HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG"

Transcriptie

1 Jaargang 10 Nr Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1. ONDERNEMERS HEKELEN PLANNEN COMMISSIE BELASTINGEN 2. LAGERE BELASTINGTARIEVEN, MINDER AFTREKPOSTEN EN EENVOUDIGER TOESLAGEN 3. VOLDOENDE MOGELIJKHEDEN VOOR ZZP ER OM HYPOTHEEK TE KRIJGEN 4. HUWELIJKSE VOORWAARDEN VERHINDEREN AFTREKBARE ONDERHOUDSVERPLICHTING 5. LEASEAUTO S TOT HELFT MINDER ZUINIG DAN OPGEGEVEN 6. LEASERIJDERS KIEZEN VOOR MINDER BIJTELLING 7. DE DIGITALE TOEKOMST VAN BELASTINGDIENST 8. RECHTBANK VERBIEDT VEILING WONING 9. TEGENVALLER BELASTINGINKOMSTEN 10. D66 WIL SNELLER AF VAN AANRECHTSUBSIDIE 11. LEASING & FACTORING KUNNEN SOELAAS BIEDEN IN FINANCIERINGSBEHOEFTE 12. UITVERKOOP HEEFT DRAMATISCHE EFFECTEN OP MARGES MODEWINKELS

3 prettige vakantie toegewenst 1. ONDERNEMERS HEKELEN PLANNEN COMMISSIE BELASTINGEN VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn voorstander van een eenvoudiger belastingstelsel, maar vinden het verkeerd dat de commissie Van Dijkhuizen een dure rekening neerlegt bij ondernemers. Vooral DGA s (directeurengrootaandeelhouder) worden hard geraakt in de voorstellen, aldus de ondernemersorganisaties. Hun bedrijven, die vele honderdduizenden mensen werk geven, vormen de ruggengraat van het Nederlandse bedrijfsleven en kenmerken zich door continuïteit. De plannen van Van Dijkhuizen beperken juist hun mogelijkheden om uit hun winst te investeren en te groeien. Ook het inkomen van DGA s wordt door de voorstellen zwaar beknot. Het ontmoedigen van ondernemerschap is een levensgevaarlijke weg voor de Nederlandse economie. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden het plan voor een eenvoudiger belastingstelsel goed voor economie en de werkgelegenheid, en het kan een doorbraak op de woningmarkt betekenen. Wel gaat Van Dijkhuizen niet ver genoeg in het opruimen van de kerstboom met toeslagen en heffingskortingen, zo stellen de ondernemers. Voor de financiering zijn een hogere btw en inperking van de zelfstandigenaftrek voor VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland niet aan de orde. De ondernemingsorganisaties zien, naast het stoppen met rondpompen van geld, meer in het snijden in de uitgaven. Daarbij moet de invoering van een dergelijke belastingherziening ook gepaard gaan met lastenverlichting. 2. LAGERE BELASTING- TARIEVEN, MINDER AFTREK- POSTEN EN EENVOUDIGER TOESLAGEN Er moeten twee belastingschijven komen in plaats van vier, waarbij de grens komt te liggen op euro en de belasting in beide schijven lager is. Dat is één van de adviezen van de Commissie Van Dijkhuizen, blijkt uit het dinsdag gepubliceerde rapport van de commissie. Door de wijziging valt 93 procent van de belastingplichtigen in de eerste schijf, waar 37 procent belasting over wordt betaald. Over de tweede schijf moet dan 49 procent belasting worden opgehoest. Een flink aantal aftrekposten moet worden aangepast of afgeschaft. De Commissie Van Dijkhuizen adviseert te kiezen voor een belastingstelsel met lagere tarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen. Deze structurele hervormingen leveren volgens het CPB op termijn ruim nieuwe banen op en de gemiddelde inkomenseffecten zijn beperkt. De commissie heeft begin 2012 de opdracht gekregen om scenario s te verkennen om te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland. Het rapport werd op maandag 17 juni aangeboden aan staatssecretaris Weekers door voorzitter Van Dijkhuizen. Aanvulling op hervormingen Kees van Dijkhuizen: Met het overnemen van de adviezen wordt het mogelijk om te komen tot een eenvoudiger, verbeterd belastingen toeslagenstelsel. Een stelsel dat er ook voor zorgt dat de in 3

4 het algemeen goede belastingmoraal van de Nederlandse burger behouden blijft. Het overgrote deel van de bevolking is immers bereid belasting te betalen indien dit op een evenwichtige wijze gebeurt. In onze voorstellen wordt de grens van de eerste schijf verhoogd van circa naar ruim Dan vallen 12 van de 13 miljoen belastingplichtigen onder deze eerste schijf. Tevens dragen onze adviezen bij aan het concurrentievermogen van ons land. Ik zie de door ons voorgestelde structurele hervorming van het belastingstelsel als een aanvulling op andere belangrijke structurele hervormingen die ons land doorvoert op het vlak van pensioenen en arbeidsmarkt, hervormingen waar de Europese Commissie juist erg op aandringt. Uitgangspunten: budgettair neutraal en beperkte inkomenseffecten De commissie had de opdracht de belastinghervorming budgettair neutraal te realiseren. Daarbij was het streven om de inkomenseffecten te beperken. De commissie adviseert onderscheid te maken tussen inkomensondersteuning via toeslagen gericht op huishoudens én belastingheffing op individuele basis meer gericht op werkbevordering. Een aantal van de voorstellen heeft de commissie op verzoek al eerder naar buiten gebracht ten tijde van de kabinetsformatie. In dit eindrapport presenteert de commissie de totale wijziging van het systeem van inkomstenbelasting en toeslagen. Lagere tarieven met een hele lange eerste schijf en minder aftrekposten in de inkomstenbelasting De commissie adviseert om terug te gaan van vier naar twee belastingschijven van 37% en 49%. Over het inkomen tot wordt dan 37% betaald. Het aantal belastingplichtigen dat onder de eerste belastingschijf valt verdubbelt van krap 6 miljoen naar bijna 12 miljoen mensen, ofwel 93% van alle belastingplichtigen. Dit wordt onder andere gefinancierd door een flink aantal aftrekposten af te schaffen of aan te passen. Met deze maatregelen is ruim 12 miljard gemoeid in 2017, oplopend tot 24 miljard structureel. Eenvoudiger en fraudebestendiger systeem van toeslagen De commissie adviseert een drietal toeslagen, namelijk de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget, samen te voegen en te stroomlijnen. Hierdoor kunnen mensen makkelijker zien wat zij overhouden als zij meer gaan werken. Daardoor kan ook het aantal toegekende toeslagen met 1 miljoen worden verminderd. In aanvulling daarop stelt de commissie voor, in het kader van fraudebestrijding en uit efficiency-oogpunt, in ieder geval de zorgtoeslag niet meer aan het individu uit te keren maar rechtstreeks aan de zorgverzekeraars. In totaal daalt het aantal burgers dat een toeslag uitbetaald krijgt dan van ruim 4,5 miljoen naar minder dan 1,5 miljoen, dat wil zeggen met ongeveer 70%. Lager forfaitair rendement over vermogen in box 3 De commissie adviseert verder het forfaitair rendement in box 3 van 4% te verlagen. Dit rendement wijkt teveel af van wat burgers werkelijk aan inkomsten over hun vermogen ontvangen. De commissie beveelt aan om het rendement vast te stellen op basis van de spaarrente van de afgelopen 5 jaar hetgeen voor 2014 een niveau van 2,4 % zou betekenen. De commissie heeft financiering gevonden voor een eerste stap naar 3% met ingang van Evenwichtiger behandeling directeur-grootaandeelhouder De directeur-grootaandeelhouder (DGA) zit in 2 werelden, hij is werknemer en heeft aandelenvermogen. De commissie adviseert het gebruikelijk loon dat de DGA zelf vast mag stellen meer in lijn te brengen met dat van een vergelijkbare werknemer in box 1. Verder adviseert de commissie een forfaitair rendement in box 2 van 2,4% in te voeren over het vermogen net als in box 3. Daardoor wordt de belasting voor deze groep naar voren gehaald, maar niet verhoogd. Het tarief van box 2, na afdracht vennootschapsbelasting, zou kunnen worden verlaagd van 25 naar 22%. 4

5 Het volledige rapport kunt u downloaden op het volgende adres: pdf [ Bron: Ministerie van Financiën ] 3. VOLDOENDE MOGELIJK- HEDEN VOOR ZZP ER OM HYPOTHEEK TE KRIJGEN Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft mede namens minister Dijsselbloem van Financiën een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over hypotheekverstrekking aan zzp ers. Volgens Blok biedt de huidige regelgeving voldoende mogelijkheden aan zzp ers en flexwerkers om een hypotheek te verkrijgen.hij deelt mee dat er in de regeling hypothecair krediet van 12 december 2012 inkomenscriteria zijn vastgesteld voor het verstrekken van hypothecair krediet, alsmede regels voor het vaststellen van de maximale hoogte van het hypothecair krediet in verhouding tot de waarde van de woning. In die regeling is ruimte gecreëerd voor mensen zonder vaste inkomsten, zoals zzp ers en flexwerkers, om toch een hypotheek te kunnen krijgen.hierbij wordt gekeken 4. HUWELIJKSE VOOR- WAARDEN VERHINDEREN AFTREKBARE ONDER- HOUDSVERPLICHTING Een man brengt de maandelijks betalingen aan zijn ex-vrouw in zijn aangifte in aftrek als onderhoudsverplichting, maar de inspecteur gaat niet akkoord. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is dit terecht. De maandelijkse betalingen zijn gedaan in het kader van een verrekenplicht en die vloeit nog voort uit de huwelijkse voorwaarden. Er is dus geen sprake van betalingen die berusten op een dringende morele verplichting tot een voorziening in het levensonderhoud van de ex-vrouw. naar de gemiddelde inkomsten van de consument over de laatste drie kalenderjaren, voorafgaand aan het jaar waarin het toetsinkomen wordt vastgesteld. Ook zijn er uitzonderingsmogelijkheden gecreëerd. Blok vindt dan ook dat de huidige regelgeving voldoende mogelijkheden aan zzp ers en flexwerkers biedt om een hypotheek te verkrijgen. [Bron: Vakstudienieuws Vandaag] 5. LEASEAUTO S TOT HELFT MINDER ZUINIG DAN OPGEGEVEN De meeste leaseauto s zijn 30 tot 50 procent minder zuinig dan de door de fabrikant opgegeven waarden. TNO meldt dat in een rapport dat maandag door staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer is gestuurd. In absolute termen is de uitstoot van CO2 bij deze auto s in de praktijk 40 tot 60 g/km hoger dan de normwaarden. Het verschil tussen het daadwerkelijke verbruik en het normverbruik is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen, aldus TNO. [ Bron: ANP ] 6. LEASERIJDERS KIEZEN VOOR MINDER BIJTELLING Werknemers die in aanmerking komen voor een auto van de zaak geven dit privilege niet snel op maar kiezen wel steeds vaker voor een model met minder bijtelling. Terwijl het totale aantal auto s van de zaak de afgelopen 5

6 vier jaar nagenoeg gelijk bleef, halveerde (-40%) het aantal auto s met het hoogste bijtellingstarief van 25%. Dit blijkt uit een inventarisatie van de gegevens uit salarisadministraties door BDO HR Services. Het aantal auto s waarbij geen bijtelling hoeft plaats te vinden - auto s met minimale CO2-uitstoot - begint sinds 2009 langzaam aan te groeien. In het verlaagde tarief van 14% bijtelling steeg het aantal auto s explosief met 122%. In 2012 zwakte dit weer af naar 41% groei maar dat kan volgens BDO te maken hebben met het feit dat de grens van CO2-uitstoot is verlaagd en er daardoor minder auto s in deze categorie vallen. Ondernemers reageren traag op leaseregeling Ondanks de sterke daling van het aantal auto s van de zaak die in het standaardtarief (25%) voor bijtelling vallen, noemen de adviseurs van BDO HR Services het verbazingwekkend dat werkgevers niet actiever op de fiscale regeling rond leasen reageren: Verandering in het wagenpark kan direct kostenbesparing opleveren voor zowel werkgever als werknemer. De eerstgenoemde maakt lagere leasekosten terwijl de werk- nemer een lagere bijtelling krijgt. Je zou zeggen dat in dit tijdsgewricht ondernemers zo snel mogelijk overstappen naar auto s in de laagste categorie bijtelling. Duurzaam ondernemen en werken aan een gezond rendement van de onderneming gaan in dit vraagstuk hand in hand. Ondernemers doen er verstandig aan een rationele afweging te maken en andere keuzes te maken waar het mobiliteit betreft, aldus Jos Zomerdijk, partner bij BDO en verantwoordelijk voor de nieuwe one stop shop BDO HR Services. Neerwaartse trend catalogusprijs Ook de gemiddelde catalogusprijs in het standaard tarief van 25 procent liep in 2011 sterk terug. In 2012 was weer een lichte stijging te bespeuren. De gemiddelde catalogusprijs in het verlaagde tarief (0% en 14% bijtelling) blijft wel dalen. Zomerdijk: In deze categorieën voldoen steeds minder auto s aan de criteria. We wijten de teruglopende catalogusprijs dan ook aan het feit dat werknemers steeds kleinere auto s kiezen die nog aan de uitstootcriteria voldoen. [ Bron: BDO ] 7. DE DIGITALE TOEKOMST VAN BELASTINGDIENST De Belastingdienst is bezig met een proef met elektronisch berichtenverkeer waarmee uiteindelijk de blauwe envelop wordt vervangen. In de toekomst moeten zaken online te regelen zijn, dit leidt tot meer transparantie, efficiëntie en een miljoenenbesparing bij de Belastingdienst. Directeur-generaal Belastingdienst Drs. Peter Veld geeft in Het Register duiding aan de verdere toekomst en drastische veranderingen van de Belasingdienst. Vervanging blauwe envelop Jaarlijks verstuurt de Belastingdienst ongeveer 160 miljoen brieven. Volgens de wet moeten alle beschikkingen op papier staan. Weekers wil een wetswijziging doorvoeren waarmee het mogelijk gemaakt wordt om officiële berichten ook via het internet te versturen. In 2012 is een digitaal toeslagensysteem ingevoerd. Miljoenen mensen gebruiken het webportaal om hun toeslagzaken online te regelen. Bij elke wijziging, toekenning of stopzetting wordt er echter nog wel een papieren beschikking verstuurd. De bedoeling 6

7 is dat dit binnen enkele jaren volledig digitaal kan. Een intermediar kan dit (nog) niet voor zijn klanten doen. Daarvoor moeten de machtigingsvoorzieningen nog aangepast worden. De komende jaren zal dit echter verder ontwikkeld worden. SBR Dankzij de standard business reporting kan de winstaangifte volledig digitaal gedaan worden. In 2014 volgt de omzetbelasting. Naast het digitaal communiceren zal er ook een koppeling zorgtoeslag/kindgebonden budget aan de inkomstenbelasting voor de uitbetaling komen. De Registratiewet is al gewijzigd. Vanaf 2013 is het mogelijk gemaakt om de registratie van notariële akten en akten voor pandrecht plaats te laten vinden in een centrale, digitale aktenadministratie bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie. Helpdesk intermediairs Een andere manier om van veel briefverkeer af te komen, is om op locatie te heffen. Waarbij de inspecteur soms de adviseur van een onderneming benadert. Hierdoor verzamelen inspecteurs vragen rond aangiftes die door een bepaalde adviseur zijn gedaan. Vervolgens worden alle vragen schriftelijk naar de adviseur verstuurd bij wie de Belastingdienst vervolgens langsgaat om de vragen te bespreken. Dit zal tot meer transparantie en begrip leiden. Het aanpassen van gegevens uit de aangifte zal bijvoorbeeld makkelijker worden. Ook de belastingadviseur gaat meer digitaal communiceren met de Belastingdienst. Via een portal omdat het gewone verkeer niet veilig genoeg is. Door de digitalisering bestaat er minder behoefte aan fysieke contacten. Druk op adviseurs De Belastingdienst wil streven naar minder uitstel bij vooraf ingevulde aangifte (VIA). Bij meer dan tweeënhalf miljoen particulieren wordt geprobeerd versneld de definitieve aanslag op te legen. Er zijn ongeveer drie miljoen gevallen met een uitstelregeling en daarvan loopt tachtig procent via een belastingadviseur. Nu het allemaal sneller kan, is het de vraag of klanten druk gaan uitoefenen op hun belastingadviseur en vragen of uitstel wel nodig is. Belastingambtenaar De Belastingdienst staat op een kantelpunt, in de nabije toekomst worden nieuwe medewerkers aangenomen. Er wordt niet alleen naar nieuw opgeleide mensen gezocht, maar ook naar overstappers die willen werken aan fiscale vraagstukken. Dit jaar al gaat de Belastingdienst mee dan duizend vacatures openstellen, met name accountants en fiscalisten. Verticaal toezicht geïntensiveerd Elke belastingplichtige krijgt de behandeling die hij verdient. Dit houdt in dat het horizontaal toezicht toegepast zal worden waar het kan en het verticaal toezicht waar het moet, aldus Peter Veld. Het horizontaal toezicht zal blijven bestaan, maar voor bedrijven waar kwesties spelen zal een onderzoek volgen. 8. RECHTBANK VERBIEDT VEILING WONING De Rechtbank Amsterdam (LJN CA0869) heeft de openbare veiling van een woning verboden. Volgens de voorzieningenrechter maakt de bank onder de gegeven omstandigheden misbruik van recht door nu tot openbare verkoop van de onroerende zaak over te gaan. De voorzieningenrechter heeft bij dit oordeel betrokken dat in deze tijd, waarin het economisch gezien niet goed gaat met Nederland en veel huizen, zoals ook het onderhavige, onder water staan, dat wil zeggen de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis, van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden. Dit betekent dat een bank tot het uiterste dient te gaan voor zij het middel van een openbare veiling kiest en dat als het in redelijkheid nog mogelijk lijkt dat door middel van een regeling een grote restschuld kan worden voorkomen, daarvoor moet worden gekozen. 7

8 9. TEGENVALLER BELASTINGINKOMSTEN Als gevolg van de tegenvallende economie zijn het begrotingstekort en de overheidsschuld het afgelopen half jaar verslechterd. Het tekort is toe te schrijven aan de belastinginkomsten, die over de hele linie lager uitvallen. Op basis van actuele ramingen komt het tekort over 2013 naar verwachting uit op 3,3% van het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit de voorjaarsnota In 2013 komen de belasting- en premieontvangsten naar verwachting 8,3 miljard lager uit dan bij de start van het kabinet werd verwacht. De tegenvallende inkomsten betreffen vrijwel alle belasting- en premiesoorten, maar vooral de winstbelasting (- 2,0 miljard), btw (- 2,1 miljard) en de loon- en inkomensheffing (- 2,4 miljard). Daarnaast leidt de stokkende autoverkoop en de verdere vergroening van het wagenpark tot een tegenvaller bij de belasting op personenauto s en motorrijwielen (- 0,5 miljard) en ook de ontvangsten uit accijnzen zijn neerwaarts bijgesteld (- 0,6 miljard). 10. D66 WIL SNELLER AF VAN AANRECHTSUBSIDIE D66 wil af van de aanrechtsubsidie omdat deze vrouwen ontmoedigt om te gaan werken. De aanrechtsubsidie, officieel bekend als de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting, moet volgens Tweede Kamerleden Pia Dijkstra en Steven van Weyenburg uiterlijk in 2017 stoppen. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker (PvdA), gaf al in mei aan dat vrouwen in Nederland wat betreft vrouwenemancipatie achterlopen op andere Europese landen. Het is van essentieel belang dat vrouwen erover nadenken hoe ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dijkstra is van mening dat de minister mooie woorden heeft maar dat het daar echter bij blijft. Dijkstra wil dan ook dat vrouwen gemotiveerd worden om te gaan werken, in plaats van gesubsidieerd thuis te zitten. Het voorstel van D66 is om thuiszitten voor vrouwen fiscaal minder aantrekkelijk te maken. Dit wordt verwezenlijkt door de aanrechtsubsidie versneld af te schaffen. Deze subsidie is een belastingvoordeel voor gezinnen waarvan een van de partners te weinig verdient. In 2009 werd door het toenmalige kabinet besloten om de aanrechtsubsidie in vijftien jaar af te bouwen. Deze regeling zal ook in 2024 vervallen. 11. LEASING & FACTORING KUNNEN SOELAAS BIEDEN IN FINANCIERINGS- BEHOEFTE In een financieel ingewikkelder wordende wereld kunnen 8

9 bedrijven zich niet langer alleen tot de bank wenden om volledig te voldoen aan hun financieringsbehoefte. Ondernemers moeten meer op zoek naar de optimale financieringsmix en daarbij alternatieve instrumenten in overweging nemen en alternatieve wegen inslaan. Leasing en factoring kunnen een belangrijk deel van deze weg uitmaken, zo blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM in samenwerking met Factoring & Asset-based Financing Association Netherlands (FAAN), Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Naast financiering ook ontlasting van beheer en administratie Leasing en factoring bieden de ondernemer vooral werkkapitaalgerelateerde voordelen. MKB-ondernemers zijn dan ook positief over het ontlastende effect van leasing op het werkkapitaal en de directe kapitaalinjectie door gebruik van factoring verpanding of operational lease neemt zorgen bij de ondernemer weg op het gebied van onderhoud en reparatie. Factoring geeft de ondernemer de mogelijkheid het beheer en de administratie van de debiteurenportefeuille geheel uit handen te geven. Het merendeel van de ondernemers in het MKB geeft aan bekend te zijn met leasing en factoring. Autolease geniet de meeste bekendheid, gevolgd door equipment lease. Factoring is het minst bekend. Recent gebruik van deze instrumenten laat de volgende verdeling zien: autolease werd in de afgelopen twee jaar gebruikt door 45 procent van de ondernemers in het MKB, algemene lease door 25 procent en factoring door zeven procent. Ondernemers ontberen kennis voor gebruik alternatieve financieringsmix Bij ondernemers in het MKB leeft heel sterk het beeld dat leasing en factoring dure manieren van financieren zijn. De kosten worden bij ieder instrument als het zwaarstwegende nadeel genoemd. Tegelijkertijd blijkt dat ondernemers onvoldoende kennis hebben van de mogelijkheden die leasing en factoring kunnen bieden. Leasing en factoring bieden diensten aan die verder gaan dan pure financiering, maar die dan ook de kosten beïnvloeden: de producten hebben een additionele toegevoegde waarde. Voor alle vormen geldt dat het beeld overheerst van een hoog kostenplaatje. Factoring heeft daarnaast te kampen met een additioneel imagoprobleem. Het beeld bestaat dat het gebruik van factoring slecht is voor de reputatie van het bedrijf en dat het zwakte uitstraalt tegenover de afnemers. Meer aandacht nodig voor verschillende financieringsmogelijkheden Voor het vergroten van het gebruik van leasing en factoring moeten ondernemers meer kennis hiervan kunnen nemen. Deze kennismaking verloopt nu vooral via de directe aanbieders. Kennismaking met deze financieringsvormen blijft bij financiële tussenpersonen en accountants vaak achterwege. Een inhaalslag is nodig op dit terrein. MKBondernemers geven aan dat hier ook een rol is weggelegd voor brancheverenigingen. Bij het onder de aandacht brengen van leasing en factoring kan een focus op snelgroeiende ondernemingen bij deze doelgroep een extra groot effect sorteren. Zij maken ongeveer zes procent uit van het Nederlandse bedrijfsleven. Juist voor jonge, snelgroeiende bedrijven is het op peil houden van het werkkapitaal van groot belang. 12. UITVERKOOP HEEFT DRAMATISCHE EFFECTEN OP MARGES MODEWINKELS Prijsacties zijn een beproefd concept in het Nederlandse winkellandschap. Maar de race to the bottom krijgt een langduriger karakter met grote gevolgen 9

10 voor de modebranche. Door de teruglopende consumentenbestedingen, het koude voorjaar en het aanhoudend zwakke economische klimaat is er nog steeds sprake van omzetdalingen.het eerste kwartaal van 2013 laat een daling van omzetvolumes zien van 10,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Opvallend is dat de damesmode met 12,3 procent het hardst daalt. Het voortdurend inzetten van prijsacties trekt consumenten wel naar de winkel, maar heeft ook ingrijpende effecten op de marges in de modebranche. Bewuste consument wacht op uitverkoop Uit onderzoek van ABN AMRO onder consumenten blijkt dat 80 procent nog wel één of meerdere kledingstukken wil kopen. Bijna 40 procent wacht hiervoor echter op de uitverkoop. Hoewel de uitverkoop een periode is waarin de consument ook vaak misgrijpt, vindt 54 procent winkelen tijdens de uitverkoop leuk en koopt 48 procent dan meer artikelen. Ook koopt 36 procent eerder duurdere kleding in de uitverkoop en krijgen zij zo in hun perceptie meer waar voor hun geld. De meeste consumenten blijven loyaal aan hun winkel: slechts 21 procent geeft aan tijdens de uitverkoop voor een andere winkel te kiezen. Uitputtingsslag voor winkeliers Steeds meer winkels beginnen eerder met de uitverkoop en zetten hogere kortingspercentages in. Vooral vrouwen zijn gevoelig voor het kopen van kleding tijdens de uitverkoop. Er is daadwerkelijk sprake van een race tussen winkeliers in het bieden van de laagste prijs. De gevolgen zijn voor sommige winkeliers aanzienlijk. De branche wordt over de hele breedte getroffen door lagere marges. De faillissementsgraad is naar 0,83 procent in 2012 van 0,45 procent in 2007 Naar verwachting zal dit percentage zijn top bereiken in 2013 op tot 0,93 procent, stelt Michel Koster, Sector Banker Retail van ABN AMRO. Geen regulering De branche denkt na over verschillende initiatieven om de uitverkoop te reguleren. Dit lijkt echter tegen de tijdgeest van deregulering en verruiming in te gaan. Er is echter sprake van een zorgwekkende situatie en buitengewone maatregelen kunnen noodzakelijk zijn om het tij te keren. De consument is duidelijk: slechts 21 procent wil regulering middels twee uitverkoopmomenten per jaar. En 49 procent vindt dat winkeliers dit zelf moeten bepalen. Jaargang 10 Nr Kerkplein GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax Disclaimer: Bij samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juiste en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid van schade, van welke aard ook die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel".

Het rapport van de commissie van Dijkhuizen Naar een activerender belastingstelsel. Het rapport van de commissie van Dijkhuizen "Naar een activerender belastingstelsel". Conclusies na analyse en doorrekenen van de adviezen: -- De adviezen van de Commissie van Dijkhuizen leiden tot een

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 23-11-2007 Nummer: 20-2007 1) Voortzetting familiebedrijven makkelijker Om te zorgen dat een bedrijfsopvolging die om economische redenen gewenst is, fiscaal niet wordt belemmerd hebben

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend

Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend 08 Rijksbelastingen 0n verdubbeld en vergroend Laurens Cazander Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x =

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl

Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Aan de slag met Tentoo. Werkwijze zzp ers Tentoo Support. tentoo.nl Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo Support voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, vindt u in deze brochure een toelichting op

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom De hoogtepunten in het Belastingplan 2016 7 oktober 2015 Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom Wat is het Belastingplan 2016 niet? Het is niet de ingrijpende

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014. Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014. Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem Welkom Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014 Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem http://www.youtube.com/watch?v=8xc5pky0i3o Welkom

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Inhoud 1. Digitalisering van de overheid en de belastingdienst 2. Herziening box 3 per 01-01-2017 3. Belastingplan 2016:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

27926 Huurbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016

27926 Huurbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016 27926 Huurbeleid Nr. 269 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 11 oktober 2016 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 024 Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1.

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Alleenstaande ouders en kindregelingen

Alleenstaande ouders en kindregelingen Alleenstaande ouders en kindregelingen Op deze site wordt u geïnformeerd over regelingen die in het regeerakkoord Bruggen slaan zijn opgenomen. Naar aanleiding van de plannen voor het versoberen van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL Uitgevoerd op verzoek van de politieke partij Voor Nederland

Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL Uitgevoerd op verzoek van de politieke partij Voor Nederland CPB Notitie 8 september 2014 Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL Uitgevoerd op verzoek van de politieke partij Voor Nederland CPB Notitie Aan: VNL Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus

Nadere informatie

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Het Ministerie van Financiën heeft het voornemen de autobelastingen grondig te herzien. Een voorstel hiertoe is in juni 2011 aan de Tweede Kamer gepresenteerd

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Overige actualiteiten

Overige actualiteiten Overige actualiteiten Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie WAO/WIA die is bestemd voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtgever SZW Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Opdrachtnemer CPB / D. van Vuuren, M. Gielen Onderzoek Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Categorie Wets- en beleidsevaluatie Conclusie

Nadere informatie

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard.

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard. Terugdraaien bezuinigingen 2013 mogelijk, effect voor 2013 al gehaald omdat bezuinigingen uit 2011 en 2012 meer opbrengen dan eerder geraamd Brancheorganisatie Kinderopvang, september 2012 De bezuinigingen

Nadere informatie

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd?

Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Waarom is er besloten om te bezuinigen? Wordt de economie kapot bezuinigd? Wat is de essentie van het 6 miljard pakket? Er is een pakket van 6 miljard euro aan aanvullende bezuinigingen overeenkomen. De bezuinigingen worden hoofdzakelijk gevonden via uitgavenbeperkingen binnen

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Het tij is gekeerd. Wat zijn de fiscale gevolgen van Prinsjesdag 2016 voor jou?

Het tij is gekeerd. Wat zijn de fiscale gevolgen van Prinsjesdag 2016 voor jou? Het tij is gekeerd Wat zijn de fiscale gevolgen van Prinsjesdag 2016 voor jou? De overheidsfinanciën zijn verbeterd en de economische groei zet naar verwachting door met 1,7 procent in 2017. Het consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Handleiding investeringsaftrek personenauto s

Handleiding investeringsaftrek personenauto s Handleiding investeringsaftrek personenauto s In deze handleiding gaan wij in op de fiscale regeling van de investeringsaftrek. Hoewel de regelingen per 2014 versoberd zijn, biedt vooral de milieu-investeringsaftrek

Nadere informatie

Fiscaal Plan Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee

Fiscaal Plan Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee Fiscaal Plan 2015 Een welvaartsrevolutie - Nederland als Monaco aan de Noordzee Indiener: Bontes/Van Klaveren September 2014 Voorwoord De eenentwintigste eeuw vraagt Nederland om zichzelf opnieuw uit te

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST TEGENBEGROTING 2015 Inleiding In deze tegenbegroting presenteert GroenLinks een aantal concrete voorstellen om een start te maken met het oplossen van de grote uitdagingen

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip

Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip CPB Notitie 1 juni 13 Inkomenseffecten Wet Uniformering Loonbegrip Uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie

Nadere informatie

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen

Tentoo ZZP-Support. Btw-administratie. Uitbetalingen. Zakelijke kosten. Fiscale voordelen Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo ZZP-Support zo eenvoudig mogelijk te maken vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening voor zzp ers, onze werkwijze en andere informatie

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

LeaseConsult Vught november 2014 1

LeaseConsult Vught november 2014 1 Een andere kijk op fiscale bijtelling Inleiding Het gegeven dat de fiscale bijtelling ruim 1,2 miljoen belastingbetalers aangaat en dat de fiscus al enkele keren het uitbrengen van de 2 e Autobrief heeft

Nadere informatie

Miljoenennota door René Boon

Miljoenennota door René Boon Miljoenennota door René Boon .. .. .. .. .. ... .. Conclusies: Herstel Nederlandse economie, maar wel kwetsbaar In 2015 komen overheidsfinanciën in rustiger vaarwater terecht Toch nog groot tekort, circa

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER Wat verandert er voor u?

NIEUWSBRIEF OKTOBER Wat verandert er voor u? NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 Wat verandert er voor u? De derde dinsdag in september 2017 was een bijzondere Prinsjesdag: een demissionair kabinet, nog geen nieuw regeerakkoord, en toch een paar nieuwe maatregelen.

Nadere informatie

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA

1 Kamerstukken II, , 33682, nr. 11. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 131 Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) F BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2017 Regeling van de Minister van Financiën van (PM datum) nr. 2016/ PM, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto MEMO Datum : 24 januari 2014 Van : Jeroen Groot (j.groot@hoekenblok.nl of 06-53605165) Aan : (Toekomstige-) eigenaren/rijders van schone en zuinige auto s Betreft : Fiscale faciliteiten en subsidie voordeel

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Top 10 belangrijkste wijzigingen Bekijk de Top 10

Top 10 belangrijkste wijzigingen Bekijk de Top 10 Top 10 belangrijkste wijzigingen 2017 10.01.17 Bekijk de Top 10 Verandering in 2017 Het nieuwe jaar is gestart en dat gaat traditiegetrouw gepaard met de nodige veranderingen. Bestaande regels wijzigen

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband 28.08

Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband 28.08 nr 3 februari 2012 2013 informatie voor personeel met o.a. 1 Eindopbrengsten BHV Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband van Loyalis 5 Bereikbaarheid 2 Bericht van ABP 3 Jubilea Bericht Eindopbrengsten

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten

BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten BIJLAGE 2: Bruto-nettotrajecten Aan de heer Groot is toegezegd om informatie te verstrekken over verschillen tussen het brutonettotraject van ondernemers en werknemers. 1 Aannames Een vergelijking van

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

AFP M RL/JB/2003/157

AFP M RL/JB/2003/157 Aan de Staatssecretaris van Financiën De heer mr. drs. J.G. Wijn Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 111-08-2003 AFP 2003-00506 M RL/JB/2003/157 Onderwerp Belastingplan

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren.

Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren. Inkomensafhankelijke zorgpremie / nivelleren. 1. Inleiding Naar verwachting zal nivellering via de inkomensafhankelijke zorgpremie (IAP) worden vervangen door nivellering via het belastingstelsel. De IAP

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

www.vavdz.nl Placotiweg 6, 4131 NL Vianen K.v.k. 30246214 info@verenigingautovandezaak.nl

www.vavdz.nl Placotiweg 6, 4131 NL Vianen K.v.k. 30246214 info@verenigingautovandezaak.nl Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vianen, 17-06-2011 Betreft: Onzorgvuldige plannen inzake de bijtelling. Geachte heer mevrouw, Graag informeren wij u over de omissie in de autobrief inzake de

Nadere informatie

AWBZ-premie over vier schijven Uitgevoerd op verzoek van de Socialistische Partij

AWBZ-premie over vier schijven Uitgevoerd op verzoek van de Socialistische Partij CPB Notitie 17 juni 2014 AWBZ-premie over vier schijven Uitgevoerd op verzoek van de Socialistische Partij. CPB Notitie Aan: SP, Henk van Gerven Datum: 17-6-2014 Betreft: AWBZ-premie over vier schijven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6 2 Inhoudsopgave Bedrijfsfilosofie...................... 3 Liberforte Pensioen...................... 4 Liberforte Hypotheek...................... 5 Liberforte Werkgeversdiensten..................... 6 3

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie