HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG"

Transcriptie

1 Jaargang 10 Nr Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1. ONDERNEMERS HEKELEN PLANNEN COMMISSIE BELASTINGEN 2. LAGERE BELASTINGTARIEVEN, MINDER AFTREKPOSTEN EN EENVOUDIGER TOESLAGEN 3. VOLDOENDE MOGELIJKHEDEN VOOR ZZP ER OM HYPOTHEEK TE KRIJGEN 4. HUWELIJKSE VOORWAARDEN VERHINDEREN AFTREKBARE ONDERHOUDSVERPLICHTING 5. LEASEAUTO S TOT HELFT MINDER ZUINIG DAN OPGEGEVEN 6. LEASERIJDERS KIEZEN VOOR MINDER BIJTELLING 7. DE DIGITALE TOEKOMST VAN BELASTINGDIENST 8. RECHTBANK VERBIEDT VEILING WONING 9. TEGENVALLER BELASTINGINKOMSTEN 10. D66 WIL SNELLER AF VAN AANRECHTSUBSIDIE 11. LEASING & FACTORING KUNNEN SOELAAS BIEDEN IN FINANCIERINGSBEHOEFTE 12. UITVERKOOP HEEFT DRAMATISCHE EFFECTEN OP MARGES MODEWINKELS

3 prettige vakantie toegewenst 1. ONDERNEMERS HEKELEN PLANNEN COMMISSIE BELASTINGEN VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn voorstander van een eenvoudiger belastingstelsel, maar vinden het verkeerd dat de commissie Van Dijkhuizen een dure rekening neerlegt bij ondernemers. Vooral DGA s (directeurengrootaandeelhouder) worden hard geraakt in de voorstellen, aldus de ondernemersorganisaties. Hun bedrijven, die vele honderdduizenden mensen werk geven, vormen de ruggengraat van het Nederlandse bedrijfsleven en kenmerken zich door continuïteit. De plannen van Van Dijkhuizen beperken juist hun mogelijkheden om uit hun winst te investeren en te groeien. Ook het inkomen van DGA s wordt door de voorstellen zwaar beknot. Het ontmoedigen van ondernemerschap is een levensgevaarlijke weg voor de Nederlandse economie. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden het plan voor een eenvoudiger belastingstelsel goed voor economie en de werkgelegenheid, en het kan een doorbraak op de woningmarkt betekenen. Wel gaat Van Dijkhuizen niet ver genoeg in het opruimen van de kerstboom met toeslagen en heffingskortingen, zo stellen de ondernemers. Voor de financiering zijn een hogere btw en inperking van de zelfstandigenaftrek voor VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland niet aan de orde. De ondernemingsorganisaties zien, naast het stoppen met rondpompen van geld, meer in het snijden in de uitgaven. Daarbij moet de invoering van een dergelijke belastingherziening ook gepaard gaan met lastenverlichting. 2. LAGERE BELASTING- TARIEVEN, MINDER AFTREK- POSTEN EN EENVOUDIGER TOESLAGEN Er moeten twee belastingschijven komen in plaats van vier, waarbij de grens komt te liggen op euro en de belasting in beide schijven lager is. Dat is één van de adviezen van de Commissie Van Dijkhuizen, blijkt uit het dinsdag gepubliceerde rapport van de commissie. Door de wijziging valt 93 procent van de belastingplichtigen in de eerste schijf, waar 37 procent belasting over wordt betaald. Over de tweede schijf moet dan 49 procent belasting worden opgehoest. Een flink aantal aftrekposten moet worden aangepast of afgeschaft. De Commissie Van Dijkhuizen adviseert te kiezen voor een belastingstelsel met lagere tarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen. Deze structurele hervormingen leveren volgens het CPB op termijn ruim nieuwe banen op en de gemiddelde inkomenseffecten zijn beperkt. De commissie heeft begin 2012 de opdracht gekregen om scenario s te verkennen om te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland. Het rapport werd op maandag 17 juni aangeboden aan staatssecretaris Weekers door voorzitter Van Dijkhuizen. Aanvulling op hervormingen Kees van Dijkhuizen: Met het overnemen van de adviezen wordt het mogelijk om te komen tot een eenvoudiger, verbeterd belastingen toeslagenstelsel. Een stelsel dat er ook voor zorgt dat de in 3

4 het algemeen goede belastingmoraal van de Nederlandse burger behouden blijft. Het overgrote deel van de bevolking is immers bereid belasting te betalen indien dit op een evenwichtige wijze gebeurt. In onze voorstellen wordt de grens van de eerste schijf verhoogd van circa naar ruim Dan vallen 12 van de 13 miljoen belastingplichtigen onder deze eerste schijf. Tevens dragen onze adviezen bij aan het concurrentievermogen van ons land. Ik zie de door ons voorgestelde structurele hervorming van het belastingstelsel als een aanvulling op andere belangrijke structurele hervormingen die ons land doorvoert op het vlak van pensioenen en arbeidsmarkt, hervormingen waar de Europese Commissie juist erg op aandringt. Uitgangspunten: budgettair neutraal en beperkte inkomenseffecten De commissie had de opdracht de belastinghervorming budgettair neutraal te realiseren. Daarbij was het streven om de inkomenseffecten te beperken. De commissie adviseert onderscheid te maken tussen inkomensondersteuning via toeslagen gericht op huishoudens én belastingheffing op individuele basis meer gericht op werkbevordering. Een aantal van de voorstellen heeft de commissie op verzoek al eerder naar buiten gebracht ten tijde van de kabinetsformatie. In dit eindrapport presenteert de commissie de totale wijziging van het systeem van inkomstenbelasting en toeslagen. Lagere tarieven met een hele lange eerste schijf en minder aftrekposten in de inkomstenbelasting De commissie adviseert om terug te gaan van vier naar twee belastingschijven van 37% en 49%. Over het inkomen tot wordt dan 37% betaald. Het aantal belastingplichtigen dat onder de eerste belastingschijf valt verdubbelt van krap 6 miljoen naar bijna 12 miljoen mensen, ofwel 93% van alle belastingplichtigen. Dit wordt onder andere gefinancierd door een flink aantal aftrekposten af te schaffen of aan te passen. Met deze maatregelen is ruim 12 miljard gemoeid in 2017, oplopend tot 24 miljard structureel. Eenvoudiger en fraudebestendiger systeem van toeslagen De commissie adviseert een drietal toeslagen, namelijk de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget, samen te voegen en te stroomlijnen. Hierdoor kunnen mensen makkelijker zien wat zij overhouden als zij meer gaan werken. Daardoor kan ook het aantal toegekende toeslagen met 1 miljoen worden verminderd. In aanvulling daarop stelt de commissie voor, in het kader van fraudebestrijding en uit efficiency-oogpunt, in ieder geval de zorgtoeslag niet meer aan het individu uit te keren maar rechtstreeks aan de zorgverzekeraars. In totaal daalt het aantal burgers dat een toeslag uitbetaald krijgt dan van ruim 4,5 miljoen naar minder dan 1,5 miljoen, dat wil zeggen met ongeveer 70%. Lager forfaitair rendement over vermogen in box 3 De commissie adviseert verder het forfaitair rendement in box 3 van 4% te verlagen. Dit rendement wijkt teveel af van wat burgers werkelijk aan inkomsten over hun vermogen ontvangen. De commissie beveelt aan om het rendement vast te stellen op basis van de spaarrente van de afgelopen 5 jaar hetgeen voor 2014 een niveau van 2,4 % zou betekenen. De commissie heeft financiering gevonden voor een eerste stap naar 3% met ingang van Evenwichtiger behandeling directeur-grootaandeelhouder De directeur-grootaandeelhouder (DGA) zit in 2 werelden, hij is werknemer en heeft aandelenvermogen. De commissie adviseert het gebruikelijk loon dat de DGA zelf vast mag stellen meer in lijn te brengen met dat van een vergelijkbare werknemer in box 1. Verder adviseert de commissie een forfaitair rendement in box 2 van 2,4% in te voeren over het vermogen net als in box 3. Daardoor wordt de belasting voor deze groep naar voren gehaald, maar niet verhoogd. Het tarief van box 2, na afdracht vennootschapsbelasting, zou kunnen worden verlaagd van 25 naar 22%. 4

5 Het volledige rapport kunt u downloaden op het volgende adres: pdf [ Bron: Ministerie van Financiën ] 3. VOLDOENDE MOGELIJK- HEDEN VOOR ZZP ER OM HYPOTHEEK TE KRIJGEN Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft mede namens minister Dijsselbloem van Financiën een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over hypotheekverstrekking aan zzp ers. Volgens Blok biedt de huidige regelgeving voldoende mogelijkheden aan zzp ers en flexwerkers om een hypotheek te verkrijgen.hij deelt mee dat er in de regeling hypothecair krediet van 12 december 2012 inkomenscriteria zijn vastgesteld voor het verstrekken van hypothecair krediet, alsmede regels voor het vaststellen van de maximale hoogte van het hypothecair krediet in verhouding tot de waarde van de woning. In die regeling is ruimte gecreëerd voor mensen zonder vaste inkomsten, zoals zzp ers en flexwerkers, om toch een hypotheek te kunnen krijgen.hierbij wordt gekeken 4. HUWELIJKSE VOOR- WAARDEN VERHINDEREN AFTREKBARE ONDER- HOUDSVERPLICHTING Een man brengt de maandelijks betalingen aan zijn ex-vrouw in zijn aangifte in aftrek als onderhoudsverplichting, maar de inspecteur gaat niet akkoord. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is dit terecht. De maandelijkse betalingen zijn gedaan in het kader van een verrekenplicht en die vloeit nog voort uit de huwelijkse voorwaarden. Er is dus geen sprake van betalingen die berusten op een dringende morele verplichting tot een voorziening in het levensonderhoud van de ex-vrouw. naar de gemiddelde inkomsten van de consument over de laatste drie kalenderjaren, voorafgaand aan het jaar waarin het toetsinkomen wordt vastgesteld. Ook zijn er uitzonderingsmogelijkheden gecreëerd. Blok vindt dan ook dat de huidige regelgeving voldoende mogelijkheden aan zzp ers en flexwerkers biedt om een hypotheek te verkrijgen. [Bron: Vakstudienieuws Vandaag] 5. LEASEAUTO S TOT HELFT MINDER ZUINIG DAN OPGEGEVEN De meeste leaseauto s zijn 30 tot 50 procent minder zuinig dan de door de fabrikant opgegeven waarden. TNO meldt dat in een rapport dat maandag door staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer is gestuurd. In absolute termen is de uitstoot van CO2 bij deze auto s in de praktijk 40 tot 60 g/km hoger dan de normwaarden. Het verschil tussen het daadwerkelijke verbruik en het normverbruik is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen, aldus TNO. [ Bron: ANP ] 6. LEASERIJDERS KIEZEN VOOR MINDER BIJTELLING Werknemers die in aanmerking komen voor een auto van de zaak geven dit privilege niet snel op maar kiezen wel steeds vaker voor een model met minder bijtelling. Terwijl het totale aantal auto s van de zaak de afgelopen 5

6 vier jaar nagenoeg gelijk bleef, halveerde (-40%) het aantal auto s met het hoogste bijtellingstarief van 25%. Dit blijkt uit een inventarisatie van de gegevens uit salarisadministraties door BDO HR Services. Het aantal auto s waarbij geen bijtelling hoeft plaats te vinden - auto s met minimale CO2-uitstoot - begint sinds 2009 langzaam aan te groeien. In het verlaagde tarief van 14% bijtelling steeg het aantal auto s explosief met 122%. In 2012 zwakte dit weer af naar 41% groei maar dat kan volgens BDO te maken hebben met het feit dat de grens van CO2-uitstoot is verlaagd en er daardoor minder auto s in deze categorie vallen. Ondernemers reageren traag op leaseregeling Ondanks de sterke daling van het aantal auto s van de zaak die in het standaardtarief (25%) voor bijtelling vallen, noemen de adviseurs van BDO HR Services het verbazingwekkend dat werkgevers niet actiever op de fiscale regeling rond leasen reageren: Verandering in het wagenpark kan direct kostenbesparing opleveren voor zowel werkgever als werknemer. De eerstgenoemde maakt lagere leasekosten terwijl de werk- nemer een lagere bijtelling krijgt. Je zou zeggen dat in dit tijdsgewricht ondernemers zo snel mogelijk overstappen naar auto s in de laagste categorie bijtelling. Duurzaam ondernemen en werken aan een gezond rendement van de onderneming gaan in dit vraagstuk hand in hand. Ondernemers doen er verstandig aan een rationele afweging te maken en andere keuzes te maken waar het mobiliteit betreft, aldus Jos Zomerdijk, partner bij BDO en verantwoordelijk voor de nieuwe one stop shop BDO HR Services. Neerwaartse trend catalogusprijs Ook de gemiddelde catalogusprijs in het standaard tarief van 25 procent liep in 2011 sterk terug. In 2012 was weer een lichte stijging te bespeuren. De gemiddelde catalogusprijs in het verlaagde tarief (0% en 14% bijtelling) blijft wel dalen. Zomerdijk: In deze categorieën voldoen steeds minder auto s aan de criteria. We wijten de teruglopende catalogusprijs dan ook aan het feit dat werknemers steeds kleinere auto s kiezen die nog aan de uitstootcriteria voldoen. [ Bron: BDO ] 7. DE DIGITALE TOEKOMST VAN BELASTINGDIENST De Belastingdienst is bezig met een proef met elektronisch berichtenverkeer waarmee uiteindelijk de blauwe envelop wordt vervangen. In de toekomst moeten zaken online te regelen zijn, dit leidt tot meer transparantie, efficiëntie en een miljoenenbesparing bij de Belastingdienst. Directeur-generaal Belastingdienst Drs. Peter Veld geeft in Het Register duiding aan de verdere toekomst en drastische veranderingen van de Belasingdienst. Vervanging blauwe envelop Jaarlijks verstuurt de Belastingdienst ongeveer 160 miljoen brieven. Volgens de wet moeten alle beschikkingen op papier staan. Weekers wil een wetswijziging doorvoeren waarmee het mogelijk gemaakt wordt om officiële berichten ook via het internet te versturen. In 2012 is een digitaal toeslagensysteem ingevoerd. Miljoenen mensen gebruiken het webportaal om hun toeslagzaken online te regelen. Bij elke wijziging, toekenning of stopzetting wordt er echter nog wel een papieren beschikking verstuurd. De bedoeling 6

7 is dat dit binnen enkele jaren volledig digitaal kan. Een intermediar kan dit (nog) niet voor zijn klanten doen. Daarvoor moeten de machtigingsvoorzieningen nog aangepast worden. De komende jaren zal dit echter verder ontwikkeld worden. SBR Dankzij de standard business reporting kan de winstaangifte volledig digitaal gedaan worden. In 2014 volgt de omzetbelasting. Naast het digitaal communiceren zal er ook een koppeling zorgtoeslag/kindgebonden budget aan de inkomstenbelasting voor de uitbetaling komen. De Registratiewet is al gewijzigd. Vanaf 2013 is het mogelijk gemaakt om de registratie van notariële akten en akten voor pandrecht plaats te laten vinden in een centrale, digitale aktenadministratie bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie. Helpdesk intermediairs Een andere manier om van veel briefverkeer af te komen, is om op locatie te heffen. Waarbij de inspecteur soms de adviseur van een onderneming benadert. Hierdoor verzamelen inspecteurs vragen rond aangiftes die door een bepaalde adviseur zijn gedaan. Vervolgens worden alle vragen schriftelijk naar de adviseur verstuurd bij wie de Belastingdienst vervolgens langsgaat om de vragen te bespreken. Dit zal tot meer transparantie en begrip leiden. Het aanpassen van gegevens uit de aangifte zal bijvoorbeeld makkelijker worden. Ook de belastingadviseur gaat meer digitaal communiceren met de Belastingdienst. Via een portal omdat het gewone verkeer niet veilig genoeg is. Door de digitalisering bestaat er minder behoefte aan fysieke contacten. Druk op adviseurs De Belastingdienst wil streven naar minder uitstel bij vooraf ingevulde aangifte (VIA). Bij meer dan tweeënhalf miljoen particulieren wordt geprobeerd versneld de definitieve aanslag op te legen. Er zijn ongeveer drie miljoen gevallen met een uitstelregeling en daarvan loopt tachtig procent via een belastingadviseur. Nu het allemaal sneller kan, is het de vraag of klanten druk gaan uitoefenen op hun belastingadviseur en vragen of uitstel wel nodig is. Belastingambtenaar De Belastingdienst staat op een kantelpunt, in de nabije toekomst worden nieuwe medewerkers aangenomen. Er wordt niet alleen naar nieuw opgeleide mensen gezocht, maar ook naar overstappers die willen werken aan fiscale vraagstukken. Dit jaar al gaat de Belastingdienst mee dan duizend vacatures openstellen, met name accountants en fiscalisten. Verticaal toezicht geïntensiveerd Elke belastingplichtige krijgt de behandeling die hij verdient. Dit houdt in dat het horizontaal toezicht toegepast zal worden waar het kan en het verticaal toezicht waar het moet, aldus Peter Veld. Het horizontaal toezicht zal blijven bestaan, maar voor bedrijven waar kwesties spelen zal een onderzoek volgen. 8. RECHTBANK VERBIEDT VEILING WONING De Rechtbank Amsterdam (LJN CA0869) heeft de openbare veiling van een woning verboden. Volgens de voorzieningenrechter maakt de bank onder de gegeven omstandigheden misbruik van recht door nu tot openbare verkoop van de onroerende zaak over te gaan. De voorzieningenrechter heeft bij dit oordeel betrokken dat in deze tijd, waarin het economisch gezien niet goed gaat met Nederland en veel huizen, zoals ook het onderhavige, onder water staan, dat wil zeggen de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis, van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden. Dit betekent dat een bank tot het uiterste dient te gaan voor zij het middel van een openbare veiling kiest en dat als het in redelijkheid nog mogelijk lijkt dat door middel van een regeling een grote restschuld kan worden voorkomen, daarvoor moet worden gekozen. 7

8 9. TEGENVALLER BELASTINGINKOMSTEN Als gevolg van de tegenvallende economie zijn het begrotingstekort en de overheidsschuld het afgelopen half jaar verslechterd. Het tekort is toe te schrijven aan de belastinginkomsten, die over de hele linie lager uitvallen. Op basis van actuele ramingen komt het tekort over 2013 naar verwachting uit op 3,3% van het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit de voorjaarsnota In 2013 komen de belasting- en premieontvangsten naar verwachting 8,3 miljard lager uit dan bij de start van het kabinet werd verwacht. De tegenvallende inkomsten betreffen vrijwel alle belasting- en premiesoorten, maar vooral de winstbelasting (- 2,0 miljard), btw (- 2,1 miljard) en de loon- en inkomensheffing (- 2,4 miljard). Daarnaast leidt de stokkende autoverkoop en de verdere vergroening van het wagenpark tot een tegenvaller bij de belasting op personenauto s en motorrijwielen (- 0,5 miljard) en ook de ontvangsten uit accijnzen zijn neerwaarts bijgesteld (- 0,6 miljard). 10. D66 WIL SNELLER AF VAN AANRECHTSUBSIDIE D66 wil af van de aanrechtsubsidie omdat deze vrouwen ontmoedigt om te gaan werken. De aanrechtsubsidie, officieel bekend als de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting, moet volgens Tweede Kamerleden Pia Dijkstra en Steven van Weyenburg uiterlijk in 2017 stoppen. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker (PvdA), gaf al in mei aan dat vrouwen in Nederland wat betreft vrouwenemancipatie achterlopen op andere Europese landen. Het is van essentieel belang dat vrouwen erover nadenken hoe ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dijkstra is van mening dat de minister mooie woorden heeft maar dat het daar echter bij blijft. Dijkstra wil dan ook dat vrouwen gemotiveerd worden om te gaan werken, in plaats van gesubsidieerd thuis te zitten. Het voorstel van D66 is om thuiszitten voor vrouwen fiscaal minder aantrekkelijk te maken. Dit wordt verwezenlijkt door de aanrechtsubsidie versneld af te schaffen. Deze subsidie is een belastingvoordeel voor gezinnen waarvan een van de partners te weinig verdient. In 2009 werd door het toenmalige kabinet besloten om de aanrechtsubsidie in vijftien jaar af te bouwen. Deze regeling zal ook in 2024 vervallen. 11. LEASING & FACTORING KUNNEN SOELAAS BIEDEN IN FINANCIERINGS- BEHOEFTE In een financieel ingewikkelder wordende wereld kunnen 8

9 bedrijven zich niet langer alleen tot de bank wenden om volledig te voldoen aan hun financieringsbehoefte. Ondernemers moeten meer op zoek naar de optimale financieringsmix en daarbij alternatieve instrumenten in overweging nemen en alternatieve wegen inslaan. Leasing en factoring kunnen een belangrijk deel van deze weg uitmaken, zo blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM in samenwerking met Factoring & Asset-based Financing Association Netherlands (FAAN), Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Naast financiering ook ontlasting van beheer en administratie Leasing en factoring bieden de ondernemer vooral werkkapitaalgerelateerde voordelen. MKB-ondernemers zijn dan ook positief over het ontlastende effect van leasing op het werkkapitaal en de directe kapitaalinjectie door gebruik van factoring verpanding of operational lease neemt zorgen bij de ondernemer weg op het gebied van onderhoud en reparatie. Factoring geeft de ondernemer de mogelijkheid het beheer en de administratie van de debiteurenportefeuille geheel uit handen te geven. Het merendeel van de ondernemers in het MKB geeft aan bekend te zijn met leasing en factoring. Autolease geniet de meeste bekendheid, gevolgd door equipment lease. Factoring is het minst bekend. Recent gebruik van deze instrumenten laat de volgende verdeling zien: autolease werd in de afgelopen twee jaar gebruikt door 45 procent van de ondernemers in het MKB, algemene lease door 25 procent en factoring door zeven procent. Ondernemers ontberen kennis voor gebruik alternatieve financieringsmix Bij ondernemers in het MKB leeft heel sterk het beeld dat leasing en factoring dure manieren van financieren zijn. De kosten worden bij ieder instrument als het zwaarstwegende nadeel genoemd. Tegelijkertijd blijkt dat ondernemers onvoldoende kennis hebben van de mogelijkheden die leasing en factoring kunnen bieden. Leasing en factoring bieden diensten aan die verder gaan dan pure financiering, maar die dan ook de kosten beïnvloeden: de producten hebben een additionele toegevoegde waarde. Voor alle vormen geldt dat het beeld overheerst van een hoog kostenplaatje. Factoring heeft daarnaast te kampen met een additioneel imagoprobleem. Het beeld bestaat dat het gebruik van factoring slecht is voor de reputatie van het bedrijf en dat het zwakte uitstraalt tegenover de afnemers. Meer aandacht nodig voor verschillende financieringsmogelijkheden Voor het vergroten van het gebruik van leasing en factoring moeten ondernemers meer kennis hiervan kunnen nemen. Deze kennismaking verloopt nu vooral via de directe aanbieders. Kennismaking met deze financieringsvormen blijft bij financiële tussenpersonen en accountants vaak achterwege. Een inhaalslag is nodig op dit terrein. MKBondernemers geven aan dat hier ook een rol is weggelegd voor brancheverenigingen. Bij het onder de aandacht brengen van leasing en factoring kan een focus op snelgroeiende ondernemingen bij deze doelgroep een extra groot effect sorteren. Zij maken ongeveer zes procent uit van het Nederlandse bedrijfsleven. Juist voor jonge, snelgroeiende bedrijven is het op peil houden van het werkkapitaal van groot belang. 12. UITVERKOOP HEEFT DRAMATISCHE EFFECTEN OP MARGES MODEWINKELS Prijsacties zijn een beproefd concept in het Nederlandse winkellandschap. Maar de race to the bottom krijgt een langduriger karakter met grote gevolgen 9

10 voor de modebranche. Door de teruglopende consumentenbestedingen, het koude voorjaar en het aanhoudend zwakke economische klimaat is er nog steeds sprake van omzetdalingen.het eerste kwartaal van 2013 laat een daling van omzetvolumes zien van 10,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Opvallend is dat de damesmode met 12,3 procent het hardst daalt. Het voortdurend inzetten van prijsacties trekt consumenten wel naar de winkel, maar heeft ook ingrijpende effecten op de marges in de modebranche. Bewuste consument wacht op uitverkoop Uit onderzoek van ABN AMRO onder consumenten blijkt dat 80 procent nog wel één of meerdere kledingstukken wil kopen. Bijna 40 procent wacht hiervoor echter op de uitverkoop. Hoewel de uitverkoop een periode is waarin de consument ook vaak misgrijpt, vindt 54 procent winkelen tijdens de uitverkoop leuk en koopt 48 procent dan meer artikelen. Ook koopt 36 procent eerder duurdere kleding in de uitverkoop en krijgen zij zo in hun perceptie meer waar voor hun geld. De meeste consumenten blijven loyaal aan hun winkel: slechts 21 procent geeft aan tijdens de uitverkoop voor een andere winkel te kiezen. Uitputtingsslag voor winkeliers Steeds meer winkels beginnen eerder met de uitverkoop en zetten hogere kortingspercentages in. Vooral vrouwen zijn gevoelig voor het kopen van kleding tijdens de uitverkoop. Er is daadwerkelijk sprake van een race tussen winkeliers in het bieden van de laagste prijs. De gevolgen zijn voor sommige winkeliers aanzienlijk. De branche wordt over de hele breedte getroffen door lagere marges. De faillissementsgraad is naar 0,83 procent in 2012 van 0,45 procent in 2007 Naar verwachting zal dit percentage zijn top bereiken in 2013 op tot 0,93 procent, stelt Michel Koster, Sector Banker Retail van ABN AMRO. Geen regulering De branche denkt na over verschillende initiatieven om de uitverkoop te reguleren. Dit lijkt echter tegen de tijdgeest van deregulering en verruiming in te gaan. Er is echter sprake van een zorgwekkende situatie en buitengewone maatregelen kunnen noodzakelijk zijn om het tij te keren. De consument is duidelijk: slechts 21 procent wil regulering middels twee uitverkoopmomenten per jaar. En 49 procent vindt dat winkeliers dit zelf moeten bepalen. Jaargang 10 Nr Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax Disclaimer: Bij samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juiste en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid van schade, van welke aard ook die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011 Kerkplein 5 6039 GH Stramproy Postbus 3116 6039 ZG Stramproy Tel. 0495 56 43 42 Fax.

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 16 september 2003 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2004 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 210 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004) Nr. 15 VERSLAG Vastgesteld 16 oktober 2003 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir 1 Colofon Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir* Uitgave MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23.

INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. 28 01 10 2010 INHOUD Weekbulletin gaat met zomerreces. Op 20 augustus verschijnt editie 23. Weekbulletin Weekbulletin is een uitgave van VNO-NCW. Sinds 1 september 2009 werken VNO-NCW en MKB-Nederland

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020 ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen Autolease op weg naar 2020 Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Arjan Chrispijn ING Lease arjan.chrispijn@ing.nl

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei 2 Het kleinbedrijf: Grote motor van Nederland 3 Inleiding Taco Carlier ontwierp

Nadere informatie