Uitvoeringsprogramma WOP van 8 Sprang-Capelle-Landgoed Driessen. rood = niet akkoord. oranje = aanbeve-ling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma WOP 2010 1 van 8 Sprang-Capelle-Landgoed Driessen. rood = niet akkoord. oranje = aanbeve-ling"

Transcriptie

1 WOP van 8 Sprang-Capelle-Landgoed 1 Algemeen Sprang- Capelle/Landgoed 1.1 Wonen Zorgen dat er in Sprang-Capelle voldoende geschikte, levensloopbestendige woningen worden gebouwd voor met name starters en senioren. Conform woonvisie. Er worden starterswoningen gebouwd in het plandeel Bibliotheek in Landgoed. Er komt nieuwbouw voor verzorgingstehuis Achter de Hoven. Daarnaast wordt gebouwd voor senioren in het Koetshuis Een werkgroep formeren die regelmatig bouwwensen en -mogelijkheden in kaart brengt en vertaalt in een meerjarenplan. regulier (was groen) De woningbehoefte is in beeld gebracht via de woonvisie Monitoren van woningbehoefte: aantal woningen, huur/koop, groot/klein, kavels/projectbouw, doelgroep, duur/goedkoop. regulier (was groen) De gemeente heeft in het kader van monitoring overzichten van alle nieuwbouwplannen Nieuwe bouwlocaties in beeld brengen regulier (was groen) conform beleid Dit plan afstemmen met de woonvisie van de gemeente Waalwijk en ontwikkeling van bouwlocaties vervolgens tijdig in gang zetten. (was groen) zie Onderhoud openbare ruimte, met name in Sprang, Landgoed en Vrijhoeve. Verbeteren van onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimte Betere bestrijding van onkruid Er is voorlichting gegeven over het beheer van het openbaar groen aan de hand van beeldbestekken. Hiervoor is in ,- beschikbaar gesteld Bestrating verbeteren: concreet in Vrijhoeve: Zuidhollandsedijk, Julianalaan, Louise de Collignystraat, Trampad, Mauritsstraat, Ranonkel, Akkerwinde, Raadhuisstraat, trottoirs Beatrixstraat, Ganzerik, Bolderik (was oranje) Zuidhollandsedijk is in voorbereiding; er is een bewonersavond gehouden. De rest staat niet in het IUP Voorkomen en herstel van vernielingen en vandalisme; meer aandacht voor toezicht en handhaving. Ook ligt er een rol voor de ouders weggelegd. Er is extra aandacht voor bestrijding van overlast. Er komt extra toezicht in de wijken d.m.v. buitengewone opsporings ambtenaren (boa's) Parkeerproblemen oplossen, eerst inventarisatie maken Zie en voor Poolsestraat en Tooropstraat Zwerfvuil tegengaan door schoonmaakacties, eventueel samen met scholen ,- In 2009 is hiervoor 5.000,- beschikbaar gesteld. Project is gepromoot op de wijktafels. Werkgroep Natuur en Milieu bereidt projecten voor. 1.3 Voorzieningen Het geven van een nieuwe impuls aan het winkelklimaat, zodat iedere kern zijn eigen winkelvoorziening kan behouden en versterken ( Lint van Sprang, Raadhuisplein in Vrijhoeve en Poolsestraat in Capelle); Visie is voorbereid en gepresenteerd aan de raad, planning en financiën zijn nog niet duidelijk Bewoners bewust maken van het belang om boodschappen te doen bij de plaatselijke buurtsuper. Wordt uitgewerkt bestuur WOP

2 WOP van 8 Sprang-Capelle-Landgoed In kaart brengen van kritische en succesfactoren om een kleinschalige winkelvoorziening te realiseren In kaart brengen van knelpunten, plannen en wensen van huidige winkeliers en marktkooplieden. Langere termijn Zoeken naar mogelijkheden om knelpunten op te lossen en posities te versterken door slimme combinaties als een combinatie van ouderenwoningen met winkel voor dagelijkse boodschappen en eventueel postagentschap, pinautomaat en maatschappelijke dienstverlening). 1.4 De kwaliteit van de natuur en rust waarborgen Het ophalen van afval (grijze en groene containers) goedkoper maken. Dit zal het zwerfvuil in het buitengebied aanzienlijk verminderen. Voor de gemeente betekent dit enerzijds minder inkomsten, anderzijds minder uitgaven voor verwijdering zwerfvuil.( gratis verwerking wegwerpluiers tot kunststofkorrels). Het huidige systeem is conform raadsbesluit. De kosten zijn relatief laag ten opzichte van andere gemeenten. Gemeente erkent dat zwerfvuil een probleem is. Het Diftar-systeem levert geen betere resultaten op wat betreft zwerfvuil. Handhaving is erg moeilijk, omdat je moeilijk mensen kunt betrappen. De gemeente en Casade ondersteunen schoonmaakacties in buurten. Bovendien zijn nieuwe initiatieven van bewoners om mentaliteit te verbeteren welkom. Gemeente kiest niet voor verwerking wegwerpluiers vanwege het niet voldoen aan het duurzaamheidscriterium ( hoge transportkosten, operationele kosten van fabriek) Realiseer een goed, gestructureerd en ecologisch groenbeheer ( parken, platsoenen en paden). Het gebruik van gifstoffen als onkruidverdelger past niet meer in deze tijd. Planning van groenonderhoud moet inzichtelijk zijn voor de bewoners. De gestopt met chemische onkruidbestrijding. Zie ook Zorg voor de aanplant van bes-dragende bomen en struiken in parken en plantsoenen. Dit geeft een grotere verscheidenheid en een prettige leefomgeving voor mens en vogels Herplant bomen om een achteruitgang van het bomenbestand tgv ruimen tegen te gaan In 2009 is beschikbaar gesteld. Middelen zijn nog niet aangewend In 2009 is 2.000,- beschikbaar gesteld.middelen zijn nog niet aangewend Creëer meer wandel- en fietspaden in en buiten de bestaande natuurgebieden. In het kader van de recreatie is ook een ruimere mogelijkheid om te kamperen bij de boer gewenst. Hier is in ,- voor beschikbaar gesteld.we sluiten aan op provinciaal netwerk Realiseer een goed beheer van openbaar groen dat rekening houdt met het vogelbroedseizoen. regulier (was groen) Realiseer een informatiecentrum voor natuur, milieu, cultuur en recreatie waar mensen terecht kunnen voor vragen over kamperen bij de boer, streekeigen producten, fiets- en wandelroutes, natuurgidsen, voor besparende en milieubewuste keuzes mbt gebruik van gas, water en licht, voor info over energie-besparende apparaten en maatregelen rond het huis. Dit centrum zou tevens ruimte kunnen bieden voor exposities van natuur, cultuur en milieu en voor voorlichtingsbijeenkomsten over de omgang met natuur en milieu mbt wonen, werken en recreatie. Informatiecentru m komt er niet. (was oranje)

3 WOP van 8 Sprang-Capelle-Landgoed 1.5 Verkeer Systematisch in beeld brengen van onveilige situaties en parkeerproblemen en het opstellen van een plan van aanpak om de situatie te verbeteren ,- Ìn 2009 is ,- beschikbaar gesteld. In de prinsenbuurt zijn extra parkeerplaatsen aangelegd., Tooropstraat is in uitvoering. Poolsestraat is in voorberereiding. In 2010 Johan Frisostraat en omgeving Openhouden van de Koesteeg, dagelijks komen er auto's door. Volgorde is 1. Onderzoek doorsteken (is uitgevoerd); 2. onderzoek 30 of 50 km in het lint; 3. Koesteeg 1.6 Speelvoorzieningen In kaart brengen van wensen van omwonenden/ouders/kinderen en realiseren van speelvoorzieningen. In 2009 is ,- beschikbaar gesteld. Lijster is in voorbereiding. 1.7 Ondersteuning en opvang voor ouderen Onderzoeken of de problematiek van eenzaamheid en zorgbehoevendheid zich werkelijk voordoet in Sprang-Capelle en onderzoek welke voorzieningen werkelijk gemist worden. Gezamenlijk onderzoek door Gemeente en Casade. In Vrijhoeve kunnen bewoners incidenteel gezamenlijk eten (Tafeltje Dekje). Verder is er nog geen initiatief ondernomen. Het is onduidelijk hoe zoiets moet worden opgepakt In Sprang en Landgoed kan het steunpunt in de voorzieningen voor ouderen een rol spelen. Voor Capelle zou een extra steunpunt gecreeerd kunnen worden in het pand Babydiscount. Geen nieuwe ontwikkelingen Zo snel mogelijk zorgwoningen realiseren. Er komen ook zorgwoningen in het Koetshuis Ook in accomodaties passend aanbod bieden voor ouderen Er zijn diverse mogelijkheden in buurthuizen en steunpunten Eenzame mensen betrekken bij het verenigingsleven via persoonlijke benadering. In Capelle dient de Buurtkamer als ontmoetingsfunctie gehandhaafd te worden. Akkoord. De Buurtkamer handhaven zolang er geen alternatieven zijn gecreeerd mantelzorgondersteuning toepassen Stichting mantelzorg wordt door gemeente ondersteund Verlenen van burenhulp. Plan hiervoor maken. Geen nieuwe ontwikkelingen 1.8 Behoud en beheer monumenten cultureel erfgoed. Perron Vrijhoeve wordt opgeknapt. 1.9 Behoud en uitbreiding van begraafplaatsen Tilburgseweg/Heistraat. Onderzoek is afgerond.

4 WOP van 8 Sprang-Capelle-Landgoed Inrichting herdenkingsplek grafmonument Jan de Rooij 2e kwartaal In de periode van de restauratie van het graf van verzetsheld Jan de Rooij zijn de oorspronkelijke tekening en een foto van het grafmonument te voorschijn gekomen. De inrichting van het groen wordt betaald uit middelen voor het onderhoud van de begraafplaats. Voor het opknappen van het monument volgens de oorspronkelijke tekening wordt ,- uitgetrokken Kwaliteit van rust en natuur waarborgen Streekeigen natuur behouden en versterken door een goed beheer door onderzoek naar vegetatietypen, plantensoorten en karakteristieke landschapselementen Vanuit WOP is hiervoor in ,- beschikbaar gesteld. 2 Capelle 2.1 Verbetering van de verkeersveiligheid Het zware verkeer weren uit het dorp. Overleg hierover met verkeerskundige voeren voor het vinden van oplossingen. Overlast zal minder worden als Noordwest tangent bij Tilburg klaar is (verbinding N261 met A58) Aanleggen parkeervoorzieningen Poolsestraat Is opgestart. Hiervoor is in ,- beschikbaar gesteld Integraal Uitvoerings Plan wegen, riool en verkeer Heistraat gereed, Zuidhollandsedijk in voorbereiding. 2.2 Zorg voor aantrekkelijk woon- en leefklimaat Het formeren van een werkgroep die concrete voorstellen moet doen voor verbetering van de leefbaarheid op korte termijn ( schoonmaakacties, parkeeroplossingen en oplossen acute verkeersproblemen) en lange termijn. Aandachtspunt voor platform 2.3 Gezond ondernemersklimaat dat past in dorpse karakter Geen uitbreiding bebouwing en bedrijvigheid in het buitengebied. Kleinschaligheid in de kern. Grootschalige bedrijvigheid moet naar het industrieterrein. 2.4 Speelvoorzieningen en recreatie (was groen) Geen ontwikkelingen

5 WOP van 8 Sprang-Capelle-Landgoed Organisatie van informele sport- en spelbeoefening In het uitvoeringsprogramma 2009 is voor 2009 en ,- beschikbaar gesteld. Activiteiten zijn opgestart voor jeugd in de buurtkamer in Nieuwevaart Voort laten bestaan van zwembad, sporthal, tennisvelden en de Jeu de Boulesbaan (was groen) Geen ontwikkelingen 2.5 Kwaliteit van rust en natuur waarborgen Kwaliteit van de natuur en open ruimte behouden of versterken: Onderzoek mogelijkheid fietspad Labbegatsvaartweg- Dellenweg-Haven 7 Er zijn 2 bruggen geplaatst; binnenkort wordt de bestrating gelegd Vissen toestaan, in de hele gemeente met uitzondering van natuurgebieden. Het gaat om grachten en vijvers in de wijk, open houden voor vissport. (was groen) Akkoord. Wordt als openbaar visgebied aangemerkt. Men moet wel een vispas hebben Agrarisch klimaat behouden, buitengebied behouden (was oranje) Akkoord, voor zover het past binnen de gemeentelijke beleidsnotitie 'Buitengebied". Daarnaast verhoudt de Natte Natuurparel zich niet echt met agrarisch beheer Niet maaien en klepelen in zomermaanden vanaf half juni en afsluiten natuurgebieden in broedtijd weidevogels Tegengaan bebouwing in natuurgebied/groene ruimte. (was groen) Dient te passen binnen het beleid van groenbeheer. Het maaien is afgestemd op de verschillende bloei- en broedtijden van de soorten die de gemeente wil hebben. (was oranje) Geen veranderingen in beleid Waterpeil niet omhoog brengen. Waterpeil wordt in natuurgebieden wel iets omhoog gebracht. 2.6 Zorg voor goede relatie tussen burgers en overheid Samen met bewoners een voorstel maken over samen optrekken gemeente-burgers bij het maken en realiseren van plannen Meer informatie en inspraak op maat leveren passend bij de schaal van Capelle. (was groen) (was groen) Behoud van een voorziening Gemeente in Vrijhoeve Functie gemeenteloket is opgeheven. Nog wel een serviceloket in de bibliotheek Behouden van wijktafels per kern in Sprang-Capelle (was groen) Er wordt jaarlijks één wijktafel per kern gehouden en één gezamenlijke wijktafel voor heel Sprang- Capelle Verbetering van ontmoetingsvoorziening. Buurthuis Capelle ( oude school) en kinderopvang uitbreiden. (was groen) Initiatief ligt bij buurthuis 3 Sprang/Landgoed 3.1 Verbetering verkeersveiligheid

6 WOP van 8 Sprang-Capelle-Landgoed Rotonde Kerkstraat/Oosteind/Tilburgseweg realiseren in plaats van de huidige stoplichten. Zie De maximum-snelheid van het lint toch handhaven op 50 km. Het gemeentelijk vervoersplan voorziet in een bestemming tot 30km. Onderzoek moet nog worden opgestart Veiligheid oversteekplaats Dijkstraat-Bevrijdingsweg verbeteren. Het middenstuk is te smal, moet breder gemaakt worden. Is van gemeente Kaatsheuvel. (was oranje) Gereed Verkeersluwte in Villa Waterviolier door bevorderen gebruik Noorder Allee; het opdelen van Villa Waterviolier door plaatsen van paaltjes op het fietspad Handhaven 30 km in ( snelheidsbeperkende maatregelen), Behalve Noorder Allee. (was oranje)een paaltje geplaatst. (was groen) Geen nieuwe ontwikkelingen Gevaarlijke oversteek voor scholieren Jan de Rooijstraat-Tilburgseweg. Kan aan de rechterkant van de weg een fietpad komen, mogelijk als rotonde wordt aangelegd. Wordt bezien in kader van opzet rotonde Integraal Uitvoerings Plan wegen, riool en verkeer In het IUP zijn voor opgenomen: Kerkstraat ( ,-), 't Lint fase 2a ( ). In de voorlopige lijst voor zijn opgenomen: 't Lint fase 2b ( ,-), Dick Flemmingstraat ( ,-), Tilburgseweg ( ,-) 3.2 Doorsteken naar Sprang- Landgoed Meer doorsteken voor zowel auto's als langzaam verkeer naar, zoals een verbinding Koetshuis-Molenstraat-Oudestraat tbv de bereikbaarheid van het Pluspunt. En in de toekomst een doorsteek van 't Lint naar de Bibliotheek. Hoort bij onderzoek. Er komt geen doorsteek bij de EmTÉ. In de Oudestraat komt een knip bij de Villa Gagel of Villa Dotterbloem. In de toekomst is er nog een opening voor een doorsteek bij de Molenstraat mogelijk. 3.3 Meer activiteiten voor jeugdigen Het organiseren van jeugdactiviteiten in bestaande accomodaties regulier (was groen) Werkgroep WOP en Mozaïek bereiden activiteiten voor. Jeugd kan ook zelf met voorstellen komen Inventariseren van wensen van jongeren en meenemen in plan van aanpak. (was groen) Zie Trapveldje (pannaveldje) naast Bondsgebouw s'avonds afsluiten. Wel afgesloten, maar nog niet ingericht in afwachting van toekomst Bondsgebouw, In 2009 is hiervoor ,- beschikbaar gesteld. 3.4 Continuiteit verenigingen waarborgen Verenigingen moeten minder worden tegengewerkt door allerlei voorschriften en eisen bij het organiseren van activiteiten Actiever aanbod ondersteuning van vrijwilligers door Mozaiek. (was groen) Gemeente werkt aan deregulering ,- Platform hierover in contact brengen met Mozaïek Persoonlijke benadering van potentiele vrijwilligers door verenigingen. (was groen) Taak voor het WOP 3.5 Behoud Bondsgebouw

7 WOP van 8 Sprang-Capelle-Landgoed Behoud van Bondsgebouw als sociaal culturele accommodatie Onderzoek naar funkties van het bondsgebouw. Subsidie voor Bondsgebouw is per gestopt. Voortzetting als buurtkamer is alleen als herstart aantoonbaar breed wordt gedragen in de wijk en er wijkgebonden activiteiten plaatsvinden Aanpassing bondsgebouw op basis van programma van eisen. 3.6 Onderhoud openbare ruimte Realisering van hondenuitlaatplaatsen. Bij ontwikkelen van nieuwe stukken wijk gaan hondenuitlaatplaatsen verloren. Deze moeten terugkomen in de wijk. (was groen) Mogelijkheden bij Koetshuis en Molenplein worden onderzocht Hoge parkeerdruk Tooropstraat. Plan wordt in 2010 uitgevoerd ( ,- uit 2009) 4 Vrijhoeve 4.1 Verbetering verkeersveiligheid Zicht hoek Raadhuisstraat-Dick Flemmingstraat verbeteren. De herinrichting van de rotonde is als concept gepland in IUP 2011/2012. Oplossing hangt samen met keuze voor 30 of 50 km-gebioed. Zie Geen betaald parkeren. (was groen) Geen veranderingen 4.2 Versterking van de winkelfunktie en dorpshart Mogelijkheid verkennen tot exploitatie van Horecagelegenheid met terrassen ter plaatse van het dorpshart. Er is een visie ontwikkeld voor het Raadhuisplein. Daar wordt naar verwezen Nader in beeld brengen op welke wijze het gemeentehuis invulling kan krijgen Is onderdeel van pleinvisie 4.3 Natuur en milieu Spoorsloot weer open maken voor water (was rose) Er wordt gezamenlijk een plan uitgewerkt Water vijvers minder ijzerhoudend maken ( helderder) Kan niet, water is heel ijzerhoudend door sterke toestroom van grondwater tgv onderbemaling. 4.4 Activiteiten voor jeugdigen en handhaving bij onwenselijk gedrag organiseren jeugdactiviteiten in bestaande accomodaties en op het plein. (was groen, 5.000,-) Taak van Mozaïek; jeugd kan zelf ook met voorstellen komen Bestrijding overlast door handhaving openbare orde, cameratoezicht, Mosquito (was groen) Mosquito wordt niet ingezet Inventariseren van wensen van jongeren en meenemen in een plan van aanpak. Zie

8 WOP van 8 Sprang-Capelle-Landgoed 4.5 Woonomgeving Meer parkeergelegenheid in de woonstraten en het SSC-terrein. En meer aandacht voor handhaving Er is een parkeerverbod in de Bolderik, daar wordt ook gehandhaafd Tegengaan verkeersoverlast: Lijster en Koolmees, Fazant, Raadhuisstraat, Zuidhollandsedijk, Trampad, Louise de Collignystraat, Charlotte de Bourbonstraat, Ranonkel, Kamille, Akkerwinde, Emmastraat. (was groen) Bij hard rijden: het systeem van meten door BGW, waarschuwen en bekeuren. In geval van verkeerd parkeren kunnen scholen, bewonerscomités en buurtpreventieteams op vrijwillige basis gebruikmaken van een gele kaarten-systeem. Bij meervoudige overtredingen wordt de politie ingeschakeld Verbeteren onaantrekkelijke speelvoorzieningen Kaardebol, Kamille. (was groen) Gereed In de Prinsenbuurt is vanwege parkeerproblemen behoefte aan extra parkeerplaatsen (was groen) Gereed ( ,- in 2009) 4.6 Sociaal klimaat Kennismakingsbijeenkomsten met wijkagenten Wordt meegenomen met inloop voor wijkteam Meer promotie van verenigingen en werving vrijwilligerswerk Is aan verenigingen zelf Actiever aanbod ondersteuning vrijwilligers Accent ligt op vrijwillige inzet bij mantelzorg Organisatie van buurtpreventienetwerk. Nieuw buurtpreventieteam opgericht in Landgoed Meer ruchtbaarheid geven aan wijktafels en resultaten daarvan. Er is een folder verspreid Buurthuis toegankelijker maken voor bezoekers WOP in contact met buurthuis Meer organiseren van evenementen en feesten. Mogelijk Makers wordt ruim gebruik van gemaakt

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur.

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur. Bijlage I Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Den Nul-Fortmond-Duur. Eenmalige budgetten voor onderwerpen die op korte termijn kunnen starten. De verschillende werkgroepen hebben eenmalig een

Nadere informatie

Welkom op de bewonersavond Spankeren!

Welkom op de bewonersavond Spankeren! Welkom op de bewonersavond Spankeren! Structuurvisie Spankeren, mijn dorp van morgen Buurtplan Spankeren, Ik buurt mee! Structuurvisie en Ik buurt mee! Structuurvisie: Toekomstvisie met maatregelen tot

Nadere informatie

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere srondje kernen Stichtse VechtsS Het D66-team staat dicht bij de mensen. We willen de eigenheid van de kernen tot haar recht laten komen. We koesteren het vrijwilligerswerk en willen beginspraak in plaats

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Evenementen in Waalwijk

Evenementen in Waalwijk Evenementen in Waalwijk (31 oktober 2013) Waarom notitie evenementen? - Formuleren van de gemeentelijke uitgangspunten - Vaak ad hoc besluiten - Integrale benadering: vergunningen, veiligheid, handhaving

Nadere informatie

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014

Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Gebiedsplan Standdaarbuiten Tweede dorpsavond, 7 mei 2014 Sander van Schijndel Wietske Theloesen Programma tweede dorpsavond Standdaarbuiten 1. Opening 19:30 2. Terugblik eerste dorpsavond en eerste dorpstafel

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot"

Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan Nieuweschoot B i j l a g e n Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot" Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot" dinsdag 22 januari

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 2e discussiebijeenkomst 11 feb.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 2e discussiebijeenkomst 11 feb.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 2e discussiebijeenkomst 11 feb.2008 Agenda 20.00 uur Aanvang Inleiding actiepunten ± 20.45 uur Pauze, koffie/thee 21.00 uur Discussie in groepjes 22.15 uur Aangeven prioriteit

Nadere informatie

Herinrichting De Horsten Welkom bewoners

Herinrichting De Horsten Welkom bewoners Herinrichting De Horsten Welkom bewoners 29 maart 2016 Even voorstellen Cees van Walsem projectleider gemeente Wesley Ploeg regisseur openbare ruimte gemeente Marika Kerstens regisseur groen gemeente Patrick

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT

SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT 1 Inhoud 1. Ander beleid o.b.v. onderzoek en evaluaties Beleidsnotitie 2002 Onderzoek en evaluaties 2. SchiermonnikOOG OP MOBILITEIT Visie Maatregelen: bereikbaarheid & verkeersveiligheid

Nadere informatie

Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013

Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013 Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013 In 't Hof van Colmschate vond op 18 maart een tweede bewonersavond plaats in het kader van de pilot Zuid aan Zet. Deze pilot is erop gericht bewoners meer

Nadere informatie

Presentatieavond WOP 'de Brabander' Visie op de wijk Prioritering uitvoeringspunten

Presentatieavond WOP 'de Brabander' Visie op de wijk Prioritering uitvoeringspunten Presentatieavond WOP 'de Brabander' Visie op de wijk Prioritering uitvoeringspunten 13 november 2012 Visie: de Brabander anno 2020 Visie op woonomgeving Visie op woningen en wonen en werken Visie op het

Nadere informatie

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Integrale herinrichtingen 2014 2015 2016 2017 2018 Koningshof fase 5, 6, 7, 8 50.000 50.000 50.000 50.000 35.000 Vrouwtjeslant fase 3, 4 45.000 45.000 45.000 ----

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de toekomstvisie Westerkoog? In de digitale nieuwsbrief leest u meer over het proces. December 2008 Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Het

Nadere informatie

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en

Slecht Voldoende Goed Weet niet Wat vindt u van de gezondheid- en zorgvoorzieningen 4% 36% 56% 4% Wat vindt u van het aanbod aan gezondheid- en Enquête Schuytgraaf Bewoners van Schuytgraaf hebben de enquête ingevuld. In totaal waren er 144 respondenten. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en opmerkingen die uit de enquête naar voren

Nadere informatie

score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit?

score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit? score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit? Voetpaden liggen niet altijd vlak en worden niet goed onderhouden. Fietspaden worden met name

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten. Hondenpoep/uitlaatplaats 3 0 Beleid hondenpoep 1 0 Honden uitlaatplaats 2 0 Algemene punten 0

Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten. Hondenpoep/uitlaatplaats 3 0 Beleid hondenpoep 1 0 Honden uitlaatplaats 2 0 Algemene punten 0 Thema voorzieningen Totaal 109 92 Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten Hondenpoep/uitlaatplaats 3 0 Beleid hondenpoep 1 0 Honden uitlaatplaats 2 0 Bankjes buitengebied 1 2 Bankjes buitengebied 1

Nadere informatie

Welkom op de bewonersavond Ellecom!

Welkom op de bewonersavond Ellecom! Welkom op de bewonersavond Ellecom! Structuurvisie Ellecom, mijn dorp van morgen Buurtplan Ellecom, Ik buurt mee! Structuurvisie en Ik buurt mee! Structuurvisie: Toekomstvisie met maatregelen tot 2030

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ Openbare dorpsraadvergadering op 24 juni 2015. Aanwezig: wethouder

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Buurtenquête De Posten - Oosterveld

Buurtenquête De Posten - Oosterveld Buurtenquête De Posten - Oosterveld Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009 Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 3 september 009 Jong in Beusichem (0 punten) Onderwerpen Speelplekken/activiteiten Speel- en spelmogelijkheden voor jeugd tussen 0-8 Speeltuin? Sportfaciliteiten jongeren

Nadere informatie

WELKOM STANDS. Activiteitentafel: Jeu de Boulebaan Zonnewijzer Buurtpreventie / politie Eenzaamheid ouderen Groen

WELKOM STANDS. Activiteitentafel: Jeu de Boulebaan Zonnewijzer Buurtpreventie / politie Eenzaamheid ouderen Groen WELKOM STANDS Activiteitentafel: o o o o dag van het park Crea café Ecokids Trapveld Jeu de Boulebaan Zonnewijzer Buurtpreventie / politie Eenzaamheid ouderen Groen AGENDA 19.15 uur inloop langs stands

Nadere informatie

ONDERWERPEN BURGERAKKOORD ROOSENDAAL

ONDERWERPEN BURGERAKKOORD ROOSENDAAL ONDERWERPEN BURGERAKKOORD ROOSENDAAL Gemeente Roosendaal Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Mei 2017

Nadere informatie

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011

CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Omgerekende resultaten Najaar 2008 Najaar 2010 Het PON februari 2011 CONCEPT - Gemeente Overbetuwe Najaar 2008 Gem. DE BURGER ALS KIEZER KIEZER: Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt 5,8 360 5,9 411 5,8 KIEZER: Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Vertrouwend u hiermee voldoende te informeren tekenen wij in afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet,

Geachte raadsleden, Vertrouwend u hiermee voldoende te informeren tekenen wij in afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet, Geachte raadsleden, Bijgaand treft u de definitieve Dorpsagenda Ottoland "Samen investeren in een leefbaar Ottoland". De uitwerking van de thema's in deze Dorpsagenda willen wij "Samen" met bewoners,verenigingen

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

Presentatie. werkgroep WozozoBo. in stuurgroep

Presentatie. werkgroep WozozoBo. in stuurgroep 2 december 2004 Presentatie werkgroep WozozoBo in stuurgroep Wie zitten in de werkgroep WozozoBo Piet (RB) Erica (WV) Wim (NH) Cora (GEM) Carl (NH) Johan (IN) Sabine (SWOR) Anton (adv) Joop (WO) Projectgroep,

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Op weg naar de toekomst

Verkeer en vervoer. Op weg naar de toekomst Verkeer en vervoer Op weg naar de toekomst Aanleiding en doel Veel projecten in voorbereiding en uitvoering Regionale ontwikkelingen Informeren over lopende projecten Ophalen input over enkele vraagstukken

Nadere informatie

Onderwerp : Sweensstraat-West: klankbordgroep Datum : 14 maart 2011 Locatie : Locatie Westkant (Vossenbergselaan 72, Kaatsheuvel)

Onderwerp : Sweensstraat-West: klankbordgroep Datum : 14 maart 2011 Locatie : Locatie Westkant (Vossenbergselaan 72, Kaatsheuvel) Gespreksverslag Onderwerp : Sweensstraat-West: klankbordgroep Datum : 14 maart 2011 Locatie : Locatie Westkant (Vossenbergselaan 72, Kaatsheuvel) Aanwezig namens - gemeente : Rick Dusée (projectleider)

Nadere informatie

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte 2013-2018 Registratienummer 2013-03115 Versie 1 Status Concept Opdrachtgever Inge Meindertsma Adviseur Hendrik Hoekstra Voor akkoord Voor akkoord

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

Resultaten Brainstormen en Clusteren

Resultaten Brainstormen en Clusteren Pagina: 1 Resultaten Brainstormen en Clusteren Item 1: Waarover maak je je zorgen als je denkt aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in Hooge? Item-Informatie: Waarover maak je je zorgen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren?

Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden. Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Resultaten onderzoek winkelcentrum De Horden Wat willen de winkeliers, de bezoekers en de omwonenden dat er met dit winkelcentrum gaat gebeuren? Augustus 2016 1 Vernieuwing buurtwinkelcentrum De Horden

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011

Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied 4 e bijeenkomst 6 september 2011 Bespreekpunten deze avond: stand van zaken (wat hebben we tot nu toe laten zien) proces: stedenbouwkundig plan bestemmingsplan bouwplannen

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

GEBIEDSPROGRAMMA

GEBIEDSPROGRAMMA GEBIEDSPROGRAMMA 2016-2019 STADSDEEL SCHEVENINGEN Van Stolkpark Concept met voorstellen van de Wijkvereniging Van Stolkpark Inleiding Elk gebied een eigen aanpak Dit jaar werken Scheveningen en de andere

Nadere informatie

PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015

PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015 PLENAIRE REACTIES & GESPREKSTAFELS DORPSOVERLEG TIENRAY d.d. 3 maart 2015 Na de presentatie door gemeente en initiatiefnemers over ontwikkelingen in Tienray waren de inwoners van Tienray aan zet om te

Nadere informatie

Hoofdfunctie 0, bestuur. 0.2 Nieuw beleid.

Hoofdfunctie 0, bestuur. 0.2 Nieuw beleid. Voorzitter, Met de kadernota hebben we een bestaand instrument waarmee we invulling kunnen geven aan de nieuwe werkwijze van de Raad binnen het duaal bestuur. Nog belangrijker als voorheen is deze kadernota,

Nadere informatie

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2016 5 Doelen 2016 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding Resultaten bewonersonderzoek Visie 2025 door Woongemeenschap Vervolgstappen 2 Inleiding 3 Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Brief over nieuwbouw Aldlanstâte naar Gemeenteraad Leeuwarden

Brief over nieuwbouw Aldlanstâte naar Gemeenteraad Leeuwarden Brief over nieuwbouw Aldlanstâte naar Gemeenteraad Leeuwarden Van: Belangenbehartiging Pieter Christiaanpark Verzonden: zondag 20 augustus 2017 11:31 Aan: raadsleden@leeuwarden.nl

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Inspectierapport 't Schansje (BSO) Krangstraat LG ZALTBOMMEL Registratienummer

Inspectierapport 't Schansje (BSO) Krangstraat LG ZALTBOMMEL Registratienummer Inspectierapport 't Schansje (BSO) Krangstraat 6 5301LG ZALTBOMMEL Registratienummer 109650578 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Zaltbommel Datum inspectie: 11-04-2016 Type

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

Johan Berendsen en Chris Perreijn (gemeente Oss)

Johan Berendsen en Chris Perreijn (gemeente Oss) VERSLAG BEWONERSAVOND WIJKPLAN OSS ZUID D.D. 20 OKTOBER 2010 Van 20.00-22.00 uur in het Maaslandcollege te Oss. Aanwezig gemeente: Aanwezig overig: Aanwezig inwoners: Presentatie: Hendrik Hoeksema, Merlijn

Nadere informatie

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016 Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden juni 2016 In de toekomst kijken Wat is het doel? Zorgen dat wijk prettig blijft om in te leven Waarom toekomstplan? Veel veranderingen, o.a. Minder

Nadere informatie

Voor elkaar! www.domijn.nl. Haaksbergen, Buurse en Sint Isidorushoeve op weg naar 2025

Voor elkaar! www.domijn.nl. Haaksbergen, Buurse en Sint Isidorushoeve op weg naar 2025 Voor elkaar! Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Hoorn-Noord 3 en 11 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting op het

Nadere informatie

Avondwandeling Weizigtpark. Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4

Avondwandeling Weizigtpark. Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4 Avondwandeling Weizigtpark Inhoud Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4 De stadsboerderij is een leuke aanvulling op het

Nadere informatie

2e inwonersavond idop Escharen 23 januari 2012

2e inwonersavond idop Escharen 23 januari 2012 2e inwonersavond idop Escharen 23 januari 2012 Agenda 19.30 uur Welkom door wethouder E. Daandels 19.35 uur Toelichting door Jolanda Luijten Presentatie actiepunten in hoofdlijnen Bedoeling van de avond

Nadere informatie

Initiatieven Ankeveen Initiatiefnemers Aanpak / stand van zaken Wethouder

Initiatieven Ankeveen Initiatiefnemers Aanpak / stand van zaken Wethouder Initiatieven Ankeveen Initiatiefnemers Aanpak / stand van zaken Wethouder - Bewonersoverleg aanpak groen en onderhoud - Eigen stoep onderhouden Gemeentelijk platform (bereikbaarheid en verkeersveiligheid)

Nadere informatie

Onderzoek t.b.v. Dorpsontwikkelingsplan 2014

Onderzoek t.b.v. Dorpsontwikkelingsplan 2014 A. Algemeen Onderzoek t.b.v. Dorpsontwikkelingsplan 2014 1. Wat is uw leeftijd? 16-25 jaar 26-45 jaar 46-65 jaar 66 jaar en ouder 2. Wat is uw geslacht? Man Vrouw B. Woonklimaat 3. In wat voor soort woning

Nadere informatie

Stadsavond Klundert 30 maart 2016

Stadsavond Klundert 30 maart 2016 Stadsavond Klundert 30 maart 2016 PROGRAMMA 19:30 uur Welkom door Melten Dekkers en openingswoord wethouder Fakkers 19:40 20:30 uur Presentatie werkgroepen/onderwerpen Wat is er bereikt? Wat staat er nog

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen

Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen Marco Siecker Marjolein Fick Wietske Theloesen 26-11-2013 Agenda 1. Opening 2. Terugblik tweede dorpsavond 3. Uitwerken actieplan (in deelgroepen) 4. Plenaire terugkoppeling 5. Doorkijk vervolg gebiedsplan

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Programma eerste dorpstafel Standdaarbuiten

Programma eerste dorpstafel Standdaarbuiten Sander van Schijndel Wietske Theloesen 23 april 2014 Programma eerste dorpstafel Standdaarbuiten 1. Opening 2. Voorstelronde deelnemers dorpstafel 3. Terugblik dorpsavond (trots en uitdagingen) 4. Visie

Nadere informatie

Beheersverordening Gemengd gebied, Natte Natuurparel en Eerste Zeine

Beheersverordening Gemengd gebied, Natte Natuurparel en Eerste Zeine Beheersverordening Gemengd gebied, Natte Natuurparel en Eerste Zeine Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor de beheersverordening 1.2 Doel van de beheersverordening 1.3

Nadere informatie

Opzet Dorpsontwikkelingsplan Buitengewoon wonen, werken en leven.

Opzet Dorpsontwikkelingsplan Buitengewoon wonen, werken en leven. Opzet Dorpsontwikkelingsplan 2 2012-2017 Buitengewoon wonen, werken en leven. Inleiding is een vervolg op het eerste dorpsplan (2004-2010). Dit nieuwe dorpsplan loopt vanaf 2011 tot 2017. Momenteel zijn

Nadere informatie

Nieuwbouwplan aan Dorrestijnplantsoen te Heelsum.

Nieuwbouwplan aan Dorrestijnplantsoen te Heelsum. Nieuwbouwplan aan Dorrestijnplantsoen te Heelsum. Informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden op 3 november 2016. Het nieuwbouwplan betreft de volgende onderdelen: De sloop van het appartementengebouw

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Zaterdag 6 mei 2017 1 Algemeen Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrumnoord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg,

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid Ambtelijk advies over het verkeersbeleid Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid 1 Programma 20:00 uur Welkom Gerard Abrahamse, wethouder Verkeer Toelichting op stappen in besluitvorming

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie