VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN EVERE TEL 02 / FAX 02 / VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE"

Transcriptie

1 VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN EVERE TEL 02 / FAX 02 / VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE Varia - Horeca Relatiegeschenken Vakantie Verzekeringen Individuele hulpverlening

2 VZW SSD GPI: MISSIE VISIE WAARDEN Missie De sociale dienst van de politie draagt, als onafhankelijke component van de geïntegreerde politie, bij tot het welzijn van alle begunstigden van de sociale dienst door materiële en niet-materiële hulp te verschaffen, zowel in hun beroepsleven als in hun privé-leven, en dit onder de vorm van individuele en collectieve voordelen. Visie De sociale dienst wil zich onderscheiden door zowel een aanbod te ontwikkelen voor de gezinnen met sociale, persoonlijke problemen als voor de gezinnen die geen individuele hulp nodig hebben. In een maatschappij waar steeds meer gezinnen problemen krijgen door de snel evoluerende en stresserende samenleving of die geplaagd worden door ontsporende budgetten en een dalende koopkracht wil onze sociale dienst met gemotiveerde en flexibele medewerkers hierop een antwoord geven en streven naar een optimale dienstverlening aan de begunstigden. Samen bouwen we aan een performante, kostenefficiënte, transparante, dynamische en innoverende organisatie, die steeds betere diensten levert en die als dusdanig herkend en erkend wordt. Waarden Om dit te realiseren, met respect van de deontologische code en afziende van elke vorm van winstbejag, handelen wij: professioneel, vertrouwelijk, persoonsgericht.

3 1 Uw vernieuwde SSD GPI-kaart Heeft u uw vernieuwde SSD GPI-kaart in deze zending gevonden? U kan uw oude kaart dan weggooien. Noteer uw kaartnummer in dit boekje en bewaar het zorgvuldig zo kan u bij verlies of diefstal steeds blijven gebruik maken van de SSD GPIdiensten tot u uw nieuwe kaart bij u ontvangt * Mijn SSD GPI-kaartnummer: DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE VZW / ONDERNEMINGSNUMMER O U D - S T R I J D E R S L A A N 1 9 0, E V E R E T E L 0 2 / w w w. s s d gpi.be COLLECTIEVE VOORDELEN FAX 02 / INDIVIDUELE HULPVERLENING FAX 02 / (*) Deze kaart blijft geldig tot ontvangst van de 2016-versie. Ze is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de vzw SSD GPI. De vinder wordt verzocht om de kaart terug te zenden LE SERVICE SOCIAL DE LA POLICE VAN PIPERZEEL JEFKE specimen 2 AV. DES ANCIENS COMBATTANTS 190, 1140 EVERE T E L 0 2 / w w w. s s d gpi.be AVANTAGES COLLECTIFS FAX 02 / AIDE INDIVIDUELLE FAX 02 / (*) Cette carte est valable jusqu à réception de la version Elle est strictement personnelle et reste la propriété de l'asbl SSD GPI. Toute personne trouvant la présente est priée de la renvoyer. VZW SSD GPI: DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE De sociale dienst biedt u zowel individuele hulpverlening, collectieve voordelen als horecadiensten aan. Ontdek meer details op de volgende pagina s. Leg deze handleiding niet ergens in een verloren hoekje want ze wordt slechts eenmaal per jaar verstuurd. Eventuele nieuwigheden worden u meegedeeld via brief en/of . Raadpleeg ook regelmatig www. ssdgpi.be! De info in deze uitgave is een momentopname en kan op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande betekening. De belangrijkste nieuwigheden ten opzichte van de 2010-uitgave, zijn in het geel aangegeven. De SSD GPI-begunstigde Wie? De begunstigden van deze vereniging zonder winstoogmerk kan men samenvatten als: alle personeelsleden van de federale en lokale politiediensten, zowel administratief als operationeel de gepensioneerden van deze diensten hun gezin en partner, wonende onder hetzelfde dak. Herkenbaar aan de SSD GPI-kaart Bij alle voordelen zal u het SSD GPI-kaartnummer moeten doorgeven of de SSD GPI-kaart tonen. 2 Het persoonlijke kaartnummer met de naam van de hoofdbegunstigde dat o.a. toegang tot de SSD GPI-website verschaft en op alle aanvraagformulieren dient te worden vermeld. Een tweede universele streepjescode staat ter uwer beschikking om van een aantal extra voordelen te kunnen genieten. SSD GPI-kaart verloren of gestolen? U kan dan een SSD GPI-kaart aanvragen met een formulier (zie achteraan).

4 Concept, redactie en realisatie: Annabelle Collard, Ludo Helsen, Wim Merckx, Cécile Vandevandel, Ludwig Van Wesemael Verantwoordelijke uitgever: Ludwig Van Wesemael, Oud-Strijderslaan, Evere Ondernemingsnummer vzw SSD GPI: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: De gegevens die vermeld worden in de formulieren, contracten, bestelbons en reserveringsformulieren die uitgaan van de vzw SSD GPI en die u terugzendt aan de vzw SSD GPI worden behandeld door de vzw SSD GPI waarvan de zetel gevestigd is te Oud-Strijderslaan, Evere. De behandeling van de gegevens hebben tot doel de opvolging van de klanten, de overmaking van de gegevens aan de operatoren (waarin de vzw SSD GPI begrepen is) die diensten en kortingen aanbieden aan de vzw SSD GPI opdat ze deze voordelen effectief kunnen doorvoeren, documentatie of publiciteit van de vzw SSD GPI of van elk ander organisme dat voordelen aanbiedt aan de begunstigden van de vzw kunnen verspreiden. In algemene zin en zonder verzet van uwentwege (met gewone briefwisseling geadresseerd aan de sociale zetel van de vzw en vergezeld van een bewijs van uw identiteit), is het ons toegestaan uw gegevens toe te zenden aan organisaties die op contractuele basis met de vzw samenwerken, die producten of diensten aanbieden die u kunnen interesseren. Op uw verzoek (met gewone briefwisseling geadresseerd aan de sociale zetel van de vzw en vergezeld van een bewijs van uw identiteit bijvoorbeeld aan de hand van een fotokopie van de identiteitskaart), verlenen we u toegang tot alle informatie die u betreft. Indien u deze gegevens wil raadplegen, neem dan contact op met onze dienst op het hierboven vermelde adres. Op verzoek, bieden we aan de begunstigden van onze vzw de mogelijkheid de onjuistheden inzake die gegevens, die hen betreffen, te laten verbeteren. Neem contact op met onze dienst op het bovenvermelde adres. De begunstigden die geen kennis hadden van de huidige beschikkingen bij de publicatie van de eerste brochure, kunnen gratis hun toestemming inzake de verwerking en inzake de overmaking van hun gegevens aan derden intrekken door hun verzet te laten kennen door middel van een gewone briefwisseling gezonden aan de sociale zetel van de vzw vergezeld van een bewijs van hun identiteit (bijvoorbeeld aan de hand van een fotokopie van de identiteitskaart). De vzw SSD GPI eerbiedigt de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van de gegevens met persoonlijk karakter alsook de Wet van 11 december 1998 die de Richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995, met betrekking tot de bescherming van de fysieke personen in het geval van de verwerking van de gegevens met persoonlijk karakter en het vrij verkeer van die gegevens, in de wetgeving opneemt. Desalniettemin, wanneer u denkt dat onze publicaties ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals ze beschreven is, niet eerbiedigen, kan u ons contacteren op het telefoonnummer 02/ Algemeen: Als u deze uitgave niet meer wenst te ontvangen dient u dit te melden met een brief aan de SSD GPI Brochure, Oud-Strijderslaan, Evere. De gepensioneerden dienen ons in geval van adreswijziging eveneens een brief te zenden. Door onze financiële onafhankelijkheid kunnen we op een onpartijdige manier verschillende commerciële voordelen bekomen en aanbieden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve vermeldingen, o.a. voor prijsvermeldingen of afbeeldingen in deze publicatie, noch voor prijsaanpassingen na datum publicatie. Gegevens in deze brochure betreffende aanbiedingen/producten uit vorige publicaties, vernietigen uiteraard de gegevens uit vorige publicaties. Alle aanbiedingen gelden slechts tot uitputting van de voorraad. De vermelde prijzen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW, de voordelen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen. INHOUD De individuele hulpverlening voor iedereen! De individuele hulpverlening verduidelijkt (p9) De individuele hulpverlening per regio (p14) Collectieve voordelen Verzekeringen (p22) Vakantie (p42) Varia - Horeca (p70) Relatiegeschenken (p102) Praktische informatie. (De belangrijkste wijzigingen t.o.v. vorig jaar, zijn aangeduid met geel.) P 8 P 20 P 103

5 Welkom bij......de individuele hulpverlening

6 DE INDIVIDUELE HULPVERLENING VERDUIDELIJKT De vzw SSD GPI biedt hulpverleningsmogelijkheden bij sociale moeilijkheden aan alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gepensioneerden en hun gezin.* Onze maatschappelijk assistenten en juriste kunnen hulp bieden door middel van: sociale informatie, psychosocialehulpverlening, juridisch advies, bemiddeling en administratieve hulp. In bepaalde gevallen kan een financiële hulp worden toegekend. (*) Bij betwisting beslist de Raad van Bestuur. Sociale informatie: Het is niet altijd gemakkelijk de weg te vinden in de verschillende regels, reglementeringen, wetgevingen, statuten en informatie,.... Als men door het bos de bomen niet meer ziet, kan men een beroep doen op onze maatschappelijk assistenten. Zij kunnen samen met u op zoek gaan naar de juiste informatie. Bv.: adres hulpverleningsorganisatie, kinderbijslag, pensionering, ziekenhuisopname, disponibiliteit, het statuut,... Kortom, rond bijna elk sociaal onderwerp kunnen we u op weg helpen om een antwoord te vinden. Psychosociale hulpverlening Men heeft een probleem dat thuis, met collega s of vrienden niet kan besproken worden en toch wil men een oplossing vinden. Zo kan u geconfronteerd worden met verslaving, relatieproblemen, echtscheiding, gezondheidsproblemen, overlijden,.... Onze hulpverleners zullen u, in alle vertrouwelijkheid, tijd en ruimte geven om uw verhaal te doen. Zij kunnen u helpen om meer klaarheid te scheppen in uw situatie en/of een oplossing te vinden. Een doorverwijzing naar meer gespecialiseerde diensten is eveneens mogelijk. Financiële hulpverlening Iedereen kan in de loop van zijn leven geconfronteerd worden met financiële problemen. Deze kunnen soms zo ernstig zijn dat men er met eigen middelen niet meer uitkomt. Bv.: facturen die zich opstapelen, deurwaarders die komen aankloppen, dreiging met beslag op wedde, verkoop van de huisraad,. Wat kunnen wij doen? er samen over praten kan al opluchten helpen opnieuw zicht te krijgen op de situatie nagaan welke mogelijkheden er nog zijn en hoe deze te gebruiken samen een aantal administratieve stappen ondernemen budgetbegeleiding helpen, adviseren en doorverwijzen naar andere diensten. Om een korte moeilijke financiële periode te overbruggen Individuele hulpverlening

7 (noodsituatie) biedt onze dienst de mogelijkheid tussen te komen in de vorm van een gerichte financiële tussenkomst, lening of voorschot. Elke tussenkomst gaat gepaard met een sociaal onderzoek om een zicht te krijgen op de globale situatie en om te kunnen bepalen of een tussenkomst opportuun is. Bemiddeling Onze maatschappelijk assistenten streven er naar om de noodzakelijke informatie te geven zodat de hulpvrager de nodige oplossingen kan vinden. Indien dit niet het gewenste resultaat geeft, kan de hulpverlener contact opnemen met de betrokken dienst. Administratieve hulpverlening Aanvragen voor sociale tussenkomsten kunnen zo ingewikkeld zijn dat men moeite kan hebben om een dergelijk dossier samen te stellen (bv. een aanvraag voor een overlevingspensioen). Onze maatschappelijk assistenten kunnen u daarbij helpen. Onze dienst zal echter uw volledige administratie niet overnemen en zal bijvoorbeeld niet uw belastingsaangifte doen. Het moet wel degelijk gaan om sociale administratie. Juridisch advies De vzw SSD GPI heeft ook een juriste ter beschikking, Mevrouw Vertongen.* Zij geeft u raad bij juridische problemen die zich situeren, ook in de private of familiale sfeer. Voor de rechtbank pleiten voor u, doet zij niet. Dat moet gebeuren met een eigen advocaat. (*) Telefonisch contact: maandag en woensdag u. / u. Consultaties op afspraak: dinsdag en donderdag vzw SSD GPI individuele hulpverlening Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere TEL 02 / FAX 02 / Individuele hulpverlening

8 (1) (2) (3) DE INDIVIDUELE HULPVERLENING PER REGIO U kan rechtstreeks contact opnemen met de maatschappelijk assistent(e) van uw regio. Hinder deze hulpverleners niet tijdens hun sociaal werk met vragen over de collectieve diensten! Hiervoor dient u het algemene infonummer 02/ te gebruiken ( (4) (5) (6) Directie: Annabelle Collard vzw SSD GPI individuele hulpverlening Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere TEL 02 / FAX 02 / Individuele hulpverlening 14

9 West-Vlaanderen Contact in Oudenaarde: 2 de en 4 de woensdag van de maand 9-12 u. Pz Vlaamse Ardennen Minderbroederstraat 1, 9700 Oudenaarde Annelies Govaert (1) 0478/ Contact in Brugge: maandag en vrijdag 9-12 u. Complex Refuge Zandstraat 148, 8200 Brugge Contact in Kortrijk: dinsdag 9-12 u. Lokale politie VLAS Oude Vestingsstraat 2a, 8500 Kortrijk Oost-Vlaanderen Bart Oosterlinck (2) 0479/ Contact in Gent: vrijdag 9-12u. Groendreef 181, 9000 Gent 1 ste en 3 de woensdag van de maand 9-12 u. vzw Opac, havennummer 4230 A Sprendonkstraat 5, 9042 Gent Antwerpen Elke Van de Vel (3) 0478/ Contact in Wilrijk: vrijdag 9-12 u. Medische dienst Boomsesteenweg 180, 2610 Wilrijk Contact in Turnhout: 2 de en 4 de woensdag van de maand, 9-12 u. Federale politie Campus Blairon 300, 2300 Turnhout Limburg Serge Lefever (4) 0479/ Contact in Hasselt: maandag 9-12 u. Luikersteenweg 228, 3500 Hasselt Individuele hulpverlening

10 Contact in Genk: 1 ste woensdag van de maand 9-12 u. Politieschool Limburg PLOT Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk Contact in Noord-Limburg: 3 de woensdag van de maand 9-12 u. Lokale politie HANO Energiestraat 3, 3910 Neerpelt Vlaams-Brabant Brussel Elke Anthoon (5) 0478/ Contact in Evere: maandag 9-12 u. vzw SSD GPI individuele hulpverlening Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere Contact in Leuven: 1 ste en 3 de dinsdag van de maand 9-11 u. Lokale politie Leuven Philipssite 4, 3001 Heverlee Contact in Asse: 2 de dinsdag van de maand u. Pivo Poverstraat 75, 1731 Asse Vlinder Tina Woods (6) Om de beschikbaarheid van de hulpverleners te waarborgen in iedere regio, bestaat de individuele hulpverlening ook uit Vlinders. Franstalige assistenten Brabant Wallon / Bruxelles Géraldine Defalque (0479/ ) Namur / Luxembourg Christine Pigeon (0478/ ) Hainaut Delphine Darville (0478/ ) Hainaut Sylvie Dequenne (0478/ ) Liège Catherine Degeye (0479/ ) Vlinders Laetitia Malaise, Yesim Koçak Individuele hulpverlening

11 Collectieve voordelen De vele collectieve voordelen, klaar om te plukken!

12 DE vzw SSD GPI biedt een hele waaier verzekeringen. Best doet u een prijsvergelijking van uw huidige verzekeringspolis met de polis berekend door een van onze verzekeringspartners. U zal aangenaam verrast worden! De belangrijkste nieuwigheden ten opzichte van de 2010-uitgave, zijn in het geel aangeduid. Bij het afsluiten van een autoverzekering dient u zeker stil te staan bij de frequentie waarmee u uw wagen gebruikt.ook leeftijd speelt een grote rol. Iedere gezinssituatie is anders en moet dus individueel onderzocht worden om zo de pro s en contra s af te wegen. We brengen een aantal verzekeringspartners aan waarvan we weten dat ze een goede waarborg bieden aan een eerlijke prijs. Om scherpere prijzen te kunnen hanteren worden er ook verzekeringspakketten voorgesteld. Ziekenhuiskosten kunnen hoog oplopen. U laten verzorgen aan een betaalbare prijs kan. Maak gebruik van onze collectieve hospitalisatieverzekering. In bepaalde gevallen wordt de verzekering aangeboden door uw werkgever. Vanaf 2011 levert de vzw SSD GPI een extra financiële inspanning voor de 65-plussers. We bieden eveneens overlijdensverzekeringen aan. De recentste informatie en details, over dit onderwerp, vindt u op Verzekeringen 22

13 Prijsgunstige autoverzekeringen Vooraleer een autoverzekering af te sluiten is het belangrijk om even na te gaan hoeveel kilometers u jaarlijks aflegt. U kan heel wat besparen door de gepaste verzekering te kiezen. Jonge bestuurders dienen dikwijls hoge verzekeringspremies te betalen. Vaak is het moeilijk om een verzekeringsmaatschappij te vinden waarbij ze mogen aansluiten. De vzw SSD GPI heeft een aantal verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars bereid gevonden om oplossingen te bieden voor al deze hindernissen. Ethias geeft u, als personeelslid van de geïntegreerde politie, voordelen voor autoverzekeringen. Via Ethias-kantoren, contact center of website CBFA0196 / Ondernemingsnummer: Uw voordelen: tariefkortingen, tariefvoordelen voor kinderen die onder hetzelfde dak wonen premiekorting van 5% op de waarborg stoffelijke schade per jaar dat u schadevrij rijdt. U kunt maximaal tot 20% premiekorting bekomen geen vrijstelling in de waarborg stoffelijke schade indien u de herstelling laat uitvoeren door een erkende garagist gratis maandelijkse betalingen rechtsbijstandsformule voor 25,00. Hoe een prijsofferte bekomen? Bel naar het ETHIAS contact center (011/ ) of bezoek één van onze meer dan 40 kantoren. Verzekeringen 24

14 Een kilometerverzekering voor bestuurders vanaf 29 jaar. Via Corona Direct CBFA0435 Corona Direct is de enige verzekeringsmaatschappij in België met een échte autoverzekering per km. U betaalt dikwijls tot de helft minder dan voor een gewone autoverzekering. Aanbod voor u en uw gezinsleden ouder dan 29 jaar zonder schade in fout de voorbije 5 jaar. Uw voordelen U betaalt alleen voor kilometers die u écht rijdt. Rijdt u km per jaar, dan betaalt u minder dan voor km per jaar; U krijgt een Joker: daardoor stijgt uw BA-verzekeringspremie niet bij uw eerstvolgende ongeval in fout ; Geen dure tussenpersonen: u spreekt altijd rechtstreeks met uw persoonlijke dossierbeheerders; Bent u 58 jaar of ouder? Dan blijft u verzekerd zolang u zelf wilt. Zelfs na meerdere ongevallen; Corona Direct is 24u/24 bereikbaar. Hoe werkt het? U schat vooraf hoeveel km u per jaar met de auto rijdt. Op basis daarvan wordt uw autoverzekering berekend. Aan het einde van elk verzekeringsjaar wordt uw premie herberekend op basis van het aantal km dat u dat jaar gereden heeft. Is dat minder dan u dacht, dan krijgt u het verschil terugbetaald. Gratis offerte Bereken uw persoonlijke Kilometerverzekering op of bel naar 02/ De verzekeringsmakelaar AlliA biedt u een heel prijsgunstige autoverzekering aan! Via AlliA AlliA Brussels - Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel - Fax 02/ CBFA13971 / Ondernemingsnummer: De verzekeringsmakelaar AlliA heeft een groepsprogramma autoverzekeringen uitgewerkt voor u, uw partner en de inwonende familieleden. U krijgt de mogelijkheid een autoverzekering af te sluiten met een belangrijke korting! Info: Via: (offerte-aanvraagformulier kan hier worden gedownload). U kan ook rechtstreeks contact opnemen met ALLiA. Via (offerte-aanvraagformulier ingevuld verzenden). Via telefoon: 02/ Verzekeringen

15 BRAND- EN FAMILIALE VERZEKERING Om iedereen de kans te geven de voor hem meest aangepaste formule te kiezen, werken wij samen met verschillende maatschappijen: P&V, ETHIAS, CORONA (Concordia), AVERO (AlliA),.... Het is aan u om een keuze te maken tussen deze maatschappijen. ETHIAS WONING CBFA0196 / Ondernemingsnummer: De voordelen als personeelslid van de geïntegreerde politie: 5% korting op uw brand en familiale verzekering gratis dekking van de waarborg onrechtstreekse verliezen alle eco installaties verzekerd zonder meerpremie maandelijkse betaling van de premie indien deze hoger is dan 150,00 gratis en gedurende 3 maal per jaar telefonisch juridische bijstand indien u de brand- en de familiale verzekering bij Ethias onderschrijft. Hoe een prijsofferte bekomen? Via het contact center: 011/ Inschrijvingen gebeuren rechtstreeks bij de maatschappij of via één van onze meer dan 40 kantoren. IDEAL HOME (P&V) CBFA0058 De voordelen als personeelslid van de geïntegreerde politie : Een eenvoudig telefoontje naar 02/ en P&V : geeft u alle nodige inlichtingen in verband met de waarborgen van de verzekering Ideal Home deelt uw persoonlijke premie mee aan het voorkeurtarief stelt uw Ideal Home contract op en zegt uw huidige polis op als personeelslid van de politie kunt u uw premie Ideal Home per maand betalen, zonder bijkomende kosten. Nieuw: Corona Direct Woningverzekering Via Corona Direct CBFA0435 Corona Direct heeft de waarborgen van zijn Woningverzekering fors uitgebreid. Bovendien bleven de tarieven dezelfde, terwijl de meeste andere verzekeraars hun premies verhoogden. Extra voordelen Uw zonnepanelen zijn verzekerd tegen schade en diefstal. Vandalisme aan uw woning? Corona Direct betaalt de herstellingskosten. Wordt de grafsteen van een familielid beschadigd? Dan wordt die schade terugbetaald. Uw huis is verzekerd tegen condensatie die de dubbele beglazing van uw ramen ondoorzichtig maakt. Loopt u brandwonden op? Dan wordt uw behandeling in het ziekenhuis terugbetaald. Glasbreuk van uw vitrokeramische kookplaten en plasma-, LCD- of LED-tv is mee verzekerd. Stormschade aan tuinmeubelen en barbecue. Bij uw inboedel kan uw auto in uw garage mee verzekerd worden.... Korting als personeelslid van de geïntegreerde politie 10% blijvende korting op uw verzekeringspremie Gratis offerte Bel de Klantendienst van Corona Direct op 02/ Verzekeringen

16 DE COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN De vzw SSD GPI heeft zijn uiterste best gedaan om u een nog voordeligere hospitalisatieverzekering aan te bieden. U zal het zeker merken wanneer u de prijzentabel vergelijkt met de gangbare prijzen. Vanaf de leeftijd van 65 jaar, kan u in bepaalde gevallen zelfs genieten van een SSD GPI-tussenkomst! De betalende hospitalisatieverzekering via de verzekeringsmaatschappij Ethias Aanbevolen voor de: operationele personeelsleden gepensioneerden (opgelet aansluiting moet gebeuren vóór de leeftijd van 65 jaar: zie ook pagina 34) CALog-personeelsleden met het oude statuut CALog-personeelsleden met recht op gratis medische zorgen familieleden (1 ste graad, wonend onder hetzelfde dak) ; partner (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend), kinderen, kinderen (nieuwe) partner* (*) Kinderen wonende bij de ex-partner worden ook tot deze verzekering toegelaten. Aansluitingsformulier, polisvoorwaarden, premies, aangifteformulieren, vindt u terug op Belangrijkste algemeenheden van de polis: Bij een keuze voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer hoeft u geen vrijstelling te betalen. De vrijstelling bedraagt 250,00 voor een verblijf in een eenpersoonskamer. De pre -hospitalisatieperiode is bepaald op 1 maand, de post - hospitalisatieperiode op 3 maand. De vergelijkende jaarpremies van Ethias in 2011 Prijzen inclusief taks Van 0 tot en met 20 jaar Van 21 tot en met 49 jaar Van 50 tot en met 64 jaar Van 65 tot en met 69 jaar Vanaf 70 jaar Polis eenpersoonskamer 52,50 136,50 249,90 382,80 507,15 Polis tweepersoonskamer* 39,60 121,00 192,50 352,00-150,00 = 202,00 440,00-150,00 = 290,00 Verzekeringen 30

17 Extra voordelen voor de polis tweepersoonskamer : deze prijzen ondergaan geen prijsverhogingen meer tot en met 2013, bij ziekenhuisopname wordt er geen vrijstelling (= 250,00) aangerekend! De 65-plussers krijgen een tussenkomst van 150,00 indien ze intekenen op de polis twee-of meerpersoonskamer.* (*) De prijzen voor de polis in functie van een twee- of meerpersoonskamer liggen vast tot en met Voor de 65-plussers voorziet de vzw SSD GPI maximum 2 tussenkomsten (1 voor de aangesloten hoofdbegunstigde + 1 voor een aangesloten inwonende) van 150,00 per jaar tot in Vanaf 2014 wordt de tussenkomst jaar per jaar herbekeken (in functie van de financiële haalbaarheid). Ethias: CBFA0196. Een GRATIS hospitalisatieverzekering?!! Eén verzekeringsmaatschappij: DKV vanaf 1 januari 2011 ( )* Uitsluitend voor de: CALog-personeelsleden met het nieuwe statuut en zonder recht op gratis medische zorgen (meer duidelijkheid omtrent uw situatie bekomt u bij de personeelsdienst van uw eenheid/zone) De belangrijkste algemeenheden van deze DKV-hospitalisatieverzekering: Bij een keuze voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer hoeft u geen vrijstelling te betalen (=anders 250,00). De pre -hospitalisatieperiode is bepaald op 1 maand, de post -hospitalisatieperiode op 3 maand. Meer info: Aansluitingsformulier, polisvoorwaarden, premies, aangifteformulieren,... DKV : (--> personeelsbeheer --> hospitalisatieverzekering ) Bent u aangesloten? Dan dient u STEEDS volgende wijzigingen door te geven via: vzw SSD GPI Hospitalisatieverzekering Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere adreswijziging u gaat op pensioen wijziging van statuut ontslag Tips U kan de 3 maanden wachttijd vermijden door: 1. Zo snel mogelijk na uw indiensttreding in te schrijven op één van de hierboven vermelde hospitalisatieverzekeringen. De dag van indiensttreding + max. 3 maanden, moet er een CORRECT ingevuld formulier bij de administratieve dienst toegekomen zijn. Voorbeeld: datum indiensttreding is > formulier dient binnen te zijn vóór U heeft er alle belang bij informatie in te winnen voor het inschrijven van de andere gezinsleden (of wijzigingen in het gezin zoals geboorte, adoptie,...), gezien hier soms ook deze periodelimiet van 3 maand geldt. 2. Uw aanvraag voor overstap (of opzeg) van uw huidige (evenwaardige) hospitalisatieverzekering naar één van de hierboven vermelde hospitalisatieverzekeringen bij de administratieve dienst te laten toekomen vóór de jaarlijkse vervaldatum. Voeg steeds een attest van uw huidige hospitalisatieverzekering toe. Aanpassingen: Wijzigingen in de verzekerde gezinstoestand of aanvragen van een gespreide betaling kan u best schriftelijk (of per e- mail, fax) afhandelen met uw verzekeringsmaatschappij. Zo vermijdt u vervelende wachttijden aan de telefoon. (*) Het contract van deze collectieve DKV-hospitalisatieverzekering loopt gedurende 1 jaar. DKV: CBFA0739. Verzekeringen

18 Hospitalisatie?! WORDT U BINNEN EEN PAAR JAAR 65? Sluit dan nog voor uw 65 ste verjaardag een hospitalisatieverzekering af! 1. Vermijd hoge premies en vervelende toetredingsvoorwaarden Schrijf u in op de collectieve hospitalisatieverzekering* voor uw 65 ste via de vzw SSD GPI. Ook na pensionering kan u deze verzekering behouden. Door aan te sluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering via de vzw SSD GPI, geniet u van een aantrekkelijke jaarpremie. Zo zal u op de overzichtelijke prijzentabel merken (pag. 30), dat de vzw SSD GPI een tussenkomst van 150,00 geeft aan de 65-plussers, indien ze intekenen op de polis twee-of meerpersoonskamer.* (*) Voor meer details, inschrijvingsformulieren, zie: 2. Kan u nog aansluiten na uw 65 ste? Bij vele verzekeringsmaatschappijen kan u na uw 65 ste geen hospitalisatieverzekering meer afsluiten. Kan u toch ergens nog een contract afsluiten, dan zal u een hoge jaarpremie worden aangerekend. Verzekeringen 34

19 TEGEMOETKOMINGEN BIJ EEN OVERLIJDEN Afscheid nemen van een dierbare is altijd moeilijk, indien door dit verlies financiële problemen ontstaan, is het nog pijnlijker. De sociale dienst biedt een paar oplossingen zonder dat u daarvoor een hoge, jaarlijkse premie moet betalen. De overlijdensverzekering ten gevolge van een ongeval is gratis. De overlijdensvergoeding AGPM: CBFA49624 Voor de actieve personeelsleden en hun partner : een overlijdensvergoeding tot uw 65 jaar voor 17,52 per jaar. 1. Waarover gaat het? Het gaat om een tussenkomst in geval van overlijden en dit ongeacht de doodsoorzaak ten behoeve van de actieve personeelsleden of gepensioneerden van de geïntegreerde politie en ten behoeve van hun partners (voor zover ze aangesloten zijn). De inschrijver betaalt een jaarlijkse premie en in ruil hiervoor krijgt de aangeduide begunstigde, bij overlijden van de aangesloten persoon, een vergoeding van 5500,00 die bijvoorbeeld kan gebruikt worden om de eerste dringende kosten te dekken die een overlijden met zich meebrengt. De voordelen van dit systeem zijn: Het betreft een voordelig solidariteitssysteem. Er wordt slechts een geringe premiebijdrage gevraagd. Er is een tussenkomst voorzien ongeacht de doodsoorzaak (uitgezonderd partnermoord en oorlog). De uitkering van 5500,00 om de meest dringende kosten te dekken. Verzekeringen 36

20 2. Wie kan zich aansluiten? Het actieve personeelslid (= SSD GPI-hoofdbegunstigde) kan inschrijven. Ook de partner kan zich inschrijven. Beiden mogen echter bij inschrijving de leeftijd van 45 jaar niet overschreden hebben. 3. Welke premie / vergoeding? Voor u en/of uw partner tot de leeftijd van 65 jaar*, wordt een jaarlijkse premie van 17,52 (te betalen via domiciliëring) per aangesloten persoon gevraagd. De vergoeding bij overlijden per aangesloten persoon bedraagt 5500,00. (*) De overlijdensvergoeding neemt een einde op 31 december om middernacht van het jaar waarin de verzekerde 65 jaar wordt. 4. Hoe gebeurt de inschrijving? Het (de) formulier(en) en het domiciliëringsbericht dient u ORIGINEEL ondertekend terug te zenden naar de vzw SSD GPI. Vergeet niet bij het invullen van uw aansluitingsformulier de begunstigde in te vullen en één kopie van dit formulier bij te houden voor uzelf of voor de begunstigde! Indien u zowel uzelf als uw partner inschrijft, zendt u slechts één domiciliëringsbericht. 5. Wijziging van gegevens. Alle wijzigingen aangaande: De persoon van de begunstigde Het adres van de begunstigde Het rekeningnummer De burgerlijke stand of de leefsituatie (indien de partner aangesloten is) dienen meegedeeld te worden aan de vzw SSD GPI, aangezien dit bij de effectieve uitbetaling van het bedrag van de vergoeding van het grootste belang is en wij zo vergissingen kunnen vermijden! 6. Formulieren, details van de overeenkomst. Wenst u in te schrijven op deze overlijdensvergoeding of de details van deze collectieve verzekeringsovereenkomst te raadplegen, dan kan u al het nodige vinden op be. U kan ook de nodige formulieren en details aanvragen met het aanvraagformulier achteraan in dit boekje. Overlijdensverzekering ten gevolge van een ongeval Concordia: CBFA22714 Een GRATIS aanbod voor personeelsleden en gewezen personeelsleden die rechthebbende zijn van de vzw SSD GPI. 1. Wat? Vergoeding bij overlijden ten gevolge van een ongeval. Ongeval = plotselinge gebeurtenis waarvan de oorzaak buiten het organisme van het slachtoffer ligt. 2. Wie is automatisch en gratis verzekerd? Personeelsleden en gewezen personeelsleden van de geïntegreerde politie die begunstigde zijn van de vzw SSD GPI. Hun premie wordt betaald door de vzw SSD GPI. 3. Wie is begunstigde? Principe: de wettelijke erfgenamen in orde van prioriteit: echtgeno(t)e kinderen... Afwijkingen: mogelijk op uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag van de verzekerde. Praktisch: de verzekerden die wensen dat de premie niet uitgekeerd wordt aan de wettelijke erfgenamen, moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk mededelen aan de vzw en de naam en het adres van de begunstigde opgeven (via formulier). Verzekeringen

VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE

VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie Informatie m.b.t. de individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie en met betrekking tot de mogelijkheid tot voorfinanciering ervan. De wet van 20 juli 2007 (Wet VERWILGHEN)

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Formulierenbundel 'Proximus'-abonnement

Formulierenbundel 'Proximus'-abonnement Formulierenbundel 'Proximus'-abonnement U hebt nog geen gsm-nummer of wenst een nieuw nummer? 1/ vul formulier 1 in 2/ vul het domiciliëringsbericht (SEPA) in 3/ voeg een kopie van uw identiteitskaart

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

STUDIO OOSTDUINKERKE

STUDIO OOSTDUINKERKE STUDIO Studio op het einde van de zeedijk in de residentie Twenty One op het 9de verdiep met panoramisch zicht op zee en strand. Studio met veel POTENTI- EEL mits enkele opfrissingen. (209) EPC 175 kwh/m²

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET ASSURNAT n.v. Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 1040 Brussel Telefoon : 02/643 20 20 - Fax : 02/643 20 29 - E-mail: info@assurnat.be CBFA 67904 AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET (Brand/Diefstal Hospitalisatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW.

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. BMW Financial Services www.bmw.be Echt rijplezier VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. SLECHTS ÉÉN STOP VOOR UW NIEUWE BMW. Met BMW Financial Services

Nadere informatie

Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be Fax: (00 32) (0) 78 05 77 16

Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be Fax: (00 32) (0) 78 05 77 16 Inlichtingen nodig? Juridische informatie nodig? Psychologische steun nodig? Hulp nodig na ongeval of ziekte? Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doet u via onze website www.kindervreugd.be. U kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat 49-53, 2020

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

TE HUUR. Adres: Gillis Scottlaan 27 8670 Oostduinkerke

TE HUUR. Adres: Gillis Scottlaan 27 8670 Oostduinkerke TE HUUR Type woning: Villa met 5 slaapkamers Adres: Gillis Scottlaan 27 8670 Oostduinkerke Ligging: in een doodlopende straat, aan de rand van het natuur-reservaat, op 50 meter van het strand Sint-André

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Infofiche Eindafrekening

Infofiche Eindafrekening Infofiche Eindafrekening Wat in geval van overlijden? PAB-stappenplan voor nabestaanden Laatst aangepast 31/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Indien budgethouder

Nadere informatie

Meer info? Contacteer ons Service Center Employee Benefits op bovenvermeld nummer of via e-mail.

Meer info? Contacteer ons Service Center Employee Benefits op bovenvermeld nummer of via e-mail. Briefwisseling richten aan HP Persoonlijk en Vertrouwelijk Voor meer informatie Service Center Employee Benefits Tel... - Fax. @vivium.be Onze referentie 530- Uw referentie Betreft:

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk, uitzonderlijke verzekering. Since 1993 The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Reglement modulo 50+

Reglement modulo 50+ Reglement modulo 50+ Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven,

Nadere informatie

- 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité. Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen

- 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité. Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen - 1 - Europees Economisch en Sociaal Comité Punt 7 a) BUREAU 536 e VERGADERING 29 MEI 2007 Betreft: Punt 7 a) van de agenda Dienstverlening aan de leden: medisch-sociale dienst - verzekeringen TER INFORMATIE

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven

Employee Privilege Programme. Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Employee Privilege Programme Bellen en surfen tegen supervoordelige tarieven Flinke besparingen op de gsm-factuur van het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin profiteert Uw werkgever

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen BELANGRIJKE OPMERKING! Het Koninklijk Gesticht van Mesen doet, door het aanbieden van deze aanvraag geen enkele belofte van

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

wat moet ik doen? Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be

wat moet ik doen? Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie

TE HUUR. Adres: Gillis Scottlaan Oostduinkerke

TE HUUR. Adres: Gillis Scottlaan Oostduinkerke TE HUUR Type woning: Villa met 5 slaapkamers Adres: Gillis Scottlaan 27 8670 Oostduinkerke Ligging: in een doodlopende straat, aan de rand van het natuur-reservaat, op 50 meter van het strand Sint-André

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

AANSLUITINGSVERKLARING

AANSLUITINGSVERKLARING AANSLUITINGSVERKLARING VOORBEHOUDEN VOOR OZ Titularis 1: 501 Titularis 2: 501 Kantoor: ATP Nummer: Regionale zetel Antwerpen Boomsesteenweg 5 2610 Wilrijk Antwerpen Regionale zetel Brugge Gistelsesteenweg

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Reglement modulo leerkracht 2010

Reglement modulo leerkracht 2010 Reglement modulo leerkracht 2010 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.925 / A B.A. 1.116.926 / A Niet-leden Polissen L.O. 1.116.925 / B B.A. 1.116.926 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE BADMINTON LIGA

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

Beschrijving van de bungalows.

Beschrijving van de bungalows. Beschrijving van de bungalows. Type A, 4 pers. 15-16-21 - Inkomhal, garage(niet altijd). - 1 e half verdieping: zitkamer met kabel TV, eetkamer, keuken met 4 kookplaten, oven, koffiezetapparaat, waterkoker,

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies het aantal kamers van

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie

Nadere informatie

VZW TRIVIATIQ UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN. Help uzelf en andere mensen, wordt lid van

VZW TRIVIATIQ UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN. Help uzelf en andere mensen, wordt lid van DE HARTSMAKELAAR UW FINANCIEEL BELANG DIE VAN DE MEEST BEHOEFTIGEN MET DE HULP VAN DE ONDERNEMINGEN Help uzelf en andere mensen, wordt lid van VZW TRIVIATIQ Montgolfierlaan, 114, 1150 Brussel Website:

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Gastenverblijf UZ Leuven campus Pellenberg

Gastenverblijf UZ Leuven campus Pellenberg Gastenverblijf UZ Leuven campus Pellenberg informatie voor patiënten 2 Om familieleden of vrienden de kans te geven om in de omgeving van de patiënt te overnachten, beschikt UZ Leuven campus Pellenberg

Nadere informatie

AANSLUITINGSVERKLARING

AANSLUITINGSVERKLARING 501... AANSLUITINGSVERKLARING Antwerpen Boomsesteenweg 5 2610 Wilrijk Antwerpen Brugge Gistelsesteenweg 294 bus 1 8200 Sint-Andries Brugge info@oz.be www.oz.be Persoonlijke gegevens Ik, ondergetekende:

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Communiceren en surfen tegen supervoordelige tarieven

Employee Privilege Programme. Communiceren en surfen tegen supervoordelige tarieven Employee Privilege Programme Communiceren en surfen tegen supervoordelige tarieven Besparingen voor het hele gezin Een exclusief contract waarvan u met het hele gezin profiteert Uw werkgever heeft een

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Jerry VANBELLEGHEM. Mr. Jerry VANBELLEGHEM is advocaat in België, en is ingeschreven

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel.

Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel. SOCIALE DIENST a. Voorstelling dienst 1) Missie Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel. 2) Visie Wij willen erkend worden als hét aanspreekpunt

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

Uitvaartzorg. Verzekering. Verzekeringen

Uitvaartzorg. Verzekering. Verzekeringen Uitvaartzorg Verzekering Verzekeringen Afscheid zonder zorgen Uw afscheid goed geregeld. Zorgen over de dood heen Uw gezinsleden in alle omstandigheden beschermen en hen onnodige zorgen besparen, het is

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen.

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Kies voor een volledige bescherming op maat, uniek in België.

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE. citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders

CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE. citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders CITROËN FINANCIAL SERVICES CITROËN ASSURANCE citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders citroën autoverzekering: Beste dekking, exclusief voor Citroën-rijders CITROËN ASSURANCE

Nadere informatie

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: *

Offerte Hospi 4ever. Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * Aanvangsdatum: * (Product 4) Offerte Hospi 4ever Individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor : * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte is geldig

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. WIE ZIJN WIJ? De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werd opgericht in 1988 en is het overkoepelend orgaan

Nadere informatie

Residentie Tessa Oostende NOG TE KOOP BIJ ESTATE4U

Residentie Tessa Oostende NOG TE KOOP BIJ ESTATE4U NOG TE KOOP BIJ ESTATE4U 2 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer 2 appartementen met 1 slaapkamer 2 dakappartementen duplexen met 3 slaapkamers vanaf 165.000 euro! Betaal minder, geniet meer...

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

Fantastisch gelegen appartement

Fantastisch gelegen appartement MEDIATORE TE KOOP HEVERLEE Fantastisch gelegen appartement VASTGOED IMMOBILIER PROJECTONTWIKKELING DEVELOPPEMENT DE PROJETS Technische fiche Type: appartement Bewoonbare oppervlakte: 11 m 2 Kadastraal

Nadere informatie

De hospitalisatieverzekering. Jullie ontvingen een brief.

De hospitalisatieverzekering. Jullie ontvingen een brief. De hospitalisatieverzekering Jullie ontvingen een brief. 2 1 Waarom wordt de mogelijkheid om over te stappen naar een individueel contract nu aangeboden? 3 Agenda 1. Gewijzigd beleid 2. Keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Praktische informatie bij uw ziekenhuisopname

Praktische informatie bij uw ziekenhuisopname Praktische informatie bij uw ziekenhuisopname patiënteninformatie Op de sociale dienst in Sint-Augustinus en Sint-Vincentius werkt de sociaal administratief bemiddelaar. Zij geeft u informatie over wat

Nadere informatie

Residentie Hermes

Residentie Hermes www.rentexclusive.be Residentie Hermes Zeedijk Wenduine Brochure Vakantieverhuur www.rentexclusive.be Residentie Hermes Wenduine vrijdag 3 augustus 2012, Page 1 Voorwoord Deze gloednieuwe residentie op

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie