Projectplan Multifunctioneel Centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Multifunctioneel Centrum"

Transcriptie

1 Projectplan Multifunctioneel Centrum Een bruisende ontmoetingsplek voor alle inwoners van Leunen Stuurgroep MFC Leunen Wilma Manders (voorzitter) Peter van der Markt Wim Verheijen Rien Theunissen Peter Loenen Ger Claassens Guido Voncken 1

2 Inhoudsopgave pagina 01. Aanleiding Samenstelling stuurgroep met draagvlak vanuit alle Leunse verenigingen; Het dorp Leunen; Huidige accommodaties in het centrum van Leunen; De Brink; De Schakel; 05. Inleiding; Doelstelling Procesmatige ontwikkeling Processchema Stappenplan 2012/ Planfase toekomstige situatie Planfase Planfase Planfase Tekeningen toekomstige situatie Missie en Visie; Bestuur en beheer; Huidige situatie; Omgevingsanalyse; Strategie; Beleidsterreinen; Dagelijks beheer; Verantwoording en evaluatie; Investeringsoverzicht realisatie MFC; Begroting exploitatie MFC eerste 3 jaar zie Bijlage V; Toelichting begroting zie bijlage VI; Actieplan zie bijlage VII; Conceptstatuten nieuwe Stichting MFC Leunen zie bijlage VIII; Inschrijflijsten vrijwilligers zie bijlage IX Intentieverklaring samengaan De Schakel en De Brink zie bijlage X Samenvatting; Conclusie; Contact. 35 Bijlage I - Intentieverklaringen Verenigingen Bijlage II - Resultaat enquete woningbehoefte Leunse jeugd Bijlage III - Overzicht gesprekken met partijen Bijlage IV - Stichtingskosten Bijlage V - Begroting exploitatie eerste 3 jaar MFC Bijlage VI - Toelichting begroting exploitatie Bijlage VII - Actieplan MFC Leunen Bijlage VIII - Concept statuten MFC Leunen Bijlage IX - Inschrijflijsten vrijwilligers Bijlage X - Intentieverklaring samengaan De Schakel en De Brink 2

3 01. Aanleiding De aanleiding voor het doen van onderzoek en de reden voor het schrijven van dit projectplan Multifunctioneel Centrum Leunen (MFC) is om te komen tot één multifunctionele accommodatie in Leunen wat functioneert onder één stichtingsbestuur. De aanleiding komt voort uit bezorgdheid onder de inwoners van Leunen, over het in stand blijven van kwalitatieve voorzieningen in het dorp Leunen. De dorsraad heeft deze bezorgdheid al beschreven in het DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) wat is besproken tijdens een openbare dorpsbijeenkomst in februari DOP Leunen eerste versie maart 2005 Het gemeenschapshuis De Brink dient een ontmoetings- en inloopfunctie te hebben. Dit betekent o.a. een permanente openstelling. Inwoners moeten er een praatje kunnen maken, een krant kunnen lezen, de maaltijd kunnen nuttigen (tafeltje dekje), spellen kunnen doen (darten, biljarten etc.). Om de gezondheid van de ouderen te bevorderen zou hier aan fitness gedaan moeten kunnen worden. De Brink dient op deze functie te worden aangepast. De ontmoetings en inloopruimte dienen het karakter van een grand café te hebben, met uitzicht op het Brinkplein. Een terras completeert het geheel. De Schakel fungeert voor een deel ook als een gemeenschapshuis. Een fysiek samengaan van De Schakel met De Brink zou daarom wenselijk zijn. Met de beschikbare ruimte kan dan immers creatiever worden omgegaan. Ook ten aanzien van het beheer biedt dit vele voordelen. In de meest ideale situatie zouden de gebouwen met elkaar verbonden moeten worden. Van 2005 tot 2009 heeft er een werkgroep gefunctioneerd die onderzoek heeft gedaan en plannen heeft gemaakt voor het verbeteren van het centrum van Leunen met als middelpunt woningbouw en een MFC. De gemeente Venray heeft een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren en de conclusie van dit onderzoek was dat het centrumplan financieel niet haalbaar is. In 2009 is de dorpsraad als onderdeel van het gebiedspanel gestart met het schrijven van het integraal DOP Leunen. Het gebiedspanel bestaat naast de gemeente en de dorpsraad uit vertegenwoordigers van Wonen Venray, Politie, Synthese en SPOVenray. Op 5 juli 2010 heeft het gebiedspanel het DOP aan de Leunse inwoners gepresenteerd. Tijdens deze openbare vergadering was duidelijk dat Leunen behoefte heeft aan één multifunctionele accommodatie en het inrichten van het centrum. In het integraal- DOP Leunen, staat vermeld het aantrekkelijker maken van het centrum van Leunen met als eerste prioriteit het realiseren van één Multifunctioneel Centrum Leunen. Nadat het DOP op 14 december 2010 definitief was geworden is er in 2011, met name in december veel aandacht gekomen voor de realisatie van de projecten die in de prioriteit lijst waren opgenomen. Van de Gemeente Venray kwam namelijk een adviesnota aan de Gemeenteraad met als onderwerp "Discussienota Realisatie Uitvoeringsprogramma's Dorps- en Wijkontwikkelingsplannen ". Met deze nota wil de Gemeente namelijk bewerkstelligen dat elk dorp zijn 1 e prioriteit gaat beargumenteren aan de Gemeente. De Gemeente wil de dorpen en wijken ondersteunen bij het uitvoeren van hun plannen. Omdat ook bij Gemeenten de middelen schaars worden, wil de Gemeente een volgorde gaan stellen welk dorp het eerst aan de beurt is om in aanmerking te komen voor 3

4 uitvoering en de daarbij horende ondersteuning van de Gemeente. Er is een wegingsmethodiek bedacht om te komen tot een volgorde. Daarbij spelen een aantal wegingsfactoren een rol. Daarbij denkende aan: "Inzet door de gemeenschap", "Bijdrage aan de (leef) gemeenschap", "Draagvlak", "Kansen voor krimp" en "Bijdrage aan duurzaamheid. In Leunen is in december 2011 een stuurgroep ontstaan die het voor Leunen zo belangrijke MFC gaat beargumenteren en beschrijven in dit projectplan. Tijdens het voorzittersoverleg Leunse verenigingen en een vergadering van de raad van toezicht Gemeenschapshuis De Brink is er een stuurgroep gevormd. 02. Samenstelling stuurgroep Taak: Naam: Verenigingen/stichting: Mailadres: Voorzitter Wilma Manders Voorzitter RvT De Brink Lid Peter van der Markt Voorzitter De Brink Lid Wim Verheijen Voorzitter De Schakel Lid Rien Theunissen Lid dorpsraad Leunen Lid Peter Loenen Persoonlijke titel Lid Ger Claassens Persoonlijke titel Lid Guido Voncken Persoonlijke titel 4

5 03. Het dorp Leunen Het dorp Leunen ligt ten zuiden van Venray, waar bossen, weidevelden en akkers elkaar afwisselen. Het telt als één van de 13 kerkdorpen van de gemeente Venray ruim 2100 inwoners. De kerk, het middelpunt van het dorp, genoemd naar de heilige St. Catharina stamt uit Nadat Bisschop Johannes van Luik in 1433 toestemming verleende tot het bouwen van een kapel in Leunen, verscheen er op de plaats waar nu het priesterkoor is, een gebouwtje van 6 x 8 m. met een strooien dak en een zolder welke gebruikt werd voor het drogen van koren. Na allerlei reparaties wordt in 1761 de kapel voorzien van een leien dak. Het middenschip van de huidige oude kerk stamt uit de jaren De toren is gebouwd in 1907 en in 1914 kreeg de kerk een orgel. Omdat de kerk te klein was besloot men in 1965 o.l.v. architect Swinkels-Salemans aan de zuidzijde van de oude kerk een nieuw middenschip te bouwen. In 1999 is het oude gedeelte van de monumentale kerk geheel gerenoveerd. Op enkele kruispunten en in de bermen van Leunen staan talloze kruisen en kapellen. Leunen is een hechte gemeenschap, met een geschiedenis die terug gaat tot omstreeks Volgens deskundigen is Leunen afkomstig van het woord Loenen, wat een mooie stille plaats aan het water betekent. In de loop van de eeuwen is dit verbasterd tot Luenen en is uiteindelijk Leunen geworden. De straatnamen in Leunen ontlenen hun herkomst en betekenis aan buurtschappen en boerderijen, of in enkele gevallen aan markante personen of heiligen. Leunen is een dorp met een eigen karakter. Met onder meer veel muziek, diverse sportverenigingen, scouting, wijkverenigingen en een dorpsraad, heeft Leunen een bruisend verenigingsleven voor jong en oud. Centraal in het dorp ligt ook de basisschool met 220 leerlingen. De besturen van de basisschool, peuterspeelzaal en dagopvang, streven ernaar om van elke school een Integraal Kindcentrum te maken met een dagarrangement voor kinderen. Dit kan helaas niet gerealiseerd worden in Basisschool De Meent., omdat de grootte van het gebouw geen mogelijkheid biedt hiervoor. Het is voor bovengenoemde stichtingen van groot belang dit Integraal Kindcentrum mogelijk te maken in de directe omgeving van de school. In het MFC zou de mogelijke groei van de kinderopvang en buitenschoolse opvang gerealiseerd kunnen worden. Verder is er het gemeenschapshuis De Brink en een verenigingsgebouw De Schakel, een oud dorpscafé, een cafetaria en een tankstation annex winkel met bakker. Daarnaast is er volop bedrijvigheid in Leunen. 5

6 Het dorp Leunen kent een groot aantal verenigingen en organisaties die er mede voor zorgen dat het dorpse karakter overeind blijft. APK; Basisschool De Meent; Buurtvereniging D n Tomp; Carnavalsvereniging t Knölleke Leunen; Damesgymnastiekclub Leunen; Dameskoor Leunen; Dorpsraad Leunen; Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide; Joekskapel Krom dur d n bocht; Joekskapel Naovenant; K.B.O. Leunen; Kinderwereld Venray; Korfbalclub Oranje-Wit; Leunse Zomerfeesten; Mannenkoor; Rijvereniging Ons Genot Leunen-Veulen-Heide; Scouting Don Bosco Leunen; Stichting L.E.O.; Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide; Toneelvereniging Comedia; Voetbalvereniging SV Leunen; Wijkvereniging EWL; Wijkvereniging Leunen Centrum; Zaalvoetbal Vereniging. De in dit projectplan gedane uitwerking is o.a. gekaderd door draagvlak vanuit alle Leunse verenigingen. Allen hebben een intentieverklaring ondertekend. Deze verklaringen zijn in bijlage I toegevoegd. 6

7 04. Huidige accommodaties in het centrum van Leunen De Brink Het huidige gemeenschapshuis De Brink bestaat uit een combinatie van gymnastiekzaal en feestzaal. Het is gebouwd in In 1989 is het gerenoveerd en zijn er doucheruimtes aangebouwd voor de gymnastiek van de basisschool kinderen. Het is een ontmoetingsruimte tijdens dorpsfeesten, carnaval en kermis. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid in Leunen. In gemeenschapshuis De Brink zijn o.a. gehuisvest: Carnavalsvereniging t Knölleke Leunen; Damesgymnastiekclub Leunen; Dorpsraad Leunen; Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide; K.B.O. Leunen; Stichting Leo; Toneelvereniging Comedia; Bovenstaande verenigingen zijn de zogenaamde grootgebruikers van De Brink De Schakel In Leunen is er nog een verenigingsgebouw, De Schakel Dit gebouw is gebouwd in 1960 als kleuterschool met twee lokalen. In 1974 is er een derde lokaal aangebouwd. In 1996 is het gebouw in het kader van privatisering Gemeentelijke voorzieningen in eigendom gekomen van Stichting De Schakel. Het is daarna door de huidige gebruikers in eigen beheer geheel gerenoveerd. In De Schakel zijn gehuisvest: Het kinderdagverblijf De peuterspeelzaal De naschoolse opvang De Scouting De KBO met enkele activiteiten De biljartvereniging voor ouderen. Alleen de KBO zal met haar activiteiten naar het toekomstige MFC overgaan. Alle overige activiteiten blijven in De Schakel gehuisvest. De besturen van gemeenschapshuis De Brink en De Schakel zijn tot overeenstemming gekomen om de twee gebouwen onder één Stichtingsbestuur onder te brengen. Door De Schakel, en het huidige gemeenschapshuis De Brink onder één Stichtingsbestuur te brengen, willen we ervoor zorg dragen dat er voor alle leeftijden voor de langere termijn ruimte is in Leunen om alle verenigingen ontmoetingsruimte te bieden. De Schakel is hoofdzakelijk in gebruik door de jeugd van de leeftijd van 0 16 jaar. De Brink is in gebruik door inwoners van Leunen van 17 jaar en ouder. 7

8 05. Inleiding projectplan In dit projectplan wordt het resultaat gepresenteerd van een onderzoek naar het ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie onder één stichtingsbestuur. De wens naar een Multifunctioneel Centrum Leunen komt voort uit bezorgdheid onder de inwoners van Leunen, over het in stand blijven van de voorzieningen in het dorp Leunen. Daarnaast zijn er kwalitatieve verbeteringen gewenst. Inwoners hebben in discussies met de initiatiefnemers aangegeven wat voor hen belangrijk is als het gaat om voorzieningen in Leunen. De leefbaarheid van Leunen is in het geding. Ervaring uit andere vergelijkbare projecten leert dat het ontwikkelen van een MFC een positieve invloed heeft op de gemeenschapsvorming in het dorp, voorbeeld in Leunen is bv de samenwerking op het sportpark tijdens de bouw van nieuwe kleedlokalen. Er is afgesproken dat de stuurgroep MFC Leunen met een projectplan komt wat past binnen het accommodatiebeleid van de gemeente Venray: "Discussienota Realisatie Uitvoeringsprogramma's Dorps- en Wijkontwikkelingsplannen ". Het moet voldoen aan de wegingsmethodiek. Daarbij denkend aan: "Inzet door de gemeenschap", "Bijdrage aan de (leef) gemeenschap", "Draagvlak", "Kansen voor krimp" en "Bijdrage aan duurzaamheid'. Burgerparticipatie en zelfsturing: "inzet door de gemeenschap" In dit voorstel krijgen de bewoners die zelf de leefbaarheid in hun dorp of wijk willen versterken een leidende rol. Dit is op het lijf geschreven van de inwoners van Leunen. Voorbeelden van burgerparticipatie en zelfsturing: De afgelopen jaren zijn er verschillende projecten gerealiseerd in Leunen die als voorbeeld kunnen gelden bij de ontwikkeling van het MFC. De dorpsraad Leunen is steeds meer aan de slag gegaan met werkgroepen waarin ook niet leden van de dorpsraad zitting hebben. Men is steeds meer een beroep gaan doen op vrijwilligers die bij een bepaalde activiteit meewerken om zo Leunen leefbaar en veilig te houden. Tijdens NL DOET 2011 en 2012 hebben in Leunen per jaar 35 vrijwilligers actief meegedaan aan NL DOET. Met NL DOET hebben we laten zien hoe belangrijk vrijwilligers en saamhorigheid voor Leunen is. Daarnaast droeg het bij aan een goed imago van vrijwilligerswerk in Leunen., Werkgroep Verbeteren Entrees Leunen kregen het predicaat Kern met Pit voor het project Welkomstborden Leunen. Het realiseren van de wandelpaden in Leunen zijn gerealiseerd met duidelijke projectplannen. Op initiatief van enkele jeugdige Leunse inwoners en met ondersteuning van de dorpsraad van Leunen en de Gemeente Venray is het oude trapveldje aan de Verkleijstraat vervangen door een nieuw kunstgrasveld met nieuwe goals en hekwerk. Het kunstgrasveld is mede dankzij de financiële bijdrage van de Leunse Zomerfeesten, de dorpsraad van Leunen en Gemeente Venray tot stand gekomen. De nieuw opgerichte stichting Gussen Wie ten behoeve van behoud van Leunse kunst. Deze stichting beoogt zoveel mogelijk kunstwerken Van Gussen Wie voor Leunen te behouden. In diverse winkels in Leunen staat inmiddels een kunstwerk van Gussen Wie opgesteld. Er worden nog enkele kunstwerken gerestaureerd. Deze zullen in een buitenruimte komen te staan. Enkele leden van de KBO hebben een werkgroep gevormd. Als doel hadden zij gesteld om te komen tot een trimtuin voor Leunen. Na een oproep in dorpsblad De Ruuper om actief mee te werken in de Werkgroep Trimtuin Leunen, melden er zich 5 vrijwilligers. Het plan van aanpak Trimtuin Leunen is bedoeld voor het beleefbaar en toegankelijk maken van de locatie 8

9 trapveldje / speelplaats Vullingstraat om zo Leunse inwoners meer te laten bewegen in hun directe leefomgeving. In 2010 hebben twee jeugdige inwoners van Leunen een enquete gehouden naar de woningbehoefte onder de Leunse jeugd. Het resultaat hiervan kunt u lezen in Bijlage II. Dit zijn voorbeelden hoe men projecten zelf kan sturen van planfase, financiële fase tot uitvoeringsfase. Het zijn tevens voorbeelden voor Leunen, als er maar voldoende draagvlak is voor een project hoeveel vrijwilligers Leunen kan mobiliseren. Voorbeelden van het actieve verenigingsleven in Leunen: KBO Leunen In januari 1961 zag de KBO Leunen het levenslicht. Nu, 2012, zijn er 286 leden, 169 vrouwen en 117 mannen. Het oudste lid is 95 jaar en het jongste 54. Velen hebben zich in de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor de KBO en doen dit nog steeds. KBO Leunen kent een relatief jong enthousiast bestuur van 7 leden. Elk bestuurslid heeft zijn eigen taak en stuurt de verschillende activiteiten aan. KBO Leunen draait volledig met vrijwilligers en kent activiteiten zoals, wandelen, gymmen, koersbal, sjoelen, jeu de boules, fietsen, kienen, handwerken, kaarten, workshops en informatiedagen. Niet genoemd in de opsomming is onze groenclub. Deze groenclub zorgt ervoor dat Leunen er altijd mooi bijligt en zorgt voor een belangrijk deel voor onze KBO inkomsten. Zoals gezegd geschied dit alles op vrijwillige basis waarbij naast de genoemde bestuursactiviteiten er zich velen inzetten in een werkgroep per activiteit. De KBO wil hun activiteiten uitbreiden maar huisvesting is een probleem. Met een geschikte accommodatie zouden er contactbijeenkomsten gehouden kunnen worden. Het KBO wil daarnaast een gezamenlijk eetpunt opstarten. De huidige lokaliteiten zijn niet meer van deze tijd en hebben de nodige beperkingen. Bereikbaarheid en veiligheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. KBO Leunen en Dorpsraad Leunen hebben samen oog voor de toekomst. In het kader van de WMO en de AWBZ zal meer en meer vanuit het vrijwilligerscircuit het initiatief moeten worden genomen. Zij gaan door onder het motto: We gaan het samen doen! Leden KBO 2012 Bestuur Vrijwilligers Vrijwilligers Activiteiten in het MFC Bestuur Koersballen Sjoelen Kienen Themamiddag en Gym Kaarten 9

10 Dorpsraad Leunen De dorpsraad vergadert 8 x per jaar, voorts organiseert het 2 x per jaar een Thema-avond voor alle inwoners van Leunen en een keer per jaar wordt de jaarvergadering georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden gehouden in gemeenschapshuis De Brink. Stichting Leo(Leunse Evenementen Organisatie) Opgericht in 1997 organiseert de stichting, die geleid wordt door jongeren uit Leunen jaarlijks een zestal thema avonden voor de Leunse jeugd van 18 tot 30 jaar. Ook organiseren zij de kermis dinsdag, het herringschellen op aswoensdag, een kerstborrel, en EK/WK wedstrijden worden live uitgezonden op groot scherm. Dit alles wordt georganiseerd in het gemeenschapshuis De Brink. Toneelvereniging Comedia De vereniging is in 1924 ontstaan vanuit de Fanfare st. Catharina. Deze wilden tijdens het jaarlijks concert iets extra s toevoegen om een avondvullend programma te presenteren. In de jaren 70 tijdens het 50-jarig jubileum was het een bloeiende vereniging met meer dan 70 leden. Met zowel volwassen als jeugd toneel. De animo onder de jeugd daalde daarna snel. Ook het aantal volwassen leden nam af en er was nauwelijks nieuwe aanwas. Momenteel kent de vereniging 15 volwassen spelers en weer 8 jeugdleden. Ieder jaar worden er twee toneelvoorstellingen in gemeenschapshuis De Brink gehouden. Een door de volwassenen (3 avond voorstellingen) en een door de jeugd (een middag voorstelling en een avond voorstelling). Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide De huidige Harmonie St. Catharina is in 1920 opgericht als fanfare voor het dorp Leunen. Vanaf midden jaren 40 kwamen er leden vanuit het Veulen bij en eind jaren 60 kwamen de eerste leden vanuit Heide het orkest versterken. Rond die tijd werd het ook voor vrouwen mogelijk om lid te worden. In 1963 besloot men de fanfare om te zetten in een harmonieorkest. De vereniging bestaat uit een 6-tal onderdelen en telt momenteel ruim 140 leden met een bestuur van 9 leden. Elk onderdeel repeteert wekelijks, op 1 onderdeel na allen in de Brink. Binnen de vereniging zijn een aantal commissies actief voor het organiseren van diverse activiteiten en acties. De harmonie verzorgt onder andere de jaarlijkse kermis zaterdag, 1 x per 2 jaar een goederenen dienstenveiling en neemt deel aan diverse dorps activiteiten zoals de carnavalsoptocht, het muzikaal binnenhalen van de communikanten en Sinterklaas en ze verzorgt optredens voor de Leunse gemeenschap. Ook is er in de zomer het BBQ concert voor alle inwoners van Leunen waar alle onderdelen van de vereniging zich presenteren. Het harmonieorkest heeft ca. 65 muzikanten en speelt een gevarieerd programma. Van klassieke concourswerken tot moderne lichte muziek. Maar ook marsen en koralen zijn opgenomen in het repertoire. Jaarlijks verzorgt het harmonieorkest het traditionele kerstconcert, wat ongeveer 350 bezoekers trekt. De drumband is in oktober 1956 opgericht. De groep bestaat uit enthousiaste slagwerkers en inmiddels is er ook een jeugddrumband opgericht. 10

11 Op initiatief van dirigent A. Schellens werd in 1964 gestart met een jeugdopleiding. In 1971 kreeg Venray een gemeentelijke muziekschool en in 1972 gingen de eerste leerlingen daar op voor het A-examen. In februari 1991 werd onder leiding van dirigent E. Swiggers een opleidingsorkest opgericht waarin de leerlingen worden voorbereid op het spelen in het grote harmonieorkest. In september 2006 is gestart met een eigen blokfluitopleiding. Vanuit deze opleiding stromen jaarlijks gemiddeld 6 leerlingen door naar de vereniging als hout- koperblazer of slagwerker. In de zestiger jaren werd door een aantal leden van de fanfare de blaaskapel opgericht. De optredens bleven beperkt tot carnaval en de jaarlijkse feestavond maar vanaf 1970 ging de blaaskapel over op het spelen van o.a. Egerländer muziek en tegenwoordig verzorgen zij optredens in Leunen en de wijde omgeving. Carnavalsvereniging t Knölleke In het jaar 1956 werd er door een paar Leunse verenigingen besloten dat er een carnavalsvereniging moest komen. Zo geschiedde. De carnaval was voor Leunen een feit. De naam werd Carnavalsvereniging t Knölleke, naar Knollevraeters zoals de inwoners van Leunen toendertijd genoemd werden. Dit omdat er destijds in leunen veel knollen verbouwd werden als 2 e oogst voor groenvoer voor de koeien als die in het begin op stal stonden. De carnaval kent vele activiteiten die allen door vrijwilligers georganiseerd worden. Zoals: -de wagenbouw Wagenbouw is een traditie in Leunen. In de koudste maanden van het jaar, ergens achteraf in een loods met minimale middelen wordt er door vele vrijwilligers jaarlijks een prinsenwagen gebouwd. -de zittingsavonden Ieder jaar zijn er 2 zittingsavonden waar Leunse artiesten optreden. Op deze avonden passeren de bijzondere landelijke, maar vooral de plaatselijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar op een ludieke wijze de revue. -de vastelaoveskrant Deze krant wordt ieder jaar samengesteld door de krantencommissie. Een stel enthousiaste mensen die op pad gaan om stukjes, leuke annekdotes en advertenties te verzamelen. -de optocht Onder leiding van vele vrijwilligers komt er ieder jaar op zondag een optocht tot stand. Een optocht moet veilig kunnen verlopen. Hier wordt optimaal op toegezien. Gemiddeld doen er jaarlijks een 200 inwoners mee aan de carnavalsoptocht met plaatselijke of landelijke thema s. Menige groep en wagen uit Leunen doet ook in Venray op carnavalsmaandag mee. -de liedjesmiddag De liedjesmiddag is een drukbezochte middag/avond. Op deze dag wordt de gouden knol uitgereikt aan een inwoner van Leunen met uitzonderlijke verdiensten. Het boerenbruidspaar komt uit en vele Leunse inwoners brengen een nieuw zelf geschreven carnavalsliedje ten gehore. -de jeugdcarnaval Dit jaar vierden we het 4 x 11 bestaan van de jeugdcarnaval in Leunen. Ieder jaar is er een nieuw trio, Prins, Vorst en Nar. Dit altijd in overleg met de ouders. Onder aanvoering van het trio viert de Leunse jeugd ieder jaar in cafe Martens hun carnavalsfeest. De jeugdcarnaval is voor de jeugd van 9 tot 16 jaar. -de boerenbruiloft Carnavalsdinsdag staat in Leunen al 50 jaar in het teken van de boerenbruiloft. Ieder jaar organiseert een andere vereniging deze trouwerij. Uit de verenigingsleden wordt het bruidspaar en hun aanhang gekozen. Op dinsdagmiddag wordt het bruidspaar in de onecht verbonden. Na de trouwerij is er een receptie en een boerenbruiloft eten. 11

12 s Avonds is er feest waar vele lokale en Venrayse artiesten op komen treden. Dit is reeds jaren een hoogtepunt tijdens de Leunse carnaval. Op alle carnavalsavonden en/of dagen zijn in totaal ruim 125 vrijwilligers actief. Zij zetten in het gemeenschapshuis alles klaar, tappen, brengen drank rond, ruimen na afloop alles op en poetsen de zaal. Alle bovengenoemde verenigingen organiseren meerdere malen per jaar in het gemeenschaphuis hun activiteiten. 06. Doelstelling De realisatie van een multifunctionele accommodatie in Leunen, onder één Stichtingsbestuur. De gewenste plannen in dit projectplan worden op basis van een procesmatige aanpak verder ontwikkeld in de planfase en de uitgewerkte hoofdstukken. De doelstelling van de planfase en de uitgewerkte hoofdstukken is de visieontwikkeling door de stuurgroep in dialoog met inwoners, organisaties, verenigingen en gemeente Venray. Vanaf het begin is er een breed draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak De stuurgroep heeft als opdracht om zoveel mogelijk draagvlak te creeren Het bestuur van De Brink. Het bestuur van De Schakel. Alle verenigingen in Leunen en met name alle gebruikers van De Brink en De Schakel. De dorsraad is een belangrijke partner tussen de stuurgroepen en de Gemeente Venray. Het projectplan moet voldoen aan de voorwaarden, zodat er ook draagvlak komt bij alle politieke partijen. Mede gezien de slechte staat van onderhoud van gemeenschaphuis De Brink, is de ontwikkeling van een MFC, een behoefte die voldoet aan de exploitatie- problematiek en dient volgens de stuurgroep scherp te worden gesteld. Er wordt uitgegaan van planfase in 2013/2014. De stuurgroep wil met dit projectplan zo snel mogelijk overgaan tot het opstellen van het definitief programma voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie in Leunen. Het projectplan zal in 2013 moeten voldoen aan het uitvoeringsprogramma Dorps- en Wijkontwikkelingsplannen ". Doelstelling Einddoelstelling: één multifunctionele accommodatie in Leunen, met een meerwaarde voor: Inwoners van Leunen. Organisaties en instellingen. Verenigingen uit Leunen. Met deze doelstelling willen we de verbetering van kwaliteit en uitbereiding van het aanbod van (gemeenschappelijke activiteiten) realiseren. Doelstelling planfase: visieontwikkeling door de stuurgroep in dialoog met de inwoners van Leunen, verenigingen, organisaties, instellingen en de gemeente Venray. 12

13 07. Procesmatige ontwikkeling De stuurgroep heeft in 2012 met diverse partijen gesproken om draagvlak te krijgen en informatie uit te wisselen voor het Multifunctioneel Centrum Leunen. (Een korte inhoud van de gesprekken is als bijlage III toegevoegd) Datum gesprek: Partijen: 13/ Proteion Thuiszorg KBO Leunen Gemeente Venray Basisschool De Meent Leunen Kinderopvang organisatie Kinderwereld Venray Bestuur gemeenschapshuis Leunen Harmonie Café Martens Accountant Stichting gemeenschapshuis De dorpsraad Leunen Horeca Venray Overleg met grootste gebruikers Gehandicapten Platform Carnavalsvereniging t Knölleke Leunen Voorzitters Leunse Verenigingen Breed overleg met ambtenaren Gemeente Venray Rabobank Provincie Piet van Benschop Horeca makelaar Advocaat Mr. Peter Goumans Wethouder Lucien Peeters en Dhr. Henk Verstegen gebiedsmentor van de gemeente Buurtbewoners MFC Ambtenaren gemeente betreffende inhoud projectplan Informatie naar voorzitters Verenigingen betreffende stand van zaken Vitaal Kapitaal Informatie Inwoners Leunen in Ruuper Synthese en Spirato Thema-avond Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) WE GAAN HET SAMEN DOEN! Kinderwereld Wonen Limburg regio Venray KBO en Carnavalsvereniging betreffende exploitatie Harmonie betreffende exploitatie MFC Paul Franssen voorzitter horeca Venray Gemeente betreffende inhoud projectplan Enquete eetpunt ouderen en vrijwilligers Gemeente voortgang projectplan en subsidie provincie POP Informatieavond inwoners Leunen Rodin de Boer onafhankelijk adviseur Hoofdgebruikers gemeenschapshuis mail betreffende stukje voor in projectplan Rob van Gameren betreffende subsidies Stukken ontvangen Peter Goumans samengaan Schakel en gemeenschapshuis Gemeente betreffende voortgang projectplan SPOV en Kinderwereld 13

14 Tekeningen MFC opgehangen in pand Rabo Informatie stand van zaken in Ruuper Informeel gesprek met wethouder Peeters betreffende voortgang projectplan en draagvlak Informatieavond met aangemelde vrijwilligers WMO en organiseren van het eetpunt Inschrijfavond vrijwilligers in De Brink RvT De Brink Vaststellen projectplan en samengaan De Brink en De Schakel Notaris Weijs concept statuten bespreken Inloopavond inschrijven vrijwilligers in pand Rabo Gemeente betreffende voorgang projectplan Inschrijfavond vrijwilligers in De Brink Aanbieden projectplan MFC Leunen aan wethouder Lucien Peeters 14

15 Processchema Draagvlak Inwoners Organisaties Instellingen Gemeente Proces Projectstructuur Fase Fase resultaat Actieplan Functioneel Financieel Bestuur en beheer Fysiek/ Ruimtelijk Financiering Gemeente Instellingen Inwoners Subsidies Sponsoring 15

16 Stappenplan Juni 2010 Januari 2011 t/m December 2011 December 2011 Doorlopend vanaf januari 2011 September 2012 Oktober 2012 November 2012 December 2012 Januari 2013 De Leunse ondernemer P. Thijssen koopt het pand van de voormalige Rabobank om dit voor Leunen te behouden als mogelijk toekomstig horeca pand. Dhr. Thijssen laat i.o.m. Bestuur De Brink en Leunse verenigingen tekeningen maken voor een mogelijk te realiseren MFC in dit pand. Hij financiert dit geheel voor. Dhr. Thijssen zal het pand t.z.t. aan de Leunse gemeenschap overdragen tegen de gemaakte kosten. Indien de plannen dit jaar geen doorgang vinden neemt Dhr. Thijssen de vrijheid om te bezien of hij het pand nog langer ter beschikking wil stellen. Samenstellen stuurgroep MFC Deze stuurgroep krijgt de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van een MFC in Leunen Gesprekken met diverse partijen (zie bijlage III). --- Samenstellen projectplan. Tekeningen maken MFC Overleg met gemeente. Overleg met inwoners Overleg met verenigingen Overleg met instanties Informeren inwoners Leunen Bouwvergunning aanvraag ingediend Bestemmingsplan wijziging ingediend Werkgroepen formeren om te bespreken: Huur voor verenigingen Omzetvergoeding. Beheerder/horeca ondernemer. Werkgroep formeren: subsidie mogelijkheden Onderzoek kosten en besparingen duurzaam bouwen Inwoners Leunen informeren via Ruuper en voorzitter verenigingen Indienen projectplan bij gemeente Bijeenkomst met aangemelde vrijwilligers WMO en organiseren eetpunt Avonden georganiseerd voor aanmelden vrijwilligers Febr/april 2013 Formeren diverse werkgroepen m.b.t. voorbereiding Bouw Offertes zonnepanelen en/of aardwarmte. Offertes aanvragen bij 3 aannemers Inrichting Vrijwilligers tijdens bouwwerkzaamheden Oktober 2013 Formeren werkgroepen voor vrijwilligers om diverse dagactiviteiten te organiseren en begeleiden. 16

17 Juni 2013 Gemeente doet uitspraak over projectplan. 08. Planfase Toekomstige Situatie Het realiseren van het Multifunctioneel Centrum Al vele jaren probeert Stichting de Brink een thuis te bieden voor veel verenigingen, stichtingen en particulieren. Na het verstrijken van de jaren is het huidige pand gedateerd en verouderd. Ook zijn er vele externe ontwikkelingen waar rekening mee gehouden moet worden zoals vergrijzing en leegloop van voorzieningen in Leunen. Het bestuur is de mening toegedaan dat een projectplan veel duidelijkheid kan scheppen voor aankomende plannen en dat men zich daarmee ook gedegen kan voorbereiden op de toekomst. Het doel van dit projectplan is het presenteren van de toekomstplannen die het bestuur met het MFC voor ogen heeft. Daarnaast is het een leidraad voor het nemen van beslissingen voor het huidige bestuur. In dit plan is rekening gehouden met wensen van verenigingen en mensen uit Leunen. Uit de diverse contacten met verschillende doelgroepen denken wij voldoende draagvlak te hebben voor de te ontwikkelen plannen Planfase 1. Het realiseren van een MFC in het pand van de voormalige Rabobank aan de Albionstraat. Het huidige gemeenschapshuis, welke bestaat uit een combinatie van gymnastiekzaal en feestzaal, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het gebouw is 45 jaar oud. De enige horeca gelegenheid in Leunen biedt geen gelegenheid meer voor het houden van grotere activiteiten. Met name de ouderen ondervinden hier reeds hinder van. Er is ook een ontmoetingsruimte nodig voor de dorpsfeesten, carnaval en kermis. Er is ook ruimte nodig voor koffietafels na het overlijden van inwoners van Leunen waar de familie samen kan zijn. Dit alles is erg belangrijk voor de leefbaarheid in Leunen. Derhalve is er behoefte aan een ontmoetingsruimte activiteitenruimte - feestzaal Planfase 2. Na realisatie van een Multifunctioneel Centrum blijft de gymnastiekzaal nog enige jaren behouden voor de gymnastiek voor de basisschool en andere sportactiviteiten van Leunse Verenigingen. In deze periode gaan we sportactiviteiten van verenigingen van buiten Leunen proberen naar onze gymzaal te halen. We onderzoeken in deze periode of een sport/gymnastiekzaal qua bezetting en financieel, haalbaar is voor Leunen. Indien ja, waar zou deze dan het beste gerealiseerd kunnen worden? Indien nee, heeft Leunen over enkele jaren geen gymnastiekzaal meer en zal de gemeente voor de gymnastiekactiviteiten van de basisschool een andere locatie moeten zoeken.van de Leunse verenigingen die nu nog van de gymnastiekzaal gebruik maken zal t.z.t. bekeken moeten worden of deze in het MFC gehouden kunnen worden. Planfase 2. Is een onderzoeksperiode. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 17

18 08.3 Planfase 3. Als in 2019 de 30-jaartermijn afloopt die afgesproken is met de gemeente om een gymnastiekzaal te onderhouden voor de gymnastiek activiteiten van de basisschool, zal het pand met daarin de huidige gymnastiekzaal afgebroken worden. De eisen die gesteld worden aan gymnastiekzalen voor basisscholen zijn van dien aard dat de huidige gymnastiekzaal hier niet meer aan voldoet. De combinatie horeca gelegenheid/gymnastiekzaal voor basisschool jeugd, wordt nu nog gedoogd, maar zal over enkele jaren waarschijnlijk niet meer getolereerd worden. Om het huidige gemeenschapshuis aan de eisen van deze tijd aan te passen qua isolatie en energieverbruik vergt een dusdanige hoge investering die niet rendabel is. Het plein zal heringericht worden met meer groen aan de Albionstraat zijde. De parkeerplaatsen die nodig zijn volgens de parkeerbalans realiseren wij bij de herinrichting van het plein, zodat deze op de lange termijn gewaarborgd zijn. Het MFC zal eventueel kunnen uitbreiden met een prachtig terras gericht naar het plein. Al met al een mooie open centrum ruimte, Leunen waardig. Kosten planfase III Geschatte kosten afbreken en herinrichten plein: euro euro. Hier zullen we t.z.t. de Leunse gemeenschap voor enthousiasmeren om te helpen het huidige gemeenschapshuis af te breken en het plein te herinrichten. Wij verwachten dat wij gezamenlijk hier iets moois van kunnen maken. Wij zullen planfase III als Leunse gemeenschap bekostigen en zullen hiervoor geen beroep doen op de gemeente. 18

19 07.4 Tekeningen Toekomstige situatie: 19

20 In het MFC zal de horeca ondergebracht worden in plaats van in het huidige gemeenschapshuis.. Met het toekomstige MFC tesamen met De Schakel hebben we in Leunen ruimte om alle 25 verenigingen, die allen op hun eigen tijd hun activiteiten willen organiseren, onder te brengen. Het toekomstige MFC is qua oppervlakte even groot als het huidige gemeenschapshuis. De grootte van een zaal van ongeveer 200m2 is nodig om grotere activiteiten te organiseren. Denk hierbij aan: KBO activiteiten waar enkele malen per jaar ongeveer 150 ouderen aan deelnemen. Carnaval en kermis waar ruim 400 personen kunnen feesten. Koffietafels na begrafenissen waar grotere groepen nog even met hun dierbaren samen kunnen zijn. Concerten en muziekoptredens exposities De zaal van 200m2 is op te splitsen in 2 kleinere zalen die separaat en gelijktijdig te gebruiken zijn voor diverse activiteiten. Dit verdubbelt de gebruikers capaciteit. Mede gezien in het licht van de gemeentelijke plannen in het kader van de Wmo: We gaan samen met de dorpsraad en de KBO plannen ontwikkelen die een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de Leunse inwoners. De Wet maatschappelijke ondersteuning, geeft kansen voor de ontwikkeling van het MFC. De werkgroep WE GAAN HET SAMEN DOEN!, uit Leunen heeft de eerste Thema-avond over de Wmo al georganiseerd. 20

21 Het MFC kan als een voorziening dienen in het dorp Leunen, om voor de oudere inwoners van Leunen activiteiten te organiseren zodat zij niet vereenzamen en in beweging blijven. Door de realisatie van een MFC en het in stand houden van De Schakel zal er in Leunen voor alle verenigingen en inwoners onderdak zijn voor de langere termijn. 10. Missie en Visie Stichting MFC Leunen stelt zich het navolgende als doel: Het in stand houden van een gebouw, te weten de Brink, tot 2019, ten behoeve van diverse sport- en gymactiviteiten. Het in stand houden van het gebouw De Schakel ten behoeve van Leunse verenigingen en inwoners. Het creëren van een nieuw MFC, ten behoeve van Leunse verenigingen en inwoners en het stimuleren van het Leunse gemeenschapsleven. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het verrichten van werkzaamheden verbonden aan het in stand houden en exploiteren van het MFC (tot gebouwen) Het recht te waarborgen van alle in Leunen gevestigde verenigingen, derhalve ook minderheidsgroepen, op een met hun behoeften overeenkomend gebruik van het MFC, tegen naar, in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke, vast te stellen vergoedingen. Het bieden van een ontmoetingsplaats voor de bewoners van Leunen. Alle andere wettelijke middelen, welke voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. Daarnaast wil het MFC het middel zijn voor de Gemeente Venray om de door hen 21

22 gestelde doelen t.b.v. de leefbaarheid in de kleine kernen te kunnen verwezenlijken. MISSIE De missie is het doel van de accommodaties. Het is de centrale gedachte over de functies die de accommodaties in de toekomst moeten vervullen. De missie is een principiële keuze gebaseerd op de visie. De visie en missie borgen dat het MFC blijvend voldoet aan hetgeen gesteld staat in haar statuten met waarborging van de continuïteit. Het renderend aanbieden van een moderne accommodatie met een professionele en prettige dienstverlening met en aan verenigingen, particulieren en bedrijven in en rond Leunen op een maatschappelijk verantwoorde wijze. VISIE De visie beschrijft het toekomstbeeld dat we met de accommodaties voor ogen hebben. Het MFC is de gelegenheid waar verenigingen, particulieren en bedrijven bij voorkeur hun activiteiten houden. 11. Bestuur en beheer Conform de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Het is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ter verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur en een raad van toezicht, die bestaat uit leden van de verenigingen, vertegenwoordigt de stichting. Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Dagelijks beheer: Voor de dagelijkse gang van zaken en het contact met verenigingen, wordt een beheerder aangesteld, daarbij ondersteund door vrijwilligers. Voor het horeca gedeelte zal een commercieel medewerker met ervaring in de horeca of een ondernemer aangesteld worden. 12. Huidige situatie Een grove berekening geeft aan dat de huidige Brink wekelijks zo n 200 vaste bezoekers kent die verband houden met een breed spectrum aan activiteiten op het gebied van sport, gym, cultuur en sociale activiteiten. Dit aantal is exclusief carnaval, kermis en aanverwante activiteiten. Dit vraagt al vele jaren veel van het gebouw de Brink, zowel qua accommodatie als qua dienstverlening. Het gebouw de Brink is wat betreft inrichting en indeling niet meer van deze tijd. Geconcludeerd kan worden dat een combinatie van gymactiviteiten en horeca in dezelfde zaal verre van ideaal is. In de loop der tijd nemen de gebruikerswensen op het gebied van accommodatie en dienstverlening toe. Het MFC moet, net als ieder ander, meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij, zowel die van vandaag als ook die van morgen. De zaken dienen zowel in formele als informele sfeer geregeld te worden. Er dient een goede vastlegging van afspraken gemaakt te worden, mede door samenwerking met andere partijen. De professionalisering van zowel bestuur als beheer moet worden voorgezet. 22

23 In Leunen is buiten het gemeenschapshuis nog 1 horeca gelegenheid. De eigenaren hiervan zijn op leeftijd. De zaal van deze horeca gelegenheid is reeds gehalveerd. Derhalve kunnen hier geen grote activiteiten meer gehouden worden. Bij sluiting van dit café is er geen horeca gelegenheid meer in Leunen. Het noodzakelijk dat er een andere voorziening hiervoor komt. Dit willen we in het nieuwe MFC gaan realiseren. Er zijn met alle verenigingen en met diverse instanties gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van een toekomstig MFC. Alle verenigingen vinden het een noodzaak dat er een MFC met een horeca mogelijkheid in Leunen komt. Er is overeenstemming bereikt over de huurprijzen van de zalen. Voor diverse instanties zijn er mogelijkheden voor dagactiviteiten. Deze kunnen echter pas uitgewerkt worden op het moment dat het gebouw er staat. E.e.a. heeft ook te maken met de ontwikkelingen in het kader van de Wmo. 13. Omgevingsanalyse Leunen wil haar dorpse karakter behouden en groeien tot maximaal inwoners. Men wil bouwen voor eigen bewoners en daarom een gefaseerde uitvoering van de nieuwbouw en een gezonde mix van koop- en huurwoningen in de verschillende prijsklassen en met de bijzondere aandacht voor de bouw van betaalbare starterswoningen. Er is een eigen woningbehoeftenpeil onder Leunse jongeren uitgevoerd, waaruit bevestigd wordt dat vele jongeren in Leunen willen wonen. (Zie bijlage II) Een andere belangrijke doelgroep binnen Leunen zijn de ouderen. Deze doelgroep neemt in aantal toe. Er zal derhalve rekening gehouden moeten worden met het aanbod van voorzieningen en activiteiten voor ouderen in Leunen op basis van de verwachte bevolkingsontwikkeling de komende jaren. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in het dorp. Naast het zorgaspect voor ouderen ligt er voor deze groep ook een enorme uitdaging. Ouderen beschikken over een schat aan expertise en ervaring die ingezet kunnen worden voor o.a. de verenigingen en het bepalen van het niveau van zorgvoorzieningen. Het is van essentieel belang dat het voor ouderen mogelijk wordt gemaakt om actief deel te blijven nemen aan het maatschappelijk- en verenigingsleven. Elkaar kunnen blijven ontmoeten is de belangrijkste voorwaarde die vervuld moet worden. Ten aanzien van de jeugd en jongeren in Leunen is het belangrijk dat er een goed aanbod is van de nodige voorzieningen voor deze doelgroep. Voor deze doelgroep geldt dat zij zelfredzaam zijn en in de gelegenheid zijn om grotendeels voor hun eigen welzijn te zorgen. Jongeren hebben, zowel letterlijk als figuurlijk, het recht, om zich te ontwikkelen en te ontplooien tot zelfstandige individuen. Jongeren zijn actief betrokken bij o.a. de besluitvorming in relatie tot hun woonomgeving, ze zijn actief betrokken als vrijwilliger bij activiteiten in hun woonomgeving. Hierdoor zou een jongerencentrum een centrale rol kunnen spelen. Tenslotte is er het lokale gemeentelijke beleid. Het college van B en W van de gemeente Venray heeft ingestemd met het raadsvoorstel stimuleren zelfsturing dorpen en wijken. In dit voorstel krijgen de 23

24 bewoners die zelf de leefbaarheid in hun dorp of wijk willen versterken een leidende rol. Dit is op het lijf geschreven van de inwoners van Leunen. Daarnaast gaat de gemeente een aantal nieuwe wetten en regelingen uitvoeren die door de provincie en het rijk zijn overgedragen. Hierdoor krijgt de gemeente de plicht om mensen die zorg of werk nodig hebben te helpen. Als voorbeeld noemt de gemeente overdag gemeenschapshuizen gebruiken voor groepsactiviteiten. Zorgvragers kunnen daar op eigen gelegenheid naar toe en kunnen in eigen omgeving plezierig worden opgevangen. Gezien de bovenstaande analyse alsmede door de op stapel staande ontwikkelingen (wetstechnisch als sociaal-maatschappelijk) is een goed functionerend multifunctioneel centrum in Leunen onontbeerlijk. 14. Strategie Statuten, visie en missie vormen de uitgangspunten van de strategie. Analyse van de huidige situatie en de omgeving bepalen de strategie om de doelstellingen te bereiken. Het bestuur kiest voor: Doelgroep conforme prijzen met de mogelijkheid voor een breed scala van activiteiten. Actief contact met gebruikers vanuit het bestuur. Duidelijke taakverdeling onder bestuursleden. Vanuit een modern ingericht gebouw. Financieel exploitabel. 15. Beleidsterreinen a) Sociaal Het stimuleren van het gemeenschapsleven staat centraal voor het MFC. Het is haar bestaansrecht. 24

25 De sfeer is gemoedelijk en aan veel wensen van gebruikers komen we tegemoet. Er is tijd voor een praatje en persoonlijke aandacht voor iedere bezoeker. In het kader van het gemeentelijke project we gaan het anders doen (Wmo gericht) worden er dagactiviteiten naar dorpen en kernen gehaald. Deze worden georganiseerd in het MFC Leunen. De plannen hieromtrent worden momenteel nader uitgewerkt. Er is een werkgroep opgericht met een poule van vrijwilligers, die deze activiteiten gaan opzetten. De werkgroep WE GAAN HET SAMEN DOEN!, in Leunen heeft de eerste Thema-avond over de Wmo al georganiseerd. Meerwaarde MFC Inwoners Leunen algemeen: Het MFC betreft een oplossing op sociaal-cultureel gebied. Het voorzieningenniveau van Leunen kan worden opgewaardeerd. De sociale cohesie wordt versterkt. Het MFC biedt mogelijkheden voor zorgcomponent ten behoeve van ouderen. Uit het oogpunt van duurzaamheid geeft dit nieuwe kansen en mogelijkheden. De bedrijvigheid in het centrum van Leunen gaat toenemen, hetgeen zal bijdragen aan een betere sociale, recreatieve en economische functie van dat centrum. b. Cultureel De combinatie van zaal en podium staat uitvoeringen toe van diverse aard. Er zal worden voorzien in een passende zaaluitrusting met een goede vaste licht- en geluidsinstallatie. In het MFC is ruimte voor 400 personen. Wij denken hierbij aan schoolmusical, muziek- en toneeluitvoeringen, carnavalszittingen. Deze bijvoorbeeld uitgevoerd door: Carnavalsvereniging t Knölleke, Toneelvereniging Comedia, Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide en het Jeugdtoneel. Het MFC moedigt exposities aan door concreet het initiatief daartoe te nemen. We benaderen verschillende amateur kunstenaars en vragen hen in het dorpshuis te exposeren gedurende het jaar. Wij vragen aandacht voor de kunstwerken en verwachten dat het enthousiasme bij publiek en exposanten groeit met de loop der jaren, bijvoorbeeld met de bestaande projecten Gussen Wie en het Historisch Platform Leunen. Door de verenigingen, vrijwilligers en particulieren te betrekken bij het MFC ontstaat er steeds meer draagvlak. c. Structurele en incidentele activiteiten Zoals eerder omschreven is het MFC voor verschillende verenigingen, groepen bedrijven en particulieren. Het heeft als functie het samenbrengen van mensen voor het uitoefenen van hun hobby, voor festiviteiten, evenementen en ontspanning. Deze functie krijgt vorm door structurele en incidentele activiteiten. Structurele activiteiten bestaan onder meer uit: Feestelijke bijeenkomsten als Sinterklaas, carnaval en kermis 25

26 Bijeenkomsten van verenigingen voor leden en belangstellenden Muziekuitvoeringen Concerten Toneel uitvoeringen Hobbyuitoefening Deze kenmerken zich doordat ze met een zekere regelmaat plaatsvinden en waarbij de groep een redelijk homogene samenstelling heeft. Met de opdrachtgevers worden de activiteiten ingepland, veelal voor een seizoen. Incidentele activiteiten bestaan onder meer uit: Buurtactiviteiten Sport- en hobbybijeenkomsten Recepties van verenigingen Jubilea Kampioenschap feesten Ontspanning Huldiging van bijzondere inwoners van Leunen Deze kenmerken zich door verschillende opdrachtgevers die vaak een enkele activiteit hebben. d) Onderwijs Het bestuur van het MFC blijft samenwerken met Basisschool de Meent. Gymnastieklessen blijven t/m 2019 in de Brink. Andere activiteiten zoals schoolmusicals (groep 8) en andere naschoolse activiteiten worden gehouden in het MFC. Inmiddels lopen er gesprekken met Kinderwereld (kinderdagverblijf en naschoolse opvang) en de directie van het SPOVenray. Deze beide instellingen hebben met ruimtegebrek te maken. Zij voorzien dat ook in de voorlopige toekomst dit ruimtegebrek zal blijven bestaan. Wij zijn in gesprek hoe het MFC hierin een faciliteit kan bieden. e) Educatie Door de overheid worden de faciliteiten voor educatie beperkt, terwijl technische ontwikkelingen vragen om extra educatie. Hierdoor wordt verwacht dat de vraag naar educatiefaciliteiten zal toenemen. Zowel voor de jongere generatie als voor de oudere generatie zal de vraag naar educatie buiten de scholen nog meer toenemen. Het bestuur van het MFC zal hiertoe initiatieven stimuleren en ondersteunen door onder meer ruimten te creëren, waarbij het mogelijk wordt om moderne presentatieapparatuur te kunnen gebruiken voor educatieve doeleinden. 26

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ

NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding In het plan van aanpak voor de gemeentelijke herindeling is in bijlage 1 Handreiking onder het hoofdstuk Beleid vermeld dat de stuurgroep bij ontwikkeling

Nadere informatie

Betreft: Culture activiteiten Beuningen

Betreft: Culture activiteiten Beuningen Betreft: Culture activiteiten Beuningen Titel activiteit: Hierbij willen we een aanvraag doen voor de activiteit: Culturele activiteiten Beuningen! Datum & locatie: Deze activiteit zal plaatsvinden in

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis

Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis 21-12-2011 Samen sterk naar de toekomst 1 De toekomst van ons dorp = De zorg van het dorp zelf! Een gezamenlijke verantwoordelijkheid 2 Invulling avond Doel avond:

Nadere informatie

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven?

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Werkgroep Wonen Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Wonen in de natuur, in bosrijke- en heide-omgeving Wonen nabij grotere dorpen en steden, meteen goede busverbinding

Nadere informatie

Een dorpshuis voor Langelo

Een dorpshuis voor Langelo Een dorpshuis voor Langelo Wat vindt u? Opbrengst bijeenkomst 28 juni 2016 Stichting School/Dorpsbelangen Langelo Een dorpshuis voor Langelo: wat vindt u? Op 28 juni 2016 hebben Stichting De School en

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Helenaveen

Zorgcoöperatie Helenaveen Zorgcoöperatie Helenaveen Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgcoöperatie Helenaveen Inleiding Bij het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Verslag van vergadering

Verslag van vergadering Verslag van vergadering Presentatie Ontwerp structuurvisie DOP Heide 11 oktober 2010 Aanwezige leden Gebiedspanel Heide: Dorpsraad Heide : Martin Peeters : Bernard Verheijen : Anton Verheijen. : Martien

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA)

Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) Intentieverklaring Gemeente Asten Sleutelorganen idop Ommel betreffende de samenwerking bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie (MFA) Inleiding In het integraal dorpsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk

Speerpunten 2016 e.v. Stichting Dorpsraad Keldonk Stichting Dorpsraad Keldonk Datum : 18 februari 2016 Index 1. Doel 2. Aanleiding 3. Leefbaarheid Keldonk en Bouwen 4. Infrastructuur 5. Glasvezel 6. Festiviteiten Keldonk 1. Doel Dit document beschrijft

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL basisschool + dorpshuis + bibliotheek + kinderopvang + jeugd onze lieve vrouwestraat handel nl ontwerp januari 2012 - oplevering december 2014 Dorpshuis MULTIFUNCTIONELE

Nadere informatie

Beleids- en activiteitenplan 2013-2018

Beleids- en activiteitenplan 2013-2018 Beleids- en activiteitenplan 2013-2018 Inleiding Buurtvereniging Buytenrode is een gezonde vereniging die op 25 augustus 1977 is opgericht; vrijwel direct na oplevering van de nieuwbouw in de wijk Buytenwegh.

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Ideeën, wensen, dromen en toekomstbeelden De Wittenhorst

Ideeën, wensen, dromen en toekomstbeelden De Wittenhorst Ideeën, wensen, dromen en toekomstbeelden De Wittenhorst 1. Onderdeel: Activiteiten Algemeen - De Wittenhorst is het enige hart van Halsteren voor jong en oud. Dit moet zo blijven. - De Wittenhorst is

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. : Multifunctioneel gemeenschapshuis 't Haarhoes

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. : Multifunctioneel gemeenschapshuis 't Haarhoes Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Multifunctioneel gemeenschapshuis 't Haarhoes Collegevergadering : 17 september 2013 Agendapunt : 13 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Visie, Inrichting en Accommodaties Hart van Moesel Weert- Zuid

Visie, Inrichting en Accommodaties Hart van Moesel Weert- Zuid Visie, Inrichting en Accommodaties Hart van Moesel Weert- Zuid MIES VAN DER LOO, PARTICIPATIEGROEP HART VAN MOESEL, BEWONERS AVOND STICHTING WIJKRA AD MOESEL, 24 JUNI 2015 BUURTCENTRUM MOESEL 1 Inhoud

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021 Plan van Aanpak 100 jarig Jubileum Julianadorper Voetbal Club J.V.C. Zaterdag 19 juni 2021 Akkoord Bestuur J.V.C., XX maand 2016 Voorzitter v.v. J.V.C. Dhr. A. Wierstra Pagina 1 van 6 1. PROJECT VIERING

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Initiatief voorstel. Een open Wereld. PvdA. Jongerencentrum De Wereld. Eelco Taams

Initiatief voorstel. Een open Wereld. PvdA. Jongerencentrum De Wereld. Eelco Taams Titel Nummer 11/62 Een open Wereld Datum 16 september 2011 Programma Fractie Initiatief voorstel PvdA Fase Onderwerp Jongerencentrum De Wereld Portefeuillehouder Eelco Taams Datum raadsvergadering 19-09-2011

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Macharen

Voorzieningenkaart Macharen Voorzieningenkaart 2016-2030 Macharen Wat is er gedaan Algemeen Na de dorpsraad van oktober heeft een groep bewoners het initiatief genomen actie te ondernemen t.b.v. de voorzieningenkaart; Hieruit is

Nadere informatie

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen

Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen Bespreeknotitie Uitgangspunten buurthuis van de toekomst en voorzieningen in algemeen 24 september 2012 1 1. Aanleiding 1.1 Besluitvorming wijkcentra september 2011 en uitwerking In september 2011 heeft

Nadere informatie

VV Serooskerke. Resultaten maatschappelijke dialoog. Dinsdag 5 april, Zandput. Stop zoveel mogelijk bij elkaar. Achtergrond en doel dialoog

VV Serooskerke. Resultaten maatschappelijke dialoog. Dinsdag 5 april, Zandput. Stop zoveel mogelijk bij elkaar. Achtergrond en doel dialoog Resultaten maatschappelijke dialoog Serooskerke Dinsdag 5 april, Zandput Deelnemers Dorpsraad PKN gemeente SV Serooskerke Muziekvereniging EMM Zwembad De Goudvijver Ondernemersvereniging Welzijn Veere

Nadere informatie

Workshop Van Dorpshuis naar Huis van het dorp

Workshop Van Dorpshuis naar Huis van het dorp Workshop Van Dorpshuis naar Huis van het dorp Thema Van Dorpshuis naar Huis van het dorp Het gaat dus om verandering Rol Spirato en VKKL Ondersteunend voor zowel de accommodaties enerzijds als de gemeenten

Nadere informatie

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe.

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe. Beste dorpsgenoten, Uw mening telt!!! U wilt uw dorp leefbaar houden, wij ook! Daarom zijn wij op zoek naar uw mening, tips en adviezen. Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie Plaatselijk Belang Scharsterbrug Missie, Visie en Strategie Missie Als Plaatselijk Belang hebben we bestaansrecht omdat we gezamenlijk en gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp Scharsterbrug

Nadere informatie

Voorstel Sociaal Cultureel Centrum/ Multifunctioneel Centrum Den Asseldonk in Bergen

Voorstel Sociaal Cultureel Centrum/ Multifunctioneel Centrum Den Asseldonk in Bergen Voorstel Sociaal Cultureel Centrum/ Multifunctioneel Centrum Den Asseldonk in Bergen Visie: Een actieve levensstijl maakt mensen gezonder en gelukkiger. Daar draagt Optisport door middel van haar diensten

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Zorgcentrum Symfonie, Boxmeer

Zorgcentrum Symfonie, Boxmeer Zorgcentrum Symfonie, Boxmeer Uniek gelegen locatie met stijlvolle uitstraling Voelt beter Uniek gelegen locatie met stijlvolle uitstraling Zorgcentrum Symfonie in Boxmeer trekt mensen vanuit alle omliggende

Nadere informatie

Rheden, 23 januari 2013. Raad van de gemeente Rheden Rhedens Dorpsbelang, Stand van Zaken Dorpshuis Rheden t.b.v de oriëntatieavond op 5 februari 2013

Rheden, 23 januari 2013. Raad van de gemeente Rheden Rhedens Dorpsbelang, Stand van Zaken Dorpshuis Rheden t.b.v de oriëntatieavond op 5 februari 2013 Rheden, 23 januari 2013 Aan: Van: Onderwerp: Raad van de gemeente Rheden Rhedens Dorpsbelang, Stand van Zaken Dorpshuis Rheden t.b.v de oriëntatieavond op 5 februari 2013 Geachte dames en heren raadsleden,

Nadere informatie

Beltrum is toe aan de Next step. Een passende woningvoorraad voor jong en oud en dus meer sturing op de BELTRUMSE behoefte!

Beltrum is toe aan de Next step. Een passende woningvoorraad voor jong en oud en dus meer sturing op de BELTRUMSE behoefte! Beltrum is toe aan de Next step Een passende woningvoorraad voor jong en oud en dus meer sturing op de BELTRUMSE behoefte! Maandag 28 november 2016 Beltrum,3.000 inwoners: 1. Bekend van Klompen, Survival,

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA d.d. 29 jan. 2015 AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst TERUGBLIK Begin 2013

Nadere informatie

Inventarisatie knelpunten Buurtgebouw Klein Kruierij De Groeve

Inventarisatie knelpunten Buurtgebouw Klein Kruierij De Groeve Inventarisatie knelpunten Buurtgebouw Klein Kruierij De Groeve Opgesteld door: Buurtvereniging De Groeve Elibeth Geertsema Historie: V1 oktober 2006 bestuur buurtvereniging V2 september 2007 na inventarisatie

Nadere informatie

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020 Stichting Koepeltjesfestival Beleidsplan 2012 2020 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Doelstelling en ambities Koepeltjesfestival 3. Het bestuur 4. Financiën 1.Inleiding. Het begon vorig jaar als projectonderdeel

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout Zorg om het Dorp Mariahout Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorg om het Dorp Mariahout Inleiding Bij het uitwerken van het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP: Subsidieverlening t.b.v. een nieuw te bouwen Multifunctionele Centrum te Minnertsga (MFC). VOORSTEL 1. Aan de vereniging van Plaatselijk Belang te Minnertsga een eenmalige

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Sport en ontmoeten in Oss NW. Verslag bijeenkomst 1 Woensdag 2 juli

Sport en ontmoeten in Oss NW. Verslag bijeenkomst 1 Woensdag 2 juli Sport en ontmoeten in Oss NW Verslag bijeenkomst 1 Woensdag 2 juli Agenda 2 juli 20:00 uur start bijeenkomst Korte toelichting op de agenda en het doel van de avond Opdracht: Elevator Pitch door verenigingen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen

Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen Plan van aanpak Behartiger Vereniging Sebaldeburen.net. Sebaldeburen.net is een fusievereniging per 1 januari 2013, van de Vereniging voor dorpsbelangen Sebaldeburen en de

Nadere informatie

maart 2007 Deel II Uitvoeringsprogramma Samengesteld door Werkgroep Gebiedsgericht werken met het gebiedspanel Oostrum

maart 2007 Deel II Uitvoeringsprogramma Samengesteld door Werkgroep Gebiedsgericht werken met het gebiedspanel Oostrum maart 2007 Deel II Uitvoeringsprogramma Samengesteld door Werkgroep Gebiedsgericht werken met het gebiedspanel Oostrum 1 2 Inhoud Deel II Uitvoeringsprogramma Oostrum. 5 1.1 Project I: Stationsomgeving

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Voorinformatie Ondernemingsplan (Bijlage II)

Voorinformatie Ondernemingsplan (Bijlage II) Voorinformatie Ondernemingsplan (Bijlage II) Voor u ligt een basisformat voor een bedrijfsplan, dit format is ontstaan uit de werkgroep accommodatie (GHO afgevaardigde en afgevaardigde gemeente Venray)

Nadere informatie

Werkgroep Pekhoeveterrein.

Werkgroep Pekhoeveterrein. Werkgroep Pekhoeveterrein. Welkom Historisch Cultureel Erfgoed. ( Jan Janse ) Een blik op de toekomst. ( Jan Heestermans en Leo Suijker ) Pauze. Vragen, opmerkingen en discussie. Hoe nu verder stappenplan

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Voldoet aan de criteria van de projectsubsidie. Advies

Voldoet aan de criteria van de projectsubsidie. Advies Collegevoorstel Inleiding: De gemeenteraad van Heusden heeft op 11 november 2008 de Kadernota Subsidiebeleid Gemeente Heusden 2008 vastgesteld. In deze kadernota wordt in hoofdlijnen aangegeven hoe de

Nadere informatie

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen.

Overgangsregelingen. Amateurkunst en volkscultuur. Educatie. Jeugd en Jongeren. Maatschappelijke zorg. Ouderenorganisaties. Buurtverenigingen. Overgangsregelingen Amateurkunst en volkscultuur Educatie Jeugd en Jongeren Maatschappelijke zorg Ouderenorganisaties Buurtverenigingen Sport Volksfeesten Vrouwenorganisaties Hulp bij calamiteiten Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Controleren. Vaststellen door gemeenteraad

Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Controleren. Vaststellen door gemeenteraad Raad VOORBLAD Onderwerp Eenmalige bijdrage in projectplan voor aanpassing multifunctionele accommodatie van de Stichting Speeltuingebouw de Koppel in Borculo Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad

Nadere informatie

Zorgcentrum Huize Loôn, Overloon

Zorgcentrum Huize Loôn, Overloon Zorgcentrum Huize Loôn, Overloon Knusse omgeving met sterke binding Voelt beter Knusse omgeving met sterke binding Zorgcentrum Huize Loôn in Overloon biedt haar bewoners door haar kleinschaligheid een

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s Concept beleidsnotitie Sport BSO s 1. Achtergrond In de laatste jaren zijn er landelijk veel samenwerkingsvarianten gestart tussen kinderopvangorganisaties en sportverenigingen in de vorm van Sport BSO

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Thema's uit de dorpsbijeenkomsten 15 juni 2016 jonger dan 35 jaar

Thema's uit de dorpsbijeenkomsten 15 juni 2016 jonger dan 35 jaar Thema's uit de dorpsbijeenkomsten 15 juni 2016 jonger dan 35 jaar Thema: Onderwerp: Prioritering Toelichting: Doelgroep: 1. sociaal leven We dromen dat SJB in 2030 nog bestaat! 13 SJB is heel belangrijk

Nadere informatie

Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010

Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010 Centrumplan Zeeland Presentatie aan College van B&W gemeente Landerd d.d. 18 mei 2010 Aanleiding Zeeland wordt steeds saaier Veel plannen maar ook veel politieke onrust De tijd begint te dringen voor de

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Raadsbesluit. 17 december 2014 Aanwijzingsbesluit diensten van algemeen economisch belang (DAEB)

Raadsbesluit. 17 december 2014 Aanwijzingsbesluit diensten van algemeen economisch belang (DAEB) Kenmerk 132007 Datum 17 december 2014 Aanwijzingsbesluit diensten van algemeen economisch belang (DAEB) De raad van de gemeente Renkum; gezien het voorstel d.d. 30 september 2014 Gelet op artikel 25h,

Nadere informatie

Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg

Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg PROJECTPLAN versie 24 November, 2015 UITBREIDING KEUKEN en VERNIEUWEN SANITAIRE VOORZIENINGEN Contactpersoon: Dorpshuis t Overschotje S. Bremer Veldkamp 13 De Tippe

Nadere informatie

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden

Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Made, 16 januari 2002 Commissievergadering d.d. 31 januari 2002 Aan de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden Agendapunt: Onderwerp: woon-zorg-sportcentrum Lage Zwaluwe Toelichting: Bijgaand treft

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid

Voorzieningenkaart Laagdrempelig ontmoeten in Zuid Voorzieningenkaart Op 31 maart hadden we voorlopig de laatste bijeenkomst van de Voorzieningenkaart 2030 van Centrum Krinkelhoek Mettegeupel en Oss Zuid. Dit keer kwamen we bij elkaar in Horizonschool

Nadere informatie

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hall JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING VERSIE APRIL 2009-1- INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING.. 3 2.0 DE OPLEIDING.. 3 2.1 STAP 1 BLOKFLUITOPLEIDING.. 3 2.2 STAP 2 INSTRUMENTOPLEIDING...

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen. Oktober 2013. Stuurgroep WMO. Wmo: We gaan het samen doen!

Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen. Oktober 2013. Stuurgroep WMO. Wmo: We gaan het samen doen! Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen Oktober 2013 Stuurgroep WMO Wmo: We gaan het samen doen! 45 ochtend middag 40 avond 35 30 25 20 15 10 5 0 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

Nadere informatie

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 beheerplan visie doel 1 Visie & Beheer De inhoud is verdeeld in vijf hoofdstukken: 0. Visie en Doel 1. Volop Gebruik 2. Sluitende exploitatie 3. Verstandig

Nadere informatie

Ideeën voor Heide. Onderzoek naar mogelijkheden voor het gemeenschapshuis van de toekomst

Ideeën voor Heide. Onderzoek naar mogelijkheden voor het gemeenschapshuis van de toekomst Ideeën voor Heide Onderzoek naar mogelijkheden voor het gemeenschapshuis van de toekomst 1 Achtergrond Gemeentebeleid om te komen tot welzijnsbuurtcentra in dorpen en wijken (WMO) Leegstaande school Plannen

Nadere informatie

All you need is. Rijkevoort. Lijst 8

All you need is. Rijkevoort. Lijst 8 All you need is Lijst 8 Van Belangengroep naar LOF De molen van heeft altijd in het logo van de Belangengroep gestaan. Herkenbaar en beeldbepalend naast de Kerk. Dat is onze molen Luctor et Emergo en daar

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

HERBESTEMMING OOSTELBEERSE KERK voor stichting dorpshuis oostelbeers

HERBESTEMMING OOSTELBEERSE KERK voor stichting dorpshuis oostelbeers HERBESTEMMING OOSTELBEERSE KERK voor stichting dorpshuis oostelbeers 1411.1260 Betreft een herbestemming van de R.K. Kerk van de H. Andreas en Antonius van Padua; een beschermd Rijksmonument gebouwd in

Nadere informatie

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt

mfa luyksgestel De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt impressie vanaf de Boogerd HET PLAN raat t kapellers De gemeente Bergeijk, het schoolbestuur SKOzoK, woningcorporatie Wooninc. en gemeenschapscentrum Den Eijkholt zetten zich in voor de multifunctionele

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

TE HUUR. Multifunctionele ruimte gelegen aan de Dijkstraat 58 te Aalten

TE HUUR. Multifunctionele ruimte gelegen aan de Dijkstraat 58 te Aalten TE HUUR Multifunctionele ruimte gelegen aan de Dijkstraat 58 te Aalten Dijkstraat 58 te Aalten Aan een van de hoofdontsluitingen van het winkelcentrum van Aalten staat deze multifunctionele ruimte, geschikt

Nadere informatie