Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste statistiek Communication en français In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste deelgebieden van het management. Boekhoudkundige kennis, managementprincipes en omgeving van de organisatie vormen de rode draad doorheen dit vak. Je maakt kennis met beleid voeren in een organisatie die continu onderworpen is aan veranderende omgevingsfactoren. In een bedrijfsgeoriënteerde richting is inzicht in een goed beleid onontbeerlijk. Individuen en collectiviteiten worden in het dagelijks leven steeds geconfronteerd met economische aspecten. In het onderdeel financiële economie zal je specifiek aandacht schenken aan de soorten van beleggingsproducten. Een goede kennis van economie leidt tot een beter begrip van de dagelijke praktijk en de media. In dit opleidingsonderdeel komen zowel micro-economische als macroeconomische onderwerpen aan bod met als doel jou een zo breed mogelijk inzicht te bieden. Je leert gebruikmaken van actuele programma's voor tekstverwerking, rekenbladen, databanken en presentaties. Tijdens de lessen English wordt er gebouwd op je opgedane kennis in het middelbaar onderwijs. Je krijgt een herhaling van de grammatica en je krijgt algemene, zakelijke woordenschat aangereikt. Na de lessen English heb je een stevige basis Engels verworven. Je begrijpt normale zakelijke en alledaagse gesprekken en je kunt over een aantal zaken je mening geven. Je kan jezelf/een bedrijf/iemand anders vlot voorstellen, je hebt meer zelfvertrouwen in het Engels en je durft in het openbaar spreken. In het eerste semester focus je op functionele woordenschat en op de basisspraakkunst. De nadruk ligt op de schriftelijke taalvaardigheid. Een aantal spraakkunstonderdelen worden gezamenlijk herhaald en waar nodig bijgestuurd. Je maakt een grote sprong van secundair naar hoger onderwijs. Jezelf kennen is het begin van een succesvolle bacheloropleiding. Daarom helpen we je in dit opleidingsonderdeel om je af te stemmen op de studievereisten van het hoger onderwijs. Via intakesessies en de evaluatie van je startcompetenties, leren leren, sessies studiebegeleiding en trajectbegeleiding, reflecteer je over je studiegewoontes en verbeter je die. We maken je vertrouwd met de elektronische leeromgeving en de etiquette aan de Artesis hogeschool. Je leert statistische methoden en technieken die courant gebruikt worden in het bedrijfsleven. Frequentieverdelingen zoals de binomiale, Poisson en de normale verdeling, kansrekening, combinatieleer en nog meer komen in dit vak aan bod. De mondelinge vaardigheid komt ruim aan bod in het tweede semester. Je maakt kennis met eenvoudige professionele situaties waarin je op een vlotte en correcte manier mondeling en schriftelijk leert reageren in het Frans, je oefent dit in aan de hand van oefeningen en rollenspelen. Je onderhoudt de kennis van de spraakkunst en kan altijd een beroep

2 OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 doen op de lectoren voor meer uitleg. Communication in English Burgerlijk, handelsen sociaal recht Communication in English is de vervolgcursus op English. Terwijl je in de vorige cursus een stevige basis werd aangereikt, wordt er nu van je verwacht dat je die kennis omzet naar de praktijk. Je moet kunnen meepraten over actuele thema's en bent in staat om een onderbouwde discussie te voeren. Dit opleidingsonderdeel bestaat uit drie delen: burgerlijk recht, handelsrecht en sociaal recht. Het burgerlijk recht regelt de meest elementaire verhoudingen tussen de burgers (bv. het huwelijk, overeenkomsten, erfenissen). Het handelsrecht regelt het statuut van de handelaars en de commerciële activiteiten en het sociaal recht omvat het arbeidsrecht (bv. arbeidscontract) en het sociaalzekerheidsrecht. Opleidingsspecifiek Basisprincipes boekhouden Techniek van de binnen- en buitenlandse handel boekhouden Financiële algebra Uitdieping Excel In dit vak krijg je een schets van de wettelijke achtergrond en de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes. Wat verstaat men onder de begrippen 'balansmethode' en 'boekhoudtechnieken'? Je behandelt ook de aankoop- en verkoopcycli. Dit opleidingsonderdeel beoogt een geïntegreerde visie te geven op de verschillende handelstechnieken. In een eerste deel bespreek je de technieken van binnenlandse handel: vanaf het proces van verkoop tot betaling en de bijhorende financieringsvraagstukken. In een tweede deel sta je stil bij de verschillende aspecten van buitenlandse handel (bv. de wereldhandel, internationale handelscontracten). Een grondig begrip van boekhoudkundige gegevens is absoluut noodzakelijk om de juiste financiële beslissingen te kunnen nemen. Je wordt dan ook vertrouwd gemaakt met de basiscycli in een boekhouding. Daarnaast focus je op de jaarlijkse afsluiting van de rekeningen en het opstellen van een jaarrekening. Je leert de mathematische samenhang begrijpen tussen enkelvoudige en samengestelde intrest en hoe deze op verschillende manieren worden aangewend in allerlei financiële formules (bv.. bij het kapitaliseren van rente). In dit vak leer je begrijpen de financiële wereld de actuele waarde van het geld (zowel kosten als baten) berekent. Je leert Excel te gebruiken om specifieke bedrijfseconomische principes toe te passen. De toepassing gebruik je om aflossingstabellen en financiële analyses te maken, maar ook om afschrijvingen op te volgen en btw-aangiftes te vereenvoudigen. Trajectschrijf

3 OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Français des affaires Zakelijke communicatie Business English Je verruimt je communicatieve vaardigheden en breidt je woordenschatkennis uit met beroepsspecifieke terminologie. Dit semester staan mondeling en schriftelijk correct taalgebruik op het programma, je geraakt vertrouwd met het zakelijke Frans waarmee je aan de slag kan in je later beroep. Je verwerft inzicht in de zakelijke communicatie, formuleert commercieel en klantgericht je zakelijke teksten(zakelijke brieven, klachten, een verkoopbrief...). Je schrijft een vergaderverslag en je oefent je presentatievaardigheden. Allemaal vaardigheden die je als professionele bachelor volop gaat nodig hebben in het bedrijfsleven. In dit opleidingsonderdeel ligt het accent op vaktaal, zakelijke woordenschat en kernbegrippen uit de bedrijfskunde. Je wordt geactiveerd om in een groep zelf de leerstof te verwerken en ook een deel van de leerstof op originele wijze te brengen voor de rest van de klas. Niet alleen verwerk je op die manier de leerstof grondiger, je leert bovendien om op een vlotte manier te communiceren en te onderhandelen over business-gerelateerde topics. Opleidingsspecifiek Sem OLOD - en vennootschapsboekh ouden Belasting over de toegevoegde waarde Seminaries/Projecten Accountancy/fiscaliteit Boekhoudpakketten SP Inhoud In hoeverre verschilt de boekhouding van een eenmanszaak van de vennootschapsboekhouding? Hoe worden kapitaalsverrichtingen en lange-termijn-financiering geboekt? Wat gebeurt er bij vereffening van de vennootschap? Allemaal vragen waarop de accountant/fiscalist advies uitbrengt. Een grondige studie van het rekeningstelsel aangevuld met praktijk studies helpen jou bij het verstrekken van een professionele oplossing. BTW is een vorm van fiscaliteit waarmee zowat iedereen dagelijks wordt geconfronteerd. Het is een bijzonder ingewikkelde wetgeving en het is noodzakelijk dat je hier inzicht in verwerft. Het doel van dit vak is jou het geheel van regels zo te leren structureren dat je in staat bent om de verschuldigde btw op uitgaande handelingen en de aftrekbare btw op inkomende handelingen kunt beredeneren en berekenen. Na afloop van dit opleidingsonderdeel ben je in staat een btw-aangifte in te dienen voor een kmo. Boekhouders en accountants worden vaak geconfronteerd met starters die ze moeten begeleiden bij de opstart van hun initiatief: van een haalbaarheidsonderzoek aan de hand van een financieel onderzoek tot het doorlopen van de administratieve verplichtingen. In dit vak werk je in groepjes van drie of vier personen. Je kiest een bedrijfsactiviteit waarbij je de starter gaat begeleiden. Zo maak je een oprichtingsakte op maat en stel je een financieel plan op voor de eerste twee boekjaren. Jouw voortgang wordt op regelmatige tijdstippen besproken. Het project eindigt met een presentatie. Als aankomend professional in boekhoudkundige materies is het van groot belang dat je vertrouwd bent met computerboekhouden. Daarom leren we werken met een professioneel online boekhoudpakket dat gebruikt wordt in tal van boekhoudkantoren en andere organisaties in Vlaanderen. Geen saaie theorie maar levensechte praktijk!

4 OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Vennootschapsbelasti ng Vennootschapsrecht Kostenbeleid, budgettering en risicobeheer Personenbelasting Bedrijfssimulatiespel Correspondance en français (dolod) English Correspondence (dolod) Vennootschapsbelasting is de inkomstenbelasting die wordt geheven op de winsten van Belgische vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en op commerciële vzw s, dus op de overgrote meerderheid van de Belgische bedrijven. Kortom, een belangrijke materie. Je vertrekt van de boekhouding om het boekhoudkundig resultaat om te zetten in een belastbaar resultaat en houdt hierbij rekening met verworpen uitgave, verdoken reserves, notionele intrestaftrek en compenseerbare verliezen. Je leert in dit vak ook welk tarief op dit resultaat van toepassing is, kennen het systeem van voorafbetalingen en kunt de correcte belasting bereken, alsook het aangifteformulier invullen. Daarnaast besteed je in dit vak ook aandacht besteed aan tax shelters, internationale inkomsten, enz. In dit opleidingsonderdeel krijg je een overzicht van de mogelijke vennootschapsvormen. Je focust voornamelijk op de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA). Je gaat ook in op de oprichting, de werking (organen) en het einde van de vennootschap. In dit en andere opleidingsonderdelen alsook in jouw latere beroepsleven zal je ongetwijfeld geconfronteerd worden met deze rechtspersonen. In dit vak krijg je inzicht in de interpretatie van cijfers. Je leert bepaald cijfermateriaal gebruiken in analyses van ondernemingssituaties. Je besteedt veel aandacht aan inkomsten- en uitgavenstromen en aan de interpretatie van resultaten. Daarnaast analyseer je ook balansbewegingen. In dit opleidingsonderdeel leer je bovendien hoe je vergelijkingen maakt tussen gebudgetteerde cijfers en de werkelijkheid, alsook hoe je de cijfers interpreteert. Tot slot bespreek je ook investeringsplannen, kosten van financieringsvormen en optimalisatie van resultaten. De personenbelasting is de belasting die wordt berekend op de wereldwijde jaarinkomsten van een Belgische rijksinwoner: dagdagelijkse belastingen op inkomsten uit arbeid (bv. loon als werknemer) en vermogen (bv. dividenden van aandelen). Je leert een fiscale aangifte correct in te vullen en je verwerft een gespecialiseerd inzicht in de courante fiscale regels. Dit opleidingsonderdeel bestaat uit een bedrijfssimulatiespel dat wordt gespeeld tussen een aantal hogescholen uit Nederland en Vlaanderen. Aan de hand van concrete opdrachten neem je strategische beslissingen i.v.m. investeringen, financiering, marketing, productie, communicatie, en andere belangrijke bedrijfsaspecten. In het kader van dit simulatiespel volg je ook relevante seminaries, workshops en ga je op bedrijfsbezoeken. Schriftelijke en mondeling contacten met klanten en relaties maken onderdeel uit van je beroep. Je leert nuttige en praktische communicatieve vaardigheden. Je kunt solliciteren in het Frans. Je neemt deel aan gesprekken in zakelijke context, je onderhandelt, telefoneert en t in het Frans. Je blijft je vakterminologie verruimen en past de spraakkunst toe, zowel in de zakelijke gesprekken als in de zakelijke correspondentie. Zoals de naam het zelf zegt, leer je hier de knepen van het vak wat correspondentie betreft. Je leert op een professionele manier te telefoneren en te vergaderen, je oefent je correspondentie door zakelijke s en brieven schrijven. Professioneel kunnen corresponderen en communiceren is een belangrijke troef in het zakenleven. Met deze laatste kers op de taart -cursus Engels ben je klaar om zelfzeker de internationale bedrijfswereld in te stappen. Trajectschijf

5 OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Sem OLOD Aanvulling indirecte belastingen Controleleer en deontologie Financiële analyse en consolidatie Fiscale update met casestudy's Bachelorproef accountancy-fiscaliteit SP Inhoud 5 5 Stage Accountancy In dit opleidingsonderdeel verdiep je jezelf in basisbegrippen met betrekking tot douane, de aangifte tot het verbruik. Je verdiept je in andere belangrijke documenten, procedures en begrippen. In dit vak verwerf je een groot inzicht in de theorie en praktijk van operationele en financiële audits. Je besteedt ook veel aandacht aan de verschillende audittechnieken en een theoretisch raamwerk. Je krijgt inzicht in de controle op de accountancywerkzaamheden waar je in de toekomst verantwoordelijk voor zult zijn. Tot slot ga je dieper in op de normen en wetten waarmee iedere werknemer (management en nietmanagement) van de organisatie geconfronteerd wordt. Als accountant/fiscalist is het heel belangrijk om de financiële gezondheid van een bedrijf te kunnen bepalen. Begrippen zoals cashflow, liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit e.a. worden aan de hand van praktische opdrachten aangeleerd. Bovendien leer je geconsolideerde jaarrekeningen te analyseren en de impact van de internationale rapporteringsnormen (IFRS) op de jaarrekening te begrijpen. De fiscale materie evolueert razend snel. Bedoeling van dit opleidingsonderdeel is om wijzigingen in diverse fiscale wetgevingen te duiden. Aan de hand van uitgebreide oefeningen onderzoek je de samenhang en verschillen tussen de fiscale disciplines. Continu worden personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting met elkaar vergeleken. Je besteedt niet alleen aandacht aan zelfstandigen en vennootschappen, maar ook aan de diverse reglementeringen met betrekking tot de vzw. Ten slotte ga je ook dieper in op minder bekende juridische structuren zoals vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en stichtingen. In het financial business game richt je samen met andere laatstejaarsstudenten een zelfstandig bedrijf op. Dit doe je in een competitieve omgeving met 9 andere hogescholen en onder auspiciën van het consultancy bedrijf Handson & Partners. Iedere groep studenten stelt de financiële resultaten en een businessplan voor aan een professionele jury die de beste dossiers selecteert. Daarnaast woon je seminaries bij en reflecteer je hierover aan de hand van verslagen en besprekingen. Je doorloopt twee stages van 7 weken: een stage in een boekhoudkantoor of op de boekhouding van een groot bedrijf en een stage bij een fiscalist. Tijdens deze stages bewijs je dat je over de eindcompetenties beschikt die vereist zijn voor het behalen van het diploma. Stageverslag en - verdediging Accountancy De resultaten van de stages die je liep, rapporteer je in stageverslagen (stagedagboek). De resultaten en reflecties licht je toe tijdens een mondelinge onderhoud met vaklectoren.

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT INFORMATIEBROCHURE Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT 1. Voor wie? In het complexe gegeven van hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, kortom

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie