Verkiezingsprogramma Tijd voor andere politiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek"

Transcriptie

1 Verkiezingsprogramma Tijd voor andere politiek

2 Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN) Bestuur Dienstverlening Communicatie en interactie met inwoners Burgerparticipatie NATUUR EN MILIEU (DUURZAAM OMMEN) Milieu en duurzaamheid Reiniging en afvalinzameling Water/Riolering Openbaar groen, natuur- en landschap Begraafplaatsen VEILIGHEID (VEILIG OMMEN) Integrale veiligheid Brandweer Rampen en zware ongevallen BEREIKBAARHEID EN VERKEER (BEREIKBAAR OMMEN) Beheer wegen en voorzieningen in de openbare ruimte Verkeer en Vervoer ONDERWIJS EN JEUGD (JEUGDIG OMMEN) Jeugd Onderwijs Onderwijshuisvesting WONEN, WERKEN EN ONDERNEMEN (LEEFBAAR OMMEN) Ruimtelijke Ordening (en omgevingsvergunning) Volkshuisvesting/woningbouw Ontwikkeling centrum Ommen Economie (ondernemers, bedrijventerreinen en markten) Plattelandsvernieuwing, kleine kernen en agrarische sector Werkgelegenheid ZORG EN WELZIJN (ZORGZAAM OMMEN) Volksgezondheid Verkiezingsprogramma VOV Pagina 2

3 7.2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Werk en Inkomen Ommer samenleving CULTUUR, RECREATIE & TOERISME EN SPORT (RECREATIEF OMMEN) Kunst, cultuur en monumentenzorg Recreatie & toerisme Sport en accommodaties Bibliotheek GEMEENTELIJKE FINANCIEN Belastingen en heffingen Verkiezingsprogramma VOV Pagina 3

4 INLEIDING Voor u ligt het verkiezingsprogramma voor de periode van de nieuwe lokale politieke partij in Ommen, de Volkspartij Ommen Vooruit, kortweg VOV. De VOV is in oktober 2013 opgericht door een groep inwoners van de gemeente Ommen die gehoor wil geven aan een veel geuite wens voor een ander politiek klimaat in de gemeente Ommen. Stoppen met het negativisme en met overal tegen zijn. Stoppen met politiek bedrijven die gebaseerd is op wie wat zegt, zonder te reageren op wat er gezegd wordt. En zonder te kijken naar het belang voor Ommen. En daar zou het wat de VOV betreft juist wel om moeten gaan. In de gemeente Ommen neemt de ontevredenheid over het huidige politieke klimaat hand over hand toe. De teleurstelling over de wijze waarop leiding wordt gegeven aan een aantal voor Ommen belangrijke grote infrastructurele projecten is groot. Er wordt in de huidige politiek een groot gemis gevoeld aan goede burgerparticipatie, doorzichtige besluitvorming, een goede regierol in de promotie van Ommen, het realiseren van een gezond ondernemersklimaat. Een gevoel van negativisme overheerst. En velen vinden dat het mooie Ommen méér verdient. Een veel gehoorde uitspraak is ook: als we niet oppassen holt Ommen nog verder achteruit in plaats van stappen voorwaarts te maken. De keuzes in de landelijke politiek zijn niet altijd even duidelijk en zijn helaas nog steeds regelmatig aan wijzigingen onderhevig. Maar het is zeker dat er de komende jaren door decentralisatie vanuit het Rijk nieuwe taken onder de verantwoordelijkheid van gemeentebesturen gaan vallen. Tijdens het opstellen van dit verkiezingsprogramma zijn de wijzigingen in het takenpakket voor de gemeenten nog niet bekend. De uitdaging voor gemeentebesturen wordt de komende jaren daardoor alleen nog maar groter: meer doen voor hetzelfde of zelfs met minder geld. Het wordt daarom nog belangrijker om de juiste keuzes te maken. Dit stemt velen tot nog meer ongerustheid. Het verkiezingsprogramma van de VOV voor de gemeenteraadsverkiezingen is opgesteld door middel van burgerparticipatie. Inwoners en belangbehartigers zijn geconsulteerd. Zo hebben onder andere (voormalig) ambtenaren, veiligheidsdeskundigen, natuur-, landbouw- en milieuorganisaties, recreatieondernemers, leden WMO-raad, ondernemers, cultuurorganisaties, sportverenigingen en vele anderen inbreng gehad bij het tot stand komen van dit verkiezingsprogramma. Wij hebben de ambitie om zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma te realiseren, zonder dat dit leidt tot lastenverzwaring voor de inwoners. Om deze ambitie te realiseren vragen wij u bij de gemeenteraadsverkiezingen op ons te stemmen. U kunt erop vertrouwen dat we dan graag, in samenwerking met u, in de komende periode een positieve impuls willen geven aan de samenleving in de gemeente Ommen. Ons verkiezingsprogramma is niet alleen bedoeld om inzicht te geven waar de VOV voor staat, om vervolgens na de verkiezingen in een lade te verdwijnen. Het is voor de VOV vooral ook een werkdocument waarin wij onszelf vele acties voor de komende jaren opleggen. Zie hierover meer in de leeswijzer op de volgende bladzijde. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 4

5 De kernbegrippen van de VOV luiden als volgt: sociaal en liberaal, onafhankelijk en eerlijk, open en toegankelijk, duidelijk en direct. De VOV is een partij die luistert naar de inwoners van de gemeente Ommen. Van de VOV mag verwacht worden dat alle besluiten onpartijdig en altijd in het belang van de gemeente Ommen genomen zullen worden. Een partij die opkomt voor alle inwoners van Ommen, jong en oud, ongeacht geloofsovertuiging en achtergrond. Een partij die in haar handelen altijd het belang voor de inwoners én bedrijven voorop stelt. Oog voor werkgelegenheid voor de inwoners maar ook voor de bedrijven. Altijd opkomend voor de zwaksten in onze samenleving. Niet te lang stilstaan bij het verleden, maar wel leren van gemaakte fouten en vooral Ommen vooruit helpen! Het is tijd voor andere politiek in Ommen! LEESWIJZER De indeling van het verkiezingsprogramma is zoveel mogelijk gebaseerd op de indeling van de programmabegroting van het gemeentebestuur voor de komende jaren. Dit maakt het makkelijker om onze plannen naast de gemeentelijke begroting voor de komende jaren te leggen en omgekeerd, met de begroting in de hand, volgen waar de VOV voor gaat. Bij de diverse standpunten hebben we voor onszelf actiepunten bij de plannen vermeld. Deze actiepunten zijn bedoeld als leidraad voor ons handelen in de komende jaren. Wij zullen ons handelen telkens toetsen aan de realisatie van de geformuleerde actiepunten. 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN) 1.1. Bestuur De ambtelijke organisatie van de gemeente Ommen dient ondersteunend te zijn aan het College van B&W, de Gemeenteraad en ten dienste te staan van de inwoners. Het gemeentebestuur moet de inwoners ondersteunen bij het vinden van oplossingen en niet de nadruk leggen op onmogelijkheden. Bij het voorbereiden van beleid zullen de inwoners betrokken worden, want beleid moet een positieve bijdrage leveren aan het geheel en gedragen worden door de inwoners. Daarbij moet helder aangegeven worden wat wel en wat niet kan. De procesgang in de gemeenteraad moet gebaseerd worden op het duale stelsel: de gemeenteraad heeft een controlerende, kader stellende taak en het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) een uitvoerende taak. Vanuit het duale stelsel dient het debat in de gemeenteraadsvergaderingen plaats vinden tussen raadsleden onderling. Het college speelt daarbij geen rol en komt alleen in beeld om vragen van de gemeenteraad te beantwoorden. De burgemeester heeft als voorzitter van het college en van de gemeenteraad een representatieve taak. Bij de portefeuilleverdeling kunnen daar taken aan toegevoegd worden. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 5

6 Financiële onderbouwing bij ingediende raadsvoorstellen. Ter verbetering van de besluitvorming over investeringsvoorstellen wil de VOV een systeem afspreken waarbij bij ieder voorstel naast de inhoudelijke motivatie altijd wordt aangeleverd: het beschikbare budget volgens de begroting, de uitnutting van de betreffende begrotingspost, de beschikbare budgetruimte voor de investering, voor de toekomst aangegane verplichtingen en de nog voorziene/geplande activiteiten. - Een afspraak met het college van B&W maken over de implementatie van deze standaard financiële onderbouwing. Betere afstemming tussen projecten. Projecten slimmer uitvoeren, niet eerst een nieuw tegelpad aanleggen om dit vervolgens een week later weer open te leggen voor aanleg van bijvoorbeeld glasvezel. - Stimuleren en afdwingen dat (grote) projecten op basis van goed projectmanagement worden uitgevoerd. - Stimuleren en afdwingen dat (grote) projecten integraal en in afstemming met andere projecten worden uitgevoerd Dienstverlening Met de aan de gemeenten opgelegde bezuinigingen door de centrale overheid in het vooruitzicht, kan de raad een zware raadsperiode tegemoet zien. De VOV zal ernaar streven dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners, ondanks de opgelegde bezuinigingen, optimaal blijft, zeker op het sociale en maatschappelijke vlak. Goede aansturing en controle van de bestuursdienst zijn daarbij de spil. - Instellen van een jaarlijks terugkerend onderzoek naar het functioneren van de bestuursdienst Communicatie en interactie met inwoners Om de communicatie en interactie met de inwoners te verbeteren gaat de VOV een aantal leden van de partij inzetten voor een ombudsfunctie voor alle inwoners en ondernemers in Ommen. Deze ombudsfunctie staat dichtbij de burger en moet makkelijk toegankelijk zijn voor alle inwoners en ondernemers in Ommen die vastlopen in gemeentelijke procedures, ontevreden zijn over beleid, zich onheus bejegend voelen. Deze ombudsfunctie overbrugt de kloof tussen burger en politiek. - Instellen van een ombudsfunctie, ingevuld door leden van de VOV. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 6

7 Telefonische bereikbaarheid. De telefonische bereikbaarheid van de bestuursdienst wordt als onvoldoende ervaren. De VOV wil dat er maatregelen worden genomen om de bereikbaarheid te verbeteren. - Maatregelen laten treffen om de telefonische bereikbaarheid van de bestuursdienst te verbeteren. Privacy aan de balie. Daarnaast is de VOV van mening dat er beter moeten worden omgegaan met privacygevoelige informatie die aan de balie door de inwoners met de baliemedewerkers wordt gedeeld. Dit geeft een gevoel van niet vrij kunnen spreken als er bij aangrenzende balies ook klanten staan. De VOV vindt dat in dergelijke situaties het baliepersoneel de inwoners aan de balie moeten wijzen op de mogelijkheid van de speciaal daarvoor beschikbare spreekruimtes. - Stimuleren dat privacygevoelige informatie niet aan de balie wordt besproken Burgerparticipatie Nederland kent sinds lange tijd een representatief stelsel, dat vastgelegd is in de Grondwet. Dit houdt in dat de kiezer ten minste eens in de vier jaar volksvertegenwoordigers kiest. Wanneer de inwoners van mening zijn dat die hun werk niet goed gedaan hebben kunnen zij hen daarop afrekenen bij de volgende verkiezingen. De VOV staat voor een gemeentebestuur dat naar haar inwoners luistert en de inwoners serieus neemt; een gemeente waar u prettig kunt wonen, werken en leren. De VOV zet zich er vooral voor in om alle inwoners te betrekken bij de maatschappij, zodat iedereen er bij hoort en een passende plek kan vinden. De VOV wil dat de inwoners geraadpleegd worden voordat voorstellen in de gemeenteraad behandeld worden. Een burgerparticipatie waar daadwerkelijk wat mee gedaan wordt, is voor de VOV van groot belang. Daarom moeten inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties betrokken worden bij de onderwerpen die in de raad spelen. Ook is het houden van een (raadgevend) referendum voor de VOV in bepaalde zeer belangrijke kwesties niet onbespreekbaar. - Inwoners actief betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming. - De mogelijkheid van een raadgevend referendum open houden bij zeer belangrijke kwesties. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 7

8 2. NATUUR EN MILIEU (DUURZAAM OMMEN) 2.1. Milieu en duurzaamheid De VOV is groot voorstander van hergebruik van grondstoffen en verwerken van afvalstoffen naar grondstoffen. Tevens wil de VOV stimuleren dat nieuwbouw en verbouw zoveel mogelijk duurzaam wordt uitgevoerd en daar waar mogelijk bij (ver)bouw projecten een goede scheiding van grijs en bruin water (zie 2.3 Water/Riolering) wordt toegepast. Goede voorlichting op het gebied van duurzaamheid, compostering, afvalscheiding, tegengaan van verspilling, et cetera. LED straatverlichting. De VOV wil de straatverlichting gefaseerd overzetten naar LED verlichting. Beter voor milieu en leidend tot lagere energielasten voor de gemeente. Zonne en windenergie. De VOV is vanwege het unieke natuurschoon in de gemeente Ommen geen voorstander van grootschalige toepassing windenergie in de gemeente, maar wil toepassing zonne-energie bevorderen. Toepassing van zonne-energie kan verder gestimuleerd worden door het geven van financiële prikkels. Door de sportcomplexen met zonne-energie uit te rusten kunnen de stijgende kosten voor de sportverenigingen deels worden gecompenseerd door toepassing van zonne-energie. Randenbeheer. Stimuleren om van binnen naar buiten te maaien en te bemesten, tot 5 meter van de waterrand. Dit is beter voor vogels, hazen en zorgt voor minder meststoffen in het water. Wegbermen. De VOV wil meer bloemen in de wegbermen. Dit kan eenvoudig worden bereikt en het plan is op termijn goedkoper dan nu het geval is. De wegbermen worden nu hoofdzakelijk geklepeld. De VOV wil stimuleren dat de wegbermen gemaaid gaan worden. Hierdoor wordt groei van diverse bloemen bevorderd (in plaats van snel groeiende ongewenste onkruiden), de bermen worden steviger en uiteindelijk hoeft minder gemaaid te worden. Het maaisel van de wegbermen dient te worden afgevoerd voor bio-energie of compostering. Het maaien kan worden uitgevoerd door Larcom, loonbedrijven en de boeren. Door met beleid de zaden van de Vechtdalanjer te zaaien zal de Vechtdalanjer de onkruiden verdrijven. - Stimuleren van duurzaam bouwen en verbouwen, LED verlichting, zonne-energie en maaien van de wegbermen Reiniging en afvalinzameling De VOV onderschrijft het principe van afval naar grondstof en wil dat de proef van de nieuwe manier van afvalinzameling die per februari 2014 van start gaat goed met de inwoners van Ommen wordt geëvalueerd. Na deze evaluatie kunnen keuzes voor vervolgstappen gemaakt worden. Daar waar wijzigingen van afvalinzameling kunnen leiden tot goedkoper werken dient wat de VOV betreft de afvalstoffenheffing navenant verlaagd te worden. - De nieuwe manier van afvalinzameling (start begin februari 2014) evalueren. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 8

9 2.3. Water/Riolering De VOV wil dat de aandacht en het budget voor de voorzieningen met betrekking tot de riolering in stand worden gehouden. Er zullen voldoende middelen gereserveerd moeten worden om de voorzieningen op niveau te houden. De VOV is voorstander van een betere scheiding van zogenaamd grijs en bruin water en wil stimuleren dat grijs water in toenemende mate wordt gebruikt voor het doorspoelen van het toilet in plaats van het gebruik van drinkwater. Immers: drinkwater wordt in de toekomst door toenemende vervuiling steeds schaarser en duurder. - Stimuleren betere scheiding grijs en bruin water Openbaar groen, natuur- en landschap Het sterk afwisselende Ommer landschap is niet alleen van levensbelang voor plant en dier, maar ook voor ontspanning en gezondheid voor de bewoners en recreanten. Het landelijke gebied van Ommen vervult daardoor een zeer belangrijke functie voor gezondheid, toerisme en recreatie, voor de waterhuishouding en voor de landbouw. De typische Vechtdallandschappen zoals bossen, heiden, vennen, rivier- en beekdalen, afgewisseld met landbouwgronden, maar ook de cultuurhistorisch waardevolle landschappen als landgoederen en open esgronden moeten behouden blijven voor (toekomstige) bewoners en waar mogelijk worden hersteld en ontwikkeld. De bos- en natuurgebieden moeten met elkaar verbonden worden om uitwisseling van flora en fauna mogelijk te maken. De bos- en natuurgebieden in Ommen moeten als zodanig behouden worden. Deze gebieden moeten goed beheerd worden en zo nodig versterkt worden (bijvoorbeeld door de lager gelegen moederbodem aan te boren of zie hieronder over het Varsenerveld). Ook moeten deze gebieden toegankelijk blijven voor de inwoner en recreanten. De beste bescherming om dit rijke bezit te behouden is om deze niet te verkopen en in eigendom te houden. De bossen leveren geld op voor de gemeente. Mocht er in de toekomst een situatie ontstaan dat de gemeente Ommen niet meer in staat is om de bos- en natuurgebieden adequaat te beheren dan zouden deze verkocht kunnen worden aan een natuurbeheer organisatie waarmee gegarandeerd wordt dat de gebieden niet in particuliere handen komen. Voor landgoed het Laer is de VOV voorstander voor het opstellen van een lange termijnplan waarin een goed beheerplan wordt opgesteld (geen kap van bomen alleen maar vanwege gunstige houtprijs, het weiland weer omvormen naar een stuk natuur ter stimulering van plantengroei et cetera). Het Varsenerveld is hier een goed voorbeeld van: dit unieke natuurgebied dient beschermd en versterkt te worden te worden door goed beheer. - Zorgen dat het gemeentebestuur een regierol gaat vervullen In een overleg tussen organisaties en belanghebbenden zoals Natuurbescherming, Vereniging Natuur en Milieu Vechtstreek, LTO. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 9

10 Openbaar groen. De VOV wil beschermwaardige bomen in de hele gemeente zoveel mogelijk behouden. In de gemeentelijke plantsoenen dient men gebruik te maken van inlandse struiken en bomen zoals eiken, krenten e.d. en geen kwetsbare gekweekte exotische soorten. De VOV streeft ernaar om de natuur van buiten naar binnen te halen door bij aanleg van beplanting te stimuleren dat er een natuurlijk brug ontstaat tussen het bestaande groen in de stad en tussen de stad en de bos- en natuurgebieden. Via juiste beplanting worden de gebieden als het ware aan elkaar gekoppeld, zodat verspreiding van bijvoorbeeld vlinders en vogels wordt gestimuleerd. Daarnaast ondersteunt de VOV een suggestie van vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek om een gemeentelijk gebied aan te wijzen (bijvoorbeeld in Ommen-Oost) waar de inwoners van Ommen bij gedenkwaardige gebeurtenissen bomen kunnen planten. Actiepunten: - Behoud beschermwaardige bomen. - Natuur van buiten naar binnen halen. - Aanleg van een Ommer gedenk-bos Begraafplaatsen De VOV wil voorkomen dat de kwaliteit van het beheer van de begraafplaatsen zal afnemen doordat de onderhoudsmiddelen de komende jaren afnemen. De kwaliteit van het beheer moet op niveau blijven. 3. VEILIGHEID (VEILIG OMMEN) 3.1. Integrale veiligheid De VOV is van mening dat bij zowel de brandweer als de politie de gevolgen van het samenvoegen van de ambtelijke organisaties van Ommen en Hardenberg in één bestuursdienst dagelijks merkbaar zijn. Voor beide diensten is het er niet beter op geworden en heerst er een gevoel van onvrede over het huidige beleid. De klantvriendelijkheid staat hierdoor onder druk. De VOV wil dat er op korte termijn onderzoek plaatsvindt naar de werkomstandigheden van beide diensten. Politie. De werkdruk bij de politie wordt steeds groter. Een grote toename van het aantal diefstallen (van bijvoorbeeld zitmaaiers) in het buitengebied is hierbij opmerkelijk te noemen. Preventie wordt ook in onze gemeente steeds belangrijker en de politie zal meer voorlichting moeten geven om onder andere het buitengebied veiliger te maken. De VOV denkt hierbij aan het plaatsen van sensoren, beter hang- en sluitwerk op schuren en het alerter maken van inwoners. Met name in de winterperiode zal de politie meer moeten surveilleren om woninginbraken en overvallen te voorkomen. Deze misdrijven komen in de periode tussen oktober en april 50% vaker voor dan tijdens de zomerperiode. Daarom wordt er ingezet op het Donkere Dagen-offensief : veelplegers worden meer in de gaten gehouden en de hulp van inwoners wordt ingeroepen. Zo wordt er aan inwoners gevraagd extra goed op te letten in hun eigen wijk en direct melding te maken zodra er iets verdachts wordt waargenomen. Overigens mag in tegenstelling tot vroeger ook het nummer 112 gebeld worden tijdens een vermoeden van onraad. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 10

11 De VOV constateert een toename van agressie door drank- en drugsgebruik en voorziet meer problemen wanneer de vernieuwde Drank- en Horecawet - waarin vermeld staat dat het vanaf 1 januari 2014 verboden is aan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verkopen - erdoor komt. De nadelige effecten van alcoholgebruik onder jongeren is onomstotelijk bewezen. Het illegaal nuttigen van alcohol zal door de invoering van de wet hoogstwaarschijnlijk toenemen. De jeugd is zeer creatief in het vinden van manieren om toch alcohol te kunnen nuttigen. Er zal meer aan handhaving gedaan moeten worden. Ook zal er meer capaciteit ingezet moeten worden om deze problemen de baas te kunnen. - De VOV zal erop toezien dat er te allen tijde voldoende capaciteit is bij de politie en dat er meer aan handhaving wordt gedaan. Ook zal de VOV het huidige beleid onder de loep nemen en alternatieven bestuderen, zodoende tot een goed werkbare oplossing te komen. Verkeersveiligheid. Door de VOV wordt de verkeerssituatie Hessel Mulertbrug nog steeds als hinderlijk en onduidelijk ervaren. In de gehele constructie is niet voldoende geluisterd naar ervaringsdeskundigen. Het wachten is op een groot ongeval met letsel, aangezien die kans groot is in de huidige situatie. Naar de mening van de VOV is een rotonde de meest veilige verkeersmaatregel om de verkeerssituatie bij de brug adequaat af te wikkelen. Geluiden uit de samenleving van mensen met een beperking en ouderen, maar ook van valide burgers zijn zorgwekkend. Een grote groep mensen, waaronder veel ouderen, durft de brug zelfstandig niet meer te passeren. - Het voorstel van de VOV voor wat betreft de verkeersveiligheid luidt als volgt: onderzoek de verkeerssituatie en heroverweeg de kruising Hessel Mulertbrug (zo mogelijk door aanleg van een rotonde). Het gemeentebestuur dient zorg te dragen voor heldere en veilige verkeerssituaties. Hierbij dient extra aandacht besteed te worden aan de verkeersveiligheid rondom scholen Brandweer Een zorgelijk gegeven is de groei van het aantal ouderen ten opzichte van het aantal geboorten in onze gemeente. Deze tendens heeft merkbare gevolgen voor de brandweer. In de komende jaren zal er met name voor ouderen meer ingezet moeten worden op brandveilig leven en zal er nog meer dan voorheen veel aandacht besteed moeten worden aan het geven van voorlichting over het voorkomen en het bestrijden van brandgevaar. Het te laat op de hoogte zijn van brand kost levens. Het stimuleren tot het aanbrengen van rookmelders vergroot de overlevingskans. De VOV is voorstander van een initiatief om met korting door de lokale ondernemers rookmelders aan te bieden. Daarnaast zal het gemeentebestuur ook financiële randvoorwaarden moeten scheppen om ook de minima in staat te stellen preventieve maatregelen te nemen. - De komende jaren zal meer ingezet worden op brandveilig leven en zal er nog meer tijd gereserveerd worden aan het geven van voorlichting over het voorkomen en bestrijden van brandgevaar. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 11

12 3.3. Rampen en zware ongevallen Het is te hopen dat Ommen van rampen en zware ongevallen bespaard blijft. Om rampen en zware ongevallen zo goed mogelijk het hoofd te bieden vindt de VOV het belangrijk dat het rampenplan actueel blijft en regelmatig wordt getoetst aan de actualiteit en nieuwste inzichten op het gebied van rampenbestrijding. - Toezien op actualiseren rampenplan. 4. BEREIKBAARHEID EN VERKEER (BEREIKBAAR OMMEN) 4.1. Beheer wegen en voorzieningen in de openbare ruimte Gemeentelijk Omgevings Plan (GOP). De vaststelling van het Gemeentelijk Omgevings Plan is een goede zaak geweest. Daarmee wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van Ommen en is de basis geschapen voor verdere invulling daarvan. Ontwikkeling is echter geen statisch gebeuren, maar een zeer dynamisch proces. Voortdurend moet ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen. - Jaarlijkse evaluatie en bijstelling van dit Gemeentelijk Omgevings Plan is daarom nodig. Grote projecten. Het project De Drieslag heeft de gemeente Ommen de laatste jaren in flinke financiële problemen gebracht. Met name het mismanagement op bestuurlijk en organisatorisch gebied heeft geleid tot een aanzienlijke verkleining van het ontwikkelingsgebied Haven. Resultaat is dat er nu een plangebied wordt ontwikkeld, dat nog niet de helft van het oorspronkelijke plangebied beslaat. Daardoor zijn grote tekorten ontstaan op de grondexploitatie, die binnen de gemeentebegroting moeten worden opgevangen. De gevolgen worden op allerlei fronten gevoeld. - Grotere projecten mogen nooit meer leiden tot dergelijke grote debacles, goed projectmanagement, goed inzicht, duidelijke en complete rapportages over voortgang en financiën zijn een must Verkeer en Vervoer De ontsluiting van Ommen. De hoofdwegenstructuur voor Ommen ligt tot 2040 vast. Dat is het landelijk en provinciaal wegennet, waarop Ommen is aangesloten. Er vinden momenteel en de komende jaren nog een aantal aanpassingen plaats, zoals de N340 (Zwolle-Ommen) en de N48 (open afritten bij de Lindenberg). De rondweg (N36) is een paar jaar geleden gerealiseerd, momenteel wordt de aanpassing N34/Danteweg gerealiseerd. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 12

13 Knelpunt kan worden de overbelasting van de Balkerweg als noordelijke toegangsweg tot Ommen. Voor een goede ontsluiting van Ommen aan de noordzijde zou onderzocht moeten worden of er niet een 2 e noordelijke aansluiting op de rondweg nodig is, die loopt vanaf de nieuwe woonwijk Ommen- Oost door het Ommerbos naar de N36 ( een opgewaardeerde Arriërveldsweg). - Onderzoek doen naar een 2 e noordelijke aansluiting van Ommen op de rondweg. Toegangswegen naar en van het centrum. De interne verkeersstructuur in Ommen wordt geregeld in het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP), het Verkeers Structuur Plan (VSP) en het Verkeers Circulatie Plan Ommen-centrum (VCP). Binnen deze plannen, die overigens ook aan evaluatie toe zijn, is een aantal infrastructurele aanpassingen van belang zoals de herinrichting van de Schurinkstraat tussen de pr. Julianastraat en de Chevallereaustraat/Strangeweg en de aanleg van een rotonde Strangeweg/Balkerweg/ Chevallereau-straat/Schurinkstraat. De toegankelijkheid naar en van het centrum vanuit de woonwijken in Ommen-Noord (Dante, Alteveer) wordt met deze aanpassingen echter nog niet veel duidelijker. De Schurinkstraat en Julianastraat blijven hoog belaste toegangswegen vanuit het noorden en de sluiproute via de wijk Laarakkers naar de parkeerplaatsen aan de Voormars en de (nieuwe) Varkensmarkt blijft ook nog steeds een probleempunt. Nader onderzoek hiernaar is nodig. - Verbetering van de toegangswegen naar het centrum vanuit de noordelijke woonwijken Alteveer en Dante. - Omzetten van GVVP, VSP en VCP naar één beheersbaar verkeersplan. Parkeren in Ommen. De VOV is geen voorstander van betaald parkeren in Ommen. De aantrekkelijkheid van Ommen wordt bevorderd door het vrij kunnen parkeren op de daarvoor aangelegde parkeerplaatsen. Verder zal het Verkeers Circulatieplan Ommen Centrum, waarin de parkeerbalans in het centrum is opgenomen, moeten worden geëvalueerd en moet er bekeken worden of het aantal parkeerplaatsen aan de rand van Ommen bij de invalswegen wel voldoende is. Eventueel zal het plan moeten worden geactualiseerd. Actiepunten: - Gratis parkeren in Ommen behouden. - Het Verkeers Circulatie Plan Ommen Centrum evalueren. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 13

14 Openbaar vervoer. In 2012 is op de spoorlijn Zwolle-Emmen een kwartierdienst ingevoerd. Vanaf het station vertrekken de bussen van Qbuzz en Connexxion met een hogere frequentie naar de zuidelijke en noordelijke bestemmingen. Hierdoor wordt de verbinding tussen het centrum en het station met openbaar vervoer versterkt. De regiotaxi fungeert thans als een goede vervanging van de gebrekkige lijndiensten in het buitengebied. Ook mindervaliden die zijn aangewezen op openbaar vervoer profiteren van deze diensten. - Sterk blijven maken voor een goed openbaar vervoer in de gemeente. Fietsverbindingen/fietspaden. De fiets neemt een belangrijke rol in. In het Gemeentelijk Omgevings Plan heeft Ommen de wens uitgesproken om een veilig fietsnetwerk te creëren voor zowel utilitair als recreatief gebruik. Er is een inventarisatie gemaakt van de ontbrekende schakels om het fietsnetwerk in Ommen te optimaliseren. Het te realiseren en al aanwezige fietsroutenetwerk sluit goed aan op de provinciale fietspaden. - voldoende fietspaden c.q. nieuwe fietsroutes ontwikkelen, zowel binnen als buiten de bebouwde kommen. 5. ONDERWIJS EN JEUGD (JEUGDIG OMMEN) 5.1. Jeugd Aantrekkelijkheid. De jeugd is de toekomst en de VOV is er voorstander van dat Ommen de jeugd aan zich bindt. Jongeren zorgen voor levendigheid in de stad. Met het bieden van voorzieningen en activiteiten voor de jeugd kan Ommen de jeugd meer aan zich binden. Als voorbeeld kan een jaarlijks terugkerend oud/nieuw feest rond de jaarwisseling genoemd worden. De Volkspartij Ommen Vooruit is dan ook van mening dat het gemeentebestuur initiatieven ten aanzien van jongeren moet stimuleren. Iedere jongere moet zich betrokken voelen bij de gemeente. Daarnaast moet Ommen aantrekkelijk worden gemaakt door het aanbieden van adequate voorzieningen die de leefbaarheid van de gemeente Ommen ten goede komt. Ook het aanbieden van voor de jeugd betaalbare sociale huurwoningen draagt bij aan de leefbaarheid van Ommen. Actiepunten: - Initiatieven ten aanzien van jongeren stimuleren. - Voldoende voorzieningen voor jongeren aanbieden om Ommen aantrekkelijk te houden. - Meer sociale woningbouw voor starters. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 14

15 Iedere jongere doet mee. Iedere jongere moet actief kunnen deelnemen aan activiteiten. Kinderen die leven onder de armoedegrens kunnen grote gevolgen ervaren van armoede. Juist deze groep mag niet de dupe worden van de situatie waar zij zich in bevinden. De Volkspartij Ommen Vooruit vindt dat - indien ouders of jongeren leven onder de armoedegrens zij tegemoet moeten worden gekomen om uitsluiting van jongeren aan sport, cultuur en activiteiten te voorkomen. - Hulp bieden aan gezinnen en jongeren met een laag inkomen om uitsluiting van jeugd te voorkomen. Jongerenwerker. De jongerenwerker van het Open Jongerencentrum Punt moet dienen als schakel tussen jongeren en het gemeentebestuur. De jongerenwerker bevindt zich actief tussen de jongeren en weet wat er onder de jongeren speelt. De stem van de jongeren in Ommen moet meetellen. Door de jongerenwerker actief te betrekken bij het vormen van een jeugdbeleid kan deze stem worden meegewogen. - Jongerenwerker betrekken bij het vormen van een positief jeugdbeleid Onderwijs Onderwijs achterstanden en vroegtijdig schoolverlaters. Iedere jongere moet naar eigen kunnen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Daarbij moet passend onderwijs worden geboden om onderwijs achterstanden te beperken. De Volkspartij Ommen Vooruit wil een passend beleid waarbij onderwijsachterstanden en vroegtijdig schoolverlaters worden aangepakt, door in samenwerking met scholen jongeren actief te simuleren en begeleiden naar een gedegen startkwalificatie. - Duidelijk beleidsplan omtrent samenwerkingsverbanden scholen en het gemeentebestuur in het kader van passend onderwijs Onderwijshuisvesting De gemeente Ommen moet de onderwijshuisvesting waarborgen. De middelen die zij hiervoor beschikbaar krijgen van de rijksoverheid moet het gemeentebestuur daadwerkelijk besteden aan de onderwijshuisvesting. In het verleden is dit niet altijd gebeurd. - Duidelijk beleid formuleren om onderwijshuisvesting te waarborgen en te optimaliseren binnen het passend onderwijs, met nabij onderwijs als uitgangspunt (ter voorkoming van extra vervoerskosten). Verkiezingsprogramma VOV Pagina 15

16 Primair onderwijs in buurtschappen. Scholen in de buurtschappen hebben een belangrijke sociale functie. Scholen in buurtschappen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de gemeente. De Volkspartij Ommen Vooruit wil zich inzetten om te voorkomen dat kleinere scholen in het buitengebied moeten sluiten door de bevolkingskrimp. Kinderen moeten in hun eigen vertrouwde omgeving dicht bij huis naar school kunnen. - Samen met schoolbesturen zorgen voor instandhouding scholen in de Ommer buurtschapen. Primair onderwijs kern Ommen. De VOV is voor het investeren in een brede school ofwel een kindplein. Zes tot acht scholen in de kern van Ommen bevinden zich in een slechte of matige staat van onderhoud. Door basisscholen samen te huisvesten in één pand met daarin de voorzieningen die zij allen nodig hebben zoals een gymzaal, kunnen kosten worden bespaard in het onderhoud van losstaande panden. Iedere school kan zijn eigen identiteit behouden en samen kunnen ze gebruik maken van de voorzieningen van het gebouw. Daarnaast kunnen gymverenigingen ook gebruik maken van de gymzaal van dit gebouw. Ook kinderopvang kan gehuisvest worden in de brede school, evenals voorschoolse- en buitenschoolse opvang. - Onderzoek naar de haalbaarheid van een brede school (kindplein). Voortgezet onderwijs. Iedere jongere moet in zijn eigen omgeving voortgezet onderwijs kunnen genieten. Door het aanbieden van alle vormen van het voortgezet onderwijs is dit mogelijk in Ommen. De Volkspartij Ommen Vooruit is voorstander voor het uitbreiden van het Vechtdal College zodat jongeren na een aantal jaar hun veilige omgeving niet hoeven te verlaten door het doorstromen naar een andere locatie omdat het onderwijs niet wordt aangeboden in hun eigen omgeving. - Zo snel mogelijk starten met het uitbreiden van het Vechtdal College. 6. WONEN, WERKEN EN ONDERNEMEN (LEEFBAAR OMMEN) 6.1. Ruimtelijke Ordening (en omgevingsvergunning) De bouw van zorgcentrum Stekkenkamp. De bouw van het zorgcentrum omvat 48 zorgwoningen en staat gepland in een natuurbeschermingsgebied. De VOV is voorstander van de bouw van dit nieuwe zorgcentrum maar is van mening dat de bouw van zo n centrum niet thuis hoort in een natuurbeschermingsgebied. Naar ons idee is het zorgcentrum beter op zijn plaats aan de rand van de bebouwing. - Een geschikte locatie vinden voor dit nieuw te bouwen zorgcentrum aan de rand van bebouwing. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 16

17 6.2. Volkshuisvesting/woningbouw Voor wie willen we bouwen? In het bouwprogramma dat het gemeentebestuur heeft vastgesteld wordt een verdeling van 30% huurwoningen, 20% sociale koopwoningen en 50% vrije sectorwoningen aangehouden. Eén en ander is gebaseerd op een woningmarktonderzoek dat dateert uit 2003! Dat moet herzien worden. De demografische ontwikkelingen in Ommen zijn van grote invloed op het wonen en de eisen die aan de kwaliteit van onze leefomgeving worden gesteld. Onderstaand een prognose voor de ontwikkeling van de bevolkingsopbouw (afgeleid uit : rapport van RIGO Research en Advies uit 2012): Er is sprake van vergrijzing van de bevolking, waardoor meer inwoners dichter bij voorzieningen willen wonen. De bevolkingsgroep ouder dan 65 jaar groeit gestaag, terwijl de groep tussen 25 en 65 jaar juist afneemt. De kwaliteit van de leefomgeving speelt een steeds grotere rol. De VOV is van mening dat de vergrijzing een belangrijke rol moet vervullen in een op te stellen woningmarktonderzoek, maar daarnaast moet ook de jeugd in Ommen zich thuis blijven voelen. Duurzame woningbouw moet uiteraard hoog in het vaandel staan. Diverse vormen van duurzaam bouwen zijn al in de bouwvoorschriften opgenomen. Duurzaam wonen is ook passend wonen : wonen in woningen, die transformeerbaar zijn en makkelijk kunnen worden aangepast aan de behoefte of levensfase van de gebruiker. Het concept Passend Wonen spreekt de VOV dan ook erg aan. Actiepunten: - jaarlijkse evaluatie woningmarktonderzoek. - Meer sociale woningbouw. - De bouw van woningen voor jongeren en starters bevorderen. - Duurzame woonconcepten als Passend Wonen bevorderen. - In bouwvoorschriften checklist Natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen opnemen. Woningbehoefte. De economische crisis speelt elke gemeente parten, maar Ommen is vooral een deel van haar groeicapaciteit kwijt geraakt doordat uitbreidingsplannen niet op tijd zijn ontwikkeld, terwijl er wel was geïnvesteerd d.m.v. grondaankopen. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 17

18 De provincie heeft de woningbouwcapaciteit voor Ommen na 2015 gehalveerd. Dat betekent een grote aanslag op de lopende grondexploitaties, omdat er immers wel grondaankopen zijn gedaan, die uitgingen van een grotere capaciteit. - Met provincie blijven overleggen over aanpassing woningbouwprogramma na 2015 om achterstand c.q. stilstand te voorkomen Ontwikkeling centrum Ommen Blijf bij de tijd. Met de vaststelling van de Centrumvisie in 2003 is de start gegeven voor nieuwe impulsen in het centrumgebied. In het oorspronkelijke historische centrumgebied is de laatste jaren behoorlijk geïnvesteerd in een upgrading van de openbare ruimte. Na jarenlang procederen is nu eindelijk de realisering van de zogenaamde Westflank gestart. Inmiddels is de Centrumvisie alweer 10 jaar oud en is daarom toe aan een evaluatie en eventuele bijstelling. - Evaluatie en actualisering van de Centrumvisie starten. Centrummanagement en ander flankerend centrumbeleid. Naast deze fysieke maatregelen is ook het zogenaamde flankerende beleid belangrijk voor de ontwikkeling en het functioneren van het centrum. De invoering van centrummanagement (citymarketing) stagneert nog steeds, maar ook andere actiepunten uit de Centrumvisie zijn nog steeds niet opgepakt, zoals het betrekken van vastgoedeigenaren, een goed functionerend brancheoverleg, zorgen voor voldoende cohesie binnen de belangenpartijen in het centrum (HVO, horeca, eigenaren). Dit zijn zeer belangrijke zaken voor een goed functionerend centrum. Juist in de huidige tijd, waarin door de recessie en door nieuwe ontwikkelingen, de detailhandel onder grote druk staat, is een gezamenlijke aanpak van de problemen binnen het centrum van cruciaal belang. De ontwikkeling van het internet-winkelen en het daardoor veranderende koopgedrag van consumenten, vraagt om een nieuwe kijk op het detailhandelsapparaat. Nu de plannen van de Westflank worden gerealiseerd en daarmee extra winkelvloeroppervlak wordt toegevoegd is het zaak om de invulling van de winkelruimte in het centrum goed te monitoren en hiervoor aan de weg te timmeren. Daar ligt een belangrijke taak voor het centrummanagement. Promotie Ommen. De VOV is van mening dat de Stichting Promotie Ommen (SPO) de afgelopen periode goed werk heeft verricht. Zo zijn er door deze Stichting inmiddels ruim 300 evenementen in kaart gebracht en is er een evenementenkalender opgezet. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 18

19 De VOV vindt het belangrijk dat dit werk wordt voortgezet, maar ook dat de versnippering van de diverse promotionele activiteiten (bijvoorbeeld door HVO, SPO en wellicht binnenkort door het nieuwe centrummanagement en het accountmanagement) wordt tegengegaan. Leegstand winkels. De (toename van de) leegstand van winkels in het centrum, maar ook daarbuiten, baart ons grote zorgen. Leegstand is een probleem, dat een domino-effect kan hebben. Leegstaande winkels maken de gemeente niet geliefd bij de mensen die Ommen bezoeken en bij mogelijke investeerders. Ook in andere steden en plaatsen wordt daarom gezocht naar nieuwe oplossingen voor dit probleem. Zo kun je als gemeente een eigen pandenbank oprichten of aansluiten bij de Nationale Pandenbank. De Nationale Pandenbank biedt elke gemeente een eigen pandenbank, waarmee centrummanagers de leegstand eenvoudig en centraal in kaart kunnen brengen. Zij verzamelen hiermee informatie van leegstaande commerciële panden in de binnenstad en plaatsen deze op hun eigen lokale pandenbank. Het gemeentebestuur krijgt hierdoor goed inzicht in de leegstand en het verloop hiervan en kan duidelijke rapportages uit de pandenbank halen. De gemeentelijke pandenbank biedt het gemeentebestuur inzicht in: Aantal leegstaande panden. Aantal m2 leegstand t.o.v. totaal beschikbare winkeloppervlak. Leegstand per gebied. Prijsverloop van leegstaande panden. Bezetting van leegstaande panden (staat een pand vaak leeg? wordt steeds kort verhuurd?). Leegstandsinformatie per makelaar. Maar monitoring van de leegstand alleen is uiteraard niet voldoende. Er zal meer ingezet moeten worden op service, vertrouwen en beleving in en van het centrum. Cohesievorming onder de diverse belangenpartijen is daarin erg belangrijk. De vastgoedeigenaren/beleggers in onroerend goed moeten hierbij betrokken worden en zaken als onderhoud, invulling en huurprijs van de panden moeten daarbij aan de orde komen. Herbestemming van leegstaande panden in bijvoorbeeld een woonfunctie behoort ook tot de mogelijkheden. In het bestemmingsplan voor het centrumgebied moeten hiervoor mogelijkheden worden opgenomen. Ook kan de verplaatsing van winkels buiten het kernwinkelgebied naar een nieuwe plek in het kernwinkelgebied actief worden bevorderd of aantrekkelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld door een tijdelijke verlaging van de OZB of vrijstelling leges voor reclamevergunningen et cetera. Actiepunten: - Opzetten en uitbouwen flankerend centrumbeleid. - Zo snel mogelijk invoeren van centrummanagement; hiervoor hoeven geen dure externen te worden aangetrokken, maar kan ook gezocht worden binnen de bestaande ambtelijke organisatie, waar door bezuinigingen immers functies vrijkomen. - Leegstand van winkelpanden actief tegengaan. - Werken aan een betere cohesie onder de diverse belangenpartijen in het centrum. - Gemeentelijke pandenbank oprichten. - Herbestemmen van leegstaande winkels tot woningen in bepaalde gevallen mogelijk maken c.q. bevorderen. - De verplaatsing van winkels buiten het centrum naar het kernwinkelgebied aantrekkelijk maken. - Versnippering van de promotionele activiteiten voor Ommen tegengaan. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 19

20 6.4. Economie (ondernemers, bedrijventerreinen en markten) Het economisch beleid is gericht op het behouden, versterken en uitbreiden van werkgelegenheid in Ommen. De focus ligt op behoud en uitbreiding van lokaal gevestigde bedrijven en bedrijven die qua aard en omvang bij de gemeente passen. Vestiging van grootschalige industrie is per definitie uitgesloten en wordt doorverwezen naar buurgemeente Hardenberg, conform de afspraken die daarover met de provincie Overijssel zijn gemaakt. Bedrijventerrein De Rotbrink. Voor de economische ontwikkeling van Ommen zijn de bedrijfsterreinen uiteraard van groot belang. In het kader van het project de Drieslag is het nieuwe bedrijfsterrein De Rotbrink gerealiseerd. De (in)vulling van dit terrein stagneert, mede door de economische crisis. Op het terrein zijn geen bedrijfswoningen toegestaan. Dit is het wel het geval op onze andere bedrijfsterreinen Alteveer en Strangen. De aantrekkelijkheid van vestiging op de Rotbrink zou vergroot kunnen worden door het mogelijk maken van bedrijfswoningen. Actiepunten: - Bouw bedrijfswoningen op de Rotbrink mogelijk maken. - Kritisch zijn op het eind 2013 gelanceerde onderzoek om volumineuze detailhandel op de Rotbrink toe te staan, ter voorkoming van verder leegstromen van de binnenstad en dus nog meer leegstand in het centrum. De Ondernemers in Ommen. De Ondernemers Vereniging Ommen OVO vervult voor het bedrijfsleven een belangrijke bindende rol en is een belangrijke gespreks- en overlegpartner voor het gemeentebestuur. Hierin moet blijvend worden geïnvesteerd. Dit geldt overigens ook voor de belangenorganisaties in de agrarische sector. Ondernemersloket. Er wordt al enige tijd gesproken over het opzetten van accountmanagement voor de bedrijven. Dit management zou zich ook met het beheer van de bedrijfsterreinen kunnen bezighouden. Het college heeft voorgesteld om hiervoor 3 x beschikbaar te stellen. Wij vinden dit nogal overdone voor een gemeente met de grootte van Ommen. Volstaan zou kunnen worden met het vormen van een zogenaamd ondernemersloket dat ondernemers faciliteert bij allerlei zaken en ze de weg wijst binnen de gemeentelijke en bovengemeentelijke regelgeving. Het onderbrengen van deze taak bij de afdeling economische zaken van de bestuursdienst is hiervoor een goed alternatief. Actiepunten: - De ondernemers (incl. agrarische sector) in Ommen blijven betrekken bij de economische ontwikkeling van de gemeente. - Het vestigingsklimaat voor bedrijven in Ommen verder verbeteren. - Een bedrijvenloket openen voor ondernemers en bemensen vanuit de bestaande ambtelijke organisatie. Betere plaats voor Pacton. De revitalisering van het bedrijfsterrein De Strangen (volgens het Masterplan industrieterrein de Strangen) is bijna klaar. Binnenkort wordt gestart met de laatste fase, de herinrichting van de Strangeweg. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 20

21 Op dit bedrijfsterrein kunnen de bestaande bedrijven goed blijven functioneren, maar is ook ten gevolge van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk op de Haven een nieuwe zonering van toepassing, waardoor de Pacton geen verdere uitbreiding meer zal kunnen realiseren. Verplaatsing van de Pacton naar de Rotbrink is blijkbaar niet mogelijk geweest tijdens de planvorming voor het Havengebied. Dat is een gemiste kans. Verplaatsing van dit voor Ommen zo belangrijke bedrijf naar een locatie, waar voldoende ontwikkelingsmogelijkheden bestaan, was een betere optie geweest dan het handhaven van het bedrijf op de huidige locatie en onder de rook van het aangrenzende nieuwe woongebied. - Verplaatsing van de Pacton naar de Rotbrink alsnog/weer onderzoeken Plattelandsvernieuwing, kleine kernen en agrarische sector De land- en tuinbouw is onderhevig aan schaalvergroting. Een tendens is tegelijkertijd dat het aantal agrarische bedrijven afneemt. Deze schaalvergroting zal blijven doorgaan. Daarnaast vindt steeds vaker verbreding van de bedrijfsvoering plaats. Bedrijven die aan de hoofdtak een activiteit toevoegen, zoals recreatie, agrarisch natuurbeheer of het leveren van energie. Sierbollenteelt. Gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de sierbollenteelt (waaronder de veelbesproken lelieteelt) vallen weliswaar binnen wettelijke kaders, maar bevatten zeer ongezonde, agressieve en giftige stoffen. De belasting voor natuur en milieu is groot. De VOV vindt dat gezondheid van de inwoners boven alles gaat en wil dat de sierbollenteelt wordt geweerd met de ten dienste staande middelen, totdat is aangetoond dat er geen gezondheidsrisico s meer mee gepaard gaan. - Onderzoek doen naar mogelijke maatregelen om de lelieteelt in de gemeente Ommen te weren ter bescherming van de volksgezondheid. Veeteelt. Deze sector heeft slechts overlevingskansen door schaalvergroting. Omdat het melkqoutum in 2015 zal verdwijnen is de verwachting dat de melkveehouders groter zullen worden. Dit is een onomkeerbaar proces. De VOV wil daarom met de sector energie stoppen in maatregelen om uitstoot en overlast van stank en meststoffen fors terug te brengen. Installatie van zogenaamde luchtwassers is daar een voorbeeld van. De VOV is van mening dat nieuwe intensieve agrarische bedrijven (megastallen) alleen in de zogenaamde Landbouw Ontwikkelingsgebieden ( LOG-gebieden) thuishoren. - Met de sector energie stoppen in verlagen uitstoot, overlast van stank en meststoffen. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 21

22 Kleine kernen. De VOV vindt het van belang dat de bij Ommen horende dorpskernen en buurtschappen hun eigen identiteit behouden. Om deze kleine keren vitaal en leefbaar te houden dienen huidige maatschappelijke functies, zoals bibliotheek, buurthuis, buurtvereniging, sportaccommodaties, enzovoort behouden te blijven. Daarnaast is het van belang dat de kleine kernen goed bereikbaar blijven. De VOV zet zich in voor het behoud van accommodaties, goed openbaar vervoer (buurtbussen / regiotaxi) van en naar de kleine kernen en onderhoud wegen en fietspaden. De VOV wil de kleine kernen blijvend aandacht geven (en dus niet alleen door in verkiezingstijd een keer een inloopuurtje ter plaatse te houden). Om de betrokkenheid van de kleine kernen goed te waarborgen wil de VOV speciaal voor de kernen een ombudsfunctie instellen. Bij deze ombudsfunctie kunnen de belangenorganisaties en inwoners van de kleine kernen doorlopend terecht. Op deze wijze willen wij zorgdragen dat de stem van de kleine kernen ook in de raadszaal doorklinkt. - Instellen ombudsfunctie voor de kleine kernen Werkgelegenheid De VOV streeft ernaar dat er voldoende werk is voor onze beroepsbevolking. Een ideale situatie waarin alle werknemers die willen werken eenvoudig een arbeidsplaats kunnen vinden is helaas nog ver weg. Het is belangrijk dat er in Ommen een goed ondernemersklimaat wordt geschapen. Goed voor de ondernemers en goed voor de werkgelegenheid. - Zorgen dat er maximale inzet wordt getoond om zoveel mogelijk bedrijven te interesseren voor vestiging in Ommen. 7. ZORG EN WELZIJN (ZORGZAAM OMMEN) 7.1. Volksgezondheid De komende tijd worden van de rijksoverheid, zonder voldoende bijbehorende budgetten, veel zorgtaken naar het gemeentebestuur overgeheveld. Hiermee rust er een zware uitvoeringstaak op het gemeentebestuur. In het sociaal domein zijn veel organisatie en kerken actief. Het is een taak voor het gemeentebestuur om een regierol te nemen en te houden. Bij de regierol past ook bundelen van taken bij organisaties die op hetzelfde speelveld actief zijn. Hierdoor wordt structuur gegeven, wordt helder wat van wie verwacht kan worden en zal dit een financiële besparing opleveren Wet Maatschappelijke Ondersteuning Sociaal domein. Citaat uit de discussienota Sociaal Domein omslag in denken van oktober 2013 van het gemeentebestuur Ommen: Het sociaal domein is in beweging. Vanuit het Rijk worden steeds meer taken bij gemeenten neergelegd. De redenen hiervoor zijn divers. Op dit moment zijn rondom jeugd, zorg, inkomen Verkiezingsprogramma VOV Pagina 22

23 en werk veel verschillende partijen betrokken, zijn er verschillende financieringsstromen en is er een woud aan regels, indicatiestellingen, verplichtingen en rechten. Het Rijk verwacht met het decentraliseren van verschillende taken binnen het sociaal domein hierin een grote slag te kunnen slaan. De gedachte daarachter is dat gemeenten in staat zijn hun inwoners het beste te ondersteunen waar dat nodig is en dat gemeenten dit, vanwege de schaalgrootte en de mogelijkheid zaken te verbinden, het meest efficiënt kunnen. Deze ontwikkeling zien we al terug bij de invoering van de Wmo, waarbij de hulp bij het huishouden naar de gemeenten is gedecentraliseerd. Vanaf 2015 wordt dit doorgezet en worden drie grote transities doorgevoerd: * de Participatiewet: gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong; * de Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015: vanuit de Awbz worden de extramurale begeleiding, persoonlijke verzorging en zorgzwaartepakketten gedecentraliseerd en ondergebracht bij de Wmo. Tevens wordt op de hulp bij het huishouden een forse korting doorgevoerd. * de Jeugdwet: alle onderdelen binnen de jeugdzorg gaan onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. (einde citaat) De consequenties van deze veranderingen zijn op dit moment nog niet allemaal duidelijk. De positie van het in onze gemeente gevestigde WSW-bedrijf Larcom staat in verband hiermee onder druk. Voor de VOV is een sociaal beleid waarin onder andere de WMO en arbeidsparticipatie zijn verankerd een groot goed. Goede ondersteuning voor de sociaal zwakkere inwoners, waarbij werkgelegenheid en deelname aan de maatschappij voorop staat. Het motto daarbij zal zijn: voor wie niet kan is er een oplossing, niet willen is er niet bij. Voor de VOV zijn cijfers van ondergeschikt belang aan de mens. Directe dienstverlening, korte lijnen, menselijke maat en samenwerking moeten de basis zijn bij het verlenen van zorg. Met een Persoons Gebonden Budget (PGB) kan zorg op maat geleverd worden. Financieel gezien, mits er een goede controle op de besteding plaatsvindt, kan een PGB voordeel opleveren. In zogenaamde keukentafelgesprekken kan niet alleen de besteding van de PGB aan de orde komen, maar kan ook de gevolgen van opstapeling eigen bijdrage helder gemaakt worden. Een goed ouderenbeleid, onder andere door uitbreiding van bestaande woonvormen en door een goede verpleegopvang. Eigen zorgvoorzieningen in de Ommen dragen bij aan levensloopbestendigheid, leefbaarheid en werkgelegenheid. Het scheppen van voorzieningen in de kleine kernen zijn daarbij niet onbespreekbaar. Voor de VOV is instandhouding van het bedrijf Larcom een belangrijk onderwerp. Wij vinden dat er alles aan gedaan moet worden om dit bedrijf een goede positie binnen de Participatiewet te geven. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 23

24 Het is van groot belang dat personen die in aanmerking komen voor beschut werk, een goede werkplek kunnen vinden. Bestaande sociale werkvoorziening binnen de gemeente moet bij voorkeur hiervoor worden ingezet. Actiepunten: - Voor de VOV is een sociaal beleid waarin onder andere de WMO en arbeidsparticipatie zijn verankerd een groot goed. - Een goed ouderenbeleid, onder andere door uitbreiding van bestaande woonvormen en door een goede verpleegopvang. - Voor de VOV is instandhouding van het bedrijf Larcom een belangrijk onderwerp Werk en Inkomen De VOV wil energie steken in het begeleiden van mensen met een uitkering naar werk. Bij aanbestedingen willen wij in de toekomst in overleg met ondernemers afspraken maken voor het scheppen van werkgelegenheid voor de inwoners van Ommen. Vrijwilligerswerk zal uitkeringsgerechtigden in het werkritme houden, uit het sociaal isolement halen en daarmee een belangrijke basis zijn om weer deel te gaan nemen aan het arbeidsproces. Sport en verenigingen hebben een belangrijke rol bij het betrekken van uitkeringsgerechtigden in de maatschappij. Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen moeten naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden. Het aantal bijstandsuitkeringen is de laatste jaren helaas flink gestegen. In 2013 is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen tot boven 300. Sinds 2008 een stijging van ruim 65%. De VOV vindt dat het gemeentebestuur het beleid erop moet inrichten dat bijstandsgerechtigden snel uitstromen naar arbeid. Er moet voorkomen worden dat mensen die leven op een bijstandsniveau in een sociaal isolement raken. De begeleiding van bijstandsgerechtigden moet aangepast worden naar het kunnen en de sociale status van deze persoon. De VOV wil zich inspannen om mensen van uitkering naar werk te laten begeleiden. Actiepunten: - Actief werken aan begeleiding van uitkering naar werk. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 24

25 Actiepunten - vervolg: - Om bijstandsgerechtigden te laten uitstromen naar een betaalde baan of opleiding zal het gemeentebestuur een duidelijk beleid moeten formuleren. - Onderzoeken mogelijkheden gebruik Workfast methode en/of andere vergelijkbare initiatieven Ommer samenleving Het sport en verenigingsleven moet toegankelijk zijn voor inwoners met een minimum inkomen. Voor hen die de contributie niet kunnen betalen moet het gemeentebestuur een bij het inkomen / uitkering passende toelage beschikbaar stellen. De basis voor armoedebestrijding ligt bij preventie. Maatschappelijke organisaties, huisartsen, de wijkagent, buurtverenigingen / plaatselijk belangen, sportverenigingen en scholen hebben belangrijke signalerende taken. Het is een taak van het gemeentebestuur om deze signalen te bundelen. Goede begeleiding en het betrekken van de cliënten in de maatschappij zullen een positief effect moeten opleveren. - Het sport- en verenigingsleven moet ook toegankelijk zijn voor inwoners met een minimum inkomen. 8. CULTUUR, RECREATIE & TOERISME EN SPORT (RECREATIEF OMMEN) 8.1. Kunst, cultuur en monumentenzorg In grote lijnen ondersteunt de VOV de doelstellingen, te leveren prestaties en activiteiten zoals neergelegd in de gemeentebegroting We zijn wel van mening dat de opsomming van prestaties/activiteiten een groot gehalte aan containerbegrippen bevat zonder echt zicht te hebben hoe één en ander in de praktijk vertaald wordt. Nog meer betrokkenheid van het Cultuurplatform bij de uitvoering van beleid in de toekomst zou op zijn plaats zijn. Als algemeen kritiekpunt geldt dat het gemeentebestuur vooral focust op korte termijn evenementen en te weinig toekomstvisie heeft ten aanzien van het lange termijn cultuurbeleid. Als aanvulling op het gemeentelijk beleid ziet de VOV de navolgende actiepunten als belangrijk. Actiepunten: - Ontwikkel in samenwerking met het Cultuurplatform een lange termijn visie met meerjarenbegroting met betrekking tot cultuur en cultuurhistorie voor Ommen. Bijvoorbeeld tot en met Je voorkomt hierdoor dat er elk jaar weer een discussie ontstaat over welke voorzieningen in stand moeten blijven of niet. Hieraan kan dan onder andere ook een lange termijn visie ontwikkeld worden voor het Nationaal Tinnen Figurenmuseum, de gemeentelijke molens, het openluchttheater et cetera. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 25

26 - Onderzoek in samenwerking met het platform de mogelijkheid om een expositie/verkoopruimte/atelierruimte te realiseren in het centrum van Ommen in een van de vele leegstaande panden bijvoorbeeld de leegstaande ruimte van de voormalige VVV vestiging. - Evalueer in 2014 de functie van de cultuurmakelaar, er zijn vraagtekens of de inzet van 3 uur per week voor Ommen wel voldoende/efficiënt is. - Zorg dat het Fonds Beeldende Kunst weer gevoed wordt. Het Fonds is in de afgelopen periode door het gemeentebestuur leeggehaald om de financiële problemen van de Drieslag mee helpen op te lossen. Daarnaast de zogenaamde 1% regeling weer van stal halen. De regeling houdt in dat 1% van de opbrengst van bouwkavels uitgegeven door het gemeentebestuur ten goed komt aan het Fonds. - Culturele activiteiten moeten voor alle inwoners van Ommen toegankelijk blijven en zeker voor jongeren. De VOV stelt voor om naast het minimabeleid voor Jeugdsportontwikkeling ook een minimabeleid te stimuleren voor Jeugdcultuurbeleid. Bostheater De VOV is van mening dat het bostheater verder geprofessionaliseerd moet worden. Het is een uniek buiten theater waar meer optredens verzorgd moeten gaan worden. Initiatieven voor een overdekt podium zal de VOV ondersteunen. - Initiatieven ondersteunen om het bostheater verder te professionaliseren Recreatie & toerisme Onze prachtige gemeente biedt een gevarieerd aanbod op het gebied van recreatie en toerisme. De VOV Ommen wil zich de komende jaren met nadruk inzetten om de toeristische sector te versterken. Dit omdat recreatie en toerisme een belangrijke economische pijler is voor onze stad. Opvallend genoeg neemt de laatste jaren het aantal uren vrije tijd af, maar het aantal activiteiten buitenshuis toe. En daarmee ook de bestedingen. Nederlanders geven gemiddeld 25 % van hun huishoudelijk budget uit aan vrije tijd. Dat is in totaal zo n 35 miljard per jaar. Het mag duidelijk zijn dat het voor onze gemeente noodzakelijk is om de vrijetijdssector even serieus te benaderen als de agrarische sector, de productie-industrie en andere takken van bedrijvigheid. Ommen heeft sinds mensenheugenis een grote aantrekkingskracht op toeristen en dagjesmensen. De sector recreatie & toerisme levert in de gemeente Ommen jaarlijks meer dan 1 miljoen overnachtingen op en is daardoor van groot economisch belang. Naast het bedrijfsleven hebben ook de inwoners van Ommen baat bij recreatie en toerisme. Immers, wanneer er geen toeristen zouden komen zou er in Ommen niet zo n groot winkel- en horeca aanbod zijn en zouden de inwoners niet kunnen meeprofiteren van de vele activiteiten die er in Ommen georganiseerd worden. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 26

27 Ook zouden de eigen inwoners dan geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten die er in de gemeente Ommen voor de recreanten en toeristen aanwezig zijn. De toppositie van Ommen als recreatie en toeristenplaats ook in de toekomst is echter niet vanzelfsprekend, gezien het huidige economische klimaat en de concurrentie in en buiten Nederland. Wanneer Ommen de aantrekkingskracht voor recreanten en toeristen wil behouden, zal Ommen zich meer moeten profileren en de samenwerking met en binnen de sector moeten verbeteren. Forensen- en toeristenbelasting. De VOV is van mening dat beide belastingsoorten uiteindelijk volledig afgeschaft moeten zijn, maar weet dat dit in het huidige economische klimaat niet direct mogelijk zal zijn. De VOV pleit daarom voor een gefaseerde afbouw van beide heffingen. Zolang het gemeentebestuur deze belastingen nog heft, dienen de opbrengsten ten goede te komen aan de voorzieningen die de toerist gebruikt. Het gemeentebestuur zal dit inzichtelijk moeten maken. VOV vindt toeristen- en forensenbelastingen niet gastvrij; de recreant levert via zijn bestedingen immers al een belangrijke bijdrage aan de lokale economie. De beide belastingen hebben een nadelig effect op het aantal toeristen en daarmee ook op de werkgelegenheid. De mensen die forensenbelasting betalen worden bovendien vaak ook al op andere manieren door het gemeentebestuur belast doordat zij over hun recreatiewoning ook al OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht betalen. Het uitgebreide Ommer verenigingsleven moet een rol krijgen bij (recreatieve) evenementen. Op deze wijze kunnen onze gasten kennis maken met de burgerij van Ommen. Daarnaast kunnen deelname aan evenementen financieel voordeel voor de verenigingen opleveren. Met name de Oudheidskamer, de stichting Ommer Molens en het bostheater moeten een rol krijgen bij toeristische evenementen. Het door de sector ondersteunde- en gemeenteraad aangenomen initiatiefvoorstel toeristisch- en recreatief beleid dient uitgevoerd te worden. De VOV is geen voorstander van uitbreiding of nieuwe vestigingen van recreatiebedrijven in bos- en natuurgebieden. De VOV wil de plannen rondom de bevaarbaarheid van de vecht blijven ondersteunen binnen de uitgangspunten zoals neergelegd en de nota s Ruimte voor de Vecht en de Centrumvisie. Omdat deze plannen geruime tijd geleden zijn vastgesteld is de VOV van mening dat de uitvoering hiervan voortvarend vanaf 2014 verder moet worden opgepakt. De VOV wil zich sterk maken om (een gedeelte van) de inkomsten van de toeristenbelasting in 2014 te besteden om langs de Vecht in de Ommermars voor de inwoners en toeristen een speel en recreëergebied aan te leggen met bijvoorbeeld strandjes, waterpartijen, waterspeeltoestellen, speelplaats en banken. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 27

28 Actiepunten: - Afschaffen toeristen- en forensenbelastingen. - Verenigingen, Oudheidskamer, de molens en het bostheater meer betrekken bij evenementen. - Geen nieuwe vestigingen in natuurgebieden. - Stimuleren bevaarbare Vecht. - Aanleggen recreëergebied in de Ommermars Sport en accommodaties De sport en het verenigingsleven is het fundament onder de Ommer samenleving. In de toekomst zullen de (sport)verenigingen een nog belangrijker participatieve rol krijgen. In Ommen en de kleine kernen liggen mooie sportaccommodaties en verenigingsgebouwen die recht van bestaan hebben. De VOV zal zich inzetten voor behoud van accommodaties in zowel het centrum als in de kleine kernen. In deze tijden waar ook de overheid moet bezuinigen moeten er budgetten beschikbaar blijven voor de sport en het verenigingsleven. Het totale sport en verenigingsleven moet toegankelijk zijn voor iedereen. De VOV wil dat er voor diegene die niet in staat zijn om contributies te betalen een tegemoetkoming beschikbaar wordt gesteld. Samen met recreatieve sector kan aan de verenigingen bij evenementen een rol toebedeeld worden. Hierbij kunnen de verenigingen zich zowel aan de bewoners van Ommen als aan onze gasten presenteren. Dit zal voor de verenigingen een financiële impuls opleveren. De VOV wil meewerken aan de totstandkoming van grotere samenwerking tussen verenigingen. Daarnaast is de VOV voorstander om de zwembaden te verzelfstandigen. Actiepunten: - Behouden sportaccommodaties en verenigingsgebouwen. - Financiële tegemoetkoming voor wie geen contributie kan betalen. - Onderzoek naar mogelijkheden verzelfstandiging van de zwembaden Bibliotheek De VOV vind het belangrijk dat de bibliotheek voor alle inwoners in de gemeente Ommen een vrije toegang geeft tot informatie, kennis en cultuur. De Bibliotheek vervult als het ware een rol als schatkamer vol materialen, ideeën en verhalen. Een inspirerende omgeving waar de bezoeker telkens nieuwe ontdekkingen kan doen. Het is belangrijk dat de bibliotheken over een zo compleet mogelijke en veelzijdige collectie beschikt. - Behouden bibliotheekfuncties in de gemeente Ommen. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 28

29 9. GEMEENTELIJKE FINANCIEN 9.1. Belastingen en heffingen De VOV vindt het erg belangrijk dat er een goede controle plaatsvindt op de besteding van de inkomsten en belastinggelden door het gemeentebestuur. Deze controlefunctie wordt vanaf 2015 nog belangrijker vanwege de overheveling van gelden van de centrale overheid naar de gemeentebesturen (bijvoorbeeld door de decentralisatie van de jeugdzorg). Onroerende zaak belastingen (OZB) en Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). De OZB vormen de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten en bedragen gemiddeld ca. 8 % van de totale gemeentelijke inkomsten. De inkomsten uit de OZB vallen onder de algemene middelen van de gemeente en zijn vrij besteedbaar voor het gemeentebestuur. Dit betekent dat de inkomsten geen vooraf bepaald bestemmingsdoel hebben, maar dat de gemeenteraad beslist waarvoor de opbrengsten uit de OZB worden ingezet. De aanslag OZB wordt berekend naar het door de gemeenteraad vastgestelde promillage van de WOZ-waarde. De heffingsambtenaar bepaalt jaarlijks een nieuwe WOZ-waarde. De OZB-tarieven die de gemeente Ommen hanteert zijn in vergelijking tot de andere gemeenten- lager dan gemiddeld. Ook de woonlasten (ofwel het gemiddeld bedrag dat een huishouden in de gemeente besteed aan OZB, riool- en afvalstoffenheffing) zijn in Ommen lager dan gemiddeld in Nederland. Dit blijkt uit recente cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Actiepunten: - De VOV pleit ervoor de stijging van de OZB in ieder geval te beperken tot de inflatiecorrectie om Ommen ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor haar inwoners en ondernemers. We ondersteunen het kwijtscheldingsbeleid voor de minimuminkomens. Met betrekking tot de uitvoering van de Wet WOZ is de VOV voorstander van de mogelijkheid voor de inwoners om informeel in contact te treden met het gemeentebestuur als men vragen heeft over de belastingaanslag, de WOZ-waarde of de bezwaarprocedure. Als bijvoorbeeld blijkt dat de WOZtaxateur een fout heeft gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, kan de waarde ambtshalve worden aangepast zonder dat daarvoor een formele bezwaarprocedure gestart hoeft te worden. Dit draagt bij aan een kwalitatief betere dienstverlening en levert voor zowel het gemeentebestuur als voor de burger veel geld en tijd op. Afvalstoffen- en rioolheffing. De afvalstoffenheffing wordt door het gemeentebestuur gebruikt voor het inzamelen van afval Rioolheffing wordt geheven voor het gebruik van de riolering. De wet geeft aan dat beide heffingen niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 29

30 Actiepunten - De VOV wil dat inzichtelijk gemaakt wordt en blijft dat de baten de daadwerkelijke kosten niet overstijgen. Is dit wel het geval, dan zal het geld terug moeten vloeien naar de belastingbetaler door bijvoorbeeld een lastenverlaging door te voeren in het volgende belastingjaar. De voorwaarde dat de opbrengsten de lasten 100% moeten dekken wordt gesteund door de VOV. Hondenbelasting. Het gemeentebestuur heeft zelf de keuze in het al dan niet heffen van hondenbelasting. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de algemene middelen en hoeft door het gemeentebestuur niet te worden gebruikt voor bijvoorbeeld het bestrijden of opruimen van hondenpoep of het aanleggen van hondentoiletten. Hondenbelasting getuigt van onacceptabele willekeur en moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. De voorgestelde stijging van het tarief hondenbelasting van ruim 34% is onacceptabel en op geen enkele wijze te onderbouwen. Ter vergelijking: ruiters mogen ook gebruik maken van gemeentegroen en betalen hiervoor geen speciale gebruikersbelasting. De keuze om aan hondenbezitters wel belasting op te leggen getuigt van discriminatie. Bovendien kost de uitvoering van hondenbelasting het gemeentebestuur ook tijd en geld en die kan het gemeentebestuur volgens de VOV beter op andere wijze besteden. - Afschaffen hondenbelasting. Forensenbelasting en toeristenbelasting. De forensenbelasting dient ertoe om mensen die relatief veel in een gemeente verblijven, maar niet ingeschreven staan in die gemeente, mee te laten betalen aan de voorzieningen binnen die gemeente. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld mensen die een recreatiewoning of stacaravan hebben binnen de gemeente. Toeristenbelasting is verschuldigd over overnachtingen van mensen buiten de gemeente. Degene die overnacht, betaalt de belasting aan de ondernemer die de overnachting verzorgt. Deze ondernemer draagt de belasting vervolgens af aan het gemeentebestuur. Met toeristen- en forensenbelasting kan het gemeentebestuur haar inkomsten uit belastingen vergroten. De inkomsten worden ingezet voor doeleinden die door de gemeenteraad zijn bepaald. Een gemeente is niet verplicht om toeristen- en forensenbelasting te heffen. In 2013 heffen 144 van de 408 Nederlandse gemeenten forensenbelasting en 318 gemeenten heffen toeristenbelasting. Er is momenteel landelijk veel discussie over toeristen- en forensenbelasting. Brancheverenigingen adviseren vrijwel allemaal negatief over dit instrument van de gemeente om belasting te heffen. De VOV is van mening dat beide belastingsoorten uiteindelijk volledig afgeschaft moeten zijn, maar weet dat dit in het huidige economische klimaat niet direct mogelijk zal zijn. De VOV pleit daarom voor een gefaseerde afbouw van beide heffingen. Zolang het gemeentebestuur deze belastingen nog heft, dienen de opbrengsten ten goede te komen aan de voorzieningen die de toerist gebruikt. Het gemeentebestuur zal dit inzichtelijk moeten maken. VOV vindt toeristen- en forensenbelastingen niet gastvrij; de recreant levert via zijn bestedingen immers al een belangrijke bijdrage aan de lokale economie. De beide belastingen hebben een nadelig effect op het aantal toeristen en daarmee ook op de werkgelegenheid. De mensen die forensenbelasting betalen worden bovendien vaak ook al op andere manieren door het gemeentebestuur belast doordat zij over hun recreatiewoning ook al OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht betalen. Verkiezingsprogramma VOV Pagina 30

31 De VOV is van mening dat geleidelijke afschaffing van beide belastingsoorten niet mag leiden tot een verhoging van andere lasten (zoals bijvoorbeeld verhoging van de OZB). De VOV voorziet in het tekort door bijvoorbeeld de exploitatie van de zwembaden te verzelfstandigen. Tenslotte kost de uitvoering van de forensen- en toeristenbelasting erg veel tijd en geld waardoor de netto opbrengsten fors lager liggen dan de bruto (begrote) opbrengsten. - De toeristen- en forensenbelastingen geleidelijke afschaffen zonder dat dit leidt tot een verhoging van andere lasten (zoals bijvoorbeeld verhoging van de OZB). Kwijtschelding. Voor inwoners die niet in staat zijn bepaalde gemeentelijke belastingen te betalen, is kwijtschelding mogelijk. Dit is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, hondenbelasting en OZB. Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van de belastingplichtige. Het huidige kwijtscheldingsbeleid dient ook in de toekomst te worden voortgezet. De VOV pleit daarnaast voor kwijtschelding van gemeentelijke lasten voor kleine zelfstandige ondernemers. De wet maakt dit mogelijk, echter elk gemeentebestuur kan vrij beslissen of gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid. In Ommen bestaat deze mogelijkheid nog niet. Door het huidige economische klimaat hebben veel kleine ondernemers moeite het hoofd boven water te houden en een toenemend aantal ondernemers heeft een inkomen rond bijstandsniveau. Omdat de VOV zich ook wil inzetten voor een gezond ondernemersklimaat, wil het VOV deze groeiende groep tegemoet te komen door de kwijtscheldingsregeling te verruimen. Ondernemers die kunnen aantonen dat ze een inkomen hebben op bijstandsniveau kunnen hierdoor kwijtschelding vragen van lokale lasten voor het privéadres. - kwijtscheldingsbeleid ook in de toekomst voortzetten en daarnaast invoeren van beleid voor kwijtschelding van gemeentelijke lasten voor kleine zelfstandige ondernemers. Tijd voor andere politiek! Verkiezingsprogramma VOV Pagina 31

32 Kunt u zich vinden in de standpunten van de VOV? Sluit u bij ons aan en help mee Ommen vooruit te helpen! Voor uw vragen of facebook.nl/vovommen Verkiezingsprogramma VOV Pagina 32

BEGINSELMANIFEST VOLKSPARTIJ OMMEN VOORUIT VOV

BEGINSELMANIFEST VOLKSPARTIJ OMMEN VOORUIT VOV BEGINSELMANIFEST VOLKSPARTIJ OMMEN VOORUIT VOV Beginselen, uitgangspunten, organisatie en werkwijze van de VOV Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 17 december 2014. INLEIDING De VOV is in oktober

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA = 1 = BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA Registratienummer: 13UIT11428 (behoort bij nummer: 13INT03360 )- Uitvoeringsschema (Bijlage bij ontwerp omgevingsvisie Hellendoorn. Beleidsveld Project Thema s / beleidskader

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen 17 september 2014 Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning Eindrapport zienswijzen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Inhoud 1 Inleiding 6 2 Zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Bijlage 1 Resultaten en voortgang in één oogopslag. Legenda: Programma Burgerrelaties. Programma Openbare orde en veiligheid

Bijlage 1 Resultaten en voortgang in één oogopslag. Legenda: Programma Burgerrelaties. Programma Openbare orde en veiligheid Bijlage 1 Resultaten en voortgang in één oogopslag Legenda: Gerealiseerd Nog in uitvoering Niet gerealiseerd Doorlopend Programma Burgerrelaties Een visionaire, bindende, dienende en bescheiden bestuursstijl

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

KING Ondernemingspeiling

KING Ondernemingspeiling KING Ondernemingspeiling Vragenlijst versie december 0 Ondernemingspeiling op Waarstaatjegemeente.nl De vragen gaan over uw bedrijfslocatie in de gemeente XXX. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Kan de gemeente aantonen dat er wordt voldaan aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit?

Kan de gemeente aantonen dat er wordt voldaan aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit? Bijlage Vragenlijst Definitie Bestemmingsplan: Bestemmingsplan buitengebied Bunnik 2011 1 Op bladzijde 29 van het bestemmingsplan staat: Bij niet-agrarische bedrijven in het buitengebied en op verspreide

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Aanleiding Veel ondernemers in de land- en tuinbouw maken gebruik van tijdelijke arbeidsmigranten. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor een goede huisvesting

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015

Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Opbrengst Debat van Baarle 1 22 januari 2015 Doel en opbrengst Debat van Baarle De gemeente wil graag samen met bewoners en belangenvertegenwoordigers de toekomst van de gemeente creëren. In het eerste

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM VIGEREND BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN Het onderhavige bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma Laat Kerkrade weer opbloeien!

Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma Laat Kerkrade weer opbloeien! Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma 2014-2018 Laat Kerkrade weer opbloeien! Meer levendigheid, nieuwe evenementen en activiteiten Opkomen voor de zwaksten in onze samenleving met maatwerk

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging

BESTEMMINGSPLAN. Bestemmingsplan Agrarische Enclave. Uitnodiging BESTEMMINGSPLAN Bestemmingsplan Agrarische Enclave De gemeente Apeldoorn werkt aan de actualisering van bestemmingsplannen. Sommige bestemmingsplannen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor?

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor? THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Woonagenda op de Raadsavond Wonen (5 april) (25 april) Waar bouwen we: grotere kernen versus kleinere kernen; groen/groei kernen Keuze voor

Nadere informatie

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45

Ambtelijke samenvoeging: Briljant idee of slap compromis? VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 VNG congres 30 november 2015: 10.30-11.45 * Proces dat heeft geleid tot besluit Bollenstreek * Inrichtingsvragen en keuzes * Discussie * Afsluiting Bij handopsteken: Wie is voor een ambtelijke samenvoeging

Nadere informatie

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Registernummer: RR/ Onderwerp: Aankoop Dorpsstraat 8 (Chinees restaurant)

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Registernummer: RR/ Onderwerp: Aankoop Dorpsstraat 8 (Chinees restaurant) Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering: 22 april 2010 Nummer: 10/38 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Registernummer: RR/10-114 Onderwerp: Aankoop

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Gemeente Neerijnen Vertrekpunt In dit coalitieprogramma zijn de beleidsvoornemens van SGP, VVD, CDA en PvdA opgenomen voor de periode van 2014-2018. Het coalitieprogramma is een programma

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Betoog VOV Begroting 2017

Betoog VOV Begroting 2017 Betoog VOV Begroting 2017 (Eerste termijn in raadsvergadering 10 november 2016) Voorzitter, Bij de behandeling van de afronding Rotbrink en bij de behandeling van de kadernota heeft de VOV-fractie reeds

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Want doen we nu echt zoveel samen?

Want doen we nu echt zoveel samen? Dames en heren, Welkom in het DOEK en welkom in 2014. Dit welkom spreek ik uit namens de organisatoren van deze Ommer Nieuwjaarsreceptie; de Ondernemersvereniging Ommen, de Handelsvereniging Ommen, Koninklijke

Nadere informatie