GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL BOS EN LOMMER BESTEMMINGSPLAN LANDLUST. Onderdeel II: Voorschriften en bijzondere bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL BOS EN LOMMER BESTEMMINGSPLAN LANDLUST. Onderdeel II: Voorschriften en bijzondere bepalingen"

Transcriptie

1 GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL BOS EN LOMMER BESTEMMINGSPLAN LANDLUST Onderdeel II: Voorschriften en bijzondere bepalingen 21 november

2 VOORSCHRIFTEN EN BIJZONDERE BEPALINGEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk A. Inleidende bepalingen Art. 1. Begripsbepalingen Art. 2. Wijze van meten Art. 3. Hoogte-aanduidingen Hoofdstuk B. Bepalingen met betrekking tot de bestemmingen Art. 4. Centrumdoeleinden I (CI) Art. 5. Centrumdoeleinden II (CII) Art. 6. Woondoeleinden (W) Art. 7. Maatschappelijke doeleinden (M) Art. 8. Bedrijfsdoeleinden (B) Art. 9. Tuinen (T) Art. 10. Voortuinen (Vt) Art. 11. Verkeersareaal (Va) Art. 12. Verblijfsgebied (Vg) Art. 13. Water (Wa) Art. 14. Groenvoorzieningen (G) Art. 15. Primair waterkeringsdoeleinden Hoofdstuk C. Algemene bepalingen Art. 16. Gebruik van gronden en bouwwerken Art. 17. Algemene vrijstellingsbevoegdheden Art. 18. Algemene wijzigingsbevoegdheid Art. 19. Algemeen procedurevoorschrift Hoofdstuk D. Overgangs- en slotbepalingen Art. 20. Bouwen in strijd met het bestemmingsplan Art. 21. Gebruik in strijd met het bestemmingsplan Art. 22. Strafbepaling Art. 23. Titel Bijlagen bij de voorschriften Bijlage 1. Staat van Horeca-activiteiten Bijlage 2. Staat van Inrichtingen 2

3 Hoofdstuk A. Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze voorschriften en bijzondere bepalingen wordt verstaan onder: 1. het plan: het bestemmingsplan Landlust van het stadsdeel Bos en Lommer van de gemeente Amsterdam, zoals vervat in de plankaart en deze voorschriften, zijnde onderdeel I. 2. de plankaart: de tekening nummer LL-BP_241005, bestaande uit 1 kaartblad met bijbehorende verklaring, van het bestemmingsplan Landlust. 3. aan- en uitbouw: een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. 4. aan-huis-gebonden beroep: het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende aan- en uitbouwen worden uitgeoefend. 5. antennedrager: een antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne. 6. antenne-installatie: een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading, en de al dan niet in de techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie. 7. bedrijf: een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als niet zelfstandig onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen. 8. belhuis: een bedrijf dat zich in hoofdzaak richt op publiekgerichte dienstverlening op het gebied van telefoon- of faxvoorzieningen. 9. belwinkel: een bedrijf dat zich in hoofdzaak richt op detailhandel als ook op publiekgerichte dienstverlening op het gebied van telefoon- of faxvoorzieningen, mits deze niet meer dan 40% van het totale vloeroppervlak uitmaken. 10. bestemmingsgrens: een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak. 11. bestemmingsvlak: een op de plankaart aangegeven vlak met een zelfde bestemming. 12. bijgebouw: een vrijstaand, afzonderlijk van het hoofdgebouw in functioneel en bouwkundig opzicht te onderscheiden gebouw. 13. bouwen: 3

4 het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen en vergroten van een bouwwerk. 14. bouwhoogtescheidingslijn: een op de plankaart aangegeven lijn die de scheiding aangeeft tussen de gedeelten van een bestemmingsvlak waarvoor verschillende maximale bouwhoogten gelden. 15. bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door gelijke, of bij benadering gelijke hoogte, liggende vloeren is begrensd, met uitzondering van bijzondere bouwlagen. 16. bijzondere bouwlagen: kelders, souterrains, dakopbouwen en kappen. 17. bouwwerk: elke constructie van enige omvang, welke, hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 18. consumentverzorgende dienstverlening: het al dan niet bedrijfsmatig verlenen van diensten en bij dienstverlening behorende en/of daaraan verwante dienstverlening met overwegend een baliefunctie, zoals bank(filialen), reisbureaus, assurantiekantoren, makelaardijen en aan detailhandel verwante dienstverlening zoals kappers, schoenmakers en fietsenmakers. 19. consumentenvuurwerk: vuurwerk voor particulier gebruik. 20. dakopbouw: een bijzondere bouwlaag waarvan het vloeroppervlak ten hoogste 20% van het vloeroppervlak van de daaronder gelegen bouwlaag omvat. 21. detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ter verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 22. gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijk overdekt geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. 23. geluidsgevoelige objecten geluidsgevoelige objecten zoals bedoeld in artikel 82 lid 2 van de Wet Geluidhinder (16 februari 1979, Stb. 99, laatst gewijzigd 8 maart 2006, Stb. 530/53) en zoals genoemd in artikel 4 van het Besluit Grenswaarden binnen zones langs wegen (20 november 1981, Stb. 688, laatst gewijzigd 17 april 2002, Stb. 203 jo. 16 oktober 2002, Stb. 516). 24. hoofdgebouw: een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 25. horecabedrijf: een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waar zaalaccommodaties worden geëxploiteerd, niet zijnde een hotel of (jeugd)herberg. 26. kantoor: beroeps- of bedrijfsmatige werkruimte(n) die door hun indeling en aard bestemd zijn om overwegend gebruikt te worden voor het verrichten van administratieve werkzaamheden en/of wetenschappelijk gebruik. 4

5 27. kap: een bijzondere bouwlaag die geheel of gedeeltelijk door een dakconstructie is omgeven welke uit tenminste twee elkaar snijdende, hellende vlakken bestaat. 28. kelder: een bijzondere bouwlaag waarbij de vloer van de bovengelegen bouwlaag maximaal 0,50 meter boven het gemiddelde aangrenzende straatpeil is gelegen. 29. maatschappelijke voorzieningen: educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening als ook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen, mits deze detailhandel of horeca niet meer dan 30% van het totale vloeroppervlak uitmaken. 30. nutsvoorzieningen: voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie. 31. prostitutiebedrijf: een bedrijf waar seksuele diensten tegen een materiële vergoeding worden aangeboden. 32. seksinrichting: een gebouw of een gedeelte van een gebouw waarin handelingen en/of vertoningen plaatsvinden van erotische en/of pornografische aard waaronder begrepen een prostitutiebedrijf. 33. souterrain: een bijzondere bouwlaag waarbij de vloer van de bovengelegen bouwlaag maximaal 1,50 meter boven het gemiddelde aangrenzende straatpeil is gelegen. 34. speelautomatenhal: een gebouw of een gedeelte van een gebouw waarin ten behoeve van het publiek meer dan twee speelautomaten of andere mechanische toestellen in de zin van artikel 30 van de Wet op de Kansspelen zijn opgesteld. 35. Staat van Horeca-activiteiten: de Staat van Horeca-activiteiten die van deze voorschriften deel uitmaakt. 36. Staat van Inrichtingen: de Staat van Inrichtingen die van deze voorschriften deel uitmaakt. 37. waterkering dit is een strook grond dat het achterliggende gebied beschermt tegen inundatie (onder water lopen) 38. woonboot: een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt als of is bestemd tot woonverblijf. 39. woonschip een woonboot die herkenbaar is als een van origine varend schip en die, naar gelang het type schip, in elk geval is voorzien van originele kenmerken zoals een stuurhut, een roer, gangboorden, een luikenkap, een mast en zwaarden; in geen geval mag het schip voorzien zijn van een opbouw die niet als authentiek kan worden aangemerkt. 40. woonvaartuig 5

6 een woonboot met een casco dat herkenbaar is als dat van een van origine varend schip, waaronder begrepen een dekschuit met daarop een gehele of gedeeltelijke opbouw die niet als authentiek kan worden aangemerkt. 41. woonark: een woonboot, niet zijnde een woonschip, of woonvaartuig dat feitelijk niet geschikt is om mee te varen en dat wordt gebruikt als, of is bestemd tot woon- en/of nachtverblijf. 6

7 Artikel 2. Wijze van meten Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 1. de breedte, lengte en diepte van een gebouw: tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidsmuren. 2. de oppervlakte van een gebouw: tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidsmuren. 3. de bouwhoogte van een gebouw: tussen de bovenkant van het gebouw en het peil, met inbegrip van antennes, liftkokers, schoorstenen, en andere ondergeschikte bouwdelen. 4. de goot (of boeibord)hoogte van een gebouw de hoogte gemeten tussen de bovenkant van goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel en het peil; met dien verstande dat: a. indien zich op de achterzijde van een gebouw één of meer dakkapellen of dakopbouwen bevinden waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 70% van de gevelbreedte, de goot of boeibord van de dakkapel of dakopbouw als goot- of boeibordhoogte wordt aangemerkt; b. indien zich op de voorzijde van een gebouw één of meer dakkapellen of dakopbouwen bevinden waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 50% van de gevelbreedte, de goot of boeibord van de dakkapel of dakopbouw als goot- of boeibordhoogte wordt aangemerkt. 5. de bouwhoogte van een extra bouwlaag: tussen de bovenkant van de bouwlaag en de bovenkant van het dak. 6. de bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde: tussen het hoogste punt van het bouwwerk en het gemiddeld aangrenzend peil; bij constructies worden de werken in verticale stand meegerekend. 7. de bouwhoogte van een antenne-installatie: tussen de voet van de antennedrager en het hoogste punt van de antenne-installatie; indien de antennedrager aan de gevel van een gebouw wordt bevestigd wordt gemeten tussen het punt waarop de antenne met antennedrager het dakvlak kruist en het hoogste punt van de antennedrager. 8. de begrenzing van de onderscheidene bestemmingen: door middel van meting op de plankaart met een nauwkeurigheidsgraad van 1,00 meter. 9. bebouwingspercentage: een op de plankaart of in de voorschriften aangegeven maximum bebouwingspercentage geeft aan hoeveel van het bestemmingsvlak ten hoogste mag worden bebouwd met gebouwen en overkappingen. Bij het ontbreken van een percentage mag het bestemmingsvlak volledig worden bebouwd, tenzij in hoofdstuk B anders is bepaald. 10. de bouwhoogte van een dakterrasafscheiding: tussen het hoogste punt van de dakterrasafscheiding en de bovenkant van het dak. 11. peil: a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van die weg (ter plaatse van de hoofdingang); b. in andere gevallen, waar de hoofdingang niet onmiddellijk aan een weg grenst en voor bouwwerken, geen gebouw zijnde: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 7

8 12. bedrijfsvloeroppervlak: het totale vloeroppervlak van een kantoor, winkel, bedrijf of voorziening met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten. 13. dubbeltelbepaling: gronden, welke in aanmerking zijn genomen bij het verlenen van een bouwvergunning, waaraan uitvoering is of kan worden gegeven, blijven in de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 8

9 Artikel 3. Hoogteaanduidingen Voor de maximaal toelaatbare bouw- en goothoogte van gebouwen dienen onverminderd het bepaalde in lid 3 en hoofdstuk B en behoudens eventuele vrijstelling de op de plankaart aangegeven hoogten in acht genomen te worden. De in lid 1 bedoelde hoogten mogen met maximaal 5 meter worden overschreden door antennes, niet zijnde schotelantennes en met maximaal 3 meter door schotelantennes inclusief antennedrager, satellietontvangers, schoorstenen, liftkokers, zonnepanelen, trappenhuizen en andere ondergeschikte bouwdelen, tenzij in hoofdstuk B anders is bepaald. lid 3: De maximaal toelaatbare bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag tenzij in hoofdstuk B of de overige voorschriften anders is bepaald ten hoogste bedragen: - erf- en terreinafscheidingen: 2 meter - erf- en terreinafscheidingen in de bestemming Voortuinen : 1 meter - lichtmasten: 9 meter - overig straatmeubilair: 6 meter - vrijstaande antennes ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder techniekkast: 15 meter - schotelantennes inclusief antennedrager: 3 meter - speeltoestellen 9 meter - overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 meter 9

10 Hoofdstuk B. Bepalingen met betrekking tot de bestemmingen Artikel 4. Centrumdoeleinden I (CI) doeleindenomschrijving De gronden, op de plankaart bestemd voor Centrumdoeleinden I (CI), zijn aangewezen: A. tot en met de eerste bouwlaag voor gebouwen ten dienste van: - detailhandel - consumentverzorgende dienstverlening, met dien verstande dat belhuizen niet zijn toegestaan - horecabedrijven in de categorieën I, III en IV, zoals genoemd in de Staat van Horecaactiviteiten - maatschappelijke voorzieningen (met uitzondering van geluidsgevoelige objecten) - toegangen tot woningen in de tweede bouwlaag en hoger een en ander met inbegrip van daarbij behorende kelders, bergingen en andere nevenruimten. B. voor wat betreft de tweede bouwlaag en hoger voor woningen met inbegrip van daarbij behorende bergingen en andere nevenruimten. C. voor bouwwerken geen gebouw zijnde. voorschriften omtrent bouwen en gebruik Op en onder de in lid 1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de daar beschreven doeleinden. lid 3: Voor het bouwen gelden de aanwijzingen en aanduidingen op de plankaart, met dien verstande dat: - de maximaal toegestane bouwhoogte van hoofdgebouwen mag worden overschreden door dakterrasafscheidingen, met een bouwhoogte van ten hoogste 1,20 meter gemeten vanaf de bovenkant van het hoofdgebouw en door toegangsconstructies van maximaal 0,50 meter gemeten vanaf de bovenkant van het hoofdgebouw; - het dakterras en de dakterrasafscheidingen op een afstand van ten minste 1,70 meter uit de voorgevel worden gebouwd. lid 4: Met betrekking tot de in de leden 1 en 2 genoemde gronden, bebouwing en functies gelden voorts de volgende maxima: Horeca categorieën I, III en IV: Gezamenlijk aantal vestigingen: 6 maximaal vloeroppervlak per vestiging: 250 m 2 Belwinkels: Gezamenlijk aantal vestigingen: 1 10

11 lid 5: De in lid 1 genoemde woningen mogen tevens worden gebouwd en gebruikt ten behoeve van het uitoefenen van aan huis gebonden beroepen, met dien verstande dat de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft, hiertoe ten hoogste 40% van het vloeroppervlak van een woning gebruikt wordt en het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend. lid 6: De eventueel onbebouwd blijvende delen van de in lid 1 genoemde gronden mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming van de aangrenzende gronden. 11

12 Artikel 5. Centrumdoeleinden II (CII) doeleindenomschrijving De gronden, op de plankaart bestemd voor Centrumdoeleinden II (CII), zijn aangewezen: A. Tot en met de eerste bouwlaag voor gebouwen ten dienste van: - detailhandel - consumentverzorgende dienstverlening, met dien verstande dat belhuizen en belwinkels niet zijn toegestaan - horecabedrijven in de categorieën I en IV, zoals genoemd in de Staat van Horecaactiviteiten - maatschappelijke voorzieningen (met uitzondering van geluidsgevoelige objecten) - bedrijven uit de categorieën I en II (met uitzondering van garagebedrijven), zoals genoemd in de Staat van Inrichtingen - kantoren - toegangen tot woningen in de tweede bouwlaag en hoger alsmede B. Ter plaatse van de nadere aanwijzing (w) overal voor wonen, met dien verstande dat zodra het gebruik als wonen is gewijzigd in de onder A. genoemde functies, een functiewijziging terug naar wonen niet is toegestaan. C. Ter plaatse van de Bos en Lommerweg 98 t/m 120 en 77 t/m 161 voor horecabedrijven uit categorie III, zoals genoemd in de Staat van Horeca-activiteiten; D. tevens ter plaatse van het adres: - Bloys van Treslongstraat 52/54 ten dienste van een inrichting voor motorvoertuigen; - Bos en Lommerweg 70 ten dienste van een seksinrichting; E. een en ander met inbegrip van daarbij behorende kelders, bergingen en andere nevenruimten; F. voor wat betreft de tweede bouwlaag en hoger voor woningen met inbegrip van daarbij behorende bergingen en andere nevenruimten; G. voor bouwwerken geen gebouwen zijnde. voorschriften omtrent bouwen en gebruik Op en onder de in lid 1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de daar beschreven doeleinden. 12

13 lid 3: Voor het bouwen gelden de aanwijzingen en aanduidingen op de plankaart, met dien verstande dat: a. ter plaatse van de nadere aanwijzing (o) mag de op de plankaart aangegeven maximaal toelaatbare bouwhoogte worden overschreden met één extra bouwlaag, met dien verstande dat: - de bouwhoogte van de extra bouwlaag ten hoogste 3,40 meter mag bedragen; - de extra bouwlaag ten minste 1,70 meter uit de voorgevel dient te worden gebouwd; b. de op de plankaart aangegeven maximaal toelaatbare bouwhoogte en de onder a aangegeven maximale hoogte van de extra bouwlaag mogen worden overschreden door dakterrassen, met dien verstande dat: lid 4: - dakterrasafscheidingen een bouwhoogte van ten hoogste 1,20 meter kennen, gemeten vanaf de bovenkant van het hoofdgebouw of vanaf de bovenkant van de extra bouwlaag; - toegangsconstructies een bouwhoogte van ten hoogste 0,50 meter kennen, gemeten vanaf de bovenkant van het hoofdgebouw of vanaf de bovenkant van de extra bouwlaag; - het dakterras en de dakterrasafscheidingen op een afstand van ten minste 1,70 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd en in het geval van dakterrassen op de extra bouwlaag op 1,70 meter uit de voorgevel van de extra bouwlaag worden gebouwd. - geen dakterrassen zijn toegestaan ter plaatse van de op de plankaart als zodanig aangegeven panden. horeca categorieën I, III en IV: - gezamenlijk aantal vestigingen voor wat betreft de Bos en Lommerweg 98 t/m 120 en 77 t/m 161: 8 - gezamenlijk aantal vestigingen voor wat betreft de overige straten: 5 detailhandel, horeca, kantoren en bedrijven: - maximaal vloeroppervlak per vestiging: 250 m 2 alsmede ter plaatse van de Bos en Lommerweg 117 voor een detailhandelsvestiging van maximaal 750 m 2 - bij bedrijven ten hoogste 25% van het bedrijfsvloeroppervlak per vestiging is bestemd voor gebruik ten behoeve van opslag lid 5: De in lid 1 genoemde woningen mogen tevens worden gebouwd en gebruikt ten behoeve van het uitoefenen van aan huis gebonden beroepen, met dien verstande dat de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft, hiertoe ten hoogste 40% van het vloeroppervlak van een woning gebruikt wordt en het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend. lid 6: Met betrekking tot de in lid 1 sub D genoemde functies geldt, dat indien dit gebruik zich wijzigt, het betreffende pand niet opnieuw ten behoeve van die functie in gebruik mag worden genomen. lid 7: De eventueel onbebouwd blijvende delen van de in lid 1 genoemde gronden mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming van de aangrenzende gronden. 13

14 Artikel 6. Woondoeleinden (W) doeleindenomschrijving De gronden, op de plankaart bestemd voor Woondoeleinden (W), zijn aangewezen voor gebouwen bevattende woningen met inbegrip van daarbij behorende kelders, bergingen en andere nevenruimten, alsmede voor bouwwerken geen gebouwen zijnde. voorschriften omtrent bouwen en gebruik Op en onder de in lid 1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de daar beschreven doeleinden. lid 3: Voor het bouwen gelden de aanwijzingen en aanduidingen op de plankaart, met dien verstande dat: a. ter plaatse van de nadere aanwijzing (o) mag de op de plankaart aangegeven maximaal toelaatbare bouwhoogte worden overschreden met één extra bouwlaag, met dien verstande dat: - de bouwhoogte van de extra bouwlaag ten hoogste 3,40 meter mag bedragen; - de extra bouwlaag ten minste 1,70 meter uit de voorgevel dient te worden gebouwd; b. de op de plankaart aangegeven maximaal toelaatbare bouwhoogte en de onder a aangegeven maximale hoogte van de extra bouwlaag mogen worden overschreden door dakterrassen en met dien verstande dat: - dakterrasafscheidingen een bouwhoogte van ten hoogste 1,20 meter kennen, gemeten vanaf de bovenkant van het hoofdgebouw of vanaf de bovenkant van de extra bouwlaag; - toegangsconstructies een bouwhoogte van ten hoogste 0,50 meter kennen, gemeten vanaf de bovenkant van het hoofdgebouw of vanaf de bovenkant van de extra bouwlaag; - het dakterras en de dakterrasafscheidingen op een afstand van ten minste 1,70 meter uit de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd en in het geval van dakterrassen op de extra bouwlaag op 1,70 meter uit de voorgevel van de extra bouwlaag worden gebouwd. - geen dakterrassen zijn toegestaan ter plaatse van de op de plankaart als zodanig aangegeven panden. c. de gronden, welke op de plankaart nader zijn aangegeven als onderdoorgangen, tot een hoogte van minimaal 3,50 meter niet mogen worden bebouwd. Met betrekking tot de op de plankaart aangegeven onderdoorgangen in de Anna van Burenstraat geldt een minimum hoogte van 4,50 meter. lid 4: De in lid 1 genoemde woningen mogen tevens worden gebouwd en gebruikt ten behoeve van het uitoefenen van aan huis gebonden beroepen, met dien verstande dat de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft, hiertoe ten hoogste 40% van het vloeroppervlak van een woning gebruikt wordt en het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend. lid 5: De eventueel onbebouwd blijvende delen van de in lid 1 genoemde gronden mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming van de aangrenzende gronden. 14

15 Artikel 7. Maatschappelijke doeleinden (M) doeleindenomschrijving De gronden, op de plankaart bestemd voor Maatschappelijke doeleinden (M), zijn aangewezen voor: A. gebouwen en voorzieningen ten dienste van maatschappelijke voorzieningen, zoals omschreven in artikel 1 sub 29, met inbegrip van daarbij behorende kelders, bergingen en andere nevenruimten. B. tuinen en erven. C. bouwwerken geen gebouwen zijnde. voorschriften omtrent bouwen en gebruik Op en onder de in lid 1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de daar beschreven doeleinden. lid 3 Met betrekking tot de in de leden 1 en 2 genoemde gronden, bebouwing en functie gelden de aanduidingen op de plankaart en de volgende bepaling: - ter plaatse van de nadere aanwijzing (g) geen geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen mogen worden gerealiseerd. 15

16 Artikel 8. Bedrijfsdoeleinden (B) doeleindenomschrijving lid 1 De gronden, op de plankaart bestemd voor Bedrijfsdoeleinden (B) zijn aangewezen voor gebouwen ten dienste van bedrijven uit categorie I en II van de Staat van Inrichtingen en met inbegrip van daarbij behorende, kelders, bergingen en andere nevenruimten, alsmede voor bouwwerken geen gebouwen zijnde. voorschriften omtrent bouwen en gebruik Op en onder de in lid 1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de aldaar omschreven doeleinden, met dien verstande, dat het oppervlak van de bij een bedrijf behorende kantoorruimte per vestiging maximaal 40% mag bedragen. lid 3 Voor het bouwen gelden de aanwijzingen en aanduidingen op de plankaart. lid 4: De eventueel onbebouwd blijvende delen van de in lid 1 genoemde gronden mogen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming van de aangrenzende gronden. 16

17 Artikel 9. Tuinen (T) doeleindenomschrijving De gronden, op de kaart bestemd voor Tuinen (T), zijn aangewezen voor tuinen. voorschriften omtrent bouwen en gebruik Op de in lid 1 genoemde gronden mogen uitsluitend bijgebouwen en aan- en uitbouwen alsmede bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming, alsmede ten dienste van de bestemming van de aangrenzende hoofdbebouwing worden gebouwd, met dien verstande dat: a. de diepte van een aan- of uitbouw aan het hoofdgebouw ten hoogste 2,50 meter bedraagt; b. het gezamenlijke grondoppervlak van bijgebouwen en aan- en uitbouwen ten hoogste 50% van de bij het hoofdgebouw behorende tuin bedraagt; c. het gezamenlijke grondoppervlak van bijgebouwen ten hoogste 30 m² bedraagt; d. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw bedraagt, vermeerderd met 0,25 meter tot ten hoogste 4,00 meter; e. de bouwhoogte van bijgebouwen ten hoogste 3,00 meter bedraagt; f. dakterrassen uitsluitend zijn toegestaan op aan- en uitbouwen; g. de hoogte van de dakterrasafscheidingen ten hoogste 1,20 meter bedraagt, gemeten vanaf de bovenkant van de aan- of uitbouw; h. aan- en uitbouwen uitsluitend mogen worden gebruikt overeenkomstig het gebruik van het bijbehorende hoofdgebouw. lid 3: Als verboden gebruik als bedoeld in artikel 16 lid 1 van deze voorschriften wordt in elk geval aangemerkt het gebruik van de in lid 1 genoemde gronden ten dienste van het parkeren van motorvoertuigen alsmede van opslagdoeleinden. 17

18 Artikel 10. Voortuinen (Vt) doeleindenomschrijving: De gronden, op de kaart bestemd voor Voortuinen (Vt), zijn aangewezen voor voortuinen. voorschriften omtrent bouwen en gebruik Op de in lid 1 genoemde gronden mogen uitsluitend erfafscheidingen met een maximum bouwhoogte van 1 meter worden gebouwd. lid 3: Als verboden gebruik als bedoeld in artikel 16, lid 1 van deze voorschriften wordt in elk geval aangemerkt het gebruiken of laten gebruiken van de in lid 1 genoemde gronden ten dienste van het parkeren van motorvoertuigen. 18

19 Artikel 11. Verkeersareaal (Va) doeleindenomschrijving De gronden, op de plankaart bestemd voor Verkeersareaal (Va), zijn aangewezen voor: A. rijwegen, fiets- en voetpaden B. in- en uitritten ten behoeve van gebouwde parkeervoorzieningen C. bebouwing ten dienste van ondergrondse huisvuilverzamelsystemen D. ongebouwde parkeervoorzieningen E. geluidwerende voorzieningen F. groen- en speelvoorzieningen G. voor zover gelegen onder de op de plankaart nader aangegeven bruggen, tevens voor vaarwater voorschriften omtrent bouwen en gebruik Op en onder de in lid 1 genoemde gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 19

20 Artikel 12. Verblijfsgebied (Vg) doeleindenomschrijving De gronden, op de plankaart bestemd voor Verblijfsgebied (Vg), zijn aangewezen voor: A. verblijfsgebied met inbegrip van daarbij behorende voetpaden, speelvoorzieningen en groenvoorzieningen B. bebouwing ten dienste van ondergrondse huisvuilverzamelsystemen C. daar waar op de plankaart nader aangeduid met (v), tevens voor een speelvijver D. bouwwerken geen gebouwen zijnde voorschriften omtrent bouwen en gebruik Op en onder de in lid 1 genoemde gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. lid 3: Als verboden gebruik als bedoeld in artikel 16, lid 1 van deze voorschriften wordt in elk geval aangemerkt het gebruiken of laten gebruiken van de in lid 1 genoemde gronden voor het parkeren van motorvoertuigen. 20

21 Artikel 13. Water (Wa) doeleindenomschrijving De gronden, op de plankaart bestemd voor Water (Wa), zijn aangewezen voor: A. vaarwater, sierwater, afwateringskanalen en aan het water grenzende groenvoorzieningen B. ter plaatse van de aanduiding brug tevens voor verkeersareaal ten behoeve van de aangrenzende bestemmingen C. daar waar op de plankaart nader aangeduid, tevens voor ligplaatsen voor woonboten voorschriften omtrent bouwen en gebruik Op de in lid 1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van de aldaar omschreven bestemming, worden gebouwd. lid 3: Met betrekking tot de in lid 1 genoemde woonboten gelden de volgende maxima: aantal: lengte: breedte: hoogte: 13 woonboten 35 meter 8 meter 6 meter lid 4: Als verboden gebruik, als bedoeld in artikel 16, lid 1 van deze voorschriften, wordt in elk geval aangemerkt: A. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als ligplaats of aanlegplaats voor woonboten, bedrijfsschepen en binnenvaartschepen buiten de op de kaart daarvoor nader aangeduide locaties B. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als opslag-, stort-, of bergplaats van andere al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte beheer en het normale onderhoud van de gronden. 21

22 Artikel 14. Groenvoorzieningen (G) doeleindenomschrijving De gronden, op de plankaart bestemd voor Groenvoorzieningen (G), zijn aangewezen voor groenvoorzieningen met inbegrip van daarbij behorende fiets- en voetpaden, speelvoorzieningen, sierwater en kademuren. voorschriften omtrent bouwen en gebruik Op en onder de in lid 1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de aldaar omschreven bestemming worden gebouwd. lid 3: Als verboden gebruik als bedoeld in artikel 16, lid 1 van deze voorschriften wordt in elk geval aangemerkt het gebruik of laten gebruiken van de in lid 1 genoemde gronden voor het parkeren van motorvoertuigen alsmede voor tuinen. 22

23 Artikel 15. Primair waterkeringsdoeleinden doeleindenomschrijving: De gronden, op de plankaart bestemd voor Primair waterkeringsdoeleinden, zijn primair aangewezen voor dijken, kaden, dijksloten en andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering. voorschriften omtrent bouwen en gebruik Op de in lid 1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de aldaar omschreven bestemming worden gebouwd. vrijstelling lid 3: Bouwwerken ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemmingen zijn op deze gronden slechts toelaatbaar indien daarvoor vrijstelling door het Dagelijks Bestuur is verleend. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd vrijstelling te verlenen indien het belang van de waterkering niet onevenredig wordt geschaad. lid 4: Alvorens omtrent het verlenen van vrijstelling ten behoeve van de secundaire bestemmingen te beslissen, wint het Dagelijks Bestuur schriftelijk advies in bij de beheerder van de waterkering omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten het belang van de waterkering niet onevenredig wordt geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden. 23

24 Hoofdstuk C. Algemene bepalingen Artikel 16. Gebruik van gronden en bebouwing Het is verboden gronden en bebouwing te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming en de daarbij gegeven voorschriften. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken als: a. opslagplaats voor bagger en grondspecie; b. opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw)materialen, afval, puin, grind of brandstoffen; c. uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen. lid 3: Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan gebouwen te gebruiken of te laten gebruiken voor: a. speelautomatenhallen; b. seksinrichtingen (onverlet het bepaalde in artikel 5, lid 1 sub D) en prostitutiebedrijven; c. inrichtingen ten behoeve van het verstrekken van verdovende middelen vallende onder de Opiumwet; d. de opslag van consumentenvuurwerk. lid 4: Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan: a. vormen van gebruik zoals bedoeld in lid 2 en 3, die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de grond ingevolge de bestemming, de doeleindenomschrijving en/of de overige voorschriften mag worden gebruikt; b. het opslaan van bouwmaterialen, puin en specie in verband met normaal onderhoud, dan wel ter verwezenlijking van de bestemming; c. het uitoefenen van detailhandel voorzover dit een normaal en ondergeschikt bestanddeel uitmaakt van de totale bedrijfsuitoefening, zoals ingevolge de voorschriften is toegestaan. lid 5: Het Dagelijks Bestuur verleent vrijstelling van het bepaalde in lid 1 indien strikte toepassing daarvan leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen gerechtvaardigd wordt. 24

25 Artikel 17. Algemene vrijstellingsbevoegdheden Algemene vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van geringe afwijkingen Het Dagelijks Bestuur is bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het plan, met dien verstande dat: a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10% wordt toegestaan; b. in het plangebied worden gebouwd: gebouwen ten dienste van nutsvoorzieningen (maximum bouwhoogte 4,00 meter, maximum vloeroppervlak 20 m 2 ) alsmede bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals gedenktekens, beeldende kunstuitingen, straatmeubilair, vrijstaande muren, trapconstructies, bebouwing ten behoeve van de opslag van afval en geluid- en windhinderbeperkende voorzieningen; c. de op de plankaart aangegeven bestemmings- en/of bebouwingsgrenzen met ten hoogste 2,00 meter worden overschreden ten behoeve van bordessen, buitentrappen, erkers, balkons, galerijen, luifels, lift- en trappenhuizen en andere ondergeschikte delen van gebouwen; Vrijstellingsbevoegdheid Staat van Inrichtingen Het Dagelijks Bestuur is bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in: a. Artikel 5 en 8 om bedrijven toe te laten in één categorie hoger dan de toegestane categorie, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm en getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de gelaten categorieën van de Staat van Inrichtingen; b. Artikel 5 en 8, om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Inrichtingen zijn genoemd, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de in de Staat van Inrichtingen opgenomen categorieën. lid 3: Vrijstelling wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken en slechts voorzover het voor de uitvoering van het plan strikt noodzakelijk is. 25

26 Artikel 18. Algemene wijzigingsbevoegdheid Algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van overschrijding bestemmingsgrenzen Het Dagelijks Bestuur is bevoegd de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voorzover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voorzover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3,00 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% vergroot worden. Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van Staat van Inrichtingen Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van deze voorschriften, het bestemmingsplan te wijzigen, in die zin, dat: a. Aan de Staat van Inrichtingen bedrijven en/of bedrijfsvormen worden toegevoegd; b. In de Staat van Inrichtingen opgenomen bedrijven en bedrijfssoorten worden ingedeeld bij een andere categorie. Artikel 19. Algemeen procedurevoorschrift Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid dienen de navolgende procedureregels in acht te worden genomen: a. het ontwerpbesluit tot wijziging ligt met bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage; b. het Dagelijks Bestuur maakt deze terinzagelegging tevoren in één of meerdere dag-, nieuws of huis-aan-huisbladen, die in de gemeente verspreid worden, en op de gebruikelijke wijze bekend; c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het naar voren brengen van zienswijzen; d. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het Dagelijks Bestuur zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerpbesluit. 26

27 Hoofdstuk D. Overgangs- en slotbepalingen Artikel 20. Bebouwing in strijd met het bestemmingsplan Een bouwwerk, dat op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan afwijkt van het plan en dat hetzij op het tijdstip van terinzagelegging, hetzij na dit tijdstip, is of wordt gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, mag, mits de bestaande afwijkingen niet worden vergroot: a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; b. geheel worden vernieuwd indien het bouwwerk door een calamiteit is tenietgegaan, mits de bouwvergunning is aangevraagd binnen 2 jaar nadat het bouwwerk is tenietgegaan. Onder het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen worden in elk geval de in lid 3 van artikel 4, lid 3 onder a. en b. van de artikelen 5 en 6 begrepen bouwmogelijkheden. lid 3: Het Dagelijks Bestuur is bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1 ten behoeve van vergroting van horizontale en verticale afmetingen die niet meer bedraagt dan 10% van de oppervlakte, respectievelijk hoogte. lid 4: Het Dagelijks Bestuur is bevoegd vrijstelling te verlenen van de termijn genoemd in lid 1 onder b. voorzover dit vanwege een ter zake dienende civielrechtelijke procedure noodzakelijk is. Artikel 21. Gebruik in strijd met het bestemmingsplan Het gebruik en het laten gebruiken van gronden en bouwwerken dat afwijkt van het plan op het tijdstip waarop dat onherroepelijk van kracht wordt, mag worden voortgezet. Wijziging van het in lid 1 bedoelde gebruik is slechts toegestaan indien hierdoor de bestaande afwijkingen van het plan naar aard en/of intensiteit niet worden vergroot. lid 3: Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing op gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen tot dat tijdstip geldende plan daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan en waartegen wordt of alsnog kan worden opgetreden. 27

28 Artikel 22. Strafbepaling Overtreding van het bepaalde in artikel 16, lid 1 van deze voorschriften wordt aangemerkt als een strafbaar feit, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet op de Economische delicten. Artikel 23. Titel Dit plan kan worden aangehaald onder de naam Bestemmingsplan Landlust. 28

Inhoud van de voorschriften 1

Inhoud van de voorschriften 1 Inhoud van de voorschriften 1 Hoofdstuk I Inleidende bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 7 Artikel 3 Hoogteaanduidingen 8 Hoofdstuk II Bestemmingen en gebruik 9 Artikel

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 INHOUD VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN 2 ARTIKEL 3. ANTI-DUBBELTELBEPALING 2 ARTIKEL 4. VERWIJZING NAAR KAART 2 ARTIKEL 5. VRIJSTAANDE WONINGEN. 3 ARTIKEL 6.

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: R05

Regels. Kenmerk: R05 Regels Kenmerk: 1581-06-R05 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Wonen 4 Hoofdstuk 3 Algemene regels

Nadere informatie

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat

Regels. Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat 2 bestemmingsplan Groene Scheg- Oldenzaalsestraat (vastgesteld) Inhoudsopgave Regels Groene Scheg- Oldenzaalsestraat Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. oktober bestemmingsplan supermarkt meerndijk 24

VOORSCHRIFTEN. oktober bestemmingsplan supermarkt meerndijk 24 VOORSCHRIFTEN oktober 2005 VOORSCHRIFTEN Inhoud: Blz. HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 Begrenzing en benaming 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 1 Artikel 3 Wijze van meten en berekenen 4

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN"

Regels bestemmingsplan 3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN" - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 3e herziening

Nadere informatie

N307 Passage Dronten (9071)

N307 Passage Dronten (9071) N307 Passage Dronten (9071) blad 2 van 16 Inhoudsopgave Regels 5 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 7 Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Verkeer 11

Nadere informatie

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom GEMEENTE HILLEGOM REGELS onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom Hillegom, april 2010 INHOUDOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 4 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg Bijlage 1 Wegverkeerslawaai 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 1 124.14734.00 Adviesbureau RBOI Bijlage 2 Brieven overlegreacties 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 2 124.14734.00 Adviesbureau

Nadere informatie

Bouwen Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

Bouwen Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk. Artikel 1 BEGRIPPEN Aan-huis-verbonden beroep Dienstverlenende beroepen en medische dan wel paramedische praktijken, die in een woning worden uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate, dat wil

Nadere informatie

Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg

Regels, behorende bij 1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Regels, behorende bij "1 e herziening Uitwerkingsplan Mortiere fase 4 van het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg Opdrachtgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071)

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Revisie Datum 19 juni 2015 Auteur(s) Opdrachtgever datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave 19 juni

Nadere informatie

Inhoud van de voorschriften

Inhoud van de voorschriften Inhoud van de voorschriften Hoofdstuk I Inleidende bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 4 Hoofdstuk II Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 3 Natuurgebied (N) 5 Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening 10 Artikel 4 Maatschappelijk

Nadere informatie

Brandweerkazerne Halfweg

Brandweerkazerne Halfweg Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk1 Artikel 1 Artikel 2 Inleidende regels Begrippen Wijze van meten 4 4 6 Hoofdstuk2 Artikel 3 Artikel 4 Bestemmingsregels Maatschappelijk Verkeer 7 7 8 Hoofdstuk3 Artikel

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6. Hoofdstuk 3 Algemene regels 8. Hoofdstuk 4 Slotregel 10

Inhoudsopgave. Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6. Hoofdstuk 3 Algemene regels 8. Hoofdstuk 4 Slotregel 10 REGELS Behorende bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro inzake de realisatie van 37 woningen en winkelruimte op de locatie Westeind- Schooldwarsstraat Papendrecht, 11 augustus 2010 2 Inhoudsopgave Regels

Nadere informatie

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs Voorschriften 160.00.09.31.00.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Recreatieterrein 7 Artikel 4 Agrarische

Nadere informatie

Inhoud van de voorschriften 1

Inhoud van de voorschriften 1 Inhoud van de voorschriften 1 Hoofdstuk I Inleidende bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk II Bestemmingsbepalingen 9 Artikel 3 Algemene bepaling in verband

Nadere informatie

1 van 4 25 4 2012 13:15

1 van 4 25 4 2012 13:15 1 van 4 25 4 2012 13:15 HOOFDSTUK INLEIDENDE REGELS 1 In deze regels wordt verstaan onder: 1 Begrippen 1 Plan: het bestemmingsplan 'Mijnbouwlocatie Rodewolt' van de gemeente Winsum. 2 Bestemmingsplan:

Nadere informatie

Regels Bestemmingsplan Uitbreiding zorgcentrum Dekelhem, Gieten

Regels Bestemmingsplan Uitbreiding zorgcentrum Dekelhem, Gieten Regels Bestemmingsplan Uitbreiding zorgcentrum Dekelhem, Gieten Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5

Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5 Regels 0375-20-R02 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestemmingsregels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingen 6 Artikel 3 Groen 6 Artikel 4 Tuin 7 Artikel 5 Wonen 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Cultuur en ontspanning 7 Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 7 Artikel 3 GROEN 7 Artikel 4 TUIN 8 Artikel 5 VERKEER

Nadere informatie

Voorontwerp Bestemmingsplan Schepenlaan/Koopvaardersplantsoen

Voorontwerp Bestemmingsplan Schepenlaan/Koopvaardersplantsoen Voorontwerp Bestemmingsplan Schepenlaan/Koopvaardersplantsoen Stadsdeel Amsterdam-Noord Gemeente Amsterdam Inhoud 1 Inleidende bepalingen 1.1 Begripsbepalingen...3 1.2 Wijze van meten en berekenen...6

Nadere informatie

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Regels, behorende bij het bestemmingsplan "Grooterkamp" van de gemeente Lochem Wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLANVOORSCHRIFTEN. behorende bij het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen d.d. 29 januari 1992 afd. SI nr. 14/1992

BESTEMMINGSPLANVOORSCHRIFTEN. behorende bij het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen d.d. 29 januari 1992 afd. SI nr. 14/1992 2 BESTEMMINGSPLANVOORSCHRIFTEN behorende bij het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen d.d. 29 januari 1992 afd. SI nr. 14/1992 3 HOOFDSTUK I DEFINITIES In het plan wordt verstaan onder: A. B. c. 6. het

Nadere informatie

9.2.1 Algemene bouwregels Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

9.2.1 Algemene bouwregels Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 9 Gemengd 9.1 Bestemmingsomschrijving 9.2 Bouwregels 9.3 Specifieke gebruiksregels 9.4 Afwijken van de gebruiksregels 9.1 Bestemmingsomschrijving De voor "Gemengd" aangewezen gronden zijn bestemd

Nadere informatie

Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg)

Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg) VOORSCHRIFTEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende het bestemmingsplan 'Brabantse Poort XI' (Van Rosenburgweg) HOOFDSTUK I DEFINITIES In het plan wordt verstaan onder: A 1 het plan: het onderhavige bestemmingsplan,

Nadere informatie

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 7 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1 (ged)

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 7 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1 (ged) Voorschriften, 7 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1 (ged) 1 2 3 Inhoud: Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 1 Artikel 1 Relatie met het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)'... 1 Artikel

Nadere informatie

identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp

identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp Teylingen Hortusplein bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp

Nadere informatie

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde;

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde; No. 40 493 1990 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij het wijzigingsplan Brakkenstein 1985X, vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Nijmegen d.d.

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI Rotterdam / Middelburg 44 52101.14056.00 Adviesbureau RBOI 45 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan het bestemmingsplan Kinderdagverblijf Schoolstraat 24 van de gemeente Zuidplas. 1.2 bestemmingsplan de

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7 Regels Inhoud Blz. Hoofdstuk I Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk II Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Verkeer 4 Hoofdstuk III Algemene regels 5 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: a. plan: het bestemmingsplan Scholenzone Hanzekwartier Dronten 2041 van de gemeente Dronten; b. bestemmingsplan:

Nadere informatie

REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug REGELS Ontwerp bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 Gemeente Utrechtse Heuvelrug - 1 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje

Bestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje Gemeente Amsterdam Bestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje Ontwerp blz. 3 Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Hoofdstuk 2 Artikel 3 Hoofdstuk 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: a. Aanbouw Bebouwing ter uitbreiding en ten dienste van de hoofdbebouwing. b.

Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: a. Aanbouw Bebouwing ter uitbreiding en ten dienste van de hoofdbebouwing. b. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: a. Aanbouw Bebouwing ter uitbreiding en ten dienste van de hoofdbebouwing. b. Aanduiding: een geometrisch bepaald vlak of figuur,

Nadere informatie

bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9"

bestemmingsplan Boomkwekerij nabij Akkerweg 9 bestemmingsplan "Boomkwekerij nabij Akkerweg 9" Inhoudsopgave Regels 3 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Agrarisch - Bomenteelt 7 3

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN SINT JANSHOF PARTIËLE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN SINT JANSTEEN REGELS. Regels - Bestemmingsplan Sint Janshof - 1

BESTEMMINGSPLAN SINT JANSHOF PARTIËLE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN SINT JANSTEEN REGELS. Regels - Bestemmingsplan Sint Janshof - 1 BESTEMMINGSPLAN SINT JANSHOF PARTIËLE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN SINT JANSTEEN REGELS Regels - Bestemmingsplan Sint Janshof - 1 INHOUDSOPGAVE H1. Inleidende regels 3 Artikel 1. Begrippen 3 Artikel 2. Wijze

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST REGELS van het bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Den Dolder van de GEMEENTE ZEIST Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Begrippen: bebouwing één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

Begrippen: bebouwing één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. Beleidsregels voor de toepassing van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo. 1. Voor een toetsing van een aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan "2e herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Haaswijkweg west 116"

Regels bestemmingsplan 2e herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Haaswijkweg west 116 Regels bestemmingsplan "2e herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Haaswijkweg west 116" - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 2e herziening

Nadere informatie

Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen

Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen Wijzigingsplan: `Heide 45 Swalmen Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Wonen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Bestemmingsplanregels

Bestemmingsplanregels Bestemmingsplanregels 02816.002bp12 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied...

Nadere informatie

... Voorschriften ... 116.01.00.00.11.vrs

... Voorschriften ... 116.01.00.00.11.vrs Voorschriften 116.01.00.00.11.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Verkeersdoeleinden 7 Artikel 4 Groenvoorzieningen

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan Windturbines Netterden - Azewijn

Regels. Bestemmingsplan Windturbines Netterden - Azewijn 2 3 Inhoudsopgave 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 7 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Windturbine 9 3 Algemene regels 11 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling 11

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

Voorschriften januari 2007

Voorschriften januari 2007 Voorschriften januari 2007 Inhoudsopgave Paragraaf I. Definities 1 Artikel 1. Begripsbepalingen... 1 Artikel 2. Wijze van meten... 4 Paragraaf II. Gedetailleerde bestemming 5 Artikel 3. Woongebouwen...

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

Verkeers- en verblijfsdoeleinden. Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening Algemene vrijstellingsbevoegdheid

Verkeers- en verblijfsdoeleinden. Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening Algemene vrijstellingsbevoegdheid Voorschriften Bestemmingsplan "Haarboer" Inhoudsopgave Paragraaf I Paragraaf II Paragraaf III Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplanvoorschriften

Bestemmingsplanvoorschriften Bestemmingsplanvoorschriften 3 Hoofdstuk I Definities In het plan wordt verstaan onder: A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. 1. 2. het plan: het onderhavige wijzigingsplan, zijnde de beide kaarten en deze voorschriften;

Nadere informatie

8. bestaande situatie: bestaande bouwwerken in combinatie met bestaand gebruik (functie);

8. bestaande situatie: bestaande bouwwerken in combinatie met bestaand gebruik (functie); HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1: Begrippen In deze voorschriften wordt verstaan onder: 1. het plan: het uitwerkingsplan Ser i Bentana; 2. aanduiding: een geometrisch bepaald vlak of figuur,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

Oranjekwartier Noord

Oranjekwartier Noord Oranjekwartier Noord Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Verkeer 7 Artikel 4 Wonen 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl R e g e l s 090.00.05.31.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998, Partiële herziening Nieuwe Schulpweg 18

Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998, Partiële herziening Nieuwe Schulpweg 18 Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998, Partiële herziening Nieuwe Schulpweg 18 Regels Status ontwerp Januari 2011 NL.IMRO.0373.BPG09002NWSCHLPW18-B001 Opgesteld door: John Dekker A&O Zinnia-Advies AMA-design

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

het plan: het onderhavige uitgewerkte plan, zijnde de kaart en deze voorschriften;

het plan: het onderhavige uitgewerkte plan, zijnde de kaart en deze voorschriften; No. 37 243 1978 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij de uitwerking van een gedeelte van het bestemmingsplan Groenewoud 1971-A der gemeente Nijmegen (plan Groenewoud 1971-E ),

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Hoofdstuk 3 Algemene regels Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels...

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Hoofdstuk 3 Algemene regels Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels... Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 13 Hoofdstuk 3 Algemene regels... 21 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels... 25 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 7 Antidubbeltelregel 9 Artikel 8 Algemene bouwregels 10 Artikel 9 Algemene ontheffingsregels 11

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 7 Antidubbeltelregel 9 Artikel 8 Algemene bouwregels 10 Artikel 9 Algemene ontheffingsregels 11 Inhoud Blz. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 5 Artikel 3 Bedrijf - Mijnbouw 5 Artikel 4 Groen 6 Artikel 5 Sport 7 Artikel

Nadere informatie

Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg"

Voorschriften aan projectbesluit Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg" - 1 - HOOFDSTUK 1 Begrippen Artikel 1 Begrippen 1.1 het projectbesluit de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende

Nadere informatie

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels Transformatorstation Vijfhuizen Regels 2 inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008).

Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008). Broek 6, 8 en 10 te Sevenum Deze standaard is gebaseerd op de Bro (juni 2007) en SVBP2008 (22 februari 2008). Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein van

Nadere informatie

R e g e l s rgl

R e g e l s rgl R e g e l s 247.00.10.39.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o f d s t u k 1 I n l e i d e n d e r e g e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 10 H o o f d s t u k 2 B e s t e m m i n g

Nadere informatie

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden.

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden. Artikel 21 Wonen 21.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, parkeervoorzieningen, watergangen waterretentievoorzieningen

Nadere informatie

bebouwingspercentage: een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van het bouwvlak van het bouwperceel dat maximaal mag worden bebouwd.

bebouwingspercentage: een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van het bouwvlak van het bouwperceel dat maximaal mag worden bebouwd. Deel HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1: Begrippen plan: (digitaal) het bestemmingsplan Lisserbroek 1 e herziening van de gemeente Haarlemmermeer. bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

s-heerenberg, Zeddamseweg 13-19

s-heerenberg, Zeddamseweg 13-19 Bestemmingsplan s-heerenberg, Zeddamseweg 13-19 Gemeente Montferland Datum: 20 juni 2012 Projectnummer: 110780 ID: NL.IMRO.1955.bpsgshbcntzweg1319-on01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN

INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN C voorschriften INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 Begripsbepalingen art. 2 Wijze van meten art. 3 Hoogtebepalingen art. 4 Vrijstelling voor bouwwerken en geringe afwijkingen

Nadere informatie

pompstation Breehei te Leunen REGELS

pompstation Breehei te Leunen REGELS pompstation Breehei te Leunen REGELS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Bedrijf 6 Hoofdstuk 3 Algemene

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: 0856-11-V01

Regels. Kenmerk: 0856-11-V01 Regels Kenmerk: 0856-11-V01 Inhoudsopgave 1. Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 2. Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Groen 4 Artikel 4 Horeca 5 Artikel 5 Verkeer 7 3. Algemene

Nadere informatie

Inhoud van de voorschriften 1

Inhoud van de voorschriften 1 Inhoud van de voorschriften 1 Hoofdstuk I Inleidende bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk II Bestemmingsbepalingen 9 Artikel 3 Algemene bepaling in verband

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS REGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 2 ARTIKEL 1 Begrippen... 2 ARTIKEL 2 Wijze van meten... 4 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 ARTIKEL 3 Wonen... 6 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS... 8 ARTIKEL 4 Antidubbeltelbepaling...

Nadere informatie

Bussum. Winkelcentrum Koekoeklaan. bestemmingsplan. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Bussum. Winkelcentrum Koekoeklaan. bestemmingsplan. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Bussum Winkelcentrum Koekoeklaan bestemmingsplan 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Bussum Winkelcentrum Koekoeklaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0381.BP2009B001003-va01

Nadere informatie

Bestemmingsplan Memlinghof Gemeente Krimpen aan den IJssel

Bestemmingsplan Memlinghof Gemeente Krimpen aan den IJssel Bestemmingsplan Memlinghof Gemeente Krimpen aan den IJssel Regels bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Wijze van

Nadere informatie

1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 - Begrippen 2 Artikel 2 - Wijze van meten 5

1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 - Begrippen 2 Artikel 2 - Wijze van meten 5 Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 - Begrippen 2 Artikel 2 - Wijze van meten 5 2. BESTEMMINGSREGELS 6 Artikel 3 - Agrarisch (A) 6 Artikel 4 - Wonen - Vrijstaand (W-V) 7 3. ALGEMENE REGELS

Nadere informatie

Bestemming Verblijfsrecreatieve

Bestemming Verblijfsrecreatieve BIJLAGE 3 Bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden 1 Artikel Verblijfsrecreatieve doeleinden Bestemmingsomschrijving De voor verblijfsrecreatieve doeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Artikel 4: Woondoeleinden 2

Artikel 4: Woondoeleinden 2 05-01-03 blz 17 Artikel 4: Woondoeleinden 2 4. 1. Bestemmingsomschrijving De voor woondoeleinden 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1: ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN Artikel 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN In dit plan wordt verstaan onder 1 het plan: het bestemmingsplan Keijzershof, vervat in deze voorschriften en de plankaart;

Nadere informatie

I algemene bepalingen 1

I algemene bepalingen 1 INHOUD II voorschriften I algemene bepalingen 1 artikel 1 begripsomschrijvingen 1 artikel 2 wijze van meten 2 artikel 3 werking van bouwgrenzen 2 artikel 4 bestaande afstanden en andere maten 2 artikel

Nadere informatie

Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090)

Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Partiële herziening van het bestemmingsplan Dronten Zuidelijk Deel (1090) Code 02-11-06.01 / 31-10-06 GEMEENTE DRONTEN 02-11-06.01

Nadere informatie

NL.IMRO BP001PH

NL.IMRO BP001PH pagina 1 van 7 Regels Plan: Status: Plantype: IMRO-idn: Bestemmingsplan De Lutte partiele herziening Dorpstraat 3 De Lutte ontwerp bestemmingsplan NL.IMRO.0168.03BP001PH05-0301 Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

Gemeente Schijndel. Bestemmingsplan: regels. Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01. Bijzonderheden. Datum besluit. Datum publicatie.

Gemeente Schijndel. Bestemmingsplan: regels. Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01. Bijzonderheden. Datum besluit. Datum publicatie. Gemeente Schijndel Bestemmingsplan: regels Poortgebouw Nieuwe Eerdsebaan, nieuwbouw BGH Accountants & Adviseurs Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01 Fase Voorontwerp Ontwerp Vastgesteld Van kracht Raad

Nadere informatie

Gemeente Roermond. Bestemmingsplan Heide 62 Swalmen. Opdrachtgever: Gemeente Roermond Afdeling Plannen en projecten Markt 31 Roermond

Gemeente Roermond. Bestemmingsplan Heide 62 Swalmen. Opdrachtgever: Gemeente Roermond Afdeling Plannen en projecten Markt 31 Roermond Gemeente Roermond Bestemmingsplan Heide 62 Swalmen Opdrachtgever: Gemeente Roermond Afdeling Plannen en projecten Markt 31 Roermond Status: Vastgesteld 17 december 2009 NL.IMRO.0957.BPW0000163 I. Regels

Nadere informatie

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 VOORSCHRIFTEN Inhoud Blz. HOOFDSTUK I INLEIDENDE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 HOOFDSTUK II BESTEMMINGSBEPALINGEN 7 Artikel 3 Wonen 7 Artikel 4 Parkeererven 8 Artikel

Nadere informatie

Wijzigingsplan Groenedijk 1 te Ouddorp. Gemeente Goeree-Overflakkee. Planstatus: vastgesteld wijzigingsplan Datum: 27 september 2016

Wijzigingsplan Groenedijk 1 te Ouddorp. Gemeente Goeree-Overflakkee. Planstatus: vastgesteld wijzigingsplan Datum: 27 september 2016 Wijzigingsplan Groenedijk 1 te Ouddorp Gemeente Goeree-Overflakkee Regels Planstatus: vastgesteld wijzigingsplan Datum: 27 september 2016 Planidentificatie: NL.IMRO.1924.ODPGroenedijk1-BP30 Inhoud 1 Inleidende

Nadere informatie

Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout

Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN ARTIKEL 3. BEDRIJFSDOELEINDEN ARTIKEL 4. SLOOP- EN BOUWBEDRIJF ARTIKEL 5. WONEN ARTIKEL 6. AGRARISCHE

Nadere informatie