ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING. BESTEK nr. 2010/0346

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING. BESTEK nr. 2010/0346"

Transcriptie

1 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat Antwerpen PRIJS: 11,50 EUR-DIGITAAL GRATIS ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING BESTEK nr. 2010/0346 Raamcontract voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor het verlenen van diensten van juridische aard voor debiteurenbeheer stad Antwerpen (invorderen van fiscale en nietfiscale vorderingen) De kandidatuurstellingen dienen bezorgd voor: Vrijdag 19 februari 2010 om 10:00u.. op het bedrijf Patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, T Dan zal de afgevaardigde schepen of zijn plaatsvervanger overgaan tot het openen van de offertes. VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN OF OPMERKINGEN KAN U TERECHT OP NAVOLGENDE NUMMERS: wat betreft het indienen of inzenden en de opening van de kandidatuurstellingen en offertes: bedrijf patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen: tel. (03) wat betreft andere inlichtingen m.b.t. het dossier: mevrouw Claudia Colson Tel: 03/ of de heer Wilfried Horemans tel 03/ Fax: 03/

2 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ADMINSTRATIEVE BEPALINGEN Artikel 1. Opdrachtgevend bestuur Het opdrachtgevend bestuur is de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden het college van burgemeester en schepenen. Artikel 2. Voorwerp van de opdracht INLEIDING De opdracht omvat een aanneming van diensten ten behoeve van het bedrijf financiën afdeling debiteurenbeheer: het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder bij nalatige debiteuren voor het invorderen van achterstallige fiscale en niet-fiscale vorderingen zoals o.m. gemeentebelastingen, administratieve geldboeten, facturen, bijhorende kosten en intresten en andere vorderingen. Voor de inning van gemeentebelastingen en administratieve geldboeten heeft de stadsontvanger (financieel beheerder) een uitvoerbare titel. Verwijzend naar artikel 94 van het gemeentedecreet van 15/7/2005 (BS 31/08/2005), gewijzigd door artikel 62 van het herteldecreet dd. 23/01/2009 (B.S. 04/02/2009) kan de financieel beheerder eisbare, nietbetwiste facturen uitvoerbaar laten verklaren door het college van burgemeester en schepenen en hiervoor een dwangbevel uitvaardigen dat betekend wordt bij gerechtsdeurwaardersexploot. Een gerechtsdeurwaarder kan gelast worden na het volgen van een interne procedure van debiteurenbeheer OF onmiddellijk als de rechten van de schatkist in gevaar zouden zijn. De vorderingen of dossiers van debiteuren hebben bij de afdeling debiteurenbeheer binnen de stad Antwerpen al een hele procedure doorlopen vooraleer een dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. 2.

3 Debiteurenbeheer bestaat uit verschillende niveaus : * 1 e lijns-debiteurenbeheer : - verzenden van factuur, aanslagbiljet, beslissing gemachtigd ambtenaar, en bij niet-betaling 1 e en/of 2 e maning automatisch vanuit het systeem - meestal niet-dossier-gebonden * 2 e lijns-debiteurenbeheer : - medewerkers leggen dossier aan om te kunnen innen - bv. notificatie, afbetalingsplan, collectieve schuldenregeling, wachter, herverzending, erfgenaam, bewindvoerder, rappel, uitstel van betaling, - er wordt gewerkt met TIPs (= Toegepaste Invorderings Procedures) en taken (activiteiten binnen een TIP) * 3 e lijns-debiteurenbeheer : dossier wordt overgemaakt aan een advocatenkantoor voor minnelijke of gerechtelijke invordering Bij wijze van illustratie worden hieronder - per specifieke vordering - de opeenvolgende activiteiten beschreven. BELASTINGEN : - verzenden aanslagbiljet : deel aangetekend en deel niet aangetekend met mogelijkheid tot bezwaarschrift bij college van burgemeester en schepenen (al dan niet met hoorzitting eventueel gevolgd door beroepsprocedures tegen uitspraken) - verzenden aanmaning na de vervaltermijn verhoogd met verwijlintresten - verzenden aangetekende rappel met waarschuwing dat dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder met kosten voor belastingplichtige - indien afgewezen bezwaar aangetekende rappel na afwijzing - eventueel herverzenden van rappel indien deze niet werd afgehaald - andere invorderingsactiviteiten : opvolgen afbetalingsplan, aanschrijven erfgenamen, aanschrijven bewindvoerder, derden beslag, notariële notificatie, notificatie bij gerechtelijke verkoop, tijdelijk uitstel van betaling, sociaal beheer of budgetbeheer/budgetbegeleiding bij OCMW, herroepen van en boedelschulden bij collectieve schuldenregeling, ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN : - aangetekende kennisgeving van strafbaar feit met mogelijkheid tot aanvraag hoorzitting - aangetekend verzenden van beslissing sanctionerend ambtenaar met mogelijkheid tot beroep bij Politierechtbank - bij niet afhalen aangetekende verzending nogmaals herverzenden per gewone post en/of laten betekenen bij de Procureur des Konings indien onbereikbaar - aangetekende rappel met waarschuwing dat dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder - andere invorderingsactiviteiten : opvolgen afbetalingsplan, aanschrijven erfgenamen, aanschrijven bewindvoerder, derden beslag, notariële notificatie, notificatie bij gerechtelijke verkoop, tijdelijk uitstel van betaling, sociaal beheer of budgetbeheer/ 3.

4 budgetbegeleiding bij OCMW, herroepen van en boedelschulden bij collectieve schuldenregeling, FACTUREN (volgend uit prestaties conform retributiereglementen of wettelijke grond) - verzenden van factuur met eventuele bijlage met de procedure om schriftelijk bezwaar in te dienen - verzenden aanmaning 1 verhoogd met verwijlintresten - verzenden 2 e aanmaning verhoogd met administratieve kost en verwijlintresten - aangetekende rappel voor onbetwiste eisbare facturen met waarschuwing dat dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder (met doorrekening kosten aangetekend schrijven aan debiteur) - schriftelijke melding dat bezwaar verworpen werd door de facturerende dienst met verzoek tot betalen - andere invorderingsactiviteiten : opvolgen afbetalingsplan, aanschrijven erfgenamen, aanschrijven bewindvoerder, tijdelijk uitstel van betaling, sociaal beheer of budgetbeheer/budgetbegeleiding bij OCMW, herroepen van en boedelschulden bij collectieve schuldenregeling, Visueel kan de procesflow als volgt worden voorgesteld: ZIE VOLGENDE BLADZIJDE 4.

5 Vordering maken (belasting / adm.geldboete / factuur) Verzenden document Ontvangst saldo 0 Ged. of géén ontvangst Bezwaarschrift of beroepsprocedure (betwisting) 1 e aanmaning voor saldo + verwijlintrest negatief positief T I P S ANDERE TIPS Ged. of géén ontvangst 2 e aanmaning voor saldo + verwijlintrest + adm.kost Ged. of géén ontvangst DEURWAARDER Onwaarde ten onrechte - creditnota EINDE Té kleine bedragen INMORAstelling DWANGBEVEL Ontvangst saldo 0 Roerende uitvoering (+ UBOG) Niet-geïnd naar Stad EINDE Onwaarde wegens oninbaar 5.

6 VOORWERP Concreet omvat deze opdracht het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder voor de (dwang)uitvoering van boven vermelde fiscale en niet-fiscale vorderingen nadat de verschillende boven vermelde fasen door de dienst debiteurenbeheer werden doorlopen. 1. De uitvoering heeft betrekking op de volgende vorderingen: - Vorderingen (hoofdsom en kosten) waarvoor de stadsontvanger (financieel beheerder) een uitvoerbare titel heeft (bijvoorbeeld belastingen, heffingen en administratieve geldboeten) - Uitvoerbaar verklaarde niet-fiscale schuldvorderingen waarvoor artikel 94 lid 2 Gemeentedecreet van toepassing is (onbetwiste en opeisbare niet fiscale schuldvorderingen). - Niet-fiscale schuldvorderingen waarvoor de stadsontvanger (financieel beheerder) zelf geen uitvoerbare titel heeft, maar die uitvoerbaar zijn geworden na betekening van een vonnis. - Een combinatie van boven vermelde vorderingen. - Fiscale en niet-fiscale vorderingen waarvan de uitvoering in het buitenland moet gebeuren. 2. met de volgende uitvoeringsmodaliteiten: Alle mogelijke acties en wettelijk voorziene procedures in het kader van het fiscale en niet fiscale executierecht met betrekking tot de invorderingen zoals vermeld in punt 1 van het voorwerp zoals bv. - Inmora stelling (binnen- en buitenland) - Inmora stelling + dwangbevel - Dwangbevel - Doorgave uitvoering aan andere confrater buiten rechtsgebied - Verjaringsstuitend dwangbevel - Dwangbevel in toepassing van artikel 94, lid 2 Gemeentedecreet. - Roerend beslag (bewarend of uitvoerend) en roerende verkoop - Beslag onder derden (op bankrekening, huur, tegoeden, ) - Beslag op kassagelden - Aanstellen sekwester - Derdenbeslag (beslag bij een derde) - Uitvoerend beslag op onroerend goed (UBOG) (dwz. betekening bevel bij debiteur + beslag + overschrijving op hypotheekkantoor) -Uitvoering in het buitenland, al dan niet via exequaturprocedure of Europese executoriale titel (EET). - betekening en uitvoering inzake financiële hoofdelijkheid 6.

7 Voor wat betreft de invordering en uitvoering in het buitenland houdt de opdrachtgever zich uitdrukkelijk het recht voor om deze vorderingen rechtstreeks over te maken aan een buitenlands incassobureau / gerechtsdeurwaarder/ advocaat. Ter informatie wordt hieronder het aantal dossiers/vorderingen opgegeven dat gedurende de voorbije twee jaren op jaarbasis werden doorgegeven aan een gerechtsdeurwaarder: 2008: dossiers 2009 (toestand op 10/11/09): dossiers Deze gegevens worden enkel ten titel van inlichting gegeven en zijn dus op geen enkel vlak bindend en/of tegenstelbaar. De opgegeven hoeveelheden kunnen jaarlijks sterk schommelen, zowel in minder als in meer. De dienstverlener zal in geen geval aanspraak kunnen maken op een minimaal aantal dossiers. VOORBEHOUD UITBREIDING VOORWERP Het gemeentedecreet legt een nauwe samenwerking op tussen enerzijds stad en OCMW en anderzijds tussen de stad en al haar dochters (zo wordt o.m. voorzien in het voeren van een geconsolideerde boekhouding stad-ocmw-alle dochters tegen 2015). Het stadsbestuur houdt zich dan ook het recht voor om in een later stadium en eventueel met het oog op een centraal debiteurenbeheer het voorwerp van de vordering uit te breiden tot de vorderingen van het OCMW, alle IVA s, (Intern Verzelfstandigde Agentschappen) EVA s (Extern Verzelfstandigde Agentschappen), onafhankelijke diensten, stedelijke VZW s en andere dochters. Het stadsbestuur is echter niet verplicht gebruik te maken van dit voorbehoud. De dienstverlener zal in voorkomend geval geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding of winstderving. Artikel 3. Wetgeving Voor zover er door de voorschriften van dit bestek niet wordt van afgeweken, zijn op deze aanneming van toepassing de bepalingen van: de wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten (BS ) en latere wijzigingen; het koninklijk besluit van betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (BS ) en latere wijzigingen; het koninklijk besluit van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor 7.

8 aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (BS ) en latere wijzigingen. Het Koninklijk Besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen, aangevuld met alle wijzigingen en latere aanvullingen. De Economische Herstelwet van 27/03/2009 aangaande de minnelijke schuldinvorderingen ; B.S.07/04/2009. Bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan in onderhavig bestek wordt afgeweken: borgtocht (zie artikel 9 van dit bestek) Zie artikel 5 laatste lid 2 van de bijlage bij KB 26/09/1996: geen borgtocht vereist voor de aanneming van diensten in de zin van de categorië 21 van bijlage 2 van de wet (diensten van juridische aard) Artikel 4. Gunningswijze Verloop van de procedure De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure, in toepassing van artikel 17 3, 4 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten. Deze gunning is vrijgesteld van Europese publicatie In toepassing van bijlage 2 van de wet van 24 december 1993 en omzendbrief van 2 december 1997 is deze gunning m.b.t. juridische dienstverlening vrijgesteld van Europese publicatie. Het opdrachtgevend bestuur behoudt zich het recht, overeenkomstig artikel 18 van voornoemde wet, af te zien van de gunning van de opdracht of de procedure te herbeginnen desnoods op een andere manier. De procedure tot gunning van de raamovereenkomst bestaat uit de volgende fasen: 1. Kandidatuurstelling: De ingediende kandidatuurstellingen worden onderzocht op het vlak van regelmatigheid en selectiecriteria (verder uitgewerkt in artikel 6). Maximaal vijf kandidaten die aan de selectiecriteria voldoen en die een regelmatige kandidatuurstelling hebben ingediend, worden uitgenodigd om een offerte in te dienen (artikel 7). 2. Offerte: De regelmatige offertes zullen daarna inhoudelijk worden onderzocht aan de hand van de gunningscriteria (verder uitgewerkt in artikel 8) De opdrachtgever heeft de intentie om met maximaal drie inschrijvers die de beste offerte hebben ingediend te onderhandelen. 3. Onderhandelingen: Nadat de onderhandelingen zijn afgesloten, zullen de definitieve versies van de offertes worden getoetst aan de gunningscriteria. De opdrachtgever gunt de opdracht aan de 8.

9 inschrijver die het best scoort op basis van de in dit bestek vermelde gunningscriteria (verder uitgewerkt in artikel 8). De raamovereenkomst wordt gegund aan 2 gerechtsdeurwaarders, behoudens indien er. na onderhandelingen. geen gelijkwaardige offertes worden ingediend. In dat geval wordt de raamovereenkomst gegund aan de inschrijver die de meest voordelige offerte heeft ingediend en zal de raamovereenkomst slechts aan één gerechtsdeurwaarder gegund worden. Tijdens de duurtijd van het contract zal de dienstverlener afzonderlijke deelopdrachten (dossiers) ontvangen, op afroep, van het opdrachtgevend bestuur. Indien de raamovereenkomst aan 2 gerechtsdeurwaarders gegund wordt, wordt elke deelopdracht toegewezen aan die gerechtsdeurwaarder die het meest geschikt lijkt, gelet op de aard van de opdracht. De opdrachtgever zal hierbij wel een evenwichtige verdeling van de deelopdrachten nastreven. FASE 1: ALGEMENE OPROEP TOT KANDIDATEN Artikel 5. Kandidatuurstelling Wijze van indiening: vormvereisten De kandidatuurstelling en de vereiste bijlagen moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Voor het opmaken van de kandidatuurstelling maakt de kandidaat gebruik van de bij de oproep gevoegde formulieren. Alle documenten worden door de kandidaat of zijn gemachtigde ondertekend. Indien de kandidatuurstelling is ondertekend door een gemachtigde, moet bij de kandidatuurstelling een document worden toegevoegd waaruit blijkt dat de gemachtigde rechtsgeldig aangesteld is om te tekenen voor de kandidaat. De kandidatuurstelling wordt in 3 exemplaren ingediend (1 origineel en 2 duplicaten). De kandidatuurstelling wordt per aangetekende brief of per bode (met ontvangstbewijs) aan het bestuur gericht /bezorgd, op volgend adres : Het college van burgemeester en schepenen p/a patrimoniumonderhoud, afdeling aanbestedingen Grote Markt Antwerpen De kandidatuurstelling wordt in een definitief gesloten omslag geschoven waarop het volgende vermeld wordt: - raamcontract voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor het verlenen van diensten van juridische aard voor debiteurenbeheer 2010/

10 - de uiterste datum voor de indiening van de kandidatuurstellingen (zoals vermeld op de eerste pagina van dit bestek)titelpagina) Vereiste bijlagen bij de kandidatuurstelling - formulier voor kandidatuurstelling - documenten inzake selectiecriteria (cfr. Artikel 6) - indien de kandidatuurstelling wordt ondertekend door een gevolmachtigde, de nodige documenten waaruit blijkt dat de gemachtigde rechtsgeldig aangesteld is om te tekenen voor de kandidaat. Artikel 6. Selectiecriteria en uitsluitingsgronden Op deze opdracht kan worden ingeschreven door gerechtsdeurwaarders die gedurende minstens 3 jaar ingeschreven zijn bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Er kan ook ingeschreven worden onder de vorm van of namens een associatie van gerechtsdeurwaarders; in dat geval moet 1 gerechtsdeurwaarder opgegeven worden als verantwoordelijke, die gedurende minstens 3 jaar ingeschreven is bij Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. De kandidaat dient een bewijs van inschrijving bij de nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders te voegen. De inschrijvingen zullen beoordeeld worden aan de hand van de volgende kwalitatieve selectiecriteria : - ervaring en deskundigheid met betrekking tot de materie(s) vermeld in artikel 2, - ervaring en opleiding van de inschrijver en van eventuele andere gerechtsdeurwaarders(-stagiairs) die de dossiers mede zullen behandelen. - de mate waarin de continuïteit van dienstverlening kan gegarandeerd worden. Bij de inschrijving dienen de volgende documenten te worden toegevoegd om het bestuur in de mogelijkheid te stellen deze selectiecriteria te beoordelen: - een lijst van referenties waaruit een grondige ervaring en deskundigheid blijkt met betrekking tot de materie(s) vermeld in artikel 2 van zowel de inschrijver als andere gerechtsdeurwaarders(-stagiairs) die de dossiers mede zullen behandelen. - een curriculum vitae van de inschrijver en van eventuele andere gerechtsdeurwaarders(-stagiairs) die de dossiers mede zullen behandelen; Indien de inschrijver verwijst naar curricula vitae van andere gerechtsdeurwaarders, moeten bij de inschrijving verklaringen van deze deurwaarders gevoegd worden, waarin zij zich ertoe verbinden de dienstverlener bij te zullen staan indien de opdracht aan hem/haar gegund wordt. - indien de inschrijver een beroep zal doen op andere gerechtsdeurwaarders(-stagiairs) die de dossiers mede zullen behandelen, een engagementsverklaring vanwege de 10.

11 inschrijver dat, indien één van deze gerechtsdeurwaarders(-stagiairs) de associatie verlaat of om andere redenen deze dossiers niet meer mede kan behandelen, eenzelfde kwaliteitsniveau zal gegarandeerd blijven bij de behandeling van de dossiers, bijvoorbeeld door deze te vervangen door even ervaren en capabele deurwaarders. - indien door een associatie wordt ingeschreven, een engagementsverklaring vanwege de associatie dat, indien één van de vennoten of gerechtsdeurwaarders die de dossiers zal behandelen de associatie verlaat of om andere redenen deze dossiers niet meer mede kan behandelen, eenzelfde kwaliteitsniveau zal gegarandeerd blijven bij de behandeling van de dossiers, bijvoorbeeld door deze te vervangen door even ervaren en capabele gerechtsdeurwaarders. - de nodige bewijzen waaruit blijkt dat continuïteit in de dienstverlening kan gegarandeerd worden gedurende de duur van de opdracht. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de kandidaat/inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. De inschrijver wordt eraan herinnerd dat voor een offerte van meer dan euro het niet bij de offerte voegen van het in artikel 69 bis paragraaf 1 van het K.B. dd. 25 maart 1999 vereiste attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, dat zijn toestand t.o.v. deze dienst aangeeft, de nietigheid van de offerte voor gevolg kan hebben. Het originele attest (geen fotokopie) voorzien van de droogstempel van de RSZ dient voorgelegd (aangifte tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening der offertes). Behalve deze wettelijke uitsluitingsgronden wordt bijkomend opgelegd dat de inschrijver geen achterstallige niet-betwiste vorderingen mag hebben ten aanzien van de Stad Antwerpen. Op het einde van deze fase worden maximum vijf kandidaten geselecteerd om een offerte in te dienen. FASE 2: DE OFFERTE Artikel 7. De offerte Vormvereiste: De offerte en de vereiste bijlagen moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebruik van de bij dit bestek gevoegde formulieren. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Indien de documenten zijn ondertekend door een gemachtigde, moet bij de offerte een document 11.

12 worden toegevoegd waaruit blijkt dat de gemachtigde rechtsgeldig aangesteld is om te tekenen voor de inschrijver. De offerte wordt in 3 exemplaren ingediend (1 origineel en 2 duplicaten). De offertes moeten, binnen de termijn zoals opgegeven in de aanvraag tot het indienen van een offerte uitgaande van het opdrachtgevend bestuur, aangetekend of per bode (met ontvangstmelding) worden bezorgd aan: Het college van burgemeester en schepenen p/a patrimoniumonderhoud, afdeling aanbestedingen Grote Markt Antwerpen De offerte wordt in een definitief gesloten omslag geschoven waarop het volgende vermeld wordt: - raamcontract voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor het verlenen van diensten van juridische aard voor debiteurenbeheer 2010/ de uiterste datum voor de indiening van de offerte Vereiste bijlagen bij de offerte - offerteformulier - documenten inzake gunningscriteria (zie artikel 8) - indien de offerte wordt ondertekend door een gevolmachtigde, de nodige documenten waaruit blijkt dat de gemachtigde rechtsgeldig aangesteld is om te tekenen voor de inschrijver. Vrije varianten Zijn niet toegelaten. Artikel 8. Gunningscriteria De regelmatige offertes zullen inhoudelijk worden onderzocht aan de hand van onderstaande gunningscriteria. De opdrachtgever heeft de intentie om met maximaal drie inschrijvers die de beste offerte hebben ingediend te onderhandelen. De gunning geschiedt aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte heeft neergelegd. Bij de beoordeling van de economisch voordeligste regelmatige offerte zal de opdrachtgever de volgende gunningscriteria hanteren (op een totaal van 100 punten): (1) Wettelijke tarieven in combinatie met een kostenbesparende werkwijze 40 punten 12.

13 De dienstverlener zal enkel de wettelijke tarieven toepassen zoals die zijn voorzien in het Koninklijk Besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken daarbij rekening gehouden met relevante wetswijzigingen zoals o.m. de economische herstelwet van 27/03/2009 aangaande de minnelijke invordering (BS 07/04/09). Ongeacht de wettelijk vastgelegde tarieven dient de inschrijver het bewijs te leveren van het toepassen van een efficiënte, doordachte kostenbesparende werkwijze. Deze werkwijze dient te worden aangetoond d.m.v. een gedetailleerd plan van aanpak waarbij minstens de volgende punten aan bod komen: (1) maximale toepassing van de invorderingsmogelijkheden rekening houdend met - verhouding tussen het bedrag van de vordering versus de kost deurwaarder. - al dan niet te verwachten recuperatie van de vordering - resultaten uit vorige dossiers (solvabiliteitsdatabase) (2) specifieke werkwijze bij : - minder of niet solvabele debiteuren - debiteuren die (tijdelijk) spoorloos of onvindbaar zijn. (3) Maximale informatieverstrekking aan de opdrachtgever - welke informatie (bv. Controles, opzoekingen, ingewonnen informatie, ) al dan niet kosteloos is. -wijze van opzoekingen en tijdstip van nazichten dossier. (4) een minimale kost voor de opdrachtgever (bv. Toepassen van minder kostelijke drukkingsmiddelen, dossiers bundelen, ) tegenover gerecupereerde kosten en vordering. (2) Performantie van het informaticasysteem om dossiers digitaal te kunnen doorgeven en opvolgen (30 punten) Een beschrijving van het materieel en de technische uitrusting (inzonderheid van een gedetailleerde omschrijving van de ICT omgeving) waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten met aandacht voor : - on line dossieropvolgingssysteem en consultatie - chronologisch opvolgsysteem met ondernomen acties - graad van automatisering - gebruiksvriendelijkheid - mogelijkheid van samenvoegen dossiers : een eerder dossier dat reeds werd overgemaakt en waarvoor de gerechtsdeurwaarder reeds stappen ondernomen heeft samenvoegen van verschillende schulden van eenzelfde debiteur (bv. schulden uit niet-verworpen nalatenschap en persoonlijke schulden, schulden van zaak op naam en privé-schulden, ) ouder en minderjarig kind enz - beveiligde omgeving voorzien van paswoorden - informatie kunnen doorgeven in dossier met data- en commentaarvelden 13.

14 - Garantie dat de basissoftware reeds één jaar actief is en nog minimaal één jaar hetzelfde blijft. Eventueel opgave van de huidige benutting van de capaciteit (% benutting van de systemen + aantal dossiers). Minimaal dienen de volgende technische vereisten te zijn vervuld. Technische vereisten ICT Dossiers kunnen digitaal worden doorgegeven. In digitale vorm gebeurt dit met volgende bestandstypes : xls, doc, pdf, rpt en jpeg. Deze bestanden moeten op een FTP-server kunnen geplaatst worden bij de gerechtsdeurwaarder. Deze server moet beveiligd zijn met een uniek wachtwoord ter bescherming van de privacy van de gegevens. Besturingssysteem moet windows zijn (momenteel windows-xp onze programma s zijn niet compatibel met andere besturingssystemen) (3)Uniforme en transparante werkwijze 30 punten Een gedetailleerde beschrijving van de verschillende toegepaste invorderingsprocedures met bijzonder oog voor : - beschrijving opstart, verloop en beëindiging dossier - beschrijving opvolgingsysteem voor afbetalingen - beschrijving opvolging van tijdelijk uitstel van uitvoering (bv uitstel betaling, vakantie, spoorloos, ) - verwerking vragen aan en antwoorden van opdrachtgever - verwerking inkomende betalingen door debiteur - eindverslag bij niet-inning kosten en/of hoofdsommen - opgave van tijdsbestek capaciteit en snelheid verwerking dossiers (met onderscheid tussen gewoon en spoedeisend ) opgave van maximale verwerkingstermijn bij elektronische ontvangst dossiers opgave maximale aanvaardbare back logs bij binnenkomend post opgave van manier van adresverificatie/opzoeking De stad Antwerpen zal een inschrijver die minder dan 30% van de maximumscore behaalt op een specifiek gunningscriterium uitsluiten aangezien dit betekent dat de offerte op één van de essentiële aspecten van de opdracht dermate laag scoort dat de uitvoering op basis van die offerte niet mogelijk is. FASE 3: ONDERHANDELINGEN: De opdrachtgever heeft de intentie om nadat de regelmatige offertes inhoudelijk werden onderzocht aan de hand van de gunningscriteria met maximaal drie inschrijvers die de beste offerte hebben ingediend te onderhandelen. 14.

15 Nadat de onderhandelingen zijn afgesloten, zullen de definitieve versies van de offertes worden getoetst aan de gunningscriteria. De opdrachtgever gunt de opdracht aan de inschrijver die het best scoort op basis van de in dit bestek vermelde gunningscriteria. De raamovereenkomst wordt gegund aan 2 gerechtsdeurwaarders, behoudens indien er. na onderhandelingen. geen gelijkwaardige offertes worden ingediend. In dat geval wordt de raamovereenkomst gegund aan de inschrijver die de meest voordelige offerte heeft ingediend en zal de raamovereenkomst slechts aan één gerechtsdeurwaarder gegund worden. Artikel 9. Borgtocht Er wordt geen borgtocht geëist.(zie artikel 3). Artikel 10. Gestanddoeningstermijn De inschrijvers blijven door hun offerte, eventueel aangepast na onderhandeling, gebonden gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de uiterste inschrijvingsdatum voor het neerleggen van de offerte. 15.

16 HOOFDSTUK 2 UITVOERINGSREGELS Artikel 11. Duurtijd Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een looptijd van vier jaar. Na het verstrijken van een termijn van één jaar, heeft elke partij het recht, zonder enige motivering en zonder enige schadevergoeding, om de overeenkomst op eender welk moment te beëindigen per aangetekend schrijven, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Na het beëindigen van de overeenkomst zal de dienstverlener alle lopende dossiers verder behandelen totdat deze dossiers volledig gefinaliseerd zijn, tenzij het opdrachtgevend bestuur anders beslist. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst Indien de dienstverlener tijdens de looptijd van de hem toevertrouwde dossiers zijn werkzaamheden als gerechtsdeurwaarder zou stopzetten of door onvoorziene omstandigheden zijn opdracht niet verder zou kunnen uitoefenen, zal hij hiervan onmiddellijk het opdrachtgevend bestuur op de hoogte brengen en wordt de overeenkomst beëindigd met een opzeggingstermijn van 6 maanden. Met betrekking tot de dossiers die nog in behandeling zijn en de door het bestuur nog verschuldigde bedragen zullen partijen een onderling akkoord uitwerken. Indien de opzeggingstermijn van 6 maanden niet kan nageleefd worden door omstandigheden te wijten aan de dienstverlener of in het geval de overeenkomst tijdens het eerste jaar na gunning opgezegd wordt door de dienstverlener, heeft het opdrachtgevend bestuur het recht om alle schade die zij hierdoor zou oplopen, te compenseren met de kostenstaat van de dienstverlener of deze schade anderszins terug te vorderen van de dienstverlener. Artikel 12. Geen exclusiviteit Deze opdracht verleent de inschrijver geen exclusiviteit betreffende het uitvoeren van de opdrachten zoals omschreven in dit bestek. Artikel 13. Rapportering (1) Dossier rapportering: Minstens één keer in de zes maanden worden verslagen van de dienstverlener ontvangen aangaande de evolutie van dossiers die niet volledig werden afgehandeld. Deze verslagen bevatten de volgende info: - overzicht van de in behandeling zijnde dossiers (dossiernr.) langer dan 4 maanden - stand van zaken in elk dossier - overzicht van de betalingen 16.

17 - inschattingskansen dossier - eventuele commentaar van de dienstverlener (2) Resultaatrapportering (management informatie) Om de 3 maanden wordt van de dienstverlener een statistisch overzicht ontvangen per kalenderjaar van doorgave met vermelding van AANTALLEN - het aantal doorgegeven dossiers - het aantal dossiers dat volledig werd ontvangen - het aantal dossiers dat nog lopende is (openstaand) - het aantal dossiers zonder kosten voor de opdrachtgever - het aantal dossiers met niet-gerecupereerde deurwaarderskosten voor de opdrachtgever - het aantal dossiers dat wachtende is (staking procedure) - het aantal dossiers met afbetalingsplan (lopend en afgesloten) - het aantal dossiers met inmorastelling dwangbevel roerend beslag / verkoop - het aantal dossiers volledig geïnd (in totaal) - het aantal dossiers geïnd na inmorastelling dwangbevel roerend beslag / verkoop rest (na andere procedures) - het aantal dossiers verjaringstuitend - het aantal dossiers met toepassing art 94 gemeentedecreet - het aantal UBOG-dossiers (uitvoerend beslag op onroerend goed) - het aantal dossiers met PV van niet-bevinding BEDRAGEN - het totaal bedrag van alle dossiers met opdeling in hoofdsom en kosten - het totaal bedrag (met opdeling van hoofdsom en kosten) van : UBOG-dossiers verjaringstuitende dwangbevelen - de totale ontvangst (afgesloten en niet afgesloten dossiers) met opdeling hoofdsom, verwijlintresten en kosten - de totale ontvangst voor volledig afgesloten dossiers - het totaal ontvangen na inmorastelling dwangbevel roerend beslag / verkoop rest (na andere procedures) - totaal bedrag openstaand saldo (excl verwijlintresten) met opdeling hoofdsom en kosten van lopende dossiers - totaal bedrag niet-gerecupereerde deurwaarderskosten + totaal bedrag gerecupereerde deurwaarderskosten - totaal bedrag voor afgesloten dossiers met PV van niet-bevinding 17.

18 PERCENTAGES - het % bedrag geïnd / bedrag doorgegeven - het % bedrag openstaand / bedrag doorgegeven - het % bedrag niet-gerecupereerde kosten / bedrag doorgegeven - het % bedrag niet-gerecupereerde kosten / totaal ontvangen - het % aantal geïnde dossiers / doorgegeven aantal dossiers - het % aantal inmorastellingen / aantal doorgegeven dossiers - het % aantal dwangbevelen / aantal doorgegeven dossiers - het % aantal beslagleggingen / aantal doorgegeven dossiers - het % niet-geïnde dossiers / geïnde dossiers Artikel 14. Betaling De dienstverlener maakt wekelijks drie soorten dossiers over aan de opdrachtgever : 1. de door de dienstverlener geïnde dossiers (zonder openstaande kosten) 2. afgesloten, niet- of gedeeltelijk geïnde dossiers op verzoek van opdrachtgever 3. afgesloten, niet- of gedeeltelijk geïnde dossiers waarvoor : de roerende invorderingsmogelijkheden uitgeput zijn er meer (bijkomende) kosten gegenereerd worden dan opbrengsten een collectieve schuldenregeling werd ingediend een faillissement of vereffening werd ingediend de debiteur overleden is een bezwaar of beroep (laattijdig) werd ingediend een UBOG procedure werd opgestart Voor geïnde dossiers zijn er géén verdere kosten verschuldigd door de opdrachtgever. Voor niet- of gedeeltelijk geïnde dossiers worden volgende stukken bij het dossier gevoegd : - de inmorastelling, het verjarend stuitend dwangbevel, het derdebeslag, het betekende dwangbevel - andere uitvoeringsdocumenten van roerend beslag en/of verkoop - een uitvoerige motivering van ondernomen stappen - een gemotiveerde kostenstaat met vermelding van het nog te betalen bedrag - een detailstaat van ontvangen gelden met opdeling hoofdsom, verwijlintresten en kosten De opdrachtgever verwerkt de kostennota s van de dienstverlener en bezorgt de dienstverlener maandelijks een totaal overzicht van de aangerekende niet gerecupereerde kosten waarvoor de dienstverlener één factuur dient te maken met vermelding van de opgegeven referentie. De facturen moeten in tweevoud - rechtstreeks worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. bedrijfseenheid Financiën, afdeling debiteurenbeheer, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen. Een betaling door de opdrachtgever vindt plaats telkens binnen de 50 kalenderdagen vanaf de datum van de factuur. 18.

19 De dienstverlener zorgt voor een maandelijkse doorstorting van gelden die na aftrek van zijn kosten worden ontvangen maar toekomen aan de opdrachtgever zonder dat het dossier is afgesloten. Indien een dossier dient overgemaakt te worden aan een confrater, blijft de dienstverlener verantwoordelijk voor de invordering van het dossier. De door de confrater gemaakte niet recupereerbare kosten dienen doorgerekend te worden aan de stad Antwerpen. Deze laatste zal de kosten verifiëren en opnemen in de maandelijkse kostenstaat. De betaling gebeurt aan de dienstverlener die deze op zijn/haar beurt doorstort aan de confrater. Artikel 15. Continuïteit van dienstverlening De dienstverlener dient te allen tijde de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, ook in geval van afwezigheid van de dienstverlener (ziekte, vakantie ) Indien de dienstverlener zulke continuïteit niet kan verzekeren, heeft het opdrachtgevend bestuur het recht om de dienstverlener per aangetekend schrijven in gebreke te stellen. De dienstverlener beschikt dan over een periode van 14 dagen om opnieuw de dienstverlening te verzekeren, bij gebreke waaraan het opdrachtgevend bestuur het recht heeft de overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken, zonder verdere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke toestemming. In zulk geval heeft het opdrachtgevend bestuur het recht om alle schade die zij hierdoor zou oplopen, te compenseren met de kostenstaat van de dienstverlener of deze schade anderszins terug te vorderen van de dienstverlener Indien de dienstverlener een beroep doet op andere gerechtsdeurwaarders(-stagiairs) die de dossiers mede zullen behandelen en één van deze gerechtsdeurwaarders(-stagiairs) de associatie verlaat of om andere redenen deze dossiers niet meer mede kan behandelen, zal de dienstverlener eenzelfde kwaliteitsniveau blijven garanderen bij de behandeling van de dossiers Indien een associatie optreedt als dienstverlener en één van de vennoten of gerechtsdeurwaarders(-stagiairs) die de dossiers zal behandelen de associatie verlaat of om andere redenen deze dossiers niet meer mede kan behandelen, zal de dienstverlener eenzelfde kwaliteitsniveau blijven garanderen bij de behandeling van de dossiers. Artikel 16. Verhindering Indien de dienstverlener wettelijk/deontologisch verhinderd zou zijn om een bepaald dossier te behandelen dient hij het opdrachtgevend bestuur hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Het dossier zal teruggestuurd worden, zonder aanrekening van kosten. 19.

20 Artikel 17. controle en toezicht De opvolging en de uitvoering van deze overeenkomst berust bij het bedrijf Financiën/Debiteurenbeheer, Hofstraat 17, 2000 Antwerpen Verantwoordelijke leidinggevende ambtenaren: Wilfried Horemans (bestuurscoördinator debiteurenbeheer) en Claudia Colson (juridisch adviseur debiteurenbeheer). Vanaf de bestelling van de opdracht moet de dienstverlener aan de door de opdrachtgever aangeduide personeelsleden van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aangesteld audit-of bedrijfsrevisorenbureau, te allen tijde de mogelijkheid bieden om toezicht en controle uit te oefenen op de uitvoering van de opdrachten en om documenten aan te vragen. De diensten die het voorwerp uitmaken van de opdracht worden gedurende de ganse duur van het contract continu aan controles onderworpen en opgevolgd teneinde vast te stellen of de uitvoering ervan beantwoordt aan de voorschriften van het bestek en aan de offerte. De leidende ambtenaren zullen op frequente basis de dagdagelijkse werkzaamheden opvolgen. Artikel 18. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Antwerpen, 1 februari 2010 Bart Van Tichelen Afdelingschef 20.

21 Stad Antwerpen Patrimoniumonderhoud KANDIDATUURSTELLLING PO/2010/0346 Kandidatuurstelling voor het verlenen van diensten van juridische aard ten behoeve van debiteurenbeheer: Raamcontract voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor het invorderen van fiscale en niet-fiscale vorderingen IDENTITEIT EN ALGEMENE INLICHTINGEN 1. Naam : Volledig adres : Telefoonnummer(s) : Faxnummer : Inschrijvingsnummer R.S.Z. : 2. Indien opgericht als associatie : a. Aard van de associatie : b. Datum van haar stichting : c. Naam, voornamen, titel of hoedanigheid van de persoon die gemachtigd is, afzonderlijk of gezamenlijk (aan te duiden), de associatie te verbinden 1. d. Naam, voornamen, titel of hoedanigheid van de persoon die optreedt als verantwoordelijke in de zin van artikel 6 1 e lid van het bestek. 1 Bij deze kandidatuurstelling een afschrift voegen van de statuten van de associatie en van hun eventuele wijzigingen, met aanduiding van de datum van verschijnen van deze documenten in het Belgisch Staatsblad. 21.

22 Bij deze kandidatuurstelling worden eveneens gevoegd : 1) Documenten inzake selectiecriteria (cfr. Artikel 6). 2) Indien de kandidatuurstelling wordt ondertekend door een gevolmachtigde, de nodige documenten waaruit blijkt dat de gemachtigde rechtsgeldig aangesteld is om te tekenen voor de kandidaat. De ondergetekende(n) Verzekert (verzekeren) dat deze inlichtingen oprecht en waar zijn; Verbindt (verbinden) er zich toe elke belangrijke wijziging, die er later zou komen in de gegeven inlichtingen van dit formulier, onmiddellijk mede te delen. Te,op.. De kandidaat of zijn gemachtigde (naam en handtekening) 22.

23 OFFERTEFORMULIER bestek nr. 2010/0346 Ik ondergetekende (naam, voornaam),... wonende te.... straat, nr... (of indien het een associatie betreft) De ondergetekende associatie, nationaliteit: hebbende haar maatschappelijke zetel te... straat, nr... vertegenwoordigd door: (naam, voornaam en titel), Met als verantwoordelijke in de zin van art. 8, 1 lid van het bestek (naam, voornamen, titel of hoedanigheid) :... verbindt/verbinden zich bij deze op mijn/haar roerende en onroerende goederen, overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden zoals omschreven in het bestek nr. 2010/0346 de diensten uit te voeren. Ondergetekende verbindt/verbinden zich ertoe om voor de verloning van deze diensten enkel toepassing te maken van de wettelijke tarieven conform KB 30/11/76 betreffende het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en het tarief van sommige toelagen, aangevuld met alle wijzigingen en latere aanvullingen, in combinatie met een kostenbesparende werkwijze zoals wordt beschreven in de bundel die als bijlage bij dit formulier wordt gevoegd. Rekeningnummer :... RSZ-inschrijvingsnummer:.... Wij, ondergetekenden..., verklaren ons akkoord met de bepalingen uit voornoemd bestek. Tevens verklaren wij dat onze algemene verkoop - of contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van dit bestek. Gedaan te...op De inschrijver(s) of gevolmachtigden, (handtekeningen) Inlichtingen betreffende de inschrijver Tel. nr.: Fax. Nr.: Contactpersoon: 23.

Aanstellen advocaat voor het verlenen van diensten van juridische aard voor debiteurenbeheer stad Antwerpen

Aanstellen advocaat voor het verlenen van diensten van juridische aard voor debiteurenbeheer stad Antwerpen Prijs: 12,00 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ONDERHANDELINGSPROCEDURE BESTEK nr. 2008/866 Aanstellen advocaat

Nadere informatie

Raamovereenkomst voor het verlenen van diensten van juridische aard: personeelsmateries

Raamovereenkomst voor het verlenen van diensten van juridische aard: personeelsmateries Prijs: 10,00 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ONDERHANDELINGSPROCEDURE BESTEK 2008/904 Raamovereenkomst voor het

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS)

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) artikel 1394/20 tot en met 1394/27 Gerechtelijk Wetboek Engelse Wandeling 2K5 8500 KORTRIJK Openingsuren: Elke werkdag van 8-12 uur en van 13u30-17 uur Telefoon: 056

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Organisatie van het evenement StuDay

Organisatie van het evenement StuDay STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 9,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8062 Organisatie van het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder 01 Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken,

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

GR punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling

GR punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling GR20111124 punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling DE RAAD, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Het leveren van interventiekledij voor dringende geneeskundige hulp ten behoeve van de brandweer

Het leveren van interventiekledij voor dringende geneeskundige hulp ten behoeve van de brandweer STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 10 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8113 Het leveren van interventiekledij

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2,0773 AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2013 Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen A 1 Port. Port bij het doorsturen van opgemaakte stukken naar een plaatselijk bevoegde gerechtsdeurwaarder A 2

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 7,00 ONDERHANDELINGSPROCEDURE BESTEK nr. 2008/939 RAAMCONTRACT VOOR HET

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie