Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek"

Transcriptie

1 - WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek Datum: 10 maart 2011 Bijlage(n): - Inleiding Vanuit haar toezichthoudende taak stelt de Waarderingskamer onderzoeken in bij gemeenten naar de uitvoering de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Eén van de onderzoeken die de Waarderingskamer kan instellen is een onderzoek Volledigheid oppervlakte in de WOZ-administratie. Bij dit onderzoek wordt een bestandsanalyse uitgevoerd op door de gemeente aan te leveren Stuf-TAX en Stuf-WOZ bestanden. In deze notitie beschrijven we uit welke opeenvolgende geprogrammeerde stappen deze bestandsanalyse op het Stuf-TAX bestand bestaat. Deze notie schetst de stand van zaken per 10 maart Op de aangeleverde bestanden wordt een bestandsanalyse uitgevoerd met behulp van door de Waarderingskamer opgestelde scripts binnen het softwareprogramma Audit Command Language (ACL). De controles zijn gebaseerd op de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in: - Waarderingsinstructie (optimalisatie volledige afbakening); - Gegevenswoordenboek WOZ (domein-, uniciteits-, relatie- en waarschijnlijkheidscontroles); - Normatiek (zoals gepubliceerd op de site van de Waarderingskamer). De bestandsanalyse voor het volledigheidsonderzoek wordt uitgevoerd in vijf hoofdstappen: Stap A: Algemene informatie en tellingen bestanden. In deze stap worden algemene informatie over de gemeente en tellingen van de gecontroleerde bestanden gepresenteerd. Stap B: Verschillenanalyse Stuf-WOZ en Stuf-TAX. In deze fase worden de gegevens van de WOZ-objecten (entiteit 20) en de kadastrale identificatie WOZ-objecten (entiteit 40) uit enerzijds Stuf-WOZ en anderzijds Stuf-TAX vergeleken. Stap C: Voorwaardelijke controles. Het uitvoeren van een aantal voorwaardelijke controles op de geleverde gegevens. Deze controles dienen om vast te stellen of de geleverde gegevens bruikbaar zijn voor het vormen van een oordeel over de volledigheid van de oppervlakte. Stap D: Totaalcontroles. Hier wordt in totalen gerapporteerd in hoeverre kadastraal oppervlak, toegekend oppervlak en grondoppervlak in respectievelijk de entiteiten 51, 40 en 20 op elkaar aansluiten. 1

2 Stap E: Record niveau. In deze fase wordt per kadastraal perceel c.q. WOZ-object een vergelijking uitgevoerd van kadastraal oppervlak naar toegekend oppervlak (entiteiten 51 en 40) en toegekend oppervlak en grondoppervlak (entiteiten 40 en 20). De stappen van de bestandsanalyse worden nader beschreven in de tabellen in de hoofdstukken 1 tot en met 5. In deze tabellen zijn de volgende kolommen opgenomen: Stap Verwijzing naar stap in de bestandsanalyse. Bestaat uit hoofdletter voor de hiervoor beschreven (hoofd)stappen met volgnummer voor de substappen. Ent Verwijzing naar de entiteitnummers waar de te analyseren data uit afkomstig is. Deze nummers zijn conform de beschrijving in het gegevenswoordenboek WOZ. Attr Verwijzing naar de gegevensnummers van de gecontroleerde attributen, conform het gegevenswoordenboek WOZ. Kw Kwaliteit van de controle: D: Domeincontrole. Bevatten de te gecontroleerde gegevens uitsluitend toegestane waarden? I: Informatief. Deze gegevens worden ter informatie gerapporteerd. : uistheidscontrole. Zijn de gecontroleerde gegevens juist? R: Referentiële integriteitscontrole. Het datamodel van Stuf-WOZ vereist dat gegevens ten aanzien van één WOZ-object of kadastraal perceel in verschillende entiteiten opgeslagen worden. Bovendien worden relaties geregistreerd tussen kadastrale percelen en WOZ-objecten en tussen WOZ-objecten onderling. Deze controle signaleert inconsistenties in de opgeslagen gegevens of ontbrekende relaties tussen in verschillende entiteiten opgeslagen gegevens. U: Uniciteitscontrole. Zijn de gecontroleerde gegevens uniek? W: Waarschijnlijkheidscontrole. Voldoen de gecontroleerde gegevens aan verwachte waarden? De hier gerapporteerde afwijking zijn dus niet per definitie onjuist, maar dienen wel verklaard te worden. Omschrijving Omschrijving van de uitgevoerde controlestap Script Verwijzing naar de naam van het ACL-script waarmee de analyse wordt uitgevoerd. Wanneer binnen het script substappen te onderscheiden zijn wordt dit in de verwijzing weergegeven met een cijfer tussen haakjes. Bijv. (1) 2

3 Inhoudsopgave Inleiding Stap A. Algemene informatie en tellingen bestanden Stap B. Verschillenanalyse Stuf-WOZ en stuf-tax Toelichting Entiteit 20: WOZ Object [WOZ & TAX] Entiteit 40: Kadastrale identificatie WOZ-object [WOZ & TAX] Stap C. Voorwaardelijke controles Toelichting Entiteit 20: WOZ Object [WOZ & TAX] Entiteit 40: Kadastrale identificatie WOZ-object [WOZ & TAX] Entiteit 41: Identificatie sluimerend WOZ-object [TAX] Entiteit 51: Kadastrale objecten [TAX] Relatie Entiteit Relatie Entiteit Relatie Entiteit Relatie Entiteit Stap D. Volledigheidsonderzoek Totaalcontroles Controle SOLL Controle Controle Stap E. Volledigheidsonderzoek - Record niveau Controle (perceel) Controle 40 (oppervlakte)

4 1. Stap A. Algemene informatie en tellingen bestanden In deze stap worden algemene informatie over de gemeente en tellingen van de gecontroleerde bestanden gepresenteerd. Stap Ent Attr. Kw Omschrijving Script A1 - - I Opgave van het aantal inwoners en de grondoppervlakte van de S_GemOpp_Alg gemeente. Voor het jaar 2005 zijn deze cijfers afkomstig van de website van het CBS. A2 E , I Telling van het aantal records (kadastrale objecten) en de totale S_E51_Telling, kadastrale oppervlakte van deze objecten in entiteit 51. A3 E , I Telling van het aantal records (kadastrale identificaties ) en de S_E40_Telling A , I totale toegekende oppervlakte daarvan in entiteit 40. Telling van het aantal records (WOZ-objecten), de totale vastgestelde WOZ-waarde en de grondoppervlakte van deze WOZ-objecten in entiteit 20. S Telling A5 E I Telling van het aantal sluimerende WOZ-objecten in entiteit 41. S_E41_Telling (1) A6 E , I S_E41_Telling (2) Telling van het aantal reële objecten in entiteit 41. Reële objecten zijn WOZ-objecten waarvan de ondergrond is opgenomen in een sluimerend WOZ-object. 4

5 2. Stap B. Verschillenanalyse Stuf-WOZ en Stuf-TAX 2.1 Toelichting Uitgangspunt: Stuf-WOZ is een deelverzameling van de Stuf-TAX, ieder WOZ object dat voorkomt in de Stuf-WOZ dient in ieder geval in de Stuf-TAX voor te komen. Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen Stuf-TAX en Stuf-WOZ kan gelegen zijn in de ongebouwde uitgezonderde objecten, omdat de gegevens van deze objecten niet aan afnemers geleverd horen te worden. Wanneer uit tellingen blijkt dat het Stuf-WOZ bestand een groter aantal objecten c.q. een grotere totale oppervlakte omvat dan het Stuf-TAX bestand moet dat verklaard worden. 2.2 Entiteit 20: WOZ Object [WOZ & TAX] Om inzicht te geven in de relatieve omvang van de in de latere stappen te rapporteren verschillen tussen Stuf-WOZ en Stuf-TAX worden eerst tellingen van het aantal records en totalen van de WOZ-waarden en grondoppervlakte in entiteit 20 van de geleverde Stufbestanden gepresenteerd (stappen B1 en B2). Stap Ent Attr. Kw Omschrijving Script B I Telling van het aantal records (WOZ-objecten), de totale S WOZ_TAX (1) vastgestelde WOZ-waarde en de grondoppervlakte van deze WOZ-objecten in entiteit 20 van het Stuf-WOZ-bestand. B I Telling van het aantal records (WOZ-objecten), de totale S WOZ_TAX (2) vastgestelde WOZ-waarde en de grondoppervlakte van deze WOZ-objecten in entiteit 20 van het Stuf-TAX-bestand. B I Telling van het aantal WOZ-objecten voorzien van een S WOZ_TAX (3) blokkering (blokkeringscode [15.50] <> 00 ), de totale vastgestelde WOZ-waarde en de grondoppervlakte van deze WOZ-objecten in entiteit 20 van het Stuf-WOZ-bestand. B I Telling van het aantal WOZ-objecten voorzien van een S WOZ_TAX (4) blokkering (blokkeringscode [15.55] <> 00 ), de totale vastgestelde WOZ-waarde en de grondoppervlakte van deze WOZ-objecten in entiteit 20 van het Stuf-TAX-bestand. B5, B R Stel vast welke WOZ-objecten [01.01] er wel in Stuf-WOZ en niet in Stuf-TAX voorkomen (5) en vice versa (6). Rapporteer deze objecten, de daarbij behorende vastgestelde WOZ-waarde S WOZ_TAX (5) S WOZ_TAX (6) B , 11.20, 12.10, 12.20,, 14.20, 14.30, 15.50/.55, 15.10, W en grondoppervlakte. Rapporteer voor de WOZ-objecten die zowel in Stuf-WOZ als Stuf-TAX voorkomen, de records die afwijkend zijn qua: 1) postcode en huisnummer, 2) grondoppervlakte, 3) gebruikscode, 4) code gebouwd/ongebouwd, 5) meegetaxeerde oppervlakte, 6) aandeel waarde gebouwd, 7) code blokkeren en 8) WOZ-waarde. S WOZ_TAX (7) 5

6 2.3 Entiteit 40: Kadastrale identificatie WOZ-object [WOZ & TAX] Om inzicht te krijgen in de relatieve omvang van de in de latere stappen te rapporteren verschillen tussen Stuf-WOZ en Stuf-TAX worden eerst tellingen van het aantal records en totalen van de toegekende oppervlakte en vervolgens van het aantal afzonderlijke WOZobjecten in entiteit 40 van de geleverde Stuf-bestanden gepresenteerd (stappen B8 t/m 11). Stap Ent Attr. Kw Omschrijving Script B8 E , 51.10, I Telling van het aantal records (kadastrale identificaties WOZobject) en de totale toegekende grondoppervlakte in entiteit 40 van het Stuf-WOZ-bestand. S_E40_WOZ_TAX (1) B9 E , 51.10, I Telling van het aantal records (kadastrale identificaties WOZobject) en de totale toegekende grondoppervlakte in entiteit 40 van het Stuf-TAX-bestand. B10 E I Telling van het aantal WOZ-objecten, de totale toegekende grondoppervlakte van deze WOZ-objecten in entiteit 40 van het Stuf-WOZ-bestand. B11 E I Telling van het WOZ-objecten, de totale toegekende grondoppervlakte van deze WOZ-objecten in entiteit 40 van het Stuf-TAX-bestand. B12, B13 E R Stel vast welke WOZ-objecten [01.01] er wel in Stuf-WOZ en niet in Stuf-TAX (5) voorkomen en vice versa (6). Rapporteer deze objecten en de daarbij behorende toegekende oppervlakte. B14 E , 52.10, W Rapporteer de WOZ-objecten die zowel in Stuf-WOZ als Stuf- TAX voorkomen die afwijkend zijn qua toegekende oppervlakte [52.10]. S_E40_WOZ_TAX (2) S_E40_WOZ_TAX (3) S_E40_WOZ_TAX (4) S_E40_WOZ_TAX (5) S_E40_WOZ_TAX (6) S_E40_WOZ_TAX (7) 6

7 3. Stap C. Voorwaardelijke controles 3.1 Toelichting Voorwaardelijke controles worden uitgevoerd op delen van het bestand (domein-, uniciteit-, relatie- en waarschijnlijkheidscontroles) om de integriteit en bruikbaarheid van het bestand vast te stellen waarop de volledigheidscontrole wordt uitgevoerd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is worden bij elke hierna genoemde controle de gegevens gerapporteerd van de WOZ-objecten, die niet voldoen aan de gestelde norm(en) of verwachtingswaarde(n). De controle vindt in principe plaats op Stuf-TAX bestanden; deze wordt namelijk gebruikt voor de volledigheidscontrole in de stappen C en D. Uitzonderingen hierop zijn indien: - de maximum positie (aantal WOZ-objecten) in Stuf-WOZ groter is dan in Stuf-TAX. In dat geval worden de entiteiten 20 en 40 uit de Stuf-WOZ vergeleken met de 51 (Kadastrale objecten) uit Stuf-TAX; - de gemeente geen Stuf-TAX bestand kan leveren. In dat geval worden de entiteiten 20 en 40 uit de Stuf-WOZ vergeleken met een door de gemeente aan te dragen kadastraal bestand vergelijkbaar met entiteit 51 (Kadastrale objecten). 3.2 Entiteit 20: WOZ Object [WOZ & TAX] Stap Ent Attr. Kw Omschrijving Script C D De gemeentecode in WOZ-objectnummers (eerste vier S A0101_D0101 nummers van de 12) dient te voldoen aan de CBS-code van de gemeente. C U Er mogen geen dubbele WOZ-objectnummers [01.01] S A0101_U0101 voorkomen. Dit gegeven is een bestandssleutel en moet uniek zijn. C D De grondoppervlakte [12.10] moet groter dan of gelijk aan nul S A0101_D1210 zijn; negatieve waarden mogen niet voorkomen. C , Voor sluimerende objecten (gebruikscode [12.20] = 90 ) dient S A1210_W de grondoppervlakte groter te zijn dan nul. Een sluimerend object op een deelperceel kan hierop een uitzondering zijn. C D De waarden van gebruikscode [12.20] dienen te voldoen aan het S A1220_D1220 domein {10, 11, 12, 20, 21, 30, 31, 40, 80 en 90}. C6 D De waarden van code gebouwd/ongebouwd [] dienen te S A1410_D1410 C , C , C , C , C , C , C , voldoen aan het domein {G, B, O}. Voor WOZ-objecten met gebruikscode - 10: woning dienend tot hoofdverblijf, - 11: woning met praktijkruimte - 12: recreatiewoning en overige woningen en is de code gebouwd/ongebouwd [] naar verwachting gelijk aan G. Voor WOZ-objecten met gebruikscode 90: sluimerend object dient de code gebouwd/ongebouwd [] gelijk te zijn aan G. Voor WOZ-objecten met gebruikscode 20: boerderij dient de code gebouwd/ongebouwd [] gelijk te zijn aan G of B. O is dus niet toegestaan. Voor WOZ-objecten met gebruikscode 20: boerderij is de code gebouwd/ongebouwd [] naar verwachting gelijk B. In bepaalde gevallen kan G juist zijn (bijv. kassen). Voor WOZ-objecten met gebruikscode 30: niet-woning dient de code gebouwd/ongebouwd [] gelijk te zijn aan G of B. Voor WOZ-objecten met gebruikscode 40: terrein dient de code gebouwd/ongebouwd [] gelijk te zijn aan O. Voor WOZ-objecten met gebruikscode 31: gebouwde uitgezonderde objecten dient de code gebouwd/ongebouwd S A1220_W1410 (1) S A1220_W1410 (2) S A1220_W1410 (3) S A1220_W1410 (4) S A1220_W1410 (5) S A1220_W1410 (6) S A1220_W1410 (7) 7

8 [] gelijk te zijn aan G of B. C , Voor WOZ-objecten met gebruikscode - 10: woning dienend tot hoofdverblijf, - 11: woning met praktijkruimte, - 12: recreatiewoning en overige woningen, dient het gegeven meegetaxeerde oppervlakte gebouwd [14.20] gelijk te zijn aan nul of leeg. C , Voor WOZ-objecten met gebruikscode 90: sluimerend object dient het gegeven meegetaxeerde oppervlakte gebouwd [14.20] gelijk te zijn aan nul of leeg. C16, Indien de code gebouwd/ongebouwd bij een WOZ-object 14.20, [] gelijk is aan B, dan moeten de waarden van de meegetaxeerde oppervlakte gebouwd [14.20] én het aandeel waarde gebouwd [14.30] groter dan nul zijn. C , De meegetaxeerde oppervlakte gebouwd [14.20] mag alleen worden gevuld indien het WOZ-object gedeeltelijk gebouwd/gedeeltelijk ongebouwd is. (code gebouwd/ongebouwd [] = B ) C , Het aandeel waarde gebouwd [14.20] mag alleen worden gevuld indien het WOZ-object gedeeltelijk gebouwd/gedeeltelijk ongebouwd is. (code gebouwd/ongebouwd [] = B ) C , De meegetaxeerde oppervlakte gebouwd [14.20] mag niet groter zijn dan de grondoppervlakte [12.10] van het WOZobject. C Voor WOZ-objecten met gebruikscode : gebouwde uitgezonderde objecten, - 90: sluimerend object, dient de vastgestelde waarde [15.10] nul te zijn. C / D De waarden van code blokkeren [15.50] (Stuf-WOZ) dienen te 55 voldoen aan het domein {00, 01, 02}. Bij Stuf-TAX is het domein: {00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12}. C D De ingangsdatum van een gegeven moet in het huidige WOZtijdvak liggen tussen en C D De einddatum van een gegeven moet in het huidige WOZtijdvak liggen tussen en C , De einddatum van een gegeven mag niet voor de ingangsdatum liggen. S A1220_W1420 (1) S A1220_W1420 (2) S A1410_W1420 S A1420_W1410 S A1430_W1410 S A1210_W1420 S A1510_W1220 S A1550_D1550 S A8120_D8120 S A8120_D8120 S A8130_W Entiteit 40: Kadastrale identificatie WOZ-object [WOZ & TAX] Stap Ent Attr. Kw Omschrijving Script C25 E D De gemeentecode in WOZ-objectnummers (eerste vier S_E40_A0101_D0101 nummers van de 12) dient te voldoen aan de CBS-code van de gemeente. C26 E , U De combinatie WOZ-objectnummer en perceel-identificatie S_E40_A1220_U51xx 51.10, mag niet dubbel voorkomen. Dit gegeven is een bestandssleutel en moet uniek zijn. C27 E D De kadastrale gemeentecode [51.10] voldoet aan het domein S_E40_A5110_D5110 { AAA00 ZZZ99 }. C28 E D De aanduiding van de kadastrale sectie [51.20] voldoet aan het S_E40_A5120_D5120 domein { A Z, AA ZZ }. C29 E D Het perceelnummer [51.30] voldoet aan het domein { S_E40_A5130_D }. C30 E D De waarden van perceel-index-letter [51.40] dienen te voldoen S_E40_A5140_D5140 C31, C32, C33 E40 C34 E , D W aan het domein {A, B, D, F, G}. De waarden van perceelindexnummer [] dienen te voldoen aan de volgende domeinen als de perceelindexletter F of G is; als de perceelindexletter B of D is; als de perceelindexletter A is Koppeling van één WOZ-object aan zowel een appartementsperceel als aan een geheel of een deelperceel is S_E40_A5140_D5150 (1) (2) (3) S_E40_A0101_W5140 8

9 onwaarschijnlijk. De hier gerapporteerde combinaties WOZobjecten en percelen dienen verklaard te worden. C35 E , De toegekende oppervlakte [52.10] dient groter dan of gelijk te zijn aan de meegetaxeerde oppervlakte gebouwd per kadastraal object [52.20]. C D De ingangsdatum van een gegeven moet in het huidige WOZtijdvak liggen tussen en C D De einddatum van een gegeven moet in het huidige WOZtijdvak liggen tussen en C , De einddatum van een gegeven mag niet voor de ingangsdatum liggen. S_E40_A5210_W5220 S_E40_A8120_D8120 S_E40_A8120_D8120 S_E40_A8130_W Entiteit 41: Identificatie sluimerend WOZ-object [TAX] Stap Ent. Attr. Kw Omschrijving Script C39 E , U Een WOZ-object [01.01] mag niet meerdere malen aan S_E41_A0101_U hetzelfde sluimerend WOZ-object [53.10] zijn gekoppeld. 3.5 Entiteit 51: Kadastrale objecten [TAX] Stap Ent. Attr. Kw. Omschrijving Script C40 E , U Er mogen geen dubbele sleutels voor perceel-identificaties S_E51_A51xx_U51XX voorkomen. De -samengestelde- sleutel is de reeks: kadastrale gemeente code[51.10], sectie [51.20], perceelnummer [51.30], perceelindexletter [51.40] en perceelindexnummer []. C41 E D De waarden van perceelindexletter [51.40] dienen te voldoen S_E51_A5140_D5140 C42, C43, C44 E51 C45 E , C46 E Relatie Entiteit D aan het domein {A, B, D, F, G}. De waarden van perceelindexnummer [] dienen te voldoen aan de volgende domeinen als de perceelindexletter F of G is; als de perceelindexletter B of D is; als de perceelindexletter A is Een perceel (kadastrale gemeentecode [51.10], sectie [51.20] en perceelnummer [51.30]) mag niet zowel als geheel- als deelperceel voorkomen. (perceelindexletter [51.40] = G én D). Voor de percelen met perceelindexletter [51.40] gelijk aan G dient de kadastrale oppervlakte [53.10] groter te zijn dan nul. S_E40_A5140_D5150 S_E51_A51xx_W5140 S_E51_A5140_W5310 Stap Ent. Attr. Kw Omschrijving Script C47, S E40_A1220_W5150 E40 C48 E40,, 52.20, 3.7 Relatie Entiteit Indien een sluimerend object (gebruikscode [] = 90 in entiteit 20) in entiteit 40 een perceelindexletter A [51.40] heeft dan dient het perceelindexnummer in principe [] gelijk te zijn aan De meegetaxeerde oppervlakte gebouwd per kadastraal object [52.20] in entiteit 40 mag alleen worden gevuld indien het bijbehorende WOZ-object gedeeltelijk gebouwd/ gedeeltelijk ongebouwd is. (code gebouwd/ongebouwd [] = B in entiteit 20) S_E40 A5220_V1410 Stap Ent. Attr. Kw Omschrijving Script C49, 01.01, R Alle sluimerende WOZ-objecten in entiteit 20 (gebruikscode S E41_A0101_V5301 E , [12.20] = 90 ) dienen als sluimerend WOZ-object in entiteit 41 [53.01] voor te komen. C50 E41, 53.01, R Alle sluimerende WOZ-objecten in entiteit 41 dienen in entiteit S_E41 A5301_V0101 C51 E41, , 01.01, R 20 als WOZ-object voor te komen. Alle sluimerende WOZ-objecten in entiteit 41 dienen ook in entiteit 20 voorkomen en daar als sluimerend object te zijn aangeduid (gebruikscode [12.20] = 90 ). S_E41 A5301_W1220 C52 E41, 01.01, R Alle reële objecten in entiteit 41 dienen in entiteit 20 als WOZ- S_E41 A0101_V0101 9

10 C53 E41, object voor te komen. Een reëel object is een WOZ-object waarvan de ondergrond in een sluimerend WOZ-object is opgenomen 01.01, R Bij reële objecten is de grondoppervlakte [12.10] naar verwachting gelijk aan nul. Gerapporteerde uitzonderingen dienen verklaard te worden. S_E41 A0101_W Relatie Entiteit Stap Ent. Attr. Kw Omschrijving Script C54 E40, E , W Bij reële objecten is toegekende oppervlakte [52.10] in entiteit 40 naar verwachting gelijk aan nul. Gerapporteerde uitzonderingen dienen verklaard te worden. S_E41_E40_A0101_W Relatie Entiteit Stap Ent. Attr. Kw Omschrijving Script C55, E W Elk WOZ-objectnummer [01.01] in entiteit 80 (WOZ) dient voor te komen in entiteit 20. S_E80 A0101_V0101 (1) C56 E80, W Elk te beschikken WOZ-object [01.01] in entiteit 20 dat niet geblokkeerd is dient voor te komen in entiteit 80. Let op: Hier wordt een koppeling gelegd tussen gegevens uit Stuf-TAX en Stuf-WOZ. S_E80 A0101_V0101 (2) 10

11 4. Stap D. Volledigheidsonderzoek Totaalcontroles SOLL Oppervlakte = 51 = = Controle SOLL 51 Stap Ent. Attr. Kw Omschrijving Script D1 E De som van de kadastrale oppervlakte [53.10] voor de percelen met perceelindexletter = G of D uit entiteit 51 moet (ongeveer) gelijk te zijn met de in de gemeentegids vermelde oppervlakte. Door de percelen met Perceel-index-letter D kunnen dubbeltellingen of tekorten ontstaan. S_Opp_E51_Totaal 4.2 Controle Ent. Attr. Kw Omschrijving Script D2 E40, E51 - Indien alle uitgezonderde objecten in Entiteit 40 zijn opgenomen: voor de percelen met perceelindexletter = G of D dient de som van de kadastrale oppervlakte [53.10] uit entiteit 51 gelijk te zijn aan de som van de toegekende oppervlakte [52.10] uit entiteit Indien alle uitgezonderde objecten in een afzonderlijke registratie zijn opgenomen: Voor de percelen met perceelindexletter = G of D dient de som van de kadastrale oppervlakte [53.10] uit entiteit 51 gelijk te zijn aan de som van de toegekende oppervlakte [52.10] uit entiteit 40 plus de som van oppervlakten van de uitgezonderde objecten ( containers ). S_E51_E40_Totaal 4.3 Controle Ent. Attr. Kw Omschrijving Script D3 E40, 52.10, Voor de percelen met perceelindexletter = G of D dient de S_E40 Tot_OPP som van de toegekende oppervlakte [52.10] uit entiteit 40 gelijk D4 E40, 52.20, te zijn aan de som van grondoppervlakte [12.10] uit entiteit 20. Voor de percelen met perceelindexletter = G of D dient de som van de meegetaxeerde oppervlakte gebouwd per kadastraal object [52.20] uit entiteit 40 gelijk te zijn aan de som van de meegetaxeerde oppervlakte gebouwd [14.20] uit entiteit 20. S_E40 Tot_MOG 11

12 5. Stap E. Volledigheidsonderzoek - Record niveau Σ kadastraal perceel 40 = = Σ grondoppervlak 5.1 Controle (perceel) Op basis van entiteit 40 wordt een tussenbestand 40 (perceel) aangemaakt waarin per kadastraal perceel de toegekende oppervlakten gesommeerd worden [ 52.10]. E1 E2 E51, E40 E3 E51, E40 E4 E51, E40 Ent. Attr. Kw Omschrijving Script E40, R Iedere kadastrale registratie in entiteit 40 dient voor te komen in E51 entiteit , 51.10, 52.10, , R Ieder kadastraal object in entiteit 51 dient voor te komen in entiteit 40 óf in een afzonderlijke registratie van vrijgestelde ongebouwde objecten. Voor elk kadastraal perceel dient de som van de kadastrale oppervlakte [Σ 53.10] uit entiteit 51 gelijk te zijn met de som van de toegekende oppervlakten [Σ 52.10] uit entiteit 40 (perceel). Rapporteer de percelen die niet aan deze eis voldoen. Gelijk aan E3. Rapporteer de WOZ-objecten die gerelateerd zijn aan de percelen die niet voldoen aan de eis bij stap E3. 20 S_E51_E40_A51xx_V51xx (1) S_E51_E40_A51xx_V51xx (2) S_E51_E40_A5310_V5210 (1) S_E51_E40_A5310_V5210 (2) 5.2 Controle 40 (oppervlakte) 20 Op basis van entiteit 40 wordt een tussenbestand 40 (oppervlakte) aangemaakt waarin per WOZ-object de daaraan gekoppelde kadastrale oppervlakten worden gesommeerd voor toegekende oppervlakte [52.10] en naar meegetaxeerde oppervlakte gebouwd per kadastraal object [52.20]. E5, E6 E7 E8 Ent. Attr. Kw Omschrijving Script, 01.01, V Aan elk WOZ-object dient een kadastrale identificatie te zijn S_E40 A0101_V0101 E gekoppeld. Elk WOZ-objectnummer uit entiteit 20 dient voor te (1) E40, E40, 52.10, , komen in entiteit 40, vice versa. Voor elk WOZ-object wordt de som van de toegekende oppervlakte [Σ 52.10] per WOZ-object uit entiteit 40 vergeleken met het grondoppervlak [12.10] uit entiteit 20. Voor elk WOZ-object wordt de som van de meegetaxeerde toegekende oppervlakte gebouwd per kadastraal object [Σ 52.20] uit entiteit 40 vergeleken met de meegetaxeerde oppervlakte gebouwd [14.20] uit entiteit 20. (2) S_E40 A5210_V1210 S_E40 A5220_V

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE Gemeente: Geertruidenberg Datum: 21 oktober 2016 Datum rapport: 22 december 2016 Inleiding Op 21 oktober 2016 hebben wij

Nadere informatie

GISVG KOPPELING WAARDEREN DERDEN

GISVG KOPPELING WAARDEREN DERDEN GISVG KOPPELING WAARDEREN DERDEN Versie: 1.0 Datum: 26 januari 2015 Auteur: Afdeling: BU Belastingen GISVG Koppeling Waarderen derden 1 Inhoudsopgave Contents 1 Overzicht koppeling GISVG Waarderen derden.

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4

WAARDERINGSKAMER. Record-layout Stuf-TAX. versie 4 WAARDERINGSKAMER Record-layout Stuf-TAX versie 4 1 1. OPBOUW LEVERINGSBESTAND 1. Voorlooprecord 1-2 2 N 93.11 Recordidentificatiecode Stuf-TAX (= 00) 3-6 4 N 09.10 Gemeentecode 7-46 40 A 09.11 Gemeentenaam

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23 Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 1. Inleiding In het Gegevenswoordenboek WOZ zijn in het domein van het gegevensnummer

Nadere informatie

Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ)

Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Datum: 8 december 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling Stuf-WOZ FI

Wijziging van de Regeling Stuf-WOZ FI Wijziging van de Regeling Stuf-WOZ FI 11 februari 1999/WDB99/21M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Directie Wetgeving Directe Belastingen De Staatssecretaris van Financiën, Gelet op artikel 9 van

Nadere informatie

Gegevenswoordenboek WOZ

Gegevenswoordenboek WOZ WAARDERINGSKAMER Gegevenswoordenboek WOZ Beschrijving en definitie van de gegevens in de WOZ-administratie Vastgesteld d.d. 22 maart 2002 GEGEVENSWOORDENBOEK WOZ COLOFON Waarderingskamer De eerste druk

Nadere informatie

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten;

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Financiën,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Financiën, Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 29 maart 2011, nr. CZW/WBI 2011-2000051991, houdende regels betreffende de gegevensverstrekking van gemeenten over onroerende

Nadere informatie

KEY2BELASTINGEN KOPPELVLAK WAARDEREN DERDEN

KEY2BELASTINGEN KOPPELVLAK WAARDEREN DERDEN KEY2BELASTINGEN KOPPELVLAK WAARDEREN DERDEN Versie: 1.0 Datum: 29 januari 2015 Auteur: Afdeling: BU Belastingen Koppelvlak Belastingen Derden 1 Inhoudsopgave Contents 1 Overzicht Koppelvlak Waarderen Derden

Nadere informatie

Vraagbaak gegevenslevering Stuf-WOZ

Vraagbaak gegevenslevering Stuf-WOZ WAARDERINGSKAMER Vraagbaak gegevenslevering Stuf-WOZ Een antwoord op de meest gestelde vragen over de gegevenslevering in het kader van het Stuf-WOZ Tekst vastgesteld op: 19 december 1996 VRAAGBAAK GEGEVENSLEVERING

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli 2012 Datum rapport: 27 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Documentatierapport Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (WOONRUIMTEEIGENDOMTAB)

Documentatierapport Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (WOONRUIMTEEIGENDOMTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Woonruimte naar eigendom en WOZ-waarde (WOONRUIMTEEIGENDOMTAB) Datum: 18 juni 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012 Datum rapport: 19 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

Proces waarin uitkomsten worden samengesteld door het CBS. Het inladen van de XML-berichten in de inputdatabase gebeurt in de volgende stappen:

Proces waarin uitkomsten worden samengesteld door het CBS. Het inladen van de XML-berichten in de inputdatabase gebeurt in de volgende stappen: Beschrijving van de door het CBS gevolgde procedure voor het bepalen van de belastingcapaciteit per gemeente op basis van gegevens uit de Landelijke Voorziening WOZ. 2017-05-17, versie 0.3, W.J. Regeer

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente.

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. WAARDERINGSKAMER Gemeente Heerhugowaard T.a.v. mevrouw J. Dijkstra Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD *B201213314* ONTVANGEN 1 1 SEP 2Q12 ons kenmerk 12.2665 IL bijlage(n) 1 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

Documentatierapport Verblijfsobjecten uit de BAG naar eigendom en WOZ-waarde (EIGENDOMWOZBAGTAB)

Documentatierapport Verblijfsobjecten uit de BAG naar eigendom en WOZ-waarde (EIGENDOMWOZBAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Verblijfsobjecten uit de BAG naar eigendom en WOZ-waarde (EIGENDOMWOZBAGTAB) Datum: 15 juni 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013 pagina 1 van 9 1211214 WAARDERINGSKAMER BENCHMARK WOZKOSTEN 212213 Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid in cijfers Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de

Nadere informatie

TOETREDING VIJF GEMEENTEN TOT DE BGHU rapport Schoon door de Poort M.R. (Michiel) Vunderink. ANG, Montfoort, 11 februari 2015 Kenmerk: ANG015-0XXXXX

TOETREDING VIJF GEMEENTEN TOT DE BGHU rapport Schoon door de Poort M.R. (Michiel) Vunderink. ANG, Montfoort, 11 februari 2015 Kenmerk: ANG015-0XXXXX TOETREDING VIJF GEMEENTEN TOT DE BGHU rapport Schoon door de Poort M.R. (Michiel) Vunderink ANG, Montfoort, 11 februari 2015 Kenmerk: ANG015-0XXXXX Inhoudsopgave RAPPORTAGE SCHOON DOOR DE POORT BGHU 1

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ)

Microdataservices. Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Documentatierapport Waarde onroerende zaken (WOZ) Datum:25 november 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

Documentatierapport Basisregistraties Adressen en Gebouwen verrijkt (BAGplus)

Documentatierapport Basisregistraties Adressen en Gebouwen verrijkt (BAGplus) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Basisregistraties Adressen en Gebouwen verrijkt (BAGplus) Datum: 23 mei 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014 Datum rapport: 23 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2014 Datum rapport: 11 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari 2016 Datum rapport: 22 februari 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Documentatierapport Woonruimten naar eigendom en WOZ-waarde 1995-2011 (EIGENDOMWOZTAB)

Documentatierapport Woonruimten naar eigendom en WOZ-waarde 1995-2011 (EIGENDOMWOZTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Woonruimten naar eigendom en WOZ-waarde 1995-2011 (EIGENDOMWOZTAB) Datum: 30 september 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015

Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Reglement WOZ Vastgesteld september 2015 Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010 212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/9 Reglement werkkamer WOZ Overwegende dat in het kader van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Bijlage I: Catalogus Wkpb

Bijlage I: Catalogus Wkpb Bijlage I: Catalogus Wkpb 1. Gegevensmodel Wkpb Deze bijlage bevat de catalogus ofwel het gegevenswoordenboek ten behoeve van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb).

Nadere informatie

Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database:

Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database: Leeswijzer Maatvast Beknopte beschrijving van de attribuutinformatie in de database: gebruiksopp_bn Indicatie of het object is voorzien van een bruto- danwel netto-gebruiksoppervlakte. gebruiksoppervlak_bew

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

GISVG KOPPELING BAG-WOZ RELATIE

GISVG KOPPELING BAG-WOZ RELATIE GISVG KOPPELING BAG-WOZ RELATIE Versie: 1.0 Datum: 26 januari 2015 Auteur: Afdeling: BU Belastingen GISVG Koppeling BAG-WOZ relatie 1 Inhoudsopgave Contents 1 Overzicht koppeling GISVG BAG-WOZ relatie.

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013 WAARDERINGSKAMER Gemeente Oegstgeest p/a Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland T.a.v. mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren Postbus 1141 2302 BC LEIDEN ons kenmerk bijlage(n) datum 13.1673 NH 1 31 mei 2013 betreft:

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling

Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie jaarlijkse waardebepaling Richtlijnen voor de uitvoering van de Wet WOZ Tekst vastgesteld op: 9 december 2005 WAARDERINGSINSTRUCTIE JAARLIJKSE WAARDEBEPALING COLOFON

Nadere informatie

Handleiding Gemeentelijk Kadastraal rapport

Handleiding Gemeentelijk Kadastraal rapport Handleiding Gemeentelijk Kadastraal rapport Versie 1.2 Reeuwijk, 26 juli 2011 Handleiding Gemeentelijk Kadastraal rapport In deze handleiding kunt u lezen op welke wijze u een Gemeentelijk Kadastraal rapport

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Eens GEGEVEN blijft een GEGEVEN Themamiddag invoering BAG 29 november 2007 Horst aan de Maas Aanleiding In 2001: herindeling nét achter de rug Heel veel beweging

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.4 31 maart 2009 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ" is op 19 december 2006 vastgesteld door

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ

WAARDERINGSKAMER. Catalogus Basisregistratie WOZ WAARDERINGSKAMER Catalogus Basisregistratie WOZ Versie 1.6a 31 maart 2012 CATALOGUS BASISREGISTRATIE WOZ COLOFON Waarderingskamer De "Catalogus Basisregistratie WOZ", versie 1.0, is op 19 december 2006

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Zoetermeer Datum: 25 mei 2016 Datum rapport: 22 juni 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

Samenhang BAG en WOZ objecten

Samenhang BAG en WOZ objecten WAARDERINGSKAMER Samenhang BAG en WOZ objecten In samenwerking met: SAMENHANG BAG EN WOZ OBJECTEN SAMENHANG BAG EN WOZ OBJECTEN Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het Ministerie van

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT

0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving. versie 1.0. Datum. 10 augustus Document versie. 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT 0.1 LVBAG Bevragen Productbeschrijving versie 1.0 Datum 10 augustus 2016 Document versie 1.0 ConceptICT Services Keten RZDirectie IT Versiehistorie Versie datum Omschrijving 1.0 10-08-2016 Definitieve

Nadere informatie

De BAG en de WOZ: Een case study naar Garages

De BAG en de WOZ: Een case study naar Garages De BAG en de WOZ: Een case study naar Garages T.E.Klifman t.e.klifman-1@student.utwente.nl SAMENVATTING In de nabije toekomst zal de Nederlandse overheid gebruik maken van twee soorten databases die de

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

Documentatierapport Woonruimteregister verrijkt (WRGplus) 2012V1

Documentatierapport Woonruimteregister verrijkt (WRGplus) 2012V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Woonruimteregister verrijkt (WRGplus) 2012V1 Datum: 8 juli 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Niet. Bevoegd Gezag. Bodem-loket Bodem-loket Algemene locatiegegevens. X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id

Niet. Bevoegd Gezag. Bodem-loket Bodem-loket Algemene locatiegegevens. X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id veldnaam volgens protocol SIKB 0101 locatiecode_bevoegd_gezag bis_loccode rapporteur_monitoring gegevensbeheerder naam straat huisnummer huisletter lettertoevoeging postcode omschrijving volgens protocol

Nadere informatie

BOES Benedicte Beiaardlaan, Grimbergen. Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) MEOW-2015-DD

BOES Benedicte Beiaardlaan, Grimbergen. Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) MEOW-2015-DD BRUSSEL, 20/05/2015 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Afz.: DIENST PLAN VL-BRABANT KRUIDTUINLAAN 50 B396 1000 BRUSSEL BOES Benedicte Beiaardlaan,

Nadere informatie

Taxatieverslag Woningen

Taxatieverslag Woningen Locatie woning Da Costastraat 94 H 1053 ZS Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300072828 Dagtekening taxatieverslag 03-09-2015 Waardepeildatum 01-01-2015 Toestandspeildatum 01-01-2015 Vastgestelde

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

Vraagbaak waardebepaling. in het kader van de Wet WOZ

Vraagbaak waardebepaling. in het kader van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER Vraagbaak waardebepaling in het kader van de Wet WOZ Een antwoord op de meest gestelde vragen over de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ Tekst herziene druk vastgesteld op: 5 november

Nadere informatie

Bodemloket LDB LDB. X X X X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id

Bodemloket LDB LDB. X X X X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id Algemene locatiegegevens omschrijving volgens protocol Niet- pad in ML volgens protocol /bodeminformatie/locatie/@ locatiecode_bevoegd_gezag Unieke locatiecode afgegeven door bevoegd gezag ((2 letters)

Nadere informatie

Lange Amerikaweg 55. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Lange Amerikaweg 55. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Lange Amerikaweg 55. Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Oppervlakte Kantoorruimte 115,- per m² per jaar BTW belast Circa 2.894m² In units vanaf Circa 500m² Ligging Aanvaarding Bedrijventerrein in

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel ZKE Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. de heer B. Karman Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ons kenmerk bijlage(n) datum 16.1804 IL 10 juni 2016 betreft:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, Kim van Zoonen en Wouter van Andel

Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, Kim van Zoonen en Wouter van Andel Woningvoorraad naar gemeente, wijk, buurt en PC5, 2016-2017 Kim van Zoonen en Wouter van Andel CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juni, 2017 Inhoud Woningvoorraad Tabel 1 Woningvoorraad naar gemeente,

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen

Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen Paper Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen Januari 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Verschillenanalyse methodewijziging Eigendom woningen, 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Belangrijkste

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-8 Het beschikbaar komen van andere

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Kwaliteitsbeheersing WOZ. Mijn gemeente

Plan van Aanpak. Kwaliteitsbeheersing WOZ. Mijn gemeente Kwaliteitsbeheersing WOZ Mijn gemeente Plan van Aanpak Om de kwaliteit van objectkenmerken te bewaken zou jaarlijks circa 20% van de woningen nader beoordeeld moeten worden. Hierbij zijn met name de secundaire

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Kalverstraat 4. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Kalverstraat 4. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Kalverstraat 4 Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs Oppervlakte Ligging Kantoorruimte 1.500.000,- k.k. 65,- per m² per jaar Circa 3.483m² Stadscentrum/dorpskern Aanvaarding in overleg

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Van Riebeeckstraat 87. Vaassen. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Van Riebeeckstraat 87. Vaassen. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Van Riebeeckstraat 87 Vaassen Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 90,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 475m² Perceeloppervlakte Ligging Bijzonderheden Aanvaarding Circa 1.445m² Woonomgeving

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Laan van Malkenschoten 80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Laan van Malkenschoten 80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Laan van Malkenschoten 80 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs bedrijfsruimte Huurprijs kantoorruimte BTW Oppervlakte Ligging Aanvaarding Bedrijfsruimte met kantoorruimte 45,- per m² per jaar 80,- per

Nadere informatie

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 Commissie : ABZ 2 juni 2003 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200306212 Afdeling: : Financiën COMMISSIEVOORSTEL Onderwerp : Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari

Nadere informatie

Laan van Heemstede 56 A 3297AJ PUTTERSHOEK

Laan van Heemstede 56 A 3297AJ PUTTERSHOEK Laan van Heemstede 56 A 3297AJ PUTTERSHOEK Referentienummer 1196568534 21 mei 2012 Datum 21 mei 2012 Makelaardij de Jong B.V. te PUTTERSHOEK I N H O U D Inhoud Leeswijzer 1 Object 1.1 Kadastrale kenmerken

Nadere informatie

De burger aan de knoppen

De burger aan de knoppen De burger aan de knoppen WOZ-administratie: uitgangspunten en eisen Welke rollen kan de burger hebben? Lessons learned Ruud Kathmann Waarderingskamer 18 juni 2015 Dataland WOZ WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie

Nadere informatie

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1.

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1. Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw Type Oppervlakte grondvlak Bouwjaar Aantal verblijfsobjecten Aantal gebruiksdoelen 0200100000083411

Nadere informatie

Curacao 16. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Curacao 16. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Curacao 16 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Oppervlakte Ligging Aanvaarding Bedrijfsruimte met showroom-/kantoorruimte 175.000,- per jaar BTW belast Circa 2.850m² Bedrijventerrein in overleg Te

Nadere informatie

Molenmakershoek 64 b* Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Molenmakershoek 64 b* Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Molenmakershoek 64 b* Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Bedrijfsruimte met kantoorruimte 425,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 455m² In units vanaf Circa 75m² Ligging Bijzonderheden Aanvaarding

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersing systeemconversie WOZ-administratie

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersing systeemconversie WOZ-administratie WAARDERINGSKAMER Handreiking interne beheersing systeemconversie WOZ-administratie Definitieve versie 1.9 Tekst vastgesteld op: 10 september 2010 2 HANDREIKING INTERNE BEHEERSING SYSTEEMCONVERSIE WOZ-ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Amersfoortseweg 15 e. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Amersfoortseweg 15 e. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Amersfoortseweg 15 e Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 47.500,- per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 275m² Ligging Aanvaarding Kantorenpark in overleg Te huur Kantoorruimte Huurprijs

Nadere informatie

Kanaal Zuid 114. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Kanaal Zuid 114. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Kanaal Zuid 114 Apeldoorn Kanaal Zuid 114 te Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Oppervlakte Ligging Aanvaarding Bedrijfsruimte met kantoorruimte 35,- per m² per jaar BTW belast Circa 3.760m² Industrieterrein

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Stationsstraat 72-80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Stationsstraat 72-80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Stationsstraat 72-80 Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Huurprijs BTW Oppervlakte In units vanaf Ligging Aanvaarding Winkelruimte en kantoorruimte 85,- per m² per jaar BTW belast Circa 3.886m² Circa

Nadere informatie