tel.: fax: VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding"

Transcriptie

1 VRIJ HANDELS- EN SPORTINSTITUUT vzw Spoorwegstraat Sint-Michiels tel.: fax: website: VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding Graduaat BOEKHOUDEN AVONDSCHOOL (vestigingsplaats van het CVO VTI-Brugge) MAANDAG-, DINSDAG-, WOENSDAG- EN DONDERDAGAVOND Info-avonden GRADUAAT: Woensdag 18 augustus 2010 van 17 tot 20 uur Maandag 23 augustus 2010 van 17 tot 20 uur Start woensdag 1 september 2010 academiejaar vzw Handels- en Sportinstituut - verantwoordelijke uitgever C. Persyn

2 H O G E R B E R O E P S O N D E R WI J S (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde OPLEIDING "BOEKHOUDEN" minimumvoorwaarden: diploma secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs dat minstens drie jaar behaald is of een certificaat secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden. duur: 3 leerjaren eerste semester van september tot januari, tweede semester van februari tot juni. diploma: Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs en Vorming: officieel erkend diploma Hoger Beroepsonderwijs Diploma van Gegradueerde in de opleiding BOEKHOUDEN. Afgestudeerden kunnen via een aanvullingstraject in een hogeschool een bachelordiploma behalen dat inhoudelijk aanleunt bij hun HBO-diploma. Het diploma van Gegradueerde in de opleiding Boekhouden geeft toegang tot BIBF en IAV. inschrijvingsgeld: 1 per lesuur (max. 400 per academiejaar). Wij aanvaarden opleidingscheques werknemers en er kan betaald worden via KMO-portefeuille, gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld voor werkzoekenden. Vrijstelling voor werkzoekenden Via het attest Aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs kan een werkzoekende gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld bekomen. Dit attest dient aangevraagd te worden bij de VDAB. 1

3 PLANNING graduaat BOEKHOUDEN academiejaar ste semester De heer Verhaeghe De heer Devoldere dag/uur maa maa maa maa din din din din woe woe woe woe don don don don B1 Vennootschapsrecht (DevK) B1 Vennootschapsrecht (DevK) B1 Vennootschapsrecht (Devk) Lokaal B2 Vennootschapsboekhouden (A2) (DevK) B2 Vennootschapsboekhouden (A2) (DevK) B2 Vennootschapsboekhouden (A2) (DevK) B2 Vennootschapsboekhouden (A2) (DevK) Lokaal F2 Organisatie en Communicatie (VerD) F2 Organisatie en Communicatie (VerD) F2 Organisatie en Communicatie (VerD) Lokaal 154i 120 Lokaal Lokaal 154i E1 Financiële Analyse (A1) (DevK) E1 Financiële Analyse (A1) (DevK) E1 Financiële Analyse (A1) (DevK) E1 Financiële Analyse (A1) (DevK) Lokaal uren (10 uur/week) 200 uren (10 uur/week) 2

4 PLANNING graduaat BOEKHOUDEN academiejaar de semester De heer Verhaeghe De heer Devoldere dag/uur maa maa maa maa din din din din woe woe woe woe don don don don D1 Bank- en Beurswezen (VerD) D1 Bank- en Beurswezen (VerD) D1 Bank- en Beurswezen (VerD) D1 Bank- en Beurswezen (VerD) Lokaal 153i 80 C2 Personenbelasting (DevK) C2 Personenbelasting (DevK) C2 Personenbelasting (DevK) C2 Personenbelasting (DevK) Lokaal C1 Sociale Wetgeving (VerD) C1 Sociale Wetgeving (VerD) C1 Sociale Wetgeving (VerD) C1 Sociale Wetgeving (VerD) Lokaal E4 Consolidatie (A2) (DevK) E4 Consolidatie (A2) (DevK) ( 40) G1 Projectwerk (DevK) G1 Projectwerk (DevK) ( 40) Lokaal E2 Audit (A2) (KimB) E2 Audit (A2) (KimB) E2 Audit (A2) (KimB) Lokaal F1 Kostenbeleid en Budget (E3) (KimB) F1 Kostenbeleid en Budget (E3) (KimB) F1 Kostenbeleid en Budget (E3) (KimB) Lokaal 154i 60 B3 Vennootschapsbelasting (DevK) B3 Vennootschapsbelasting (DevK) B3 Vennootschapsbelasting (DevK) B3 Vennootschapsbelasting (DevK) Lokaal uren (12 uur/week) 280 uren (14 uur/week) 3

5 Bondige beschrijving van de lesinhouden van de opleiding "BOEKHOUDEN" BASIS EN AANVULLEND DUBBEL BOEKHOUDEN Basis: dit is een eerste kennismaking met de registratietechnieken van de ondernemingsverrichtingen. Aan de hand van veelvuldige oefeningen zal de techniek van het dubbel boekhouden geleidelijk worden aangeleerd. In deze module komt eveneens het begrijpen en opstellen van commerciële documenten, en kennis in verband met de boekhoudwet aan bod. Op het einde van de module kan je commerciële documenten begrijpen, opstellen en boekhoudkundig verwerken. Aanvullend: dit is een grondigere kennismaking met de uitgebreide registratietechnieken van de ondernemingsverrichtingen. We bestuderen in detail de activa en passiva van de balans. Het uiteindelijk doel is de jaarrekening opstellen. Ook in deze module worden veelvuldige oefeningen gemaakt. BTW Je krijgt een kennismaking met de principes van de BTW. Het uiteindelijk doel van deze cursus is over praktische kennis in verband met de BTW te beschikken die nodig is om een boekhouding te voeren en de BTW documenten te kunnen invullen. Aan de hand van vele voorbeelden en gevallenstudies wordt dit gebracht. De diverse BTW-formulieren worden hierbij toegelicht en ingevuld. FINANCIËLE ALGEBRA Hier leer je wiskundige concepten en formules toe te passen in diverse financiële situaties. De nadruk in deze cursus ligt vooral op inzicht en het kunnen toepassen in praktische gevallen. Bovendien wordt natuurlijk de link gelegd naar belangrijke hulpmiddelen voor deze materie zoals het gebruik van rekenbladen, databases en draaitabellen. BURGERLIJK, HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Hier krijg je inzicht in de verschillende aspecten uit het burgerlijk recht en het handelsrecht die betrekking hebben op het werkterrein van de boekhouder. Bij het beëindigen van de module kan de cursist, door zijn kennis van juridische begrippen, bronnen van wetgeving raadplegen en eenvoudige contracten opstellen. COMPUTERBOEKHOUDEN Deze module is een concrete toepassing van de in de modules Basis en Aanvullingen Dubbel Boekhouden geleerde technieken via het boekhoudpakket BOB. Het doel van deze boekhouding is om de cursist een volledige boekhouding, dus zowel commerciële als financiële en diverse activiteiten en een jaarafsluiting, te laten voeren aan de hand van dit boekhoudpakket. VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN De bedoeling van de cursus is dat je inzicht verwerft in de boekhoudkundige verwerking van het leven van een vennootschap, d.w.z. van de oprichting tot de vereffening van een vennootschap. Verder wordt er een overzicht gegeven van de boekhoudkundige activiteiten die leiden tot het opstellen van een jaarrekening. De nadruk in deze cursus ligt vooral op het maken van oefeningen. ORGANISATIE EN COMMUNICATIE Je wordt vertrouwd gemaakt met de organisatie binnen een boekhoudafdeling. Aan diverse aspecten van human resource management, zoals selectie en werving, begeleiding en bijscholing, beoordeling en beloning wordt ruime aandacht besteed. In het onderdeel communicatie wordt het belang van feedback en werkoverleg onderstreept en hebben we het over functionerings- en 4

6 evaluatiegesprekken, over presenteren en rapporteren. Gespreks- en vergadertechnieken worden ingeoefend. BANK- EN BEURSWEZEN Deze module geeft een duidelijk zicht op het economisch belang en de juridische omkadering van het Belgisch (en eventueel internationaal) bank- en beurswezen. Je verwerft praktische kennis op het vlak van verschillende betaalmiddelen, kredietvormen en beleggingsproducten. PERSONENBELASTING Hier komen begrippen aan bod zoals: federale begroting, directe belastingen, bespreking van verschillende soorten inkomsten en aftrekposten. Praktisch worden het belastbaar inkomen en de verschuldigde belasting berekend en de belastingsaangifte ingevuld. SOCIALE WETGEVING De cursisten worden vertrouwd gemaakt met de geldende reglementering en wederzijdse rechten en plichten van werkgevers en werknemers en dit zowel bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, als tijdens de duur en bij de beëindiging van de overeenkomst. Daarnaast worden de verschillende sectoren van de sociale zekerheid behandeld. VENNOOTSCHAPSRECHT In deze module krijgt de cursist juridisch inzicht in de structuur van de verschillende vennootschapsvormen (nv, bvba, cv, ) en raakt wegwijs in de wetgeving terzake. VENNOOTSCHAPSBELASTING De bedoeling van deze module is inzicht en kennis te verwerven in het domein van de vennootschapsbelasting. De studie van de aangifte, de berekening van het belastbaar inkomen en verschuldigde vennootschapsbelasting, de gevolgen van een controle en nog veel meer items worden hier bestudeerd. KOSTPRIJSBEREKENING Je verwerft een inzicht en kennis in verband met de typische begrippen zoals kostensoorten, kostenplaatsen en de kostenstructuur. De verschillende onderdelen van een kostprijs worden ontleed en daarna weer samengebracht om een kostprijs te berekenen. Verschillende technieken om kostprijzen te berekenen worden bestudeerd. De techniek van de analytische boekhouding wordt geleidelijk aangeleerd. Het uiteindelijke doel is de analytische resultaatberekening en eventueel voorstellen voor regularisatie voorstellen. CONSOLIDATIE In deze module verwerft de cursist inzicht en kennis in verband met de Belgische en Europese wetgeving met betrekking tot consolidatie. Hij wordt wegwijs gemaakt in de verschillende consolidatiemethodes en kan ze toepassen. Uiteindelijk zal hij de controle en opmaak van een geconsolideerde jaarrekening kunnen uitvoeren. De nadruk van deze cursus ligt vooral op het maken van oefeningen. PROJECTWERK De cursist leert de in de opleiding verworven kennis praktisch toepassen. Het is de bedoeling dat hier uitdrukkelijk de link met de praktijk gelegd wordt. Het centrum kan hiervoor kiezen uit: casestudies bedrijfsbezoeken (met verslaggeving) 5

7 gastsprekers (met verslaggeving) groepsopdrachten FINANCIËLE ANALYSE Hier krijg je een inzicht in de methoden om de in de jaarrekening opgenomen informatie te interpreteren en te analyseren. De voornaamste financiële kengetallen worden berekend en geanalyseerd. De gezondheidstoestand van een onderneming wordt beoordeeld en er worden voorstellen geformuleerd in verband met deze beoordeling. AUDIT De cursist verkrijgt in deze module inzicht in de activiteiten die gebeuren bij de uitvoering van een audit binnen een onderneming. De verschillende te volgen stappen, de normen en technieken voor interne en externe controle evenals de deontologische principes worden besproken. KOSTENBELEID EN BUDGET Hier verwerf je de kennis om voorstellen te leren formuleren voor het financieel en kostenbeleid van een eenvoudige onderneming. Je leert budgetten opstellen, toetsen en analyseren. Dit alles gebeurt aan de hand van praktische toepassingen. Verder worden nog een aantal andere methodes van kostprijsberekening behandeld zoals ABC en variabele kostprijsberekening. 6

8 De Vlaamse Overheid betaalt de helft van de betrokken opleidingskost!! OPLEIDINGSCHEQUES VOOR WERKNEMERS Toelichting Sedert 1 september 2003 voert de Vlaamse regering een stelsel in van opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers. De werknemer koopt zelf de cheques aan bij ACCOR (financiële instelling die ze in omloop brengt) en beslist over de aanwending ervan. Elke werknemer kan voor een maximale waarde van 250 euro per kalenderjaar cheques op zijn naam aankopen en betaalt daarvoor de helft. De CVO s zijn erkend als opleidingsverstrekker om de cheques te aanvaarden als betaalmiddel. Alleen directe opleidingskosten zoals inschrijvingsgelden komen in aanmerking. Procedure Je kan de cursus die je volgt in ons centrum betalen met de opleidingscheques voor werknemers van de Vlaamse Gemeenschap. Als je werknemer bent (arbeider of bediende) kan je de opleidingscheques aanvragen. Hoe? - telefonisch (gratis nummer) op (elke werkdag tussen 8u en 20u.) - online via - in de lokale werkwinkel van de VDAB. Bij het aanvragen moet je ook je rijksregisternummer opgeven. Na je aanvraag krijg je van ACCOR een vraag voor betaling (de helft van het aangevraagde bedrag) en de cheques worden toegezonden na betaling aan de aanvragende cursist. De cursist betaalt de cheques binnen de 14 kalenderdagen na bevestiging van de aanvraag op de rekening van ACCOR. De tijd tussen het ogenblik van de aanvraag en de ontvangst van de cheques wordt geraamd op 4 à 5 weken. Bij het indienen van je cheques moet je zelf géén datum of handtekening invullen : wij moeten dit als opleidingsverstrekker doen. De aanvragende cursist bezorgt de cheques aan ons secretariaat als betaalmiddel. Vraag tijdig de opleidingscheques aan. Geldigheid van de cheque De cheques zijn 14 maanden geldig, ze zijn op naam en kunnen enkel door de aanvrager zelf gebruikt worden. De vervaldag is vermeld op de cheque. Wie komt in aanmerking De cursist moet werknemer zijn ofwel in de private sector, ofwel in de publieke sector en in het Vlaamse of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wonen. Jongeren tussen 16 en 25 jaar die uitsluitend tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst of met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand, zijn uitgesloten. Voor bijkomende vragen kunnen klanten doorverwezen worden naar de servicelijn ( ) of naar 7

9 KMO-PORTEFEUILLE Je onderneming doet een subsidieaanvraag via de website (ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties). Je dient eerst een onkostennota van ons centrum te ontvangen. Erkenningsnummer CVO VTI-Brugge: DV.O Heb je geen diploma hoger onderwijs? Als je een hogere studie volgt die langer dan 1 jaar duurt, dan kan je per kalenderjaar een extra tussenkomst van 250 euro opleidingscheques krijgen. De overheid past vanaf 1 augustus 2004 ook voor het resterende inschrijvingsgeld en directe kosten de helft bij (tot 250 euro extra, waarvan je 125 euro ontvangt). Om de administratieve lasten te beperken moet je hiervoor geen opleidingscheques bestellen, deze extra tussenkomst zal rechtstreeks terug betaald worden. Je ontvangt van het centrum het nodige attest van betaling van het inschrijvingsgeld en van de boeken/cursussen. Je kan de extra tussenkomst aanvragen via een formulier dat je samen met de opleidingsverstrekker invult. Het formulier is terug te vinden op: of krijg je hierbij, dat je samen met het attest van betaling dient op te sturen. Vrijstelling voor werkzoekenden Via het attest Aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs kan een werkzoekende gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld bekomen. Dit attest dient aangevraagd te worden bij de VDAB. 8

10 9

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant Centrum voor volwassenenonderwijs DE NOBEL Alexianenweg 2, 3300 Tienen (Tel. 016/81.45.11, fax. 016/82.20.57) J. Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven (Tel en fax. 016/20.18.19, 's avonds,

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT INFORMATIEBROCHURE Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT 1. Voor wie? In het complexe gegeven van hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, kortom

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure

Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Werken met een handicap bij de Vlaamse overheid Informatiebrochure Een initiatief van de dienst Emancipatiezaken Inhoudopgave 1. Waarom deze brochure?... 4 2. Wie heeft een arbeidshandicap?... 4 3. Solliciteren

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland ICT-OPLEIDINGEN ICT-opleidingen in het volwassenenonderwijs in het volwassenenonderwijs (regio Leuven-Hageland) (regio Leuven-Hageland) www.leereenlevenlang.be

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Informatica Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen blz. 3 De afdeling Informatica blz. 5 Verschillende modules blz. 6 Lessen en

Nadere informatie