.1.1 Strafrechtelijke minderjarigheid / 1 1.1.2 Beperkte en geleidelijk toenemende strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Inleiding Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, die alleen kan

Nadere informatie

Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht

Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht Kansen, aandachtspunten en prioriteiten voor de advocatuur, naar aanleiding van het werkcafé adolescentenstrafrecht Een terugkoppeling aan de VNJA en de NVSA op basis van de uitkomsten van het Werkcafé

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2004 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197

Rapport. Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197 Rapport Datum: 8 juni 2006 Rapportnummer: 2006/197 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: het CBR): bij het ten uitvoer brengen van de Educatieve Maatregel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Welkom bij de William Schrikker Groep

Welkom bij de William Schrikker Groep Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO3762

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO3762 ECLI:NL:RBUTR:2010:BO3762 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 05-11-2010 Datum publicatie 12-11-2010 Zaaknummer 295127 / JE RK 10-2574 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016-2017 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

Het adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht Het adolescentenstrafrecht Aanpak met perspectief Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Februari 2014 J-22221

Nadere informatie

KADER ADOLESCENTENSTRAFRECHT APRIL 2014

KADER ADOLESCENTENSTRAFRECHT APRIL 2014 KADER ADOLESCENTENSTRAFRECHT APRIL 2014 Ketenafspraken ten behoeve van de uitvoering van de wetswijziging Projectteam implementatie Adolescentenstrafrecht Ministerie van Veiligheid en Justitie Auteurs:

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VAN DE STICHTING BETER LEVEN KEURMERK Het bestuur van de Stichting Beter Leven keurmerk heeft, Gelet op artikel 14 van de Statuten van de Stichting Beter Leven keurmerk,

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Geen adres om te arresteren, wel om te informeren

Geen adres om te arresteren, wel om te informeren Rapport Geen adres om te arresteren, wel om te informeren Een onderzoek naar de uitvoering van een vonnis Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:357 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:357 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:357 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 200.199.846/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Samenvatting evaluatie inkoop GBM

Samenvatting. 1 Samenvatting evaluatie inkoop GBM Samenvatting Aanleiding onderzoek Sinds 1 februari 2008 kan aan jeugdigen die een of meer strafbare feiten hebben gepleegd een 'gedragsbeïnvloedende maatregel' (GBM) worden opgelegd. Met de GBM zijn de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 22-07-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16-711123-09 [P] Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833 ECLI:NL:PHR:2014:1700 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 01-07-2014 Datum publicatie 26-09-2014 Zaaknummer 12/04833 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd.

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_650/35 Betreft zaak: B&U-sector / Beheermaatschappij P. Moll Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 487 Wet van 26 september 1996 tot wijziging van de bepalingen uit het Wetboek van Strafvordering betreffende het proces-verbaal van de terechtzitting

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Europees Arrestatiebevel

Europees Arrestatiebevel Europees Arrestatiebevel Managementgegevens over de periode: Het jaar 009 Inhoudsopgave Gevraagde wettelijke gegevens op basis van artikel 70 van de Overleveringswet pagina. Het aantal ontvangen EAB's

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Datum 8 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'twee keer per dag vergeet justitie een verdachte op te halen'.

Datum 8 maart 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'twee keer per dag vergeet justitie een verdachte op te halen'. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Boete en detentie Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Is schoolverzuim strafbaar? Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontplooien en te gebruiken.

Nadere informatie

[Appellant 1] en [Appellant 2], beiden wonende te [woonplaats], (hierna: appellanten)

[Appellant 1] en [Appellant 2], beiden wonende te [woonplaats], (hierna: appellanten) LJN: BI3542, Centrale Raad van Beroep, 08/3709 WJZ + 08/3713 WJZ Datum uitspraak: 15-04-2009 Datum publicatie: 12-05-2009 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Zaaknummer 08/910083-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 november 1999 Rapportnummer: 1999/470

Rapport. Datum: 17 november 1999 Rapportnummer: 1999/470 Rapport Datum: 17 november 1999 Rapportnummer: 1999/470 2 Klacht Op 13 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Drachten, ingediend door de heer J. Veninga te Drachten,

Nadere informatie

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Uitgangspunt Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

KADER ADOLESCENTENSTRAFRECHT 2014

KADER ADOLESCENTENSTRAFRECHT 2014 KADER ADOLESCENTENSTRAFRECHT 2014 Ketenafspraken ten behoeve van de uitvoering van de wetswijziging Projectteam implementatie Adolescentenstrafrecht Ministerie van Veiligheid en Justitie Auteurs: Minke

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

De voorgestelde wettekst, alsmede de daarbij behorende memorie van toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

De voorgestelde wettekst, alsmede de daarbij behorende memorie van toelichting geven de NVvR aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Datum 10december2013 Uw kenmerk 427418 Contactpersoon J.M.A. Timmer Onderwerp

Nadere informatie

(Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht. Studiedag 18 april 2014. Lieke Vogelvang & Maaike Kempes

(Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht. Studiedag 18 april 2014. Lieke Vogelvang & Maaike Kempes (Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria Studiedag 18 april 2014 Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Lieke Vogelvang & Maaike Kempes Overzicht strafrechtketen 18-23 Wegingslijst

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 475 Wet van 17 november 2016, houdende implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende

Nadere informatie

Koptekst boven het ontwerpbesluit dat in de Staatscourant wordt geplaatst:

Koptekst boven het ontwerpbesluit dat in de Staatscourant wordt geplaatst: Koptekst boven het ontwerpbesluit dat in de Staatscourant wordt geplaatst: Ontwerpbesluit wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg Artikel 109 van de Wet op de jeugdzorg bepaalt dat de

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

Beter Beschermd Plus. als. Intervisiecasus

Beter Beschermd Plus. als. Intervisiecasus Beter Beschermd Plus als Intervisiecasus Albert Plak, BJZ Wim Hulsbergen, RvdK Incidentmethode - Inleiding + vraagstelling (10 minuten) - Feitelijke vragen (10 minuten) - Advies voorbereiden (10 minuten)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie

Datum 12 maart 2012 Onderwerp antwoorden op de vragen van lid Kooiman (SP) over de financiering van Multi Systeem Therapie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Forensisch onderzoek in civielrechtelijk kader

Forensisch onderzoek in civielrechtelijk kader Forensisch onderzoek in civielrechtelijk kader René Zijlstra, kinder- en jeugdpsychiater NIFP Midden Nederland Kenniscafé 14 januari 2014 Grens van zorg en gedwongen kader Rol van wet- en regelgeving Voorbeeld:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:2572

ECLI:NL:RBHAA:2012:2572 ECLI:NL:RBHAA:2012:2572 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12062012 Datum publicatie 16072013 Zaaknummer 182928 FA RK 112236 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:7717

ECLI:NL:RBDHA:2013:7717 ECLI:NL:RBDHA:2013:7717 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 11-06-2013 Datum publicatie 16-07-2013 Zaaknummer 443058 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:8157

ECLI:NL:RBDHA:2014:8157 ECLI:NL:RBDHA:2014:8157 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 11-07-2014 Zaaknummer 458241 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 Instantie Datum uitspraak 30-11-2010 Gerechtshof Leeuwarden Datum publicatie 20-12-2010 Zaaknummer 24-001016-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2013 Onderwerp Weigerende observandi

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2013 Onderwerp Weigerende observandi 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de rechter is opgelegd. Kunt u wel gratie krijgen?

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn

Nadere informatie