VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN EVERE TEL 02 / FAX 02 / VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE"

Transcriptie

1 VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN EVERE TEL 02 / FAX 02 / VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE Varia - Horeca Relatiegeschenken Vakantie Verzekeringen Individuele hulpverlening

2 VZW SSD GPI: MISSIE VISIE WAARDEN Missie De sociale dienst van de politie draagt, als onafhankelijke component van de geïntegreerde politie, bij tot het welzijn van alle begunstigden van de sociale dienst door materiële en niet-materiële hulp te verschaffen, zowel in hun beroepsleven als in hun privé-leven, en dit onder de vorm van individuele en collectieve voordelen. Visie De sociale dienst wil zich onderscheiden door zowel een aanbod te ontwikkelen voor de gezinnen met sociale, persoonlijke problemen als voor de gezinnen die geen individuele hulp nodig hebben. In een maatschappij waar steeds meer gezinnen problemen krijgen door de snel evoluerende en stresserende samenleving of die geplaagd worden door ontsporende budgetten en een dalende koopkracht wil onze sociale dienst met gemotiveerde en flexibele medewerkers hierop een antwoord geven en streven naar een optimale dienstverlening aan de begunstigden. Samen bouwen we aan een performante, kostenefficiënte, transparante, dynamische en innoverende organisatie, die steeds betere diensten levert en die als dusdanig herkend en erkend wordt. Waarden Om dit te realiseren, met respect van de deontologische code en afziende van elke vorm van winstbejag, handelen wij: professioneel, vertrouwelijk, persoonsgericht.

3 1 Uw vernieuwde SSD GPI-kaart Heeft u uw vernieuwde SSD GPI-kaart in deze zending gevonden? U kan uw oude kaart dan weggooien. Noteer uw kaartnummer in dit boekje en bewaar het zorgvuldig zo kan u bij verlies of diefstal steeds blijven gebruik maken van de SSD GPIdiensten tot u uw nieuwe kaart bij u ontvangt * Mijn SSD GPI-kaartnummer: DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE VZW / ONDERNEMINGSNUMMER O U D - S T R I J D E R S L A A N 1 9 0, E V E R E T E L 0 2 / w w w. s s d gpi.be COLLECTIEVE VOORDELEN FAX 02 / INDIVIDUELE HULPVERLENING FAX 02 / (*) Deze kaart blijft geldig tot ontvangst van de 2016-versie. Ze is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de vzw SSD GPI. De vinder wordt verzocht om de kaart terug te zenden LE SERVICE SOCIAL DE LA POLICE VAN PIPERZEEL JEFKE specimen 2 AV. DES ANCIENS COMBATTANTS 190, 1140 EVERE T E L 0 2 / w w w. s s d gpi.be AVANTAGES COLLECTIFS FAX 02 / AIDE INDIVIDUELLE FAX 02 / (*) Cette carte est valable jusqu à réception de la version Elle est strictement personnelle et reste la propriété de l'asbl SSD GPI. Toute personne trouvant la présente est priée de la renvoyer. VZW SSD GPI: DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE De sociale dienst biedt u zowel individuele hulpverlening, collectieve voordelen als horecadiensten aan. Ontdek meer details op de volgende pagina s. Leg deze handleiding niet ergens in een verloren hoekje want ze wordt slechts eenmaal per jaar verstuurd. Eventuele nieuwigheden worden u meegedeeld via brief en/of . Raadpleeg ook regelmatig www. ssdgpi.be! De info in deze uitgave is een momentopname en kan op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande betekening. De belangrijkste nieuwigheden ten opzichte van de 2010-uitgave, zijn in het geel aangegeven. De SSD GPI-begunstigde Wie? De begunstigden van deze vereniging zonder winstoogmerk kan men samenvatten als: alle personeelsleden van de federale en lokale politiediensten, zowel administratief als operationeel de gepensioneerden van deze diensten hun gezin en partner, wonende onder hetzelfde dak. Herkenbaar aan de SSD GPI-kaart Bij alle voordelen zal u het SSD GPI-kaartnummer moeten doorgeven of de SSD GPI-kaart tonen. 2 Het persoonlijke kaartnummer met de naam van de hoofdbegunstigde dat o.a. toegang tot de SSD GPI-website verschaft en op alle aanvraagformulieren dient te worden vermeld. Een tweede universele streepjescode staat ter uwer beschikking om van een aantal extra voordelen te kunnen genieten. SSD GPI-kaart verloren of gestolen? U kan dan een SSD GPI-kaart aanvragen met een formulier (zie achteraan).

4 Concept, redactie en realisatie: Annabelle Collard, Ludo Helsen, Wim Merckx, Cécile Vandevandel, Ludwig Van Wesemael Verantwoordelijke uitgever: Ludwig Van Wesemael, Oud-Strijderslaan, Evere Ondernemingsnummer vzw SSD GPI: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: De gegevens die vermeld worden in de formulieren, contracten, bestelbons en reserveringsformulieren die uitgaan van de vzw SSD GPI en die u terugzendt aan de vzw SSD GPI worden behandeld door de vzw SSD GPI waarvan de zetel gevestigd is te Oud-Strijderslaan, Evere. De behandeling van de gegevens hebben tot doel de opvolging van de klanten, de overmaking van de gegevens aan de operatoren (waarin de vzw SSD GPI begrepen is) die diensten en kortingen aanbieden aan de vzw SSD GPI opdat ze deze voordelen effectief kunnen doorvoeren, documentatie of publiciteit van de vzw SSD GPI of van elk ander organisme dat voordelen aanbiedt aan de begunstigden van de vzw kunnen verspreiden. In algemene zin en zonder verzet van uwentwege (met gewone briefwisseling geadresseerd aan de sociale zetel van de vzw en vergezeld van een bewijs van uw identiteit), is het ons toegestaan uw gegevens toe te zenden aan organisaties die op contractuele basis met de vzw samenwerken, die producten of diensten aanbieden die u kunnen interesseren. Op uw verzoek (met gewone briefwisseling geadresseerd aan de sociale zetel van de vzw en vergezeld van een bewijs van uw identiteit bijvoorbeeld aan de hand van een fotokopie van de identiteitskaart), verlenen we u toegang tot alle informatie die u betreft. Indien u deze gegevens wil raadplegen, neem dan contact op met onze dienst op het hierboven vermelde adres. Op verzoek, bieden we aan de begunstigden van onze vzw de mogelijkheid de onjuistheden inzake die gegevens, die hen betreffen, te laten verbeteren. Neem contact op met onze dienst op het bovenvermelde adres. De begunstigden die geen kennis hadden van de huidige beschikkingen bij de publicatie van de eerste brochure, kunnen gratis hun toestemming inzake de verwerking en inzake de overmaking van hun gegevens aan derden intrekken door hun verzet te laten kennen door middel van een gewone briefwisseling gezonden aan de sociale zetel van de vzw vergezeld van een bewijs van hun identiteit (bijvoorbeeld aan de hand van een fotokopie van de identiteitskaart). De vzw SSD GPI eerbiedigt de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van de gegevens met persoonlijk karakter alsook de Wet van 11 december 1998 die de Richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995, met betrekking tot de bescherming van de fysieke personen in het geval van de verwerking van de gegevens met persoonlijk karakter en het vrij verkeer van die gegevens, in de wetgeving opneemt. Desalniettemin, wanneer u denkt dat onze publicaties ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals ze beschreven is, niet eerbiedigen, kan u ons contacteren op het telefoonnummer 02/ Algemeen: Als u deze uitgave niet meer wenst te ontvangen dient u dit te melden met een brief aan de SSD GPI Brochure, Oud-Strijderslaan, Evere. De gepensioneerden dienen ons in geval van adreswijziging eveneens een brief te zenden. Door onze financiële onafhankelijkheid kunnen we op een onpartijdige manier verschillende commerciële voordelen bekomen en aanbieden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve vermeldingen, o.a. voor prijsvermeldingen of afbeeldingen in deze publicatie, noch voor prijsaanpassingen na datum publicatie. Gegevens in deze brochure betreffende aanbiedingen/producten uit vorige publicaties, vernietigen uiteraard de gegevens uit vorige publicaties. Alle aanbiedingen gelden slechts tot uitputting van de voorraad. De vermelde prijzen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW, de voordelen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen. INHOUD De individuele hulpverlening voor iedereen! De individuele hulpverlening verduidelijkt (p9) De individuele hulpverlening per regio (p14) Collectieve voordelen Verzekeringen (p22) Vakantie (p42) Varia - Horeca (p70) Relatiegeschenken (p102) Praktische informatie. (De belangrijkste wijzigingen t.o.v. vorig jaar, zijn aangeduid met geel.) P 8 P 20 P 103

5 Welkom bij......de individuele hulpverlening

6 DE INDIVIDUELE HULPVERLENING VERDUIDELIJKT De vzw SSD GPI biedt hulpverleningsmogelijkheden bij sociale moeilijkheden aan alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gepensioneerden en hun gezin.* Onze maatschappelijk assistenten en juriste kunnen hulp bieden door middel van: sociale informatie, psychosocialehulpverlening, juridisch advies, bemiddeling en administratieve hulp. In bepaalde gevallen kan een financiële hulp worden toegekend. (*) Bij betwisting beslist de Raad van Bestuur. Sociale informatie: Het is niet altijd gemakkelijk de weg te vinden in de verschillende regels, reglementeringen, wetgevingen, statuten en informatie,.... Als men door het bos de bomen niet meer ziet, kan men een beroep doen op onze maatschappelijk assistenten. Zij kunnen samen met u op zoek gaan naar de juiste informatie. Bv.: adres hulpverleningsorganisatie, kinderbijslag, pensionering, ziekenhuisopname, disponibiliteit, het statuut,... Kortom, rond bijna elk sociaal onderwerp kunnen we u op weg helpen om een antwoord te vinden. Psychosociale hulpverlening Men heeft een probleem dat thuis, met collega s of vrienden niet kan besproken worden en toch wil men een oplossing vinden. Zo kan u geconfronteerd worden met verslaving, relatieproblemen, echtscheiding, gezondheidsproblemen, overlijden,.... Onze hulpverleners zullen u, in alle vertrouwelijkheid, tijd en ruimte geven om uw verhaal te doen. Zij kunnen u helpen om meer klaarheid te scheppen in uw situatie en/of een oplossing te vinden. Een doorverwijzing naar meer gespecialiseerde diensten is eveneens mogelijk. Financiële hulpverlening Iedereen kan in de loop van zijn leven geconfronteerd worden met financiële problemen. Deze kunnen soms zo ernstig zijn dat men er met eigen middelen niet meer uitkomt. Bv.: facturen die zich opstapelen, deurwaarders die komen aankloppen, dreiging met beslag op wedde, verkoop van de huisraad,. Wat kunnen wij doen? er samen over praten kan al opluchten helpen opnieuw zicht te krijgen op de situatie nagaan welke mogelijkheden er nog zijn en hoe deze te gebruiken samen een aantal administratieve stappen ondernemen budgetbegeleiding helpen, adviseren en doorverwijzen naar andere diensten. Om een korte moeilijke financiële periode te overbruggen Individuele hulpverlening

7 (noodsituatie) biedt onze dienst de mogelijkheid tussen te komen in de vorm van een gerichte financiële tussenkomst, lening of voorschot. Elke tussenkomst gaat gepaard met een sociaal onderzoek om een zicht te krijgen op de globale situatie en om te kunnen bepalen of een tussenkomst opportuun is. Bemiddeling Onze maatschappelijk assistenten streven er naar om de noodzakelijke informatie te geven zodat de hulpvrager de nodige oplossingen kan vinden. Indien dit niet het gewenste resultaat geeft, kan de hulpverlener contact opnemen met de betrokken dienst. Administratieve hulpverlening Aanvragen voor sociale tussenkomsten kunnen zo ingewikkeld zijn dat men moeite kan hebben om een dergelijk dossier samen te stellen (bv. een aanvraag voor een overlevingspensioen). Onze maatschappelijk assistenten kunnen u daarbij helpen. Onze dienst zal echter uw volledige administratie niet overnemen en zal bijvoorbeeld niet uw belastingsaangifte doen. Het moet wel degelijk gaan om sociale administratie. Juridisch advies De vzw SSD GPI heeft ook een juriste ter beschikking, Mevrouw Vertongen.* Zij geeft u raad bij juridische problemen die zich situeren, ook in de private of familiale sfeer. Voor de rechtbank pleiten voor u, doet zij niet. Dat moet gebeuren met een eigen advocaat. (*) Telefonisch contact: maandag en woensdag u. / u. Consultaties op afspraak: dinsdag en donderdag vzw SSD GPI individuele hulpverlening Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere TEL 02 / FAX 02 / Individuele hulpverlening

8 (1) (2) (3) DE INDIVIDUELE HULPVERLENING PER REGIO U kan rechtstreeks contact opnemen met de maatschappelijk assistent(e) van uw regio. Hinder deze hulpverleners niet tijdens hun sociaal werk met vragen over de collectieve diensten! Hiervoor dient u het algemene infonummer 02/ te gebruiken ( (4) (5) (6) Directie: Annabelle Collard vzw SSD GPI individuele hulpverlening Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere TEL 02 / FAX 02 / Individuele hulpverlening 14

9 West-Vlaanderen Contact in Oudenaarde: 2 de en 4 de woensdag van de maand 9-12 u. Pz Vlaamse Ardennen Minderbroederstraat 1, 9700 Oudenaarde Annelies Govaert (1) 0478/ Contact in Brugge: maandag en vrijdag 9-12 u. Complex Refuge Zandstraat 148, 8200 Brugge Contact in Kortrijk: dinsdag 9-12 u. Lokale politie VLAS Oude Vestingsstraat 2a, 8500 Kortrijk Oost-Vlaanderen Bart Oosterlinck (2) 0479/ Contact in Gent: vrijdag 9-12u. Groendreef 181, 9000 Gent 1 ste en 3 de woensdag van de maand 9-12 u. vzw Opac, havennummer 4230 A Sprendonkstraat 5, 9042 Gent Antwerpen Elke Van de Vel (3) 0478/ Contact in Wilrijk: vrijdag 9-12 u. Medische dienst Boomsesteenweg 180, 2610 Wilrijk Contact in Turnhout: 2 de en 4 de woensdag van de maand, 9-12 u. Federale politie Campus Blairon 300, 2300 Turnhout Limburg Serge Lefever (4) 0479/ Contact in Hasselt: maandag 9-12 u. Luikersteenweg 228, 3500 Hasselt Individuele hulpverlening

10 Contact in Genk: 1 ste woensdag van de maand 9-12 u. Politieschool Limburg PLOT Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk Contact in Noord-Limburg: 3 de woensdag van de maand 9-12 u. Lokale politie HANO Energiestraat 3, 3910 Neerpelt Vlaams-Brabant Brussel Elke Anthoon (5) 0478/ Contact in Evere: maandag 9-12 u. vzw SSD GPI individuele hulpverlening Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere Contact in Leuven: 1 ste en 3 de dinsdag van de maand 9-11 u. Lokale politie Leuven Philipssite 4, 3001 Heverlee Contact in Asse: 2 de dinsdag van de maand u. Pivo Poverstraat 75, 1731 Asse Vlinder Tina Woods (6) Om de beschikbaarheid van de hulpverleners te waarborgen in iedere regio, bestaat de individuele hulpverlening ook uit Vlinders. Franstalige assistenten Brabant Wallon / Bruxelles Géraldine Defalque (0479/ ) Namur / Luxembourg Christine Pigeon (0478/ ) Hainaut Delphine Darville (0478/ ) Hainaut Sylvie Dequenne (0478/ ) Liège Catherine Degeye (0479/ ) Vlinders Laetitia Malaise, Yesim Koçak Individuele hulpverlening

11 Collectieve voordelen De vele collectieve voordelen, klaar om te plukken!

12 DE vzw SSD GPI biedt een hele waaier verzekeringen. Best doet u een prijsvergelijking van uw huidige verzekeringspolis met de polis berekend door een van onze verzekeringspartners. U zal aangenaam verrast worden! De belangrijkste nieuwigheden ten opzichte van de 2010-uitgave, zijn in het geel aangeduid. Bij het afsluiten van een autoverzekering dient u zeker stil te staan bij de frequentie waarmee u uw wagen gebruikt.ook leeftijd speelt een grote rol. Iedere gezinssituatie is anders en moet dus individueel onderzocht worden om zo de pro s en contra s af te wegen. We brengen een aantal verzekeringspartners aan waarvan we weten dat ze een goede waarborg bieden aan een eerlijke prijs. Om scherpere prijzen te kunnen hanteren worden er ook verzekeringspakketten voorgesteld. Ziekenhuiskosten kunnen hoog oplopen. U laten verzorgen aan een betaalbare prijs kan. Maak gebruik van onze collectieve hospitalisatieverzekering. In bepaalde gevallen wordt de verzekering aangeboden door uw werkgever. Vanaf 2011 levert de vzw SSD GPI een extra financiële inspanning voor de 65-plussers. We bieden eveneens overlijdensverzekeringen aan. De recentste informatie en details, over dit onderwerp, vindt u op Verzekeringen 22

13 Prijsgunstige autoverzekeringen Vooraleer een autoverzekering af te sluiten is het belangrijk om even na te gaan hoeveel kilometers u jaarlijks aflegt. U kan heel wat besparen door de gepaste verzekering te kiezen. Jonge bestuurders dienen dikwijls hoge verzekeringspremies te betalen. Vaak is het moeilijk om een verzekeringsmaatschappij te vinden waarbij ze mogen aansluiten. De vzw SSD GPI heeft een aantal verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars bereid gevonden om oplossingen te bieden voor al deze hindernissen. Ethias geeft u, als personeelslid van de geïntegreerde politie, voordelen voor autoverzekeringen. Via Ethias-kantoren, contact center of website CBFA0196 / Ondernemingsnummer: Uw voordelen: tariefkortingen, tariefvoordelen voor kinderen die onder hetzelfde dak wonen premiekorting van 5% op de waarborg stoffelijke schade per jaar dat u schadevrij rijdt. U kunt maximaal tot 20% premiekorting bekomen geen vrijstelling in de waarborg stoffelijke schade indien u de herstelling laat uitvoeren door een erkende garagist gratis maandelijkse betalingen rechtsbijstandsformule voor 25,00. Hoe een prijsofferte bekomen? Bel naar het ETHIAS contact center (011/ ) of bezoek één van onze meer dan 40 kantoren. Verzekeringen 24

14 Een kilometerverzekering voor bestuurders vanaf 29 jaar. Via Corona Direct CBFA0435 Corona Direct is de enige verzekeringsmaatschappij in België met een échte autoverzekering per km. U betaalt dikwijls tot de helft minder dan voor een gewone autoverzekering. Aanbod voor u en uw gezinsleden ouder dan 29 jaar zonder schade in fout de voorbije 5 jaar. Uw voordelen U betaalt alleen voor kilometers die u écht rijdt. Rijdt u km per jaar, dan betaalt u minder dan voor km per jaar; U krijgt een Joker: daardoor stijgt uw BA-verzekeringspremie niet bij uw eerstvolgende ongeval in fout ; Geen dure tussenpersonen: u spreekt altijd rechtstreeks met uw persoonlijke dossierbeheerders; Bent u 58 jaar of ouder? Dan blijft u verzekerd zolang u zelf wilt. Zelfs na meerdere ongevallen; Corona Direct is 24u/24 bereikbaar. Hoe werkt het? U schat vooraf hoeveel km u per jaar met de auto rijdt. Op basis daarvan wordt uw autoverzekering berekend. Aan het einde van elk verzekeringsjaar wordt uw premie herberekend op basis van het aantal km dat u dat jaar gereden heeft. Is dat minder dan u dacht, dan krijgt u het verschil terugbetaald. Gratis offerte Bereken uw persoonlijke Kilometerverzekering op of bel naar 02/ De verzekeringsmakelaar AlliA biedt u een heel prijsgunstige autoverzekering aan! Via AlliA AlliA Brussels - Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel - Fax 02/ CBFA13971 / Ondernemingsnummer: De verzekeringsmakelaar AlliA heeft een groepsprogramma autoverzekeringen uitgewerkt voor u, uw partner en de inwonende familieleden. U krijgt de mogelijkheid een autoverzekering af te sluiten met een belangrijke korting! Info: Via: (offerte-aanvraagformulier kan hier worden gedownload). U kan ook rechtstreeks contact opnemen met ALLiA. Via (offerte-aanvraagformulier ingevuld verzenden). Via telefoon: 02/ Verzekeringen

15 BRAND- EN FAMILIALE VERZEKERING Om iedereen de kans te geven de voor hem meest aangepaste formule te kiezen, werken wij samen met verschillende maatschappijen: P&V, ETHIAS, CORONA (Concordia), AVERO (AlliA),.... Het is aan u om een keuze te maken tussen deze maatschappijen. ETHIAS WONING CBFA0196 / Ondernemingsnummer: De voordelen als personeelslid van de geïntegreerde politie: 5% korting op uw brand en familiale verzekering gratis dekking van de waarborg onrechtstreekse verliezen alle eco installaties verzekerd zonder meerpremie maandelijkse betaling van de premie indien deze hoger is dan 150,00 gratis en gedurende 3 maal per jaar telefonisch juridische bijstand indien u de brand- en de familiale verzekering bij Ethias onderschrijft. Hoe een prijsofferte bekomen? Via het contact center: 011/ Inschrijvingen gebeuren rechtstreeks bij de maatschappij of via één van onze meer dan 40 kantoren. IDEAL HOME (P&V) CBFA0058 De voordelen als personeelslid van de geïntegreerde politie : Een eenvoudig telefoontje naar 02/ en P&V : geeft u alle nodige inlichtingen in verband met de waarborgen van de verzekering Ideal Home deelt uw persoonlijke premie mee aan het voorkeurtarief stelt uw Ideal Home contract op en zegt uw huidige polis op als personeelslid van de politie kunt u uw premie Ideal Home per maand betalen, zonder bijkomende kosten. Nieuw: Corona Direct Woningverzekering Via Corona Direct CBFA0435 Corona Direct heeft de waarborgen van zijn Woningverzekering fors uitgebreid. Bovendien bleven de tarieven dezelfde, terwijl de meeste andere verzekeraars hun premies verhoogden. Extra voordelen Uw zonnepanelen zijn verzekerd tegen schade en diefstal. Vandalisme aan uw woning? Corona Direct betaalt de herstellingskosten. Wordt de grafsteen van een familielid beschadigd? Dan wordt die schade terugbetaald. Uw huis is verzekerd tegen condensatie die de dubbele beglazing van uw ramen ondoorzichtig maakt. Loopt u brandwonden op? Dan wordt uw behandeling in het ziekenhuis terugbetaald. Glasbreuk van uw vitrokeramische kookplaten en plasma-, LCD- of LED-tv is mee verzekerd. Stormschade aan tuinmeubelen en barbecue. Bij uw inboedel kan uw auto in uw garage mee verzekerd worden.... Korting als personeelslid van de geïntegreerde politie 10% blijvende korting op uw verzekeringspremie Gratis offerte Bel de Klantendienst van Corona Direct op 02/ Verzekeringen

16 DE COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN De vzw SSD GPI heeft zijn uiterste best gedaan om u een nog voordeligere hospitalisatieverzekering aan te bieden. U zal het zeker merken wanneer u de prijzentabel vergelijkt met de gangbare prijzen. Vanaf de leeftijd van 65 jaar, kan u in bepaalde gevallen zelfs genieten van een SSD GPI-tussenkomst! De betalende hospitalisatieverzekering via de verzekeringsmaatschappij Ethias Aanbevolen voor de: operationele personeelsleden gepensioneerden (opgelet aansluiting moet gebeuren vóór de leeftijd van 65 jaar: zie ook pagina 34) CALog-personeelsleden met het oude statuut CALog-personeelsleden met recht op gratis medische zorgen familieleden (1 ste graad, wonend onder hetzelfde dak) ; partner (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend), kinderen, kinderen (nieuwe) partner* (*) Kinderen wonende bij de ex-partner worden ook tot deze verzekering toegelaten. Aansluitingsformulier, polisvoorwaarden, premies, aangifteformulieren, vindt u terug op Belangrijkste algemeenheden van de polis: Bij een keuze voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer hoeft u geen vrijstelling te betalen. De vrijstelling bedraagt 250,00 voor een verblijf in een eenpersoonskamer. De pre -hospitalisatieperiode is bepaald op 1 maand, de post - hospitalisatieperiode op 3 maand. De vergelijkende jaarpremies van Ethias in 2011 Prijzen inclusief taks Van 0 tot en met 20 jaar Van 21 tot en met 49 jaar Van 50 tot en met 64 jaar Van 65 tot en met 69 jaar Vanaf 70 jaar Polis eenpersoonskamer 52,50 136,50 249,90 382,80 507,15 Polis tweepersoonskamer* 39,60 121,00 192,50 352,00-150,00 = 202,00 440,00-150,00 = 290,00 Verzekeringen 30

17 Extra voordelen voor de polis tweepersoonskamer : deze prijzen ondergaan geen prijsverhogingen meer tot en met 2013, bij ziekenhuisopname wordt er geen vrijstelling (= 250,00) aangerekend! De 65-plussers krijgen een tussenkomst van 150,00 indien ze intekenen op de polis twee-of meerpersoonskamer.* (*) De prijzen voor de polis in functie van een twee- of meerpersoonskamer liggen vast tot en met Voor de 65-plussers voorziet de vzw SSD GPI maximum 2 tussenkomsten (1 voor de aangesloten hoofdbegunstigde + 1 voor een aangesloten inwonende) van 150,00 per jaar tot in Vanaf 2014 wordt de tussenkomst jaar per jaar herbekeken (in functie van de financiële haalbaarheid). Ethias: CBFA0196. Een GRATIS hospitalisatieverzekering?!! Eén verzekeringsmaatschappij: DKV vanaf 1 januari 2011 ( )* Uitsluitend voor de: CALog-personeelsleden met het nieuwe statuut en zonder recht op gratis medische zorgen (meer duidelijkheid omtrent uw situatie bekomt u bij de personeelsdienst van uw eenheid/zone) De belangrijkste algemeenheden van deze DKV-hospitalisatieverzekering: Bij een keuze voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer hoeft u geen vrijstelling te betalen (=anders 250,00). De pre -hospitalisatieperiode is bepaald op 1 maand, de post -hospitalisatieperiode op 3 maand. Meer info: Aansluitingsformulier, polisvoorwaarden, premies, aangifteformulieren,... DKV : (--> personeelsbeheer --> hospitalisatieverzekering ) Bent u aangesloten? Dan dient u STEEDS volgende wijzigingen door te geven via: vzw SSD GPI Hospitalisatieverzekering Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere adreswijziging u gaat op pensioen wijziging van statuut ontslag Tips U kan de 3 maanden wachttijd vermijden door: 1. Zo snel mogelijk na uw indiensttreding in te schrijven op één van de hierboven vermelde hospitalisatieverzekeringen. De dag van indiensttreding + max. 3 maanden, moet er een CORRECT ingevuld formulier bij de administratieve dienst toegekomen zijn. Voorbeeld: datum indiensttreding is > formulier dient binnen te zijn vóór U heeft er alle belang bij informatie in te winnen voor het inschrijven van de andere gezinsleden (of wijzigingen in het gezin zoals geboorte, adoptie,...), gezien hier soms ook deze periodelimiet van 3 maand geldt. 2. Uw aanvraag voor overstap (of opzeg) van uw huidige (evenwaardige) hospitalisatieverzekering naar één van de hierboven vermelde hospitalisatieverzekeringen bij de administratieve dienst te laten toekomen vóór de jaarlijkse vervaldatum. Voeg steeds een attest van uw huidige hospitalisatieverzekering toe. Aanpassingen: Wijzigingen in de verzekerde gezinstoestand of aanvragen van een gespreide betaling kan u best schriftelijk (of per e- mail, fax) afhandelen met uw verzekeringsmaatschappij. Zo vermijdt u vervelende wachttijden aan de telefoon. (*) Het contract van deze collectieve DKV-hospitalisatieverzekering loopt gedurende 1 jaar. DKV: CBFA0739. Verzekeringen

18 Hospitalisatie?! WORDT U BINNEN EEN PAAR JAAR 65? Sluit dan nog voor uw 65 ste verjaardag een hospitalisatieverzekering af! 1. Vermijd hoge premies en vervelende toetredingsvoorwaarden Schrijf u in op de collectieve hospitalisatieverzekering* voor uw 65 ste via de vzw SSD GPI. Ook na pensionering kan u deze verzekering behouden. Door aan te sluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering via de vzw SSD GPI, geniet u van een aantrekkelijke jaarpremie. Zo zal u op de overzichtelijke prijzentabel merken (pag. 30), dat de vzw SSD GPI een tussenkomst van 150,00 geeft aan de 65-plussers, indien ze intekenen op de polis twee-of meerpersoonskamer.* (*) Voor meer details, inschrijvingsformulieren, zie: 2. Kan u nog aansluiten na uw 65 ste? Bij vele verzekeringsmaatschappijen kan u na uw 65 ste geen hospitalisatieverzekering meer afsluiten. Kan u toch ergens nog een contract afsluiten, dan zal u een hoge jaarpremie worden aangerekend. Verzekeringen 34

19 TEGEMOETKOMINGEN BIJ EEN OVERLIJDEN Afscheid nemen van een dierbare is altijd moeilijk, indien door dit verlies financiële problemen ontstaan, is het nog pijnlijker. De sociale dienst biedt een paar oplossingen zonder dat u daarvoor een hoge, jaarlijkse premie moet betalen. De overlijdensverzekering ten gevolge van een ongeval is gratis. De overlijdensvergoeding AGPM: CBFA49624 Voor de actieve personeelsleden en hun partner : een overlijdensvergoeding tot uw 65 jaar voor 17,52 per jaar. 1. Waarover gaat het? Het gaat om een tussenkomst in geval van overlijden en dit ongeacht de doodsoorzaak ten behoeve van de actieve personeelsleden of gepensioneerden van de geïntegreerde politie en ten behoeve van hun partners (voor zover ze aangesloten zijn). De inschrijver betaalt een jaarlijkse premie en in ruil hiervoor krijgt de aangeduide begunstigde, bij overlijden van de aangesloten persoon, een vergoeding van 5500,00 die bijvoorbeeld kan gebruikt worden om de eerste dringende kosten te dekken die een overlijden met zich meebrengt. De voordelen van dit systeem zijn: Het betreft een voordelig solidariteitssysteem. Er wordt slechts een geringe premiebijdrage gevraagd. Er is een tussenkomst voorzien ongeacht de doodsoorzaak (uitgezonderd partnermoord en oorlog). De uitkering van 5500,00 om de meest dringende kosten te dekken. Verzekeringen 36

20 2. Wie kan zich aansluiten? Het actieve personeelslid (= SSD GPI-hoofdbegunstigde) kan inschrijven. Ook de partner kan zich inschrijven. Beiden mogen echter bij inschrijving de leeftijd van 45 jaar niet overschreden hebben. 3. Welke premie / vergoeding? Voor u en/of uw partner tot de leeftijd van 65 jaar*, wordt een jaarlijkse premie van 17,52 (te betalen via domiciliëring) per aangesloten persoon gevraagd. De vergoeding bij overlijden per aangesloten persoon bedraagt 5500,00. (*) De overlijdensvergoeding neemt een einde op 31 december om middernacht van het jaar waarin de verzekerde 65 jaar wordt. 4. Hoe gebeurt de inschrijving? Het (de) formulier(en) en het domiciliëringsbericht dient u ORIGINEEL ondertekend terug te zenden naar de vzw SSD GPI. Vergeet niet bij het invullen van uw aansluitingsformulier de begunstigde in te vullen en één kopie van dit formulier bij te houden voor uzelf of voor de begunstigde! Indien u zowel uzelf als uw partner inschrijft, zendt u slechts één domiciliëringsbericht. 5. Wijziging van gegevens. Alle wijzigingen aangaande: De persoon van de begunstigde Het adres van de begunstigde Het rekeningnummer De burgerlijke stand of de leefsituatie (indien de partner aangesloten is) dienen meegedeeld te worden aan de vzw SSD GPI, aangezien dit bij de effectieve uitbetaling van het bedrag van de vergoeding van het grootste belang is en wij zo vergissingen kunnen vermijden! 6. Formulieren, details van de overeenkomst. Wenst u in te schrijven op deze overlijdensvergoeding of de details van deze collectieve verzekeringsovereenkomst te raadplegen, dan kan u al het nodige vinden op be. U kan ook de nodige formulieren en details aanvragen met het aanvraagformulier achteraan in dit boekje. Overlijdensverzekering ten gevolge van een ongeval Concordia: CBFA22714 Een GRATIS aanbod voor personeelsleden en gewezen personeelsleden die rechthebbende zijn van de vzw SSD GPI. 1. Wat? Vergoeding bij overlijden ten gevolge van een ongeval. Ongeval = plotselinge gebeurtenis waarvan de oorzaak buiten het organisme van het slachtoffer ligt. 2. Wie is automatisch en gratis verzekerd? Personeelsleden en gewezen personeelsleden van de geïntegreerde politie die begunstigde zijn van de vzw SSD GPI. Hun premie wordt betaald door de vzw SSD GPI. 3. Wie is begunstigde? Principe: de wettelijke erfgenamen in orde van prioriteit: echtgeno(t)e kinderen... Afwijkingen: mogelijk op uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag van de verzekerde. Praktisch: de verzekerden die wensen dat de premie niet uitgekeerd wordt aan de wettelijke erfgenamen, moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk mededelen aan de vzw en de naam en het adres van de begunstigde opgeven (via formulier). Verzekeringen

VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE

VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen 1 2 3 4 5 6 7 8 Uw makelaar is uw kracht! 3 Altijd goed verzekerd! 3 Alles op één

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831 DEFENSIE DGHR-SPS-SOCMOR-001 Ed 001 / Rev 000 01 Dec 07 ALGEMENE DIRECTIE HUMAN RESOURCES SPECIFIEKE PROCEDURE Dossier overlijden van militairen Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834 Goedkeurende

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

Een overlijden, wat nu?

Een overlijden, wat nu? Een overlijden, wat nu? Praktische leidraad voor de nabestaanden Een uitgave van de CDSCA Sociale Dienst Defensie in samenwerking met DG HR 2 Een overlijden, wat nu? Inhoudstafel Aangifte van het overlijden

Nadere informatie

Welke documenten bewaren en hoe lang?

Welke documenten bewaren en hoe lang? Welke documenten bewaren en hoe lang? Facturen en documenten kunnen zich jaar na jaar opstapelen wanneer we bang zijn hen weg te gooien. Hieronder een overzicht met de bewaartermijnen: > 10 jaar: Facturen

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst D.V.L.S. Kantoor D hooge de veilige keuze voor uw toekomst 1 Heidebloemstraat 70 bus 9 9100 Sint-Niklaas Erkende onafhankelijke verzekeringsmakelaars Onafhankelijke kredietmakelaars Beleggingen Personal

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen Verzekeringen 01 April 2015 Inleiding Voorliggend document is bedoeld als leidraad voor onze cliënt om hem te helpen de juiste verzekering te kiezen, in functie van het risico dat hij wenst te dekken of

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 701 MEI - JUNI 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 BIMENSUEL - TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Nadere informatie

EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN

EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EEN APPARTEMENT KLEINER, MAAR MEER VERZEKERINGSASPECTEN CAMPUS Turnhout Sander Marijnissen 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders

de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders HANDLEIDING de procedures van raming, herstellling en vergoeding van de materiële voertuigschade T.a.v. de herstellers, de experten en de schadebeheerders Conseil Expertise auto Avenue de l'expansion 12-4432

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie