Datum: 13 oktober 2008 I Nummer raadsn Onderwerp: Programmabegroting 2009, inclusief meerjarenramingen Bijlagen: 1. Programmabegroting 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 13 oktober 2008 I Nummer raadsn Onderwerp: Programmabegroting 2009, inclusief meerjarenramingen 2010-2012. Bijlagen: 1. Programmabegroting 2009"

Transcriptie

1 m * > m 1 «* < o Jki m on m\ 1= 3 T3 3 j Q. I gemeente Oosterhout >8 HI" NOTA VOOR DE RAAD Datum: 13 oktober 2008 I Nummer raadsn Onderwerp: Programmabegroting 2009, inclusief meerjarenramingen Portefeuillehouder: Van Brummen Bijlagen: 1. Programmabegroting 2009 Ter inzage: 1. Voorstel: 1. Vaststellen van de begroting 2009, inclusief meerjarenramingen Ho BOO = o g o Samenvatting De begroting 2009 en bijbehorende meerjarenbegroting vormt een logisch vervolg op het door de gemeente in juni van dit jaar vastgestelde Perspectiefnota. In financiele zin is de belangrijkste conclusie dat alle beleidsspeerpunten vanuit de perspectiefnota financieel zijn vertaald binnen deze begroting De begroting 2009 sluit met een beperkt negatief resultaat van ,-. Op een totale begroting van circa 125 miljoen is dit nihil te noemen. In het meerjarenbeeld vertoont het jaar 2010 in financieel opzicht een dip, aangezien er op dit moment voor dat jaar een tekort wordt verwacht van circa 0,4 miljoen. Aangezien de jaren erna positieve resultaten vertonen is te concluderen dat dit tekort in 2010 eenmalig is en dat dit opgevangen kan worden via de buffer, de algemene reserve. In de begroting is het uiteindelijk mogelijk gebleken om voor circa 1 miljoen nieuw beleid op te nemen. Prioriteitsstelling heeft plaatsgevonden binnen de door de Raad geformuleerde kaders van de perspectiefnota. Hierbij hoort wel een financieel signaal dat de ambitie, zoals verwoord in het MJBP, betekent dat er geen ruimte is voor nieuw beleid. Sterker nog: om de meerjarenraming sluitend te krijgen, is in de begroting 2009 een efficiencykorting van twee procent toegepast op de be'invloedbare kosten ( 0,8 miljoen). Alleen op deze wijze zijn wij er wederom in geslaagd de gezonde financiele situatie in onze gemeente te continueren. De begroting 2009 is conform voorgaande jaren gebaseerd op de meicirculaire vanuit het Rijk, waarbij nog geen rekening is gehouden met de gevolgen uit de miljoenennota vanuit het Rijk. De gevolgen van deze miljoenennota zullen worden gepresenteerd bij de 2 e concemrapportage, die tijdig voor de bespreking van de begroting 2009 zal verschijnen. Provinciaal toezicht Net als vorig jaar kan onze gemeente volstaan met het inzenden (voor 15 november) van de wettelijke begrotingsstukken. Deze begrotingsstukken moeten dan zijn voorzien van een afzonderlijke verklaring, waarin u als raad aangeeft dat de begroting (inclusief meerjarenramingen) en het financiele beleid voldoen aan de wettelijke eisen. Verstrekt u deze verklaring niet dan is voor onze gemeente het gebruikelijke begrotingstoezicht van toepassing. Kanttekeningen Op basis van de opgenomen investeringsprojecten in de programmabegroting 2009 zal eind van dit jaar een separaat raadsvoorstel aangeboden worden voor de delegatie van investeringen vanuit de Raad aan het College qua uitvoering. uitdraai van: :10 pagina:1

2 WW w gemeente Q o S t e r h O l l t HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, W.H. HUIJBREGTS-SCHIEDON, burgemeester. W.P.H. REDERT, secretaris uitdraai van: :10 pagina:2

3 gemeeote WW w QoSterhOUt BESLUIT VAN DERAAD Nummer: DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; gelezen het voorstel van het college van 13 oktober 2008; BESLUIT: 1. vast te stellen de programmabegroting 2009, inclusief meerjarenramingen , met dien verstande dat: a. het speerpunt "Oosterhout in Beweging" voor een bedrag van ,- extra wordt opgenomen in Hoofdstuk 4 van de Programmabegroting; b. op andere plaatsen in de programmabegroting 2009 de tekst en cijfers aan te passen zoals onder punt a is bedoeld; c. op pagina 114 "Uitvoering van werkzaamheden gemeentelijke belastingen, op basis van de ingezette beleidslijn (volgen trendmatige verhoging, zoals door het Rijk wordt berekend) betekent concreet een verhoging van de belastingopbrengst met 4,99% (exclusief areaaluitbreidingen)" wordt vervangen door: "Uitvoering van werkzaamheden gemeentelijke belastingen, op basis van de gewijzigde beleidslijn (volgen trendmatige verhoging via de door het CBS berekende inflatiecorrectie) betekent concreet een verhoging van de belastingopbrengst met maximaal 2,9% (exclusief areaaluitbreidingen)"; d. op andere plaatsen in de begroting 2009 de tekst en cijfers aan te passen zoals onder punt c is bedoeld; 2. te verklaren dat de begroting 2009 (inclusief de meerjarenramingen ) en het financiele beleid voldoen aan de daaraan te stellen wettelijke eisen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november griffier. uitdraai van: :56 pagina:3

4 PARTIJ VAN DE ARBEID MOTIE ± Ondergetekende, Dick Bisschop, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van de Partij van de Arbeid dient, met verwijzing naar artikel 37 van net Reglement van orde voor de gemeenteraad Oosterhout de volgende motie in. De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 11 november 2008 en gehoord hebbende de beraadslagingen miet betrekking tot Raadsnota nummer Programmabegroting 2009 / Overwegende dat: lokale politiek toegankelijker wbrdt voor burgers en hun deelname aan de Oosternoutse politiek vergroott door het organiseren van vier evenementen per jaar over thema's die de stad en de burgers raken. In de evenementen staan informatie, discussies, inspraak en amusement centraal; de organisatie en de keuz van thema's voor twee evenementen in handen zijn van het College en twee in handen van de Gemeenteraad. verzoekt het college: dit concreet te maken door middelen en faciliteiten beschikbaar te stellen voor twee evenementen voor de zomer van 2009 en twee evenementen na de zomer van en gaat over tot de orde van de dag Dick Bisschop PvdA Fractie / ^f W V D«

5 PARTIJ VAN DE ARBEID Motie <2 Ondergetekende, Dick Bisschop, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van de PvdA, dient met verwijzing naar artikej 37 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Oosterhout, de volgende motie in: / De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 11 november 2008 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot Raadsnota nummer programmabegroting 2009Xprogramma 3 Woonomgeving) Overwegende, dat: Ten gevolge van de uitvoering var/de nota Buiten Spelen een aantal speelvoorzieningen zal komen te/vervallen. Voorkomen dient te worden dal/de vrijkomende locaties door verwaarlozing vervallen tot plekken die afbreuk doen aan de door ons nagestreefde kwaliteit van de'openbare ruimte. Er een locatie is waar al sprake is van onaanvaardbare verwaarlozing en verloedering, t.w. de vrijgekomen locatie in Slotjes -Oost, omsloten door St.Benedictusstraat, Kastanjelaan en lepenstraat. Verzoekt het college: Voor elk der vrijgekomen locaties een herinrichtingsplan te maken waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte blijft gewaarborgd In het concrete geval van de vrijgekomen locatie in Slotjes -Oost voor het einde van het jaar in overleg met de buurtbewoners een herinrichtingsplan te maken, zodat uiterlijk in het voorjaar van 2009 deze locatie weer aan onze kwaliteitseisen zal voldoen. En gaat over tot de orde van de dag. Dick Bisschop Raadslid PvdA (T^ g^ M' h

6 PARTIJ VAN DE ARBEID Motie 3 Ondergetekende, Dick Bisschop, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van de PvdA, dient met verwijzing naar artikel 37 vati het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Oosterhout, de volgendernotie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 11 november 2008 en gehoord hebbende de beraadslagingen metoetrekking tot Raadsnota nummer programmabegroting 2009 (programma 6 Natuur, Milieu en Afval) / / Overwegende, dat: / De Europese Kaderrichtlijn Water aan gemeenten en dus ook aan Oosterhout een aantal specifieke waterdoelen oplegt Deze waterdoelen in 2015 gerealiseerd dienen te zijn Op verschillende plaatsen in dit programma melding wordt gemaakt van aan deze waterdoelen gerelateerde programmaonderdelen De raad behoefte heeft aan een compleet overzicht van de te nemen maatregelen en de consequenties hiervan Verzoekt: Het college de raad zo spoedig mogelijk een integrate nota voor te leggen waarin taken met uitvoeringsplanning en Jinanciele en organisatorische consequenties inzichtelijk worden gemaakt En gaat over tot de orde van de/dag Dick Bisschop Raadslid PvdA V ku^

7 GEMEENTEBELANGEN nvooroosterhout MOTIE A Ondergetekende, A.A.B. Kastelijns, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gemeentebelangen, dient met verwijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt ' Begrpting 2009' van de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2008 de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeeri/op 11 november 2008 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tofagendapunt ' Begroting 2009' Overwegende dat: 1. De Oosterhoutse verenigingen, stichtingen en kerken te maken hebben met een kostenstijging voor het verwijderen vari hun afvalstoffen sinds de door gemeenteraad op 19 September 2006 vastgestelde verordening afvalstoffen. 2. De motie die op 19 September 2006 is ingediend door Gemeentebelangen om de verordening afvalstoffen zodanig aan te passen zodat er voor de Oosterhoutse verenigingen weinig tot niets verandert, volgens het college niet uitvoerbaar is omdat de lokale overheid en de Wet milieubeheer dit niet toestaat. Zo meldt het college per brief van 12 december aan de gemeenteraad. 3. De verkregen informatie van het college volgens de fractie van Gemeentebelangen niet juist is; de fractie heeft juist begrepen uit de wet milieubeheer en uit contacten vanuit andere gemeenten dat de wet milieubeheer dit wel toestaat en dat de lokale overheid dit kan regelen in de lokale verordening afvalstoffen. Verzoekt het college met verwijzing naar het gestelde in artikel 37 van het Reglement van orde voor de Gemeefite Oosterhout: De verordening afvalstoffen zodanig aan te passen dat genoemde organisaties hun afval tegen de regeling en de prijs die geldt voor de normale huisaansluitingen in Oosterhout kunnen laten omialen. en gaat over tot de orde van de dag. Arnoud Kastelijns y^ ^W III* 1 [t»

8 GEMEENTEBELANGEN MOTIE 5 DVOOROOSTERHOUT Ondergetekende, A.A.B. Kastelijns, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van Gemeentebelangen dient met verwijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt ' Begroting 2009' van de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2008 de volgende motie in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergaderintfoijeen op 11 november 2008 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt ' Begroting 2009' / Overwegende dat: Uit onderzoek van de GGD blijkt dat een aanzienlijk deel van de Oosterhouters zich eenzaam voelt; Oosterhout te maken heeft met een hoger uitvallende uitkering uit het gemeentefonds en volgens de tweede concernrapportage een overschot heeft binnen de Wmo middelen; er bij maatschappelijke organisaties creatieve ideeen zijn voor het bestrijden van eenzaamheid; Verzoekt het college: Goede maatschappelijke/nitiatieven ter bestrijding van eenzaamheid in Oosterhout extra te steunen en de gemeenteraad hierover te informeren. En gaat over tot de orde van de dag: \ ^ A.A.B. Kasielijns /,i>»

9 llllueiiliill%9 MOTIE & Ondergetekende W.J.W.A. van der Zanden, raadslid van de Gemeente OosterhouJ/dient de volgende motie in: De Raad van de Gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt Programmabegroting 2009 en Meerjarenramingen Overwegende: dat sinds de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) de toegang tot een aantal voorzieningen is beperkt tot clienjen met een inkomen tot maximaal 1,5 maal het norminkomen / dat dit voor een gedeelte van de clienten verstrekkende gevolgen heeft gehad, b.v. geen vergoeding meer voor rolstoel, deeltaxi of scdotmobiel dat de gevolgen hiervan de gemeenteraad grotendeels onopgemerkt zijn gebleven, omdat actieve informatie niet heeft plaatsgevonden dat het van wezenlijk belang is dat de gemeenteraad de gevolgen van haar besluiten t.a.v. de WMO in de toekomst kan overzie verzoekt het College met verwijzing naar het gestelde in artikel 37 van het Reglement van orde voor de Gemeente Oosterhout de gemeenteraad bij de aangekondigde 7 evaluatie van de WMO begin 2009 een duidelijk inzicht te verschaffen in eventuele /oorstellen om veranderingen aan te brengen in het vergoedingenstelsel. Onder andere ten aanzien van inkomensafliankelijkheid en eventuele eigen bijdragen / en gaat o W.J.W/A.H^ri 4* Zandefcfraadslid GroenLinks/D66

10 ONAFHANKELIJKEI FRACTIE u w SP MOTIE Ondergetekenden G.A.H.M.Oomen en FT. Huijsmans, raadsleden van de gemeente Oosterhout voor de Onafhankelijke fractie en de SP, dienen met verwijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt van de Gemeenteraadsvergadering van 11 november 2008 de volgende motie in: De Raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 11 november 2008 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt Programmabegroting 2009 Overwegende: - dat onderzoeksbureau ProCensus in haar rapportage van 18 februari 2008 aangegeven heeft dat er voor Twins onvoldoende ruimte aanwezig is in Vrachelen IVA/; - dat de velden van Twins nodig zullen zijn om in Dommelbergen een programma voor het Compartiment Zorg van het Slotbossetorenpark uit te kunnen voeren; - dat eveneens het Slotbossetorenpark in het kader van de parkenreeks verwezenlijkt kan worden; - dat inmiddels het college bij brief van 7 november j.i. heeft aangegeven dat de het verplaatsen van het clubgebouw van Twins voorlopig nog niet aan de orde is, waardoor de opstallen van Twins nog niet beschikbaar komen en gebruikt kunnen worden voor archeologische tentoonstellingsruimte; - dat honk- en softbalvereninging Twins kampt met enorm ruimtegebrek; - dat de voorzieningen aldaar niet meer voloen aan de eisen van deze tijd; - dat de vereniging nog altijd niet weet wanneer er eventueel verhuisd gaat worden; verzoekt het college om binnen een tijdsbestek van 6 maanden vanaf heden uitsluitsel te geven wanneer Twins kan rekenen op verplaatsing en gaat over tot de orde van de dag Jomen f^fhankelijke Fractie

11 Motie Programmabegroting 2009 Ondergetekende, dhr. A. Wijers, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van de WD, dient met verwijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde de volgende motie in: De Raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 11 november 2008 en gehoord de beraadslagingen met betrekking tot de Programmabegroting 2009; overwegende dat:: In Programma 11 Maatschappelijke Zorg medewerking wordt verleend aan de vestiging van een hospice dit hospice alleen bestemd is voor clienten met gediagnosticeerde dementie een dergelijke voorziening, conform het collegeakkoord, beschikbaar moet zijn voor alle Oosterhouters verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout met plannen te komen voor vestiging van een zelfstandig algemeen hospice en gaat over tot de orde van de dag 11 november 2008 Mr. A. Wijers, fractievoorzitter WD Raadslid WD T^SU <***> \boq n&>v\r PjpU^fiA^^L^.

12 SP. Motie Programmabegroting 2009 Ondergetekende, dhr. FT. Huijsmans, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van de SP, dient met verwijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde de volgende motie in: De Raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeeli op 11 november 2008 en gehoord de beraadslagingen met betrekking tot de Progcammabegroting 2009; Er kleinschalig openbaar vervoer in Oosterhout komt. Busvervoer vanuit de wijken en vanaf transferia ervoor zorgt dat ook het aantal auto's in de stad afneemt. De buurtbusjes helaas, voor zover we w^ten, niet voor iedereen toegankelijk zullen zijn. Aangepaste buurtbusjes de participate van burgers die recht hebben op WMO zeker zou bevorderen. Hierdoor mogelijk op termijn gespaard kan worden op taxivergoedingen in het kader van de WMO. De buurtbusjes niet toegankelijk zijn omdat het schijnt dat vrijwilligers niet op aangepaste busjes mogen rijden. De SP denkt te weten dat^dit niet zo is. De SP hierover de betreffende wethouder op de hoogte heeft gesteid. verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout om, als de veronderstelling van de SP juist is, te onderzoeken of het mogelijk is om binnen een jaar na start van het experiment de busjes om te ruilen voor aangepast materiaal en de extra kosten in het kader van de WMO voor haar rekening te nemen en gaat over tot de orde van de dag Oosterhout, 11 november 2008, Frans Huijsrnans// \ ^ Raadslid gryi / \>HL t\ [«!<>»

13 SP. Motie Programmabegroting 2009 s\\ Ondergetekende, dhr. FT. Huijsmans, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van de SP, dient met verwijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde de volgende motie in: De Raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 11 november 2008 en gehoord de beraadslagingen met betrekking tot de Programmabegroting 2009; Voor de huizenmarkt het economische tij tegen zit. Hierdoor het mogelijk moeilijker wordt om nieuwe huizen te bouwen, verkopen of verhuren. Inspanningen om een wijk optisch te verbeteren in de ene straat, geen effect hebben als elders in deze wijk kaalslag piaats vindt. Kaalslag er voor zorgt dat de leefbaarheid in heel de wijk achteruit gaat. Deze kaalslag moet worden voorkomen zolang we niet weten of de woningen die er voor in de piaats moeten komen, verkocht of verhuurd zijn. Mensen met de laagste inkomens hierdoor langer kunnen profiteren van lagere woonlasten en de sociale cohesie in de wijk. verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout om met Cires en eventuele andere projectontwikkelaars in gesprek te gaan om harde afspraken te maken dat niet eerder tot sloop van panden wordt overgaan dan dat duidelijk is of de woningen die er voor in de piaats moeten komen, verkocht of verhuurd zijn. en gaat over tot de orde van de dag Oosterhout, 11 november 2008 Frans Huijs\ Raadslid StfW y ^, r^fe ^H- TO Jofl

14 SP. Motie Programmabegroting Ondergetekende, dhr. FT. Huijsmans, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van de SP, dient met verwijzing naar artikel 37 van het reglement van Orde de volgende motie in: De Raad van de gemeente Oosterhout, in vergadermg bijeen op 11 november 2008 en gehoord de beraadslagingen met betrekking tot de 7 Programmabegroting 2009; overwegende dat:: / / / Investeringen van overheden aitijd politiek gevoeiig zijn Het in het geval van hoge rentes-al snel het vermoeden zou kunnen bestaan van risicovolle investeringen. / Openheid voorkomt dat gerubhten op gang komen. Een uitleg zwart op wit va/i het College alleen maar duidelijkheid geeft. verzoekt het College van E^urgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout om in detoekomstin de financiele stukken een overzicht op te nemen van de plekken waar geld is uitgezet voor kortere of langere termijn, en gaat over tot de orde van de dag Oosterhout, 11 novjember 2008 Frans Huijsmanjj 1>^<^ Raadsli u «M sp/11-f

15 GROEN LINKS Ondergetekende, WJ.W.A van der Zanden (Groenl_inks/D66) raadslid voor de gemeente Oosterhout dient met verwijzing naar artikel 36 van het Reglement van orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt : Programmabegroting 2009, inclusief meerjarenramingen het volgende amendement in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 11 november 2008 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt : Programmabegroting 2009, inclusief meerjarenramingen overwegende dat: door o.a. het met de macronorm verhogen van de OZB in de laatste vijf jaar een verhoging van de OZB met ongeveer 10% boven het inflatiepercentage tot gevolg heeft gehad door deze verhogingen en landelijke belastingmaatregelen juist de middengroepen onevenredig worden belast het college meermalen een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven door te stellen dat de OZB jaarlijks met het percentage van de inflatie wordt verhoogd de lokale lasten de afgelopen jaren (ook door rioolrecht en afvalinzameling) al ver boven het inflatiepercentage zijn gestegen onder normale omstandigheden een verhoging met het werkelijke inflatiepercentage uitgangspunt zou moeten zijn Besluit: de "Begroting 2009" vast te stellen met dien verstande dat: 1. op pag. 114: "Uitvoering van werkzaamheden gemeentelijke belastingen, op basis van de ingezette beleidslijn (voigen trendmatige verhoging, zoals door het Rijk wordt berekend) betekent concreet een verhoging van de belastingopbrengst met 4.99% (exclusief areaaluitbreidingen" wordt vervangen door: "Uitvoering van werkzaamheden gemeentelijke belastingen, op basis van de gewijzigde beleidslijn (voigen trendmatige verhoging via de door het CBS berekende inflatiecorrectie) betekent concreet een verhoging van de belastingopbrengst met maximaal 2,9% (exclusief areaaluitbreidingen)" 2. Op andere plaatsen in de Begroting 2009 de tekst en cijfers aan te passen zoals qnde/ punt_l is bedoejd. \foq-. &L/i>U >\;VD_ opft.aebc- GflfcS? en gaat WJ.W.A,Groenl_inks/D66

16 AMENDEMENT OOSTERHOUT IN BEWEGING Ondergetekende, WJ.W.A. van der Zanden, raadslid voor de gemeente Oosterhout namens de fractie van GroenLinks/D66 dient met verwijzing naar artikel 36 van het Reglement van orde voor de gemeente Oosterhout met betrekking tot agendapunt : Programmabegroting 2009, inclusief meerjarenramingen het volgende amendement in: De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 11 november 2008 en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt : Programmabegroting 2009, inclusief meerjarenramingen : Overwegende dat: Het speerpunt "Oosterhout in Beweging" betreffende beweegactiviteiten senioren en mensen met een handicap in de Perspectiefnota op de lijst van aanvullende prioriteiten is gezet; Dit speerpunt hierdoor niet in de begroting 2009 is terug te vinden; Hierdoor de beweegactiviteiten voor senioren en mensen met een handicap vanuit "Oosterhout in Beweging waarschijnlijk in 2009 niet voortgezet kunnen worden; Inmiddels duidelijk is geworden dat het hier gaat om activiteiten, die door de gemeente Oosterhout aan Oosterhout In Beweging zijn opgedragen en waarvoor nu nog steeds geen financiering is gevonden. Besluit: de "Programmabegroting 2009" vast te stellen met dien verstande dat: 1. het speerpunt "Oosterhout in Beweging" wordt opgenomen in Hoofdstuk 4 van de Programmabegrotingybcc JZC%*teceU*.*). \J*\*\ <*&.ooo, 2. Op andere plaatsen in de Programmabegroting 2009 de tekst en cijfers vyojxien aaijigepast zoals onder punt 1 is bedoeld. <y van der Zanden A Ct*vt- i^,i\ajza\ ^e/t A^c»tc^«<cteo~^u, /«/< 3 L

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 O y O m ì if O plan. datum zaak rtr. vertrouwelijk: JA 1 NEE w "" Oosterhout NOTA VOOR DE RAAD Datum: 16 mei 2014 Nummer raadsnota: Bl.0140142 Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. e informatie * TE 1. l i /. ' V Ĩ - * * * - ra ra. Datum: 19 juni 2015

NOTA VOOR DE RAAD. e informatie * TE 1. l i /. ' V Ĩ - * * * - ra ra. Datum: 19 juni 2015 e informatie * TE 1 r s plan. datum e JÉ ra ra N JA 1 NEE : îrtröuwelijk > WW w gemeente QOSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD l i /. ' V Ĩ - * * * - Datum: 19 juni 2015 Nummer raadsnota: Bl.0150201 Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Conceptbesluit. Voorstel: De op het bijgevoegde conceptbesluit vermelde belastingverordeningen 2008 vaststellen conform de bijlagen.

Bijlagen: 1. Conceptbesluit. Voorstel: De op het bijgevoegde conceptbesluit vermelde belastingverordeningen 2008 vaststellen conform de bijlagen. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 16 november 2007 Nummer raadsnota: Onderwerp: Belastingverordeningen 2008. Portefeuillehouder: Gerbrands Bijlagen: 1. Conceptbesluit Ter inzage: 1. Conceptverordeningen Voorstel:

Nadere informatie

t te NOTA VOOR DE RAAD Bl.0130060 e 3 "O c' gemeente QoSterhOUt

t te NOTA VOOR DE RAAD Bl.0130060 e 3 O c' gemeente QoSterhOUt t te -S) O (O O e 3 "O c' WW gemeente QoSterhOUt Bl.0130060 Q s NOTA VOOR DE RAAD Datum:20 september 2013 Nummer raadsnota: Bl.0130060 Ondererp: Nota Sporten en Beegen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade De raad van de gemeente Kerkrade gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Nadere informatie

Ter inzage: 1. Beoogde verdeling 1 portefeuilles. Voorstel: 1. Het aantal wethouders voor de resterende bestuursperiode te bepalen op vier

Ter inzage: 1. Beoogde verdeling 1 portefeuilles. Voorstel: 1. Het aantal wethouders voor de resterende bestuursperiode te bepalen op vier oestuuriijke informatie 3 i JC , ev» 1 I -i zaak nr. UI ui < f f c 9 %F ^t-v-^ ^^v ^f. X"n\ emeente \ /) )atum: 1 3 oktober 2008 Nummer raadsnotck 0008067 Onderwerp: Vermindering aantal wethouders 'ortefeuillehouder:

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voorstel: 1. Besluiten om over te gaan tot een Europese aanbesteding van de accountantscontrole of verlengen van het huidige contract

Voorstel: 1. Besluiten om over te gaan tot een Europese aanbesteding van de accountantscontrole of verlengen van het huidige contract I mum ii IIIH nun MIII «RV.0009053 NOTA VOOR DE RAAD gemeente QoSterhOUt^ ^ ^ ^ ^* Datum: 28 augustus 2009 Nummer raadsnota: QCX>Q05!> spndererp: Europese aanbesteding accountantscontrole' '» u(glo3 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Ons kenmerk 10.1461895

Ons kenmerk 10.1461895 gemeente WW w Oosterhout Fractie GroenLinks t.a.v. de heer W.J.W.A. van der Zanden Hoogstraat 6 4901 PK OOSTERHOUT Datum 13 januari 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 10.1461895 In behandeling bij a.burqer(5)oosterïiout.nl

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan het Grondbeleid, samengevat in de volgende beleidsuitgangspunten:

Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoering geven aan het Grondbeleid, samengevat in de volgende beleidsuitgangspunten: ro ş o S LU LU 2 WW Bl.0130011 o os I O I gemeente O o s t e r h o u t NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 maart 2013 Nummer raadsnota: Bl.0130011 Ondererp: Nota Grondbeleid 2013-2017 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening Onroerende Zaakbelasting 2016 vast te stellen.

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening Onroerende Zaakbelasting 2016 vast te stellen. Agendapuntnr.: Nr.: 149815 Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: Verordening Onroerende zaakbelasting 2016 Renswoude, 27 oktober 2015. Aan de gemeenteraad Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt

Nadere informatie

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst WW w gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst Portefeuillehouder: de Boer Bijlagen:

Nadere informatie

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers .s 1 I r3 SS 4 0 ob lo CSI 1 o l Q. zaak nr. UI LU 2 5 WW W 1Datum: 9 mei 2008 c t:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Koen van der Aa 0402083524 kda@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Opheffing inkomensgrens CVV Medisch. 12raad00202 Juni

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 februari 2014 14-005 Onderwerp Definitieve vaststelling tarieven onroerende zaakbelastingen 2014 en wijziging vrijstellingsartikel Verordening onroerende zaakbelastingen

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon gemeente Den Helder Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar: R. De Jonge Rapport van de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Raad : 21 december 2004 Agendanr. : 29 Doc.nr : B200413438 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Toelichting Vanaf 1 januari 2005 moeten de

Nadere informatie

Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Vaststelling van bestemmingsplan "Centrum, herziening 1 (Zandheuvel 60)".

Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Vaststelling van bestemmingsplan Centrum, herziening 1 (Zandheuvel 60). '9 «O I u a 15 LU ai c O o c 2Ç m co Q. :r r O 3 ** 3 2 řn «e i > O C co (0 N NOTA VOOR DE RAAD Sr» - S rc *~ Aí' Datum: 21 november 2014 Nummer raadsnota: BI.0140350 Onderwerp: Vaststelling van bestemmingsplan

Nadere informatie

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel gemeente Den Helder Registratienummer: BI08.00854 Portefeuillehouder: Raadsvoorstel H. Boskeljon / B. Fritzsche Van afdeling: RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar.

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsfonds. voor de minima

Verordening Stimuleringsfonds. voor de minima Verordening Stimuleringsfonds voor de minima De raad van de gemeente Bedum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2004; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

w Į, em ee,e Oosterhout

w Į, em ee,e Oosterhout re I o c JÉ 3 s -O O o ċō I CD E a o c i? a LU LU WW w Į, em ee,e Oosterhout /Hf. V /I NOTA VOOR DE RAAD 'Vil-**'* Datum: 21 november 2014 Onderwerp: Vaststellen belastingverordeningen 2015 Nummer raadsnota:

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede 2015

Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede 2015 Raadsvergadering, 17 februari 2015 Voorstel aan de Raad Nr: 20150217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari 2015 Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede 2015

Nadere informatie

llllllll IIMII I NOTA VOOR DE RAAD Bl gemeente O o s t e ŗ ļ 0 u t 2 e

llllllll IIMII I NOTA VOOR DE RAAD Bl gemeente O o s t e ŗ ļ 0 u t 2 e W LÄ ^ 0 llllllll IIMII I Bl.0130061 CD 5 3 2 e gemeente O o s t e ŗ ļ 0 u t NOTA VOOR DE RAAD Datum:20 september 2013 Nummer raadsnota: Bl.0130061 Ondererp: Lokale Gezondheidsnota 2014-2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 22 november 2016 Opsteller Margo Roelofs Registratie Agendapunt Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Voorstel 1. Instemmen met de maatregelen voor

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 100/2004. Onderwerp wijziging verordening toeristenbelasting

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 100/2004. Onderwerp wijziging verordening toeristenbelasting Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 100/2004 Onderwerp wijziging verordening toeristenbelasting Programma / Programmanummer Gemeentelijke heffingen / 8210 Portefeuillehouder P.

Nadere informatie

Raadsvergadering

Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 21-01-2016 16-007 Wijziging tarieven onroerende zaakbelastingen 2016 en Procedure vaststellen tarieven onroerende zaakbelastingen voor komende jaren. Aan de raad,

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VOORSTEL 1. tot vaststelling van de verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gennep en intrekking van het raadsbesluit

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting

Nadere informatie

MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst. De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst. De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, Christenunie Haarlem 3^ MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst De vraag naar maatschappelijke opvang de afgelopen periode in Haarlem is toegenomen en ondanks uitbreiding van

Nadere informatie

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke

Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Zaaknummer : 52945 Raadsvergaderin : 20 januari 2015 Agendapunt : g Commissie : Bestuur/Sociaal Onderwerp : Verlenging gemeentelijke garantstelling voor lening t Timpke Collegevergadering : 9 december

Nadere informatie

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ

WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ SP*. 1 o ï T 3 J- O Jf O Q Ö 5 i ic CN» j UI UI < JE 1 vertrouwel WW 4U^WA^ W &/6/*6 QJ gemeente Q SterhOUt j^ NOTA VOOR DE RAAD ~,.,«~...... ^?;.-U

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Doelstelling 1. komen tot het vaststellen van de tarieven 2015; 2. gevolg geven aan bedrijfsmatige dan wel maatschappelijke ontwikkelingen.

Doelstelling 1. komen tot het vaststellen van de tarieven 2015; 2. gevolg geven aan bedrijfsmatige dan wel maatschappelijke ontwikkelingen. Raadsvoorstel Raadsvergadering : 16 december 2014 Voorstel : 2014-108 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2014/559916 Documentnummer : 1894/2014/559989 Datum collegebesluit : 27 oktober 2014 Onderwerp Wijzigen

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/102

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/102 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 oktober 2010 Nummer voorstel: 2010/102 Voor raadsvergadering d.d.: 16-11-2010 Agendapunt: 8

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2003/434

Raadsvoorstel 2003/434 Raadsvoorstel 2003/434 Onderwerp Portefeuillehouder H. Tuning Commissie Samenleving en Welzijn Datum 4 november 2003 Raadsvergadering 11 december 2003 Samenvatting Op 25 september jl. nam de Raad een motie

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Ondernemingsplan 20-202 en concept-begroting 20 van de Atlant Groep. Registratienummer: 245029 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 27 juli 200 Datum vergadering: dinsdag

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp verordening Rechtspositie wethouders en raadsleden Opsterland : 2016 Portefeuillehouder : Ellen van Selm Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

OPROEP. Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 19 juli 2016 om uur CONCEPT-AGEN DA

OPROEP. Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 19 juli 2016 om uur CONCEPT-AGEN DA gemeente WW w Oosterhout llllllil III IIMIII MIMI Bl.0160328 OPROEP Voor de vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout, te houden in het stadhuis op dinsdag 19 juli 2016 om 19.30 uur Oosterhout,

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeente t} Bergen op Zoom

Gemeente t} Bergen op Zoom Gemeente t} Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer Afwijzing van een verzoek om planschade in verband met het bestemmingsplan "Het Fort/Zeekant" SROB/05/069 Sector : Ruimtelijke

Nadere informatie

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard

Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Verantwoord bezuinigen Waterland is het waard Inleiding Bezuinigen is keuzes maken. CDA, GroenLinks en SP kiezen sociaal De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen.

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 116279 Datum : 3 februari 2015 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie