WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH"

Transcriptie

1 WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH Geregeld door : - artikel 14 van het oprichtingsdecreet van het VAPH van 7 mei 2004; - Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het VAPH : artikel 3 (informatie- en medewerkingplicht) Het principe geldt dat de (verzekeraar van de) verantwoordelijke andere partij als eerste moet aangesproken worden om de schade te vergoeden. In de praktijk kan dat aanslepen en is er soms discussie over de verantwoordelijkheden of kunnen de lichamelijke gevolgen nog evolueren. Intussen heeft het slachtoffer nood aan hulp zoals hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning of wagen, ondersteuning of opvang door een gespecialiseerde voorziening of dienst, persoonlijke assistentie in zijn dagelijks leven. Voor deze hulp kan hij terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Meer info over de voorwaarden lees je in de rubriek tussenkomsten VAPH. Als het slachtoffer zich inschrijft bij het VAPH en een goedkeuring ontvangt om reeds beroep te doen op die hulpvormen, dan betaalt het VAPH deze kosten (op basis van zijn regelgeving) in afwachting dat de schadevergoeding wordt uitbetaald. De tussenkomsten van het VAPH zijn dus voorschotten of provisies. Als het VAPH later vaststelt dat de vergoeding gelijk is of hoger dan het bedrag dat het VAPH hiervoor voorziet, dan zal het VAPH niet tussenkomen. Is de vergoeding lager, dan kan het VAPH tussenkomst verlenen op voorwaarde dat het slachtoffer aantoont dat de schadevergoeding volledig werd besteed aan de hulp waarvoor ze is bedoeld. Heeft het slachtoffer geen vergoeding kunnen krijgen voor de schade waarvoor het VAPH tussenkomst voorziet, dan zal het VAPH tussenkomen. Het slachtoffer kan slechts eenmaal een vergoeding ontvangen voor eenzelfde vorm van bijstand. De vergoeding door de verantwoordelijke kan dus niet samengevoegd worden met de vergoeding door het VAPH (niet samenvoegen = cumulverbod). Belangrijk is dat het slachtoffer zo spoedig mogelijk, liefst al bij de aanvraag, het VAPH op de hoogte brengt dat er mogelijks een vergoeding kan bekomen worden van een verantwoordelijke derde. Ook de vragenlijst die een slachtoffer ontvangt, moet zo volledig en zo snel mogelijk correct ingevuld worden. Waarom: zo kan het VAPH het dossier goed opvolgen zodat de rechten van het slachtoffer op een zo volledig mogelijke schadevergoeding gewaarborgd kunnen zijn.

2 Zo het slachtoffer tekort schiet aan zijn informatieplicht kan dit nadelige gevolgen hebben en zelfs tot stopzetting van de tussenkomsten van het VAPH leiden. Zolang er geen definitieve regeling is tussengekomen voor de vergoeding van de schade kan het VAPH ook betrokken worden in de medische expertise om de lichamelijke schade van het slachtoffer te bepalen. Tijdens deze expertise zal de aangestelde dokter-expert alleen antwoorden op de vragen die hem in zijn opdracht gesteld worden. Zo is het van belang dat gedacht wordt aan en dus vragen gesteld worden over bv. de hulpmiddelen, aanpassingen aan de woning of ook in het kader van hulp van derden, opnamen in instellingen, enz. en hierbij kunnen verslagen van medische diensten en adviesrapporten van het VAPH nuttig zijn. Verder is het absoluut noodzakelijk dat bij de medische expertise (minnelijk of gerechtelijk) voldoende aandacht wordt geschonken aan de schadepost hulp van derden (= hulp die het slachtoffer van buitenaf nodig heeft om zo goed mogelijk zijn gezondheidstoestand te kunnen behouden en te kunnen functioneren en zich integreren naar zijn mogelijkheden). Die hulp van derden kan: - niet-professioneel zijn zoals gewoon toezicht, wassen, aankleden, koken, boodschappen, verplaatsingen, meestal uitgevoerd door familie, vrienden = mantelzorg - professioneel zijn zoals kiné, verzorging door gekwalificeerd personeel (vb. wondverzorging, inspuitingen,..) of door familiehulp (vb. wassen, kookhulp,..) = reguliere diensten - ook betekenen een opname in vb. een dagcentrum of zelfs een volledig verblijf in een nursing home= gespecialiseerde diensten. Welnu, al die schade moet vergoed worden en in de medische expertise zo nauwkeurig mogelijk omschreven worden en zowel in uren als in kostprijs begroot en waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de 3 soorten want bv. niet-professionele hulp wordt lager vergoed dan professionele. Best wordt ook voldoende voorbehoud geformuleerd voor deze schadepost (d.w.z. dat er in de toekomst weer kan op teruggekomen worden als nodig) zodat zijn rechten behouden blijven bij latere wijziging van de toestand van het slachtoffer of van zijn netwerk. Hetzelfde principe geldt bij hulpmiddelen. Belangrijk is dat alle kosten van aankoop, onderhoud, herstellingen en vernieuwingen van hulptoestellen zoals rolstoelen, aangepaste bedden, traplift,.. door professionelen zo correct mogelijk worden berekend (voor nu en voor de toekomst). Voor de vernieuwingen voorziet het RIZIV termijnen maar in een ongevallendossier kan daar van afgeweken worden omdat een hulpmiddel door intensief gebruik rapper zal verslijten dan normaal. Die aankopen in de toekomst kunnen ofwel weer als voorbehoud opgenomen worden in het vergoedingsvoorstel ofwel afgekocht worden en dan ontvangt het slachtoffer onmiddellijk een kapitaal voor de aankopen in de toekomst. Dit laatste is af te raden omdat

3 er bv. onvoorziene prijsstijgingen kunnen gebeuren of nieuwe, technisch betere maar duurdere modellen op de markt kunnen komen. Die meerkost blijft dan ten laste van het slachtoffer want er kan geen bijkomende vergoeding meer gevraagd worden. Als de definitieve regeling nabij is en een voorstel van regeling of dading wordt opgesteld door de verzekeraar van de verantwoordelijke, is het van primordiaal belang dat deze dading samen met de gedetailleerde samenstelling van de schadebedragen aan het VAPH wordt overgemaakt (op straffe van terugvordering door het VAPH van de ten onrechte gedane tussenkomsten). Waarom: zo kan het VAPH tijdig nagaan of de vergoeding voldoende de schade vergoedt waarvoor het VAPH tussenkomst verleent. Immers, het principe van de subrogatie en het cumulverbod is zo dat bij definitieve regeling, dus als een dading is afgesloten of een vonnis door de rechter is uitgesproken waardoor alle schade vergoed is, het slachtoffer verder zelf moet instaan voor zijn ondersteuning met de toegekende vergoeding. Gevolg: als een kapitaal is toegekend voor bepaalde schadeposten die door het VAPH worden vergoed, is het slachtoffer zelf verantwoordelijk om dit kapitaal te beleggen en als een goede huisvader (dus zo correct mogelijk) te besteden aan het doel waartoe het bestemd is. Doet hij dit niet en koopt hij hiermee bv. een woning, dan zal het VAPH niet kunnen tussenkomen. Wel als dat deel van de vergoeding is opgebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd was, dan past het VAPH het verschil bij (verschilregel). Bij hulpmiddelen en/of aanpassingen (woning, wagen): Het VAPH kan enkel financieel tussenkomen voor hulpmiddelen, auto- en woningaanpassingen die niet gedekt zijn door de schadevergoeding. Is de schadevergoeding lager dan het bedrag dat het VAPH hiervoor voorziet; dan past het VAPH het verschil bij. Het doel van het hulpmiddel is relevant (vb een lift is geen traplift). Het slachtoffer heeft recht op hulpmiddelen die aan de huidige geldende standaarden voldoen. Voor meer informatie kan u terecht bij Opgelet: het principe is steeds dat het VAPH enkel voor de meerkost tussenkomt, m.a.w. in de bijkomende uitgaven ten aanzien van de kosten die een persoon zonder handicap in gelijkaardige omstandigheden heeft. Persoonlijke assistentiebudget (PAB): Ontvangt het slachtoffer een vergoeding voor hulp van derden en/of economisch verlies waarde huisman/huisvrouw, dan wordt het bedrag van deze vergoeding in mindering gebracht van het PAB.

4 De vergoeding voor hulp van derden wordt op 2 manieren uitgekeerd: a/ Jaarlijkse rente: het PAB-jaarbedrag wordt verminderd met het jaarlijks bedrag dat het slachtoffer ontvangt van de verantwoordelijke partij. voorbeeld: In 2012 bedraagt het PAB en het slachtoffer ontvangt van de verzekeraar jaarlijkse rente. het reële PAB-bedrag voor 2012 bedraagt dan = b/ Eenmalige vergoeding in kapitaal: het slachtoffer betaalt zijn noodzakelijke hulp van derden eerst met de vergoeding die hij daarvoor heeft ontvangen. Als het kapitaal op is en het slachtoffer toont aan dat het volledig als goede huisvader werd besteed aan hulp van derden, dan wordt het volledige PAB opnieuw uitbetaald zonder dat een nieuwe aanvraag moet ingediend worden bij het VAPH. Belangrijk is dat het VAPH kennis heeft van de wijze waarop deze éénmalige schadevergoeding werd berekend en dat het slachtoffer dus de nodige documenten tijdig bezorgt aan het VAPH. Bewijs bij hulpmiddelen en PAB: Het slachtoffer heeft de keuze: ofwel houdt hij alle bewijsstukken bij van de uitgaven die worden betaald van de ontvangen schadevergoeding en neemt hij contact op met het VAPH van zodra het kapitaal dreigt uitgeput te zijn; ofwel stuurt het slachtoffer alle bewijsstukken op naar het VAPH en zal de dienst hem contacteren als het kapitaal dreigt op te geraken. Zorg (in natura): Onder zorg verstaan we alle vormen van begeleiding en opvang die het VAPH mogelijk maakt. Het VAPH neemt het merendeel van de kosten voor deze zorg op zich. Deze kosten van begeleiding en opvang worden niet aan het slachtoffer rechtstreeks betaald in tegenstelling tot hulpmiddelen, aanpassingen en PAB maar wel aan de voorziening! De eigen bijdrage die het slachtoffer rechtstreeks aan de voorziening betaalt is dus niet de reële en volledige kostprijs van de ondersteuning! Het is dus belangrijk om bij de becijfering van de vergoeding erop toe te zien dat de volledige kosten van de ondersteuning door een voorziening ook vervat zijn in de schadepost hulp van derden en dit naast de vergoeding voor hulp van derden in de thuissituatie. Het is immers bijvoorbeeld mogelijk dat het slachtoffer thuis woont en nood heeft aan hulp van derden maar dat hij overdag naar een dagcentrum gaat. De vergoeding die het slachtoffer heeft ontvangen moet vooreerst aangewend worden om de kosten van de ondersteuning te betalen omdat de tussenkomst van het VAPH niet mag samengevoegd worden met de vergoeding door de verantwoordelijke (cumulverbod).

5 In de praktijk heeft het slachtoffer 2 mogelijkheden: a/ Overeenkomst tussen het slachtoffer en het VAPH waarin het volgende wordt opgenomen: Het VAPH betaalt het verblijf of de ondersteuning in de voorziening en het slachtoffer betaalt deze tussenkomsten rechtstreeks terug aan het VAPH (nu is dit nog niet de werkelijke subsidiekost) en de eigen bijdrage rechtstreeks aan de voorziening met de ontvangen schadevergoeding voor deze schadepost. Het VAPH volgt de uitputting van het schadebedrag voor hulp van derden op aan de hand van de verrichte betalingen en de eventuele bijkomende uitgaven die het slachtoffer aantoont. Als de schadevergoeding uitgeput is, wordt deze overeenkomst beëindigd en dan betaalt het VAPH het verblijf in de voorziening verder zonder dat het slachtoffer iets moet terugbetalen. Er zijn dus geen bewijsproblemen inzake de uitputting van het kapitaal voor hulp van derden en er is zekerheid op levenslange, ononderbroken ondersteuning. b/ Overeenkomst tussen het slachtoffer en de voorziening: Het slachtoffer besluit zelf naar een voorziening te stappen en samen met deze voorziening de kostprijs voor zijn verblijf af te spreken en sluit hierover een overeenkomst af met de voorziening. Het VAPH betaalt de voorziening dan niet voor de ondersteuning die ze biedt en het slachtoffer heeft ook geen goedkeuring van het VAPH nodig om in deze voorziening te verblijven. Op het moment dat de schadevergoeding uitgeput is, kan het slachtoffer aan het VAPH vragen zijn verblijf te betalen maar heeft dan ook een goedkeuring nodig van het VAPH (moet hij de normale procedure doorlopen) en moet hij bovendien aantonen dat het schadebedrag werd aangewend als een goede huisvader en voor het doel waarvoor ze bedoeld is, namelijk voor hulp van derden of begeleiding en opvang door een voorziening.

6 Tips: - communicatie naar het VAPH: a) zo vroeg mogelijk het ongeval aangeven b) vooraf op de hoogte brengen van de medische expertise d) ingelicht houden van eventuele gerechtelijke procedure c) het voorstel van de definitieve regeling vooraf voorleggen (belangrijk voor de toekomst) - medische expertise zo ruim en volledig mogelijk formuleren want de expert antwoordt enkel op de gestelde vragen; - dading of definitieve regeling: a) alle bestanddelen van de schadevergoeding moeten gedetailleerd worden ( zie de rubriek indicatieve tabel) b) hou ook rekening met de kosten voor de toekomst (zoals bv een latere opname in een voorziening) c) voorbehoud voor de toekomst liefst niet afkopen - alle kosten en bewijsstukken goed bijhouden (zelfs na de definitieve regeling) - de tussenkomsten van het VAPH zijn doorgaans bedoeld als voorschotten maar dan wel op dat specifiek deel van de vergoeding door de aansprakelijke verschuldigd.

handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph

handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 Waarom is deze informatie belangrijk

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

De Dienst voor Alimentatievorderingen

De Dienst voor Alimentatievorderingen Onderhoudsgeld niet gekregen? De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) helpt u www.davo.belgium.be Federale Overheidsdienst Financiën - 2012 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

09/03/2009 Knops Publishing www.advocatennet.be 1

09/03/2009 Knops Publishing www.advocatennet.be 1 Inleiding... 2 Welke rechten heb je als patiënt?... 2 1. Recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg... 3 2. Recht op vrije keuze van zorgverlener... 3 3. Recht op informatie omtrent de eigen gezondheidstoestand...

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Medische expertises. 1. Eenzijdige expertises. 1.1. Expertise door de arts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij

Medische expertises. 1. Eenzijdige expertises. 1.1. Expertise door de arts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij Medische expertises November 12 Wie bij een ongeval letselschade heeft opgelopen, zal een of meerdere geneeskundige onderzoeken moeten ondergaan met als doel de aard en de omvang van die schade te bepalen.

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015). De Wmo 2015 maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en met toepassing van een budgetkorting

Nadere informatie

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen.

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen. U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf (1). Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Yolande Avontroodt en de heren André Denys, Dirk Van Mechelen en Etienne De Groot

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Yolande Avontroodt en de heren André Denys, Dirk Van Mechelen en Etienne De Groot Stuk 1281 (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 15 januari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Yolande Avontroodt en de heren André Denys, Dirk Van Mechelen en Etienne De Groot houdende

Nadere informatie

DE MEDISCHE HULPVERLENING EN VERZORGING VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF - EEN VOORSTEL -

DE MEDISCHE HULPVERLENING EN VERZORGING VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF - EEN VOORSTEL - DE MEDISCHE HULPVERLENING EN VERZORGING VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF - EEN VOORSTEL - OPZET Deze nota formuleert enkele voorstellen om tegemoet te komen aan een aantal knelpunten inzake de huidige

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning

Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning CENTRUM VOOR MOTORISCH GEHANDICAPTEN DE HEIDE Industriepark 6 9820 MERELBEKE Tel. 09/252.28.96 Fax. 09/252.53.63 Statuut: VZW Centrum voor motorisch gehandicapten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene uitgangspunten... 4 Inleiding... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Kwaliteit... 5 Wat wordt van burgers verwacht...

Nadere informatie

De Ombudsman kon in 50% van de vragen een oplossing aanreiken voor de consument. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft ze hem evenwel de nodige

De Ombudsman kon in 50% van de vragen een oplossing aanreiken voor de consument. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft ze hem evenwel de nodige 2013 TIPS De Ombudsman kon in 50% van de vragen een oplossing aanreiken voor de consument. Wanneer dit niet mogelijk is, geeft ze hem evenwel de nodige informatie. De consument zal dan het standpunt van

Nadere informatie

INDICATIEVE TABEL Versie 2008

INDICATIEVE TABEL Versie 2008 1 INDICATIEVE TABEL Versie 2008 Inhoudstafel Voorwoord I. Kosten en uitgaven A. Voertuigschade gebruiksderving - BTW B. Verplaatsingskosten administratieve kosten C. Kledij en bagage D. Medische kosten

Nadere informatie