BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE MAANDAG 6 SEPTEMBER 2010 LUNDI 6 SEPTEMBRE 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 24956 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Kamer van volksvertegenwoordigers, College van quaestoren, Paleis der Natie, 1008 Brussel, België, t.a.v. Eric Morreel (Bestuursdirecteur- Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur) Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http//www.dekamer.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Kamer van volksvertegenwoordigers, Quaestuur, Paleis der Natie, 1008 Brussel, België, t.a.v. Jan Van Winckel (Adjunctadviseur-Algemene zaken, Financiën en Huisbestuur) Tel , fax Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres Kamer van volksvertegenwoordigers, Quaestuur, Paleis der Natie, 1008 Brussel, België, t.a.v. Lidia Elinckx (Eerste secretaresse- Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur) Tel , fax Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan Kamer van volksvertegenwoordigers, Quaestuur, Paleis der Natie, 1008 Brussel, België, t.a.v. Eric Morreel (Bestuursdirecteur- Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur) Tel , fax I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Wetgevende vergadering De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming KVV/10INF34 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Belangrijkste plaats van levering Overal in België II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Chambre des représentants, Collège des questeurs, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, Belgique, à l attention de Eric Morreel (Directeur d administration- Affaires générales, Finances et Economat) Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http//www.lachambre.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues Chambre des représentants, Questure, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, Belgique, à l attention de Jan Van Winckel (Conseiller adjoint-affaires générales, Finances et Economat) Tél , fax Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus Chambre des représentants, Questure, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, Belgique, à l attention de Lidia Elinckx (Première secrétaire-affaires générales, Finances et Economat) Tél , fax Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées Chambre des représentants, Questure, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles, Belgique, à l attention de Eric Morreel (Directeur d administration-affaires générales, Finances et Economat) Tél , fax I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Assemblée législative Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur CR/10INF34 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Lieu principal de livraison Partout en Belgique II.1.3) L avis implique Un marché public.

4 24958 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Levering van hard- en software. De opdracht omvat de levering van de gekochte zaken thuis of op kantoor, de configuratie en een onderhoudscontract. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Personal computers II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht aanvang 01/12/2010; voltooiing 30/11/2014 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Een verklaring van de Griffie van de Rechtbank van Koophandel of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst betreffende de juridische situatie van de onderneming.* Een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid inzake bijdragen voor de sociale zekerheid.* * De Belgische inschrijvers hoeven de met een asterisk gemerkte documenten niet bij te voegen. De aanbestedende overheid zal deze gegevens zelf via elektronische weg opvragen bij de bevoegde instanties. III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de leverancier gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Eventueel vereiste minimumeisen Uit ten minste twee van deze referenties moet duidelijk blijken dat de inschrijvers voldoende ervaring bezitten om de opdracht tot een goed einde te brengen. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst 10INF34 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Fourniture de hard- et de software. Le marché comprend la livraison des biens achetés à domicile ou au bureau, la configuration et un contrat de maintenance. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Ordinateurs personnels II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché a compter du 01/12/2010; jusqu au 30/11/2014 Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Une déclaration du Greffe du Tribunal de Commerce ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance relative à la situation juridique de l entreprise.* Un certificat délivré par l autorité compétente en matière de cotisations de sécurité sociale.* * Les soumissionnaires belges ne doivent pas joindre les documents marqués d un astérisque. Le pouvoir adjudicateur les réclamera lui-même par voie électronique auprès des autorités compétentes. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies La liste des principales livraisons similaires effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) D au moins deux de ces références, il devra ressortir que les soumissionnaires possèdent suffisament d expérience, pour mener le marché a bonne fin. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 10INF34 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants non.

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 08/10/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 100 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 08/10/2010; tijdstip 1100 Plaats, Huis van de Parlementsleden Zaal 10 (3de verd.) Leuvenseweg Brussel. Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Openbare zitting Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht ja. Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt Voorjaar 2014 VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 2/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 08/10/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 100 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 08/10/2010; heure 1100 Lieu, Maion des Parlementaires Salle 10 (3e étage) 21, Rue de Louvain 1000 Bruxelles. Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Séance publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique oui. Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis Printemps 2014 VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres VI.5) Date d envoi du présent avis 2/9/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Belgian Pipeline Organisation, Parkstraat, 36, 3000 Leuven, België Contactpunt(en) Schuermans Eric Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=72049 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Belgian Pipeline Organisation, Rue du Parc 36, 3000 Louvain, Belgique Point(s) de contact Schuermans Eric Joseph J Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=72049 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s).

6 24960 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Inspectie 10 pijpleiding SCHOTEN - MELSBROEK d.m.v. een intelligent pigging. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 27 Belangrijkste plaats van dienstverlening Schoten - Melsbroek NUTS-code BE2 - Vlaams Gewest II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Overeenkomst van diensten voor het uitvoeren van een inspectie op een 10 pijpleiding SCHOTEN - MELSBROEK d.m.v. een intelligent pigging. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Transport via pijpleiding II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang 1 lijnstuk, 4 posten II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 200 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5% van het bedrag van de overeenkomst III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Geen voorschot noch betaling in mindering III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevinden als bedoeld in de Art 69, 1, 1, Art 69, 1, 2, Art 69, 1, 3, Art 69, 1, 4, Art 69, 2, 5 van het KB 08/01/1996. III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Inspection d un oléoduc 10 SCHOTEN - MELSBROEK par raclage instrumenté. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 27 Lieu principal de prestation Schoten - Melsbroek Code NUTS BE2 - Vlaams Gewest II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Marché de services pour l exécution de l inspection d un oléoduc 10 SCHOTEN - MELSBROEK par raclage instrumenté. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de transport par pipeline II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global 1tronçon, 4 postes II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée dumarché 200 jours. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés 5% du marché III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent ni avance, ni acompte III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies ne pas se trouver dans un des cas d exclusion visés aux articles 69, 1, 1, 69, 1, 2, 69, 1, 3, 69, 1, 4, 69, 2, 5 de l AR 08/01/1996. III.2.4) Marchés réservés non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst BPO-0BB189-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 04/11/2010; tijdstip 1000 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 04/11/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 04/11/2010; tijdstip 1100 Plaats, Leuven Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Max 2 personen per inschrijver Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen Bezoek ter plaatse facultatief (zie bestek Par 7.i.) VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 kalenderdagen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 01/09/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur BPO-0BB189-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 04/11/2010; heure 1000 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 04/11/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 90 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 04/11/2010; heure 1100 Lieu, Louvain Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Max 2 personnes par soumissionnaire Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Visite sur place facultative (voir CSCh Par 7.i.) VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 60 jours calendrier VI.5) Date d envoi du présent avis 01/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-C/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Programma s, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) De Coster Luc Albert Jean Tel , fax N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact MRMP-C/P - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Programmes, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact De Coster Luc Albert Jean Tél , fax

8 24962 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=69648 I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Aanschaffen van een supervisiesysteem voor optische vezel met inbegrip van een open meerjarige onderhoudsovereenkomst van onbepaalde duur. II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Aanschaffen van een supervisiesysteem voor optische vezel met inbegrip van een open meerjarige onderhoudsovereenkomst van onbepaalde duur. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Glasvezelapparatuur Bijkomende opdracht Glasvezelmateriaal Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-C/P-0CP101-F02_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 Referentie van de aankondiging IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2010/S van 30/07/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 28/07/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen Het document vragen en antwoorden ivm de inhoud van het bestek is beschikbaar op https//enot.publicprocurement.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 01/09/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=69648 I.2) Type d organisme acheteur Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice Acquisition d un système de supervision pour fibre optique, inclus un contrat pluriannuel ouvert d entretien de durée indéterminée. II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions Acquisition d un système de supervision pour fibre optique, inclus un contrat pluriannuel ouvert d entretien de durée indéterminée. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Appareils àfibres optiques Objet supplémentaire Matériaux àfibres optiques Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice MRMP-C/P-0CP101-F02_0 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001 Référence de l avis IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2010/S du 30/07/2010 IV.2.4) Date d envoi de l avis original 28/07/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Informations complémentaires. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans le dossier d appel d offres correspondant. VI.4) Autres informations complementaires Le document questions et réponses concernant le contenu du CSCh. est disponible sur https//enot.publicprocurement.be VI.5) Date d envoi du présent avis 01/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Belgian Pipeline Organisation, Parkstraat, 36, 3000 Leuven, België Contactpunt(en) Temmerman Frank Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=66241 I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Inspectie op een 12 pijpleiding SAINT-VITH (BE) - BITBURG (GE) II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Inspectie op een 12 pijpleiding SAINT-VITH (BE) - BITBURG (GE) d.m.v. een intelligent pigging met de ultrasone methode. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Transport via pijpleiding Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst BPO-0BB183-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 Referentie van de aankondiging IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2010/S van 11/06/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 09/06/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Belgian Pipeline Organisation, Rue du Parc 36, 3000 Louvain, Belgique Point(s) de contact Temmerman Frank Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=66241 I.2) Type d organisme acheteur Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice Inspection d un pipeline 12 SAINT-VITH (BE) BITBURG (GE) II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions Inspection d un pipeline 12 SAINT-VITH (BE) BITBURG (GE) par raclage instrumenté par la méthode à ultrasons. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de transport par pipeline Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice BPO-0BB183-F02_1 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001 Référence de l avis IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2010/S du 11/06/2010 IV.2.4) Date d envoi de l avis original 09/06/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Rectification. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans l avis original.

10 24964 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.3.3) Te verwijderen tekst uit de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te verwijderen tekst staat _CONTRACT_SENDE- R_USER_E_MAIL Te verwijderen VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document In plaats van datum 03/09/2010; tijdstip 1000 Te lezen datum 21/09/2010; tijdstip 1000 VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen In plaats van datum 03/09/2010; tijdstip 1100 Te lezen datum 21/09/2010; tijdstip 1100 VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend In plaats van datum 03/09/2010; tijdstip 1100 Te lezen datum 21/09/2010; tijdstip 1100 VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING In plaats van datum 09/06/2010 Te lezen datum 01/09/2010 VI.3.6) Toe te voegen tekst aan de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd _CONTRACT- _SENDER_LOGIN_ESENDER_LOGIN Toe te voegen tekst BE001 VI.3.6) Toe te voegen tekst aan de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd _CONTRACT- _SENDER_USER_USER_E_MAIL Toe te voegen tekst VI.3.6) Toe te voegen tekst aan de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd _CONTRACT- _FD_CONTRACT_PROCEDURE_DEFINI- TION_CONTRACT_NOTICE_ADMINISTRA- TIVE_INFORMATION_CONTRACT_NOTICE_CONDITIONS_ FOR_OPENING_TENDERS_PLACE_OPE- NING_PLACE_NOT_STRUCTURED Toe te voegen tekst Leuven VI.4) Overige nadere inlichtingen Uitstel opening offertes gezien te verduidelijken specificaties VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 01/09/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) VI.3.3) Texte à effacer dans l avis original Endroit où se trouve le texte à effacer _CONTRACT_FD_CON- TRACT_OBJECT_CONTRACT_INFORMA- TION_DESCRIPTION_CONTRACT_INFOR- MATION_TYPE_CONTRACT_LOCATION_SERVICE_CATEGORY A effacer VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf pour un SAD) ou du document descriptif Au lieu de date 03/09/2010; heure 1000 Lire date 21/09/2010; heure 1000 VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Au lieu de date 03/09/2010; heure 1100 Lire date 21/09/2010; heure 1100 VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier IV.3.8) Modalités d ouverture des offres Au lieu de date 03/09/2010; heure 1100 Lire date 21/09/2010; heure 1100 VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier VI.5) DATE D ENVOI DU PRÉSENT AVIS Au lieu de date 09/06/2010 Lire date 01/09/2010 VI.3.6) Texte à ajouter dans l avis original Endroit où se trouve le texte à ajouter _CONTRACT_SENDER- _LOGIN_ESENDER_LOGIN Texte à ajouter BE001 VI.3.6) Texte à ajouter dans l avis original Endroit où se trouve le texte à ajouter _CONTRACT_SENDER- _USER_USER_E_MAIL Texte à ajouter VI.3.6) Texte à ajouter dans l avis original Endroit où se trouve le texte à ajouter _CONTRACT_FD_CON- TRACT_PROCEDURE_DEFINITION_CON- TRACT_NOTICE_ADMINISTRATIVE_IN- FORMATION_CONTRACT_NOTICE_CONDITIONS_FOR_ OPENING_TENDERS_PLACE_OPENING- _PLACE_NOT_STRUCTURED Texte à ajouter Louvain VI.4) Autres informations complementaires Report ouverture des offres du aux spécifications àéclaircir VI.5) Date d envoi du présent avis 01/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel, Barastraat 110, 1070 Bruxelles, België, t.a.v. Sylvie Impens Tel , fax Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming 04C/ DWBC-Materieel (detectie van warmlopende asbussen) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. NUTS-code BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen. Looptijd van de raamovereenkomst 5 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Aankoop van nieuwe generatie van centrale posten voor de detectie van warme asbussen DWBC op het klassieke net. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Elektronische detectieapparatuur II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang één perceel II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht 60 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Een borgtocht ter waarde van 5% van de geschatte semestriële waarde van de opdracht wordt bij de notificatie geëïst. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan N Avis de marché - Secteurs spéciaux Fournitures Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact INFRABEL, rue Bara 110, 1070 BRUXELLES, Belgique, à l attention de SYLVIE IMPENS Tél , fax Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur 04C / Matériel DWBC (détection de boîtes chaudes d essieux) II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Code NUTS BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L avis implique L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Information concernant l accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs. Durée de l accord cadre 5 année(s) II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Achat d une nouvelle génération de postes centraux pour la détection de boîtes chaudes DWBC sur le réseau classique. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Appareils de détection électronique II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global un seul lot II.3) Délai d exécution ou durée dumarché 60 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Un cautionnement représentant 5% de la valeur semestrielle estimée dumarché sera exigé lors de la notification III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies

12 24966 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan -De kandidaat dient ons een attest te laten geworden, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is. - Algemene presentatie van de firma INDIEN DE KANDIDAAT NIET DE FABRIKANT IS, DIENEN DEZE INLICHTINGEN OOK BETREKKING TE HEBBEN OP DE FABRIKANT. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De kandidaat dient ons te laten geworden - zijn zakencijfer van de laatste 3 jaren (mimimum euros/jaar) - zijn winst-of verliescijfers van de laatste 3 jaren (in de vorm van een tabel, GEEN JAARLIJKSE REKENING) III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De kandidaat dient ons de volgende bewijsstukken te laten geworden - het bestaan van een controlesysteem van de kwaliteit(intern, ISO9001) - zijn referentie i.v.m. de levering van gelijkaardig materieel gedurende de laatste 3 jaar (leveringsjaren en jaarlijkse hoevelheden). INDIEN DE KANDIDAAT NIET DE FABRIKANT IS, DIENEN DEZE INLICHTINGEN OOK BETREKKING TE HEBBEN OP DE FABRIKANT. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst 04C/ IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 24/09/2010; tijdstip 1200 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere Indien de aanvragen tot deelneming gedaan worden per telegram, per telex, per telefax, per telefoon of via een elektronisch middel, dienen ze schriftelijk bevestigd te worden voor de vervaldatum van de termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming. Informaties over lastenboek(en)/document(en) Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies -Le candidat devra fournir une attestation récente délivrée par l organisme de sécurité sociale auquel il a respecté ses obligations quant au versement de ses cotisations auprès de la sécurité sociale selon, la législation belge ou celle du pays où il est établi. -Présentation générale de l entreprise SI LE CANDIDAT N EST PAS LE FABRICANT, CES RENSEIG- NEMENTS SE RAPPORTENT EGALEMENT AU FABRICANT. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Le candidat doit nous faire parvenir -son chiffre d affaires (minimum euros/an) -ses résultats de pertes et profits des 3 dernièress années (indication sous forme de tableau, PAS DE COMPTES ANNUELS) Si le fournisseur n est pas le fabricant du produit, les renseignements doivent également porter sur le fabricant du produit. III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Le candidat doit nous fournir les pièces justificatives ci-après -L existence d un système de qualification (interne, ISO 9001) -Ses références de livraison de matériel similaire pendant les 3 dernières années (année de livraison et quantités annuelles) III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 04C/ IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 24/09/2010; heure 1200 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par télécopieur, par téléphone ou par tout moyen électronique, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l expiration du délai prévu pour la réception des demandes de participation. Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s)

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS HET BESTEK WORDT SLECHTS OPGESTUURD NA DE SELECTIE VAN DE KANDIDATUREN. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 2/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES SERA ENVOYE AUX SOUMISSIONNAIRES APRES LA SELECTION DES CANDIDATS. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, rue de la science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d envoi du présent avis 2/9/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Fedrale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directie Beleidsonwikkeling en Ondersteuning voor Duurzame Mobiliteit en het spoor, Dienst Intermodaliteit,, Vooruitgangstraat, 56, 1210 Brussel, België Contactpunt(en) Dienst Intermodaliteit, t.a.v. Lucien Rawart, Adviseur, Tel , fax Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten FOD Mobiliteit en Vervoer - Mobiliteit en Vervoer (GEN) De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Mobiliteitsdeskunsdige - Technische en administratieve bijstand aan het permanent secretariaat van het stuurcomité van het GEN II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 2 Belangrijkste plaats van dienstverlening Federale Overheidsdient Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangstraat, Brussel NUTS-code BEZ - Extra-Regio II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact SPF Mobilité et Transports, Rue du Progrès, 56, 1210 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Service Intermodalité, à l attention de Lucien Rawart, Conseiller, Tél , fax Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) SPF Mobilité et Transports - Mobilité et Transports (RER) Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Expert en mobilité - assistance technique et administrative au secrétariat permanent du Comité de pilotage du RER II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 2 Lieu principal de prestation Service Public Fédéral mobilité et Transports, rue du Progrès, Bruxelles Code NUTS BEZ - Extra-Regio II.1.3) L avis implique Un marché public.

14 24968 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Copy Hoofdstuk1.1. Doel van de opdracht. Deze opdracht heeft betrekking op de deeltijds ter beschikkingstelling (gemiddeld +/- 16 u per week) van een mobiliteitsdeskundige die zal belast worden met de uitvoering van opdrachten van technische bijstand aan het Permanent secretariaat van de GEN-Stuurgroep, in de context van de GEN-overeenkomst gesloten tussen de Federale regering, de Waalse regering, de Vlaamse regering en de Brusselse Hoofdstedelijke regering. Ter herinnering, bovenvermeld akkoord regelt de samenwerking tussen de partijen met het oog op de uitbouw van efficiënte periferische openbaar vervoerdiensten in een zone met Brussel als centrum. Het Permanent Secretariaat is belast met de voorbereiding van de werkzaamheden en van de beslissingen van de Stuurgroep die binnen het raam van de overeenkomst is bedongen. De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat de opdrachten die aan de deskundige zullen worden toevertrouwd onder de noemer vallen van assistentie aan het Bouwmeesterschap. Bijgevolg, zal de dienstverlener die de opdracht aanvaard, tijdens de volledige duur van de opdracht, moeten afzien van elke kandidaatstelling voor de uitvoering van eender welke andere opdracht die zou worden uitgeschreven door een van de partijen van de GEN-overeenkomst. De tussenkomst van de mobiliteitsdeskundige zal ook kunnen gevraagd worden voor volgende initiatieven (deze lijst is indicatief en kan uitgebreid worden mits goedkeuring van beide partijen) Opvolging van de uitvoering van het GEN-programma dat weerhouden werd als gevolg op de studie waarvan sprake in art 13 van de GEN-overeenkomst. Identificatie, voorbereiding en opvolging van begeleidende maatregelen bij het opstarten van de GEN; Voorbereiding van de jaar- en meerjarenplannen voorzien in de GEN-overeenkomst; Analyse van het opstartproces van de GEN, rapportering en formulering van suggesties daaromtrent. Voorbereiding van gemeenschappelijke beslissingen van de partijen in de GEN-overeenkomst over oa 1.tarifering en reisdocumenten 2.publiciteit en communicatie; 3.intermodale aanpak. Opmerking deze lijst is niet beperkend. In het kader van deze initiatieven kunnen volgende opdrachten worden toevertrouwd aan de deskundige Vertegenwoordiging van het Permanent Secretariaat van de Stuurgroep van de GEN-overeenkomst op vergaderingen( planning, organisatie, leiding, assistentie, verslaggeving); Directie van studies uitgeschreven door de Stuurgroep; Analyse van strategie-voorstellen en opvolging van dossiers ; Opstellen van het technisch gedeelte van conventies of van bijzondere bestekken betreffende diensten op het vlak van de mobiliteit; Nazicht of studie en/of synthese van dossiers opgesteld door derden betreffende de initiatieven en opdrachten die binnen de opdracht vallen van de deskundige. De diensten waaruit de onderhavige opdracht bestaat, maken het voorwerp uit van afzonderlijke bestellingen, die door het Bestuur worden afgeleverd in functie van een beschrijving van de opdracht en van een bestek die door de deskundige worden opgesteld en door de Administratie aanvaard zijn. Een bestelbrief bepaalt het voorwerp en de omvang van de in het kader van het BB uit te voeren prestaties. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Copie Chapitre 1.1.Objet du marché. Le présent marché porte sur la mise à disposition, à temps partiel ( 16H par semaine en moyenne), d un expert en mobilité qui sera chargé de réaliser diverses missions d assistance au Secrétariat Permanent du Comité de Pilotage du RER, dans le contexte de la Convention RER établie entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale.Pour mémoire, ladite Convention régit la coopération entre les parties en vue du déploiement de services de transports collectifs péri-urbains performants dans une zone centrée sur Bruxelles. Le Secrétariat Permanent est chargé de préparer les travaux et les décisions du Comité de Pilotage instauré dans le cadre de la Convention.L attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les missions qui seront confiées à l expert ressortissent à de l assistance à Maîtrise d Ouvrage. Par conséquent, en acceptant ce marché, l adjudicataire s interdit de se porter candidat, pendant toute la durée du marché, à la réalisation de toute autre mission, liée à la problématique RER, qui serait lancée par une des parties de la Convention RER. L assistance de l expert en mobilité pourra aussi être sollicitée dans les initiatives suivantes (cette liste est indicative et pourra être étendue, moyennant accord des deux parties) Suivi de la mise en oeuvre du programme RER retenu comme suite à l étude prévue à l article 13 de la convention RER; Identification, préparation et suivi de mesures d accompagnement de la mise en place du RER; Etablissement des plans annuels et pluri-annuels prévus à la convention RER Analyse du processus de mise en place du RER, préparation de rapports et de suggestion à ce sujet. Préparation de décisions communes des parties à la convention RER notamment au sujet de. 1.tarification et billettique; 2.publicité et communication; 3.approche multimodale. Remarque cette liste n est pas limitative Dans le cadre de ces initiatives, les missions suivantes pourront par exemple être demandées à l expert Représentation du Secrétariat Permanent du Comité de pilotage de la Convention RER lors de réunions (planification, organisation, direction, assistance, reporting) ; Direction d études commanditées par le Comité de Pilotage; Analyse de propositions de stratégie et suivi de dossiers; Elaboration de la partie technique de conventions ou de cahiers spéciaux des charges ayant trait à des prestations de services dans le domaine de la mobilité; Vérification et évaluation et/ou synthèse de dossiers établis par des tiers et relatif aux initiatives et missions cadrant dans la mission de l expert. Les services repris dans le présent marché font l objet de commandes séparées, délivrées par l Administration en fonction de l évolution des dossiers et des demandes du Comité de Pilotage, sur base d une description de la mission et d un devis estimatif établis par l expert et approuvés par l Administration. Une lettre de commande détermine l objet et l étendue des prestations à exécuter dans le cadre du présent CSC, ainsi que le délai d exécution.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Ondersteunende diensten voor vervoer over land Bijkomende opdracht Ondersteunende diensten voor de overheid II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Art. 86 Aard van de opdracht Onderhavige opdracht is een opdracht met vermoedelijke hoeveelheid (hoeveelheid minimum 150 maximum 270) waarvan de eenheidsprijs door de aanbestedende overheid wordt vastgelegd op 275,00 EUR excl. BTW. Deze eenheidsprijs van 275,00 EUR excl. BTW is onveranderlijk, ongeacht het aantal modules die per week worden besteld. Elke hoeveelheid stemt overeen met een module van 4 uur prestaties. De verplaatsingskosten in België en alle andere noodzakelijke kosten voor het realiseren van deze prestaties zijn in de eenheidsprijs van 275 EUR inbegrepen. Duur van de opdracht De geldigheidstermijn bedraagt 18 maanden. Hij begint op de datum die vermeld is in de bekendmakingsbrief van de goedkeuring van de opdracht en dekt de periode gedurende dewelke bestellingen kunnen worden gegeven door de aanbestedende overheid. In toepassing van art b van de wet van , houdt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de onderhavige opdracht één keer te verlengen. Vermoedelijke hoeveelheden De vermoedelijke hoeveelheden der posten van de inventaris worden slechts verstrekt ten titel van inlichting en verplichten geenszins de aanbestedende overheid, die alleen oordeelt wat betreft eventueel aan te brengen wijzigingen volgens de noodwendigheden of dringende behoeften van het ogenblik. Geraamde waarde zonder BTW 74250,00 EUR II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 18 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Gezien de specifieke aard van de opdracht (die aan een expert intra muros wordt toevertrouwd), wordt de borgtocht die in de algemene aannemingsvoowaarden is voorzien, niet gevraagd. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande De aannemer ziet erop toe dat alle schuldvorderingen en facturen verwijzen naar de brief van de Directie Beleidsontwikkeling en Ondersteuning voor Duurzame Mobiliteit en het Spoor, die machtiging verleent tot het factureren van de prestaties. Boekhoudkundige documenten (schuldvorderingen, facturen) zijn eerlijk en echt verklaard en getekend. De aannemer voegt bij zijn schuldvorderingen, die moeten worden overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directie Beleidsontwikkeling en Ondersteuning voor Duurzame Mobiliteit en het Spoor - Dienst Intermodaliteit - City Atrium - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, een vorderingstaat van de betrokken werkzaamheden. De aanbestedende overheid verifieert de vorderingstaat en maakt een proces-verbaal op waarin de som vermeld wordt die hij werkelijk verschuldigd acht, en deelt de aannemer de vorderingstaat die zo voor betaling vatbaar is. Tegelijkertijd nodigt de II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services d appui dans le domaine des transports terrestres Objet supplémentaire Services d appui aux pouvoirs publics II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Art. 86. Nature du marché Le présent marché constitue un marché à quantité présumée (quantité minimum 150, maximum 270) dont le prix unitaire est fixé par le pouvoir adjudicateur à 275,00 EUR HTVA. Ce prix unitaire de 275,00 EUR HTVA reste invariable quel que soit le nombre de modules commandés sur une semaine. Chaque quantité correspond à un module de 4 heures de prestations. Les frais de déplacement en Belgique et tous autres frais nécessaires pour réaliser ces prestations sont inclus dans le prix unitaire de 275 EUR. Durée du marché Ledélai de validité est de 18 mois. Il débute à la date mentionnée dans la lettre de notification d approbation du marché et recouvre la période pendant laquelle des commandes sont susceptibles d être passées par le pouvoir adjudicateur. En application de l art b de la loi du , le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de reconduire une fois le présent marché. Quantités présumées Les quantités présumées évoquées dans les postes de l inventaire ne sont fournies qu à titre indicatif et n engagent nullement le pouvoir adjudicateur qui reste seul juge quant aux éventuelles modifications à y apporter suivant les nécessités ou urgences du moment. Valeur estimée hors TVA 74250,00 EUR II.3) Délai d exécution ou durée dumarché 18 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Vu la spécificité du marché (mise à disposition d un expert intra muros), le cautionnement prévu par le Cahier général des charges n est pas demandé. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent L adjudicataire veille à ce que toutes les déclarations de créance et factures fassent référence à la lettre de la Direction Développement et Support aux Politiques de Mobilité durable et Ferroviaire autorisant à facturer les prestations. Les documents comptables (déclarations de créance, factures) sont certifiés sincèresetvéritables, et dûment signés. A ses déclarations de créance, transmises au Service Public Fédéral Mobilité et Transports - Direction Développement et Support aux Politiques de Mobilité durable et Ferroviaire - Service Intermodalité - City Atrium - 56, Rue du Progrès à 1210 Bruxelles, l adjudicataire joint un état des prestations correspondantes. Le pouvoir adjudicateur vérifie l état des prestations et dresse un procès-verbal mentionnant la somme qu il estime réellement due et notifie à l adjudicataire la situation ainsi admise au paiement. En

16 24970 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS aanbestedende overheid de aannemer uit om binnen de vijf kalenderdagen een factuur ten belope van hetzelfde bedrag in te dienen bij de naamloze vennootschap van publiek recht N.M.B.S. Holding, ter aandacht van meneer H. De Haes, -H.-F.1 - Thesaurie - sectie 27/2, Frankrijkstraat, 56/58, 1080 Brussel. De aannemer hecht aan zijn factuur de vorderingsstaat, zoals die werd aanvaard of eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid. De factuur is van een datum voorzien en door de aannemer getekend met de vermelding Eerlijk en echt verklaard voor de som van (bedrag voluit) EUR. De vijftig kalenderdagen worden verlengd ten belope van de overschrijding van de termijn van vijf dagen voorbehouden aan de aannemer voor het indienen van zijn factuur. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund De dienstverlener of de tijdelijke vereniging van dienstverleners die op basis van onderhavig bestek een offerte heeft ingediend. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht ja. Dienstverlener De inschrijver aan wie onderhavige opdracht wordt toegekend op basis van onderhavig bestek, zijn offerte (Het geheel van documenten bestaande uit het door de inschrijver correct ingevulde offerteformulier en de bijlagen die in onderhavig bestek worden geëist) en eventuele bijkomende documenten die in de loop van de toekenningsprocedure worden opgesteld. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De inschrijvers moeten de hierna vermelde documenten bij hun offerte voegen 1, 2 en 3 een verklaring op eer waarin ze verklaren dat ze zich niet in een van de onder artikel 69 1,2 en 3 voorziene uitsluitingsgevallen bevinden; wat de sociale zekerheid betreft het bewijs dat de inschrijver zijn verplichtingen heeft vervuld wat de sociale zekerheidsbijdragen betreft de inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling moeten geen RSZ-attest bij hun offerte voegen. Hun toestand zal rechtstreeks door de aanbestende overheid worden gecontroleerd. de buitenlandse inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling, moeten daartegen bij hun offerte het bewijs voegen dat zij hun verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zijn gevestigd zijn. 6 voor de Belgische inschrijvers, een recent attest van de bevoegde overheden dat aantoont dat ze in regel zijn wat betreft de betaling van hun directe belastingen en van de BTW of, voor de buitenlandse inschrijvers een certificaat dat uitgereikt wordt door de bevoegde overheid van het betrokken land (wanneer een dergelijk document niet kan worden afgeleverd, kan het vervangen worden door een verklaring op eer van de betrokken inschrijver voor een gerechtelijke of administratieve overheid van het land van origine of herkomst). III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Art. 70 Financiële draagkracht De inschrijvers voegen de volgende documenten bij hun offerte een bankverklaring die opgesteld is volgens een van de volgende modellen Betreft Bijzonder bestek n... même temps, le pouvoir adjudicateur invite l adjudicataire à introduire dans les cinq jours calendrier une facture du même montant auprès de la société anonyme de droit public SNCB-Holding, à l attention de Monsieur H. De Haes, - H.-F1 - Trésorerie-section 27/2- rue de France, 56/58 à B-1060 Bruxelles. Lors de la présentation de sa facture, l adjudicataire joint l état des prestations tel qu il a été accepté ou éventuellement corrigé par le pouvoir adjudicateur. La facture est datée et signée par le prestataire retenu après la mention Certifié sincère et véritable à la somme de (montant en toutes lettres) EUR. Les cinquante jours de calendrier sont prorogés à concurrence du dépassement du délai de cinq jours réservé àl adjudicataire pour introduire sa facture. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché Le prestataire de services ou l association momentanée de prestataires de services qui a remis offre sur base du présent C.S.C. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières oui. Adjudicataire Le soumissionnaire auquel le présent marché est attribué sur base du présent C.S.C., de son offre (L ensemble des documents constitué par le formulaire d offre dûment complété par le soumissionnaire et les annexes dont la production est exigée dans le présent C.S.C.) et d éventuels documents complémentaires établis au cours de la procédure d attribution. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Les soumissionnaires joindront à leur offre 1, 2 et 3 une déclaration sur l honneur dans laquelle ils déclarent qu ils ne se trouvent pas dans une des conditions d exclusion de l article 69 1, 2 et 3 ; en matière de sécurité sociale la preuve que le soumissionnaire belge est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la sécurité sociale belge ne doivent pas joindre à leur offre une attestation de l ONSS. Leur situation sera vérifiée directement par le pouvoir adjudicateur. Pour les soumissionnaires étrangers employant du personnel non assujetti à la sécurité sociale belge, la preuve qu il est en règle avec ses obligations selon les dispositions légales du pays où il est établi doit par contre être jointe à son offre. 6 pour les soumissionnaires belges, une attestation récente des autorités compétentes prouvant qu il est en règle en ce qui concerne le paiement de leurs impôts directs et de la TVA ou, pour les soumissionnaires étrangers, un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné (quand un tel document ne peut pas être délivré, il peut être remplacé par une déclaration sur l honneur du soumissionnaire concerné devant une autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance). III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Art. 70 Capacité économique Les soumissionnaires joindront à leur offre les documents suivants une déclaration bancaire qui est rédigée selon un des modèles suivants Concerne Cahier spécial des charges n

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Hierbij bevestigen wij U dat de (naam vennootschap) onze cliënt is sinds (datum). Wat betreft de financiële relatie bank-cliënt De financiële relaties die wij onderhouden met (naam vennootschap) hebben tot op heden, (datum), beantwoord aan onze verwachtingen. Op basis van de gegevens waarover onze bank vandaag beschikt hebben wij geen ongunstige elementen vastgesteld en de (naam vennootschap) heeft tot op heden, voor zover wij kunnen nagaan en met betrekking tot de ons gekende contracten en projecten, de financiële capaciteit gehad om de contracten of projecten uit te voeren die haar werden toegewezen. De (naam vennootschap) geniet ons vertrouwen en ofwel onze bank stelt op dit ogenblik volgende kredietlijnen ter beschikking van deze vennootschap ofwel onze bank stelt op dit ogenblik kredietlijnen ter beschikking van de vennootschap. ofwel onze bank is bereid eventuele kredietaanvragen of een aanvraag voor borgstelling met het oog op de uitvoering van de opdracht te onderzoeken ofwel geen Deze verklaring houdt geen verbintenis in van onzentwege voor de toekomst en onze bank neem dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid. III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Art. 71 Technische draagkracht De inschrijvers moeten bij hun offerte alle documenten voegen die de Aanbestedende Overheid in staat stellen te beoordelen of de expert die door hun zorgen met name wordt voorgedragen, aan het volgende profiel beantwoordt houder zijn van een diploma Burgerlijk Ingenieur; Een praktische ervaring aantonen in spoorwegexploitatie (minimum tien jaar activiteit); In het bijzondere een grondige kennis en praktische ervaring aantonen inzake capaciteit van spoorlijnen Een grondige kennis aantonen van stedelijk openbaar vervoer (weg en spoor) Mobiliteitstudies hebben uitgevoerd en geleid zowel wat betreft stedelijk openbaar vervoer als wat betreft privé-vervoer (tien jaar ervaring in een bestuur belast met mobiliteit of een studiebureau waarvan het zakencijfer voor het grootste deel bestaat uit mobiliteitstudies) studies hebben uitgevoerd en geleid over intermodaliteit (Park and Ride, complementariteit tussen spoorweg en vliegtuig,.) beschikken over ervaring met de problematiek van de verplaatsingen in de GEN-zone binnen en rondom het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een rechtstreeks verworven kennis van de ontwikkeling van het GEN-concept; praktische ervaring van het werk in een administratie (minimum drie jaar); beschikken over kennis van de wetgeving betreffende overheidsopdrachten (Wet van 24/12./1993, evenals de verschillende uitvoeringsbesluiten ervan) en ervaring in de praktische toepassing ervan; Par la présente, nous confirmons par la présente que (nom du soumissionnaire) est notre cliente depuis le (date). Relation financière banque - client Les relations financières que nous entretenons avec (nom du soumissionnaire) nous ont jusqu à ce jour donné entière satisfaction. Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement, nous n avons eu à constater aucun élément négatif et (nom du soumissionnaire) a disposé jusqu à présent, pour autant que nous ayons pu nous en assurer et en ce qui concerne les contrats et projets dont nous ayons eu connaissance, de la capacité financière lui permettant de mener à bien les contrats et projets qui lui ont été confiés. (nom du soumissionnaire) jouit de notre confiance et soit notre banque met actuellement à sa disposition les lignes de crédit suivantes. soit notre banque met actuellement à sa disposition des lignes de crédit. soit notre banque pourrait, dans le cadre de l exécution de ce marché, envisager la mise à disposition de lignes de crédit ou la constitution d un cautionnement soit rien. Cette déclaration n implique aucun engagement de notre part et notre banque n assume aucune responsabilité àce propos. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Art. 71. Capacité technique Les soumissionnaires joindront à leur offre l ensemble des documents permettant au pouvoir adjudicateur d estimer si l expert nommément proposé par leurs soins répond au profil suivant être porteur d un diplôme d ingénieur civil; justifier d une connaissance pratique de l exploitation ferroviaire (dix ans minimum d activité); justifier en particulier d une connaissance approfondie et d une expérience pratique de la problématique de la capacité de lignes de chemins de fer ; justifier d une connaissance approfondie des transports en commun urbains routiers et ferroviaires ; avoir réalisé et dirigé des études de mobilité tant dans le domaine des transports publics urbains que dans ceux des transports privés (dix ans minimum d activité au sein d une administration chargée de la mobilité ou d un bureau dont les études de mobilité constituent l essentiel du chiffre d affaires) ; avoir réalisé ou dirigé des études centrées sur l intermodalité (Park and ride, accès piéton et cyclistes, correspondances transports en commun..) ; avoir une expérience dans le domaine de la problématique des déplacements dans la zone RER dans et autour de la Région de Bruxelles-Capitale et une connaissance de première main du développement du concept RER; Avoir une expérience pratique de travail au sein d une administration fédérale belge (minimum trois ans); avoir une connaissance de la législation sur les marchés publics (Loi du 24/12/1993, et de ses différents arrêtés d exécution) et une expérience pratique de leur application

18 24972 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS bij machte zijn een discussie te leiden, een dossier voor te leggen of teksten op te stellen met dezelfde vlotheid zowel in het Nederlands als in het Frans. Voor dit laatste geval moeten de inschrijvers voor beide aangehaalde talen preciseren welk niveau (middelmatig, goed, uitmuntend) de voorgestelde expert bereikt in de volgende disciplines conversatie ; begrip van documenten ; opstellen van documenten. De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor na te gaan of het aangehaalde niveau correct beoordeeld is en om de kandidaten uit te sluiten die niet voldoende aan het gewenste profiel beantwoorden. III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst RER-GEN 3 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 20/10/2010; tijdstip 1030 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Plaats, De openbare opening van de offertes heeft plaats op woensdag 20/10/2010 om 10U30, ten overstaan van M. M. Roman, Directeur van het Directie Beleidsontwikkeling en Ondersteuning voor Duurzame Mobiliteit en het Spoor, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 4de verdieping te 1210 Brussel. Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Marc Roman, Directeur Lucien Rawart, Adviseur De inschrijvers Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd être capable de mener une discussion, de présenter un dossier ou de rédiger des textes avec la même aisance en néerlandais et en français. Dans ce dernier cas, les soumissionnaires préciseront, pour les deux langues précitées, le niveau (moyen, bon, supérieur) atteint par l expert proposé, dans chacune des disciplines suivantes conversation ; compréhension de documents ; rédaction de documents. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier si le niveau revendiqué est correctement évalué et d écarter les candidats qui ne correspondent pas suffisamment au profil souhaité. III.2.4) Marchés réservés non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur RER-GEN 3 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 20/10/2010; heure 1030 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.8) Modalités d ouverture des offres Lieu, L ouverture publique des offres aura lieu le mercredi 20/10/2010 à 10H30, à 1210 Bruxelles, City Atrium, rue du Progrès 56, 4ème étage, par devant M. M. Roman, Directeur de la Direction Développement et support aux Politiques de Mobilité durable et Ferroviaire. Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Marc Roman, Directeur Lucien Rawart, Conseiller Les soumissionnaires Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.3) Nadere Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress http//www.publicationsonline.be/ cscdownload.aspx?viewid=b107050c090e90 - CSC RER-GEN 3 -.doc - Meetstaat RER-GEN 3 -.doc - OFFERTE RER-GEN 3 -.doc -Métré RER-GEN3 -.doc - OFFRE RER-GEN 3 -.doc VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van Staat, Wetenschapstraat, 33, 1040 Brussel, België Tel VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Dienst Intermodaliteit van Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, België Tel , fax Internetadres http//www.mobilit.fgov.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 2/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) VI.3) Autres Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse http//www.publicationsonline.be/ cscdownload.aspx?viewid=b107050c090e90 - CSC RER-GEN 3 -.doc - Meetstaat RER-GEN 3 -.doc - OFFERTE RER-GEN 3 -.doc -Métré RER-GEN3 -.doc - OFFRE RER-GEN 3 -.doc VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours Service Intermodalité du SPF mobilité et Transports, Rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles, Belgique Tél , fax Adresse internet http//www.mobilit.fgov.be VI.5) Date d envoi du présent avis 2/9/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Regie der Gebouwen, Gulden Vlieslaan 87 b2, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) Regie der Gebouwen Dienst West-Vlaanderen Oude Gentweg 75a 8000 Brugge, t.a.v. Mr. Fernand.Pascal attaché ind. ingenieur Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=72069 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres Het bestek is gratis te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) Adres van het kopersprofiel van deze aankondiging of kan besteld worden bij de Dienst voor Publicatie en Verkoop van de Bestekken van de Regie der Gebouwen door middel van een N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Régie des Bâtiments, Av. de la Toison d Or 87 b2, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Régie des Bâtiments Service de la Flandre Occidentale Oude Gentweg 75a 8000 Bruges, à l attention de Mr. Fernand Pascal attaché ind. ingenieur Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=72069 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus Le Cahier des charges peut être téléchargé gratuitement à l adresse Internet mentionnée au point I.1) «Adresse du profil d acheteur» du présent avis ou commandé au Service de Publication et de Vente des Cahiers des charges de la Régie des Bâtiments

20 24974 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS bestelformulier beschikbaar op (rubriek Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken ) terug te sturen op het volgende adres, Gulden Vlieslaan 87 bus 2, 1060 Brussel, België, t.a.v. Dhr Thierry VAN GUCHT Tel , fax Internetadres http//www.regiedergebouwen.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming BRUGGE Legeweg 200 Penitentiair Complex Technisch beheer en totale waarborg van de centrale verwarmings-, verluchtings- en klimaatregelingsinstallaties, installaties voor medische gassen en sanitair. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 1 Belangrijkste plaats van dienstverlening Bruges Legeweg 200 NUTS-code BE251 - Arr. Brugge II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) BRUGGE Legeweg 200 Penitentiair Complex Technisch beheer en totale waarborg van de centrale verwarmings-, verluchtings- en klimaatregelingsinstallaties. Installaties voor de medische gassen en sanitaire installaties II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen De waarborg bedraagt het jaarbedrag van het technisch beheer en totale waarborg III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande De betaling gebeurt met maandelijkse afkortingen III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Zie art. 115 in lastenboek, blz. 19 au moyen du bon de commande disponible sur (rubrique «Marchés publics / Vente des cahiers des charges») à renvoyer à l adresse suivante, Avenue de la Toison d Or, 87 Bte 2, 1060 Bruxelles, Belgique, à l attention de M. Thierry VAN GUCHT Tél , fax Adresse internet http//www.regiedergebouwen.be Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur BRUGES Legeweg 200 Complexe pénitentiaire Gestion technique et garantie totale des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, installations des gazes médicaux et des sanitaires II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 1 Lieu principal de prestation Bruges Legeweg 200 Code NUTS BE251 - Arr. Brugge II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) BRUGES Legeweg 200 Complexe pénitentiaire Gestion technique et garantie totale des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, installations des gazes médicaux et des sanitaires II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de réparation et d entretien d installations de bâtiments II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés La garantie est fixéàla montant d une année de gestion technique et garantie totale III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Le paiement se fait par acomptes mensuel III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir art. 115 dans le cahier de charges, page 19

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Nationale identificatie: 25737522 Postadres:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Albrandswaard Nationale identificatie: 421705862 Postadres: Hofhoek

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Hoogheemraadschap van Rijnland Nationale identificatie: 14696697 Archimedesweg 1 Leiden 2333CM Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Rosa

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No Du 06 septembre Bulletin Nr Van 06 september 2015

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No Du 06 septembre Bulletin Nr Van 06 september 2015 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hengelo, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inkoop,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Zwem- en Gymvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Zwem- en Gymvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Zaanstad, dienst Wijken afdeling Jeugd & Onderwijs, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Rijksvastgoedbedrijf Nationale identificatie: 552550970 Postadres: Korte Voorhout 7 Plaats: Den Haag Postcode: 2511 CW

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (NL). Contactpunt(en): Provincie

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop MSV (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen), postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie