VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN EVERE TEL 02 / FAX 02 / VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE"

Transcriptie

1 VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN EVERE TEL 02 / FAX 02 / VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE Varia - Horeca Relatiegeschenken Vakantie Verzekeringen Individuele hulpverlening

2 10 JAAR VZW SSD GPI: reden tot feesten In 2002 werd de sociale dienst van de politie opgericht. Samen hebben de overheid en de representatieve vakbonden jaar na jaar de dienstverlening van de VZW uitgebreid. Meer dan 7 op 10 van de actieve personeelsleden gebruiken vandaag de diensten van onze VZW. We hebben alle reden om trots te zijn op onze verwezenlijkingen en u mag gerust zijn, we gaan niet op onze lauweren rusten maar gaan dit jaar nog eens extra op het gaspedaal duwen. Er is immers altijd een mogelijkheid om te verbeteren. De collega s die het moeilijk hebben, blijven onze prioriteit. Tijdens de kantooruren kan u steeds een beroep doen op een van onze 13 maatschappelijke assistenten. Ik ben ervan overtuigd dat deze brochure voor de aandachtige lezer opnieuw een aantal koopkrachtverhogende initiatieven bevat. Onze verjaardagsactie ( ) start twee dagen na de verspreiding ervan. Snel zijn, is de boodschap! Onze 13 medewerkers van de collectieve voordelen zullen alles in het werk stellen om aan uw verwachtingen te voldoen. Bent u in de buurt bent van onze keukens, geniet van een heerlijke maaltijd aan een democratische prijs. Tot slot, wens ik al mijn medewerkers te bedanken voor hun inzet. Indien we staan waar we staan, is dit dankzij hen. Veel leesplezier en tot ziens op onze website. Ludwig Van Wesemael Afgevaardigd bestuurder

3 Hoe inloggen op de SSD GPI-website? Vul uw 13-cijferig kaartnummer in, steeds beginnende met het cijfer 2. Het wachtwoord wordt door uzelf bepaald. Logt u zich in voor de allereerst keer? Vul dan de nodige gegevens onder hier registreren in. Slaagt u hier niet in? Vraag dan hulp via * VAN PIPERZEEL JEFKE DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE VZW / ONDERNEMINGSNUMMER O U D - S T R I J D E R S L A A N 1 9 0, E V E R E T E L 0 2 / w w w. s s d gpi.be COLLECTIEVE VOORDELEN FAX 02 / INDIVIDUELE HULPVERLENING FAX 02 / (*) Deze kaart blijft geldig tot ontvangst van de 2016-versie. Ze is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de vzw SSD GPI. De vinder wordt verzocht om de kaart terug te zenden. specimen LE SERVICE SOCIAL DE LA POLICE A S B L / N U M E R O D E N T R E P R I S E AV. DES ANCIENS COMBATTANTS 190, 1140 EVERE T E L 0 2 / w w w. s s d gpi.be AVANTAGES COLLECTIFS FAX 02 / AIDE INDIVIDUELLE FAX 02 / (*) Cette carte est valable jusqu à réception de la version Elle est strictement personnelle et reste la propriété de l'asbl SSD GPI. Toute personne trouvant la présente est priée de la renvoyer. VZW SSD GPI: DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE De sociale dienst biedt u zowel individuele hulpverlening, collectieve voordelen als horecadiensten aan. Ontdek meer details op de volgende pagina s. Leg deze handleiding niet ergens in een verloren hoekje want ze wordt slechts eenmaal per jaar verstuurd. Eventuele nieuwigheden worden u meegedeeld via brief en/of . Raadpleeg ook regelmatig www. ssdgpi.be! De info in deze uitgave is een momentopname en kan op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande betekening. De belangrijkste nieuwigheden ten opzichte van de vorige uitgave, zijn in het groen aangegeven. De SSD GPI-begunstigde Wie? De begunstigden van deze vereniging zonder winstoogmerk kan men samenvatten als: alle personeelsleden van de federale en lokale politiediensten, zowel administratief als operationeel de gepensioneerden van deze diensten hun gezin en partner, wonende onder hetzelfde dak. Herkenbaar aan de SSD GPI-kaart Bij alle voordelen zal u het SSD GPI-kaartnummer moeten doorgeven of de SSD GPI-kaart tonen. 1 2 Het persoonlijke kaartnummer (steeds startend met het cijfer 2) met de naam van de hoofdbegunstigde dat o.a. toegang tot de SSD GPI-website verschaft en op alle aanvraagformulieren dient te worden vermeld. Een tweede universele streepjescode staat ter uwer beschikking om van een aantal extra voordelen te kunnen genieten. SSD GPI-kaart verloren of gestolen? U kan dan een SSD GPI-kaart aanvragen met een formulier (zie achteraan).

4 Concept, redactie en realisatie: Annabelle Collard, Ludo Helsen, Wim Merckx, Ludwig Van Wesemael Verantwoordelijke uitgever: Ludwig Van Wesemael, Oud-Strijderslaan, Evere Ondernemingsnummer vzw SSD GPI: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: De gegevens die vermeld worden in de formulieren, contracten, bestelbons en reserveringsformulieren die uitgaan van de vzw SSD GPI en die u terugzendt aan de vzw SSD GPI worden behandeld door de vzw SSD GPI waarvan de zetel gevestigd is te Oud-Strijderslaan, Evere. De behandeling van de gegevens hebben tot doel de opvolging van de klanten, de overmaking van de gegevens aan de operatoren (waarin de vzw SSD GPI begrepen is) die diensten en kortingen aanbieden aan de vzw SSD GPI opdat ze deze voordelen effectief kunnen doorvoeren, documentatie of publiciteit van de vzw SSD GPI of van elk ander organisme dat voordelen aanbiedt aan de begunstigden van de vzw kunnen verspreiden. In algemene zin en zonder verzet van uwentwege (met gewone briefwisseling geadresseerd aan de sociale zetel van de vzw en vergezeld van een bewijs van uw identiteit), is het ons toegestaan uw gegevens toe te zenden aan organisaties die op contractuele basis met de vzw samenwerken, die producten of diensten aanbieden die u kunnen interesseren. Op uw verzoek (met gewone briefwisseling geadresseerd aan de sociale zetel van de vzw en vergezeld van een bewijs van uw identiteit bijvoorbeeld aan de hand van een fotokopie van de identiteitskaart), verlenen we u toegang tot alle informatie die u betreft. Indien u deze gegevens wil raadplegen, neem dan contact op met onze dienst op het hierboven vermelde adres. Op verzoek, bieden we aan de begunstigden van onze vzw de mogelijkheid de onjuistheden inzake die gegevens, die hen betreffen, te laten verbeteren. Neem contact op met onze dienst op het bovenvermelde adres. De begunstigden die geen kennis hadden van de huidige beschikkingen bij de publicatie van de eerste brochure, kunnen gratis hun toestemming inzake de verwerking en inzake de overmaking van hun gegevens aan derden intrekken door hun verzet te laten kennen door middel van een gewone briefwisseling gezonden aan de sociale zetel van de vzw vergezeld van een bewijs van hun identiteit (bijvoorbeeld aan de hand van een fotokopie van de identiteitskaart). De vzw SSD GPI eerbiedigt de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van de gegevens met persoonlijk karakter alsook de Wet van 11 december 1998 die de Richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995, met betrekking tot de bescherming van de fysieke personen in het geval van de verwerking van de gegevens met persoonlijk karakter en het vrij verkeer van die gegevens, in de wetgeving opneemt. Desalniettemin, wanneer u denkt dat onze publicaties ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals ze beschreven is, niet eerbiedigen, kan u ons contacteren op het telefoonnummer 02/ Algemeen: Als u deze uitgave niet meer wenst te ontvangen dient u dit te melden met een brief aan de vzw SSD GPI Brochure, Oud-Strijderslaan, Evere. De gepensioneerden dienen ons in geval van adreswijziging eveneens een brief te zenden. Door onze financiële onafhankelijkheid kunnen we op een onpartijdige manier verschillende commerciële voordelen bekomen en aanbieden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve vermeldingen, o.a. voor prijsvermeldingen of afbeeldingen in deze publicatie, noch voor prijsaanpassingen na datum publicatie. Gegevens in deze brochure betreffende aanbiedingen/producten uit vorige publicaties, vernietigen uiteraard de gegevens uit vorige publicaties. Alle aanbiedingen gelden slechts tot uitputting van de voorraad. De vermelde prijzen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW, de voordelen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen. INHOUD De individuele hulpverlening voor iedereen! De individuele hulpverlening verduidelijkt (p9) De individuele hulpverlening per regio (p14) Collectieve voordelen Verzekeringen (p22) Vakantie (p36) Varia - Horeca (p62) Relatiegeschenken (p92) Praktische informatie. (De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige uitgave, zijn aangeduid met groen.) P 8 P 20 P 91

5 Welkom bij......de individuele hulpverlening

6 DE INDIVIDUELE HULPVERLENING VERDUIDELIJKT De vzw SSD GPI biedt hulpverleningsmogelijkheden bij sociale moeilijkheden aan alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gepensioneerden en hun gezin.* Onze maatschappelijk assistenten en juriste kunnen hulp bieden door middel van: sociale informatie, psychosocialehulpverlening, juridisch advies en administratieve hulp. In bepaalde gevallen kan een financiële hulp worden toegekend. (*) Bij betwisting beslist de Raad van Bestuur. Sociale informatie: Het is niet altijd gemakkelijk de weg te vinden in de verschillende regels, reglementeringen, wetgevingen, statuten en informatie,.... Als men door het bos de bomen niet meer ziet, kan men een beroep doen op onze maatschappelijk assistenten. Zij kunnen samen met u op zoek gaan naar de juiste informatie. Bv.: adres hulpverleningsorganisatie, kinderbijslag, pensionering, ziekenhuisopname, disponibiliteit, het statuut,... Kortom, rond bijna elk sociaal onderwerp kunnen we u op weg helpen om een antwoord te vinden. Psychosociale hulpverlening Men heeft een probleem dat thuis, met collega s of vrienden niet kan besproken worden en toch wil men een oplossing vinden. Zo kan u geconfronteerd worden met verslaving, relatieproblemen, echtscheiding, gezondheidsproblemen, overlijden,.... Onze hulpverleners zullen u, in alle vertrouwelijkheid, tijd en ruimte geven om uw verhaal te doen. Zij kunnen u helpen om meer klaarheid te scheppen in uw situatie en/of een oplossing te vinden. Een doorverwijzing naar meer gespecialiseerde diensten is eveneens mogelijk. Financiële hulpverlening Iedereen kan in de loop van zijn leven geconfronteerd worden met financiële problemen. Deze kunnen soms zo ernstig zijn dat men er met eigen middelen niet meer uitkomt. Wat kunnen wij doen? er samen over praten kan al opluchten helpen opnieuw zicht te krijgen op de situatie nagaan welke mogelijkheden er nog zijn en hoe deze te gebruiken samen een aantal administratieve stappen ondernemen budgetbegeleiding helpen, adviseren en doorverwijzen naar andere diensten. Om een korte moeilijke financiële periode te overbruggen (noodsituatie) biedt onze dienst de mogelijkheid tussen te komen in de vorm van een gerichte financiële tussenkomst, lening of voorschot. Elke tussenkomst gaat gepaard met een Individuele hulpverlening

7 sociaal onderzoek om een zicht te krijgen op de globale situatie en om te kunnen bepalen of een tussenkomst opportuun is. Administratieve hulpverlening Aanvragen voor sociale tussenkomsten kunnen zo ingewikkeld zijn dat men moeite kan hebben om een dergelijk dossier samen te stellen (bv. een aanvraag voor een overlevingspensioen). Onze maatschappelijk assistenten kunnen u daarbij helpen en indien nodig contact opnemen met de betrokken diensten. Het moet wel degelijk gaan om sociale administratie. Juridisch advies De vzw SSD GPI heeft ook een juriste ter beschikking, Mevrouw Vertongen.* Zij geeft u raad bij juridische problemen die zich situeren, ook in de private of familiale sfeer. Voor de rechtbank pleiten voor u, doet zij niet. Dat moet gebeuren met een eigen advocaat. (*) Telefonisch contact: maandag en woensdag u. / u. Consultaties op afspraak: dinsdag en donderdag vzw SSD GPI individuele hulpverlening Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere TEL 02 / FAX 02 / Individuele hulpverlening

8 (1) (2) (3) DE INDIVIDUELE HULPVERLENING PER REGIO U kan rechtstreeks contact opnemen met de maatschappelijk assistent(e) van uw regio. Hinder deze hulpverleners niet tijdens hun sociaal werk met vragen over de collectieve diensten! Hiervoor dient u het algemene infonummer 02/ te gebruiken ( (4) (5) (6) Directie: Annabelle Collard vzw SSD GPI individuele hulpverlening Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere TEL 02 / FAX 02 / Individuele hulpverlening 14

9 West-Vlaanderen Contact in Oudenaarde: 2 de en 4 de woensdag van de maand 9-12 u. PZ Vlaamse Ardennen Minderbroederstraat 1, 9700 Oudenaarde Annelies Govaert (1) 0478/ Contact in Brugge: maandag en vrijdag 9-12 u. Complex Refuge Zandstraat 148, 8200 Brugge Contact in Kortrijk: dinsdag 9-12 u. Lokale politie VLAS Oude Vestingsstraat 2a, 8500 Kortrijk Oost-Vlaanderen Bart Oosterlinck (2) 0479/ Contact in Gent: vrijdag 9-12u. Groendreef 181, 9000 Gent 1 ste en 3 de woensdag van de maand 9-12 u. vzw Opac, havennummer 4230 A Sprendonkstraat 5, 9042 Gent Antwerpen Elke Van de Vel (3) 0478/ Contact in Wilrijk: Medische dienst Boomsesteenweg 180, 2610 Wilrijk Contact in Turnhout: 2 de en 4 de woensdag van de maand, 9-16 u. Federale politie Campus Blairon 300, 2300 Turnhout Limburg Serge Lefever (4) 0479/ Contact in Hasselt: maandag 9-12 u. Luikersteenweg 228, 3500 Hasselt Individuele hulpverlening

10 Contact in Genk: 1 ste woensdag van de maand 9-12 u. Politieschool Limburg PLOT Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk Contact in Noord-Limburg: 3 de woensdag van de maand 9-12 u. Lokale politie HANO Energiestraat 3, 3910 Neerpelt Vlinder Tina Woods (6) Om de beschikbaarheid van de hulpverleners te waarborgen in iedere regio, bestaat de individuele hulpverlening ook uit Vlinders. Vlaams-Brabant Brussel Elke Anthoon (5) 0478/ Contact in Evere: maandag 9-12 u. vzw SSD GPI individuele hulpverlening Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere Contact in Leuven: 1 ste en 3 de dinsdag van de maand 9-11 u. Lokale politie Leuven Philipssite 4, 3001 Heverlee Franstalige assistenten Brabant Wallon / Bruxelles Géraldine Defalque (0479/ ) Namur / Luxembourg Christine Pigeon (0478/ ) Hainaut Delphine Darville (0478/ ) Liège Catherine Degeye (0479/ ) Vlinders Laetitia Malaise, Yesim Koçak Individuele hulpverlening

11 De vele collectieve voordelen, klaar om te plukken! Collectieve voordelen

12 DE vzw SSD GPI biedt een hele waaier verzekeringen. Best doet u een prijsvergelijking van uw huidige verzekeringspolis met de polis berekend door een van onze verzekeringspartners. U zal aangenaam verrast worden! De belangrijkste nieuwigheden ten opzichte van de vorige uitgave, zijn in het groen aangeduid. Bij het afsluiten van een autoverzekering dient u zeker stil te staan bij de frequentie waarmee u uw wagen gebruikt. Ook leeftijd en woonplaats spelen een grote rol. Iedere gezinssituatie is anders en moet dus individueel onderzocht worden om zo de pro s en contra s af te wegen. We brengen een aantal verzekeringspartners aan waarvan we weten dat ze een goede waarborg bieden aan een eerlijke prijs. Om scherpere prijzen te kunnen hanteren worden er ook verzekeringspakketten voorgesteld. Ziekenhuiskosten kunnen hoog oplopen. U laten verzorgen aan een betaalbare prijs kan. Maak gebruik van onze collectieve hospitalisatieverzekering, ontdek de nieuwe verzekeringspartner voor In bepaalde gevallen wordt de verzekering aangeboden door uw werkgever. Sinds 2011 levert de vzw SSD GPI een extra financiële inspanning voor de 65-plussers. We bieden eveneens overlijdensverzekeringen aan. De recentste informatie en details, over dit onderwerp, vindt u op Verzekeringen 22

13 Prijsgunstige autoverzekeringen Vooraleer een autoverzekering af te sluiten is het belangrijk om even na te gaan hoeveel kilometers u jaarlijks aflegt. U kan heel wat besparen door de gepaste verzekering te kiezen. Jonge bestuurders dienen dikwijls hoge verzekeringspremies te betalen. Vaak is het moeilijk om een verzekeringsmaatschappij te vinden waarbij ze mogen aansluiten. De vzw SSD GPI heeft een aantal verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars bereid gevonden om oplossingen te bieden voor al deze hindernissen. Product Makelaar/Maatschappij Meer info Voordeel Autoverzekering ETHIAS CBFA0196 Ondernemingsnummer: via: of of 1 van de 40 kantoren Tariefkortingen (ook voor kinderen onder hetzelfde dak ) Kilometerverzekering voor bestuurders vanaf 29 jaar Autoverzekering (ook Kilometerverzekering beschikbaar) Allerlei verzekeringen met onder andere autoverzekering Allerlei verzekeringen met onder andere autoverzekering CORONA DIRECT CBFA0435 ALLIA / AXA CBFA13971 Ondernemingsnummer: ELITIS nv / GENERALI FSMA A ASSURWEST / ZELIA CBFA13442 Ondernemingsnummer: via: of via: of of via: of of via: of Aanbieding zonder schade in fout de voorbije 5 jaar, ook voor gezinsleden Belangrijke korting omwille van een groepsprogramma Vraag uw gratis prijsofferte Voordelige premies Verzekeringen 24

14 BRAND- EN FAMILIALE VERZEKERING Om iedereen de kans te geven de voor hem meest aangepaste formule te kiezen, werken wij samen met verschillende makelaars en maatschappijen. Het is aan u om een keuze te maken tussen deze maatschappijen in functie van uw behoeften. Product Makelaar/Maatschappij Meer info Voordeel Ethias woning ETHIAS CBFA0196 Ondernemingsnummer: via: of of 1 van de 40 kantoren onder andere 5% korting op brand en familiale verzekering Ideal Home P&V CBFA0058 via: of Voorkeurtarief Corona Direct Woningverzekering CORONA DIRECT CBFA0435 via: of % blijvende korting Verzekeringspakket met onder andere brand en BA familiale ALLIA CBFA13971 Ondernemingsnummer: via: of of Omwille van het pakket voordeligere tarieven Allerlei verzekeringen met onder andere brandverzekering Allerlei verzekeringen met onder andere brand en BA familiale ELITIS nv / GENERALI FSMA A ASSURWEST / ZELIA CBFA13442 Ondernemingsnummer: via: of of via: of Vraag uw gratis prijsofferte Voordelige premies Verzekeringen 26

15 DE COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN De vzw SSD GPI kan u een voordelige hospitalisatieverzekering aanbieden. U zal het merken wanneer u de prijzentabellen vergelijkt met de gangbare prijzen. Vanaf de leeftijd van 65 jaar, kan u in bepaalde gevallen genieten van een SSD GPItussenkomst! De betalende hospitalisatieverzekering via de verzekeringsmaatschappij Ethias Aanbevolen voor de: operationele personeelsleden gepensioneerden (opgelet aansluiting moet gebeuren vóór de leeftijd van 65 jaar: zie ook pagina 32) CALog-personeelsleden met het oude statuut CALog-personeelsleden met recht op gratis medische zorgen familieleden (1 ste graad, wonend onder hetzelfde dak) ; partner (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend), kinderen, kinderen (nieuwe) partner* (*) Kinderen wonende bij de ex-partner worden ook tot deze verzekering toegelaten. Aansluitingsformulier, polisvoorwaarden, premies, aangifteformulieren, vindt u terug op Belangrijkste algemeenheden van de polis: Bij een keuze voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer hoeft u geen vrijstelling te betalen. De vrijstelling bedraagt 250,00 voor een verblijf in een eenpersoonskamer. De pre -hospitalisatieperiode is bepaald op 1 maand, de post - hospitalisatieperiode op 3 maand. De vergelijkende jaarpremies van Ethias ( ) Prijzen inclusief taks Van 0 tot en met 20 jaar Van 21 tot en met 49 jaar Van 50 tot en met 64 jaar Polis eenpersoonskamer 52,50** 150,00** 275,00** Polis tweepersoonskamer 39,60 121,00 192,50 Verzekeringen 28

16 Extra voordelen voor de polis tweepersoonskamer : Bij ziekenhuisopname wordt er geen vrijstelling (= 250,00) aangerekend! De nodige formulieren om over te schakelen naar de polis tweepersoonskamer, vindt u terug op De aanpassing start op 1 januari van het jaar na terugzending. Prijzen inclusief taks Van 65 tot en met 69 jaar Vanaf 70 jaar Polis eenpersoonskamer 550,00** 660,00** Polis tweepersoonskamer* 352,00-150,00 = 202,00 440,00-150,00 = 290,00 De 65-plussers krijgen een tussenkomst van 150,00 indien ze intekenen op de polis twee-of meerpersoonskamer.* (*) Voor de 65-plussers voorziet de vzw SSD GPI maximum 2 tussenkomsten (1 voor de aangesloten hoofdbegunstigde + 1 voor een aangesloten inwonende) van 150,00 per jaar tot in Vanaf 2014 wordt de tussenkomst jaar per jaar herbekeken (in functie van de financiële haalbaarheid). (**) Deze prijzen worden jaarlijks herbekeken. Een GRATIS hospitalisatieverzekering via AG Insurance * Uitsluitend voor de: CALog-personeelsleden met het nieuwe statuut en zonder recht op gratis medische zorgen (meer duidelijkheid omtrent uw situatie bekomt u bij de personeelsdienst van uw eenheid/zone) De belangrijkste algemeenheden van deze AG-hospitalisatieverzekering: Bij een keuze voor een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer hoeft u geen vrijstelling te betalen (=anders 125,00). De pre -hospitalisatieperiode is bepaald op 2 maand, de post -hospitalisatieperiode op 4 maand. Meer info: Aansluitingsformulier, polisvoorwaarden, premies, aangifteformulieren,... AG Insurance : (--> personeelsbeheer --> hospitalisatieverzekering ) Bent u aangesloten? Dan dient u STEEDS volgende wijzigingen door te geven via: vzw SSD GPI Hospitalisatieverzekering Oud-Strijderslaan 190, 1140 Evere adreswijziging u gaat op pensioen wijziging van statuut ontslag Tips U kan 10 maanden wachttijd vermijden door: 1. Zo snel mogelijk na uw indiensttreding in te schrijven op één van de hierboven vermelde hospitalisatieverzekeringen. De dag van indiensttreding + max. 3 maanden, moet er een CORRECT ingevuld formulier bij de administratieve dienst toegekomen zijn. Voorbeeld: datum indiensttreding is > formulier dient binnen te zijn vóór U heeft er alle belang bij informatie in te winnen voor het inschrijven van de andere gezinsleden (of wijzigingen in het gezin zoals geboorte, adoptie,...), gezien hier soms ook deze periodelimiet van 3 maand geldt. 2. Uw aanvraag voor overstap (of opzeg) van uw huidige (evenwaardige) hospitalisatieverzekering naar één van de hierboven vermelde hospitalisatieverzekeringen bij de administratieve dienst te laten toekomen vóór de jaarlijkse vervaldatum. Voeg steeds een attest van uw huidige hospitalisatieverzekering toe. Aanpassingen: Wijzigingen in de verzekerde gezinstoestand of aanvragen van een gespreide betaling kan u best schriftelijk (of per e- mail, fax) afhandelen met uw verzekeringsmaatschappij. Zo vermijdt u vervelende wachttijden aan de telefoon. (*) Het contract (M 860) van deze collectieve AG-hospitalisatieverzekering loopt gedurende 6 jaar. AG Insurance nv FSMA-nr A. Verzekeringen

17 Hospitalisatie?! WORDT U BINNEN EEN PAAR JAAR 65? Sluit dan nog voor uw 65 ste verjaardag een hospitalisatieverzekering af! 1. Vermijd hoge premies en vervelende toetredingsvoorwaarden Schrijf u in op de collectieve hospitalisatieverzekering* voor uw 65 ste via de vzw SSD GPI. Ook na pensionering kan u deze verzekering behouden. Door aan te sluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering via de vzw SSD GPI, geniet u van een aantrekkelijke jaarpremie. Zo zal u op de overzichtelijke prijzentabel merken (pag. 29), dat de vzw SSD GPI tot 2013 een tussenkomst van 150,00 geeft aan de 65-plussers, indien ze intekenen op de polis twee-of meerpersoonskamer.* (*) Voor meer details, inschrijvingsformulieren, zie: 2. Kan u nog aansluiten na uw 65 ste? Bij vele verzekeringsmaatschappijen kan u na uw 65 ste geen hospitalisatieverzekering meer afsluiten. Kan u toch ergens nog een contract afsluiten, dan zal u een hoge jaarpremie worden aangerekend. Verzekeringen 32

18 NOG MEER VERZEKERINGEN Het is onmogelijk om alles uitgebreid te publiceren. Hieronder vindt u nog een paar verzekeringsproducten waarop u als SSD GPI-begunstigde kortingen kan krijgen. Product Makelaar/Maatschappij Meer info Voordeel Rechtsbijstand D.A.S. (Concordia Insurance Brokers) CBFA22714 BE via: --> verzekeringen --> diverse verzekeringen het eerste jaar een korting van 31,40 op de jaarpremie van 79,44 Mondial Assistance Bijstand: combinatie personen, voertuigen, reisverzekering Beroepsaansprakelijkheid Overlijdensvergoeding inschrijven vóór uw 45 jaar Overlijdensverzekering ten gevolge van een ongeval ALLIA CBFA13971 Ondernemingsnummer: ETHIAS CBFA0196 Polisnummer AGPM CBFA49624 (tot einde 2012) CONCORDIA CBFA22714 via: --> verzekeringen --> verzekeringspaketten via: --> verzekeringen --> beroepsaansprakelijkheid via: --> verzekeringen --> overlijden via: --> verzekeringen --> overlijden Voordeelprijzen dankzij groepsprogramma jaarpremie: 32,78 (incl. 9,25% taks) jaarpremie: 17,52 Uitkering (tot 65 jaar) bij overlijden: 5500,00 jaarpremie: GRATIS Uitkering bij overlijden door ongeval: 5000,00 Verzekeringen 34

19 UW favoriete vakantiebestemming aan de scherpste prijzen? Misschien vindt u wel uw gading op één van de volgende pagina s... De belangrijkste nieuwigheden ten opzichte van de vorige uitgave, zijn aangeduid met groen. Bij Carlson Wagonlit Travel kan u in een van de talrijke brochures de reis vinden om uw zorgen te ontvluchten en dit met verschillende kortingen. Via onze collega s van de Sociale Dienst van de Defensie (CDSCA) kan u ook een vakantie boeken. Blijft u liever in eigen land? Geen probleem, de sociale dienst heeft een aantal verblijven in eigen beheer, zowel in de Ardennen als aan de kust. Bij iedere verblijf in Knokke-Heist is ondertussen een garage of autostaanplaats voorzien. De vzw SSD GPI werkt samen met een aantal jongerenorganisaties. Kiest u een jongerenvakantie uit een van hun brochures, dan past uw sociale dienst een niet te verwaarlozen bedrag bij. Vanaf nu wordt er ook samengewerkt met het BLOSO. Een dagtrip nodig om even te kunnen ontstressen? Profiteer dan van het 10-jarig bestaan van uw sociale dienst! Neem een kijkje op pagina 58 en ontdek de dagtickets voor maar 10,00. De recentste informatie en details, over dit onderwerp, vindt u op Vakantie 36

20 REISAGENTSCHAPPEN Ontvlucht alle stress door een reis te boeken aan de scherpste prijs! Carlson Wagonlit Travel V.U.: B. Gillis - Lic A Begeef u naar uw dichtstbijzijnde CWT kantoor en geniet zo tot 7% korting K op vertoon van uw SSD GPI-kaart! Deze korting is ook geldig op Vroegboekkortingen en Last Minute boekingen! Ontdek de partners van CWT met hun geldende kortingen en algemene voorwaarden via www. ssdgpi.be (onder het thema Vakantie bij reisagentschappen ). ( K ) OPGEPAST: de kortingen gelden niet bij betalingen per kredietkaart en bij internetreserveringen! Voor uw dichtsbijgelegen CWT kantoor, bel naar 022/ of zoek via Dossierkost: 15,00. CDSCA Lic. A 5118 Bent u nog geïnteresseerd om een vakantiereservatie te boeken via onze collega s van de Sociale Dienst van de Defensie (CDSCA)? Dan kan dat nog steeds, zowel voor onze actieve als gepensioneerde collega s. De vakantiebrochure van de CDSCA kan geconsulteerd worden via het net (*) Voor een gedrukte versie, wendt u tot: CDSCA - Directie Informatie en Communicatie - Bruynstraat 1 Blok F BRUSSEL - - Tel: 02/ Fax: 02/ Geen dossierkosten. Vakantie 38

21 DE SSD GPI-VAKANTIEVERBLIJVEN AAN ZEE OF IN DE ARDENNEN De sociale dienst heeft een aantal verblijven in eigen beheer, zowel in de Ardennen als aan de kust. De beschikbare SSD GPI-vakantieverblijven aan zee. KNOKKE-HEIST: Astoria, Balmoral, La Barca (1+3), Françoise, El Greco (2+3), Oase, Palace 3.1, Phare (1.1, 4.1, 6.1, 7.1), Royal Beach, Stella Maris, Stormmeeuw, Triton (A1, B1, B3, G0) De verhuurperiode loopt van vrijdag uur tot vrijdag 10 uur. De plaatsen waar u de sleutels kan verkrijgen, zullen vermeld staan op uw bevestiging. Huurprijs, algemene kosten ( 50,00/week) dienen aan de vzw SSD GPI te worden betaald. Ieder verblijf heeft een garage of autostaanplaats. Er zijn GEEN huisdieren toegelaten. KNOKKE: L Abeye De verhuurperiode loopt van vrijdag 15 uur tot vrijdag 10 uur. Aan de vzw SSD GPI te betalen: huurprijs, algemene kosten ( 50,00/week). Er zijn GEEN huisdieren toegelaten. KOKSIJDE: Interlude, Tine De verhuurperiode loopt van vrijdag 15 uur tot vrijdag 10 uur. De huurprijs is te betalen aan de vzw SSD GPI. De plaatsen waar u de sleutels kan verkrijgen, zullen vermeld staan op uw bevestiging. De kosten (onderhoudskosten indien u het verblijf niet goed heeft proper gemaakt energie volgens teller waarborg) zijn ter plaatse contant te betalen. Er zijn GEEN huisdieren toegelaten. Vakantie 40

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 701 MEI - JUNI 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 BIMENSUEL - TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt gerealiseerd in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

AUTO MECHANISCHE STUKKEN, Korting van 10 % op de mechanische stukken in alle verkooppunten SPEEDY Q TEAM. 4

AUTO MECHANISCHE STUKKEN, Korting van 10 % op de mechanische stukken in alle verkooppunten SPEEDY Q TEAM. 4 ONZE COÖRDINATEN VOORDELEN & WELZIJN Verantwoordelijke Uitgever: Jan. EYNDELS - Lang Levenstraat 27-29 1050 Brussel - Tel. 02/549.52.00 - Fax. 02/514.16.95 Beheer en Publiciteit: Henk HERMAN Prepress en

Nadere informatie

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst

D.V.L.S. Kantoor D hooge. de veilige keuze voor uw toekomst D.V.L.S. Kantoor D hooge de veilige keuze voor uw toekomst 1 Heidebloemstraat 70 bus 9 9100 Sint-Niklaas Erkende onafhankelijke verzekeringsmakelaars Onafhankelijke kredietmakelaars Beleggingen Personal

Nadere informatie

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten? Magazine van Federale Verzekering winter 2014 VERJAARDAGS- NUMMER 150 Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie