Auteurs. Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteurs. Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:"

Transcriptie

1 Auteurs Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga & Philippe Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: Titel: Onderneming en effecten Jaar: 2001 Auteurs: S. Beyaert, C. Croes, B. Du Laing, Ph. Ernst, K. Geens, A. Haelterman, D. Herbosch, H. Laga, V. Lietaer, I. Peeters, B. Tilleman, C. Van Der Vorst ISBN: Volume: 498 p. Prijs: 109,99 EUR Uitgeverij: Die Keure Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M& D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars - 1 februari 2003 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN GENT TEL 09/ FAX 09/

2 3. EIGENDOMSOVERDRACHT, BEWIJS EN TEGENWERPELIJKHEID I. Aandelen op naam A. Eigendomsoverdracht 12. In het algemeen wordt er een onderscheid gemaakt tussen overdrachten ten bezwarende titel en overdrachten ten kosteloze titel. Hierna wordt dit onderscheid gemaakt aan de hand van de prototypes van elk van deze twee soort overdrachten, met name de koop-verkoop en de schenking. Zoals gezegd, is een aandeel op naam een onlichamelijk recht. Overeenkomstig artikel 1138 B.W. gebeurt de overdracht van onlichamelijke rechten tussen partijen in beginsel door louter wilsovereenstemming. Een letterlijke lezing van artikel 504, 1 lid W. Venn. (oud artikel 43, 3 lid Venn. W.) waarbij gesteld wordt dat de overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van de overdracht, ingeschreven in het aandelenregister is dan ook te verwerpen. Het Hof van Beroep te Brussel oordeelde terecht dat de inschrijving als eigenaar van aandelen in het aandelenregister geen volkomen titel is (un titre en lui-même), maar niets meer dan een bewijsmiddel (33). De koop-verkoop van aandelen op naam is immers voltrokken tussen partijen zodra er een overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is (artikel 1583 B.W.). De schenking van aandelen op naam dient daarentegen bij authentieke akte te gebeuren, aangezien de schenking in ons recht een plechtig contract is (34). In tegenstelling tot aandelen aan toonder zijn zij geenszins vatbaar voor een handgift, aangezien een handgift van onlichamelijke roerende goederen slechts mogelijk is voorzover het recht geïncorporeerd is in de titel (35). Een schenking kan evenmin gebeuren door een loutere overboeking van aandelen op naam in het aandelenregister (36). Artikel 931 B.W. moet op straffe van nietigheid worden nageleefd (37). Zolang de schenker leeft, is deze nietigheid absoluut (artikel 1339 B.W.). De nietigheid kan derhalve door alle belanghebbende, zoals bijvoorbeeld de vennootschap en de medevennoten, ingeroepen worden en zelfs ambtshalve door de rechter (38). (33) Brussel 24 juni 1981, Rev. prat. soc. 1981, 215, nr (34) H. DE PAGE, Traité de droit civil belge, t. VIII, Brussel, Bruylant, 1944, 542, nr. 435 e.v. (35) Gent 4 oktober 1995, T.R.V. 1996, 122, noot J. BYTTEBIER; Rb. Brussel 3 januari 1986, Rec. gén. enr. not. 1989, 395; T. L HOMME, Donation d actions nominatives et de parts de sociétés, Rec. gén. enr. not. 1994, 138, nr. 3. (36) Zie bijvoorbeeld: Rb. Brussel 3 januari 1986, Rec. gén. enr. not. 1989, 395. (37) Gent 22 mei 1997, T.R.V. 1997, , met noot; Luik 13 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 257, met noot S. NUDELHOLE; In verband met de vroegere discussie rond dit punt: J. RONSE, Overzicht van Rechtspraak Vennootschappen ( ), T.P.R. 1978, 860 e.v., nr. 253 e.v. (38) Luik 13 oktober 1997, J.L.M.B. 1998, 257 met noot S. NUDELHOLE. 473

3 B. Bewijs 13. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Veurne herhaalde recent nog dat het bewijs van een aandelenoverdracht niet door het vennootschapsrecht, maar door het verbintenissenrecht wordt beheerst (39). Zo kan het bewijs van het bestaan van een koop-verkoopovereenkomst bijvoorbeeld worden geleverd aan de hand van twee gefotokopieerde kwijtingen. Dat deze stukken enkel werden ondertekend door de overdrager, belette volgens de Rechtbank van Koophandel te Tongeren niet dat ze voldoen aan de vereisten van artikel 1325 B.W. Ze betreffen immers geen wederzijdse verbintenis, maar enkel een kwijting van gedane betaling, waarbij alleen de ontvanger die bevestigt (40). Indien de overdragers hun geschrift of handtekening op deze onderhandse akten wilden ontkennen, dan moesten zij daartoe een tussenvordering tot schriftonderzoek instellen. Bij gebreke daarvan wordt geen afbreuk gedaan aan de bewijskracht van de desbetreffende stukken. Met betrekking tot de schenking van aandelen op naam, die noodzakelijk in de vorm van een authentieke akte worden opgemaakt, zullen er dientengevolge weinig bewijsproblemen ontstaan. Uit artikel 465, eerste lid W. Venn. (oud artikel 43, eerste lid Venn.W.), voor wat de N.V. betreft, en uit artikel 235 W.Venn., voor wat de B.V.B.A. betreft, zou dan ook ten onrechte afgeleid kunnen worden dat de eigendom van het aandeel op naam wordt bewezen door de inschrijving van het aandelenregister. Deze inschrijving is echter niets meer dan een bewijsmiddel, en zelfs geen exclusief bewijsmiddel, zodat de hoedanigheid van aandeelhouder ook met andere middelen van gemeen recht kan bewezen worden (41). Zo kan een verkoper het vonnis dat de verkoop van zijn aandelen nietig verklaart, aanwenden tegen het aandelenregister, dat reeds de koper als eigenaar vermeldt. Hij kan met andere woorden zijn eigendomsrecht op aandelen bewijzen door de nietigverklaring van de verkoop van zijn aandelen in te roepen (42). De inschrijving als eigenaar in het aandelenregister is een begin van bewijs door geschrift (artikel 1347 B.W.), hetwelk aangevuld met getuigen en vermoedens, een volkomen bewijs is. Men noemt een begin van bewijs door geschrift elke geschreven akte die uitgaat van degene tegen wie de vordering ingesteld wordt (of van zijn ver- (39) Rb. Veurne 18 december 1997, V & F 1998, 149; zie ook: P. VAN OMMESLAGHE, en X. DIEUX, Examen de Jurisprudence - Les sociétés commerciales ( ), R.C.J.B. 1993, 689, nr. 90: ( ) Faute de mention de la cession dans le registre, la preuve de cet échange de consentements doit se faire entre parties non commerçants en respectant les articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil. (40) Kh. Tongeren 16 november 1989, T.R.V. 1990, , met noot. (41) Cass. 21 april 1983, Rev. prat. soc. 1983, 233; Brussel 24 juni 1981, Rev. prat. soc. 1981, nr. 6151, 215; Kh. Namen 22 februari 1990, Rev. prat. soc. 1990, 125; Kort. Ged. Kh. Gent 23 januari 1997, T.G.R. 1997, 172; J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, t. III, Brussel, Bruylant, 1981, 129, nr (42) Rb. Brussel 15 juni 1995, T.R.V. 1996, 407 e.v. 474

4 tegenwoordiger) en waardoor het beweerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt (43). De geschriften bedoeld in artikel 1347 B.W. moeten in de meest brede zin worden opgevat: het kan over om het even welk document in om het even welke geschreven vorm gaan (44). Niets sluit uit dat het om een aandelenregister kan gaan. De tweede vereiste dat het geschrift moet uitgaan van degene tegen wie men het inroept of dat de inhoud ervan zich door die persoon moet zijn toegeëigend, wordt eveneens ruim toegepast. Strikt genomen is het zelfs niet vereist dat degene tegen wie men het geschrift wil inroepen, het heeft ondertekend (45). Ten slotte dient de inhoud van het geschrift het beweerde feit waarschijnlijk te maken. Waarschijnlijkheid betekent dat het feit, door het geschrift, een schijn van waarachtigheid krijgt (46). In een N.V. en een B.V.B.A. kunnen van de inschrijving in het register certificaten worden afgegeven aan de aandeelhouders (artikel 465, 2 lid W. Venn. en artikel 235, 2 lid W. Venn.). Een certificaat is in geen enkel geval een waardepapier waarin een recht zou belichaamd zijn en waardoor de houder gelegitimeerd wordt in de uitoefening en de overdracht van zijn rechten (47). Ingevolge artikel 372 W. Venn. (oud artikel 156 Venn. W.) kan ook een aandeelhouder van een C.V.B.A. een afschrift van deze inschrijving in het aandelenregister vragen. Deze afschriften kunnen evenwel niet als bewijs tegen de vermeldingen in het register gebruikt worden. Ten hoogste zou het als begin van schriftelijk bewijs kunnen gelden indien het aandelenregister slecht gehouden of vernietigd werd (48). Voor wat de C.V.B.A. betreft, bepaalt artikel 368 W. Venn. (oud artikel 148 Venn. W.) dat de toetreding en uittreding (49) van vennoten eerst gelden vanaf de datum van inschrijving van de desbetreffende gebeurtenis in het aandelenregister overeenkomstig artikel 357 W. Venn. (oud artikel 147 Venn.W.). De inschrijving in het register is het uitsluitend bewijsmiddel van het lidmaatschapsrecht van een vennoot die niet als vennoot in de oprichtingsakte vermeld staat (50). (43) Artikel 1347, tweede lid B.W. (44) H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III, Brussel, Bruylant, 1942, 875, nr (45) Luik 3 maart 1998, R.R.D. 1998, 283. (46) Cass. 24 mei 1962, Pas. 1962, I, 1078; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III, Brussel, Bruylant, 1942, 881, nr (47) J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, t. III, Brussel, Bruylant, 1981, 131, nr (48) A. VAN HULLE en K. VAN HULLE, De coöperatieve vennootschap, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 227, nr (49) Uitgezonderd in het geval van artikel 369, tweede lid W.Venn. (50) Cass. 12 november 1903, Pas. 1904, I, 47; Brussel 25 juni 1941, Rev. prat. soc. 1948, 32; Kh. Doornik 25 april 1961, Rev. prat. soc. 1962, 169. De doctrine is evenwel een andere mening toegedaan: J. T KINT en M. GODIN, Les sociétés coopératives, Brussel, Larcier, 1968, 103, nr. 238; Ch. RESTEAU, Traité des sociétés coopératives, Brussel, Lacier, 1936, 139, nr. 136; Zie ook: Th. DELAHAYE, La société coopérative à responsabilité illimitée en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1994, 101, nr Deze betwisting is thans gedeeltelijk voorbijgestreefd aangezien de bewijskracht sinds de Wet van 20 juli 1991 in de praktijk verlegd werd naar de bewijskrachtige documenten op basis waarvan men de inschrijving doet. 475

5 Met betrekking tot de B.V.B.A. bepaalt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen dat het aandelenregister in twee delen kan gesplitst worden, m.n.: een eerste deel dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel en een tweede deel dat buiten de vennootschap kan berusten (artikel 234 W. Venn.). Deze mogelijkheid was in de oude Vennootschappenwet enkel voorzien voor de registers van de obligatiehouders. Voor wat de C.V.B.A. betreft is het nieuwe artikel 358 W.Venn. een herformulering van het oude artikel 147, laatste lid Venn.W. en het oude artikel 43bis Venn.W. Artikel 358 W.Venn. maakt een einde aan het verschil tussen de Nederlandse en de Franse tekst van het oude artikel 147, laatste lid Venn.W. over de mogelijkheid om een deel van het register in het buitenland te bewaren. C. Tegenwerpelijkheid 14. Aangezien aandelen op naam onlichamelijke rechten zijn, dienen bij overdrachten ervan de tegenwerpelijkheidsformaliteiten van artikel 1690 B.W. nageleefd te worden. Dit betekent dat de overdracht van aandelen op naam aan derden tegenwerpelijk wordt gemaakt door het louter sluiten van de overeenkomst. Ten aanzien van de vennootschap wordt de overdracht tegenwerpelijk gemaakt, vanaf het ogenblik dat zij aan de vennootschap ter kennis werd gebracht of door haar werd erkend. Volgens artikel 504 W. Venn. (oud artikel 43, 3 lid Venn. W.) kunnen deze formaliteiten voor wat de N.V. betreft vervangen worden door een inschrijving van de overdracht in een aandelenregister. Voor de B.V.B.A. en de C.V.B.A. verwijzen artikel 250 W. Venn. (oud artikel 125 Venn. W.) respectievelijk artikel 365 W.Venn. niet uitdrukkelijk naar artikel 1690 B.W. Toch oordeelde de rechtbank van koophandel te Gent dat een overdracht door de B.V.B.A. moet worden erkend, indien zij haar is betekend overeenkomstig artikel 1690 B.W. (51). Tegenwerpelijkheidsformaliteiten beogen niet de bescherming van de contractspartijen maar wel die van derden. Deze zijn echter slechts beschermenswaard wanneer ze te goeder trouw zijn, m.a.w. wanneer ze de werkelijkheid niet kenden op het ogenblik dat ze daar belang bij hadden. Derden te kwader trouw hoeven dus geen bescherming (52). In die zin belet volgens de Rechtbank van Koophandel te Gent een onvolledig ingeschreven aandelenoverdracht (het ontbreken van de dagtekening en de handtekening van de overnemer) niet dat er wel een tegenwerpelijke overdracht plaatsvond wanneer de overnemer steeds werd uitgenodigd tot de algemene vergadering en dividenden kon innen (53). In die omstandigheden konden noch de vennootschap noch de overige aandeelhouders zich beroepen op het gebrek aan inschrijving in het aandelenregister. De formaliteiten van artikel 504, 1 lid W. Venn. moeten dus met de nodige soepelheid worden toegepast. (51) Kh. Gent 5 januari 1989, T.R.V. 1992, 554. (52) H. LAGA, Statuten, statutenwijziging en reglement van inwendige orde getoetst aan algemene beginselen van contractenrecht een toepassing op de coöperatieve vennootschap, proefschrift, 1991, 287. (53) Kh. Gent 18 oktober 1993, T.G.R. 1994,

6 De vennootschap kan bovendien stilzwijgend of uitdrukkelijk aan de inschrijving in het aandelenregister verzaken (54). De artikelen 504 en 250 W. Venn. zijn immers niet van openbare orde. Zij beogen enkel de bescherming van de belangen van derden en van de vennootschap, en raken niet aan de essentiële economische en morele belangen van de Staat of van de gemeenschap (55). Het Hof van Beroep te Luik oordeelde dat de inschrijving ernstig moet gebeuren: gedateerd en geschreven in onuitwisbare inkt, dus niet in potlood (56). Het aandelenregister kan geen losbladig boek zijn (57). De functie van het aandelenregister ten aanzien van de vennootschap werd evenwel uitgehold door de versoepeling van artikel 1690 B.W. bij de Wet van 6 juli In het oude artikel 1690 B.W. kwam de tegenwerpelijkheid van de overdracht ten aanzien van de schuldenaar en ten aanzien van derden slechts tot stand door een betekening of een aanvaarding van de schuldenaar bij authentieke akte. Bijgevolg was een inschrijving in het aandelenregister een eenvoudiger formaliteit. Met het nieuwe artikel 1690 B.W. werd de aandelenoverdracht tegenwerpelijk aan derden door het loutere sluiten van de overeenkomst, en aan de vennootschap, gelijk te stellen met de gecedeerde schuldenaar, door ofwel een (vormvrije) kennisgeving van de overdracht, ofwel doordat zij de overdracht erkent, ofwel door de inschrijving in het aandelenregister. Aangezien de tegenwerpelijkheid aan de vennootschap eerder door middel van een (vormvrije) kennisgeving dan door een inschrijving in het aandelenregister zal gebeuren, menen BLUMBERG en VAN LANCKER dat het register een onbetrouwbaar instrument van vaststelling van het eigendomsrecht is geworden. Zij geven de raad aan overnemers om aan de raad van bestuur een verklaring te vragen dat de vennootschap geen kennisgeving heeft ontvangen van een overdracht en evenmin dergelijke overdrachten heeft erkend (58). II. Aandelen aan toonder A. Eigendomsoverdracht 15. Aandelen aan toonder zijn lichamelijke roerende rechten. Overeenkomstig artikel 1138 B.W. gebeurt de overdracht van lichamelijke rechten tussen partijen (54) Brussel 28 juni 1995, A.J.T , met noot M. DALLE: Hoewel de eigendomstitel van de erfgenamen bij gebreke aan inschrijving in het vennootschapsregister, inderdaad niet tegenstelbaar was aan de vennootschap, besliste het Hof van Beroep te Brussel toch dat de algemene vergadering haar bevoegdheid tot de niet-toelating van de erfgenamen tot de algemene vergadering had misbruikt omdat de vennoot-zaakvoerder zich met dit argument van niet-tegenstelbaarheid een articifiële meerderheid had verschaft om zijn eigen wil tot kapitaalverhoging door te drukken. (55) Cass. 10 maart 1994, Bull. 1994, 237. (56) Luik 18 april 1987, Rev. prat. soc. 1987, nr. 6462, 300. (57) J. VAN RYN, Principes de droit commercial, t. II, Brussel, Bruylant, 1957, 308, nr (58) J. BLUMBERG, en J. VAN LANCKER, De overdracht van aandelen op naam en het nieuwe artikel 1690 B.W., T.R.V. 1995, 369 e.v.; K. GEENS, e.a., Overzicht van rechtspraak Vennootschappen ( ), T.P.R. 2000,

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Rechtspleging. Derdenverzet van zaakvoerders en vennoten. Datum 9 februari 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Vruchtgebruik: creatief met rechthebbenden Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid - Begrip - Art. 1110, BW Datum 27 oktober 1995 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overdracht van aandelen Geen geldige wilsovereenstemming Prijs bepaald of bepaalbaar Datum 17 juni 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Uitgave

Auteur. Onderwerp. Uitgave Auteur Yvette Verleisdonk Elke Janssens Pagina s uit Due Diligence Larcier www.larcier.be Onderwerp Due diligence en bestuurders. Afweging tussen vennootschapsbelang en discretieplicht Uitgave 2011 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Bewijs van eigendomsrecht op basis van dertigjarige verjaring wegens dertig jaar deugdelijk bezit. Bewijslast (artikel 1315 BW en artikel 870 Ger. W.). Dubbelzinnig

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Benelux Gerechtshof Onderwerp Eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, artikelen 6bis en 6ter - Beroep tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst - Algemeen - Overeenkomst - Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging Datum 20 december 1993 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Overdracht van niet volstorte aandelen van een B.V.B.A. Is de vennootschap aan derden vanaf de inschrijving in het aandelenregister tegenstelbaar? (art.250 Vennootschapswet)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Erfenissen - Vereffening - Verdeling - Schenking tussen echtgenoten - Schenking van geld - Aankoop van een onroerend goed door de begiftigde echtgenoot - Opkomen van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Business Law update www.integra-advocaten.be Onderwerp Recente rechtspraak in vennootschapsrechtelijke zaken Datum Juni 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement - Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord Begrip Vereisten van het faillissement Datum 6 maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijskracht onderhandse akte. Conventionele borgtocht. Vertegenwoordiging vennootschap. Bevoegdheden en vertegenwoordiging Datum 29 september 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Analyse arrest HvB Gent 26 september 2013 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Facturen en hun aanvaarding. Stilzwijgen en omkeerbaar vermoeden Datum 4 december 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verkoop van andermans goed. Nietigheid. Aard. Recht van de koper. Gebrek aan eigendomsoverdracht. Ontbinding. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schenkingen. Doorslaggevende beweegreden. Onvrijwillige verkeerde voorstelling van de werkelijkheid. Dwaling. Grond tot nietigheid Datum 14 januari 2013 Copyright

Nadere informatie

Noot: Wanneer toonders uit de toon vallen

Noot: Wanneer toonders uit de toon vallen Noot: Wanneer toonders uit de toon vallen Over de bewijsproblematiek bij niet-gedrukte aandelen aan toonder Thijs Vancoppernolle Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. K. Geens en Floris Parein

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsflash Laga www.laga.be Onderwerp Toepassing van financiële consumentenbescherming op beleggingsvastgoed? Datum 8 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Professor KULeuven Advocaat Laga & Philippe Onderwerp Legalisering van het directiecomité in de N.V. Datum september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Koophandel. Handelsagentuur. Concurrentiebeding. Aard. Verbintenis. Vordering. Verjaring. Termijn. Aanvang Datum 18 mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Niet-inachtnemen van de vormvereiste van een geschrift Datum 22 januari 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Huur. Bestemming tot handelsactiviteit. Plaatsing lichtreclame Datum 8 november 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Rechten en verplichtingen. Echtgenoten. Feitelijke scheiding. Hulp- en bijstandsverplichting. Vordering tot onderhoudsbijdrage. Ontstaan of voortduren van de scheiding.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Vennootschappen. Vereffening. Sluiting van de vereffening. Gevolgen. Procedures aanhangig vóór de sluiting van de vereffening Datum 5 oktober 2009 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Benelux Merkenwet. Benelux-Verdrag intellectuele eigendom. Verval. Teken. Gebruik. Bescherming. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Collectieve arbeidsovereenkomsten.hiërarchie van de verbindingsbronnen - eindejaarspremie - geen CAO ondernemingsgebruik

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Partnergeweld. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Partnergeweld. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Partnergeweld Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Publius Express www.publius.be Onderwerp Bezwaarindienende derden hebben het recht om gehoord worden bij een stedenbouwkundig administratief beroep Datum 10 november 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Christine Van Heuverswyn Uittreksel Handboek Estate Planning Vermogensplanning met effect bij leven Huwelijk en samenwoning www.larcier.be Onderwerp Huwelijksvermogensrecht en vennootschap: ongewenste

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Heling. Bewijslast. Bewijsmiddelen. Vermoedens als bewijsmiddel. Artikelen 792, 1353 en 1448 BW Datum 28 mei 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet?

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Consensualisme

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 3. Het gerechtelijk minnelijk akkoord: het huwelijkscontract tussen schuldeiser

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Akte die een erfdienstbaarheid vestigt. Overschrijving in het daartoe bestemd register op het kantoor van bewaring der hypotheken. Gevolg t.a.v. derden en de latere

Nadere informatie

Instelling. Cazimir. Onderwerp. VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding. Datum.

Instelling. Cazimir.  Onderwerp. VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding. Datum. Instelling Cazimir www.cazimir.be Onderwerp VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding Datum 17 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van een feit. Betwisting. Opdracht van de rechter Datum 11 september 2008 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stibbe Nieuwsbrief sociaal recht www.stibbe.be Onderwerp De ene hand neemt, wat de andere geeft! Datum September 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian regulatory www.lydian.be Onderwerp Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in beperken tussenkomst bij opmaak schattingsverslagen voor lokale besturen tot erkende landmeter-experten.

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Verborgen gebreken. Actio aestimatoria. Teruggave van een gedeelte van de koopprijs. Wijze van vaststelling Datum 10 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie