Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;"

Transcriptie

1 Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /NVD. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SURFACE TREATMENT BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR ALUMINIUMBEHANDELING, GELEGEN TE 2300 TURNHOUT, GROTENHOUTLAAN 1, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE. De Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten; Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 21 juni 2005 ingediend door de NV Surface Treatment Belgium, gevestigd Grotenhoutlaan 1 te 2300 Turnhout strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een inrichting voor aluminiumbehandeling, gelegen te 2300 Turnhout, Grotenhoutlaan 1, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-M-726e, verder te exploiteren en te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend : een afvalwaterzuiveringsinstallatie met lozing van het effluent met 2C-stoffen op RWA, met een max. debiet van 6,5 m³/u, 150 m³/d en m³/j (vergund ); spuitcabine van 26 kw, voorzien van filterinstallatie met filterdoek (vergund a.2); moffeloven van 7,2 m³ (vergund - 4.4); koelinstallaties van 3 x 5 kw en 2 x 53 kw tot een totaal vermogen van 241 kw (vermindering met 68 kw door vervanging en herrubricering ); opslag van 290 kg giftige stoffen (uitbreiding met 265 kg ); opslag van kg irriterende, schadelijke, corrosieve en oxiderende stoffen (vermindering met kg ); inrichting voor het fysisch behandelen van metalen met 1 straalinstallatie van 22 kw (vermindering met 28, 35 kw ); installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van de 10 spoelbaden en de 16 behandelingsbaden van l (vermindering met l ); 2 stookinstallaties van resp. 509 kw en 291 kw en 2 gasaerothermen van elk 32 kw tot een totaal vermogen van 864 kw (vermindering met 396 kw ); Gelet op het feit dat volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld: het lozen van max. 3,5 m³/d en 750 m³/j huishoudelijk afvalwater (vermelding debiet - 3.3); een transformator van kva en 3 gelijkrichters van resp. 150 kva, 240 kva en 120 kva (vervangen van 4 gelijkrichters van 2 x 148 kw, 406 kw, 260 kw ); stallen van 1 heftruck, 1 veeg- en schrobmachine en 1 bestelwagen (15.1.1); een compressor van 15 kw (vermindering met 15 kw door het buiten dienst stellen van 1 compressor van 15 kw ); opslag van 180 l verf op solventbasis, oplosmiddelen en aceton (vermindering met 620 l ); Koningin Elisabethlei Antwerpen 1 T F

2 2 / 18 opslag van 230 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (uitbreiding met 30 kg 17.4); labo voor kwaliteitscontrole ( ); 3 platenwisselaars met een inhoud van 2 x 29 l en 23 l (uitbreiding met 6 l ); Gelet op het feit dat volgende niet-ingedeelde inrichtingen worden gemeld : 3 batterijladers van resp. 5,7 kw, 2,3 kw en 0,18 kw; machines voor metaalbewerking met een totaal vermogen van 3,28 kw; Vlaremrubricering volgens aanvrager: a ; Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag: Besluit nr f2 dd. 22 mei 1986 van de Bestendige Deputatie houdende vergunning voor de exploitatie van een inrichting voor de oppervlaktebehandeling van aluminium voor een termijn verstrijkend op 22 mei 2006; Er werden verscheidene uitbreidingen en wijzigingen op de basisvergunning verleend; Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 26 mei 2005 en werd vervolledigd op 21 juni 2005; op het feit dat op datum van 4 juli 2005 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem; Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 29 augustus 2005 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend; Gelet op het gunstig advies dd. 22 augustus 2005 van het College van Burgemeester en Schepenen van Turnhout; op volgende elementen uit dit advies : 1. Ruimtelijke Ordening: a) Ligging volgens gewestplan Turnhout, in gebied voor milieubelastende industrie. b) Type bebouwing: open. c) Afstand tot andere zones Gewestplan: - op circa 300 meter van agrarisch gebied met ecologische waarde - op circa 300 meter van natuurgebied - op circa 600 meter van agrarisch gebied - op circa 600 meter van gebied voor verblijfsrecreatie - op m van een grondwaterwinning voor openbare drinkwatervoorziening - op circa 800 m van een op- en afrit van de autosnelweg E34. d) Bouwvergunningen overheid ref. datum voorwerp CBS Bouwen nijverheidsgebouw CBS 124/ Uitbreiden bedrijfsgebouw CBS 205/ Uitbreiden waterzuiveringsinstallatie CBS 210/ Uitbreiden industriegebouw en bijbouwen waterzuiveringsinstallatie Naar aanleiding van het onderzoek kan worden gesteld dat de gevraagde verdere exploitatie en verandering verenigbaar is met de ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften, mits goede inpassing van de inrichting in de omgeving. 2. Er werd geen plaatsbezoek afgelegd. 3. Milieuhygiëne:

3 3 / 18 a) De milieuvergunningsaanvraag heeft tot doel de hermachtiging van de huidige activiteiten van het bedrijf met regularisering van een aantal activiteiten. b) De activiteiten van Surface Treatment situeren zich op het vlak van oppervlaktebehandeling van aluminium. Dit metaal wordt geanodiseerd waardoor het sterker wordt en mede door een laag soortelijk gewicht o.a. kan worden aangewend in de luchtvaartindustrie. Anodiseren wordt tevens toegepast als voorbehandeling bij het lakken van aluminium. De lak hecht zich na een speciale voorbehandeling zeer goed op de oxidelaag. Anodiseren is een elektrochemische techniek om aluminium(legeringen) te voorzien van een sterke, goed afsluitende oxidelaag. Hiertoe wordt eerst de reeds van nature op het aluminium aanwezige oxidelaag, die minder sterk is, verwijderd in een bad met natronloog. De anodiseerlaag wordt dan via elektromagnetische weg in een verdund zwavelzuurbad aangebracht. Door anodisering van aluminium wordt o.a. voorkomen dat dit metaal corrodeert (afhankelijk van de legering). c) In de inrichting is een spuitcabine en een moffeloven aanwezig. Deze installaties zijn echter nog weinig in gebruik. Het spuiten gebeurt in combinatie met een voorbehandeling zoals chromateren of anodiseren en wordt enkel aangewend om de voorbehandelde materialen op bv. hun verfbindend karakter te testen. d) Het beperkte metaalbewerkingatelier dient om de kaders te ontwerpen waaraan de te anodiseren voorwerpen worden opgehangen waarna ze in de baden kunnen worden gedompeld. Eens het kader goed bevonden is, wordt de productie ervan uitbesteed aan een gespecialiseerd metaalbewerkingsbedrijf. e) In de exploitatie wordt veelvuldig gestraald om producten te recycleren. De oude deklagen van de producten worden verwijderd door het stralen met glasparel, aluminiumoxide- of kunststofparels. f) Beschrijving van de aan te wenden procédés: - De hoofdactiviteit van Surface Treatment bestaat uit het opbrengen van metaaloxidelaag op een product door middel van een elektrolytisch proces. De productieactiviteit bestaat er dus in om nieuwe materialen (aluminium) te anodiseren alsook gebruikt en aangetast geanodiseerd materiaal te heranodiseren. Het materiaal dient daartoe verschillende stappen in een productiestraat te doorlopen. Het proces voltrekt zich door indompeling van de materialen in de diverse baden van de productiestraat, al of niet uitgerust met warmte-elementen en al of niet voorzien van elektrische doorstroming. Deze baden zijn gevuld met specifieke chemicaliën. Afhankelijk van de aluminiumlegering en het uiteindelijk gewenste resultaat, worden de materialen volgens een welbepaald processchema in de baden ondergedompeld. Er wordt gebruik gemaakt van procesbaden waarin het werkstuk in zijn geheel wordt gedompeld. - Het productieproces bestaat in grote lijnen uit de volgende stappen: aanvoer en opspannen van de te bewerken producten; voorbewerking (ontvetten, beitsen, activeren); hoofdbewerking (aanbrengen van een metaallaag/conversielaag); nabewerking (pigmenteren, sealen, drogen); afspannen, opslag en afvoer van het bewerkte product. - Hierna volgen de verschillende baden van de productiestraat: Ontvettingsbad K-15 (never dump): deze kuip is gevuld met een zwak alkalische zeepoplossing die natriumcarbonaat en borax bevat. Door indompeling worden de producten ontvet. Dierlijke vetten worden verzeept terwijl de synthetische oliën geëmulgeerd worden. Alkalisch beitsbad (never dump): deze kuip is gevuld met 1N natriumhydroxide oplossing bijgemengd met BK 690. Door indompeling in dit bad (50 C) wordt de aanwezige oxidelaag op het aluminium verwijderd. Spoelbad: De spoelbaden worden direct of indirect d.m.v. een cascade systeem voorzien van grondwater. De spoelbaden worden continu ververst. Via de overloop stroomt het spoelwater naar het opvangbassin waarin de gehele productiestraat opgesteld staat. Tijdens het wegstromen van het spoelwater vanuit dit

4 4 / 18 opvangbassin is er een meesleep van chemische restproducten. Via een apart en gescheiden leidingsysteem komt het spoelwater terecht in een neutralisatietank waar het gemengd wordt en automatisch op de juiste zuurtegraad wordt gebracht. Het geneutraliseerde water stroomt verder via een overloop naar het zuiveringssysteem. Spot 1 zuur beitsen (never dump): Dit bad is gevuld met 150 g/l salpeterzuur en heeft als doel de ingenestelde alkalische resten van de verschillende legeringen (koper, lood..) op te lossen en te neutraliseren. De inhoud van dit bad wordt niet geloosd. Spoelbad (never dump) Spoelbad Zwart impregneerbad inkleurbed: Door indompeling in dit bad wordt het poreuze aluminiumoxide verzadigd m.b.v. koolstof BK43. Dit bad wordt éénmaal per twee jaar opgehaald (in principe is dit een never dump bad). Spoelbad Ano bad 1/ type 0 (never dump): In dit bad wordt m.b.v. elektrolyse een aluminiumoxide gevormd. Deze laag is afhankelijk van het systeem hard tot zeer hard en meer of minder poreus. De elektrolyt samenstelling is variabel en bevat verdunde an- en/of organische zuren. De basissamenstelling is veelal verdund zwavelzuur. Dit procesbad is voorzien van een zuurretardatiesysteem voor terugwinning van het zuur. Spoelbad Ano bad 1/ type I (never dump) Ano bad 1/ type II (never dump) Spoelbad Spot2/ zuiver (never dump) Spoelbad Warm spoelbad Spoelbad Ontvetting 2/ zuiver (never dump) Nevel/ droogtunnel Surlon KE-bad (never dump): Surlon is een emulsie op waterbasis dewelke na verdamping reageert met de luchtvochtigheid. Het wordt gevolgd door een spoelbad. Watersealing 1: De baden bevatten kokend water met een ph van 6,5 met 1 g/l BK923 als toevoegmiddel. Indompeling in dit bad dicht d.m.v. hydratatie de resterende poriën. Watersealing 2 Watersealing 3 Watersealing na dichromaat (never dump): De inhoud van de indompelkuip bestaat uit kokend water waarin 5% natriumchromaat is opgelost en waarvan de zuurtegraad 6 bedraagt. Door sealing krijgt het materiaal een betere corrosiebestendigheid. Warm spoelbad: Dit spoelbad heeft een retour naar het volgende bad. Het bevat water met een temperatuur van maximaal 60 C. Sproeispoelbad (never dump): Het betreft hier een spaarbad dat als doel heeft bepaalde concentraten nooit rechtstreeks in contact te brengen met de doorstroomspoelbaden om zo gevaarlijke chemische reacties te vermijden. Chromateerbad (never dump): Dit bad bevat chromaat in de concentratie van 5 g/l. Bij indompeling worden de producten geanodiseerd wat een voorbehandeling is op het lijmen of het primen. De inhoud van dit bad wordt niet geloosd. g) Toetsing van het productieproces aan de BBT: - Hergebruik spoelwaters: Waar mogelijk wordt momenteel spoelwater hergebruikt. Een aantal spoelbaden komen niet in aanmerking voor gebruik van gerecupereerd

5 5 / 18 spoelwater aangezien het water van onberispelijke kwaliteit moet zijn. Het betreft het spottingbad, het inkleurbad en de sealing. Het bijkomend plaatsen van spoelbaden en cascadesystemen kan wegens plaatsgebrek niet worden overwogen. - Topspraysystemen: Het voornaamste voordeel van topspraysystemen bestaan in het verminderen van het waterverbruik. De productielijn is uitgerust met 4 topspraysystemen (ontvetting, beits, sealing dc, spoelen na alodinebad). Bijkomende topspraysystemen zullen niet meer geplaatst worden gezien het beperkt gunstig effect dat nog kan verwacht worden. - Elektrolytterugwinning: Alle procesbaden voor anodisatie zijn uitgerust met elektrolytterugwinning (zuurretardatie). Deze techniek zorgt ervoor dat het aluminiumgehalte van de procesbaden laag wordt gehouden, waardoor de stroomdichtheid in het bad wordt behouden en bijgevolg de energiekost zal afnemen. Tevens wordt het elektrolyt gerecupereerd wat een verlaagd chemicaliëngebruik tot gevolg heeft. Als derde voordeel wordt minder zuur afvalwater geproduceerd. - Never dump baden: Door het installeren van filtersystemen op diverse processtappen dienen de betreffende baden niet meer te worden afgelaten wat een vermindering van de afvalwaterproductie tot gevolg heeft. Er werd een optimalisatie aangebracht met betrekking tot de organisatie van de baden. De chroomhoudende baden zijn ondergebracht in een aparte badenkelder. Hierdoor zal de inhoud van chroombevattende baden en de morsvloeistoffen apart worden verzameld en afgevoerd. De Cr 6+ -belasting van het geloosde afvalwater is hierdoor sterk afgenomen. - Verminderen van Al-belasting in het afvalwater: Aluminium wordt vooral vrijgesteld in de materiaalafdragende baden: het alkalisch beitsbad en de anodiseerbaden. Wat deze procesbaden betreft, zal het aluminium in het afvalwater terechtkomen via het regeneraat van de zuurretardatiesystemen die op de procesbaden zijn geïnstalleerd. De concentratie aan aluminium in het beitsbad kan oplopen tot 60 g/l. Het regeneraat bevat aluminiumconcentraties in de grootteorde van 5 g/l. Voor het beitsbad is momenteel geen technologie voorhanden om het aluminium met een procesgeïntegreerde techniek uit het water te halen zodat de standtijd van het beitsbad kan worden verlengd. Er werden reeds technologieën uitgetest maar deze gaven aanleiding tot verkleuring van het behandelde materiaal zodat deze technologieën niet verder konden worden overwogen. Het toepassen van elektrolyse, voor de recuperatie van aluminium onder metallische vorm, op het regeneraat van de specifieke ionenwisselaars van de retardatiesystemen was tot nog toe niet succesvol zodat dit alternatief werd verlaten. - Langere uitlooptijden en oprekmethode: Momenteel krijgt het personeel van nv Surface Treatment Belgium reeds een doorgedreven training om optimale uitlooptijden en oprekmethodes toe te passen. Door de variatie in procescombinaties en de variaties in de structuur en de vormen van de behandelde voorwerpen is het mogelijk om één optimale uitlooptijd of oprekmethode voorop te stellen. Elke behandeling, elk voorwerp vereist een andere uitlooptijd en oprekmethode. Het is hier voornamelijk de ervaring van de werknemers van Surface Treatment en de voortdurende training die hiermee gepaard gaat die in een optimale keuze van uitlooptijd en oprekmethode kan resulteren. - Waterzuivering: De spoelwaterbehandeling en concentraatbehandeling zijn gescheiden. Het spoelwater wordt opgevangen in de mengput waar het geneutraliseerd wordt. Om deze neutralisatie te optimaliseren werd een menger geïnstalleerd. Vervolgens loopt het spoelwater naar twee bezinkingsbekkens waar de aluminiumvlokken kunnen bezinken. De overloop van deze bezinkingsbekkens gaat via een venturi naar de hemelwaterafvoer. Het bezonken aluminiumslib wordt op regelmatige tijdstippen naar de filterpers gestuurd. Door het neutraliseren ontstaan dus kleine aluminiumhydroxidevlokjes die tevens andere verontreinigingen (zink, koper, chroom) zullen capteren. Om de bezinking van deze vlokken te verbeteren dient daarom polymeer te worden toegevoegd.

6 6 / 18 De zure en basische concentraten en de afvalwaters van de zuurretardatie worden opgevangen in de eerste opvangtank en gemengd. Deze tank loopt over in een tweede opslagtank. Door het samenvoegen van basische en zure deelstromen zal het aluminium uitvlokken. Dit wordt vooral teweeg gebracht door de deelstromen van het beitsbad en de zure regeneraatstromen die belangrijke hoeveelheden aluminium bevatten. De uitvlokking gebeurt best bij neutrale ph. Vanuit deze tweede opslagtank wordt het water naar de filterpers gestuurd waar het samen met het slib afkomstig van de bezinkingsbekkens wordt geperst. Het filtraat van de pers wordt terug naar de mengput gestuurd. Het slib valt in een container en wordt op regelmatige tijdstippen afgevoerd. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd in de regenwaterafvoerleiding van het gescheiden rioleringsstelsel. Normen voor het lozen van bedrijfsafvalwater: Uitgaande van de meetresultaten van de laatste twee meetcampagnes wordt aangetoond dat aan de normen opgelegd in de vergunning van 25 november 2004 kan voldaan worden. BZV 25 mg/l CZV 125 mg/l Zwevende stoffen 60 mg/l Stikstof 60 mg/l Fosfor 2 mg/l Chroom 0,5 mg/l Chroom VI 0,1 mg/l Aluminium 2,0 mg/l IJzer 2,0 mg/l Debiet 150 m³/d h) De exploitant treft volgende preventieve voorzieningen: - Energieverbruik: Bij de aankoop van nieuwe machines is het energieverbruik één van de doorslaggevende parameters die in overweging worden genomen voor het al dan niet aanschaffen van een machine of installatie. De machines en koelinstallaties zijn ondergebracht in goed geïsoleerde gebouwen. Elektriciteit wordt enkel aangewend voor die processen waarvoor geen gas kan worden aangewend. Hierdoor wordt het primair energieverbruik zoveel mogelijk beperkt. Het bedrijf beschikt over een condensatorbatterij voor cos phi aanpassing. Alle procesbaden voor anodisatie zijn uitgerust met elektrolytterugwinning. Deze techniek zorgt ervoor dat de stroomdichtheid in het bad wordt behouden en de energiekost zal afnemen. De temperatuurcurve van de moffeloven wordt regelmatig gecontroleerd. Er zijn 2 koelinstallaties die beide een dubbel circuit hebben. Het tweede gaat pas in werking als het eerste niet volstaat. Maandelijks opvolging energieverbruik. - Waterverbruik: Het waterverbruik per charge is op 10 jaar tijd met meer dan de helft afgenomen. Waar mogelijk wordt momenteel spoelwater hergebruikt. Het voornaamste voordeel van topspraysystemen bestaat in het verminderen van het waterverbruik. - Verbruik grondstoffen en hulpstoffen: Elektrolytterugwinning. - Luchtverontreiniging: De afzuiginstallatie van de spuitinstallatie is voorzien van textielfilters zodat de toegestane emissienorm niet zal worden overschreden. De straalcabines zijn uitgerust met stoffilters. De verwarmingsinstallaties werken op aardgas. Er zijn geen relevante luchtemissies. Het waterzuiveringsslib wordt tot droge slibkoeken geperst die reukvrij zijn. - Afvalstoffen: De verpakking waarin de te behandelen materialen worden aangeleverd, worden hergebruikt bij de verzending na behandeling. De parels gebruikt bij het stralen, worden opgevangen en hergebruikt in de straalcabine. Er zijn runningsprocedures voor het personeel aanwezig waardoor het verlies aan verf onder vorm van afval wordt beperkt.

7 7 / 18 - Afvalwaters: Elektrolytterugwinning. Never dump baden: door het installeren van filtersystemen op diverse processtappen dienen de betreffende baden niet meer worden afgelaten wat een vermindering van de afvalwaterproductie tot gevolg heeft. De chroomhoudende baden zijn ondergebracht in een aparte badenkelder. Hierdoor zal de inhoud van chroombevattende baden en morsvloeistoffen apart worden verzameld en afgevoerd. De Cr 6+ -belasting van het geloosde afvalwater is hierdoor sterk afgenomen. De langere uitlooptijden en oprekmethode voorkomen meesleep uit de baden. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met verven op waterbasis. - Hinder door lawaai en trillingen: De gebouwen zijn goed geïsoleerd. Het regelmatig onderhouden van dakventilatoren is opgenomen in de onderhoudsplanning. Er bevindt zich een demper op de straalcabine. Er vinden voor het overige geen werkzaamheden plaats in het bedrijf die tot geluidsoverlast aanleiding zouden kunnen geven. - Waterverontreiniging: Er is een veiligheidsklep voorzien om de badenkelder af te sluiten van de zuivering, tevens is er nog een tweede veiligheidsklep voorzien tussen de behandelingsbaden van de waterzuivering en de venturi (afsluiting naar riolering). - Bodemverontreiniging: De ontvlambare stoffen zijn opgeslagen in een aparte afgesloten ruimte. Er werd een OBO uitgevoerd in het kader van de periodieke verplichting. Er is geen aanmaning tot het uitvoeren van een BBO, bijgevolg rust er momenteel geen sanering op het bedrijf. Alle procesbaden zijn opgesteld binnen een inkuiping die alle lekvloeistoffen en morsen opvangt en afvoert naar een waterzuiveringsinstallatie. De baden, de waterzuiveringsinstallatie en alle vloeren die in aanraking komen met water en/of chemische producten zijn uitgevoerd in 20 cm dikke stampbeton die voorzien is van glasvezel en versterkte polyester. De nieuwe bezinkbekkens van de waterzuivering zijn uit vloeistofdichte materialen gemaakt en bestendig tegen inwerking van chemische componenten. Verder worden de overige gevaarlijke stoffen opgeslagen conform de toepasselijke bepalingen van Vlarem II. - Veiligheid: De opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen worden van de nodige pictogrammen en identificaties voorzien. Jaarlijks worden de blustoestellen gekeurd. Reglementaire keuring van transformator en laagspanningsinstallaties, persluchthouders, compressoren en drukvaten. Het bedrijf beschikt over een globaal preventieplan, elk jaar worden de belangrijkste aspecten opgenomen in een jaarlijks actieplan. - Administratieve verplichtingen: Milieujaarverslag en activiteitenverslag milieucoördinator worden opgesteld. Jaarlijkse melding van de afvalstoffen aan de OVAM. Jaarlijkse aangifte van het geloosde water en opgepompte grondwater. - Toetsing aan de BBT-lijst: Een gunstige evaluatie van de toetsing aan de BBT-lijst, gebaseerd op de BBT-studie van de VITO Elektrolytisch behandelen, chemisch behandelen en ontvetten met oplosmiddelen van metalen oppervlakken. 4. Naar aanleiding van het onderzoek kan worden gesteld dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verdere exploitatie mits naleving van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarde tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden; Gelet op het gunstig advies dd. 31 augustus 2005 van de Afdeling Milieuvergunningen (AMV) van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (kenmerk AMV/A/05/629); op volgende elementen uit dit advies : 1. De (verder STB genoemd) is gespecialiseerd in het anodiseren van aluminium. Dit is een elektrochemische techniek om aluminium te voorzien van een goed afsluitende oxidelaag. Het anodiseren heeft o.a. tot doel de betreffende producten te verduurzamen op gebied van slijtage, corrosie, hittebestendigheid en isolerend vermogen. Aangetast, reeds geanodiseerd aluminium kan bij STB ook geheranodiseerd worden. Doordat het bedrijf afhankelijk is van de vraag van klanten kunnen er diverse procescombinaties toegepast worden.

8 8 / Het bedrijf beschikt hiervoor over een productiestraat toegerust met 26 baden met een gezamenlijke inhoud van 172 m³ en een nevel- en droogtunnel. De meeste baden hebben een uitwendig volume van ca. 6 m lengte, 1 m breedte en 1,2 m hoogte en er worden overwegend kleinere aluminiumonderdelen geanodiseerd. Het voorbewerken van het te behandelen aluminium gebeurt via een ontvettingsbad, een alkalisch beitsbad en een zuur beitsbad. Er zijn 3 anodiseerbaden (hoofdbewerking) en de nabewerking gebeurt o.a. via een impregneerbad, baden voor watersealing en een chromateerbad. Daarnaast zijn er ook nog een 10-tal spoelbaden in gebruik. 3. Voor de waterbevoorrading wordt er zowel grondwater als leidingwater gebruikt. De spoelbaden, alsook het ontvetting- en beitsbad worden bevoorraad met grondwater en voor de sealingbaden wordt er doorgaans demiwater gebruikt dat aangemaakt is via leidingwater. Het gebruik van grondwater of leidingwater is ook afhankelijk van de kwaliteitsvereisten waaraan een bepaalde bestelling dient te voldoen. 4. Er is thans een grondwaterwinning vergund van m³/jaar voor een termijn eindigend op 1 januari 2019 zodat een hervergunning van deze grondwaterwinning geen voorwerp is van de aanvraag. 5. Het watergebruik wordt beperkt door het hergebruik van spoelwater waar mogelijk (cascadesysteem), het gebruik van topspraysystemen bij een aantal baden en het gebruik van een elektrolytterugwinning (ook zuurretardatie genoemd) op de baden voor anodisatie. Door optimalisatiemaatregelen bedraagt het waterverbruik per eenheid eindproduct thans minder dan 30% van de waterbehoefte in Het gebruik van een zuurretardatie heeft als bijkomend voordeel dat het aluminiumgehalte in de procesbaden laag gehouden wordt waardoor de stroomdichtheid in het bad behouden blijft en hierdoor ook de energie-efficiëntie en dat er elektrolyt gerecupereerd wordt. De elektrolytherwinning, de optimalisatie van de procesvoering en de beperking van het watergebruik hebben tevens als voordeel dat ook het chemicaliëngebruik per eenheid product bijna gehalveerd is ten opzichte van de toestand in De inhoud van een aantal baden wordt nooit geloosd zoals het zuur beitsbad (gevuld op een salpeterzuuroplossing) en het bijhorend spoelbad, het zwart impregneerbad, de 3 anodiseerbaden, het sproeispoelbad en het chromateerbad. Dit is mogelijk door het gebruik van filtersystemen op diverse processtappen. Alle procesbaden staan opgesteld binnen een inkuiping (de badenkelder) die alle lekvloeistoffen opvangt. Ongewenste lozingen worden voorkomen via 2 vlinderkleppen, waarvan 1 vóór de WZI en 1 na de WZI. Er is een continue ph-meting op de BA-stroom en de vlinderkleppen worden automatisch gesloten wanneer er een te hoge of een te lage ph-waarde wordt gemeten in de afvalwaterstroom. De chroomhoudende baden (4 baden) zijn ondergebracht in een aparte badenkelder waardoor de morsvloeistoffen apart kunnen ingezameld en afgevoerd worden voor externe verwerking en waardoor de chroom VI-belasting in het effluent van de WZI beperkt wordt. De baden, de waterzuiveringsinstallatie, de inkuiping en een vloerstrook naast de baden zijn uitgevoerd in 20 cm dik beton dat voorzien werd van een glasvezel versterkte polyester waardoor het beton niet aangetast wordt door de chemicaliën. 7. Van de aluminiumframes waaraan de stukken worden opgehangen wordt er eerst op het bedrijf een prototype gemaakt en uitgetest zodanig dat de meesleep van elektrolyt minimaal is en deze frames worden nadien extern gemaakt. 8. In de periode werd de waterzuivering aangepast en geoptimaliseerd zodat er kan voldaan worden aan de lozingsnormen voor oppervlaktewater. Er werden o.a. 2 bijkomende bezinkingsbekkens in gebruik genomen en een filterpers en de effluentlozing werden aangesloten op de RWA -riool die uitmondt in de waterloop de Aa. Via het besluit MLAV1/ van 25 november 2004 werd er een definitieve vergunning na een proeftermijn toegekend voor de lozing van BA en de thans aangevraagde lozingsnormen en debieten zijn identiek als deze welke vorig jaar werden vergund. Aangezien deze lozingsnormen beantwoorden aan BBT kan er ingestemd worden met het behoud van de lozingsnormen en debieten.

9 9 / Er zijn geen relevante emissies ten gevolge van het gebruik van de baden en de afgassen van de baden worden afgezogen via dakventilatoren en geventileerd naar de omgevingslucht. Aangezien een aantal baden verwarmd zijn is er o.a. een emissie van waterdamp. Via de stookinstallatie wordt er een gesloten watercircuit op een temperatuur van ca. 120 C gebracht en de baden worden verwarmd via verwarmingsspiralen. Een eventueel lek van het warmwatercircuit kan onmiddellijk gedetecteerd worden via een drukmeter. Hard anodiseren gebeurt bij een temperatuur van de procesbaden van 7 C-8 C en de anodiseerbaden kunnen gekoeld worden via een koelinstallatie. Bij het salpeterspoelbad is er een mogelijkheid tot vorming van Al(OH) 3 dampen en ter hoogte van dit bad is er een afzuiging die aangesloten is op een gaswasser. 10. De inrichting beschikt ook over een spuitinrichting, een straalcabine en een moffeloven. De spuitinrichting en de moffeloven worden slechts sporadisch gebruikt en in de spuitcabine worden er thans overwegend (voor meer dan 95%) watergedragen verven gebruikt. De afgassen worden gezuiverd via filtermatten. Wegens het gebruik van watergedragen verf is nu de rubriek 4.3.a.2 van toepassing i.p.v. vergunde rubriek 4.3.b.2. De aanvraag bevat een verslag van emissiemetingen uitgevoerd op de spuitcabine waaruit blijkt dat de gemeten concentratie vluchtige componenten onder de detectielimiet blijft (meting tijdens het aanbrengen van een watergedragen verf). De straalwerkzaamheden worden uitgevoerd in een volledig gesloten straalcabine waardoor er geen stofemissies zijn. 11. Ook de emissies van de gasbrander van 583 kw voldoen aan de geldende Vlaremnorm voor stookinstallaties. 12. Verven en solventen worden opgeslagen in een apart ingekuipt verfopslaglokaal en de opslag van giftige, schadelijke, irriterende, corrosieve en oxiderende stoffen gebeurt boven lekbakken in het opslaglokaal voor gevaarlijke stoffen. 13. Alhoewel er voor een 3-tal indelingsrubrieken een uitbreiding aangevraagd wordt, wordt er voor de meest relevante indelingsrubrieken een behoud van de vergunde hoeveelheid of zelfs een vermindering aangevraagd ten opzichte van de vergunde toestand. 14. De hoofdactiviteit geeft geen aanleiding tot geluidshinder en er bevinden zich geen woningen in de onmiddellijke omgeving. De koelinstallaties zijn geluidsarm en staan opgesteld in de energieruimte van het bedrijfsgebouw. De straalcabine is van een geluidsdemper. 15. Via een schrijven van 19 juli 2005 verleende de afdeling Natuur een gunstig advies met betrekking tot het ingediende dossier. 16. GPBV-evaluatie: De inrichting betreft een GPBV-inrichting wegens het van toepassing zijn van de volgende indelingsrubriek: 29. METALEN Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van) Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, wanneer de gezamenlijke inhoud van de gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden bedraagt: 4 meer dan l 1 M, X B P J Voor wat betreft de beschrijving van het productieproces en de getroffen maatregelen om de emissies naar lucht, water, bodem, geluid, grondstoffen- en energieverbruik te beperken wordt verwezen naar het eerste deel van dit verslag. 17. Het primair energiebedrijf van de inrichting bedraagt ongeveer 0,02 PJ en is dus kleiner dan 0,1 PJ en in geen van de toepasselijke indelingsrubrieken is er een "Y" vermeld in de vierde kolom van de lijst zodat het ook geen BKG-inrichting betreft. Daarom werd er ook geen advies gevraagd aan de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie. 18. Uit het voorgaande blijkt dat zowel de geleide als de niet-geleide luchtemissies minimaal zijn en daarom acht AMV het niet nodig om een advies van de sectie Lucht van AMINABEL te vragen in het kader van de GPBV-evaluatie. 19. Voor de oppervlaktebehandeling van metalen is er nog geen Europese BREF beschikbaar zodat er voor deze GPBV-evaluatie gebruik gemaakt is van het BBT-eindrapport "Beste Beschikbare Technieken voor het elektrolytisch behandelen, chemisch behandelen en ontvetten met

10 10 / 18 oplosmiddelen van metalen oppervlakken" van VITO van februari Voor de toetsing van de BBT werd er gebruik gemaakt van de vragenlijst op de EMIS - website en die gebaseerd is op de BBT-studie, (zie bijlage 10 van de aanvraag) en die ook opgenomen is als bijlage bij dit verslag. Hieruit volgt dat er het toegepaste proces beantwoordt aan BBT. Hierbij dient rekening gehouden te worden met volgende bemerkingen: a) Er wordt bij STB nog wel chroom VI gebruikt doch het betreft hier een eindbehandeling en geen basisbehandeling en er bestaan nog geen kwalitatief evenwaardige toepassingen. De eis tot chromering is vaak contractueel vastgelegd door de klant voor hoogwaardige toepassingen in defensie en ruimtevaart. Het chroombad bevindt zich in een aparte inkuiping zodat lekvloeistoffen apart kunnen opgevangen worden en niet via de WZI geloosd worden. b) De spoelwaters worden continu behandeld in plaats van via een batchsysteem doch de aangevraagde lozingsnormen voldoen aan of zijn strenger dan de in de BBT voorgestelde lozingsnormen. De afvalwaters van de zuurretardatie en de zure en basische concentraten worden wel gezuiverd via een batchsysteem. c) Er wordt veel aandacht besteed om de meesleep van elektrolyt via het ophangsysteem van de te behandelen stukken te beperken. Voor er een nieuw ophangsysteem in gebruik genomen wordt, wordt er eerst een prototype gemaakt en uitgetest. Hierdoor wordt ook het aluminiumgehalte in de spoelbaden beperkt. d) Door toegepaste zuiveringstechniek kan voor de parameter aluminium een lozingsnorm van 2 mg/l gehaald worden. Zoals ook aangegeven in de BBT-studie is voor de beitsbaden de methode van selectieve ionenwisseling nog niet toepasbaar voor de beperking van het aluminiumgehalte in het beitsbad. e) Behandelen van aluminiumhoudend afvalwater met kalkmelk is hier niet nodig omdat men de mogelijkheid heeft om zure en alkalische concentraten te neutraliseren door deze samen te voegen en hierdoor wordt het chemicaliënverbruik beperkt evenals de hoeveelheid waterzuiveringsslib. Het hydroxideslib kan omwille van de verbrandingswarmte nuttig toegepast worden in de cementindustrie. 20. Voor wat betreft het aspect rationeel energieverbruik kunnen de volgende aspecten aangehaald worden: a) Door de elektrolytwinning blijft het aluminiumgehalte in alle procesbaden voor anodisatie laag waardoor de stroomdichtheid in het bad wordt behouden wat gunstig is voor het energiegebruik. b) De 2 koelinstallaties hebben beide een dubbel circuit en het tweede circuit treedt pas in werking als het eerste circuit niet volstaat voor de koelbehoefte. c) Het bedrijf beschikt over een condensatorbatterij voor cos phi aanpassing. d) Er gebeurt een maandelijkse opvolging van het energieverbruik. e) De verwarmde baden worden afgedekt waardoor er minder warmte verloren gaat onder de vorm van waterdamp. f) De temperatuurscurve van de moffeloven wordt regelmatig gecontroleerd. g) Waar mogelijk wordt er voorkeur gegeven aan gas als energiebron in plaats van elektriciteit en dit heeft een gunstig effect op het primair energieverbruik. 21. De voornaamste afvalstof ten gevolge van het productieproces betreft filterkoeken van de waterzuivering. Deze worden opgehaald door een verwerker en kunnen nuttig verwerkt worden in de cementindustrie. Ook afvalthinner, papier - en kartonafval worden regelmatig opgehaald en gerecycleerd; Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Cel Ruimtelijke Ordening van de Afdeling ROHM van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (AROHM); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies dd. 26 september 2005 van de AROHM (kenmerk N/ (5)) : 1. De aanvraag heeft betrekking op het verder exploiteren en veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor aluminiumbehandeling.

11 11 / Het goed ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout (M.B. 4/6/2004). Met uitzondering van de deelplannen waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgesteld blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. Er werden geen voorschriften gesteld voor het desbetreffende perceel, zodat de voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan van toepassing blijven. 3. Het goed ligt in het gewestplan Turnhout in een gebied voor milieubelastende industrieën. 4. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling. 5. Stedenbouwkundige vergunningstoestand : a) stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen dd. 22/10/2001 voor het uitbreiden van een waterzuiveringsinstallatie b) stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen dd. 16/09/2002 voor het uitbreiden van een industriegebouw en bijgebouwen van een waterzuiveringsinstallatie 6. De exploitatie geschiedt in stedenbouwkundig hoofdzakelijk vergunde gebouwen. 7. Het advies van de AROHM is principieel gunstig; Gelet op het gunstig advies dd. 2 september 2005 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk JVDM/AKBME/P26296/05/10737); op volgende elementen uit dit advies : 1. Door Surface Treatment wordt een milieuvergunning aangevraagd voor de hervergunning en verandering van het bedrijf voor oppervlaktebehandeling van aluminium. Het bedrijf vraagt de lozing aan van: a) de lozing van huishoudelijk afvalwater met een maximaal debiet van 1,5 m³/uur, 3,5 m³/dag en 750 m³/jaar in de openbare riolering; b) de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een zuivering met een debiet van max. 6,5 m³/uur, 150 m³/dag en m³/jaar in de openbare riolering ( ); 2. Op 25/11/2004 werd door de Bestendige Deputatie een milieuvergunning na proef verleend voor het verder exploiteren van een waterzuiveringsinstallatie met inbegrip van de lozing van het effluent, dat 1 of meer gevaarlijke stoffen bevat, in oppervlaktewater met een maximumdebiet van 6,5 m³/uur, 150 m³/dag en m³/jaar. Deze vergunning werd verleend mits inachtneming van de algemene, sectorale (55a en c) en volgende bijzondere voorwaarden: a) BZV: 25 mg/l b) CZV: 125 mg/l c) ZS: 60 mg/l d) Totaal N: 60 mg/l e) Totaal P: 2 mg/l f) Opgelost Al: 2 mg/l g) Totaal Fe: 2 mg/l De termijn van deze vergunning was gekoppeld aan die van de andere vergunningen en verloopt op 22/05/ Het bedrijf vraagt nu o.a. de hernieuwing van deze lozingsvergunning aan dezelfde voorwaarden. 4. Het bedrijfsafvalwater wordt gezuiverd in een fysico-chemische zuivering. Al, Zn, Cu en Cr worden verwijderd door uitvlokking en bezinking m.b.v. polyelektrolyt. Ontwatering van het slib gebeurt in een filterpers. Door de aanpassing van de zuivering kunnen de emissiegrenswaarden voor de metalen worden gerespecteerd. 5. Uit analyses van ons emissiemeetnet i.f.v. de heffingscampagne van 2003 en 2004 blijkt dat voor totaal N een gemiddelde waarde wordt bekomen van resp. 23,1 en 33,4 mg/l. Het betreft hier echter in totaal slechts 6 metingen. 6. Stikstof komt in het bedrijfsafvalwater overwegend voor onder de vorm van NO 3. Dit is afkomstig van het salpeterzuurbad en om de N-vracht te verminderen werd reeds een

12 12 / 18 bijkomend spoelbad na het salpeterzuurbad geplaatst en wordt overwogen om de doorstroomsnelheid van het salpeterzuurbad te verlagen. 7. Het bedrijfsafvalwater wordt momenteel geloosd in de RWA-leiding van de Grotenhoutlaan, die uitmondt in de Aa, een waterloop met als bestemming basiskwaliteit. Uit analyses van ons imissiemeetnet van 2002 t.e.m blijkt dat zowel in het meetpunt (stroomopwaarts) als in het meetpunt (stroomafwaarts), de Aa ruimschoots voldoet aan de kwaliteitsdoelstelling voor de parameters Kj-N en nitraat + nitriet. Stroomafwaarts is er uit de metingen geen verschil merkbaar tussen de periode voor de afkoppeling van het bedrijf en deze na de afkoppeling. De concentraties aan stikstofverbindingen zijn stroomafwaarts een weinig hoger dan stroomopwaarts, maar het verschil is niet significant. Bovendien komen tussen de beide meetpunten ook de lozingen van het bedrijf Philips Lighting Industrial en de RWZI van Turnhout in de Aa terecht. Deze lozingen bevatten een merkelijk hogere stikstofvracht dan de lozing van Surface Treatment. 8. Op basis van de cijfers van 2003 bedroeg de gemiddelde stikstoflozing van Surface Treatment 3,4 kg/dag. Vergeleken met de stikstofvracht in de Aa betekent dit 0,4% t.o.v. de gemiddelde vracht en 1% t.o.v. de 90%-ielwaarde. 9. Op basis van de heffingsgegevens van 2001, 2002 en 2003 is dit bedrijf geen P-bedrijf. 10. M.b.t. water adviseert de Vlaamse Milieumaatschappij gunstig voor: a) De lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor de lozing van HA in de riolering. b) De lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen met een debiet van maximaal 6,5 m³/uur, 150 m³/dag en m³/jaar ( ) via een zuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (de Aa) mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater (sector 55a en c) en volgende bijzondere voorwaarden: BZV: 25 mg/l CZV: 125 mg/l ZS: 60 mg/l Totaal N: 45 mg/l Totaal P: 2 mg/l Opgelost Al: 2 mg/l Totaal Fe: 0,2 mg/l 11. De aanvraag betreft een inrichting voor oppervlaktebehandeling van aluminium. De aluminiumstukken worden geanodiseerd en eventueel nog afgewerkt met een laklaag. De aluminiumstukken doorlopen verschillende behandelingsbaden, o.a. ontvettingsbad, beitsbad, spoelbak, chromateerbad. Vervolgens kan via de spuitcabine nog een laklaag worden aangebracht. Voorafgaandelijk kunnen de stukken ook nog behandeld worden in de straalcabine om oude lagen te verwijderen. 12. Het salpeterhoudende spoelbad is voorzien van een afzuiging. De afgassen worden gereinigd in een gaswasser. In de spuitcabine worden nagenoeg hoofdzakelijk (95%) watergedragen lakken gebruikt. De cabine is bovendien uitgerust met een paintstopfilter (filtermatten). De straalcabine is van het gesloten type en voorzien van een stofafzuiging en stoffiltering. 13. Voor verwarmingsdoeleinden beschikt het bedrijf over verschillende gasbranders. Het totale geïnstalleerde vermogen bedraagt 864 kw. 14. In bijlage bij de milieuvergunningsaanvraag zijn de resultaten van emissiemetingen uitgevoerd aan de stookinstallaties en aan de spuitcabine bijgevoegd. Hieruit blijkt dat aan de toepasselijke emissiegrenswaarden worden voldaan. In de opeenvolgende Milieujaarverslagen van het bedrijf periode 1998 tot 2003 werd voor geen enkel jaar een overschrijving van de overeenkomstige lucht-drempelwaarden genoteerd. De impact op de omgeving mag dan ook als weinig relevant beschouwd worden. 15. De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert m.b.t. lucht gunstig voor de gevraagde hernieuwing en verandering van de vergunning;

13 13 / 18 Gelet op het gunstig advies dd. 27 september 2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies : 1. Horen van partijen De heer W. Ooms, afgevaardigd beheerder van nv Surface Treatment Belgium, en de heer E. Vercauteren, milieudeskundige van Sertius, worden gehoord. De heer E. Vercauteren overhandigt ter zitting een toelichtende nota met motivering van de gevraagde norm van 60 mg/l voor de parameter totaal N. In haar schriftelijk advies d.d. 2 september 2005 stelt de VMM echter een norm van 45 mg/l voor. De voorzitter deelt aan de vertegenwoordigers van de exploitant mee dat de VMM zich ter zitting reeds heeft aangesloten bij het voorstel van de AMV om een norm van 60 mg/l op te leggen voor de parameter totaal N. Zij deelt ook de overige voorgestelde bijzondere lozingsnormen mee. Gelet op deze informatie en de voor het overige ook gunstige adviezen hebben de heer W. Ooms en de heer E. Vercauteren geen verdere opmerkingen. 2. Omschrijving en rubrieken De omschrijving en rubrieken van de aanvrager zijn correct en kunnen weerhouden worden. De AMV rubriceert het laboratorium onder rubriek en 24.4, terwijl in de aanvraag enkel sprake is van Ter zitting meent de AMV dat rubriek 24.4 niet van toepassing is op de aanvraag. 3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid De inrichting is principieel stedenbouwkundig verenigbaar. 4. Openbaar onderzoek bezwaren Er werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend. 5. Milieutechnische evaluatie Via een schrijven van 19 juli 2005 verleende de afdeling Natuur een gunstig subadvies. De PMVC volgt de gunstige adviezen. 6. Termijn De vergunning kan verleend worden voor een termijn van 20 jaar, met een termijn voorafgaand aan de ingebruikname van 3 jaar. Er kan akte genomen worden van de gemelde klasse 3-inrichtingen. Vanaf de datum van de realisatie van de veranderingen kunnen de eerder verleende vergunningen opgeheven worden, met uitzondering van de vergunningen m.b.t. de grondwaterwinning. 7. Voorwaarden a. Algemene voorwaarden (zoals voorgesteld door de AMV) V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater b. Sectorale voorwaarden (zoals voorgesteld door de AMV) V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters: sectorale lozingsnorm nr. 55 V27: Bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten V35: Elektriciteit V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen V38: Gassen - algemeen V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens V67: Metalen V81: Stoomtoestellen c. Bijzondere voorwaarden De door de AMV en de VMM voorgestelde bijzondere lozingsnorm voor BZV dient niet opgelegd te worden aangezien deze overeenkomt met de toepasselijke sectorale voorwaarde.

14 14 / 18 Hetzelfde geldt voor de door de VMM voorgestelde bijzondere lozingsnorm voor zwevende stoffen omdat deze overeenkomt met de toepasselijke algemene voorwaarde. De VMM sluit zich ter zitting aan bij de door het schepencollege en de AMV voorgestelde bijzondere lozingsnorm van 60 mg/l voor de parameter totaal N. De VMM sluit zich aan bij de door de AMV voorgestelde bijzondere lozingsnorm voor de parameter totaal Chroom. De VMM sluit zich ter zitting aan bij de door het schepencollege en de AMV voorgestelde bijzondere lozingsnorm van 0,1 mg/l voor de parameter Chroom VI. De VMM corrigeert ter zitting haar advies d.d. 2 september 2005 voor wat betreft de voorgestelde bijzondere lozingsnorm voor de parameter totaal Fe : dit moet 2 mg/l zijn i.p.v. 0,2 mg/l. Aangezien het debiet deel uitmaakt van het voorwerp van de aanvraag dient het door het schepencollege voorgestelde debiet niet opgelegd te worden in een bijzondere voorwaarde. Gelet op het voorgaande stelt de PMVC volgende bijzondere lozingsnormen voor: parameter norm CZV 125 mg/l totaal Stikstof 60 mg/l totaal Fosfor 2 mg/l totaal Chroom 0,5 mg/l Chroom VI 0,1 mg/l totaal Aluminium 2 mg/l totaal IJzer 2 mg/l; Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Turnhout, waarvoor voorschriften voor milieubelastende industrieën van toepassing zijn; Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften; Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC; Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen; Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 20 oktober 2025; B E S L U I T : ARTIKEL 1 - Voorwerp 1 Aan de, gevestigd Grotenhoutlaan 1 te 2300 Turnhout wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een inrichting voor aluminiumbehandeling, gelegen te 2300 Turnhout, Grotenhoutlaan 1, kadastergegevens

15 15 / 18 (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-M-726e verder te exploiteren en te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend : een afvalwaterzuiveringsinstallatie met lozing van het effluent met 2C-stoffen op RWA, met een max. debiet van 6,5 m³/uur, 150 m³/dag en m³/jaar (vergund ); spuitcabine van 26 kw, voorzien van filterinstallatie met filterdoek (vergund a.2); moffeloven van 7,2 m³ (vergund - 4.4); koelinstallaties van 3 x 45 kw en 2 x 53 kw tot een totaal vermogen van 241 kw (vermindering met 68 kw door vervanging en herrubricering ); opslag van 290 kg giftige stoffen (uitbreiding met 265 kg ); opslag van kg irriterende, schadelijke, corrosieve en oxiderende stoffen (vermindering met kg ); inrichting voor het fysisch behandelen van metalen met 1 straalinstallatie van 22 kw (vermindering met 28, 35 kw ); installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van de 10 spoelbaden en de 16 behandelingsbaden van l (vermindering met l ); 2 stookinstallaties van resp. 509 kw en 291 kw en 2 gasaerothermen van elk 32 kw tot een totaal vermogen van 864 kw (vermindering met 396 kw ). Akte wordt genomen van de volgende klasse 3-inrichtingen: het lozen van max. 3,5 m³/dag en 750 m³/jaar huishoudelijk afvalwater (vermelding debiet - 3.3); een transformator van kva en 3 gelijkrichters van resp. 150 kva, 240 kva en 120 kva (vervangen van 4 gelijkrichters van 2 x 148 kw, 406 kw, 260 kw ); stallen van 1 heftruck, 1 veeg- en schrobmachine en 1 bestelwagen (15.1.1); een compressor van 15 kw (vermindering met 15 kw door het buiten dienst stellen van 1 compressor van 15 kw ); opslag van 180 l verf op solventbasis, oplosmiddelen en aceton (vermindering met 620 l ); opslag van 230 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (uitbreiding met 30 kg 17.4); labo voor kwaliteitscontrole ( ); 3 platenwisselaars met een inhoud van 2 x 29 l en 23 l (uitbreiding met 6 l ). Kennis wordt genomen van de volgende niet-ingedeelde inrichtingen: 3 batterijladers van resp. 5,7 kw, 2,3 kw en 0,18 kw; machines voor metaalbewerking met een totaal vermogen van 3,28 kw. Vlaremrubricering: a Vanaf de datum van de realisatie van de veranderingen worden de eerder verleende vergunningen opgeheven, met uitzondering van de vergunningen m.b.t. de grondwaterwinning. ARTIKEL 2 Koppeling aan de bouwvergunning 1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning vereist is krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, en deze bouwvergunning niet definitief is verleend.

16 16 / 18 Deze schorsing duurt tot de bouwvergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouwvergunning te melden aan de Bestendige Deputatie bij ter post aangetekende zending. 2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouwvergunning in laatste aanleg definitief zou worden geweigerd. 3 De bouwvergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. 4 Deze geschorste bouwvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou worden geweigerd. ARTIKEL 3 Voorwaarden De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (als bijlage): 1. Algemene: V01 V02 V Sectorale: V26 (sector 55) V27 V35 - V37 - V38 - V40 - V46 - V61 - V67 - V Bijzondere:Volgende bijzondere lozingsnormen worden opgelegd : parameter norm CZV 125 mg/l totaal Stikstof 60 mg/l totaal Fosfor 2 mg/l totaal Chroom 0,5 mg/l Chroom VI 0,1 mg/l totaal Aluminium 2 mg/l totaal IJzer 2 mg/l;

17 ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege. ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn: 1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer: a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouwvergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de bestendige deputatie; b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, 2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan. 2. die eindigt op 20 oktober 2025 zijnde 20 jaar vanaf de datum van onderhavige beslissing. ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden. ARTIKEL 7-1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem. 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem. 3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18 de en de 12 de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning. ARTIKEL 8 - Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

18 Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden. Antwerpen, in zitting van 20 oktober Aanwezig: de heer L. Helsen, voorzitter, de heren J. Geuens en F. Geudens, mevrouw M. De Graef, de heren M. Wellens en C. Masson, leden en de heer D. Toelen, provinciegriffier. Verslaggever: Jos Geuens In opdracht: De Provinciegriffier, De Voorzitter, D. Toelen L. Helsen 18 / 18

MLAV1/ /RP/si

MLAV1/ /RP/si /RP/si OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SEPPIC BELGIE MET BETREKKING TOT EEN ALKOXYLATIEFABIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, SCHELDEDIJK 50, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

MLAV1/0100000089/RTH/vive

MLAV1/0100000089/RTH/vive /RTH/vive OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VERALU MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN EN DEUREN, GELEGEN TE 2580 PUTTE (BEERZEL), KONINGSBAAN 86, EN OVER DE MELDING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /PISA. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE MILIEUTECHNISCHE

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/bd

MLAV1/ /RP/bd /RP/bd OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT DE BUTVAR SOLVENT AFDELING, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 627 - SCHELDELAAN 460. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0300000006/gvda - ak OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ES. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0053/KADC/inge BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /crbo. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. AGFA-GEVAERT MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0042/GVDA/age BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen 2/MLAV1/9300000113/JB/AB Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BASF ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN - BLOKVELD G-200. De bestendige deputatie

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600. Besluit /MV. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV GALLIBEL MET BETREKKING TOT EEN GRONDWATERWINNING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/08-100/jdn. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV FINA ANTWERP OLEFINS MET BETREKKING

Nadere informatie

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd; AMV/0002636/1024 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 4.2.1.3, 3, van titel 11 van het VLAREM ingediend door

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking Vlaamse Regering AMV/000157671/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel II van het VLAREM ingediend door de bvba DTN Team, Bisschopslaan

Nadere informatie

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26.

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. 2/MLAV1/9300000324/HWM/LO. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. De bestendige deputatie van de Provincieraad

Nadere informatie

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 36008/127/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag VANDEMOORTELE IZEGEM, Prins Albertlaan 12 8870 te Izegem tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/pn.

MLAV1/ /MV/pn. MLAV1/9900000038/MV/pn. HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (TECHNISCHE EENHEID X - POLYETHEREENHEID), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507 - SCHELDELAAN

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000171/AK/fs BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER MATHIJSSEN JOHANNES MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /nvd. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = " " AMV/ /1009

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ =   AMV/ /1009 ,n,- " " Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = AMV/0002414/1009 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 6.2.2.1.2, 1, artikel

Nadere informatie

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd; Dossiernummer 7C/37010/2/1/M/2 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. TACK TRUCK- EN TANKCLEANING voor een inrichting

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina Van Cauter, leden

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Marc De Buck, wnd. voorzitter Besluit van de Bestendige Deputatie Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina

Nadere informatie

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.);

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.); MLVER/9600000236/JVDM/bd HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN NV GRALEX VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 227. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV TIMCAL BELGIUM, APPELDONKSTRAAT 173, 2830

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 01 december 2011 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

MLAV1/ /FL/DL

MLAV1/ /FL/DL /FL/DL OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. CAMPI PRESS MET BETREKKING TOT EEN DRUKKERIJ, GELEGEN TE 2480 DESSEL, KASTELSEDIJK 58, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE. De bestendige

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, leden referte betreft

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD

BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER/0400000060/MV/fs. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA EXXONMOBIL

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 34009/16/1/A/6 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

MLAV1/ /LDS-HS/lh

MLAV1/ /LDS-HS/lh /LDS-HS/lh OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV. EEG SLACHTHUIS MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

MLVER/ /RTH/AG/sdv

MLVER/ /RTH/AG/sdv MLVER/9700000006/RTH/AG/sdv HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN ZWAN/HARTOG-UNION A DIVISION OF UNILEVER BELGIUM N.V. VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2900 SCHOTEN, BRECHTSEBAAN 913.

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0200000434/HS-AK. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV UNIPRO MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0029/ELSL/mben BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

::7 :.~~~ AMV/ /1027

::7 :.~~~ AMV/ /1027 VLAAMSE GEMEENSCHAP ::7 :.~~~ n~ AMV/0006370/1027 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV KANEKA BELGIUM,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1006

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1006 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00066228/1006 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV ACB, VOSMEER 3, 9200

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (MILIEUTECHNISCHE EENHEID XIV - KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507 -

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /MV-ES. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV LANXESS MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2012-0014/SAPI-mb BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV INEOS MANUFACTURING BELGIUM

Nadere informatie

de omgevingsvergunning partim milieu

de omgevingsvergunning partim milieu de omgevingsvergunning partim milieu inleiding toepassingsgebied gevraagde informatie behandeling aanvraag slotbemerkingen inleiding fusie van twee werelden : stedenbouw en milieu blind getrouwd uitdagingen,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2012-0012/GVDA-mb BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV HENRAD MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000236/MV/AG BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10. Besluit /hs. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /GVDA/fs. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VAN DALEN BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit KENNIS GENOMEN A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0400000037/MV/gm BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37007/2/1/A/5 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Meulebeke Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. MLWV/09-17/ES/JDN VAN 6 AUGUSTUS 2009 VAN DE DEPUTATIE

Nadere informatie

MLAV1/ /LDS/lh

MLAV1/ /LDS/lh MLAV1/9900000166/LDS/lh HOUDENDE GEDEELTELIJKE VERGUNNING AAN DE NV. DISTRIGAS VOOR HET VERDER EXPLOITEREN EN VERANDEREN VAN EEN STATION VOOR AARDGAS, GELEGEN TE 2381 RAVELS (WEELDE), KASTANJEDREEF 1.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kh/mige. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER VERSTRAELEN GUY MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. 37020/53/4/W/1 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van N.V. ARDO / ARDO E. HASPESLAGH gelegen te Wezestraat

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kadc. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2003 967 [2003/200311] 16 JANUARI 2003. Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. de vervaardiging van kleurstoffen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1011

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1011 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00004172/1011 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV HALTERMANN, EXPLOITANT

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2010-0007/elsl-gvda BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN BVBA EXXONMOBIL PETROLEUM &

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37011/206/2/A/1 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeente Pittem Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad Gegevens

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0108/SAPI BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRY MET

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/ /1002

...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/ /1002 ...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/00062161/1002 Besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, eerste zin, van

Nadere informatie

Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen NV Total Petrochemicals Antwerpen Haven 343 - Scheldelaan 2-4 Antwerpen 2030 Antwerpen 3 datum kenmerk MLOV/07-91/ES - Poststuk 07-65056 contactpersoon

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Herman Balthazar, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Georges De Langhe,

Nadere informatie

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking Vlaamse Regering AMV/000157701/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.11.0.1, 2, van titel II van het VLAREM ingediend door de nv Joos-Comsmail, Everdongenstraat

Nadere informatie

AMV/OOO 13008/ De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

AMV/OOO 13008/ De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, AMV/OOO 13008/1 005 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 4.2.1.3, 3, van titel II van het VLAREM ingediend door

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER-2014-0052/KRHO-MB Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV UMICORE MET BETREKKING

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015 Besluit KENNIS GENOMEN A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0116/KRHO/AG BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

)"1 = Vlaamse Regering :~~"= , " AMV/ /1000

)1 = Vlaamse Regering :~~= ,  AMV/ /1000 ,n,-, " Vlaamse Regering :~~"= )"1 = AMV/000157095/1000 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.32.10.2, 1, 1,

Nadere informatie

36008/11/5/W/3. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

36008/11/5/W/3. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 36008/11/5/W/3 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van CARGILL, Muisbroeklaan 43 (haven 506) te 2030 Antwerpen tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Vlaamse Regering ::J..~-

Vlaamse Regering ::J..~- Vlaamse Regering ::J..~-..~tr Ij' AMV/000136715/1004 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Waarnemend voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kh. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER VANHOOF JOZEF MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEHOUDERIJ,

Nadere informatie

Vlaamse Regering :~~~= )~ = :n- AMV/000151656/1002

Vlaamse Regering :~~~= )~ = :n- AMV/000151656/1002 Vlaamse Regering :~~~= )~ = :n- AMV/000151656/1002 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.4.1.2, 2, van titel

Nadere informatie

Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM

Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM COGEN ENERGY / VAMO BVBA Ter Poperenweg 7 8560 MOORSELE Informatievergadering OC De Stekke Moorsele 5 januari 2010 Voorwerp van de aanvraag volgens VLAREM-definities

Nadere informatie

MLAV1/0100000097/fl/bama

MLAV1/0100000097/fl/bama /fl/bama OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. TEXACO BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN BENZINESTATION, GELEGEN TE 2650 EDEGEM, PRINS BOUDEWIJNLAAN 465, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE

Nadere informatie

LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het

LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het LSDC nv, Kempische Steenweg 311 bus 4.01 te 3500 Hasselt, heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het exploiteren van een biomedisch onderzoeksinstituut en de bijhorende

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 5 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/00034579/1025

VLAAMSE REGERING AMV/00034579/1025 VLAAMSE REGERING AMV/00034579/1025 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN ARTIKEL 5.33.0.3, 3 VAN TITEL

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER/0400000032/MV/IG. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. AIR LIQUIDE

Nadere informatie