Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR"

Transcriptie

1 Ambtelijk secretaris levert bijdrage aan professionelere OR Brenda Vink Uit onderzoek (OR Insight 2012) blijkt dat ca. 61% van de ondernemingsraden ondersteund wordt door een ambtelijk secretaris. De omvang van de ondersteuning stijgt naar mate de organisatie groter is. Bij kleine ondernemingen (tot 100 medewerkers) is de omvang meestal 2 dagdelen, bij grote ondernemingen (>400 medewerkers) 6 dagdelen per week. Hij maakt het mogelijk dat de OR-leden zich kunnen concentreren op de inhoud van het OR-werk en niet hun tijd hoeven te verdoen met secretariële werkzaamheden. Maar naast de secretariële ondersteuning kan een ambtelijk secretaris de OR ondersteunen bij zijn beleidsmatige taken. De ambtelijk secretaris kent het OR-werk immers vaak langer dan de OR-leden die met regelmaat door nieuwe leden vervangen worden. Een professionele ambtelijk secretaris kan belangrijk bijdragen aan het professioneler maken van het OR-werk. Helaas krijgt niet elke ambtelijk secretaris de ruimte om die invulling te geven. Daar zijn drie redenen voor: - gebrek aan tijd (weinig uren); - een onervaren of ondeskundige ambtelijk secretaris; - een OR die daar geen ruimte voor biedt. Op al deze vlakken kan uw OR actie ondernemen. Vaak gebeurt dat niet omdat er enerzijds onbekendheid is met de mogelijkheden van de functie van ambtelijk secretaris en anderzijds omdat de ambtelijk secretaris de taken doet die de vorige ambtelijk secretaris ook zo deed. Oftewel zo doen we het en niet anders. Wat is nu een ambtelijk secretaris van de OR? Op deze vraag is een duidelijk antwoord te geven: een ambtelijk secretaris is een secretaris die toegevoegd is aan een OR (OC). Dit betekent dat een ambtelijk secretaris werkzaamheden uitvoert die veelal ander door de secretaris van de OR worden gedaan. In tegenstelling tot een secretaris is de ambtelijk secretaris geen lid van de ondernemingsraad. Dit houdt in dat een ambtelijk secretaris geen stemrecht heeft in de betreffende OR en ook geen spreekrecht. Wat betekent dit in de praktijk? De ervaring leert dat dat in de praktijk weinig uit maakt. Want hoe vaak moet een OR een besluit nemen op basis van een stemming waarbij vooraf niet duidelijk is hoe de stemming uit zal vallen? Met andere woorden, hoe vaak zou een eventuele stem van die ambtelijk secretaris doorslaggevend zijn? Een professionele OR streeft naar consensus, en daardoor wordt er weinig gestemd. Een ander aspect is het spreekrecht. Een ambtelijk secretaris heeft geen spreekrecht. Een formele OR zal van de ambtelijk secretaris ook niet verwachten dat deze zijn deskundigheid of mening inbrengt. Een gemiste kans voor de OR: ook de ambtelijk secretaris is een medewerker van de organisatie die de OR vertegenwoordigt. De meeste OR en waarderen daarom de inbreng van de ambtelijk secretaris. 1

2 Wie is de baas van de ambtelijk secretaris? De ambtelijk secretaris is doorgaans een gewone medewerker van het bedrijf. Daardoor ontstaat een bijzondere positie voor de ambtelijk secretaris, omdat de ambtelijk secretaris een functionele en een hiërarchisch leidinggevende heeft. De functioneel leidinggevende De functioneel leidinggevende is de secretaris en/of voorzitter van de OR. Deze secretaris en/of voorzitter houdt zich vooral bezig met zaken die te maken hebben met de inhoud en uitvoering van het werk van de ambtelijk secretaris. Op hoofdlijnen zien die taken van de functioneel leidinggevende er als volgt uit. Hij: - adviseert over de taken die in de functieomschrijving moeten worden opgenomen; - voert overleg over welke taken wanneer en hoe worden uitgevoerd; - voert het werkoverleg; - voert de functioneringsgesprekken en zorgt dat het verslag hiervan in het personeelsdossier van de ambtelijk secretaris wordt opgenomen; - doet op basis van het functioneringsgesprek voorstellen voor opleiding voor de ambtelijk secretaris; - voert samen met hiërarchisch leidinggevende het beoordelingsgesprek; - doet voordracht voor promotie; - houdt contact bij ziekte van de ambtelijk secretaris en regelt in overleg met de hiërarchisch leidinggevende zo nodig vervanging. De hiërarchisch leidinggevende Naast de werkzaamheden als ambtelijk secretaris voert de ambtelijk secretaris nog andere werkzaamheden uit voor de betreffende organisatie. Is dit laatste het geval, dan valt de ambtelijk secretaris meestal hiërarchisch onder de leidinggevende die hij/zij bij de andere functie heeft. Indien de ambtelijk secretaris geen andere functie binnen de organisatie heeft, is deze meestal gepositioneerd bij de afdeling P&O of een afdeling secretariaat. De taken van de hiërarchisch leidinggevende : - voert samen met de functioneel leidinggevende het beoordelingsgesprek en zorgt dat dit wordt vastgelegd en opgenomen in het personeelsdossier van de ambtelijk secretaris; - legt in overleg met de functioneel leidinggevende de taken vast in de functieomschrijving; - stelt het salaris vast; - stelt de voorgestelde promotie vast; - schept voorwaarden voor het goed uitoefenen van de functie: faciliteiten, opleiding, werkplek die aan de arboregels voldoet; - is verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding. Wat doet een ambtelijk secretaris? Op deze vraag is een groot scala aan antwoorden mogelijk. De variatie ligt tussen alléén notuleren en verslag leggen en (bijna) alles wat een OR kan doen. Globaal kunnen alle mogelijke werkzaamheden ingedeeld worden in drie groepen: - administratie en coördinatie van werkzaamheden; 2

3 - inhoudelijke deskundigheid inbrengen; - een adviserende rol op zich nemen. Administratie en coördinatie van werkzaamheden Hiermee bedoelen we dat u vooral de praktisch uitvoerende taken van de secretaris overneemt. Daaronder vallen onder andere: - agendapunten verzamelen; - opstellen, publiceren en verzenden agenda; - notuleren, verslag maken en deze publiceren; - afspraken vastleggen; - verwerken van inkomende- en uitgaande stukken; - archiveren; - bijwerken van de actielijst.; - secretariaat van de verkiezingscommissie; - reserveringen doen. Als de ambtelijk secretaris voor twee uur per week is aangesteld, heeft hij hiermee al ruim voldoende werk. Bij deze taken valt veel tijdwinst voor de ambtelijk secretaris te behalen door gebruik te maken van de huidige technische mogelijkheden: - Notuleren op de laptop. Indien gebruik wordt gemaakt van een beredeneerde agenda en ervaring is opgedaan met notuleren op de laptop, zijn de notulen aan het eind van de vergadering vrijwel gereed. Er hoeft dan alleen nog gecorrigeerd te worden op stijl- en typefouten. - Gebruik maken van een OR-schijf op het bedrijfsnetwerk. Alle binnenkomende brieven, mails en stukken worden door de ambtelijk secretaris hierop geplaatst. Stukken die niet digitaal kunnen worden aangeleverd, worden eerst gescand. Als ze op de OR-schijf staan, hoeft verdere verspreiding naar OR-leden niet meer. De rechten voor de OR-schijf kan volgens afspraken worden toegewezen, bijvoorbeeld de ambtelijk secretaris, secretaris en voorzitter hebben lees- en schrijfrechten, andere leden alleen leesrechten. - Gebruik software (outlook en dergelijke) om afspraken in te zetten. Hier geldt het gezegd: Gebruik je hersens om mee te denken en de computer om te onthouden De kwaliteiten die hierbij van de ambtelijk secretaris worden gevraagd, zijn: nauwkeurigheid, punctualiteit, organiseren van werkzaamheden en verslagleggen. Inhoudelijke deskundigheid inbrengen Daarmee wordt bedoelt dat de ambtelijk secretaris zorgt dat bij de OR de juiste kennis op het juiste moment aanwezig is. Daarvoor moet de ambtelijk secretaris weten wat er in- en extern speelt. De ambtelijk secretaris weet waar de kennis vandaan gehaald kan worden en dat kan de OR veel tijd besparen. Taken die hieronder vallen zijn: 3

4 deelnemen aan agendaoverleg, agendapunten voorstellen en agendapunten toelichten; - bewaken naleving procedures/wetten; - concepten van brieven, adviezen e.d. formuleren; - notities samenvatten; - voorbereidende notities schrijven; - informeren en rapporteren; - eindredactie jaarverslag; - coördineren voor de inhoudelijke afstemming tussen OR en en commissies - ondersteunen opstellen scholingsplan; - het voorbereiden van het PR-beleid van de OR en het mede zorgdragen voor de uitvoering ervan; - bewaken van de financiële uitgaven van de OR; - verstrekken van informatie over specifieke onderwerpen, mogelijk na raadpleging van deskundigen; - bewaken naleving procedures en wetten. Vaak zijn ambtelijk secretarissen veel beter op de hoogte van de wetgeving (WOR en CAO) dan de OR-leden, vooral als die nog niet zo lang meedraaien. Daardoor zijn de meeste OR en blij met de toegevoegde waarde van de ambtelijk secretaris als deskundige. Van de ambtelijk secretaris mag verwacht wordend dat deze minimaal goed op de hoogte is van de WOR en CAObepalingen t.a.v. de medezeggenschap. Verder kan de ambtelijk secretaris zelf keuzes maken op welke terreinen hij zijn deskundigheden wil ontwikkelen. Verder ziet men vaak dat het de persoon van de ambtelijk secretaris is die voor continuïteit zorgt na verkiezingen waarbij (bijna) alle OR-leden nieuw zijn. Hij kent de werkwijze van de oude OR (en de hierbij horende sterke en zwakke punten), de overlegstijl van de bestuurder, het krachtenveld in de organisatie. Zijn kennis met deze en andere punten kan hij inbrengen bij de nieuwe OR. Om deze taken te kunnen vervullen moet de ambtelijk secretaris over kwaliteiten beschikken of willen ontwikkelen op het gebied van coördineren, aansturen, analytisch vermogen, kunnen samenvatten, hoofd- en bijzaken onderscheiden en initiatieven nemen. De adviserende rol Hiermee wordt bedoeld dat de ambtelijk secretaris door het inbrengen van zijn kennis en mening invloed uitoefent op het verloop van het proces en op de inhoud van de besluitvorming. Naast de inbreng van kennis, kan daar ook bij horen: - adviseren van de bestuurder ten aanzien van medezeggenschapszaken; - contactpersoon OR/bestuurder; - initiëren en doen van voorstellen m.b.t. de strategie, het beleidsplan, het jaarwerkplan en het onderwerpenplan en adviseren ten aanzien van de prioriteiten; - zorgen voor consistentie in het OR-beleid; - zorgen voor continuïteit in de medezeggenschap; - geeft aanwijzingen aan de OR en de voorzitter ter verbetering van het besluitvormingsproces of ter completering van de inhoud; 4

5 - zorg dragen voor de totstandkoming van beleidsvoornemens, diverse informatieve en formele documenten; - opstellen van beleidsnota s over de te behandelen onderwerpen; - zo nodig voorbereiden van juridische procedures; - verzorgen van de evaluatie van het gevoerde medezeggenschapsbeleid; - volgen van actuele ontwikkelingen op macroniveau binnen het vakgebied, waaronder wetgeving en CAO s en dit vertalen naar het medezeggenschapskader; - stimuleren van het teamproces van de OR. De ambtelijk secretaris die een brugfunctie verzorgt tussen bestuurder en de OR kan in een spagaat terecht komen. Bijvoorbeeld, de ambtelijk secretaris kan informatie krijgen die hij niet mag delen met de OR en andersom. De OR kan andere (tegengestelde) belangen nastreven dan de bestuurder. De vraag wie de functioneel leidinggevende van de ambtelijk secretaris is, wordt dan zeer wezenlijk. Dit vraagt goed overleg tussen OR en de bestuurder! Indien de ambtelijk secretaris adviserend optreedt voor de OR, zijn kwaliteiten als strategisch opereren, bedrijfssensitiviteit en adviserende vaardigheden belangrijk. Tot slot De ambtelijk secretaris functioneert in de driehoek ambtelijk secretaris OR bestuurder. De ambtelijk secretaris kan als geen ander de inhoud van deze functie vorm geven, binnen de grenzen die de OR en de bestuurder stellen. Dit heeft uiteraard ook te maken met de rol die de OR zelf in de organisatie wil vervullen. Naarmate deze meer beleidsmatig en op strategisch niveau ingevuld wordt, ligt het voor de hand ook aan de ambtelijk secretaris een meer inhoudelijke en adviserende rol toe te kennen. U kunt de ambtelijk secretaris inspireren om zich op basis van zijn interesses en kwaliteiten verder te ontwikkelen en het eigen takenpakket als ambtelijk secretaris vorm te geven! Met als resultaat dat de ambtelijk secretaris een waardevolle bijdrage kan leveren aan een professionelere OR. N.B.: overal waar over personen in de hij-vorm gesproken wordt, kunt u ook de zij-vorm lezen. 5

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken

De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken PRAKTIJKMANAGEMENT De huisarts als werkgever (II): personeelsmanagementtaken Mr. M. Jongebreur- Ruskamp Praktijk- en personeelsadviseur P.P.M. Partner in Praktijkmanagement J.M. Vinke Trainer personeelsmanagement,

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR

Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Bijlage I Algemene gang van zaken overleg : artikel 24 lid 1 WOR Wettekst Artikel 24 lid 1 WOR luidt: In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie