Accountancyfiscaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accountancyfiscaliteit"

Transcriptie

1 accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte opleiding. Cijfers staan hier voorop. Je verwerft op een boeiende manier inzicht in al de relevante aspecten van het financieel ondernemen. Daardoor zal je na je opleiding in staat zijn om heel zelfstandig te kunnen functioneren. Of je nu de financiële steunpilaar wordt van het management in één of andere onderneming, dan wel als je kiest om zelfstandig verantwoordelijkheid op te nemen: met je up-to-date inzicht in planning en beleid op financieel vlak heb je gegarandeerd de beste carrièrekansen. Opbouw De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit bestaat uit twee grote pijlers: Accountancy In dit luik ga je voluit in algemeen boekhouden en vennootschapsboekhouden en de regelgeving rond die topics, ook internationaal. Daarnaast leer je de knepen en technieken van financieel management en management accounting. Je raakt vertrouwd met zowel financiële analyse en consolidatie als controle. Gaandeweg leer je boekhoudkundige gegevens registreren, interpreteren maar ook inzetten als strategische tool. En je kan natuurlijk die gegevens vlot aanwenden om jaarrekeningen op te stellen, te controleren en te analyseren. En gaandeweg krijg je ook klaar inzicht in de gegevensverwerkende processen binnen de onderneming en leer je zelfs met geïntegreerde bedrijfssoftware werken (Enterprise Resource Planning of ERP-systeem). Fiscaliteit Natuurlijk is het fiscale luik, als link met de boekhouding, onmisbaar. Daarom staan btw, personen- en vennootschapsbelasting als top genoteerd. Je leert echt begrijpen en concreet 6 toepassen zodat je bijvoorbeeld fiscale aangiftes optimaal kan invullen. En je kan ook waardevol advies verstrekken over welke strategie de meest aangewezen is en waarom. Inzake successie- en vermogensplanning kan je verstandig adviseren. Daarnaast raak je ook wegwijs in regionale, maar ook in internationale fiscale materies. Als ondersteuning voor je accountancy en fiscale vorming verwerf je bovendien een degelijke juridische vorming (burgerlijk en handelsrecht, vennootschapsrecht en sociale wetgeving) en is er vanaf het eerste jaar aandacht voor onderzoeksvaardigheden en communicatievaardigheden (Nederlands, Frans en Engels). En hoe je later optimaal in een real life setting kan functioneren, leer je het best door de knowhow uit de verschillende vakken om te zetten in de praktijk. Door inzicht en redeneren een probleem op de verstandigste manier oplossen: dat is de uitdaging. Tijdens je opleiding werk je dan ook mee aan verschillende projecten en casestudies. Hiervoor zal je al je verworven kennis en vaardigheden moeten samenbrengen en integreren. Belangrijk in onze beroepsrealiteit is daarnaast het principe van levenslang leren. Als student accountancy-fiscaliteit moet je dan ook beseffen dat in het werkveld voortdurende bijscholing vereist wordt om in de snel wijzigende fiscale en juridische materies bij te blijven. Onze opleiding is er dan ook op gericht om jou de attitude van levenslang leren bij te brengen. In die zin zijn projectwerk, teamwerk en zelfstandig leren essentieel. Stage Stage vormt samen met de bachelorproef het sluitstuk van de opleiding accountancy-fiscaliteit. In het tweede semester van het laatste jaar ga je intensief meedraaien in het bedrijfsleven zelf. Zo ga je effectief deel uitmaken van de beroepspraktijk van de boekhouder, de fiscalist, de accountant, de belastingconsulent,... naargelang je eigen interesses, talenten en carrièreperspectief.

2 Bedrijfsmanagement 1 2 Accountancy-fiscaliteit opleidingsonderdelen semester uren per week studiepunten totaal 60 Basisboekhouden en documenten I Strategisch management (keuze Nederlands/Engels) Communicatie- en onderzoeksvaardigheden Economie Algemeen, burgerlijk en handelsrecht 1 6 partim Algemeen en burgerlijk recht 1 3 partim Handelsrecht 1 3 Frans Engels Basisboekhouden en documenten II Btw en casestudies I Personenbelasting I Sociale wetgeving Bedrijfseconomische informatieverwerking Beroepsgericht Frans I Beroepsgericht Engels I Projecten I partim Projecten I strategisch management 1 2 partim Projecten I boekhouden 2 2 partim Competentie- en talentmanagement I opleidingsonderdelen semester uren per week studiepunten totaal 60 Algemeen en vennootschapsboekhouden I Boekhoudrecht en financiële analyse partim Boekhoudrecht 1 3 partim Financiële analyse 1 2 Vennootschapsrecht Btw en casestudies II Personenbelasting II en procedures Algemeen en vennootschapsboekhouden II Bedrijfsprocessen en software partim ERP 2 3 partim Boekhoudpakketten 2 2 Management accounting Financieel management partim Financieel beheer 2 3 partim Budgettering 2 2 International accounting Projecten II Partim Projecten II partim Competentie-en talentmanagement II Internationalisering: Engels II Frans II: Projet international De meest recente versies van de lestabellen vind je op accountancy-fiscaliteit: opleidingstabel

3 accountancy-fiscaliteit: opleidingstabel 3 opleidingsonderdelen semester uren per week studiepunten totaal 60 Externe rapportering Vennootschapsbelasting Controleleer en deontologie Beroepsgericht Frans en Engels III 1 4 Partim Beroepsgericht Frans III Partim Beroepsgericht Engels III Successie- en vermogensplanning Lokale, regionale en internationale fiscaliteit Stage 2 werkveld 13 Bachelorproef werkveld 11 Update en voorbereiding op het beroep project 4 Keuzepakket: 1 opleidingsonderdeel te kiezen Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 1 of 2 3 Studium Generale 1 of 2 3 Uitdieping IFRS Boekhouden voor de overheid Voortgezette ICT II (Nederlands/Engels) De meest recente versies van de lestabellen vind je op werk 8

4 Bedrijfsmanagement Inhoud opleidingsonderdelen Basisboekhouden en documenten Je wordt vertrouwd met de documenten waarmee een onderneming geconfronteerd wordt. Je verwerft een goed inzicht in de wettelijke bepalingen, de gebruikte terminologie en de wijze waarop de documenten worden opgesteld. Vervolgens leer je op welke wijze de documenten die tot stand komen bij de voornaamste ondernemingsgebeurtenissen boekhoudkundig worden verwerkt. Je maakt kennis met de boekhoudprincipes, waarderingsregels en de boekhoudtechniek. Je krijgt een elementair inzicht in de jaarrekening en de wijze waarop deze tot stand komt. Algemeen en vennootschapsboekhouden en externe rapportering Je bestudeert in het tweede en derde jaar de boekhoudkundige verwerking van alle ondernemingsgebeurtenissen. Elke post van het actief en het passief wordt grondig geanalyseerd. In het opleidingsonderdeel externe rapportering ligt de focus op de impact op de jaarrekening van elke ondernemingsgebeurtenis. Boekhoudrecht en financiële analyse Je verwerft inzicht in het boekhoudrecht en de boekhoudnormen en -principes. Je hebt een goed inzicht in de jaarrekening en je leert aan de hand van financiële kengetallen de financiële gezondheid van een onderneming beoordelen. Ook de vermogensstromen en kasstromen leer je analyseren en interpreteren om daaruit conclusies en prospecties voor de toekomstige financiële situatie af te leiden. Managementaccounting Je leert werken met de bedrijfsinterne of analytische boekhouding en krijgt inzicht in de diverse aspecten van de kostprijsberekening. Controleleer en deontologie Je maakt kennis met interne en externe controle: de controle- en neerleggingsverplichtingen, de auditstrategie, de opbouw van een intern controlesysteem, de algemeen aanvaarde controlenormen, materiality en audit risk, procedures, aanleggen van een controledossier, controlewerkzaamheden en -verslag, de beroepsreglementering en deontologie. International accounting De bedrijfsomgeving wordt internationaler. Daarom is een inzicht in de basisprincipes van de internationale boekhoudstandaarden (IFRS) onontbeerlijk. Ondernemingen gaan ook steeds vaker samenwerken en deel uitmaken van een groter geheel. Inzicht in de groepsjaarrekening of consolidatie is belangrijk om een beeld te krijgen van de financiële situatie van de groep. Fiscaliteit Btw en casestudies Je verwerft een grondig inzicht in de btw-regelgeving en je leert concrete en actuele btw-problemen onderkennen en oplossen. Je krijgt inzicht in de herzieningen, teruggaaf, de jaarlijkse opgave van de afnemers belastingplichtige, de intracommunautaire handelingen, de gemengde belastingplichtige en de bijzondere stelsels. Personenbelasting en procedures Je raakt vertrouwd met de begrippen belastingplichtige, belastbare inkomsten, voorheffingen en voorafbetalingen, aftrekken die in mindering komen van het totale netto-inkomen en uitgaven die recht geven op een belastingvermindering. Je leert de aangifte invullen en de belasting berekenen, zowel met als zonder fiscale software. Ook fiscale procedures komen aan bod. Vennootschapsbelasting Je bestudeert de vennootschapsbelasting, je leert het aangifteformulier invullen en de vennootschapsbelasting berekenen met en zonder fiscale software. Successie- en vermogensplanning Het adviseren van klanten is een belangrijke taak van de afgestudeerde accountancy-fiscaliteit. Je krijgt inzicht in de bestaande reglementering over de registratie en successierechten en toepassing van deze rechten. Je leert de verschillende technieken tot optimalisering van vermogen voorstellen en je gaat op zoek naar fiscaal gunstige oplossingen inzake vermogensplanning. Lokale, regionale en internationale fiscaliteit Je krijgt een elementair inzicht in de lokale, regionale en internationale belastingen. accountancy-fiscaliteit: opleidingsonderdelen

5 accountancy-fiscaliteit: opleidingsonderdelen Juridische vorming Algemeen, burgerlijk en handelsrecht Je verwerft inzicht om onze sterk juridisch onderbouwde maatschappij te begrijpen. Je leert de belangrijkste principes van de juridisch voorgeschreven gedragsregels kennen en het praktische nut ervan inzien. Je leert de juridische aspecten van een situatie niet alleen herkennen en analyseren, maar ook elementaire juridische vraagstukken oplossen. We bespreken personen- en familierecht, zakenrecht en zekerheden, verbintenissenrecht, bijzondere contracten, erfrecht en schenkingen. Het deel handelsrecht betreft handelaars en handelsdaden, handelsverbintenissen, handelsrechtbanken, handelsfonds, overeenkomsten met handelstussenpersonen, recht over ondernemingen in moeilijkheden, wet marktpraktijken en consumentenbescherming,... Sociale wetgeving Je verwerft inzicht in het individuele en collectieve arbeidsrecht, de arbeidsregelgeving en de complexe wetgeving inzake sociale zekerheid. Vennootschapsrecht Je leert de vennootschapsvormen kennen, leert juridische informatie efficiënt opzoeken en het Wetboek van Vennootschappen gebruiken. Economie en management Economie Een student bedrijfsmanagement moet een minimale economische kennis hebben en moet een brug kunnen slaan tussen de economische theorie en de realiteit. In dit opleidingonderdeel leer je economische informatie (over macro-economische grootheden zoals bbp, bnp, nationaal inkomen, inflatie, economische groei,...) opsporen, selecteren, structureren en analyseren. Strategisch management In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de basisprincipes van strategisch management in een onderneming. Je bestudeert hoe ondernemingen hun doelen op lange termijn effectief en efficiënt kunnen realiseren en je leert de verschillende componenten van een ondernemingsplan kennen, het fundament van elke onderneming. Financieel management Je leert accuraat praktijkgerichte financieringsvraagstukken op te lossen. Kasplanning, investeringsanalyse, waardebepaling, financieringsvormen, optimale kapitaalstructuur en budgettering zijn voorbeelden van items die uitgebreid aan bod komen. Taal, communicatie en onderzoeksvaardigheden Frans en Engels Het eerste semester van het eerste jaar vormt de schakel tussen wat je leerde in het secundair onderwijs en de beroepsgerichte competenties die in het tweede semester en de verdere jaren zullen worden uitgebouwd. Je leert en oefent economische en commerciële woordenschat aan de hand van teksten of woordenlijsten over thema s die aan het beroepsveld gelinkt zijn. Er is aandacht voor vaardigheidsoefeningen en herhaling van de spraakkunst met extra oefeningen rond de knelpunten. In het tweede semester komt de klemtoon meer te liggen op de toepassing in een beroepsgerichte context. In het tweede en derde jaar verwerf je de vakterminologie in het Frans en het Engels en leer je ermee aan de slag te gaan in een (internationale) beroepscontext. In het tweede jaar krijg je via een internationaal project ruime mogelijkheden om je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid te oefenen. Communicatie- en onderzoeksvaardigheden Je leert een probleem definiëren en vertalen in relevante onderzoeksvragen, gericht op zoek gaan naar relevante informatie en daarvoor de juiste bronnen raadplegen. Je krijgt inzicht in de wijze waarop je informatie verwerkt en past daarbij de basisprincipes van de beschrijvende statistiek toe. Je leert conclusies trekken en formuleren uit je onderzoek en deze inhoudelijk en taalkundig correct rapporteren. 10

6 Bedrijfsmanagement ICT Bedrijfseconomische informatieverwerking In dit opleidingsonderdeel leer je zowel Word als Excel snel en vakkundig te gebruiken in beroepsgerichte toepassingen. Ook toepassingen inzake enkelvoudige en samengestelde intrest en disconto, annuïteiten, investeringen, leningen en hun aflossing, komen aan bod. Bedrijfsprocessen en software Je leert werken met courante boekhoudpakketten en je moet op de hoogte zijn van de recente geïntegreerde softwarepakketten op vlak van bedrijfsbeheer. Daarom leer je ook werken met ERP-software. ERP staat voor Enterprise Resource Planning en duidt op het efficiënt organiseren en inzetten van middelen zijnde mensen, machines, financiën en dergelijke. Projecten en bachelorproef In de opleiding krijg je via projecten veel gelegenheden om je kennis en vaardigheden uit verschillende domeinen te integreren en in reële praktijkcases toe te passen. Daarbij toon je dat je creatief en probleemoplossend kan denken. De bachelorproef is in dat opzicht de ultieme gelegenheid om te tonen hoe je alle kennis en inzichten uit het domein van de accountancy en fiscaliteit kritisch kan evalueren en combineren in integrale gevallenstudies. Keuzepakket Afhankelijk van je eigen interesses kies je één opleidingsonderdeel uit het keuzepakket boekhouden voor de overheid of uitdieping IFRS. Je kunt ook een opleidingsonderdeel uit de schakelprogramma s naar de master volgen. Getuigenissen Wladimir Vanderbauwede Manager accountancy & accountant-belastingconsulent bij HLB SEFICO "Met voldoening kijk ik terug naar mijn opleiding Accountancy-fiscaliteit aan de HoGent. De opleiding bezorgde mij de basis en de kans verder te groeien en een professionele carrière uit te bouwen. Er wordt lesgegeven op hoog niveau waar kwaliteit, begeleiding en verantwoordelijkheid centraal staan. Ook andere facetten worden niet vergeten. Zo worden de talen praktisch aangebracht. Dit heeft me vast en zeker geholpen om grensoverschrijdende opdrachten tot een goed einde te brengen. Direct na mijn opleiding begon ik te werken als junior accountant bij HLB SEFICO. Door het feit dat in mijn vooropleiding veel aandacht werd besteed aan toegepaste accountancy en fiscaliteit, lag het pad met doorgroeimogelijkheden open binnen onze groep. Direct na het afstuderen, heb ik deelgenomen aan het toelatingsexamen bij het IAB. Na drie jaar stage, tussentijdse examens en het bekwaamheidsexamen heb ik in 2010 de eed afgelegd als extern accountant belastingconsulent. Mede dankzij mijn opleiding, slaagde ik erin om het in vijf jaar van pas afgestudeerde tot accountant belastingconsulent te brengen." accountancy-fiscaliteit: opleidingsonderdelen

7 Afgestudeerd. En nu? accountancy-fiscaliteit: afgestudeerd en nu? Verder studeren Ook als je al een diploma hoger onderwijs op zak hebt, kan je overwegen om een extra opleiding te volgen. Continu bijscholen en specialiseren is immers een must, ook voor hogeropgeleiden. De HoGent biedt je tientallen mogelijkheden om je competenties te verbreden of zelfs een volledig nieuwe weg in te slaan. We bieden postgraduaten, bachelor-na-bacheloropleidingen, en een hele resem navormingen aan. Zo kan je aan onze faculteit kiezen voor de BanaBa Toegepaste fiscaliteit. Je kan deze opleiding volgen in voltijds dagonderwijs of via afstandsleren. De opleiding is uitgesproken praktijkgericht en leidt je op tot een fiscaal expert. Verschillende accountants- en fiscale kantoren leveren directe input via gastcolleges, vaardigheidstrainingen, workshops, coaching van stages etc... Deze intensieve interactie waarborgt de actualiteit en de relevantie van de vakinhouden en garandeert een stimulerend contact tussen student en praktijk. Zo verhoog je je kans op een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt. Aan het werk Je kan als werknemer aan de slag in accountantsbureaus of fiscaal advieskantoren. Maar vergeet niet dat daarnaast ook alle types ondernemingen en organisaties in alle sectoren tot de mogelijkheden behoren. Simpel: overal waar een boekhouding en een financieel beleid gevoerd worden, daar kan jij je aanbieden. Dus ook de openbare sector en alle administraties op gemeentelijk, provinciaal of nationaal vlak. Of heb je ambitie om je te vestigen als zelfstandig boekhouder of fiscalist? Met je diploma voldoe je aan de wettelijke bepalingen inzake toegang tot deze beroepen en kan je starten als stagiair bij het Beroepsinstituut van Zelfstandige Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Of je wil graag de titel van accountant of belastingconsulent behalen? Geen probleem. Het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB) kent aan de bachelors bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit van HoGent een pak vrijstellingen toe: 23 van de 25 opleidingsinhouden uit het toelatingsexamen tot de stage voor Accountant. Voor het toelatingsexamen tot de stage voor Belastingconsulent ben je zelfs volledig vrijgesteld. Een greep uit de zeer diverse jobprofielen: Boekhouder Accountant Administratief medewerker Fiscalist Belastingconsulent Account officer Medewerker financiële dienst Credit controller Debiteurenbeheerder Tax specialist Junior consultant Credit officer Management accountant Cost accountant Financial controller Financieel analist 12

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

bedrijfsmanagement BACHELOR

bedrijfsmanagement BACHELOR BACHELOR bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen kmo-management logistiek management marketing rechtspraktijk Wil jij het maken in de bedrijfswereld

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HBO5 Informatica-Programmeren HBO5 Informatica-Netwerkbeheer HBO5 Boekhouden-accountancy HBO5 Management Assistant

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT INFORMATIEBROCHURE Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT 1. Voor wie? In het complexe gegeven van hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, kortom

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie