Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaatstelling. BTC beheert haar projecten via verschillende verouderde softwarepakketten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaatstelling. BTC beheert haar projecten via verschillende verouderde softwarepakketten."

Transcriptie

1 Nota voor de kandidaten BXL OPDRACHT VOOR ONTWIKKELING, IMPLEMENTATIE EN ONDERHOUD VAN ERP-SOFTWARE VOOR ADMINISTRATIEF BEHEER, PLANNING EN OPVOLGING VAN DE ONTWIKKELINGSPROJECTEN VAN BTC Opdracht voor aanneming van diensten Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaatstelling I. VOORWERP VAN DE OPDRACHT I. 1. Aanbestedende dienst De aanbestedende dienst van deze overheidsopdracht is de Belgische Technische Coöperatie, naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, met maatschappelijke zetel in de Hoogstraat 147, 1000 Brussel (ondernemingsnummer , RPR Brussel). In toepassing van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie, heeft BTC de exclusieve bevoegdheid inzake de tenuitvoerlegging, binnen of buiten het grondgebied van België, van taken van openbare dienst op het vlak van de directe bilaterale samenwerking met de partnerlanden. Op verzoek van instellingen van openbaar nut kan BTC bovendien ook andere opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking uitvoeren en eigen acties ontwikkelen die bijdragen tot de realisatie van zijn doelstellingen. BTC beheert ongeveer 180 ontwikkelingsprojecten. Deze projecten worden beheerd door de zetel in Brussel en genieten de ondersteuning en opvolging van 17 vertegenwoordigingen in de partnerlanden van de Belgische Staat. I. Voorwerp van deze opdracht BTC beheert haar projecten via verschillende verouderde softwarepakketten. Deze opdracht heeft als doel de bestaande software te vervangen door een ERP-systeem "tool voor projectbeheer". Het implementeren van ERP zal in twee stappen gebeuren: 1) Een eerste testfase voor een tiental pilootprojecten; 2) In een tweede fase zal het systeem geïmplementeerd worden voor alle projecten. I.2.1 Algemene functionaliteiten die worden verwacht van ERP 1. Moet gebruikt kunnen worden op het centrale niveau (maatschappelijke zetel en landenkantoren) evenals op het gedecentraliseerde niveau, d.w.z. in ongeveer 200 ontwikkelingsprojecten verspreid over verschillende (18) landen in drie continenten; 2. De data die van de projecten en landenkantoren komen kunnen consolideren; 1

2 3. Informatie die vervat zit in de verschillende modules die opgelijst staan onder punt I.2.2 kunnen linken; 4. Meertalig zijn: Frans, Nederlands, Engels (Spaans optioneel); 5. Web-based met functie off-line / synchronisatie; d.w.z. dat de voornaamste gebruikers verscheidene internetgebruikers zijn die open standards gebruiken zonder enige owner plugins te behoeven. De mogelijkheid van een off-line werkmodus zal ook moeten voorgesteld worden; 6. Mogelijks op het project-, landen- of algemene niveau geparametreerd worden; 7. Ontwikkelings- en implementatiemethodologie: proof of concept / step-by-step. 8. Open architectuur, gebaseerd op open standards. I.2.1 Specifieke functionaliteiten die worden verwacht van ERP Overheidsopdrachten 1. Sleutelstappen creëren, overeenkomstig de behoeften (verschillende wetgeving, types overheidsopdrachten, ), voor de opvolging van het gunningsproces van de overheidsopdracht; 2. Een plan uitwerken voor de gunning van overheidsopdrachten; 3. De vooruitgang van het gunningsproces van de overheidsopdracht opvolgen in functie van de sleutelstappen; 4. De uivoering van de overheidsopdracht opvolgen; 5. Inventaris van aannemers en inschrijvers. Logistiek 1. Inventarissen organiseren en beheren; 2. Aankoopaanvragen, bestelbonnen en ontvangstbewijzen genereren en mogelijke verbanden voorzien tussen de verscheidene documenten; 3. Het beheer van leveranciers en de contracten; 4. Het stockbeheer organiseren, in het bijzonder de voertuigen beheren. Human Resources 1. Dynamisch beheer van de geïntegreerd (uitgebreide) databases van interne en externe personeelsmiddelen 2. Automatisering van de rekruteringsprocedures inclusief de administratieve stappen (mailing, cv online, poolbeheer, ) 3. De data van elke personeelsdossier registreren (ca personen): hoofdzetel, vertegenwoordigingen, projecten - internationaal en nationaal): beheer van salarissen (naleven van de verschillende nationale wetgevingen) en van de legale/extralegale voordelen beheer van de functieomschrijvingen, competenties, loopbaan, mobiliteit, opleidingen, (ontwikkelcirkels) beheer van de afwezigheden beheer van zendingen/verplaatsingen financieel beheer van de personeelsmiddelen 4. Registreren van tijdsbesteding (time sheet allocation); 5. HR Analytics; 5. Workforce planning / organogram 2

3 Boekhouding 1. In zijn functionaliteiten in staat alles te doen wat een klassieke boekhoudkundig software pakket inhoudt; 2. In staat zijn een analytische boekhouding te voeren (minimum 10 assen). Deze module moet een parametreerbare interface bevatten voor valideringsbehoeften; 3. In staat een ander boekhoudkundig pakket (bijvoorbeeld het boekhoudkundig pakket van de donor) te linken met het boekhoudkundig pakket van de organisatie (BTC); 4. Valuta beheren: De tool moet het beheer van de wissel tussen gebruikte valuta en valuta van de organisatie (Euro) mogelijk maken; 5. Een 'matching' ('lettrage') van de algemene boekhouding, de klanten en de leveranciers bevatten; 6. Toelaten de Belgische fiscale verplichtingen na te leven. Budgetbeheer 1. Aanmaken en vergelijken van verscheidene opeenvolgende versies van budgetten per kostencentrum; 2. Budgetstructuren parametreren (met totalen en subtotalen); 3. De uitgaven per periode (maand, trimester, jaar) plannen; 4. Het budget opvolgen (budget vs uitgaven/ verplichtingen, budget vs gemaakte en geplande uitgaven); 5. De verplichtingen beheren. Projectbeheer 1. De basisgegevens van elk project registreren; 2. Overeenkomstig de noden sleutelstappen aanmaken om de projectcyclus op te volgen; 3. Aanmaken van boordtabellen; 4. Beheren van veranderingen, uitzonderingen en marges evenals de beslissing en argumenten die ertoe leidden door aandacht te schenken aan het evenwicht tussen verandering en beheersing evenals aan de impact op de uitvoering; 5.Tabellen met de directe en indirecte verantwoordelijkheden van de verschillende leden van projeten/programma's. Opvolgen van resultaten 1. In staat een matrix aan te maken voor de opvolging van de resultaten: Y-as van de matrix: voor elk niveau van de "Outputs (n) - Outcome (1) - Impact (1)"- resultatenketen, zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve indicatoren registreren; X-as van de matrix: voor elke indicator van de Y-as de verschillende waarden "Basiswaarden (1) - intermediaire waarden (n) eindwaarden(1)" evenals ander informatie (dataverzamelmethode, verantwoordelijke, enz.) registreren; 2. In staat verschillende versies van de matrix aan te maken en te consulteren; 3. In staat een maximale afwijking (feitelijke waarde vs geplande waarde) te bepalen, door overschrijdende waarden visueel te tonen op een hoger niveau (activiteiten); 4. In staat om de waarden van de indicatoren om te zetten in een voortgangsratio. 3

4 Operationele planning en opvolging 1. In staat de activiteiten te plannen en op te volgen door beide te linken (visualisatiesysteem in geval de kloof tussen planning en realisatie oploopt); 2. In staat activiteiten evenals lagere niveaus (subactiviteiten) te schrappen, toe te voegen en te vervangen. Risicomanagement 1. In staat geïdentificeerde risico's voor het project te registreren en dit op elk niveau van de resultatenketen (outputs, outcome, impact); 2. In staat prioriteit te geven aan risico's op basis van de waarschijnlijkheid van optreden en van de impact; 3. In staat verschillende versies van eenzelfde risico aan te maken en te consulteren; 4. In staat acties te verbinden met de risico's en hun uitvoering op te volgen. Verslaggeving en documenten 1. Flexibiliteit in de aanmaak van rapporten; 2. Duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de beschikbare rapporten; 3. Een import - exporttool voor de content (in staat om "diensten" aan te maken, automatisch) (integratie); 4. Mogelijkheid om documenten te downloaden; 5. Functie om automatisch beschikbare informatie te hergebruiken in het systeem (reusability/information blocks). Veiligheid en Interne Controle 1. In staat rollen te definiëren en er toegangsrechten aan te koppelen (parametreren van specifieke gebruikers aan onze activiteiten); 2. Controles en waarschuwingen voorzien om foute coderingen te vermijden; 3. Geautomatiseerde interne controlemaatregelen voorzien (b.v. budgetoverschrijding); 4. In staat tot een 'audit trail'; 5. Beveiliging en backup van data. II. COMMENTAAR BIJ DE GUNNINGSPROCEDURE Onderhavige opdracht voor de aanneming van diensten wordt gegund bij onderhandelingsprocedure met bekendmaking (zie artikel 17, 3, 4 van de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten). De keuze van deze procedure wordt bepaald door het feit dat de aard van de dienst van die aard is dat de specificaties van de opdracht niet voldoende nauwkeurig kunnen bepaald worden om de opdracht volgens de procedure van aanbesteding of offerteaanvraag te gunnen. Inderdaad, gezien de complexiteit van de opdracht die dient gerealiseerd en de diversiteit aan functionaliteiten die dienen geleverd te worden, verwacht BTC dat de mededinging tussen de inschrijvers ruimte biedt voor een reflectieve benadering van de implementatie van de ERPfunctionaliteiten die dienen ontwikkeld en ingevoerd te worden, en dit zowel ten aanzien van de context als ten aanzien van het specifieke karakter van BTC. De gunningsprocedure verloopt in drie fases: 1) Selectie van de kandidaten 4

5 Tijdens deze eerste fase zal BTC de door de kandidaten ingediende dossiers analyseren en ze vergelijken met de kwalitatieve selectiecriteria. De kwalitatieve selectiecriteria hebben betrekking op de persoonlijke situatie en de financiële capaciteit en technische bekwaamheid van de kandidaten (zie punt III infra). Er wordt een informatiesessie aangaande de selectiefase van kandidaten voorzien om het risico op formeel onregelmatige kandidaatstellingen te beperken (zie punt V infra). Elke kandidaat die niet wordt geselecteerd zal binnen een redelijke termijn een gedetailleerde onderbouwde beslissing ontvangen die de redenen voor niet-selectie vermeldt. 2) Verzending van het bijzonder bestek naar de geselecteerde kandidaten en ontvangst van de offertes In een twee fase zal BTC minstens drie en maximum vijf geselecteerde kandidaten uitnodigen om een een offerte in te dienen op basis van het bijzonder bestek dat BTC hen hiertoe heeft bezorgd. Het bijzonder bestek dient de gunningscriteria te vermelden. Tijdens deze fase kunnen de kandidaten die gevraagd werden een offerte in te dienen schriftelijk vragen stellen aan BTC en suggesties of opmerkingen formuleren aangaande het bijzonder bestek maken. In voorkomend geval zal BTC een document opstellen waarin de vermelde vragen, suggesties of bemerkingen over het bijzonder bestek zullen verzameld zijn en beantwoord worden en BTC zal dit naar de kandidaten die gevraagd werden een offerte in te dienen opsturen. 3) Onderhandelingen BTC behoudt het recht, tijdens de derde fase, onderhandelingen te voeren met een of meerdere inschrijvers, aangaande clausules in het bijzonder bestek en/of aangaand hun offertes. Na analyse van de offertes in vergelijking met de gunningscriteria die vastgesteld zijn in het bijzonder bestek en, indien nodig, na onderhandeling, krijgen de niet weerhouden inschrijvers binnen een redelijke termijn een gedetailleerde, onderbouwde beslissing met de redenen voor nietselectie. Na verloop van een eventuele wachtperiode (standstill), wordt de overheidsopdracht gegund door de kennisgeving van de toewijzingsbeslissing aan de inschrijver met de offerte die als meest voordelige wordt beschouwd op grond van de gunningscriteria. III. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA Indien twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen voor onderhavige opdracht samenwerken, dienen zij aan hun kandidaatdossier de overeenkomst van deze tijdelijke vereniging en/of uitbesteding toe te voegen met vermelding van de verschillende betrokkenen partners. Indien de overeenkomst(en) van tijdelijke vereniging en/of van uitbesteding zijn toegevoegd aan het kandidaatdossier, kunnen de vereisten aangaande de financiële capaciteit en de technische bekwaamheid bewezen worden door een of meerdere partner(s) of onderaannemer(s) van de kandidaat. III. 1. Persoonlijke situatie van de kandidaat (Art. 69 KB 8 januari 1996) Elke partner van de kandidaat moet voldoen aan de voorwaarden aangaande de persoonlijke situatie. De uitsluiting van een van de partners maakt de hele kandidaatstelling zonder waarde. Impliciete verklaring op eer Door het feit zelf van deelname aan deze procedure verklaart de kandidaat, evenals zijn eventuele partners, dat zij zich niet bevinden in een van de situaties van uitsluiting bedoeld in artikel 69 1, 1-4 en 2, 1-6 van het KB van 8 januari

6 Controle door BTC van de persoonlijke situatie van de kandidaten BTC zal de juistheid van de impliciete verklaring op eer voor de kandidaten die zijn geselecteerd. Daartoe zal BTC aan de betrokken kandidaten vragen om zo snel mogelijk en binnen de gestelde termijn informatie of documenten te bezorgen die toestaan hun persoonlijke situatie na te gaan, en dit voor er enige beslissing is genomen omtrent de selectie. De informatie of de documenten die BTC in staat stellen om de persoonlijke situatie van kandidaten en, indien van toepassing, hun partners, na te gaan, zullen door BTC zelf elektronisch opgevraagd worden bij de databeheerders indien die data op die wijze kostenloos kunnen opgevraagd worden. Gevolgen van het onderzoek Een kandidaat kan uitgesloten worden van de gunningsprocedure van de overheidsopdracht indien tijdens deze controle zou blijken dat de verklaring op eer niet overeenstemt met de persoonlijke situatie, of in voorkomend geval die van een van zijn partners, op de uiterste datum van ontvangst van de offertes. Een regularisatie achteraf is hoe dan ook niet mogelijk. Uitsluiting is ook mogelijk indien in de loop van de procedure zou blijken dat de persoonlijke situatie van de kandidaat, of, in voorkomend geval, een van zij partners, niet meer overeenstemt met de verklaring op eer. Aangaande het bewijs dat de kandidaten hun verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid dienen kandidaten of, in voorkomend geval, hun partners die personeel tewerkstellen dat onderworpen is de regelgeving inzake de Belgische sociale zekerheid geen RSZattest toe te voegen aan hun offerte. Hun situatie wordt direct gecontroleerd door BTC. Buitenlandse kandidaten en hun eventuele partners die personeel tewerkstellen dat niet is onderworpen aan de regelgeving inzake Belgische sociale zekerheid dienen bij hun offerte het bewijs te voegen dat zijn hun verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepaling van het land waar zij gevestigd zijn. II.2. Financiële capaciteit (Art. 70 KB 8 januari 1996) De kandidaat voegt bij zijn kandidaatdossier een verklaring op eer met vermelding dat zijn omzet voor de drie jaar die voorafgaan aan deze publicatie boven btw inbegrepen ligt. Indien er niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, wordt de kandidaat niet geselecteerd. II.3. Technische bekwaamheid (Art. 71 KB 8 januari 1996) Enkel kandidaten die beantwoorden aan de vereisten aangaande de persoonlijke en financiële situatie (punt III.1 en III.2 supra) worden onderworpen aan de analyse van de technische bekwaamheid. Twee referenties De kandidaat voegt bij zijn kandidaatdossier een presentatienota aangaande twee referenties van projecten aangaande ontwikkeling en uitvoering van een ERP. Deze nota mag niet langer zijn dan drie A4-pagina's voor elke referentie. A) Minimale vereisten inzake de voorgestelde referenties Elk van beide referenties moet betrekking hebben tot de ontwikkeling en implementatie van een ERP-beheerstool die tijdens de laatste drie jaar voorafgaand aan deze publicatie werden gerealiseerd. D.w.z. dat het project waarnaar wordt gerefereerd op het ogenblik dat het kandidaatdossier wordt voorgelegd volledig moet geïmplementeerd zijn. Elk van beide referenties moet betrekking hebben op een bedrag van minstens zbtw. Elk van de referenties moet betrekking hebben op een project met volgende minimale vereisten: Geïntegreerd beheer van een centrale eenheid en van gedecentraliseerde eenheden; 6

7 In staat data afkomstig van gecentraliseerde niveaus te consolideren op het centrale niveau; In staat informatie uit verschillende functionele modules te linken; Meertalig; Voornamelijk web-based met functie off-line / synchronisatie; Laat parametrage toe op verschillende niveaus (hoofdzetel, gedecentraliseerde eenheden, projecten, ); Met een ontwikkelings- en implementatiemethodologie: proof of concept / step-by-step. Laat gebruik van open standards toe. B) Inhoud van de presentatienota voor elk van beide referenties (maximum 3 pagina's A4 per referentie) 1. De nota behelst een beschrijving van het project dat als referentie wordt gebruikt evenals van wat er op het spel stond, van de beperkingen, de belangrijkste technische keuzes die werden gemaakt en van de bereikte resultaten op het gebied van ontwikkeling en implementatie van de betrokken ERP; 2. De nota van de kandidaat dient elk van de minimale vereisten vermeld onder punt A) supra, punt per punt, te overlopen en aan te tonen dat elk van deze vereisten wel degelijk werd geïmplementeerd in het betrokken project. 3. De nota zal een uitleg bieden over de relevantie van de keuze van de gekozen referentie aangaande de doelstelling van BTC voor onderhavige overheidsopdracht. Deze uitleg zal aangeven waarom de technische keuzes die werden gemaakt in het kader van het project dat als referentie werd gekozen vergelijkingen vertoont met deze die zouden kunnen gemaakt worden in het kader van de ontwikkeling en implementatie van een ERP-tool voor BTC. C) Evaluatiemethode van de referenties BTC zal de kwaliteit van de presentatienota's van de referenties van de kandidaten evalueren in functie van de drie aspecten gevraagd onder punt B) supra. Er zal een score op 50 worden toegekend door BTC voor elk van de twee voorgestelde referenties om een totale score op 100 te verkrijgen voor beide referenties. D) Consequenties voor de evaluatie van de referenties De kandidaten die beantwoorden aan de selectiecriteria voor de persoonlijke en financiële situatie zullen geklasseerd worden in functie van de scores die zijn toegekend door BTC voor de presentatienota van beide referenties. IV. SELECTIE VAN DE KANDIDATEN EN VERZENDEN VAN HET BIJZONDER BESTEK BTC zal minstens de drie beste geklasseerde kandidaten selecteren en maximum de vijf best geklasseerde kandidaten en hen uitnodigen om een offerte in te dienen op basis van het bijzonder bestek dat hen met dit doel zal toegestuurd worden. De niet-geselecteerde kandidaten zullen binnen een redelijker termijn een gedetailleerde gedetailleerde onderbouwde beslissing ontvangen met de redenen voor niet-selectie. V. INFORMATIESESSIE Er wordt een informatiesessie gepland over de selectiefase voor kandidaten op de hoofdzetel van BTC, Hoogstraat 147 te 1000 Brussel, op om 10h00. Deze vergadering zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de voorziene selectieregels voor deze opdracht om het risico op formeel onregelmatige kandidaatstellingen te 7

8 beperken. Ondernemers die wensen deel te nemen aan deze informatiesessie moeten zich ten laatste op per inschrijven bij Cédric DE BUEGER op het adres VI. DEADLINE EN WIJZE VAN KANDIDAATSTELLING Kandidaatstellingen worden ofwel per post verzonden, ofwel ingediend op de kantoren van BTC, Hoogstraat 147 te 1000 Brussel. Ze dienen ingediend te zijn ten laatse op om 10u00. Een kandidaatstelling wordt in twee exemplaren opgesteld (een origineel en een kopie) en ingediend in twee afzonderlijke gesloten omslagen ter attentie van dhr Cédric DE BUEGER met volgende vermelding op de omslag: Kandidaatstelling Opdracht voor de aanneming van diensten Bxl 1278: Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van ERP voor de projecten van BTC - "ORIGINEEL" of "KOPIE" evenals de contactgegevens van de kandidaat. VII. GOEDKEURING VAN HET KANDIDAATDOSSIER De kandidaatstelling dient samengesteld als volgt: Het getekend identificatieformulier van de kandidaat in bijlage bij deze kandidatennota; Indien twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen voor onderhavige opdracht samenwerken, dienen zij aan hun kandidaatdossier de overeenkomst van deze tijdelijke vereniging en/of uitbesteding toe te voegen met vermelding van de verschillende betrokkenen partners. Indien de inschrijver een rechtspersoon is met rechtspersoonlijkheid, dienen de documenten die de handtekeningbevoegdheid aantonen van de inschrijver(s) toegevoegd te worden (m.n. de statuten van de onderneming en het uittreksel van het Belgisch Staatsblad dat de handtekeningbevoegdheid aantoont). Indien de ondertekenaar handelt op basis van een mandaat, moet de volmacht tevens toegevoegd worden. In dat geval dient duidelijk te blijken uit de statuten en het uittreksel dat de mandataris beschikt over de nodige delegatie bevoegdheden. De verklaring op eer waaruit blijkt dat de totale omzet van de kandidaat voor de drie jaar die voorafgaan aan deze publicatie boven btw inbegrepen ligt; Een presentatienota van twee referentieprojecten voor ERP-ontwikkeling en -implementatie (maximum drie A4-pagina's per referentieproject); Voor buitenlandse kandidaten die personeel tewerkstellen, het bewijs dat zij hun verplichtingen vervullen overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het land waar zij gevestigd zijn. VIII. INDIENINGSTERMIJN VAN DE INFORMATIEAANVRAGEN Tot en met kunnen de kandidaten hun opmerkingen of vragen over deze nota sturen naar het volgende adres Als dat nodig blijkt, zal BTC al deze vragen verzamelen en er een antwoord op geven door een rechtzetting te publiceren via de officiële kanalen 8

9 BIJLAGE IDENTIFICATIEFORMULIER VAN DE KANDIDAAT VOOR DE OPDRACHT VOOR ONTWIKKELING, IMPLEMENTATIE EN ONDERHOUD VAN ERP-SOFTWARE VOOR ADMINISTRATIEF BEHEER, PLANNING EN OPVOLGING VAN DE ONTWIKKELINGSPROJECTEN VAN BTC (BXL 1278) Opdracht voor aanneming van diensten door onderhandelingsprocedure met bekendmaking Firmanaam: Rechtsvorm: Maatschappelijke zetel (adres): Vertegenwoordigd door ondergetekende Naam, voornaam: Hoedanigheid: Contactpersoon: Telefoonnummer: Faxnummer: RSZ-inschrijvingsnummer of equivalent: Ondernemingsnummer: Rekeningnummer voor de betalingen: Financiële instelling: Op naam van: Gedaan te., op. Handtekening/naam: 9

BXL 1434 Implementatie van een enterprise transactioneel systeem

BXL 1434 Implementatie van een enterprise transactioneel systeem BXL 1434 Implementatie van een enterprise transactioneel systeem INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 13.08.2013 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 19/11/2012 - BDA nummer: 2012-527174 Standaardformulier 2 - NL het gecombineerd presenteren van data uit ArcGis software en Cognos Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers EUROPESE COMMISSIE Een zakelijke kans voor u Title 01 Text I N H O U D S O P G A V E Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie