Handleiding Handleiding Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012"

Transcriptie

1 Handleiding Handleiding Versie

2 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN CREDITEUREN / INKOOP BANK BIJWERKEN MEMORIAAL TRANSACTIE JOURNAAL CLIEOP TOOL INSTELLINGEN RELATIES TEGENREKENINGEN POSTEN BOEKJAREN MIJN GEGEVENS BIJLAGEN ING BANK PARTICULIERE REKENING ING BANK ZAKELIJK REKENING RABOBANK RABOBANK ZAKELIJK ABN- AMRO FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD van 25 -

3 Financiën Balans Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een entiteit zoals een onderneming, instelling of persoon, op een bepaald moment. De entiteit kan al of niet een rechtspersoon zijn. Anders gezegd: op een balans staat wat je hebt (activa, de linkerzijde van de balans), in de vorm van geld, goederen, enz., en hoe die gefinancierd zijn (passiva, de rechterzijde van de balans): met eigen vermogen of met vreemd vermogen (leningen). Een balans is dus een momentopname van bezittingen en van de manier waarop deze zijn betaald. Aan de hand van een balans krijgt men een indicatie omtrent het vermogen van die entiteit (soms persoon, maar meestal bedrijf) op een bepaalde datum (de balansdatum, meestal is dit 31 december, hoewel grote ondernemingen vaak ook balansen op een kwartaal ultimo publiceren). Het verschil tussen de bezittingen en de schulden is het eigen vermogen. De term "balans" doelt op het evenwicht tussen enerzijds de bezittingen en anderzijds de schulden plus het eigen vermogen. Een balans is, met de winst- en verliesrekening en de toelichting op die stukken, een onderdeel van de jaarrekening. Die is weer, in het spraakgebruik, een onderdeel van het jaarverslag. Bij grotere organisaties is tevens meestal een kasstroomoverzicht opgenomen. Activa: Aan de activa-kant van de balans (debet) staat waarin het vermogen is vastgelegd; posten zijn: Vaste activa Immateriële vaste activa waaronder: Goodwill Materiële vaste activa waaronder: Grond, Gebouw en Machines Financiële vaste activa waaronder: Deelnemingen Vlottende activa Handelsvoorraad Debiteuren Liquide middelen (Geld in kas, op bank- en girorekeningen.) Passiva: Aan de passiva-kant van de balans (credit) staat waar het vermogen vandaan komt. Hoe de onderneming gefinancierd is. Voorbeelden: Eigen vermogen Voorzieningen Vreemd vermogen Hypotheek (lang) Crediteuren (kort) - 3 van 25 -

4 Winst/Verlies rekening Een winst-en-verliesrekening, resultatenrekening of exploitatierekening is, naast de balans en het eventuele kasstroomoverzicht, een onderdeel van een jaarrekening (en daarmee onderdeel van een jaarverslag). De (enkelvoudige) winst-en-verliesrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een entiteit (meestal een onderneming) over een bepaalde periode (meestal een jaar). Het saldo van de winst-en-verliesrekening is de over de periode behaalde winst (positief saldo) of het over de periode geleden verlies (negatief saldo). Heeft een winst-en-verliesrekening betrekking op een groep van entiteiten, dan wordt het overzicht aangeduid als de geconsolideerde winst-enverliesrekening. In de praktijk is het vaststellen van het resultaat een tamelijk gecompliceerde aangelegenheid. Dit heeft vooral te maken met de toedeling van kosten aan meerdere boekjaren. Openstaande Debiteuren Een debiteur is een klant die nog moet betalen. In de boekhouding is een debiteur een persoon of een bedrijf dat moet betalen voor geleverde goederen of diensten. Een debiteur staat aan de linkerkant van een balans, de debet kant; de boekhouder gaat ervan uit dat de klant ook gaat betalen (en dat het bedrijf dus extra bezit (activa) krijgt). Op dit tabblad staan alle openstaande debiteuren, dit kunnen leden zijn, maar ook andere reeds ingeboekte omzet die nog moet worden voldaan. Openstaande crediteuren Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. Een crediteur staat aan de rechterkant, ofwel aan de creditzijde van een balans. De boekhouder gaat ervan uit dat de leverancier betaald gaat worden (en het bedrag dus een schuld (passief) is). Vaak wordt de term gebruikt om mensen aan te duiden die nog niet betaald zijn, maar in principe zijn ook de betaalde leveranciers crediteur. Als de factuur van een crediteur niet betaald wordt binnen de termijn die daarvoor staat, kan een crediteur de betaling gaan opeisen. Dan wordt de crediteur een schuldeiser. Jaarrekeningen De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van de vereniging. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar en een toelichting op beide. Meestal wordt de jaarrekening opgenomen in het jaarverslag en daarmee gelijktijdig bekendgemaakt. Hier staan ook de openstaande debiteuren en crediteuren - 4 van 25 -

5 Boekingen Dit hoofdstuk beschrijft hoe je boekingen moet uitvoeren. Aan het einde van dit document vind je een aantal voorbeeld boekingen. Contributie Het boeken van de contributie: Boeking Deze posten moeten worden ingevuld: Omzetrekening: dit is de post waar de omzet op geboekt moet worden (post contributie) Debiteurrekening: dit is de post waar de debiteurenstand wordt bijgehouden Boekingsdatum: dit is de datum van de boeking Omschrijving: dit is de omschrijving van de boeking > bijvoorbeeld contributie oktober 2012 Tools Totaal bedrag instellen op boekregels Met deze tool kun je over alle geselecteerde personen hetzelfde bedrag instellen. Dit bedrag vul je in bij totaal bedrag. Als alles goed staat kun je deze boeking boeken naar het grootboek. De geselecteerde leden worden dan debiteuren. Deze schuld verdwijnt zodra de bank is bijgewerkt of als er een credit boeking is gedaan voor deze leden. - 5 van 25 -

6 Totaal bedrag evenredig verdelen over de leden Deze tool maakt het mogelijk een bedrag over alle actieve leden te verdelen. Een lid is actief zodra je dit aangeeft bij relaties. Totaal bedrag evenredig verdelen over boekregels Hiermee kun je een bedrag verdelen over alle geselecteerde leden. Deze functie is geschikt als je een bedrag alleen wil boeken op een aantal leden uit verschillende jaren. Standaard contributie post De standaard contributie wordt voor alle actieve leden in 1 keer geplaatst via deze optie. Een lid is actief als je dit aangeeft bij relaties, vul hier ook de maandelijks te betalen contributie in. Deze tool kun je dus goed gebruiken bij het boeken van de maandelijkse contributie. De contributie boeken betekent dat je een boeking doet waarvan je verwacht dat de leden deze gaan betalen. Een lid krijgt dus een hogere schuld, totdat deze weer gecompenseerd wordt door het bijwerken van de bank of een andere boeking op de debiteuren post voor de betreffende relatie. Debiteuren Een debiteur is een klant die nog moet betalen. In de boekhouding is een debiteur een persoon of een bedrijf dat moet betalen voor geleverde goederen of diensten. Een debiteur staat aan de linkerkant van een balans, de debet kant; de boekhouder gaat ervan uit dat de klant ook gaat betalen (en dat het bedrijf dus extra bezit (activa) krijgt). Met deze boeking geef je aan dat je van een relatie nog inkomsten verwacht te ontvangen. Dit kan een lid of een andere relatie zijn. Omzetrekening: Dit is de rekening waar de omzet op is gemaakt. Is dit een post die nog niet beschikbaar is? Dan vul je deze nieuwe post in onder: instellingen > posten > inkomsten. Debiteurenrekening: Dit is de rekening waar het bedrag op komt te staan wat nog moet worden geïncasseerd. Boekingsdatum: Dit is de datum van de boeking. Relatie: Vul hier de relatie in dit je wilt koppelen aan deze boeking. Je kunt hier handmatig een relatie invullen of, indien de relatie reeds bekend is, deze toevoegen door de eerste letter te typen. Er verschijnt dan automatisch een lijst met bekende relaties. De tweede methode heeft de voorkeur. Omschrijving: Vul hier de omschrijving in voor deze boeking. Bedrag: vul hier het bedrag in wat je wilt boeken. - 6 van 25 -

7 Crediteuren / Inkoop Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. Een crediteur staat aan de rechterkant, ofwel aan de creditzijde van een balans. De boekhouder gaat ervan uit dat de leverancier betaald gaat worden (en het bedrag dus een schuld (passief) is). Met deze boeking geef je aan dat je een relatie nog moet betalen. Dit kan een lid of een andere relatie zijn. Zodra je de bank bijwerkt komt dit weer in evenwicht. Omzetrekening: Dit is de rekening waar de kosten op zijn gemaakt. Mocht dit een ontbrekend omzet post zijn, dan kun je deze toevoegen onder: instellingen > posten > uitgaven. crediteurenrekening: Dit is de post waar het bedrag op komt te staan wat nog betaald moet worden. Boekingsdatum: Dit is de datum van de boeking. Relatie: Vul hier de relatie in dit je wilt koppelen aan deze boeking. Je kunt hier handmatig een relatie invullen of, indien de relatie reeds bekend is, deze toevoegen door de eerste letter te typen. Er verschijnt dan automatisch een lijst met bekende relaties. Omschrijving: Vul hier de omschrijving in voor deze boeking. - 7 van 25 -

8 Voorbeeld: Je moet een rekening van 100 euro betalen voor een reparatie aan het dak: Vul de omzet post in: in dit geval onderhoudskosten Vul de crediteurenpost in: in dit geval crediteuren Vul de boekingsdatum in Selecteer een relatie. Indien de relatie nog niet bekend is, voeg deze dan toe bij relaties. (Indien je dit niet doet, wordt de boeking wel uitgevoerd, maar kun je deze niet zien onder openstaande crediteuren.) Vul de omschrijving in van de boeking Bedrag Onderstaand het resultaat van de boeking: als je op 1600 drukt, dan krijg je de boeking te zien. Dit betekent dat je nog 100 euro moet uitgeven aan de relatie, in dit geval Demo. - 8 van 25 -

9 Nadat je de rekening hebt betaald, wordt deze crediteurstand door een handmatige of automatische geïmporteerde bankboeking weer op nul gezet. Importeer nu het toepasselijke bankbestand of voer handmatig deze boeking in. Zoals onderstaand voorbeeld. Let goed op dat de post juist staat. Dit is dezelfde post als waar de crediteur aan verbonden is. Dit is de crediteurenpost in dit geval. Dit is de post waarvoor het geld binnenkomt Let op dat de relatie juist gekoppeld wordt. Mist deze relatie? Voeg deze dan toe via relaties. Let op: debet is geld dat je uitgeeft, credit is geld dat binnenkomt. Resultaat van de boeking in het crediteuren scherm - 9 van 25 -

10 Bank bijwerken Een bankrekening bevat alle transacties die voor die bankrekening gelden. Een transactie kan je handmatig invoeren of importeren via een gedownload transactiebestand bij je bank. Geld dat je opneemt via een betaal automaat. Een storting van bedrag dat je bij een bankkantoor doet. De betaling van de boodschappen bij de supermarkt. Een betaling van de debiteur of crediteur Het overboeken van een bedrag van je betaalrekening naar een spaarrekening. De aankoop van aandelen. Het ontvangen van dividend of rente. Je kunt de gegevens van de bank automatisch bijwerken door een bestand uit de bank omgeving te exporteren. In de bijlage vind je hoe dit gaat voor ING, Rabobank en ABN-AMRO. Het bestand moet een MT940 bestand zijn. Een MT940 bestand, of (SWIFT)-MT940 bestand, is een bestandsformaat om financiële banktransacties te exporteren. Het staat bekend als de "Customer Statement Message" en volgt een specifieke opmaak. Hoewel een globale indeling wordt gebruikt om het MT940-bestand te definiëren, is de uiteindelijke implementatie ervan per bank verschillend. Dit zit in kleine details, zoals een afwijking in de tag of het anders vastleggen van een datum. De meeste banken bieden een Export aan van de banktransacties in MT940-formaat via telebankieren van 25 -

11 Voorbeeld: In dit voorbeeld werken we de bank bij. Door de bank bij te werken, verdwijnen openstaande crediteuren en debiteuren als de rekeningen betaald zijn. Met dit icoontje kun je een rekening toewijzen aan een relatie. De studentenboekhouding koppelt, de volgende keer als je het bestand inleest, direct dit rekening nummer aan de bekende relatie. Met dit icoontje kun je een gekoppelde relatie verwijderen om er zo een andere relatie voor terug te zetten. Stap 1: Selecteer het mt940 bestand middels de oranje knop. (bij de Rabobank heet dit.swi) Stap 2: Selecteer de post. In de meeste gevallen zal dit de bank zijn, maar je kunt ook de spaarrekening of een ander bankbestand inlezen. Stap 3: Wacht even tot het bestand is ingelezen. Stap 4: Selecteer de post waar je op wilt boeken. Voor de contributie is dit bijvoorbeeld de debiteuren post Stap 5: Selecteer de relatie, typ de eerste letters van de naam of voeg met nummer toe aan de relatie. Stap 6: Ga zo alle boekregels af. Stap 7: Druk op boeken naar grootboek om de boekingen door te voeren. een rekening - 11 van 25 -

12 Memoriaal Inboeken van openingsschulden Een memoriaalboeking is een journaalpost waarbij kosten of opbrengsten worden overgeboekt en moet dus daarom altijd in evenwicht zijn. Met een memoriaal boeking kun je geld van de ene naar een of meerdere andere posten verplaatsen zonder bank boeking. U gebruikt het memoriaal om (meestal incidentele) posten te boeken die niet in een van de andere dagboeken thuishoren. Veelal zullen dit correctieboekingen zijn of boekingen waaraan geen financiële transactie ten grondslag ligt, zoals afschrijvingsboekingen aan het eind van een boekingsperiode. Ook het afboeken van de kostprijs- of inkoopwaarde van verkochte goederen van de voorraad zal vaak via het memoriaal gebeuren. Voor inkoop- en verkoopfacturen kan het memoriaal worden gebruikt om positieve of negatieve openstaande posten tegen elkaar weg te boeken. Deze situatie ontstaat bijvoorbeeld in het geval van een creditnota. Datum: Hier vul je de datum in Post: Vul hier de posten in waartussen je wilt boeken Rekening/relatie: Vul hier de gewenste relaties in Omschrijving: Vul hier wel de omschrijving van de boeking in Debet: Het bedrag dat van deze post af gaat Credit: Het bedrag dat bij deze post er bij gaat (debet en credit moeten gelijk zijn maar mogen wel over meerdere regels verspreid zijn van 25 -

13 Het inboeken van debiteuren /openingsschulden bij het aanmaken van de boekhouding: Om een openingsschuld van een lid in te boeken gebruik je een memoriaal boeking: Datum: De datum van de boeking. Posten Post 1: in dit geval 1300 (debiteuren, dit betekend dat het lid een schuld heeft). Post 2: in dit geval 9000 (eigen vermogen, het lid moet nog een betaling doen aan het dispuut er ontbreekt eigen vermogen). Relatie: Selecteer een relatie, indien de relatie nog niet bekend is voeg deze dan toe bij relaties. (Indien je dit niet doet wordt de boeking wel uitgevoerd maar kun je deze niet zien onder openstaande debiteuren). Omschrijving: Omschrijving van de boeking (in dit geval openingsschuld). Debet: In dit geval de hoogte van de schuld. Credit: In dit geval de verwachte inkomsten. Het resultaat van deze boeking is dat het demo lid een openstaande schuld aan het dispuut heeft van 1300 euro van 25 -

14 Het inboeken van crediteuren: Om een openingstegoed van een de vereniging aan een relatie in te boeken gebruik je ook een memoriaal boeking: Datum: De datum van de boeking. Posten Post 1: in dit geval 1600 (debiteuren, dit betekend dat er betaald moet worden) Post 2: in dit geval 9000 (eigen vermogen, er moet nog een betaling gedaan worden, er is teveel eigen vermogen). Relatie: Selecteer een relatie. Indien de relatie nog niet bekend is voeg deze dan toe bij relaties. (Indien je dit niet doet wordt de boeking wel uitgevoerd, maar kun je deze niet zien onder openstaande debiteuren). Omschrijving: Omschrijving van de boeking (in dit geval openingsschuld). Debet: In dit geval de hoogte van de schuld. Credit: In dit geval de verwachte inkomsten. Het resultaat van deze boeking is dat het demo lid een openstaande tegoed van de vereniging heeft van 1300 euro van 25 -

15 Transactie journaal In het transactie journaal kun je zien welke boekingen je gedaan hebt. Anders dan in andere boekhoudprogramma s kun je hier wel onjuiste boekingen verwijderen. Mocht er dus iets fout gaan, klik dan op de transactie en je kunt deze verwijderen. De transacties zijn niet geheel verwijderd, maar niet meer te zien in de studentenboekhouding. Wil je transacties terug zien van voorgaande jaren? Dan moet je dat boekjaar op lopend zetten van 25 -

16 Clieop Tool Cliëntopdrachten (Clieop) is de naam van het elektronische bestand dat banken gebruiken voor aanlevering van zakelijke betalingen of van incasso-opdrachten. Met de Clieop tool kun je bestanden maken, welke je kunt inlezen bij de bank. Clieop03 is geschikt om binnenlandse betaal- of incassoopdrachten te importeren. Met het Clieop bestand, dat je maakt met deze tool, kun je automatisch het aangegeven bedrag incasseren van de rekeningen van de leden. Als je naar de pagina Clieop tool gaat dan staan daar alle actieve leden met hun vaste contributie. Je kunt dit eventueel aanpassen door gebruik te maken van de tools: Totaal bedrag verdelen over de boekregels: Totaal bedrag instellen: Als het naar wens is, druk je op Clieop bestand downloaden. Dit bestand kun je direct weer uploaden bij je zakelijke rekening. Als je dit niet kunt vinden, moet je de bank bellen en vragen of ze dit voor je kunnen activeren. Let op: een Clieop bestand genereren betekent niet dat er een boeking wordt gedaan. Dit moet je dus alsnog doen bij contributie. Let op: om deze functie te kunnen gebruiken, moet je dit aanvragen bij de bank. Neem contact op met de bank om deze functie te activeren van 25 -

17 Instellingen Relaties Hier kun je je relaties bewerken en de standaard contributie invoeren. Door op de knop synchroniseren te drukken, kijkt de studentenboekhouding of er nieuwe leden aangemeld zijn bij het StudentenCMS. Bestaande leden worden niet overschreven. Mocht je nog geen koppeling hebben met het StudentenCMS hebben, neem dan contact op. Met de knop relatie toevoegen kun je handmatig relaties toevoegen. Doe dit secuur en netjes en je zult hier weinig meer aan hoeven te doen. Relaties zijn niet alleen de leden, maar ook de bakker, supermarkt etc. Kom je later nieuwe relaties tegen kun je deze altijd gemakkelijk toevoegen. Als je gebruik wenst te maken van de Clieop tool is het noodzakelijk dat bij alle leden in ieder geval de volgende onderdelen juist zijn ingevuld: Contributie Vul hier de standaard contributie in voor het lid. Bij het genereren van een Clieop bestand en de contributie worden deze dan automatisch geplaatst. Clieop naam rekening Vul hier de naam in van de rekening houder. Het is van belang dat dit correct ingevuld wordt, dus voorletters en achternaam. Deze naam wordt gebruikt voor de Clieop bestanden die bij de bank ingelezen kunnen worden. Clieop - rekening nummer Vul hier het rekeningnummer in van de rekening houder. Het is van belang dat dit correct ingevuld word. Dit rekening nummer wordt gebruikt voor de Clieop bestanden die bij de bank ingelezen kunnen worden van 25 -

18 Relaties toevoegen: Actieve relatie Als je bij een relatie aangeeft dat deze actief is dan komt het lid naar voor, zodra je bijvoorbeeld de contributie boekingen doet of de Clieop tool gebruikt. Naam De naam van het lid. Deze kun je naar wens invullen. Groep Dit is de groep of het jaar waar het lid inzit. Je kunt losse groepen selecteren bij de contributie en HO tools. Dus plaats elk lid in de juiste groep. adres Dit is het adres wat gebruikt word voor aanmaningen. Telefoonnummer Dit is het nummer wat gebruikt word voor aanmaningen. Standaardpost Dit is de standaard post die bij een relatie wordt geactiveerd bij het doen van een boeking. Vanzelfsprekend kun je dit nog handmatig aanpassen. Gebruik voor leden standaard de post debiteuren, want hiermee komt de contributie direct op de juiste post. StudentenCMS account Deze functie is alleen bruikbaar indien de vereniging beschikt over het StudentenCMS. Met behulp van deze koppeling worden de leden geïnformeerd over hun openstaande schulden. Contributie Vul hier de standaard contributie in voor het lid. Bij het genereren van een Clieop bestand en de contributie worden deze dan automatisch geplaatst. Clieop naam rekening Vul hier de naam in van de rekening houder. Het is van belang dat dit correct ingevuld word, dus voorletters en achternaam. Deze naam wordt gebruikt voor de Clieop bestanden die bij de bank ingelezen kunnen worden. Clieop - rekening nummer Vul hier het rekeningnummer in van de rekening houder. Het is van belang dat dit correct ingevuld wordt. Dit rekening nummer wordt gebruikt voor de Clieop bestanden die bij de bank ingelezen kunnen worden van 25 -

19 Tegenrekeningen In dit overzicht vind je welke rekening aan welke relatie is gekoppeld. Mocht er een relatie aan een verkeerde rekening gekoppeld zijn dan kun je dat hier verwijderen van 25 -

20 Posten Via het tabblad posten kun je nieuwe posten toevoegen, standaardposten aanpassen en alle standaard posten die we reeds hebben klaargezet toevoegen. De standaard posten zijn de posten waarmee de studentenboekhouding boekingen uitvoert, zoals de contributie boeking en de bankbijwerken. Zorg dat de posten die je gebruikt ongeveer gelijk zijn aan onderstaande. Na het aanpassen van de posten druk je op Standaard posten opslaan Knop: Standaard posten toevoegen De eerste keer dat je de studentenboekhouding gaat inrichten druk je eenmaal op deze knop. Alle standaard posten die beschikbaar zijn, worden nu toegevoegd. Je kunt vanzelfsprekend deze posten later wijzigen of verwijderen. Let op: je mag geen posten verwijderen waar reeds boekingen op gedaan zijn! Als je dit doet dan is de balans niet meer in verhouding van 25 -

21 Post toevoegen Code: geef de post de gewenste code. Probeer de gegeven codes zo in te delen dat het logisch blijft, bijvoorbeeld alle liquide middelen 1000, 1001, 1002 etc., alle vorderingen 1300, 1301, 1302 Naam: zorg dat je een begrijpelijke, korte naam aan de post geeft Activa: Aan de activa-kant van de balans (debet) staat waarin het vermogen is vastgelegd; posten zijn: Vaste activa immateriële vaste activa waaronder: Goodwill materiële vaste activa waaronder: Grond, Gebouw en Machines financiële vaste activa waaronder: Deelnemingen Vlottende activa Handelsvoorraad Debiteuren Liquide middelen (Geld in kas, - en girorekeningen.)op bank Passiva: Aan de passiva-kant van de balans (credit) staat waar het vermogen vandaan komt. hoe de onderneming gefinancierd is. Voorbeelden: Eigen vermogen Voorzieningen Vreemd vermogen Hypotheek (lang) Crediteuren (kort) Postsoort: Balans Liquide middelen: geld in kas, - en girorekeningen Vorderingen: geld dat nog verwacht wordt Kortlopende schulden: schulden die op korte termijn moeten worden voldaan Reserves: schulden die op langere termijn moeten worden voldaan, (het eigen vermogen is ook een schuld aan de leden van de vereniging) Winst en Verlies rekening Inkomsten: inkomende geld stromen Uitgaven: uitgaande geld stromen Druk nu op toevoegen van 25 -

22 Boekjaren Een boekjaar is de periode waarover een financieel verslag loopt. Het jaarverslag en de jaarrekening worden over een boekjaar opgemaakt. Het boekjaar beslaat over het algemeen 12 maanden, die gelijk kunnen lopen met het kalenderjaar (vanaf 1 januari tot en met 31 december). Een boekjaar kan echter ook een andere periode beslaan (bijvoorbeeld vanaf 1 juli tot en met 30 juni). In dat geval is er sprake van een gebroken boekjaar. Ook mag een boekjaar langer of korter dan 12 maanden zijn, met een maximum van 24 maanden min 1 dag. Elke keer dat er een nieuwe bestuurder aantreed om de boekhouding over te nemen of dat er een nieuw jaar begint, moet je zelf een nieuw boekjaar starten. Geef het boekjaar een naam, een startdatum en een einddatum. Om het oude boekjaar af te sluiten, zet je deze op afgesloten. Het nieuw aangemaakte boekjaar zet je dan op lopend van 25 -

23 Mijn gegevens Hier kun je de gegevens wijzigen en de beschikbare gegevens invullen van 25 -

24 ABN-AMRO De onderstaande stappen leggen uit hoe je jouw transacties kunt downloaden vanuit ABN Amro internetbankieren. Wij adviseren je om de exportbestanden op te slaan op een herkenbare locatie op je computer, zoals bijv. Mijn documenten, en daarbij raden we je af om na het downloaden het bestand te openen met programma s zoals bijvoorbeeld Excel. Als je onderstaande stappen hebt doorlopen kun je weer verder gaan met stap 2 van de bankbijwerken. Stap 1 Ga naar en log in op ABN AMRO Internet Bankieren Stap 2 Klik op mutaties downloaden Let op: binnen ABN AMRO bestaat ook de mogelijkheid afschriften downloaden. Hiermee download je echter een.pdf-bestand van je afschriften. Dit bestand kan niet in de studentenboekhouding geopend worden van 25 -

25 Stap 3 Exportformaat selecteren en periode aangeven Bij het exportformaat kies je voor MT940. Let op: het beste is om het bestand op te slaan op een herkenbare locatie op je computer, bijvoorbeeld Mijn documenten. Na het opslaan raden we aan om het bestand niet te openen met een programma zoals Excel. Hierdoor wordt namelijk de opmaak van het bestand verstoord. Ga nu verder met stap 2 van de bankbijwerken - 25 van 25 -

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Pro Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Hoe begin ik met Reeleezee?

Hoe begin ik met Reeleezee? Hoe begin ik met Reeleezee? Met deze eenvoudige instructie bent u binnen vijf minuten aan de slag met uw eigen administratie. Zelfs als u niets van boekhouden weet. Boekhouden in Reeleezee lijkt sterk

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding boekhouding Versie 0.2 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het boeken van crediteurenfacturen... 4 2.1 Het boeken van de factuur op een nieuwe relatie... 4 2.2 Het boeken van

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Inhoudsopgave Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Eerste keer openen... 3 Eerste keer openen op tweede computer...

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie