BENCHMARK WOZ-KOSTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013"

Transcriptie

1 pagina 1 van WAARDERINGSKAMER BENCHMARK WOZKOSTEN Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid in cijfers Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de Wet WOZ in het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid zien Hierbij zijn de gegevens over 213 vergeleken met de gegevens over 212 In dit rapport worden de belangrijkste kerncijfers getoond Op basis van een groot aantal van deze gegevens wordt dit samenwerkingsverband vergeleken met de gemeente en met de gemeente De gemeente heeft zelf niet volledig deelgenomen aan deze Benchmark Daarom ontbreekt een groot aantal kengetallen in dit rapport De informatie kan men gebruiken als uitgangspunt om inzicht te krijgen in mogelijke optimalisering van de werkprocessen rondom de uitvoering van de Wet WOZ Wilt u nadere informatie over de gepresenteerde kengetallen van de twee vergelijkingsgemeenten, dan kunt u contact opnemen met: 1 mw B Stolp van Rooij, 2 P Raat, Samenstelling WOZobjectenbestand De uitvoering van de WOZwerkzaamheden kan in de ene gemeente complexer zijn dan in de andere gemeente Deze complexiteit in een gemeente wordt mede bepaald door de samenstelling van het objectenbestand Tabel 11: aantal WOZobjecten, 214 en aantal (panden zonder) verblijfsobjecten, 213 Aantal objecten Aantal verblijfsobjecten Aantal panden zonder verblijfsobjecten en CBS Tabel 12: Aantal woningen en nietwoningen onderverdeeld naar type, eind 213 en CBS Aantal woningen Aantal flats, appartementen, maisonnettes, duplexwoningen Aantal boven, beneden, portiek en etagewoningen Aantal eengezins, rij, hoek, tussen en drivein woningen Aantal twee onder een kap, geschakelde woningen en herenhuizen Aantal vrijstaande, individuele woningen en woonboerderijen Aantal recreatie, bejaarden, studentenwoningen en overige woningen Aantal garageboxen Aantal huurwoningen Percentage huurwoningen* 36,8% 26,6% 45,8% Aantal nietwoningen Aantal courante nietwoningen Aantal incourante nietwoningen Aantal agrarische objecten Aantal kavels 2 46 * De variabele 'huurwoning' is een gegeven afkomstig van het CBS (peildatum 1 januari 211) Het percentage huurwoningen is dan ook berekend over de som van het aantal huurwoningen en eigen woningen afkomstig van het CBS Figuur 11: Percentage woningen, onderverdeeld naar eigendom

2 pagina 2 van De gemiddelde WOZwaarde van een woning kan ook een indicatie geven van de samenstelling van het bestand van woningen in een gemeente en daarmee van de moeilijkheidsgraad van het komen tot goede WOZtaxaties voor de woningen Een gemeente met veel luxere, individueel gebouwde woningen zal een hogere gemiddelde WOZwaarde hebben dan een gemeente met bijvoorbeeld veel repeterende woningen Natuurlijk moet bij het vergelijken van deze gemiddelde woningwaarde er rekening mee gehouden worden, dat een gemeente met veel luxere, individuele woningen in het noorden van het land toch een lagere gemiddelde woningwaarde kan hebben dan een gemeente met hoofdzakelijk repeterende rijwoningen en meergezinswoningen in de Randstad In tabel 13 wordt deze gemiddelde WOZwaarde weergegeven samen met de totale WOZwaarde van alle objecten in een gemeente en uitgesplitst naar woningen en nietwoningen: Tabel 13: Totale WOZwaarde, uitgesplitst naar woningen en nietwoningen, peildatum 1 januari 213 Totale WOZwaarde miljoen 3216 miljoen 8261 miljoen Totale WOZwaarde woningen miljoen 2856 miljoen 6665 miljoen Gemiddelde WOZwaarde woningen Totale WOZwaarde nietwoningen 1295 miljoen 36 miljoen 1596 miljoen Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Kenmerken van het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Om zich een beeld te vormen van de gemeente wordt in tabel 21 informatie gegeven over de samenstelling van de bevolking en de grootte van de gemeente Tabel 21: aantal inwoners op 1 januari 214 Aantal inwoners Adressendichtheid per km Stedelijkheid matig stedelijk sterk stedelijk Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

3 pagina 3 van 9 Figuur 21: Leefijdsopbouw, 1 januari 214 Tabel 22: Totale oppervlakte 214 Totale oppervlakte 119,99 km2 19,1 km2 63,5 km2 Kenmerken afdeling/organisatieonderdeel WOZ De wijze, waarop een gemeente de WOZuitvoering heeft georganiseerd, is van groot belang voor een vergelijking met andere gemeenten In toenemende mate ziet men, dat een gemeente op het terrein van de WOZ met andere gemeenten samen werkt of dat zij voor andere gemeenten de WOZwerkzaamheden uitvoert Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid maakt deel uit van een samenwerkingsverband Het aantal fte's binnen de organisatie van de gemeente, dat ingezet wordt voor de uitvoering van de WOZwerkzaamheden, is natuurlijk ook sterk afhankelijk van de mate waarin externen worden ingehuurd of uitbesteding van werkzaamheden van de WOZ plaats vindt Bij het vergelijken met andere gemeenten moet hiermee rekening worden gehouden Informatie over de bezetting en de wijze waarop de WOZwerkzaamheden worden ondersteund, wordt hieronder weergegeven: Tabel 31: Personeelsbestand, 213 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Aantal fte's van de afdeling waar de WOZ wordt uitgevoerd 4,46 19,18, Aantal fte's ingezet voor werkzaamheden WOZ 4,46 2,64, Aantal fte's ingezet voor werkzaamheden WOZ per 1 WOZobjecten 1,11 2,25, Aantal fte's ingezet voor heffing/inning van gemeentelijke belastingen per 1 WOZobjecten Aantal fte's ingezet voor invoering en bijhouding BAG per 1 WOZobjecten?,89,?,49?

4 pagina 4 van Tabel 32: Ondersteuning werkzaamheden WOZ, 214 Ondersteuning bij taxatie woningen Gemeentebelastingen Kennemerland zuid Gemeente zelf Gemeente zelf Ondersteuning bij taxatie nietwoningen 4value Tog Nederland Gemeente zelf Tabel 33: Softwarepakketten, 214 Systeem voor WOZadministratie PinkRoccade CiVision CentricGisvg PinkRoccade CiVision Taxatiesysteem woningen 4 value (4WOZ 2) Tog Nederland (Waarderingshuis) GeoTax (GTWOZ) Taxatiesysteem nietwoningen 4 value (4WOZ 2) Tog Nederland (Waarderingshuis) GeoTax Omvang WOZwerkzaamheden De meeste WOZwerkzaamheden, zoals marktanalyse, taxeren, verzenden beschikkingen en behandelen van bezwaar en beroep hangen samen met de grootte van de gemeente en de differentiatie in objectenbestand Daarnaast hangen specifieke werkzaamheden ook samen met bijvoorbeeld de mate waarin sprake is van nieuwbouw en verbouw van objecten en de hoeveelheid te analyseren marktgegevens Tabel 41:Omvang van de uitvoering van de Wet WOZ, 213 Aantal verleende bouwvergunningen Aantal verkooptransacties woningen Aantal verkooptransacties nietwoningen Kwaliteit uitvoering WOZwerkzaamheden Zowel de tijdigheid van verschillende WOZwerkzaamheden als het aantal gehonoreerde bezwaren kunnen worden gezien als kwaliteitsindicatoren voor de uitvoering van de Wet WOZ Het algemene oordeel van de Waarderingskamer is het resultaat van een toetsing van de kwaliteit van de WOZuitvoering In tabel 51 worden enkele van deze kwaliteitsindicatoren weergegeven Informatie over het aantal (gehonoreerde) bezwaren wordt in tabel 61 en verder gegeven: Tabel 51:Kwaliteitsaspecten, waardepeildatum 1 januari 213 Dagtekening WOZbeschikkingen met ingangsdatum 1 januari Datum gegevenslevering per 1 januari 214 aan de Belastingdienst Aantal geblokkeerde objecten Algemeen oordeel Goed Goed Goed Bron: Waarderingskamer Bezwaren Het behandelen van bezwaren is één van de meest arbeidsintensieve onderdelen van de WOZwerkzaamheden Naast de reguliere activiteiten gericht op de behandeling van bezwaren, ondernemen gemeenten steeds meer initiatieven om het vertrouwen van de belanghebbenden in de juistheid van de WOZwaarde te verhogen door meer informeel contact te hebben met de belanghebbenden Gemeenten ondernemen bijvoorbeeld in toenemende mate activiteiten om belanghebbenden een uitleg te geven op welke wijze zijn of haar WOZwaarde tot stand is gekomen Deze activiteiten kunnen bestaan uit telefoongesprekken of bezoeken van of aan belanghebbenden Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid heeft deze activiteiten ondernomen Ook worden deze activiteiten ingezet om bezwaren op een meer informele wijze af te handelen Op dit terrein heeft dit samenwerkingsverband concrete activiteiten ondernomen In de tabellen 61 en 62 wordt een aantal kengetallen over bezwaren onderverdeeld naar woningen en nietwoningen op een rijtje gezet Omdat het percentage ingediende bezwaren onder meer afhangt van de mate van verandering van de waarde ten opzichte van het voorgaande jaar, worden ook de waardeveranderingspercentages

5 pagina 5 van voor woningen en nietwoningen weergegeven In 213 heeft de Waarderingskamer aandacht besteed aan de bezwaren die door een gemachtigde zijn ingediend die werkt op basis van "no cure no pay" Ook hierover is informatie in de tabellen opgenomen Tabel 61: Kengetallen bezwaren woningen, 213 en 214 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Percentage woningen onder bezwaar 4,5%,9% 4,4% 1,4% 6,1% 13,8% Percentage van deze bezwaren die zijn ingediend door een "no cure no pay" bedrijf Gemiddelde stijgingspercentage WOZwaarde woningen 4,4% 6,% 3,7% % 17,6% 24,7% 7,8% % 16,7% 6,5% 3,% 6,% Gemiddelde duur afhandeling woningen onder bezwaar in dagen 144 nnb? nnb nnb Percentage van de woningen onder bezwaar waarvan het bezwaar (gedeeltelijk) is gehonoreerd (waarde verlaagd) Percentage van de woningen onder bezwaar door een bezwaar van een "no cure no pay" bedrijf", waarvan het bezwaar (gedeeltelijk) is gehonoreerd (waarde verlaagd) Totale waarde van de woningen onder bezwaar, zoals deze oorspronkelijk was beschikt Totale waarde van de woningen onder bezwaar, zoals deze geldt na de uitspraak op bezwaar Percentage waardevermindering woningen door afhandeling bezwaren Percentage woningen dat door bezwaarafhandeling een andere waarde heeft gekregen 62,7% nnb 61,2% nnb 42,9% nnb % nnb 72,5% nnb % nnb? nnb nnb? nnb nnb nnb nnb % nnb % nnb 5,48% nnb 2,7% nnb 2,7% nnb 2,6% nnb Tabel 62: Kengetallen bezwaren nietwoningen, 213 en 214 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Percentage nietwoningen onder bezwaar 1,1% 1,5% 3,9% 3,3% 5,% 5,% Percentage van deze bezwaren die zijn ingediend door een "no cure no pay" bedrijf Gemiddelde stijgingspercentage WOZwaarde nietwoningen 2,5% 4,9% 2,5% Gemiddelde duur afhandeling nietwoningen onder bezwaar in dagen Percentage van de nietwoningen onder bezwaar waarvan het bezwaar (gedeeltelijk) is gehonoreerd (waarde verlaagd) Percentage van de nietwoningen onder bezwaar door een bezwaar van een "no cure no pay" bedrijf", waarvan het bezwaar (gedeeltelijk) is gehonoreerd (waarde verlaagd) Totale waarde van de nietwoningen onder bezwaar, zoals deze oorspronkelijk was beschikt Totale waarde van de nietwoningen onder bezwaar, zoals deze geldt na de uitspraak op bezwaar Percentage waardevermindering nietwoningen door afhandeling bezwaren Percentage nietwoningen dat door bezwaarafhandeling een andere waarde heeft gekregen % 9,3% 5,%,% %,% 3,2% 4,% 3,% 144 nnb nnb nnb 59,% nnb 46,7% nnb 55,2% nnb % nnb,% nnb % nnb? nnb nnb? nnb nnb nnb nnb % nnb % nnb 1,9% nnb 5,3% nnb 1,8% nnb 2,1% nnb Kosten uitvoering Wet WOZ Voor deelname aan deze Benchmark WOZ is aan de gemeente gevraagd om voor de jaren 212 en 213 de gemaakte kosten en uren op te geven Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid heeft hieraan niet voldaan Het samenwerkingsverband heeft aangegeven, dat zij in de organisatie geen eenduidige scheiding kan maken in de verantwoording van de bestede tijd/kosten tussen WOZwerkzaamheden en aangrenzende werkzaamheden, zoals belastingheffing en realisering en bijhouding BAG Gevraagd is om de WOZkosten uit te splitsen naar kosten van eigen personeel, kosten voor inhuur van tijdelijke/gespecialiseerde medewerkers en kosten voor uitbesteding Voor de opgave van de uren van eigen personeel heeft het samenwerkingsverband geen gebruik gemaakt van een tijdschrijfsysteem Daarnaast is gevraagd onderscheid te maken naar vijf belangrijke deelgebieden van werkzaamheden plus een restcategorie De door het samenwerkingsverband opgegeven kosten zijn hieronder weergegeven De vergelijking van de kosten per werkproces moet wel met de nodige voorzichtigheid gebeuren Het is soms

6 pagina 6 van moeilijk om bepaalde werkzaamheden in één van de rubrieken in te delen Het is mogelijk, dat de ene gemeente deze werkzaamheden onder 'beheer WOZadministratie' heeft ondergebracht, terwijl een andere gemeente hetzelfde werkproces onder 'marktanalyse' heeft opgegeven Dezelfde voorzichtigheid is geboden bij de vergelijking van de kosten per personele inzet Immers de aard van de kosten hangt sterk af van de gekozen wijze van uitvoering Gemeenten die veel werkzaamheden uitbesteden, zullen minder kosten voor eigen personeel hebben en meer kosten voor uitbesteding en vice versa Tabel 71 Kosten over het jaar 213, onderverdeeld naar werkzaamheden en personele inzet Rubriek Personeelskosten Kosten inhuur Beheer WOZadministratie Marktanalyse Waardebepaling Waardevaststelling Bezwaar/beroep Overig Kosten uitbesteding Materiële kosten Contract Materiële kosten waarvan Proces en Griffiekosten 2* Salariskosten1* Overheadkosten per object 19,21 19,68 1* De gemeente heeft gebruik gemaakt van DARtarieven voor de opgave van de salaris en overheadkosten voor eigen personeel 2* De gemeente heeft aangegeven dat ze geen scheiding van bestede tijd/kosten kan aanbrengen tussen WOZ en andere taken Tabel 72: Kosten over het jaar 212, onderverdeeld naar werkzaamheden en personele inzet Rubriek Beheer WOZadministratie Personeelskosten Kosten inhuur Kosten uitbesteding Materiële kosten per object Marktanalyse Waardebepaling Waardevaststelling Bezwaar/beroep

7 pagina 7 van Overig Contract Materiële kosten Salariskosten Overheadkosten Bij de vergelijking van de kosten in het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid met andere gemeenten is de eenvoudigste vergelijking te maken door de totale kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ per WOZobject te vergelijken In onderstaand overzicht is dit gedaan voor de totale kosten gemaakt in de jaren 212 en 213 Tabel 73: Vergelijking gemiddelde kosten per object over de jaren 212 en 213 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid WOZkosten per object in 212 WOZkosten per object in 212 (personeelskosten en overhead op basis van DARtarieven) 22,9 27,32 35,62 27,32 WOZkosten per object in ,21 25,71 WOZkosten per object in 213 (personeelskosten en overhead op basis van DARtarieven) 35,8 19,68 39,2 35,8 Het is van belang om niet alleen naar de totale WOZkosten te kijken, maar ook naar de kosten van de voornaamste werkzaamheden en van de personele inzet Door deze vergelijking van werkzaamheden en personele inzet ontstaat meer inzicht in de wijze waarop de uitvoering van de WOZ in een gemeente is georganiseerd In de volgende grafieken zijn de gemiddelde kosten per werkproces, respectievelijk per personele inzet weergegeven Voor een betere vergelijking zijn de kosten weergegeven op basis van de (doorrekening met) DARtarieven: Figuur 71: Gemiddelde kosten per object naar de verschillende werkzaamheden, 213

8 pagina 8 van Figuur 72 Gemiddelde kosten per object naar personele inzet, 213 Figuur 73: Gemiddelde kosten per object naar de verschillende werkzaamheden, 212 Figuur 74: Gemiddelde kosten per object naar personele inzet, 212

9 pagina 9 van Circa 75% van de totale WOZkosten bestaat uit kosten van het eigen personeel van een gemeente(inclusief overhead) In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze kosten in detail: Tabel 74: Personeelskosten in detail, 213 * Het verschil in tarieven wordt veroorzaakt door een andere mix van salarisschalen in gemeenten Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Opgegeven aantal uren WOZwerkzaamheden Aantal uren per 1 WOZobjecten Aantal fte's ingezet voor werkzaamheden WOZ 4,46 2,64, Aantal uren per fte Directe personeelskosten per uur Directe personeelskosten per uur volgens DARtarieven* Overheadkosten per uur Overheadkosten per uur volgens DARtarieven* Percentage overheadkosten 51% % 47% Percentage overheadkosten volgens DARtarieven* 51% 53% 47% Totale personeelskosten per uur Totale personeelskosten per uur volgens DARtarieven* Totale personeelskosten per 1 WOZobjecten Totale personeelskosten per 1 WOZobjecten volgens DARtarieven*

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ

WAARDERINGSKAMER. Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ WAARDERINGSKAMER Handreiking interne beheersingsmaatregelen WOZ Tekst vastgesteld op: 27 augustus 2009 2 HANDREIKING INTERNE BEHEERSINGSMAATREGELEN WOZ 1. Inleiding De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie

De WOZ Goudgerand Breder gebruik WOZ-informatie De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie Platform waardering onroerende zaken Juli 2008 Dit rapport is voorbereid door de Commissie Breder gebruik WOZ-informatie van het Platform Waardering Onroerende

Nadere informatie

Brede maatschappelijke waarde van de Wet WOZ

Brede maatschappelijke waarde van de Wet WOZ Brede maatschappelijke waarde van de Wet WOZ Een eerste verkenning juli 2003 werkgroep Vastgoedinformatie Inhoud 1 Maatschappelijke waarde van de WOZ 3 1.1 Inleiding 3 2 Financiële en fiscale toepassingen

Nadere informatie

Vraagbaak waardebepaling. in het kader van de Wet WOZ

Vraagbaak waardebepaling. in het kader van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER Vraagbaak waardebepaling in het kader van de Wet WOZ Een antwoord op de meest gestelde vragen over de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ Tekst vastgesteld op: 25 juni 2008 1 VRAAGBAAK

Nadere informatie

Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek fiche 10

Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek fiche 10 Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek fiche 10 Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek

Nadere informatie

Maximale hypotheek en energielabels

Maximale hypotheek en energielabels Maximale hypotheek en energielabels Maximale hypotheek en energielabels Nibud, 2012 Voorwoord Extra hypotheek voor energiebesparende maatregelen of woningen met een zuinig energielabel, het Nibud geeft

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage

Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage April 2014 Inhoudsopgave Pagina Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 6 2. Onderzoeksaanpak 9 3. Resultaten 14 Bijlagen 24 Bijlage 1 deelnemende

Nadere informatie

Uitbesteden Belastingwerkzaamheden

Uitbesteden Belastingwerkzaamheden Uitbesteden Belastingwerkzaamheden Zorgeloze dienstverlening voor een scherpe prijs De visie en werkwijze van nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Uitbesteden als nieuwe trend Blz. 03 Hoofdstuk 2 Doelgericht

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Eindrapportage 12 december 2011 SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang

Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang Kosten toezicht en handhaving onder de Wet kinderopvang Eindrapport Cebeon, 5 april 2007 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding, doel en vragen onderzoek... 3 1.2 Medewerking GGD en en gemeenten...

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

2* : 1 2 NOV 2014. K. ê j&iïiii lc n si ê T. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/5JOI U/Qjb Met vriendelijke groet,

2* : 1 2 NOV 2014. K. ê j&iïiii lc n si ê T. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/5JOI U/Qjb Met vriendelijke groet, Van: Bijlagen: SIS Postbus Brief quickscan Externe inhuuroverijssel.pdf; Quickscan Externe inhuur Overijssel.pdf; Persbericht Rekenkamer Oost - quickscan Externe inhuur Overijssel.pdf Van: Suzan Mathijssen

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtgever SZW Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, A. Kerckhaert, F. Westhof Onderzoek Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten: quickscan

Nadere informatie

Inleenscan 2013. Bedrijf X

Inleenscan 2013. Bedrijf X Inleenscan 2013 Bedrijf X Inleenscan 2013 Bedrijf X Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010 Rapport Nederland Den Haag, juni 2010 Leeswijzer Dit rapport is opgesteld in het kader van het Impulsprogramma Zwerfafval, in opdracht van de Stuurgroep zwerfafval. In het Impulsprogramma was opgenomen

Nadere informatie

Orderroutering Binck-Alex / TOM. Flash Boys in Nederland

Orderroutering Binck-Alex / TOM. Flash Boys in Nederland Orderroutering Binck-Alex / TOM Flash Boys in Nederland Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Order Routering... 5 Onderzoeksvraag... 7 Uitgevoerde tests... 8 Test Scenario s... 9 Duiding testresultaten

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie