handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph"

Transcriptie

1 handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

2 01 Waarom is deze informatie belangrijk voor u? wat vindt u in deze BROCHURE? 03 welke situaties komen in aanmerking? 03 eerste stap? 04 Wat kan het vaph voor u doen? 05 wat betekent dit concreet? 06 vragenlijst van het vaph 07 Aan wie bezorgt u de vragenlijst? 08 dient u verder nog iets te ondernemen? 09 Wat na een definitieve schaderegeling? 10 Hulpmiddelen, autoen woningaanpassingen 11 Persoonlijke-assistentiebudget (PAB) 13 ZORG 15 wijziging na definitieve schaderegeling? 16 In een notendop 17 tips 18 nog vragen? 20 wenst u algemene informatie over het vaph?

3 01 Waarom is deze informatie belangrijk voor u? Een ongeval, beroepsziekte of een medische fout kan ernstige gevolgen hebben. In sommige situaties wordt men geconfronteerd met een blijvende handicap. Als uw handicap het gevolg is van een ongeval, beroepsziekte, medische fout of een situatie waarbij een andere partij wettelijk gezien de schade moet vergoeden, moet u in eerste instantie beroep doen op een verzekeringsmaatschappij, een specifiek fonds of die andere partij. Deze instantie onderzoekt uw vraag maar dit kan soms heel wat tijd in beslag nemen (bijvoorbeeld door rechtsprocedures). Ondertussen hebt u misschien wel al nood aan hulp zoals: hulpmiddelen; aanpassingen aan de woning of de wagen; ondersteuning of opvang door een gespecialiseerde voorziening of dienst (met of zonder verblijf); persoonlijke assistentie in uw dagelijks leven. Wie kan u helpen dit te financieren? In deze brochure informeren we u over de mogelijkheden, procedures en afspraken.

4 02

5 03 welke situaties komen in aanmerking? U bent het slachtoffer van een: verkeersongeval; arbeidsongeval; beroepsziekte; medische fout; ongeval (bijvoorbeeld thuis, bij vrienden of familie); misdrijf;... eerste stap? Welke instantie schakelt u onmiddellijk in om uw schade te vergoeden: verzekeringsmaatschappij (autoverzekering, arbeidsongevallenverzekering, familiale verzekering, ); Fonds voor Arbeidsongevallen; Fonds voor Beroepsziekten; Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; veroorzaker van de schade zelf;... Voor de duidelijkheid spreken we vanaf nu enkel nog over vergoedingsdebiteur wanneer we één van bovenstaande instanties bedoelen. De vergoedingsdebiteur onderzoekt of u recht hebt op een schadevergoeding.

6 04 Wat kan het vaph voor u doen? Personen met een handicap moeten in het dagelijkse leven vaak meer kosten dragen dan anderen om deel te nemen aan het sociale leven. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (afgekort tot VAPH) wil deze meerkost helpen dragen door een dienstverlening op maat aan te bieden. U kunt bij het VAPH terecht voor: financiële tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, auto- en woningaanpassingen; een persoonlijke-assistentiebudget (afgekort tot PAB): ondersteuning bij de activiteiten van het dagelijkse leven; begeleiding en opvang door ambulante en (semi-)residentiële voorzieningen (bijvoorbeeld tehuis, dagcentrum, begeleid wonen, ). Voor meer informatie over deze verschillende zorgvormen verwijzen we u naar onze brochures of naar onze website Het is belangrijk te weten dat de dienstverlening van het VAPH ondergeschikt is aan deze van de vergoedingsdebiteur zoals bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, het Fonds voor Arbeidsongevallen, enz Dat betekent dat u de plicht hebt om eerst de vergoedingsdebiteur aan te spreken en een schadevergoeding te vragen voor kosten waarvoor het VAPH kan tussenkomen. Het VAPH zal enkel een tegemoetkoming geven op voorwaarde dat u nog geen vergoeding of geen afdoende vergoeding hebt gekregen. Met andere woorden, de tussenkomsten van het VAPH zijn aanvullend. Zolang de vergoedingsdebiteur u nog geen schadevergoeding heeft betaald, kan het VAPH u in ieder geval tegemoetkomingen toekennen en betalen.

7 05 wat betekent dit concreet? 1. De vergoedingsdebiteur betaalde u nog geen schadevergoeding U kunt zich inschrijven bij het VAPH en een goedkeuring vragen om reeds beroep te doen op tegemoetkomingen voor hulpmiddelen, aanpassingen, begeleiding, opvang of PAB. Als het VAPH uw aanvraag goedkeurt, betaalt het VAPH uw kosten. Het bedrag van deze tegemoetkoming wordt bepaald op basis van de regelgeving van het VAPH. Het VAPH vordert de door haar betaalde bedragen terug van de vergoedingsdebiteur. In juridische termen spreken we hier over wettelijke subrogatie. Uiteraard kunt u voor kosten waarvoor het VAPH een tussenkomst gaf, geen schadevergoeding meer ontvangen van de vergoedingsdebiteur. 2. De vergoedingsdebiteur betaalde u reeds een schadevergoeding U kunt zich inschrijven bij het VAPH en een goedkeuring vragen om beroep te doen op vergoedingen voor hulpmiddelen, aanpassingen, begeleiding, opvang of PAB. Als het VAPH uw aanvraag goedkeurt en vaststelt dat uw schadevergoeding gelijk is aan of hoger is dan het bedrag dat het VAPH hiervoor voorziet, dan zal het VAPH niet tussenkomen. Stelt het VAPH vast dat uw schadevergoeding minder bedraagt dan het bedrag dat het VAPH hiervoor voorziet, dan kan het VAPH u tussenkomsten verlenen, op voorwaarde dat u aantoont dat uw schadevergoeding volledig werd besteed aan de bijstand waarvoor ze is bedoeld. Hebt u van de vergoedingsdebiteur geen vergoeding kunnen krijgen voor de schade waarvoor het VAPH tussenkomsten voorziet, dan zal het VAPH tussenkomen.

8 06 vragenlijst van het vaph Het is zeer belangrijk dat u het VAPH op de hoogte brengt dat u misschien een schadevergoeding van een andere instantie kan krijgen. U informeert ons hierover zo snel mogelijk, bij voorkeur op het moment van uw aanvraag. Het VAPH bezorgt u dan een vragenlijst. Deze vragenlijst bundelt alle gegevens over het schadegeval, de contactgegevens van uw advocaat (of elke andere persoon of instantie die u bijstaat tijdens uw schadeprocedure) en de stand van zaken. Bij deze vragenlijst voegt u ook een kopie van alle belangrijke documenten (bijvoorbeeld rechterlijke uitspraak, medisch deskundigenverslag). Twijfelt u of sommige gegevens wel nuttig zijn of meent u dat uw handicap niet echt het gevolg is van uw schadegeval, dan is het toch aangewezen om de vragenlijst in te vullen. Doet u dit niet, dan zal het VAPH u dit naderhand zeker vragen. Hierdoor kan de afhandeling van uw dossier vertraging oplopen.

9 07 Aan wie bezorgt u de vragenlijst? De vragenlijst moet ingevuld worden wanneer u een aanvraag voor inschrijving en/of bijstand indient bij het VAPH. We schetsen hier kort de inschrijvingsprocedure. Stap 1 U kunt zich inschrijven door het formulier Aanvraag tot inschrijving en bijstand in te vullen en op te sturen naar de provinciale afdeling van het VAPH. Is uw handicap het gevolg van een schadegeval waarvoor een andere partij u moet vergoeden of reeds vergoed heeft, dan vermeldt u dit ook op het aanvraagformulier. Stap 2 U contacteert een door het VAPH erkend multidisciplinair team (afgekort tot MDT). Dit team maakt het multidisciplinair verslag op en zal u zeker vragen of uw handicap het gevolg is van een schadegeval waarvoor een andere partij u moet vergoeden of reeds heeft vergoed. Het MDT zal u vervolgens begeleiden om de vragenlijst in te vullen. Op basis van uw aanvraagformulier én het multidisciplinair verslag beslist het VAPH of u voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, en of de door u gevraagde bijstand verantwoord is. De vragenlijst over het schadegeval waarvoor een andere partij u moet vergoeden of vergoed heeft, laat het VAPH toe uw dossier goed op te volgen zodat uw rechten op een zo volledig mogelijke schadevergoeding gewaarborgd zijn. Bezorg het VAPH dan ook alle belangrijke documenten. Meer informatie over de inschrijvingsprocedure vindt u terug in onze brochure Hoe inschrijven bij het VAPH? of op onze website

10 08 dient u verder nog iets te ondernemen? U houdt het VAPH op de hoogte van alle belangrijke gegevens en stappen die te maken hebben met uw schadegeval. Dit kan gebeuren via uw advocaat of elke andere persoon of instantie die u bijstaat tijdens uw schadeprocedure. Als de definitieve regeling van uw schadegeval nabij is, dan dient u zeker de volgende stukken over te maken aan het VAPH: het ontwerp van de minnelijke regelingsovereenkomst, meestal dading genoemd, voordat deze overeenkomst door de partijen is ondertekend. Het VAPH kan u dan helpen om een zo volledig mogelijke schadevergoeding te bekomen van de vergoedingsdebiteur. alle documenten waaruit duidelijk blijkt voor welke schadeposten u zal vergoed worden en voor welk bedrag. Het is in uw belang om ons zo nauwkeurig mogelijke gegevens te bezorgen in verband met de berekening van uw schadevergoeding. U betrekt hierbij het best uw advocaat of elke andere persoon of instantie die u bijstaat tijdens uw schadeprocedure.

11 09 Wat na een definitieve schaderegeling? U bezorgt het VAPH: een kopie van de getekende minnelijke regelingsovereenkomst of de rechterlijke uitspraak waarin uw schadegeval definitief is geregeld; alle documenten waaruit duidelijk blijkt voor welke schadeposten u werd vergoed en voor welk bedrag. Het is van belang om ons zo nauwkeurig mogelijke gegevens te bezorgen in verband met de berekening van uw schadevergoeding. U kunt slechts eenmaal een vergoeding ontvangen voor eenzelfde vorm van bijstand. Dit betekent dat u de schadevergoeding van de vergoedingsdebiteur niet kunt samenvoegen met de vergoeding die u ontvangt van het VAPH. In juridische termen spreken we hier over cumulverbod. Een voorbeeld: Door uw ongeval kunt u niet thuis blijven wonen en daarom verblijft u in een tehuis niet-werkenden. De meeste kosten voor opvang en begeleiding in dat tehuis betaalt het VAPH in afwachting van een definitieve schaderegeling. Zodra de schaderegeling definitief is, moet u de kosten voor opvang en begeleiding betalen met de schadevergoeding die u ontving van de vergoedingsdebiteur. De reeds door het VAPH betaalde kosten voor opvang en begeleiding worden door de vergoedingsdebiteur terugbetaald aan het VAPH. Op deze manier draagt de vergoedingsdebiteur de kost van opvang en bijstand. Dekt uw schadevergoeding niet alle kosten, dan past het VAPH het verschil bij tot het bedrag dat het VAPH voorziet voor deze kosten.

12 10 Het VAPH kan opnieuw tegemoetkomingen toekennen na uitputting van uw schadevergoeding. Dit kan alleen onder de volgende voorwaarden: de schadevergoeding werd beheerd als een goede huisvader; de schadevergoeding voor hulpmiddelen of aanpassingen, voor hulp van derden of ondersteuning door een voorziening werd hiervoor aangewend. Het is daarom belangrijk dat u elk bewijsstuk waaruit de besteding van uw schadevergoeding blijkt, goed bijhoudt. Let op: in sommige situaties is er toch nog een wijziging aan de definitieve schaderegeling mogelijk. U vindt meer informatie verderop in deze brochure. De toepassing van het cumulverbod verschilt naargelang de bijstand die u vraagt. Hulpmiddelen, auto- en woningaanpassingen Het VAPH kan enkel financieel tussenkomen voor hulpmiddelen, auto- en woningaanpassingen die niet gedekt zijn door de schadevergoeding. Is de schadevergoeding lager dan het bedrag dat het VAPH hiervoor voorziet; dan past het VAPH het verschil bij.

13 11 Een voorbeeld: De verzekeringsmaatschappij betaalt 1400 euro schadevergoeding voor de aanpassing aan uw auto waarbij de remmen en gas op het stuur geplaatst worden. U dient een aanvraag in bij het VAPH voor een tegemoetkoming in deze kosten. Het VAPH voorziet hiervoor bijvoorbeeld een maximumbedrag van 1632,28 euro. Uw werkelijke kost bedraagt 1600 euro. Dit is ook het bedrag waarvoor het VAPH zou kunnen tussenkomen. U merkt hier dat de schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij lager is dan de tussenkomst van het VAPH. Het VAPH legt het verschil van 200 euro (1600 euro euro) bij. Wenst u meer informatie over hulpmiddelen, auto- en woningaanpassingen, dan verwijzen we u naar de brochure Hulpmiddelen en aanpassingen of naar onze website Persoonlijkeassistentiebudget (PAB) Het PAB is een budget dat het VAPH aan personen met een handicap geeft. Met dat budget kunt u assistentie thuis, op school of op het werk organiseren en financieren. Ontvangt u van de vergoedingsdebiteur een vergoeding voor hulp van derden dan wordt het bedrag van deze vergoeding in mindering gebracht van het PAB.

14 12 De vergoeding voor hulp van derden wordt doorgaans uitgekeerd in één van deze twee vormen: 1. Jaarlijkse rente Het PAB-jaarbedrag wordt verminderd met het jaarlijkse bedrag dat u ontvangt van de vergoedingsdebiteur. Een voorbeeld: In 2012 bedraagt uw PAB bijvoorbeeld 9344,93 euro. In 2012 ontvangt u van de verzekeringsmaatschappij 3000 euro jaarlijkse rente. Uw reële PAB voor 2012 bedraagt dus: 9344,93 euro 3000 euro = 6344,93 euro 2. Eénmalige schadevergoeding of kapitaal U betaalt uw noodzakelijke hulp van derden eerst met de schadevergoeding die u daarvoor hebt ontvangen. Nadat u aan het VAPH hebt aangetoond dat deze schadevergoeding volledig werd besteed aan hulp van derden, kunt u terug een volledig PAB ontvangen. Het is hierbij niet vereist dat u een nieuwe PAB-aanvraag indient bij het VAPH. Na uitputting van uw schadevergoeding voor hulp van derden, wordt het volledig PAB opnieuw aan u uitbetaald. Opdat het VAPH een correcte berekening kan maken is het noodzakelijk dat het VAPH op de hoogte is van de wijze waarop uw éénmalige schadevergoeding werd berekend. U bezorgt daarom alle nuttige documenten aan het VAPH. Wenst u meer informatie over een PAB, dan verwijzen we u naar onze gelijknamige brochure of naar onze website

15 13 ZORG Onder zorg verstaan we alle vormen van begeleiding en opvang die het VAPH mogelijk maakt. Het VAPH neemt het merendeel van de kosten voor deze zorg op zich. Gemakshalve worden deze tussenkomsten, in tegenstelling tot hulpmiddelen, aanpassingen en PAB, niet rechtstreeks aan u betaald, maar wel aan de voorziening. De eigen bijdrage die u eventueel zelf rechtstreeks aan de voorziening betaalt, is dus niet de volledige kostprijs van uw ondersteuning. Tijdens de onderhandelingen met de vergoedingsdebiteur is het belangrijk dat u erop toeziet dat de kosten van ondersteuning door een voorziening ook in de schadevergoeding voor hulp van derden zitten vervat, en dit naast een vergoeding voor hulp van derden in uw thuissituatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u nood hebt aan hulp van derden in de thuissituatie, maar dat u overdag naar een dagcentrum gaat.

16 14 De tussenkomsten van het VAPH kunnen niet samengevoegd worden met de schadevergoeding die de vergoedingsdebiteur aan u uitkeert. Hoe regelen we dit in de praktijk? 1. Overeenkomst tussen u en het VAPH U hebt de goedkeuring van het VAPH om beroep te doen op begeleiding of opvang, bijvoorbeeld in een tehuis werkenden. U sluit een overeenkomst af met het VAPH waarin het volgende wordt opgenomen: het VAPH betaalt uw verblijf in het tehuis werkenden (de voorziening); u betaalt deze tussenkomsten terug, door beroep te doen op uw schadevergoeding (die u kreeg van de vergoedingsdebiteur); na uitputting van de schadevergoeding betaalt het VAPH verder uw verblijf in het tehuis werkenden. Op het moment dat uw schadevergoeding uitgeput is, wordt deze overeenkomst beëindigd. Het VAPH betaalt de voorziening verder zonder dat u iets moet terugbetalen. 2. Overeenkomst tussen u en de voorziening U besluit zelf naar een voorziening te stappen en samen met deze voorziening de kostprijs voor uw verblijf af te spreken. U sluit hierover een overeenkomst af met de voorziening. Het VAPH betaalt de voorziening dan niet voor de ondersteuning die ze u biedt. U hebt ook geen goedkeuring van het VAPH nodig om in deze voorziening te verblijven. Op het moment dat uw schadevergoeding uitgeput is, kunt u aan het VAPH vragen uw verblijf te betalen. Op dat moment hebt u ook een goedkeuring nodig van het VAPH. U zal moeten aantonen dat het schadebedrag werd aangewend: als een goede huisvader; voor hulp van derden of begeleiding en opvang door een voorziening. Wenst u meer informatie over de verschillende zorgvormen dan verwijzen we u naar de brochure Thuis wonen of in een voorziening? Wat is mogelijk? of naar onze website

17 15 wijziging na definitieve schaderegeling? In principe kunt u van de vergoedingsdebiteur geen schadevergoeding meer ontvangen zodra er een definitieve regeling afgesloten is. Op deze regel zijn er echter twee uitzonderingen: 1. Voorbehoud in de definitieve regeling Een voorbehoud betekent dat uw schadedossier opnieuw geopend wordt in situaties die in het voorbehoud zijn opgenomen. Voorbeelden: voorbehoud voor een toekomstige opname in een voorziening; voorbehoud voor een toekomstige nood aan hulpmiddelen. Richt u zich in deze situatie tot het VAPH dan dient u op grond van dit voorbehoud eerst de vergoedingsdebiteur aan te spreken. Ook hier kan het VAPH u een tegemoetkoming geven in afwachting van een schadevergoeding door de vergoedingsdebiteur. Later zal het VAPH deze bedragen terugvorderen van de vergoedingsdebiteur. 2. Arbeidsongevallen Na de definitieve regeling bij arbeidsongevallen blijft de mogelijkheid bestaan om later een schadevergoeding voor materiële bijstand (hulpmiddelen of aanpassingen) aan te vragen. De arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor Arbeidsongevallen onderzoekt op dat moment het oorzakelijk verband met uw arbeidsongeval.

18 16 Vraagt u ook aan het VAPH een ondersteuning voor hulpmiddelen of aanpassingen, dan dient u deze vraag in de eerste plaats ook te stellen aan de arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor Arbeidsongevallen, bij voorkeur zelfs vóórdat u het VAPH inschakelt. Voordat het VAPH uw aanvraag goedkeurt, vragen wij u om het bewijs te leveren dat u deze aanvraag eveneens gericht hebt tot de arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor Arbeidsongevallen. Ook hier kan het VAPH u tegemoetkomingen verlenen, in afwachting van de beslissing van de arbeidsongevallenverzekering of het Fonds voor Arbeidsongevallen. Later zal het VAPH deze bedragen terugvorderen van de arbeidsongevallenverzekeraar of het Fonds voor Arbeidsongevallen. In een notendop U spreekt steeds eerst de vergoedingsdebiteur aan om daar een zo volledig mogelijke schadevergoeding te bekomen. U schrijft zich daarna in bij het VAPH. Is uw schadevergoeding nog niet definitief geregeld, dan zal het VAPH, desgevallende via uw advocaat of elke andere persoon of instantie die u bijstaat tijdens uw schadeprocedure, u bijstaan zodat u een schadevergoeding kan bekomen die correct en voldoende groot is. Het VAPH zal u adviseren over de kost van de ondersteuning die tot zijn bevoegdheid behoort. Het is de taak van het VAPH om u: te vergoeden in afwachting van een definitieve schaderegeling met de vergoedingsdebiteur; te adviseren over de kost van ondersteuning waarvoor het bevoegd is, zodat u ten aanzien van de vergoedingsdebiteur uw aanspraak ten volle kan laten gelden; het verschil te betalen, indien het VAPH voor deze bijstand een hogere vergoeding voorziet en nadat u hebt aangetoond dat uw schadevergoeding is aangewend om de ondersteuning te betalen waarvoor ze werd uitgekeerd; te helpen een zo volledig mogelijke schadevergoeding te bekomen van de vergoedingsdebiteur.

19 17 tips We geven u nog enkele belangrijke tips mee, die zullen bijdragen tot een volledige en correcte schadevergoeding. Hou alle kosten die u maakt en alle tegemoetkomingen van andere instanties ten gevolge uw schadegeval goed bij; Leg al deze kosten en tegemoetkomingen voor aan de geneesheer-deskundige in kader van de medische expertise. Dit is immers het belangrijkste onderdeel van uw schadeprocedure. Zorg daarom dat de opdracht van de medische expert zo ruim en volledig mogelijk is; Bezorg het VAPH alle belangrijke informatie en de stand van zaken over uw schadedossier. Een goede samenwerking tussen u, de verzekeringsmaatschappij, het fonds of andere partij en het VAPH waarborgt u een maximale schadevergoeding; Zorg dat in uw schadevergoeding rekening wordt gehouden met de toekomstige kosten van uw ondersteuning. Hou ook rekening dat het mogelijk is dat uw ondersteuning of situatie kan wijzigen en dat uw ondersteuning daardoor duurder kan worden. Denk ook aan toekomstige vervangingen van hulpmiddelen. Voorzie kosten van herstel of onderhoud; Leg het ontwerp van uw definitieve regeling voor aan het VAPH vooraleer deze te ondertekenen; Hou ook na afsluiten van een definitieve regeling alle kosten die u betaalt met uw schadevergoeding goed bij. Zo kan u aan het VAPH bewijzen wanneer uw schadevergoeding is uitgeput. Hou er rekening mee dat deze check-list niet volledig is. Misschien zijn er nog andere zaken die van belang zijn in uw specifiek dossier. U kunt steeds contact opnemen met het VAPH. Wij raden u ook aan om deze zaken te overleggen met uw advocaat of elke andere persoon of instantie die u bijstaat tijdens de afwikkeling van uw schadedossier.

20 18 nog vragen? In deze brochure tracht het VAPH u te informeren over de basisafspraken. Elk dossier, elke aanvraag is echter zo specifiek dat u misschien nog bijkomende vragen hebt waarop u in deze brochure geen antwoord vindt. De juridische dienst van het VAPH helpt u graag verder. VAPH - Juridische dienst Sterrenkundelaan Brussel T of T of T Deze brochure kwam tot stand met de gewaardeerde medewerking van: Vlaamse Liga NAH, VZW Rondpunt, SEN, Mutualiteiten: - Christelijke Mutualiteit Landsbond: - Vlaams Neutraal Ziekenfonds: - Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: - Landsbond van Liberale Mutualiteiten: - Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: - Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten:

21 19

22 20 Wenst u algemene informatie over het vaph? Themabrochures Wilt u meer weten over de dienstverlening van het VAPH, aarzel dan niet om een van onze brochures aan te vragen. Er zijn al brochures verschenen over volgende onderwerpen: HOE INSCHRIJVEN BIJ HET VAPH? HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN THUIS WONEN OF IN EEN VOORZIENING? WAT IS MOGELIJK? PERSOONLIJKE-ASSISTENTIEBUDGET een ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor algemene vragen kunt u terecht bij de communicatiedienst: Sterrenkundelaan Brussel T F Voor alle vragen over het PAB kunt u in de voormiddag terecht op het nummer: U kunt uw vraag ook per mail stellen:

23 21 Voor vragen over uw persoonlijk dossier kunt u terecht bij de provinciale afdelingen: Provinciale afdeling Antwerpen Potvlietlaan Berchem T F Provinciale afdeling Limburg Ilgatlaan Hasselt T F Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen Kortrijksesteenweg Gent T F Provinciale afdeling West-Vlaanderen Koning Albert I-laan 1/2 bus Brugge T F Provinciale afdeling Vlaams-Brabant Diestsepoort 6/ Leuven T F Antennepunt Brussel Sterrenkundelaan 30 / lokaal Brussel T F Openingsuren: maandag en woensdag van 9.15 tot uur en van 14 tot 16 uur (in juli en augustus enkel op woensdag). Ondervindt u problemen met de dienstverlening of met een dienst van het VAPH, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtendienst van het VAPH: VAPH KLACHTENdienst Sterrenkundelaan Brussel T F (algemeen nummer)

24 de blauwe peer Gewijzigde herdruk augustus 2012 D/2012/6274/3 Vlaamse overheid VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt gerealiseerd in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen.

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen. U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf (1). Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen

Nadere informatie

Een niet aangeboren hersenletsel. wat nu? SEN. S teunpunt E xpertise N etwerken. voor wie mensen met een handicap ondersteunt

Een niet aangeboren hersenletsel. wat nu? SEN. S teunpunt E xpertise N etwerken. voor wie mensen met een handicap ondersteunt 1 1 NAH Een niet aangeboren hersenletsel wat nu? 3 2 4 5 SEN S teunpunt E xpertise N etwerken voor wie mensen met een handicap ondersteunt Deze brochure is een uitgave van het SEN en werd gerealiseerd

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen

Om u zo goed mogelijk te informeren, ontvangt u bij het voorstel volgende informatie: Tarieflijst Verzekeringen Verzekeringen 01 April 2015 Inleiding Voorliggend document is bedoeld als leidraad voor onze cliënt om hem te helpen de juiste verzekering te kiezen, in functie van het risico dat hij wenst te dekken of

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie