VOLWASSENENONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLWASSENENONDERWIJS"

Transcriptie

1 VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus openbare besturen C Rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht D Rechtspracticus handels-, economisch vennootschaps- en verzekeringsrecht E Rechtspracticus sociaal en fiscaal recht F Rechtspracticus strafrecht en strafvordering G Seminarie- en projectwerk Leerplannummer: 2005/064M (Nieuw) Nummer Inspectie: 04-05/1469/G

2

3

4 Inhoudsopgave 1 Situering en structuur De indeling in modules in de opleiding rechtspraktijk is de volgende Beginsituatie Doelstellingen Algemene doelstellingen Doelgroepen Rechtspracticus Juridisch medewerker bij de overheid Missie hoger volwassenenonderwijs en rechtspraktijk Structuur modulaire studietraject Leerplandoelstellingen, leerinhouden en methodologische wenken Bedrijfsmanagement Eenheid A Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Organisatiemanagement Financieel management Inleiding tot het recht en methodologie Eenheid A Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Minimale doelstellingen en leerinhouden Leerplandoelstellingen Toegepaste informatica Eenheid A Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Communicatievaardigheden Eenheid A Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Juridisch Frans Eenheid A Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Europees recht Eenheid B

5 9.1.1 Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Grondwettelijk recht Eenheid B Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Administratief recht Eenheid B Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Ruimtelijk ordenings- en milieurecht Eenheid B Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Gerechtelijk privaatrecht Eenheid C Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Personen- en familierecht en zakenrecht Eenheid C Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Huwelijksvermogens- en erfrecht Eenheid C Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Verbintenissenrecht en belangrijkste contracten Eenheid C Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Seminarie burgerlijk recht Eenheid C Vereiste voorkennis

6 Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Handels- en economisch recht Eenheid D Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Handelsrecht Economisch, financieel en consumentenrecht Leerplandoelstellingen Vennootschapsrecht Eenheid D Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Seminarie handels-, economisch en vennootschapsrecht Eenheid D Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Verzekeringsrecht Eenheid D Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Sociaal recht Eenheid E Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Fiscaal recht Eenheid E Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Strafrecht Eenheid F Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Strafvordering Eenheid F

7 Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Seminarie en projectwerk Eenheid G Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Evaluatie Functie van de evaluatie Evaluatiemethoden Evaluatie door de docent, zelfevaluatie en coöperatieve evaluatie Evaluatie-instrumenten Collegiaal overleg Criteria Validiteit Betrouwbaarheid Transparantie en voorspelbaarheid Beroepscompetente relevantie Didactische relevantie Haalbaarheid Minimale materiële vereisten Bibliografie

8 1 SITUERING EN STRUCTUUR Dit leerplan is opgesteld voor de afdeling graduaat rechtspraktijk en is gesitueerd in het Economisch Hoger Onderwijs van het Korte Type voor Sociale Promotie (EHOKTSP). Het is de vrucht van een samenwerkingsverband tussen drie centra voor volwassenenonderwijs (Mercator PCVO, PCVO Handel Hasselt en CVO Leuven-Landen) en is opgesteld conform het bestaande goedgekeurde structuurschema Graduaat Rechtspraktijk (2003). Voor de invulling van de doelstellingen en leerinhouden is uitgegaan van de referentiekaders beroepsprofiel rechtspracticus (VLOR, D/1998/6356/19) en opleidingsprofiel rechtspraktijk (VLOR, D/1998/6356/32). De modulaire opleiding rechtspraktijk leidt tot een diploma van graduaat rechtspraktijk en behelst een totale opleiding van 1440 lestijden met zeven modules: algemene vaardigheden; rechtspracticus openbare besturen; rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht; rechtspracticus handels-, economisch-, vennootschaps- en verzekeringsrecht; rechtspracticus sociaal en fiscaal recht; rechtspracticus strafrecht en strafvordering; seminarie; projectwerk. Wie hiervoor de zeven vereiste deelcertificaten verwerft, behaalt het diploma van gegradueerde in de rechtspraktijk. Wie geen diploma wenst te behalen, maar zich enkel wil bijscholen of vervolmaken kan rechtstreeks in een studietraject stappen en hiervoor een deelcertificaat halen. Mogelijke trajecten (deelcertificaten) zijn: algemene vaardigheden; rechtspracticus openbare besturen; rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht; rechtspracticus handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht; rechtspracticus sociaal en fiscaal recht; rechtspracticus strafrecht en strafvordering; seminarie; projectwerk. De instapvereisten voor die trajecten geeft het structuurschema, dat zich achter het titelblad bevindt, duidelijk weer. 7

9 1.1 De indeling in modules in de opleiding rechtspraktijk is de volgende 1 MODULE A. Algemene vaardigheden (Graduaat Rechtspraktijk deelcertificaat Module Algemene vaardigheden) 2 MODULE B. Rechtspracticus openbare besturen (Graduaat Rechtspraktijk deelcertificaat Module Rechtspracticus openbare besturen) 3 MODULE C. Rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht (Graduaat Rechtspraktijk deelcertificaat Module Rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht) 4 MODULE D. Rechtspracticus handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht) (Graduaat Rechtspraktijk deelcertificaat Module Rechtspracticus handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht) 5 MODULE E. Rechtspracticus sociaal en fiscaal recht (Graduaat Rechtspraktijk deelcertificaat Module Rechtspracticus sociaal en fiscaal recht) 6 MODULE F. Rechtspracticus strafrecht en strafvordering (Graduaat Rechtspraktijk deelcertificaat Module Rechtspracticus strafrecht en strafvordering) 7 MODULE G. Seminarie en projectwerk (Graduaat Rechtspraktijk deelcertificaat Module Seminarie en projectwerk) 8

10 2 BEGINSITUATIE Om als regelmatig cursist toegelaten te worden in het hoger onderwijs moet de cursist ingeschreven zijn alvorens 1/3 van de duur van de module voorbij is. De cursist moet bovendien houder zijn van een van de hierna volgende studiebewijzen: 1 diploma van secundair onderwijs; 2 een brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs of van een diploma van het voltijds hoger onderwijs; 3 een getuigschrift of diploma van hoger secundaire technische leergangen; 4 een diploma of getuigschrift dat krachtens een wet, Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend. Indien een regelmatige cursist in de modulaire organisatie beschikt over het deelcertificaat van een sequentieel voorgaande module in een leertraject, wordt hij toegelaten tot de sequentieel volgende module. Tot alle andere modules worden toegelaten: een regelmatig cursist die beschikt over een diploma, certificaat of getuigschrift uit het onderwijs of een attest uit een andere opleidings- of vormingsinstelling waaruit volgens de directeur van het centrum blijkt dat hij voldoende kennis bezit om de module of het leerjaar aan te vangen; een regelmatig cursist waarvan de directeur oordeelt dat hij de nodige beroepservaring heeft verworven die hem toelaat de module of het leerjaar te volgen. De beslissing van de directeur moet gemotiveerd worden en opgenomen worden in het dossier van de cursist. Indien een kandidaat-cursist niet op basis van de bovenvermelde voorwaarden kan worden toegelaten, organiseert de directeur van het centrum voor de cursist die tijdens het kalenderjaar waarin hij zich voor het eerst inschrijft ten minste 21 jaar wordt, een toelatingsexamen. Dit examen gaat na of de vereiste kennis en vaardigheden om in een module te starten in een module bereikt zijn. De directeur van het centrum oordeelt op basis van het examen of de cursist aan de voorwaarden voldoet. 9

11 3 DOELSTELLINGEN 3.1 Algemene doelstellingen Doelgroepen De opleiding is bedoeld voor wie rechtspracticus of juridisch medewerker bij de overheid wil worden Rechtspracticus De rechtspracticus verricht enerzijds voorbereidend werk door het opzoeken in rechtspraak, wetgeving en rechtsleer, het opstellen van juridische documenten en het verlenen van adviezen. Anderzijds verzorgt hij het opstellen en het beheer van de dossiers en volgt hij de stand van de dossiers op. Ten slotte verzorgt hij de redactie van de juridische documenten onder de verantwoordelijkheid van zijn opdrachtgever. De rechtspracticus kan aan de slag in een brede waaier van het bedrijfsleven zowel in de ondernemingen, de financiële sector, de sociale organisaties, de verzekeringssector, als bij advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Het beroep van rechtspracticus kan in een doorgroeifunctie ook zelfstandig worden uitgeoefend Juridisch medewerker bij de overheid Als ambtenaar kan de afgestudeerde in de rechtspraktijk vanuit de eigen inhoudelijke deskundigheid, gespecialiseerde adviezen of specifieke producten en diensten leveren die bijdragen tot een goede werking van de administratie of de afdeling. De opleiding biedt de mogelijkheid om levenslang en levensbreed te leren aan volwassenen met verschillende motivaties en reële leerbehoeften. De opleiding wil de cursist in staat stellen een erkende kwalificatie te behalen om zijn waarde of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te handhaven of te vergroten en zijn persoonlijke ontwikkeling te verhogen, of zich bij te scholen, te vervolmaken of te herscholen. Het aanbod van de modulaire opleiding rechtspraktijk is gebaseerd op enerzijds de bestaande beroeps- en opleidingsprofielen, respectievelijk die van rechtspracticus en rechtspraktijk, en anderzijds op de leertrajecten in het hogeschoolonderwijs. Deze modulaire opleiding beoogt naast een uitdrukkelijke diplomafinaliteit ook bijscholingtrajecten op het niveau van het hoger onderwijs die inhoudelijk tegemoet komen aan de eisen van de arbeidsmarkt Missie hoger volwassenenonderwijs en rechtspraktijk De modulaire opleidingsstructuur is een onderwijsvorm waarin vorming, opleiding en training geïntegreerd worden aangeboden op het niveau van hoger onderwijs in het kader van levenslang en levensbreed leren en om zoveel mogelijk mensen de kans te geven en te stimuleren om hieraan deel te nemen. Het doel is cursisten in groep competenties te laten verwerven waarmee ze zowel professionele als maatschappelijke taken kunnen vervullen en erkende studiebewijzen kunnen behalen. Tot de doelgroep behoort iedere volwassene die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan en die over de elementaire competenties (zoals lezen, schrijven, rekenen) beschikt. De cursist leert intentioneel en begeleid aan de hand van relevante leerinhouden binnen een vastgelegde, evolutieve opleidingenstructuur met flexibele organisatievormen. De opleiding verwelkomt cursisten met verschillende motivaties en houdt rekening met de reële leerbehoeften van volwassenen. Ze wil cursisten een tweede kans bieden om na een onafgewerkte onderwijsloopbaan een gelijkwaardig diploma te behalen. Dit laat cursisten toe een erkende kwalificatie te halen om hun waarde of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te handhaven of te vergroten, hun persoonlijke ontwikkeling, hun maatschappelijke integratie of talenkennis te verhogen of zich 10

12 bij te scholen, te vervolmaken of te herscholen. Het aanbod speelt in op die verschillende verwachtingen. De cursist kan een aanbod volgen om specifieke competenties of een hogere kwalificatie te verwerven. Dat aanbod beoogt een verbreding of verdieping (specialisatie) van de vaardigheden. Kenmerkend voor de onderwijsvorm is dat die ernaar streeft om competenties te laten verwerven die transfereerbaar zijn. De beroepsopleiding in het volwassenenonderwijs mikt op een brede inzetbaarheid van de cursist in het beroep. Het onderwijsaanbod reikt een studiemogelijkheid aan om een scala aan competenties te verwerven. De opleidingen is gericht op de ontwikkeling van beroepscompetenties en omvat een waaier van vaktechnische, methodische, sociale en participerende vaardigheden. De cursist verwerft competenties die hem breed inzetbaar maken binnen zijn beroepsdomein. Daarnaast besteedt het volwassenenonderwijs ook aandacht aan leercompetenties: vaardigheden die de cursist in staat stellen om zelfstandig leerstrategieën te gebruiken en een eigen leerstijl en -attitude te ontwikkelen (leren leren). Binnen een modulair (met leerpakketten) organisatiemodel biedt het volwassenenonderwijs flexibiliteit in de leerwegen. In overleg met de cursist wordt gezocht naar de meest efficiënte leerweg. Daarbij wordt rekening gehouden met zijn reeds verworven competenties, behoeften en mogelijkheden inzake tijd, ritme, ruimte en mobiliteit. Dit kan gebeuren in contact- of afstandsonderwijs of in een gecombineerde formule Structuur modulaire studietraject De opleiding rechtspraktijk vraagt kennis en inzichten, vaardigheden en toepassingen, attitudes en competenties op zes domeinen: 1 Algemene vaardigheden: bedrijfsmanagement, inleiding tot het recht en methodologie, toegepaste informatica, communicatievaardigheden, juridisch Frans; 2 Openbare besturen: Europees recht, grondwettelijk recht, administratief recht, ruimtelijk ordenings- en milieurecht; 3 Burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht: gerechtelijk privaatrecht, personen- en familierecht en zakenrecht, huwelijksvermogens- en erfrecht, verbintenissenrecht en belangrijkste contracten, seminarie burgerlijk recht; 4 Handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht: handels- en economisch recht, vennootschapsrecht, seminarie handels-, economisch en vennootschapsrecht, verzekeringsrecht; 5 Sociaal en fiscaal recht: sociaal recht, fiscaal recht; 6 Strafrecht en strafvordering: strafrecht, strafvordering. Het is daarbij essentieel dat de afgestudeerde beschikt over een degelijke en praktijkgerichte kennis van de verschillende rechtsdisciplines en dat hij kan werken met een zekere zelfstandigheid. De leerbekwaamheid en leergierigheid van de cursist wordt gestimuleerd door hem de kans te geven met rechtsbronnen te leren omgaan. De opleiding wil bij de cursisten voldoende attitudes ontwikkelen die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep van rechtspracticus en juridisch medewerker zoals: abstract denken, accuratesse, zelfstandigheid, kunnen omgaan met informatie, flexibiliteit, organisatievermogen, kritische ingesteldheid, 11

13 dienstverlenende ingesteldheid, zin voor initiatief, leergierigheid, assertiviteit. De seminaries en het projectwerk in de opleiding moeten in het bijzonder aandacht besteden aan die attitudes. De klemtoon daarbij ligt op de zelfwerkzaamheid van de cursist en het bijsturen van het leerproces door de docent die de rol van coach of begeleider vervult. De eenheden seminarie en de module projectwerk beogen de integratie van doelstellingen, kennis en vaardigheden en moeten het mogelijk maken de klemtoon, gevoelig sterker dan voorheen, te leggen op het competentiegericht werken. 3.2 Leerplandoelstellingen, leerinhouden en methodologische wenken In wat volgt worden de rubrieken instapvereisten, leerplandoelstellingen, leerinhouden en methodologische wenken voor elke eenheid/module van de opleiding rechtspraktijk nader omschreven. Onder vereiste voorkennis vindt men de eisen waaraan de cursisten moeten voldoen om de eenheid aan te vangen. De leerplandoelstellingen stippen de vaardigheden en attitudes aan die de cursisten op het einde van een eenheid moeten beheersen. Onder leerinhouden vindt men de noodzakelijke kennis om de leerplandoelstellingen te realiseren. De methodologische wenken geven de hulpmiddelen weer die de doelstellingen helpen bereiken. Het betreft zowel didactische werkvormen, didactisch materiaal als audiovisuele middelen, didactische lokalen, pc-infrastructuur en informatiebronnen (bibliotheek, mediatheek, elektronische leeromgeving). De wenken zijn een hulp voor de docent, maar verplichten hem/haar geenszins om die middelen ook aan te wenden. Het centrum voor volwassenenonderwijs en de docent zijn autonoom bij het concretiseren van de doelstellingen en de leerinhouden. 12

14 BEDRIJFSMANAGEMENT 4 BEDRIJFSMANAGEMENT 4.1 Eenheid A Vereiste voorkennis De cursist hoeft geen andere eenheid gevolgd te hebben Studieduur 80 lestijden TV Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Organisatiemanagement De cursist: kent de verschillende fasen van het managementproces en de managementtermen; kan een strategie formuleren; kent het commercieel beleid; kent het human resources management zoals motivatietheorieën en leiderschapsstijlen Financieel management De cursist: heeft een inzicht in de balans, de resultatenrekening en het controleverslag van een onderneming; kan ratio s (liquiditeit en solvabiliteit) berekenen en de resultaten analyseren en interpreteren. 13

15 Leerplandoelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken Organisatiemanagement De cursist kan: het managementproces definiëren; de verschillende fasen van strategisch management onderscheiden en toepassen. De cursist kan: verschillende organisatieschema s onderscheiden; de begrippen delegatie, spanwijdte en omspanningsvermogen definiëren; kan verschillende organisatieculturen onderscheiden. De cursist kan: de verschillende leiderschapsstijlen onderscheiden. De cursist kan: human resource management omschrijven; de verschillende activiteiten rond de instroom, doorstroom van activiteiten uitleggen; de verschillende jobkarakteristieken opsommen die de arbeidsmotivatie kunnen verhogen. Managementproces: planning, organiseren, leiding geven, controleren Strategisch management: intern en extern onderzoek, strategische beleidsvorming (ondernemingsdoelstellingen, strategie en beleid) Planning en implementatie Organisatieschema s: Lijnorganisatie, lijn-staforganisatie, divisieorganisatie, matrixorganisatie Delegatie, spanwijdte, omspanningsvermogen Organisatieculturen: machtgerichte, rolgerichte, taakgerichte en persoonsgerichte cultuur Leiderschapsstijlen Leiderschapsmodel van Blake en Mouton en van Reddin Human resource management of personeelsmanagement Instroom: personeelsplanning, personeelsbudget, rekrutering en selectie. Doorstroom: kostenbeheersing, opleiding en bijsturing, bezoldigingsbeleid, arbeidsmotivatie De theoretische kennis wordt best verduidelijkt door een aantal praktische cases klassikaal te bespreken. Daarnaast onderzoekt de cursist intern en extern een bedrijf naar eigen voorkeur en formuleert strategische opties voor dat bedrijf. Hierover kan de cursist op geregelde tijdstippen vragen stellen. De theoretische kennis wordt best verduidelijkt door een aantal praktische cases klassikaal te bespreken. Daarnaast onderzoekt de cursist intern en extern een bedrijf naar eigen voorkeur en formuleert strategische opties voor dat bedrijf. Hierover kan de cursist op geregelde tijdstippen vragen stellen. De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door een aantal cases klassikaal te bespreken. De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door een aantal cases klassikaal te bespreken. 14

16 Leerplandoelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken Financieel management De cursist kent: de basisprincipes van de boekhoudtechniek; de basisprincipes van de BTW. De cursist kan: het onderscheid formuleren tussen jaarrekening en jaarverslag, enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, jaarrekening opgemaakt volgens Belgische GAAP of IAS/IFRS; de sociale balans interpreteren. De cursist kan: een actief of passief op de balans situeren; voorbeelden geven en toepassingen oplossen van de belangrijkste actief- en passiefposten; het nettobedrijfskapitaal berekenen en inter- preteren; de toelichting over de balansposten interpreteren. De cursist kan: een kost of een opbrengst op de resultatenrekening situeren; voorbeelden van de belangrijkste kosten- of opbrengstenrekeningen; de cashflow berekenen en interpreteren; de toelichting over de resultatenrekening interpreteren. Werking van boekhouding Basisprincipes BTW Jaarrekening en Jaarverslag Enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening. Belgische GAAP en IAS/IFRS Sociale balans Vast actief en vlottend actief Eigen middelen en vreemde middelen Nettobedrijfskapitaal Toelichting bij de balans Kosten en opbrengsten Resultaatverwerking Toelichting bij de resultatenrekening Cashflow De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door praktische toepassingen. De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door concrete voorbeelden en actuele artikels. De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door concrete voorbeelden en toepassingen. Tijdens de les wordt bovendien een jaarrekening van een bedrijf klassikaal besproken. Daarnaast bespreekt de cursist ook een eigen jaarrekening naar eigen voorkeur. Hierover kan de cursist op geregelde tijdstippen vragen stellen. De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door concrete voorbeelden en toepassingen. Tijdens de les wordt bovendien een jaarrekening van een bedrijf klassikaal besproken. Daarnaast bespreekt de cursist ook een eigen jaarrekening naar eigen voorkeur. Hierover kan de cursist op geregelde tijdstippen vragen stellen. 15

17 Leerplandoelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist krijgt: inzicht in een investeringsplan, een financieringsplan, kasplan, een prognose van de resultatenrekening en een balansprognose aan de hand van cijfermateriaal. De cursist kan: de belangrijkste ratio s op het vlak van liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit berekenen en interpreteren; een bedrijf op het vlak van liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit beoordelen. Investeringsplan Financieringsplan Kasplan Prognose resultatenrekening Balansprognose Ratio s: Rentabiliteitsratio s Liquiditeitsratio s Solvabiliteitsratio s De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door concrete voorbeelden en toepassingen. De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door concrete voorbeelden en toepassingen. Tijdens de les wordt bovendien een jaarrekening van een bedrijf klassikaal besproken. Daarnaast bespreekt de cursist ook een eigen jaarrekening naar eigen voorkeur. Hierover kan de cursist op geregelde tijdstippen vragen stellen. 16

18 INLEIDING TOT HET RECHT EN METHODOLOGIE 5 INLEIDING TOT HET RECHT EN METHODOLOGIE 5.1 Eenheid A Vereiste voorkennis De cursist hoeft geen andere eenheid gevolgd te hebben Studieduur 60 lestijden TV Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Minimale doelstellingen en leerinhouden De cursist: heeft een inzicht in de functie van het recht; kent de fundamentele rechtsbegrippen; kent de rechtsbronnen en de indeling(en) van het recht; kent de grote lijnen van de politieke en gerechtelijke organisatie binnen België; kan wetgeving, rechtspraak en rechtsleer opzoeken (onder meer via juridische databanken) en raadplegen; maakt kennis met de opbouw van een wet en een vonnis. 17

19 5.1.4 Leerplandoelstellingen Leerplandoelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist: krijgt een inzicht in het begrip en de functie van het recht; maakt kennis met de rechtsbronnen en de indeling(en) van het recht; kan een overzicht geven van de belangrijkste supranationale instellingen; verwerft de grote lijnen van de politieke en gerechtelijke organisatie in België; Wat is recht? Wat is de functie van het recht binnen de samenleving? Opsomming en toelichting van de verschillende rechtsbronnen. De indeling publiek/privaatrecht en nationaal/grensoverschrijdend recht. Kort situeren van de Verenigde Naties, het Europees Hof van de Rechten van de Mens en van de Europese Unie. De federale staat, de regio s, de provincies en de gemeenten: instellingen en bevoegdheden in grote lijnen. De gerechtelijke organisatie in België: de rechtbanken en hoven, en hun bevoegdheden in grote lijnen. Het verloop van een privaatrechtelijke pro- Deel inleiding De cursist wordt aangespoord om kritisch na te denken over het recht en over de rol van het recht in onze samenleving. De hoorcolleges worden aangevuld met interactieve leergesprekken met de cursisten. Hoofdstukken kunnen worden afgesloten met oefeningen (b.v. op de gerechtelijke organisatie). Deel methodologie De cursist wordt aangespoord om zelfstandig wetgeving, rechtspraak en rechtsleer op te zoeken op het Internet en in de bibliotheek, aan de hand van oefeningen. Hij wordt gevraagd om zelfstandig of in groepsverband een vonnis (dat hem wordt aangeboden) te ontleden. 18

20 Leerplandoelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken cedure in grote lijnen, bewijslast en bewijsmiddelen. verwerft een aantal fundamentele rechtsbegrippen; kan een overzicht van de verschillende rechtsdisciplines geven; leert hoe wetgeving, rechtspraak en rechtsleer op te zoeken; kan correct citeren; maakt kennis met de opbouw van een vonnis. De begrippen subjectief recht en rechtssubject, rechtsfeit en rechtshandeling, geldigheid en nietigheid van rechtshandelingen, dwingend en aanvullend recht, natuurlijke en rechtspersonen, staat en bekwaamheid van de persoon, verjaring en rechtsmisbruik De verschillende rechtstakken worden kort gesitueerd. Opzoeken van wetgeving op het Internet en in wetboeken. Opzoeken van rechtspraak in juridische databanken. Opzoeken van rechtsleer en rechtspraak in juridische verzamelwerken en tijdschriften. De voornaamste juridische tijdschriften en basiswerken kunnen opsommen. Citeerwijze van de belangrijkste juridische bronnen. Analyse van een eenvoudig vonnis. 19

21 TOEGEPASTE INFORMATICA 6 TOEGEPASTE INFORMATICA 6.1 Eenheid A Vereiste voorkennis De cursist hoeft geen andere eenheid gevolgd te hebben Studieduur 60 lestijden TV Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden In de eenheid Toegepaste informatica verwerft de cursist inzicht in de meest courante softwarepakketten binnen de kantooromgeving. Hij leert het gangbare besturingssysteem van een computer en het bestandsbeheer te gebruiken. Hij leert de invoer en opmaak van een tekst in een tekstverwerkingsprogramma toe te passen. Hij leert de invoer van gegevens en eenvoudige formules in een spreadsheetprogramma toe te passen. De doelstelling van deze module bestaat erin de cursisten basisbegrippen bij te brengen om hen een algemeen ondersteunend basiskader aan te bieden. 20

22 6.1.4 Leerplandoelstellingen Leerplandoelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken Besturingssysteem en De cursist: leert de verschillende basisonderdelen van een computer en randapparatuur kennen, en de elementaire werking ervan; krijgt inzicht in het aanwezige besturingssysteem en leert er vlot, probleemloos en efficiënt mee werken; krijgt inzicht in . Tekstverwerkingsprogramma De cursist: leert de specifieke terminologie kennen; leert de basistoepassingen met betrekking tot tekst- en bestandsfuncties kennen; leert de mogelijkheden in verband met correct taalgebruik, automatisering om het gebruikscomfort te verhogen kennen; leert opmaak toepassen en lay-out en bladspiegel bepalen, krijgt kennis van de richtlijnen van de BIN-normen; leert de mogelijkheden van een tabel kennen Computersysteem en randapparatuur: terminologie van de belangrijkste onderdelen en hun werking. Besturingssysteem: structuur, werking en specifieke kenmerken. beheer van contactpersonen en groepen, bijlagen en problematiek rond virussen. Begrippen in verband met het tekstverwerkingsprogramma. Toetsenbord, openen, opslaan, wissen, afdrukken, beeldweergave, cursorbesturing, eenvoudig zoeken en vervangen, klembord, knippen, kopiëren en plakken. Spelling- en grammaticacontrole, autocorrectie. Aanbrengen en bewerken van stijlen, opmaakprofielen, sjablonen, toepassen BIN-normen. Tabel maken, opmaken, bewerken. Hoorcollege geactiveerd door toepassingen en voorbeelden. Een combinatie van hoorcolleges en zelfstandig te maken oefeningen en taken (met begeleiding) die achteraf worden verbeterd. 21

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant Centrum voor volwassenenonderwijs DE NOBEL Alexianenweg 2, 3300 Tienen (Tel. 016/81.45.11, fax. 016/82.20.57) J. Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven (Tel en fax. 016/20.18.19, 's avonds,

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2 VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist Leerplan OPLEIDING Telefonist-receptionist Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/694/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week)

LEERPLAN. Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen. (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) LEERPLAN Project algemene vakken met inbegrip van moderne vreemde talen (algemeen vak, lestijd: 7 uur per week) Beroeps Secundair Onderwijs Derde graad ingediend door: Federatie van R. Steinerscholen in

Nadere informatie