handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph"

Transcriptie

1 handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

2 01 Waarom is deze informatie belangrijk voor u? wat vindt u in deze BROCHURE? 03 welke situaties komen in aanmerking? 03 eerste stap? 04 Wat kan het vaph voor u doen? 05 wat betekent dit concreet? 06 vragenlijst van het vaph 07 Aan wie bezorgt u de vragenlijst? 08 dient u verder nog iets te ondernemen? 09 Wat na een definitieve schaderegeling? 10 Hulpmiddelen, autoen woningaanpassingen 11 Persoonlijke-assistentiebudget (PAB) 13 ZORG 15 wijziging na definitieve schaderegeling? 16 In een notendop 17 tips 18 nog vragen? 20 wenst u algemene informatie over het vaph?

3 01 Waarom is deze informatie belangrijk voor u? Een ongeval, beroepsziekte of een medische fout kan ernstige gevolgen hebben. In sommige situaties wordt men geconfronteerd met een blijvende handicap. Als uw handicap het gevolg is van een ongeval, beroepsziekte, medische fout of een situatie waarbij een andere partij wettelijk gezien de schade moet vergoeden, moet u in eerste instantie beroep doen op een verzekeringsmaatschappij, een specifiek fonds of die andere partij. Deze instantie onderzoekt uw vraag maar dit kan soms heel wat tijd in beslag nemen (bijvoorbeeld door rechtsprocedures). Ondertussen hebt u misschien wel al nood aan hulp zoals: hulpmiddelen; aanpassingen aan de woning of de wagen; ondersteuning of opvang door een gespecialiseerde voorziening of dienst (met of zonder verblijf); persoonlijke assistentie in uw dagelijks leven. Wie kan u helpen dit te financieren? In deze brochure informeren we u over de mogelijkheden, procedures en afspraken.

4 02

5 03 welke situaties komen in aanmerking? U bent het slachtoffer van een: verkeersongeval; arbeidsongeval; beroepsziekte; medische fout; ongeval (bijvoorbeeld thuis, bij vrienden of familie); misdrijf;... eerste stap? Welke instantie schakelt u onmiddellijk in om uw schade te vergoeden: verzekeringsmaatschappij (autoverzekering, arbeidsongevallenverzekering, familiale verzekering, ); Fonds voor Arbeidsongevallen; Fonds voor Beroepsziekten; Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; veroorzaker van de schade zelf;... Voor de duidelijkheid spreken we vanaf nu enkel nog over vergoedingsdebiteur wanneer we één van bovenstaande instanties bedoelen. De vergoedingsdebiteur onderzoekt of u recht hebt op een schadevergoeding.

6 04 Wat kan het vaph voor u doen? Personen met een handicap moeten in het dagelijkse leven vaak meer kosten dragen dan anderen om deel te nemen aan het sociale leven. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (afgekort tot VAPH) wil deze meerkost helpen dragen door een dienstverlening op maat aan te bieden. U kunt bij het VAPH terecht voor: financiële tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, auto- en woningaanpassingen; een persoonlijke-assistentiebudget (afgekort tot PAB): ondersteuning bij de activiteiten van het dagelijkse leven; begeleiding en opvang door ambulante en (semi-)residentiële voorzieningen (bijvoorbeeld tehuis, dagcentrum, begeleid wonen, ). Voor meer informatie over deze verschillende zorgvormen verwijzen we u naar onze brochures of naar onze website Het is belangrijk te weten dat de dienstverlening van het VAPH ondergeschikt is aan deze van de vergoedingsdebiteur zoals bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, het Fonds voor Arbeidsongevallen, enz Dat betekent dat u de plicht hebt om eerst de vergoedingsdebiteur aan te spreken en een schadevergoeding te vragen voor kosten waarvoor het VAPH kan tussenkomen. Het VAPH zal enkel een tegemoetkoming geven op voorwaarde dat u nog geen vergoeding of geen afdoende vergoeding hebt gekregen. Met andere woorden, de tussenkomsten van het VAPH zijn aanvullend. Zolang de vergoedingsdebiteur u nog geen schadevergoeding heeft betaald, kan het VAPH u in ieder geval tegemoetkomingen toekennen en betalen.

7 05 wat betekent dit concreet? 1. De vergoedingsdebiteur betaalde u nog geen schadevergoeding U kunt zich inschrijven bij het VAPH en een goedkeuring vragen om reeds beroep te doen op tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, aanpassingen, begeleiding, opvang of PAB. Als het VAPH uw aanvraag goedkeurt, betaalt het VAPH uw kosten. Het bedrag van deze tegemoetkoming wordt bepaald op basis van de regelgeving van het VAPH. Het VAPH vordert de door haar betaalde bedragen terug van de vergoedingsdebiteur. In juridische termen spreken we hier over wettelijke subrogatie. Uiteraard kunt u voor kosten waarvoor het VAPH een tussenkomst gaf, geen schadevergoeding meer ontvangen van de vergoedingsdebiteur. 2. De vergoedingsdebiteur betaalde u reeds een schadevergoeding U kunt zich inschrijven bij het VAPH en een goedkeuring vragen om beroep te doen op vergoedingen voor hulpmiddelen, aanpassingen, begeleiding, opvang of PAB. Als het VAPH uw aanvraag goedkeurt en vaststelt dat uw schadevergoeding gelijk is aan of hoger is dan het bedrag dat het VAPH hiervoor voorziet, dan zal het VAPH niet tussenkomen. Stelt het VAPH vast dat uw schadevergoeding minder bedraagt dan het bedrag dat het VAPH hiervoor voorziet, dan kan het VAPH u tussenkomsten verlenen, op voorwaarde dat u aantoont dat uw schadevergoeding volledig werd besteed aan de bijstand waarvoor ze is bedoeld. Hebt u van de vergoedingsdebiteur geen vergoeding kunnen krijgen voor de schade waarvoor het VAPH tussenkomsten voorziet, dan zal het VAPH tussenkomen.

8 06 vragenlijst van het vaph Het is zeer belangrijk dat u het VAPH op de hoogte brengt dat u misschien een schadevergoeding van een andere instantie kan krijgen. U informeert ons hierover zo snel mogelijk, bij voorkeur op het moment van uw aanvraag. Het VAPH bezorgt u dan een vragenlijst. Deze vragenlijst bundelt alle gegevens over het schadegeval, de contactgegevens van uw advocaat (of elke andere persoon of instantie die u bijstaat tijdens uw schadeprocedure) en de stand van zaken. Bij deze vragenlijst voegt u ook een kopie van alle belangrijke documenten (bijvoorbeeld rechterlijke uitspraak, medisch deskundigenverslag). Twijfelt u of sommige gegevens wel nuttig zijn of meent u dat uw handicap niet echt het gevolg is van uw schadegeval, dan is het toch aangewezen om de vragenlijst in te vullen. Doet u dit niet, dan zal het VAPH u dit naderhand zeker vragen. Hierdoor kan de afhandeling van uw dossier vertraging oplopen.

9 07 Aan wie bezorgt u de vragenlijst? De vragenlijst moet ingevuld worden wanneer u een aanvraag voor inschrijving en/of bijstand indient bij het VAPH. We schetsen hier kort de inschrijvingsprocedure. Stap 1 U kunt zich inschrijven door het formulier Aanvraag tot inschrijving en bijstand in te vullen en op te sturen naar de provinciale afdeling van het VAPH. Is uw handicap het gevolg van een schadegeval waarvoor een andere partij u moet vergoeden of reeds vergoed heeft, dan vermeldt u dit ook op het aanvraagformulier. Stap 2 U contacteert een door het VAPH erkend multidisciplinair team (afgekort tot MDT). Dit team maakt het multidisciplinair verslag op en zal u zeker vragen of uw handicap het gevolg is van een schadegeval waarvoor een andere partij u moet vergoeden of reeds heeft vergoed. Het MDT zal u vervolgens begeleiden om de vragenlijst in te vullen. Op basis van uw aanvraagformulier én het multidisciplinair verslag beslist het VAPH of u voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, en of de door u gevraagde bijstand verantwoord is. De vragenlijst over het schadegeval waarvoor een andere partij u moet vergoeden of vergoed heeft, laat het VAPH toe uw dossier goed op te volgen zodat uw rechten op een zo volledig mogelijke schadevergoeding gewaarborgd zijn. Bezorg het VAPH dan ook alle belangrijke documenten. Meer informatie over de inschrijvingsprocedure vindt u terug in onze brochure Hoe inschrijven bij het VAPH? of op onze website

10 08 dient u verder nog iets te ondernemen? U houdt het VAPH op de hoogte van alle belangrijke gegevens en stappen die te maken hebben met uw schadegeval. Dit kan gebeuren via uw advocaat of elke andere persoon of instantie die u bijstaat tijdens uw schadeprocedure. Als de definitieve regeling van uw schadegeval nabij is, dan dient u zeker de volgende stukken over te maken aan het VAPH: het ontwerp van de minnelijke regelingsovereenkomst, meestal dading genoemd, voordat deze overeenkomst door de partijen is ondertekend. Het VAPH kan u dan helpen om een zo volledig mogelijke schadevergoeding te bekomen van de vergoedingsdebiteur. alle documenten waaruit duidelijk blijkt voor welke schadeposten u zal vergoed worden en voor welk bedrag. Het is in uw belang om ons zo nauwkeurig mogelijke gegevens te bezorgen in verband met de berekening van uw schadevergoeding. U betrekt hierbij het best uw advocaat of elke andere persoon of instantie die u bijstaat tijdens uw schadeprocedure.

11 09 Wat na een definitieve schaderegeling? U bezorgt het VAPH: een kopie van de getekende minnelijke regelingsovereenkomst of de rechterlijke uitspraak waarin uw schadegeval definitief is geregeld; alle documenten waaruit duidelijk blijkt voor welke schadeposten u werd vergoed en voor welk bedrag. Het is van belang om ons zo nauwkeurig mogelijke gegevens te bezorgen in verband met de berekening van uw schadevergoeding. U kunt slechts eenmaal een vergoeding ontvangen voor eenzelfde vorm van bijstand. Dit betekent dat u de schadevergoeding van de vergoedingsdebiteur niet kunt samenvoegen met de vergoeding die u ontvangt van het VAPH. In juridische termen spreken we hier over cumulverbod. Een voorbeeld: Door uw ongeval kunt u niet thuis blijven wonen en daarom verblijft u in een tehuis niet-werkenden. De meeste kosten voor opvang en begeleiding in dat tehuis betaalt het VAPH in afwachting van een definitieve schaderegeling. Zodra de schaderegeling definitief is, moet u de kosten voor opvang en begeleiding betalen met de schadevergoeding die u ontving van de vergoedingsdebiteur. De reeds door het VAPH betaalde kosten voor opvang en begeleiding worden door de vergoedingsdebiteur terugbetaald aan het VAPH. Op deze manier draagt de vergoedingsdebiteur de kost van opvang en bijstand. Dekt uw schadevergoeding niet alle kosten, dan past het VAPH het verschil bij tot het bedrag dat het VAPH voorziet voor deze kosten.

12 10 Het VAPH kan opnieuw tegemoetkomingen toekennen na uitputting van uw schadevergoeding. Dit kan alleen onder de volgende voorwaarden: de schadevergoeding werd beheerd als een goede huisvader; de schadevergoeding voor hulpmiddelen of aanpassingen, voor hulp van derden of ondersteuning door een voorziening werd hiervoor aangewend. Het is daarom belangrijk dat u elk bewijsstuk waaruit de besteding van uw schadevergoeding blijkt, goed bijhoudt. Let op: in sommige situaties is er toch nog een wijziging aan de definitieve schaderegeling mogelijk. U vindt meer informatie verderop in deze brochure. De toepassing van het cumulverbod verschilt naargelang de bijstand die u vraagt. Hulpmiddelen, auto- en woningaanpassingen Het VAPH kan enkel financieel tussenkomen voor hulpmiddelen, auto- en woningaanpassingen die niet gedekt zijn door de schadevergoeding. Is de schadevergoeding lager dan het bedrag dat het VAPH hiervoor voorziet; dan past het VAPH het verschil bij.

13 11 Een voorbeeld: De verzekeringsmaatschappij betaalt 1400 euro schadevergoeding voor de aanpassing aan uw auto waarbij de remmen en gas op het stuur geplaatst worden. U dient een aanvraag in bij het VAPH voor een tegemoetkoming in deze kosten. Het VAPH voorziet hiervoor bijvoorbeeld een maximumbedrag van 1632,28 euro. Uw werkelijke kost bedraagt 1600 euro. Dit is ook het bedrag waarvoor het VAPH zou kunnen tussenkomen. U merkt hier dat de schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij lager is dan de tussenkomst van het VAPH. Het VAPH legt het verschil van 200 euro (1600 euro euro) bij. Wenst u meer informatie over hulpmiddelen, auto- en woningaanpassingen, dan verwijzen we u naar de brochure Hulpmiddelen en aanpassingen of naar onze website Persoonlijkeassistentiebudget (PAB) Het PAB is een budget dat het VAPH aan personen met een handicap geeft. Met dat budget kunt u assistentie thuis, op school of op het werk organiseren en financieren. Ontvangt u van de vergoedingsdebiteur een vergoeding voor hulp van derden dan wordt het bedrag van deze vergoeding in mindering gebracht van het PAB.

14 12 De vergoeding voor hulp van derden wordt doorgaans uitgekeerd in één van deze twee vormen: 1. Jaarlijkse rente Het PAB-jaarbedrag wordt verminderd met het jaarlijkse bedrag dat u ontvangt van de vergoedingsdebiteur. Een voorbeeld: In 2012 bedraagt uw PAB bijvoorbeeld 9344,93 euro. In 2012 ontvangt u van de verzekeringsmaatschappij 3000 euro jaarlijkse rente. Uw reële PAB voor 2012 bedraagt dus: 9344,93 euro 3000 euro = 6344,93 euro 2. Eénmalige schadevergoeding of kapitaal U betaalt uw noodzakelijke hulp van derden eerst met de schadevergoeding die u daarvoor hebt ontvangen. Nadat u aan het VAPH hebt aangetoond dat deze schadevergoeding volledig werd besteed aan hulp van derden, kunt u terug een volledig PAB ontvangen. Het is hierbij niet vereist dat u een nieuwe PAB-aanvraag indient bij het VAPH. Na uitputting van uw schadevergoeding voor hulp van derden, wordt het volledig PAB opnieuw aan u uitbetaald. Opdat het VAPH een correcte berekening kan maken is het noodzakelijk dat het VAPH op de hoogte is van de wijze waarop uw éénmalige schadevergoeding werd berekend. U bezorgt daarom alle nuttige documenten aan het VAPH. Wenst u meer informatie over een PAB, dan verwijzen we u naar onze gelijknamige brochure of naar onze website

15 13 ZORG Onder zorg verstaan we alle vormen van begeleiding en opvang die het VAPH mogelijk maakt. Het VAPH neemt het merendeel van de kosten voor deze zorg op zich. Gemakshalve worden deze tussenkomsten, in tegenstelling tot hulpmiddelen, aanpassingen en PAB, niet rechtstreeks aan u betaald, maar wel aan de voorziening. De eigen bijdrage die u eventueel zelf rechtstreeks aan de voorziening betaalt, is dus niet de volledige kostprijs van uw ondersteuning. Tijdens de onderhandelingen met de vergoedingsdebiteur is het belangrijk dat u erop toeziet dat de kosten van ondersteuning door een voorziening ook in de schadevergoeding voor hulp van derden zitten vervat, en dit naast een vergoeding voor hulp van derden in uw thuissituatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u nood hebt aan hulp van derden in de thuissituatie, maar dat u overdag naar een dagcentrum gaat.

16 14 De tussenkomsten van het VAPH kunnen niet samengevoegd worden met de schadevergoeding die de vergoedingsdebiteur aan u uitkeert. Hoe regelen we dit in de praktijk? 1. Overeenkomst tussen u en het VAPH U hebt de goedkeuring van het VAPH om beroep te doen op begeleiding of opvang, bijvoorbeeld in een tehuis werkenden. U sluit een overeenkomst af met het VAPH waarin het volgende wordt opgenomen: het VAPH betaalt uw verblijf in het tehuis werkenden (de voorziening); u betaalt deze tussenkomsten terug, door beroep te doen op uw schadevergoeding (die u kreeg van de vergoedingsdebiteur); na uitputting van de schadevergoeding betaalt het VAPH verder uw verblijf in het tehuis werkenden. Op het moment dat uw schadevergoeding uitgeput is, wordt deze overeenkomst beëindigd. Het VAPH betaalt de voorziening verder zonder dat u iets moet terugbetalen. 2. Overeenkomst tussen u en de voorziening U besluit zelf naar een voorziening te stappen en samen met deze voorziening de kostprijs voor uw verblijf af te spreken. U sluit hierover een overeenkomst af met de voorziening. Het VAPH betaalt de voorziening dan niet voor de ondersteuning die ze u biedt. U hebt ook geen goedkeuring van het VAPH nodig om in deze voorziening te verblijven. Op het moment dat uw schadevergoeding uitgeput is, kunt u aan het VAPH vragen uw verblijf te betalen. Op dat moment hebt u ook een goedkeuring nodig van het VAPH. U zal moeten aantonen dat het schadebedrag werd aangewend: als een goede huisvader; voor hulp van derden of begeleiding en opvang door een voorziening. Wenst u meer informatie over de verschillende zorgvormen dan verwijzen we u naar de brochure Thuis wonen of in een voorziening? Wat is mogelijk? of naar onze website

17 15 wijziging na definitieve schaderegeling? In principe kunt u van de vergoedingsdebiteur geen schadevergoeding meer ontvangen zodra er een definitieve regeling afgesloten is. Op deze regel zijn er echter twee uitzonderingen: 1. Voorbehoud in de definitieve regeling Een voorbehoud betekent dat uw schadedossier opnieuw geopend wordt in situaties die in het voorbehoud zijn opgenomen. Voorbeelden: voorbehoud voor een toekomstige opname in een voorziening; voorbehoud voor een toekomstige nood aan hulpmiddelen. Richt u zich in deze situatie tot het VAPH dan dient u op grond van dit voorbehoud eerst de vergoedingsdebiteur aan te spreken. Ook hier kan het VAPH u een tegemoetkoming geven in afwachting van een schadevergoeding door de vergoedingsdebiteur. Later zal het VAPH deze bedragen terugvorderen van de vergoedingsdebiteur. 2. Arbeidsongevallen Na de definitieve regeling bij arbeidsongevallen blijft de mogelijkheid bestaan om later een schadevergoeding voor materiële bijstand (hulpmiddelen of aanpassingen) aan te vragen. De arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor Arbeidsongevallen onderzoekt op dat moment het oorzakelijk verband met uw arbeidsongeval.

18 16 Vraagt u ook aan het VAPH een ondersteuning voor hulpmiddelen of aanpassingen, dan dient u deze vraag in de eerste plaats ook te stellen aan de arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor Arbeidsongevallen, bij voorkeur zelfs vóórdat u het VAPH inschakelt. Voordat het VAPH uw aanvraag goedkeurt, vragen wij u om het bewijs te leveren dat u deze aanvraag eveneens gericht hebt tot de arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor Arbeidsongevallen. Ook hier kan het VAPH u tegemoetkomingen verlenen, in afwachting van de beslissing van de arbeidsongevallenverzekering of het Fonds voor Arbeidsongevallen. Later zal het VAPH deze bedragen terugvorderen van de arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor Arbeidsongevallen. In een notendop U spreekt steeds eerst de vergoedingsdebiteur aan om daar een zo volledig mogelijke schadevergoeding te bekomen. U schrijft zich daarna in bij het VAPH. Is uw schadevergoeding nog niet definitief geregeld, dan zal het VAPH, desgevallende via uw advocaat of elke andere persoon of instantie die u bijstaat tijdens uw schadeprocedure, u bijstaan zodat u een schadevergoeding kan bekomen die correct en voldoende groot is. Het VAPH zal u adviseren over de kost van de ondersteuning die tot zijn bevoegdheid behoort. Het is de taak van het VAPH om u: te vergoeden in afwachting van een definitieve schaderegeling met de vergoedingsdebiteur; te adviseren over de kost van ondersteuning waarvoor het bevoegd is, zodat u ten aanzien van de vergoedingsdebiteur uw aanspraak ten volle kan laten gelden; het verschil te betalen, indien het VAPH voor deze bijstand een hogere vergoeding voorziet en nadat u hebt aangetoond dat uw schadevergoeding is aangewend om de ondersteuning te betalen waarvoor ze werd uitgekeerd; te helpen een zo volledig mogelijke schadevergoeding te bekomen van de vergoedingsdebiteur.

19 17 tips We geven u nog enkele belangrijke tips mee, die zullen bijdragen tot een volledige en correcte schadevergoeding. Hou alle kosten die u maakt en alle tegemoetkomingen van andere instanties ten gevolge uw schadegeval goed bij; Leg al deze kosten en tegemoetkomingen voor aan de geneesheer-deskundige in kader van de medische expertise. Dit is immers het belangrijkste onderdeel van uw schadeprocedure. Zorg daarom dat de opdracht van de medische expert zo ruim en volledig mogelijk is; Bezorg het VAPH alle belangrijke informatie en de stand van zaken over uw schadedossier. Een goede samenwerking tussen u, de verzekeringsmaatschappij, het fonds of andere partij en het VAPH waarborgt u een maximale schadevergoeding; Zorg dat in uw schadevergoeding rekening wordt gehouden met de toekomstige kosten van uw ondersteuning. Hou ook rekening dat het mogelijk is dat uw ondersteuning of situatie kan wijzigen en dat uw ondersteuning daardoor duurder kan worden. Denk ook aan toekomstige vervangingen van hulpmiddelen. Voorzie kosten van herstel of onderhoud; Leg het ontwerp van uw definitieve regeling voor aan het VAPH vooraleer deze te ondertekenen; Hou ook na afsluiten van een definitieve regeling alle kosten die u betaalt met uw schadevergoeding goed bij. Zo kan u aan het VAPH bewijzen wanneer uw schadevergoeding is uitgeput. Hou er rekening mee dat deze check-list niet volledig is. Misschien zijn er nog andere zaken die van belang zijn in uw specifiek dossier. U kunt steeds contact opnemen met het VAPH. Wij raden u ook aan om deze zaken te overleggen met uw advocaat of elke andere persoon of instantie die u bijstaat tijdens de afwikkeling van uw schadedossier.

20 18 nog vragen? In deze brochure tracht het VAPH u te informeren over de basisafspraken. Elk dossier, elke aanvraag is echter zo specifiek dat u misschien nog bijkomende vragen hebt waarop u in deze brochure geen antwoord vindt. De juridische dienst van het VAPH helpt u graag verder. VAPH - Juridische dienst Sterrenkundelaan Brussel T of T of T Deze brochure kwam tot stand met de gewaardeerde medewerking van: Vlaamse Liga NAH, VZW Rondpunt, SEN, Mutualiteiten: - Christelijke Mutualiteit Landsbond: - Vlaams Neutraal Ziekenfonds: - Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: - Landsbond van Liberale Mutualiteiten: - Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: - Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten:

21 19

22 20 Wenst u algemene informatie over het vaph? Themabrochures Wilt u meer weten over de dienstverlening van het VAPH, aarzel dan niet om een van onze brochures aan te vragen. Er zijn al brochures verschenen over volgende onderwerpen: HOE INSCHRIJVEN BIJ HET VAPH? HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN THUIS WONEN OF IN EEN VOORZIENING? WAT IS MOGELIJK? PERSOONLIJKE-ASSISTENTIEBUDGET een ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor algemene vragen kunt u terecht bij de communicatiedienst: Sterrenkundelaan Brussel T F Voor alle vragen over het PAB kunt u in de voormiddag terecht op het nummer: U kunt uw vraag ook per mail stellen:

23 21 Voor vragen over uw persoonlijk dossier kunt u terecht bij de provinciale afdelingen: Provinciale afdeling Antwerpen Potvlietlaan Berchem T F Provinciale afdeling Limburg Ilgatlaan Hasselt T F Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen Kortrijksesteenweg Gent T F Provinciale afdeling West-Vlaanderen Koning Albert I-laan 1/2 bus Brugge T F Provinciale afdeling Vlaams-Brabant Diestsepoort 6/ Leuven T F Antennepunt Brussel Sterrenkundelaan 30 / lokaal Brussel T F Openingsuren: maandag en woensdag van 9.15 tot uur en van 14 tot 16 uur (in juli en augustus enkel op woensdag). Ondervindt u problemen met de dienstverlening of met een dienst van het VAPH, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtendienst van het VAPH: VAPH KLACHTENdienst Sterrenkundelaan Brussel T F (algemeen nummer)

24 de blauwe peer Gewijzigde herdruk augustus 2012 D/2012/6274/3 Vlaamse overheid VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Handicap door ongeval

Handicap door ongeval Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) DE ROL VAN HET VAPH INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 Waarom

Nadere informatie

Editie september Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...)

Editie september Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Editie september 2016 Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) www.vaph.be 2 Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Een verkeersongeval, beroepsziekte, medische fout of

Nadere informatie

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WAT DOET HET VAPH? 03 ZIJN ER VOORWAARDEN?

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze BROCHURE?

Nadere informatie

Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR. VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap

Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR. VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap Hoe inschrijven BIJ het VAPh? INFORMAtIe VOOR PeRSONeN Met een handicap VLAAMS AGeNtSChAP VOOR PeRSONeN Met een handicap Wat VINDt u IN Deze BROChuRe? 01 Waarom u INSChRIJVeN BIJ het VAPh? 03 AAN welke

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waarom een aanvraag indienen bij het

Nadere informatie

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP HOE EEN AANVRAAG INDIENEN BIJ HET VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WAT DOET HET VAPH? 03 ZIJN ER VOORWAARDEN?

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze BROCHURE?

Nadere informatie

Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR U heeft een handicap. Waar kan u terecht? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waar kan u als persoon met een handicap

Nadere informatie

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH Geregeld door : - artikel 14 van het oprichtingsdecreet van het VAPH van 7 mei 2004; - Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening

Nadere informatie

Vragenlijst wettelijke subrogatie

Vragenlijst wettelijke subrogatie Vragenlijst wettelijke subrogatie 1 Duid de oorzaak van uw handicap aan. Kruis het juiste vakje aan en volg de instructies. Een verkeersongeval. Ga naar vraag 2. Een arbeidsongeval. Ga naar vraag 8. Een

Nadere informatie

Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie

Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie Gegevens van een schadegeval en van de betrokken partijen in het kader van wettelijke subrogatie Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH alle gegevens in verband met uw schadegeval,

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Informatie voor patiënten Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 2 Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 3 Inleiding

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder?

Nadere informatie

Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie

Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie Waarom krijgt u dit formulier toegestuurd? In uw dossier is sprake van een schadegeval. Wij hebben meer informatie nodig over dat schadegeval

Nadere informatie

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod 1 Algemene vragen Vraag 1: Mijn handicap komt (deels) door een ongeval of een medische fout. Een tegenpartij moet mijn kosten vergoeden. Kan ik nog een tussenkomst

Nadere informatie

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT IS EEN PERSOONLIJKE-

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning

Aanvraag voor ondersteuning Aanvraag voor ondersteuning Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag voor ondersteuning in. Voor de volgende soorten ondersteuning kunt u op het VAPH een beroep

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Gebruik van de benaming persoon met een handicap In dit formulier wordt de benaming persoon met een handicap gebruikt om te verwijzen naar de persoon

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen. informatie VOOR. personen MeT een HanDiCap. VLaaMs agentschap VOOR

Hulpmiddelen en aanpassingen. informatie VOOR. personen MeT een HanDiCap. VLaaMs agentschap VOOR Hulpmiddelen en aanpassingen informatie VOOR personen MeT een HanDiCap VLaaMs agentschap VOOR personen MeT een HanDiCap Wat VinDT u in Deze BROCHuRe? 01 Wat VeRsTaan we OnDeR HuLpMiDDeLen en aanpassingen?

Nadere informatie

Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen

Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen Aanvraagformulier hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag in voor volgende soorten ondersteuning: individuele materiële bijstand (IMB):

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) Gebruik van de benaming persoon met een handicap In dit formulier wordt de benaming persoon met een handicap gebruikt om te verwijzen naar de persoon

Nadere informatie

Van revalidatie tot consolidatie

Van revalidatie tot consolidatie Van revalidatie tot consolidatie Het belang van wettelijke subrogatie voor het slachtoffer Jens Vuylsteke Juridische Dienst VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Inhoud Revalidatie Consolidatie

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: VAPH Spreker: Luc Dewilde (VAPH) VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WWW.VAPH.BE 1 1. Belgisch zorgaanbod voor personen met een handicap 2. VAPH-algemeen Overzicht

Nadere informatie

Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen

Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier dient u bij het VAPH een aanvraag in voor volgende soorten ondersteuning: tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen

Nadere informatie

HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WAT VERSTAAN WE ONDER HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN?

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure

Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure Aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning via spoedprocedure Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met

Nadere informatie

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE FOLDER?

Nadere informatie

Wat na de definitieve schaderegeling?

Wat na de definitieve schaderegeling? Wat na de definitieve schaderegeling? Het cumulverbod in al zijn facetten Sam Van Bastelaere Diensthoofd Juridische Dienst Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Cumulverbod Wettelijke subrogatie

Nadere informatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Het agentschap gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing

Nadere informatie

Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH

Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Inhoud Begrippen (rechtsgrond): wettelijke subrogatie;

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH?

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? www.vaph.be 2 Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? 1. WAT DOET HET VAPH? p.2 2. ONDERSTEUNING VOOR MINDERJARIGEN p.4 3. ONDERSTEUNING VOOR MEERDERJARIGEN p.6

Nadere informatie

FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013

FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013 FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013 Toelichting over ons project wettelijke subrogatie. De vzw Vlaamse Liga NAH is een gebruikersvereniging, een patiëntenorganisatie en groepeert gebruikers en professionelen rond

Nadere informatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Het VAPH gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing

Nadere informatie

Nieuw Ministerieel Besluit omtrent «Ondersteuningsvelden» (bijstandvelden)

Nieuw Ministerieel Besluit omtrent «Ondersteuningsvelden» (bijstandvelden) Omzendbrief 3652/jt/nf/1205 14 mei 2012 Aan de directies van voorzieningen en diensten voor personen met een handicap. Vragen naar: Nadine Frison Telefoon: 02/225.85.33 E-mail: nadine.frison@vaph.be Bijlage(n):

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen, dan

Nadere informatie

DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE CENTRALE REGISTRATIE VAN ZORGVRAGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT VINDT U IN DEZE FOLDER? 01 HET VERTREKPUNT:

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal

Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming in de kosten van absorberend en afschermend incontinentiemateriaal

Nadere informatie

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind? Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente UW KENMERK CONTACTPERSOON E-MAIL dossiernummer Zie achteraan bijlage ONS KENMERK TELEFOON BIJLAGEN Start integrale jeugdhulp 1 17

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal

Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal aan. Opgelet!

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Aanvraag van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure

Aanvraag van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure Aanvraag van een persoonsvolgend budget via spoedprocedure Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de gegevens om een persoonsvolgend

Nadere informatie

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? INHOUD Wil je je inschrijven bij het VAPH? In deze brochure lees je hoe het multidisciplinair team (MDT) je hiermee kan helpen. De VAPH-experten

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB)

AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) Op 17 juli 2000 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed over het invoeren van het Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB). Ondertussen is het PAB

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal

Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming in de kosten van absorberend en afschermend incontinentiemateriaal

Nadere informatie

De toepassing van het cumulverbod inzake ondersteuning door een erkende voorziening

De toepassing van het cumulverbod inzake ondersteuning door een erkende voorziening Omzendbrief 2110/BS/2009 19 oktober 2009 aan alle voorzieningen Vragen naar: Juridische dienst: Jens Vuylsteke, Marie-Emilie Baekelandt, Joyce Verbeke, Claudia Wouters Telefoon: 02 225 84 83 of 02 225

Nadere informatie

Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk?

Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk? Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 Welke mogelijkheden voor

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie januari 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal

Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal aan. Opgelet!

Nadere informatie

Terugbetaling hulpmiddelen Vlaanderen

Terugbetaling hulpmiddelen Vlaanderen Terugbetaling hulpmiddelen Vlaanderen HELPS YOU SEE Terugbetaling hulpmiddelen Vlaanderen Afhankelijk van het doel van de hulpmiddelen zijn er in Vlaanderen 3 systemen van terugbetaling. Hulpmiddelen voor

Nadere informatie

THUIS WONEN OF IN EEN VOORZIENING? WAT IS MOGELIJK?

THUIS WONEN OF IN EEN VOORZIENING? WAT IS MOGELIJK? THUIS WONEN OF IN EEN VOORZIENING? WAT IS MOGELIJK? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 01 WELKE MOGELIJKHEDEN VOOR

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk?

Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk? Thuis wonen of in een voorziening? wat is mogelijk? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder? 01 Welke begeleidings- en opvangmogelijkheden

Nadere informatie

Brussel, 8/3/2007. Geachte budgethouder,

Brussel, 8/3/2007. Geachte budgethouder, Brussel, 8/3/2007 Kenmerk: 50/wdp/mededeling18 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen: 4 BETREFT: - PAB en kortverblijf/logeerfunctie

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/ MDT meerderjarigen Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/210 69 69 Multidisciplinaire Teams (MDT) erkend en gesubsidieerd door Inhoud Wat is het VAPH?...

Nadere informatie

Medisch attest voor de aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) via de spoedprocedure voor kinderen en jongeren

Medisch attest voor de aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) via de spoedprocedure voor kinderen en jongeren Medisch attest voor de aanvraag van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) via de spoedprocedure voor kinderen en jongeren Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier verklaart u dat een kind of

Nadere informatie

Infofiche Eindafrekening

Infofiche Eindafrekening Infofiche Eindafrekening Wat in geval van overlijden? PAB-stappenplan voor nabestaanden Laatst aangepast 31/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Indien budgethouder

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) (-21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens, hierna

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Het multidisciplinair team helpt u of uw wettelijke vertegenwoordiger bij het indienen van uw aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH.

Het multidisciplinair team helpt u of uw wettelijke vertegenwoordiger bij het indienen van uw aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH. MDT ONTHAALBROCHURE WAT IS HET MDT? MDT staat voor MultiDisciplinair Team. Dit team is samengesteld uit personen die deskundig zijn op verschillende terreinen (psycholoog, arts, verpleegkundige). Het multidisciplinair

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Vrijwilligers en PAB

Vrijwilligers en PAB Vrijwilligers en PAB 1 Inhoud 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?... 3 1.1 Wat is vrijwilligerswerk?... 3 1.2 Wat mag een vrijwilliger doen?... 4 1.3 Wie kan vrijwillige assistent worden?... 4 2. Vrijwillige

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie oktober 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier brengt u het VAPH op de hoogte van een eventuele combinatie van het persoonlijkeassistentiebudget

Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier brengt u het VAPH op de hoogte van een eventuele combinatie van het persoonlijkeassistentiebudget Melding van de combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) met andere zorgvormen Vak voor de administratie Naam van de dossierbeheerder: Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier brengt

Nadere informatie

Medische informatie bij de aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal

Medische informatie bij de aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal Medische informatie bij de aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal Waarvoor dient dit formulier? Dit formulier laat toe om een volledig en juist beeld te schetsen van de

Nadere informatie

Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB)

Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) gegevens die noodzakelijk zijn

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST LOGEERFUNCTIE/KORTDURENDE BEGELEIDING (+21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens,

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

Inschaling van de zorgzwaarte: wat en hoe?

Inschaling van de zorgzwaarte: wat en hoe? Inschaling van de zorgzwaarte: wat en hoe? www.vaph.be 2 Inschaling van de zorgzwaarte: wat en hoe? WAT IS ZORGZWAARTE EN HOE WORDT HET GEMETEN? Zorgzwaarte is een term voor de hoeveelheid ondersteuning

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Laatst aangepast: 28/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?...

Nadere informatie

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Admin.richtlijnen 100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Vragen naar: Julie Brackx / Patrick De Kinder Telefoon: 02 225 85 67

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

Het Persoonsvolgend (PVB) Alles over het Persoonsvolgend Budget (PVB), het ondersteuningsplan en hoe je aan de slag gaat met je budget

Het Persoonsvolgend (PVB) Alles over het Persoonsvolgend Budget (PVB), het ondersteuningsplan en hoe je aan de slag gaat met je budget Het Persoonsvolgend Budget (PVB) Alles over het Persoonsvolgend Budget (PVB), het ondersteuningsplan en hoe je aan de slag gaat met je budget Voorwoord Ben je meerderjarig? Heb je nood aan intensieve zorg

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING personen met beperking DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24 8830 GITS 2016 DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW INLEIDING We zijn op weg naar een belangrijke verandering

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie