Aanstellen advocaat voor het verlenen van diensten van juridische aard voor debiteurenbeheer stad Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanstellen advocaat voor het verlenen van diensten van juridische aard voor debiteurenbeheer stad Antwerpen"

Transcriptie

1 Prijs: 12,00 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat Antwerpen ONDERHANDELINGSPROCEDURE BESTEK nr. 2008/866 Aanstellen advocaat voor het verlenen van diensten van juridische aard voor debiteurenbeheer stad Antwerpen De kandidatuurstellingen dienen bezorgd voor: Donderdag 26 juni 2008 te u... op het bedrijf Patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen (gelijkvloers), Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Dan zal de afgevaardigde schepen of zijn plaatsvervanger overgaan tot het openen van de offertes. VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN OF OPMERKINGEN KAN U TERECHT OP NAVOLGENDE NUMMERS: wat betreft het indienen of inzenden en de opening van de kandidatuurstellingen en offertes: bedrijf patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen: tel. (03) wat betreft andere inlichtingen m.b.t. het dossier: mevrouw Claudia Colson Tel: 03/ of de heer Wilfried Horemans tel 03/ Fax: 03/ Onderhandelingsprocedure 2008/866 1

2 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ADMINSTRATIEVE BEPALINGEN Artikel 1. Opdrachtgevend bestuur Het opdrachtgevend bestuur is de stad Antwerpen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden het college van burgemeester en schepenen. Artikel 2. Voorwerp van de opdracht INLEIDING Volgens artikel 94 van het gemeentedecreet staat de stadsontvanger (financieel beheerder) in volle onafhankelijkheid in voor het debiteurenbeheer, inzonderheid voor de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten. Voor de inning van gemeentebelastingen en administratieve geldboeten heeft de stadsontvanger (financieel beheerder) een uitvoerbare titel. Verwijzend naar artikel 94 van het gemeentedecreet van 15/7/2005 (BS 31/08/2005) kan de financieel beheerder voor eisbare, niet-betwiste facturen een dwangbevel uitvaardigen dat betekend wordt bij gerechtsdeurwaardersexploot. De invordering van dit onderdeel valt uitdrukkelijk buiten de toepassing van dit bestek. Hiervoor wordt een afzonderlijk bestek gerechtsdeurwaarder uitgeschreven. De vorderingen of dossiers van debiteuren hebben bij de afdeling debiteurenbeheer binnen de stad Antwerpen al een hele procedure doorlopen vooraleer een dossier wordt overgemaakt aan een advocatenkantoor. Debiteurenbeheer bestaat uit verschillende niveaus : * 1 e lijns-debiteurenbeheer : - verzenden van factuur, aanslagbiljet, beslissing gemachtigd ambtenaar, en bij niet-betaling 1 e en/of 2 e maning automatisch vanuit het systeem - meestal niet-dossier-gebonden * 2 e lijns-debiteurenbeheer : - medewerkers leggen dossier aan om te kunnen innen - bv. notificatie, afbetalingsplan, collectieve schuldenregeling, wachter, herverzending, erfgenaam, bewindvoerder, rappel, uitstel van betaling, - er wordt gewerkt met TIPs (= Toegepaste Invorderings Procedures) en taken (activiteiten binnen een TIP) * 3 e lijns-debiteurenbeheer : dossier wordt overgemaakt aan een advocatenkantoor voor minnelijke of gerechtelijke invordering 2.

3 Bij wijze van illustratie worden hieronder - specifiek voor wat betreft facturen - de opeenvolgende activiteiten beschreven Deze activiteiten worden -per analogie- toegepast voor de andere vorderingen waarvoor de stadsontvanger (financieel beheerder) geen uitvoerbare titel heeft (zoals andere vorderingen op basis van een gemeentelijk reglement en vorderingen op basis van een voorstel minnelijke schikking voor schade aan stadspatrimonium). FACTUREN (volgend uit prestaties conform retributiereglementen of wettelijke grond) - verzenden van factuur met eventuele bijlage met de procedure om schriftelijk bezwaar in te dienen - verzenden aanmaning 1 verhoogd met verwijlintresten - verzenden 2 e aanmaning verhoogd met administratieve kost en verwijlintresten - aangetekende rappel voor onbetwiste eisbare facturen met waarschuwing dat dossier wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder (met doorrekening kosten aangetekend schrijven aan debiteur) - schriftelijke melding dat bezwaar (gedeeltelijk) verworpen werd door de facturerende dienst met verzoek tot betalen - andere invorderingsactiviteiten : opvolgen afbetalingsplan, aanschrijven erfgenamen, aanschrijven bewindvoerder, tijdelijk uitstel van betaling, sociaal beheer of budgetbeheer/-begeleiding bij OCMW, herroepen van en boedelschulden bij collectieve schulden-regeling, Visueel kan de procesflow als volgt worden voorgesteld: ZIE VOLGENDE BLADZIJDE 3.

4 Vordering (belasting/adm.geldboete/factuur) maken Verzenden document Ontvangst saldo 0 Ged. of géén ontvangst Bezwaarschrift bij belasting of adm.geldboete 1 e aanmaning voor saldo negatief positief Ontvangst saldo 0 Ged. of géén ontvangst Onwaarde ten onrechte T I P S Ontvangst saldo 0 2 e aanmaning voor saldo ADVOCAAT Ged. of géén ontvangst Té kleine bedragen EINDE MIN-procedure GER-procedure Betekening vonnis Ontvangst saldo 0 EINDE Niet-geïnd naar Stad Onwaarde wegens oninbaar 4.

5 VOORWERP De opdracht behelst een aanneming van diensten ten behoeve van het bedrijf financiën afdeling debiteurenbeheer : - het inschakelen van een advocatenkantoor bij nalatige debiteuren voor het invorderen van (minnelijk hetzij gerechtelijk) achterstallige niet-fiscale vorderingen. - het inschakelen van een advocatenkantoor voor het voeren van gerechtelijke procedures in het kader van het fiscaal en niet-fiscaal executierecht. 1. Voor wat betreft de invordering : - Minnelijke of gerechtelijke invordering van facturen en aanhorigheden waarvoor artikel 94, lid 2 Gemeentedecreet (onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen) niet wordt toegepast. - Invordering van voorstel minnelijke schikking voor schade aan stadspatrimonium - Invordering van alle andere vorderingen op basis van een gemeentelijk reglement waarvoor de stadsontvanger geen uitvoerbare titel heeft en waarvoor artikel 94, lid 2 Gemeentedecreet niet wordt toegepast (bv. terugvordering kosten), met uitzondering van die vorderingen waarvoor de materiële bevoegdheid uitdrukkelijk is opgelegd aan een andere rechtbank dan de vrederechter of de rechtbank eerste aanleg. Zo zijn de terugvorderingen van lonen en wedden uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van dit bestek. Vorderingen in het kader van overheidsopdrachten en facturen van VESPA voor naam en voor rekening van de stad Antwerpen worden eveneens uitdrukkelijk uitgesloten. De gerechtelijke invordering betreft zowel de procedure in eerste aanleg (Vrederechter of Rb Eerste Aanleg) als in verzet (Vrederechter of Rb. Eerste Aanleg) of in hoger beroep (Rb. Eerste Aanleg of Hof van Beroep) na instemming van de opdrachtgever. Specifiek voor de schadegevallen kan in het kader van een strafprocedure desgevallend een procedure burgerlijke partijstelling namens de stad Antwerpen worden gevoerd (de advocaat stelt zich dan burgerlijke partij namens de stad Antwerpen voor de correctionele rechtbank/hof van Beroep). De vorderingen waarvoor de rechtsbijstandverzekering van de stad Antwerpen tussenkomt worden uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van dit bestek. 2. Voor wat betreft de uitvoering Alle mogelijke acties en procedures in het kader van het executierecht (fiscaal én niet fiscaal) zoals bv. - Revindicatieprocedure (betwistingen m.b.t. bewarende maatregelen en middelen van tenuitvoerlegging) - UBOG dossiers (uitvoerend beslag en verkoop van onroerend goed) dwz. dossier overmaken aan de beslagrechter + verdere opvolging + indeplaatsstelling indien er al een niet-uitgevoerd niet-vervallen uitvoerend beslag door derden ligt samen met de aangestelde notaris. 5.

6 - Procedures n.a.v. betwistingen die voortvloeien uit de toepassing van artikel 94, lid 2 Gemeentedecreet. - Procedures n.a.v. betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van vonnissen inzake niet-fiscale vorderingen (vb. verzetsprocedure). - Uitvoering in het buitenland, al dan niet via exequaturprocedure of Europese executoriale titel (EET). Voor wat betreft de uitvoering in het buitenland houdt de opdrachtgever zich uitdrukkelijk het recht voor om deze vorderingen rechtreeks over te maken aan een buitenlands incassobureau / gerechtsdeurwaarder. Procedures van uit-onverdeeldheid-treding en betwistingen ivm de financiële hoofdelijkheid (in fiscale zaken) zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de toepassing van dit bestek. CONCRETISERING: Specifiek voor wat betreft de invordering dienen minstens de volgende acties te worden ondernomen : Voor de minnelijke regeling: - ingebrekestelling voor alle dossiers (min 2 brieven) - telefoon naar bedrijven (max 3 X + verslag) - periodiek informeren van het opdrachtgevend bestuur via verslag (brief teruggekomen of niet, reactie, ) - afsluiten van afbetalingsplannen mits akkoord opdrachtgever en verdere opvolging. Voor de gerechtelijke regeling (al dan niet na minnelijke regeling): - dagvaarding en rolstelling (via eigen gerechtsdeurwaarder) - volledige instaatstelling dossier voor de rechtbank - pleidooien - afwikkeling na vonnis - betekenen van een vonnis bij niet betaling o aan debiteur in geval adres bekend o aan procureur des konings in geval van ambtelijk afgeschreven of adres onbekend o eventueel in het buitenland - voeren van procedure in beroep of in verzet - uitgifte bestellen van vonnis in laatste aanleg gewezen. Voor wat betreft de uitvoering: De andere mogelijke procedures in het kader van het executierecht (fiscaal en niet-fiscaal) (revindicatie, UBOG dossiers, exequaturprocedure, ) dienen te verlopen volgens de bepalingen én termijnen zoals voorzien in het gerechtelijk wetboek. 6.

7 INFORMATIEF Louter informatief wordt vermeld dat de stad Antwerpen jaarlijks ongeveer facturen verstuurt waarvan er in het jaar 2007 ongeveer werden doorgegeven voor minnelijke regeling en 472 voor gerechtelijke. Deze gegevens worden enkel ten titel van inlichting gegeven en zijn dus op geen enkel vlak bindend. Afhankelijk van het aantal concrete geschillen, vragen om advies en begeleiding kunnen deze hoeveelheden sterk schommelen, zowel in min als in meer. De dienstverlener zal in geen geval aanspraak kunnen maken op een minimaal aantal dossiers. VOORBEHOUD UITBREIDING VOORWERP Het gemeentedecreet legt een nauwe samenwerking op tussen enerzijds stad en OCMW en anderzijds tussen de stad en al haar dochters (zo wordt o.m. voorzien in het voeren van een geconsolideerde boekhouding stad-ocmw-alle dochters tegen 2015). Het stadsbestuur houdt zich dan ook het recht voor om in een later stadium en eventueel met het oog op een centraal debiteurenbeheer het voorwerp van de vordering uit te breiden tot de vorderingen van het OCMW, alle IVA s, (Intern Verzelfstandigde Agentschappen) EVA s (Extern Verzelfstandigde Agentschappen), onafhankelijke diensten, stedelijke VZW s en andere dochters. Het stadsbestuur is echter niet verplicht gebruik te maken van dit voorbehoud. De dienstverlener zal in voorkomend geval geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding of winstderving. Artikel 3. Wetgeving Voor zover er door de voorschriften van dit bestek niet wordt van afgeweken, zijn op deze aanneming van toepassing de bepalingen van: de wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten (BS ) en latere wijzigingen; het koninklijk besluit van betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (BS ) en latere wijzigingen; het koninklijk besluit van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (BS ) en latere wijzigingen. 7.

8 Artikel 4. Gunningswijze Verloop van de procedure De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure, in toepassing van artikel 17 2, 1 a van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten. Artikel 17 2,1 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten bepaalt: Er kan bij onderhandelingsprocedure gehandeld worden zonder naleving van bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure doch, indien mogelijk, na raadpleging van meerdere aannemers, leveranciers of dienstverleners wanneer: 1 in het geval van een overheidsopdracht voor aannemingvan werken, leveringen of diensten: a) de goed te keuren uitgave de bedragen, zonder belasting op de toegevoegde waarde, vastgelegd door de koning, niet overschrijdt. b) ( ) Het opdrachtgevend bestuur gaat vrijwillig over tot een voorafgaande bekendmaking van de opdracht. Het opdrachtgevend bestuur behoudt zich het recht, overeenkomstig artikel 18 van voornoemde wet, af te zien van de gunning van de opdracht of de procedure te herbeginnen desnoods op een andere manier. De procedure bestaat uit verschillende fasen: de kandidatuurstelling, de offerte en de onderhandelingen. De ingediende kandidatuurstellingen worden onderzocht op het vlak van regelmatigheid en selectiecriteria (verder uitgewerkt in artikel 5 en 6). Maximaal vijf kandidaten die aan de selectiecriteria voldoen en die een regelmatige kandidatuurstelling hebben ingediend, worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. De regelmatige offertes zullen daarna inhoudelijk worden onderzocht aan de hand van de gunningscriteria (verder uitgewerkt in artikel 7) De opdrachtgever heeft de intentie om met maximaal drie inschrijvers die de beste offerte hebben ingediend te onderhandelen. Nadat de onderhandelingen zijn afgesloten, zullen de definitieve versies van de offertes worden getoetst aan de gunningscriteria. De opdrachtgever gunt de opdracht aan de inschrijver die het best scoort op basis van de in dit bestek vermelde gunningscriteria (verder uitgewerkt in artikel 8). 8.

9 Artikel 5. Kandidatuurstelling Vormvereisten De kandidatuurstelling en de vereiste bijlagen moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Voor het opmaken van de kandidatuurstelling maakt de kandidaat gebruik van de bij de oproep gevoegde formulieren. De documenten worden door de kandidaat of zijn gemachtigde ondertekend. Indien de kandidatuurstelling is ondertekend door een gemachtigde, moet bij de kandidatuurstelling een document worden toegevoegd waaruit blijkt dat de gemachtigde rechtsgeldig aangesteld is om te tekenen voor de kandidaat. De kandidatuurstelling wordt in 3 exemplaren ingediend (1 origineel en 2 duplicaten). Wijze van indienen De kandidatuurstellingen moeten worden bezorgd aan: Het college van burgemeester en schepenen p/a patrimoniumonderhoud, afdeling aanbestedingen Desguinlei 33, GLV 2018 Antwerpen De kandidatuurstelling wordt per aangetekende brief of per bode (met ontvangstbewijs) aan het bestuur bezorgd, op voormeld adres. De kandidatuurstelling wordt in een definitief gesloten omslag geschoven waarop het volgende vermeld wordt: de datum waarop de kandidatuurstellingen worden geopend, de verwijzing naar het bestek. Bij verzending per post wordt die gesloten omslag in een tweede omslag geschoven met opgave van bovenvermeld adres en met de vermelding kandidatuurstelling. Openingszitting De kandidatuurstellingen worden geopend op volgend adres: Patrimoniumonderhoud, afdeling aanbestedingen Desguinlei 33, GLV 2018 Antwerpen 9.

10 Vereiste bijlagen bij de kandidatuurstelling - formulier voor kandidatuurstelling - documenten inzake selectiecriteria (cfr. Artikel 6) - indien de kandidatuurstelling wordt ondertekend door een gevolmachtigde, de nodige documenten waaruit blijkt dat de gemachtigde rechtsgeldig aangesteld is om - te tekenen voor de kandidaat. Artikel 6. Selectiecriteria en uitsluitingsgronden Op deze opdracht kan worden ingeschreven door advocaten die hun stage hebben beëindigd en gedurende minstens 3 jaar ingeschreven zijn op het tableau van een Orde van Advocaten. Er kan ook ingeschreven worden onder de vorm van of namens een associatie van advocaten; in dat geval moet 1 advocaat opgegeven worden als verantwoordelijke, die zijn stage heeft beëindigd en gedurende minstens 3 jaar ingeschreven is op het tableau van een Orde van Advocaten. De kandidaturen zullen beoordeeld worden aan de hand van de volgende kwalitatieve selectiecriteria : - ervaring en deskundigheid met betrekking tot de materie(s) vermeld in artikel 2, - ervaring en opleiding van de kandidaat en van eventuele andere advocaten(-stagiairs) die de dossiers mede zullen behandelen. - De mate waarin continuïteit van de dienstverlening kan gegarandeerd worden. Bij de kandidatuurstelling dienen de volgende documenten te worden toegevoegd om het bestuur in de mogelijkheid te stellen deze selectiecriteria te beoordelen: - een lijst van referenties waaruit een grondige ervaring en deskundigheid blijkt met betrekking tot de materie(s) vermeld in artikel 2 van zowel de kandidaat als andere advocaten(-stagiairs) die de dossiers mede zullen behandelen. Zonder schending van het beroepsgeheim kan dit aangetoond worden door vermelding van het aantal behandelde dossiers (en een korte beschrijving hiervan), publicaties, rechtspraak, enz. m.b.t. de betreffende materie(s) over de laatste 3 jaar. Ter info: Volgens art.5 1 van het Reglement inzake publiciteit van de Orde van Vlaamse Balies van 4/6/2003 mag de advocaat in een gunningsprocedure melding maken van de behaalde resultaten, van het aantal zaken dat hij behandelt, van zijn omzet en van een succespercentage. Indien de kandidaat verwijst naar referenties van andere advocaten, moeten bij de kandidatuurstelling verklaringen van deze advocaten gevoegd worden, waarin zij zich ertoe verbinden de dienstverlener bij te zullen staan indien de opdracht aan hem/haar gegund wordt. - de nodige bewijzen waaruit blijkt dat continuïteit in de dienstverlening kan gegarandeerd worden; 10.

11 - een curriculum vitae van de kandidaat en van eventuele andere advocaten(-stagiairs) die de dossiers mede zullen behandelen; Indien de kandidaat verwijst naar curricula vitae van andere advocaten, moeten bij de kandidatuurstelling verklaringen van deze advocaten gevoegd worden, waarin zij zich ertoe verbinden de dienstverlener bij te zullen staan indien de opdracht aan hem/haar gegund wordt. - indien de kandidaat een beroep zal doen op andere advocaten(-stagiairs) die de dossiers mede zullen behandelen, een engagementsverklaring vanwege de kandidaat dat, indien één van deze advocaten(-stagiairs) de associatie verlaat of om andere redenen deze dossiers niet meer mede kan behandelen, eenzelfde kwaliteitsniveau zal gegarandeerd blijven bij de behandeling van de dossiers, bijvoorbeeld door deze te vervangen door even ervaren en capabele advocaten; - indien door een associatie wordt ingeschreven, een engagementsverklaring vanwege de associatie dat, indien één van de vennoten of advocaten die de dossiers zal behandelen de associatie verlaat of om andere redenen deze dossiers niet meer mede kan behandelen, eenzelfde kwaliteitsniveau zal gegarandeerd blijven bij de behandeling van de dossiers, bijvoorbeeld door deze te vervangen door even ervaren en capabele advocaten. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de kandidaat/inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Behalve deze wettelijke uitsluitingsgronden wordt bijkomend opgelegd dat de inschrijver geen achterstallige niet-betwiste vorderingen mag hebben ten aanzien van de Stad Antwerpen. Op het einde van deze fase worden maximum vijf kandidaten geselecteerd om een offerte in te dienen. Artikel 7. De offerte Vormvereiste: De offerte en de vereiste bijlagen moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebruik van de bij dit bestek gevoegde formulieren. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Indien de documenten zijn ondertekend door een gemachtigde, moet bij de offerte een document worden toegevoegd waaruit blijkt dat de gemachtigde rechtsgeldig aangesteld is om te tekenen voor de inschrijver. 11.

12 De offerte wordt in 3 exemplaren ingediend (1 origineel en 2 duplicaten). Wijze van indienen De offertes moeten, binnen de termijn zoals opgegeven in de aanvraag tot het indienen van een offerte uitgaande van het opdrachtgevend bestuur, worden bezorgd aan: Het college van burgemeester en schepenen p/a patrimoniumonderhoud, afdeling aanbestedingen Desguinlei 33, GLV 2018 Antwerpen De offerte wordt per aangetekende brief of per bode (met ontvangstmelding) aan het bestuur bezorgd op voormeld adres. De offerte wordt in een definitief gesloten omslag geschoven waarop het volgende vermeld wordt: de datum waarop de offertes worden geopend en de verwijzing naar het bestek. Bij verzending via de post wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van bovenvermeld adres en met de vermelding offerte. Openingszitting De offertes worden geopend op volgend adres: Patrimoniumonderhoud, afdeling aanbestedingen Desguinlei 33, GLV 2018 Antwerpen Vereiste bijlagen bij de offerte - offerteformulier met prijsopgave - documenten inzake gunningscriteria (zie artikel 8) - een gedagtekende en ondertekende verklaring waarin de advocaat bevestigt dat noch hij/zij, noch (enig lid van) de associatie waartoe hij/zij behoort, in geval de opdracht aan hem/haar zal gegund worden, gedurende de uitvoering van de opdracht rechtstreeks of onrechtstreeks zal optreden in een gerechtelijke procedure tegen de stad Antwerpen en/of haar verzelfstandigde bedrijven - indien de offerte wordt ondertekend door een gevolmachtigde, de nodige documenten waaruit blijkt dat de gemachtigde rechtsgeldig aangesteld is om te tekenen voor de inschrijver. Vrije varianten Zijn niet toegelaten. 12.

13 Artikel 8. Gunningscriteria De gunning geschiedt aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte heeft neergelegd. Bij de beoordeling van de economisch voordeligste regelmatige offerte zal de opdrachtgever de volgende gunningscriteria hanteren (op een totaal van 100 punten): (1)Prijsbepaling 40 punten 1.a. invorderingsdossiers: 15 punten Voor wat betreft de invorderingsdossiers wenst de opdrachtgever de forfaitaire dossierkost te kennen zowel voor de minnelijke als de gerechtelijke invorderingsfase. De dienstverlener wordt geacht in zijn inschrijving alle kosten en heffingen te hebben verrekend die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Zo zijn in de prijzen begrepen (exemplatief overzicht) - De kosten van alle studies - De kosten van documentatie - De kosten voor het gebruik van software, informaticasupports edm - De administratie- secretariaats -en briefwisselingskosten - De verplaatsings-vervoers-en verzekeringskosten - De kosten voor documentatie, informatie die eventueel door de aanbestedende overheid worden gevraagd (vb. raadpleging rijksregister, beslagberichten, ) - De levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten - Portkosten - 1.b. Uitvoeringsdossiers: 25 punten Voor wat betreft de uitvoeringsdossiers (bv. revindicatie, betwistingen artikel 94 Gemeentedecreet, UBOG dossiers, indeplaatsstelling bij UBOG, verzet, exequaturprocedure, ) dient de prijsopgave als volgt te gebeuren: De inschrijver dient een opgave te doen van de uurprestatievergoeding (= forfaitair bedrag per uur) die in de te behandelen dossiers zal aangerekend worden. Bij de bepaling van de uurprestatievergoeding dient de inschrijver niet alleen rekening te houden met zijn gemiddelde ereloon (onder meer ook rekening houden met het ereloon van eventuele andere advocaten(-stagiairs) die de dossiers mede zullen behandelen), maar tevens met alle kosten en lasten die verbonden zijn aan de behandeling van de dossiers (met uitzondering van gerechtelijke kosten en rechtsplegingsvergoeding zoals beschreven in artikel 15). Bovenop de uurprestatievergoeding en de gerechtskosten/rechtsplegingsvergoeding, zoals omschreven in artikel 17, mag de dienstverlener geen enkele kost aanrekenen. Met de complexiteit, de belangrijkheid van het dossier of het behaalde resultaat wordt geen rekening gehouden. In geen geval zullen prijzen aanvaard worden die ingaan tegen de deontologische regels. 13.

14 (2) Performantie van het informaticasysteem om dossiers digitaal te kunnen doorgeven en opvolgen (30 punten) Een beschrijving van het materieel en de technische uitrusting (inzonderheid van een gedetailleerde omschrijving van de ICT omgeving) waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten met aandacht voor : - on line dossieropvolgingssysteem en consultatie - chronologisch opvolgsysteem met ondernomen acties - graad van automatisering - gebruiksvriendelijkheid - mogelijkheid van samenvoegen dossiers : een eerder dossier dat reeds werd overgemaakt en waarvoor de gerechtsdeurwaarder reeds stappen ondernomen heeft samenvoegen van verschillende schulden van eenzelfde debiteur (bv. schulden uit niet-verworpen nalatenschap en persoonlijke schulden, schulden van zaak op naam en privé-schulden, ) ouder en minderjarig kind enz - beveiligde omgeving voorzien van paswoorden - informatie kunnen doorgeven in dossier met data- en commentaarvelden - Garantie dat de basissoftware reeds één jaar actief is en nog minimaal één jaar hetzelfde blijft. Eventueel opgave van de huidige benutting van de capaciteit (% benutting van de systemen + aantal dossiers). Minimaal dienen de volgende technische vereisten te zijn vervuld. Technische vereisten ICT Dossiers kunnen digitaal worden doorgegeven. In digitale vorm gebeurt dit met volgende bestandstypes : xls, doc, pdf, rpt en jpeg. Deze bestanden moeten op een FTP-server kunnen geplaatst worden bij de gerechtsdeurwaarder. Deze server moet beveiligd zijn met een uniek wachtwoord ter bescherming van de privacy van de gegevens. Besturingssysteem moet windows zijn (momenteel windows-xp onze programma s zijn niet compatibel met andere besturingssystemen) (3) Resultaatgerichtheid 30 punten Een gedetailleerd plan van aanpak waarmee uw kantoor maximale resultaatgerichtheid kan aantonen van de toegepaste invorderingsprocedures met bijzonder oog voor : - beschrijving opstart, verloop en beëindiging dossier - beschrijving opvolgingsysteem voor afbetalingen - beschrijving opvolging van tijdelijk uitstel van uitvoering (bv uitstel betaling, vakantie, spoorloos, ) - verwerking vragen aan en antwoorden van opdrachtgever 14.

15 - verwerking inkomende betalingen door debiteur - eindverslag bij niet-inning kosten en/of hoofdsommen - opgave van tijdsbestek capaciteit en snelheid verwerking dossiers (met onderscheid tussen gewoon en spoedeisend ) opgave van maximale verwerkingstermijn bij elektronische ontvangst dossiers opgave maximale aanvaardbare back logs bij binnenkomend post opgave van manier van adresverificatie/opzoeking De stad Antwerpen zal een inschrijver die minder dan 30% van de maximumscore behaalt op een specifiek gunningscriterium uitsluiten aangezien dit betekent dat de offerte op één van de essentiële aspecten van de opdracht dermate laag scoort dat de uitvoering op basis van die offerte niet mogelijk is. Artikel 9. Borgtocht Er wordt geen borgtocht geëist. Artikel 10. Gestanddoeningstermijn De inschrijvers blijven door hun offerte, eventueel aangepast na onderhandeling, gebonden gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de uiterste inschrijvingsdatum voor het neerleggen van de offerte. 15.

16 HOOFDSTUK 2 UITVOERINGSREGELS Artikel 11. Duurtijd Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een looptijd van vier jaar. Na het verstrijken van een termijn van één jaar, heeft elke partij het recht, zonder enige motivering en zonder enige schadevergoeding, om de overeenkomst op eender welk moment te beëindigen per aangetekend schrijven, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Na het beëindigen van de overeenkomst zal de dienstverlener alle lopende dossiers verder behandelen totdat deze dossiers volledig gefinaliseerd zijn, tenzij het opdrachtgevend bestuur anders beslist. Artikel 12. Aanstelling na goedkeuring bevoegd orgaan (college/ stadsontvanger) Voor wat betreft de dossiers waarvoor een aanstelling door het college vereist is (gerechtelijke invordering), zullen periodiek (maandelijks) dossiers met motiveringsstukken digitaal aan de dienstverlener worden toevertrouwd. Per overdracht zal steeds één collegebeslissing worden bijgevoegd. Als er voor een bepaald dossier twijfel rijst over de aard van de betrokken rechtsmaterie (meer bepaald of het dossier al dan niet valt onder de omschrijving van het domein zoals vermeld in artikel 2 van dit bestek), behoudt het opdrachtgevend bestuur zich het recht voor om autonoom te beslissen om het dossier niet door te geven aan de dienstverlener. Artikel 13. Geen exclusiviteit Deze opdracht verleent de inschrijver geen exclusiviteit betreffende het uitvoeren van de opdrachten zoals omschreven in dit bestek. Als er voor een bepaald dossier twijfel rijst over de aard van de betrokken rechtsmaterie, behoudt het opdrachtgevend bestuur zich het recht voor om autonoom te beslissen om het dossier niet door te geven aan de dienstverlener. Artikel 14. Rapportering (1) Dossier rapportering: Minstens één keer in de zes maanden worden verslagen van de dienstverlener ontvangen aangaande de evolutie van dossiers die niet volledig werden afgehandeld. Deze verslagen bevatten de volgende info: - overzicht van de in behandeling zijnde dossiers (dossiernr.) langer dan 4 maanden 16.

17 - stand van zaken in elk dossier - overzicht van de betalingen - inschattingskansen dossier - eventuele commentaar van de dienstverlener (2) Resultaatrapportering (management informatie) Om de 3 maanden wordt van de dienstverlener een statistisch overzicht ontvangen per kalenderjaar van doorgave met vermelding van AANTALLEN - het aantal doorgegeven dossiers MIN GER andere - het aantal dossiers dat volledig werd ontvangen - het aantal dossiers dat nog lopende is (openstaand) - het aantal dossiers dat wachtende is (staking procedure) - het aantal dossiers met afbetalingsplan (lopend en afgesloten) - het aantal dossiers volledig geïnd (in totaal) - het aantal dossiers geïnd na MIN GER - het aantal UBOG-dossiers BEDRAGEN - het totaal bedrag van alle dossiers met opdeling in hoofdsom en kosten - de totale ontvangst (afgesloten en niet-afgesloten dossiers) met opdeling hoofdsom, verwijlintresten en kosten - de totale ontvangst voor volledig afgesloten dossiers - het totaal ontvangen na MIN GER - totaal bedrag openstaand saldo (excl verwijlintresten) met opdeling hoofdsom en kosten van lopende dossiers PERCENTAGES - het % bedrag geïnd / bedrag doorgegeven - het % bedrag openstaand / bedrag doorgegeven - het % bedrag niet-gerecupereerde kosten / bedrag doorgegeven - het % bedrag niet-gerecupereerde kosten / totaal ontvangen - het % aantal geïnde dossiers / doorgegeven aantal dossiers - het % aantal MIN / aantal doorgegeven dossiers - het % aantal GER / aantal doorgegeven dossiers - het % aantal andere / aantal doorgegeven dossiers - het % niet-geïnde dossiers / geïnde dossiers 17.

18 Artikel 15. Controle en toezicht De opvolging en de uitvoering van deze overeenkomst berust bij het bedrijf Financiën/Debiteurenbeheer, Hofstraat 17, 2000 Antwerpen. Verantwoordelijke leidinggevende ambtenaren: Wilfried Horemans (bestuurscoördinator debiteurenbeheer) en Claudia Colson (juridisch adviseur debiteurenbeheer). Vanaf de bestelling van de opdracht moet de dienstverlener aan de door de opdrachtgever aangeduide personeelsleden van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aangesteld audit-of bedrijfsrevisorenbureau, te allen tijde de mogelijkheid bieden om toezicht en controle uit te oefenen op de uitvoering van de opdrachten en om documenten aan te vragen. De diensten die het voorwerp uitmaken van de opdracht worden gedurende de ganse duur van het contract continu aan controles onderworpen en opgevolgd teneinde vast te stellen of de uitvoering ervan beantwoordt aan de voorschriften van het bestek en aan de offerte. De leidende ambtenaren zullen op frequente basis de dagdagelijkse werkzaamheden opvolgen. De opvolging en de uitvoering van deze overeenkomst berust bij het bedrijf Financiën/Debiteurenbeheer, Hofstraat 17, 2000 Antwerpen. Artikel 16. Betaling Voor wat betreft de minnelijke dossiers: De dienstverlener krijgt van de opdrachtgever een minnelijke invorderingsstaat (= verzamellijst met één of meerdere debiteurendossiers waarvoor een minnelijke procedure moet opgestart worden). Na de verwerking en binnen redelijke termijn bezorgt de dienstverlener per minnelijke invorderingsstaat een gemotiveerde kostenstaat (per dossier een woordje uitleg in verband met resultaat). Maandelijks krijgt de dienstverlener van de dienst debiteurenbeheer een geverifieerde kostenstaat waarvoor de dienstverlener één factuur opmaakt. De facturen moeten in tweevoud - rechtstreeks worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. bedrijfseenheid Financiën, afdeling debiteurenbeheer, Hofstraat 17 te 2000 Antwerpen. Een betaling door de opdrachtgever vindt plaats telkens binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van de factuur. De dienstverlener zorgt voor een maandelijkse doorstorting van gelden die na aftrek van zijn kosten worden ontvangen maar toekomen aan de opdrachtgever. Voor wat betreft de gerechtelijke dossiers: De dienstverlener bezorgt wekelijkse gemotiveerde kostenstaten per dossier en verkrijgt van de dienst debiteurenbeheer maandelijks een geverifieerde kostenstaat waarvoor de dienstverlener een factuur opmaakt. 18.

19 De facturen moeten in tweevoud - rechtstreeks worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. bedrijfseenheid Financiën, afdeling debiteurenbeheer, Hofstraat 17 te 2000 Antwerpen. Een betaling door de opdrachtgever vindt plaats telkens binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van de factuur. De dienstverlener zorgt voor een maandelijkse doorstorting van gelden die na aftrek van zijn kosten worden ontvangen maar toekomen aan de opdrachtgever. Provisies Er worden door het opdrachtgevend bestuur geen voorschotten/provisies betaald op de kostenen ereloonstaat. In uitzonderlijke gevallen, met name wanneer verwacht kan worden dat de procedure buitengewoon lang zal aanslepen, kan het opdrachtgevend bestuur in overleg met de dienstverlener een gedeeltelijke vergoeding toestaan pro rata van de reeds verrichte prestaties. Gerechtskosten Alle gerechtskosten, zoals onder andere gerechtsdeurwaarderskosten, betekeningskosten, dagvaardingskosten, expertisekosten, rolrechten, griffierechten, zegelrechten, enz. worden door de dienstverlener betaald aan de schuldeiser(s) en vervolgens doorgerekend op de kosten- en ereloonstaat aan het opdrachtgevend bestuur. Veroordelingen Alle bedragen waartoe het opdrachtgevend bestuur veroordeeld wordt in het kader van een gerechtelijke procedure (met inbegrip van de verschuldigde registratierechten), of die het opdrachtgevend bestuur anderszins moet betalen (bv. in het kader van een minnelijke regeling), zullen rechtstreeks door het opdrachtgevend bestuur aan de schuldeiser(s) betaald worden, na instructies van de dienstverlener. Rechtsplegingsvergoedingen De rechtsplegingsvergoedingen die het opdrachtgevend bestuur verschuldigd is en door de schuldeiser(s) worden gevorderd, worden door het opdrachtgevend bestuur rechtstreeks betaald aan de schuldeiser(s), na instructies van de dienstverlener. De rechtsplegingsvergoedingen die aan het opdrachtgevend bestuur verschuldigd zijn, worden door de schuldenaar(s) rechtstreeks betaald aan het opdrachtgevend bestuur of, indien zij door de schuldenaar(s) betaald worden aan de dienstverlener, onmiddellijk na ontvangst door de dienstverlener overgemaakt aan het opdrachtgevend bestuur. Artikel 17. Continuïteit van dienstverlening De dienstverlener dient te allen tijde de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, ook in geval van afwezigheid van de dienstverlener (ziekte, vakantie ). 19.

20 16.2. Indien de dienstverlener zulke continuïteit niet kan verzekeren, heeft het opdrachtgevend bestuur het recht om de dienstverlener per aangetekend schrijven in gebreke te stellen. De dienstverlener beschikt dan over een periode van 14 dagen om opnieuw de dienstverlening te verzekeren, bij gebreke waaraan het opdrachtgevend bestuur het recht heeft de overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken, zonder verdere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke toestemming. In zulk geval heeft het opdrachtgevend bestuur het recht om alle schade die zij hierdoor zou oplopen, te compenseren met de kosten- en ereloonstaat van de dienstverlener of deze schade anderszins terug te vorderen van de dienstverlener Indien de dienstverlener een beroep doet op andere advocaten(-stagiairs) die de dossiers mede zullen behandelen en één van deze advocaten(-stagiairs) de associatie verlaat of om andere redenen deze dossiers niet meer mede kan behandelen, zal de dienstverlener eenzelfde kwaliteitsniveau blijven garanderen bij de behandeling van de dossiers Indien een associatie optreedt als dienstverlener en één van de vennoten of advocaten(- stagiairs) die de dossiers zal behandelen de associatie verlaat of om andere redenen deze dossiers niet meer mede kan behandelen, zal de dienstverlener eenzelfde kwaliteitsniveau blijven garanderen bij de behandeling van de dossiers. Artikel 18. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst Indien de dienstverlener tijdens de looptijd van de hem toevertrouwde dossiers zijn werkzaamheden als advocaat zou stopzetten of door onvoorziene omstandigheden zijn opdracht niet verder zou kunnen uitoefenen, zal hij hiervan onmiddellijk het opdrachtgevend bestuur op de hoogte brengen en wordt de overeenkomst beëindigd met een opzeggingstermijn van 6 maanden. Met betrekking tot de dossiers die nog in behandeling zijn en de door het bestuur nog verschuldigde bedragen zullen partijen een onderling akkoord uitwerken. Indien de opzeggingstermijn van 6 maanden niet kan nageleefd worden door omstandigheden te wijten aan de dienstverlener of in het geval de overeenkomst tijdens het eerste jaar na gunning opgezegd wordt door de dienstverlener, heeft het opdrachtgevend bestuur het recht om alle schade die zij hierdoor zou oplopen, te compenseren met de kosten- en ereloonstaat van de dienstverlener of deze schade anderszins terug te vorderen van de dienstverlener. Artikel 19. Verhindering Indien de dienstverlener wettelijk/deontologisch verhinderd zou zijn om een bepaald dossier te behandelen dient hij het opdrachtgevend bestuur hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Het dossier zal teruggestuurd worden, zonder aanrekening van ereloon. 20.

21 Artikel 20. Optreden tegen de Stad Onverminderd de deontologische regels zal de dienstverlener of (een lid van) de associatie waartoe hij/zij behoort tijdens de duur van deze opdracht niet rechtstreeks of onrechtstreeks optreden in een gerechtelijke procedure tegen de stad Antwerpen en/of haar verzelfstandigde bedrijven. Artikel 21. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Antwerpen, 11 juni 2008 Voor de bestuurscoördinator i.o. Bart Van Tichelen Afdelingschef 21.

22 OFFERTEFORMULIER bestek nr. 2008/866 Ik ondergetekende (naam, voornaam),... wonende te.... straat, nr... (of indien het een associatie betreft) De ondergetekende associatie, nationaliteit: hebbende haar maatschappelijke zetel te... straat, nr... vertegenwoordigd door: (naam, voornaam en titel), Met als verantwoordelijke in de zin van art. 8, 1 lid van het bestek (naam, voornamen, titel of hoedanigheid) :... verbindt/verbinden zich bij deze op mijn/haar roerende en onroerende goederen, overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden zoals omschreven in het bestek nr. 2008/866 de diensten uit te voeren aan de volgende prijs: Voor invorderingsdossiers tegen een forfetaire dossierkost zoals vermeld in artikel 8 1a :.EUR/dossier Voor uitvoeringsdossiers tegen een uurprestatie vergoeding zoals vermeld in artikel 8 1b..EUR/uur Rekeningnummer :... RSZ-inschrijvingsnummer:.... Wij, ondergetekenden..., verklaren ons akkoord met de bepalingen uit voornoemd bestek. Tevens verklaren wij dat onze algemene verkoop - of contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van dit bestek. Gedaan te...op De inschrijver(s) of gevolmachtigden, (handtekeningen) Inlichtingen betreffende de inschrijver Tel. nr.: Fax. Nr.: Contactpersoon: 22.

Raamovereenkomst voor het verlenen van diensten van juridische aard: personeelsmateries

Raamovereenkomst voor het verlenen van diensten van juridische aard: personeelsmateries Prijs: 10,00 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ONDERHANDELINGSPROCEDURE BESTEK 2008/904 Raamovereenkomst voor het

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING. BESTEK nr. 2010/0346

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING. BESTEK nr. 2010/0346 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen PRIJS: 11,50 EUR-DIGITAAL GRATIS ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken,

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS)

Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) Invordering Onbetwiste Schulden (IOS) artikel 1394/20 tot en met 1394/27 Gerechtelijk Wetboek Engelse Wandeling 2K5 8500 KORTRIJK Openingsuren: Elke werkdag van 8-12 uur en van 13u30-17 uur Telefoon: 056

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 53, hierna genoemd

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN RAAMCONTRACT JURIDISCHE BIJSTAND ONDERWIJSRECHT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN RAAMCONTRACT JURIDISCHE BIJSTAND ONDERWIJSRECHT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMCONTRACT JURIDISCHE BIJSTAND ONDERWIJSRECHT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Ontwerper AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO), Sandra

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL

BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL BIJLAGE 4. DEONTOLOGISCHE REGELEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE BRUSSEL Toelichting: Zie artikel 459 Ger.W. Onderafdeling 5. Ereloongeschillen 1. Algemene

Nadere informatie

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2,0773 AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2013 Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen A 1 Port. Port bij het doorsturen van opgemaakte stukken naar een plaatselijk bevoegde gerechtsdeurwaarder A 2

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder

INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN. Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder INVORDERING VAN ONBETWISTE GELDSCHULDEN Het bekomen van een uitvoerbare titel zonder tussenkomst van een rechtbank, via de gerechtsdeurwaarder 01 Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft

Nadere informatie

Selectieleidraad nummer GAC/2014/2846

Selectieleidraad nummer GAC/2014/2846 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Selectieleidraad nummer GAC/2014/2846 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden DW 24186 Vooraf DEWISPELAERE ADVOCATEN doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

GR punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling

GR punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling GR20111124 punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling DE RAAD, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest)

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Griffierechten (rolrechten, expeditierechten en opstelrechten). Griffierechten is een algemene beaming die wordt

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Jerry VANBELLEGHEM. Mr. Jerry VANBELLEGHEM is advocaat in België, en is ingeschreven

Nadere informatie

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise)

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise) 1. Algemeen. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN (Mr. Sandrine Doise) Op 14 augustus 2013 werd de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl Algemene voorwaarden Artikel 01 Ahon Enschede, nadien zich noemend, Ahon, voert

Nadere informatie

SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN

SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING VOORDELEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Schuldeisers kunnen niet meer uitvoeren: Geen deurwaarders

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Modaliteiten van tussenkomst en erelonen ( )

Modaliteiten van tussenkomst en erelonen ( ) Modaliteiten van tussenkomst en erelonen (01-01-2014) - 2-01-01-2014 A. ALGEMENE REGELS Artikel 1. - Toepassingsgebied Deze bepalingen preciseren de modaliteiten van tussenkomst van elke aangesloten advocaatvennoot,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van de Orde volgende documenten over:

Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van de Orde volgende documenten over: REGLEMENT BETREFFENDE DE STAGE HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE STAGE Artikel 1 Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Organisatie van het evenement StuDay

Organisatie van het evenement StuDay STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 9,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8062 Organisatie van het

Nadere informatie

Het verlenen van juridisch advies met betrekking tot de verantwoordelijkheid bij brandbestrijding in de haven Algemene offerteaanvraag op

Het verlenen van juridisch advies met betrekking tot de verantwoordelijkheid bij brandbestrijding in de haven Algemene offerteaanvraag op Prijs: 7,50 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8149 Het verlenen van juridisch

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1

Algemene voorwaarden 1 Algemene voorwaarden 1 1 Versie augustus 2016. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en medewerkers van het kantoor BVBA EQUATOR ADVOCATEN

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

OVEREENKOMST. BVBA Advocaten Baelde, met zetel te Oudenburg, Brugsesteenweg 84, BE

OVEREENKOMST. BVBA Advocaten Baelde, met zetel te Oudenburg, Brugsesteenweg 84, BE OVEREENKOMST Tussen: BVBA Advocaten Baelde, met zetel te Oudenburg, Brugsesteenweg 84, BE 0478.172.782 Hierna genoemd: Advocaten Baelde En Naam: Adres: tel:.. / email:. Hierna genoemd: de cliënt Wordt

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid

A. ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid A. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begripsbepalingen, toelichtingen en toepasselijkheid Cliënt : de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de overheid die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening. Groepering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 7,00 ONDERHANDELINGSPROCEDURE BESTEK nr. 2008/939 RAAMCONTRACT VOOR HET

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE DE BIJSTANDSREGELING Art. 1. Het VSOA - Politie, hierna de organisatie genoemd, verdedigt de belangen

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald

Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Op diensten van Advocaat moeten voortaan BTW betaald Inhoud Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie