J A A R V E R S L A G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G 2 0 1 4"

Transcriptie

1 JA ARVERSL AG 2014

2 GROEI OP ALLE NIVEAUS 2014 was op alle fronten een jaar van groei voor Hot ITem. Samen met een groot aantal nieuwe medewerkers helpen we een groeiend aantal organisaties beter te presteren en hun winstgevendheid te vergroten. Door verdere kennisontwikkeling op innovaties als big data, analytics en cloudmanagement voorzien we onze klanten van gedegen advies over de juiste keuze op het juiste moment. Naast de technische inrichting helpen we onze klanten in toenemende mate met het centraal stellen van de mensen in de organisatie. Juist in deze tijd van voorzichtige economische groei, waarin continu alles verandert, is het voor zowel overheidsorganisaties als bedrijven cruciaal om wendbaar te zijn en goed te anticiperen op ontwikkelingen. Het is van groot belang om mee te groeien in de juiste richting. Niet alleen in bepaalde markten, producten of diensten, maar ook met de juiste mensen. Groei begint met inzicht. De feiten moeten op orde zijn, zowel op organisatie-, als afdelings- en individueel niveau. Op al deze niveaus is kennis van groot belang. Weten waar je goed in bent, wat je doelstellingen zijn en wat je wilt bijdragen om deze te behalen. Met name op individueel niveau zien we dat te weinig mensen hierover nadenken. En juist dit inzicht vormt de basis voor gedegen groei. Veel mensen leggen zich neer bij middelmatigheid. Bij een saneringsdoelstelling gaat men vaak gewoon door met de oude manier van werken, maar dan met een bepaald percentage minder. Met behulp van een geavanceerd instrumentarium stimuleren wij de medewerkers van onze klanten om die middelmatigheid te ontstijgen en erover na te denken hoe je excellent kunt presteren. Dit betekent fundamenteel nadenken over wat je klanten vinden, wat jij zelf vindt en hoe je het samen en individueel beter kunt doen dan het jaar ervoor. En dat betekent soms ook dat je bepaalde dingen niet moet doen. Naast het aanbrengen van deze focus, zijn leren en vrijheid belangrijke factoren van groei. Vrijheid om de dingen te doen die je echt leuk vindt en waar je talent voor hebt. Maar ook om als organisatie te bepalen wat je wel en niet doet en op welke gebieden je moet groeien om in een steeds sneller veranderende omgeving te excelleren. Met behulp van integraal inzicht op de relevante gebieden, helpen wij onze klanten om fundamenteel de juiste keuzes te maken voor gezonde groei. We zien echter ook dat er in de markt nog veel te verbeteren valt. De hot items die terugkomen in ieder hoofdstuk van dit jaarverslag vormen de aftrap van dit streven. Daarnaast gaan we in 2015 een netwerk van Performance Improvers opzetten. Een groep gelijkgestemden die de strijd aangaat met middelmatigheid en Nederland beter maakt door daadwerkelijke doorbraken te realiseren. Naast deze focus voor 2015 besteedt dit jaarverslag uitgebreid aandacht aan onze activiteiten van het voorbije jaar. Dick Mecklenfeld Rob Honing CEO CCO 2 3

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 GESCHIEDENIS 7 AANPAK 11 PERFORMANCE IMPROVEMENT 15 INNOVATIE 21 ORGANISATIE 25 KLANTEN 31 CULTUUR 37 WERVING EN SELECTIE 41 HUISVESTING 45 MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN 49 CIJFERS

4 GESCHIEDENIS In 1998 is Hot ITem gestart met acht ervaren IT-specialisten en bedrijfskundigen. De oprichters werkten daarvoor al in projecten op het gebied van managementinformatie. Bij de opdrachten viel steeds op hoe groot het gat was tussen de Business en IT. Aan de ene kant bevonden zich de strategische consultancybureaus die abstracte businessplannen, missies en visies opleverden. Organisaties hadden grote moeite om deze plannen concreet te maken. Aan de andere kant bevonden zich de ITdetacheringsbedrijven die mensen plaatsten. Deze externen probeerden het advies te vertalen naar processen en systemen en deze te implementeren. Vaak in grote IT-projecten zonder oog voor de business, waardoor de klant uiteindelijk niet echt geholpen werd

5 MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS Door de aanvullende capaciteiten van de oprichters bleek het mogelijk om de kloof tussen business en IT succesvol te overbruggen. In die tijd is de onderscheidende projectaanpak met multidisciplinaire teams van Hot ITem ontstaan voor het realiseren van duurzame prestatieverbetering. CULTUUR EXPLOSIEVE GROEI VAN CAPACITEIT Door de jaren heen zijn de mogelijkheden van BI sterk toegenomen. Niet in de laatste plaats dankzij de toegenomen capaciteit van de systemen die wij gebruiken. Mhz Amsterdam, Job Cohen. In 2014 hebben we ons pand laten verbouwen zodat we de verwachte groei kunnen opvangen en de werkomgeving weer voldoet aan de huidige technische eisen en wensen. CLUB VAN 10 Zeven van de acht oprichters zijn nog steeds werkzaam bij Hot ITem, evenals veel medewerkers van het eerste uur. Medewerkers die tien jaar bij Hot ITem HOT ITEM #12: CUSTOMER JOURNEY: IS UW BEDRIJF HIER OOK NIET THUIS? Hot ITem is opgericht met het geloof in eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling van mede hebben gewerkt treden toe tot de Club van 10 met een lidmaatschap voor het leven. Tijdens onze speci- werkers. Dit leidt tevens tot groei van Hot ITem en haar klanten. Gericht op groei is nog steeds een van de 500 ale maandborrels worden zij officieel opgenomen in de club. Dit betekent een plekje op de wall of fame en een belangrijke kernwaarden. Van de oorspronkelijke acht medewerkers zijn we geleidelijk gegroeid tot de huidige omvang. Ondanks de groei is de bijzondere cultuur behouden gebleven en verrijkt. Dit hebben we bereikt door nieuwe medewerkers te werven die passen bij de organisatie. We betrekken iedereen vanaf het eerste : IBM PC/XT OPLEIDINGEN 1986: UNISYS SPERRY 1993: IBM SYSTEM i 2000: PENTIUM III 2014: DELL/INTEL jaarlijks etentje met de club. In 2014 hebben we tien nieuwe leden kunnen verwelkomen. Dit hoge aantal is te verklaren door de masterclass die we tien jaar geleden voor het eerst organiseerden. De match tussen de trainees van dat jaar en Hot ITem bleek zo n succes, dat de meeste van hen tien jaar later nog steeds bij ons uur actief bij ons bedrijf. Als aantrekkelijke werkgever Jaarlijks organiseren we veel interne opleidingen voor werken. In totaal bestaat de club nu uit 40 leden. hebben we vanaf 2004 financiële participatie voor onze en door onze medewerkers. We hebben masterclasses medewerkers mogelijk gemaakt. georganiseerd voor HI-potentials op het gebied van BI DE ONDERNEMER BIJ DE KLANT en datawarehousing en BI-consultancy. Na een masterclass worden zij intensief begeleid door onze senior We gaan met onze klanten al vanaf het begin een part- medewerkers. Hiermee borgen we onze unieke aanpak nership aan en we maken onszelf medeverantwoorde- en cultuur in een groeiend bedrijf. lijk voor het resultaat. We zoeken ondernemers bij onze klanten die zich niet neerleggen bij een 6 of een 7. Men- HUISVESTING sen die, samen met hun collega s en ons, gaan voor Sinds onze oprichting is Hot ITem gehuisvest aan de daadwerkelijke prestatieverbetering in combinatie met Danzigerkade in Amsterdam. Ons pand heeft, net als meer werkplezier. Dit heeft geleid tot duurzame relaties Hot ITem zelf, een transparant karakter en is feeste- met opdrachtgevers en klanten. lijk geopend door de toenmalige burgemeester van 8 9

6 1 AANPAK Hot ITem staat voor een scherpe aanpak: de HI-way. In onze Performance Improvementprojecten staat het realiseren van grip en het sturen op feiten centraal. We zorgen dat onze klanten gaandeweg bewegen naar een verbeterde performance. Wij doen dit middels een stapsgewijze implementatie van Performance Analyse (PA), via Performance Improvement (PI) naar Continuous Improvement (CI), waarbij in samenwerking tussen het management en IT, naast een korte termijn verbetering, ook een structurele oplossing wordt gerealiseerd

7 CONCRETE DOELEN BATEN Aan de hand van een gedegen analyse van de huidige Met de HI-way worden de businesscase en de doel- situatie en de strategische doelen van een organisa- situatie in stappen gerealiseerd en veranderingen in de tie, formuleren we een concrete aanpak en realiseren beheerorganisatie geborgd. Onze werkwijze is onder- we meteen een aantal quick wins. Deze snelle verbe- scheidend omdat onze klanten de baten ook echt teringen leiden direct tot het innen van de eerste baten incasseren. Hot ITem is betrokken en neemt mede- en het enthousiasme hierover brengt de organisatie in verantwoordelijkheid voor het resultaat. We zorgen beweging. De verbinding tussen lange termijn doelen en ervoor dat de oplossingen daadwerkelijk geïmplemen- korte termijn resultaten noemen we de paraplu-aanpak. teerd worden in de organisatie, zodat de baten van de businesscase op de lange termijn worden geborgd. RESULTATEN Dit lijkt voor de hand liggend maar blijkt al jaren hét Onze oplossingen kennen de componenten organisa- onderscheidend vermogen van Hot ITem. We zien in de tieverandering, procesverbetering en informatievoor- markt nog te vaak vanuit techniek ingestoken trajec- ziening. De juiste combinatie van besturing, op zowel ten, die uitlopen en waarbij datawarehouses of rappor- harde aspecten als op gedragsverandering, wordt door tagesets worden opgeleverd die niet worden gebruikt. veel organisaties zeer gewaardeerd. Alle stappen in onze projecten worden samen met alle betrokkenen bij METHODEN de klant uitgevoerd. Indien nodig ontwikkelen en imple- Bij onze projecten passen we een aantal bewezen menteren we ook software om de procesverbetering te methoden toe, zoals Lean Six Sigma, Prince2, Agile, ondersteunen. TIQM en Scrum. De grote kracht van gestandaardiseerde werkwijzen ligt in de herkenbaarheid, effectivi- gecertificeerd (ISO-27001) en vindt er jaarlijks een PARAPLU-AANPAK teit en efficiëntie ervan. Door deze methoden te com- externe audit plaats voor de verlenging van ons certi- Door stapsgewijs oplossingen te implementeren, is het bineren met onze scherpe aanpak, creëren we een ficaat. In 2014 is deze certificering zelfs uitgevoerd op mogelijk de wensen en doelstellingen op de veranderende pragmatische en gedegen manier van werken, die tijd basis van de nieuwste ISO-27001:2013 norm. Tevens omgeving aan te passen om zo continu te kunnen verbeteren. bespaart en een beter resultaat oplevert. hebben meerdere klanten bij Hot ITem een audit uitgevoerd op het gebied van informatiebeveiliging. Voor al HOT ITEM #2: PA PI CI INFORMATIEBEVEILIGING We kennen bij onze klanten de strategische doelen op het hoogste niveau; we kijken diep in de keuken. Om de veiligheid van klantinformatie te waarborgen, is Hot onze beheerwerkzaamheden en de High Performance Cloudomgeving zijn we in 2014 gestart met de voorbereidingen voor een ISAE-3402 type I verklaring die we in 2015 verwachten te behalen. We zijn trots op de BAD BUSINESS CONTROL KILLS GOOD COMPANIES. ITem sinds 2006 geaudit op het naleven van de code complimenten van de auditors en onze klanten over het voor informatiebeveiliging. Sinds 2010 zijn we volledig hoge beveiligingsniveau dat we kunnen waarborgen

8 PERFORMANCE 1 2 IMPROVEMENT Hot ITem legt zich niet neer bij matige performance. Wij zijn ervan overtuigd dat we Nederland kunnen veranderen met onze integrale aanpak voor duurzame prestatieverbetering van bedrijven en overheden. Wij geloven in wendbare organisaties die groeien in de juiste richting. Organisaties die hun concurrentie voor blijven door zich snel te kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwkomers, veranderende klantvraag, wijzigende distributiemodellen, wet- en regelgeving, etc. Dit vraagt om inzicht in informatie, snelheid, flexibiliteit en oplossingen met een balans tussen mens, proces en systeem. Hot ITem stelt de klant in staat te sturen op haar doelen en in de gehele organisatie focus aan te brengen op die doelen

9 VERBETERING VAN PRESTATIES Samen met de klant vertalen wij abstracte doelen in BORGING Voor de borging in de klantorganisatie kunnen we ONTWIKKELINGEN IN DE BI-MARKT anders omgaan met data en werken volgens richtlijnen en standaarden. Daarnaast is een raamwerk nodig van concrete, scherpe targets op alle niveaus. In no-time samen met de klant een Business Intelligence Com was het jaar van de Visual Analytics tools. Met Data Management processen, rollen & verantwoorde- brengen we factbased inzicht in de prestaties van dat petence Center of Analytics Center of Excellence hun lichtgewicht ETL die vele bronnen (waaronder ook lijkheden en ondersteunende tooling. Dit alles vergt moment. We starten direct met verbeteren, brengen de inrichten. Deze worden gefaseerd opgebouwd en uit- cloudbased) aan kan, een eigen opslaglaag (in memory/ een nauwkeurig gepland en bestuurd verandertraject. organisatie in beweging en inspireren medewerkers om gebreid. Stapsgewijs dragen de Hot ITem specialisten column based) die zeer snelle performance biedt en een De kern van onze aanpak is een goede balans tussen het maximale uit zichzelf te halen. Hiermee helpen we hun kennis en kunde over aan de medewerkers van de intuïtieve grafische interface, kan de power-user zelf doen en structureel verbeteren. We starten direct met organisaties de bedrijfsprestaties te monitoren, zodat klant. Dit doen we door ze on the job te trainen bij de snel mooie analyses maken. Het BICC zou niet meer concrete dataverbeteringen die als urgent en belang- op ieder moment een goed inzicht ontstaat en midde- bouw van het nieuwe datawarehouse en het in te rich- nodig zijn... rijk worden ervaren. Hierdoor creëren we heel snel len effectief en efficiënt ingezet worden. Wij begelei- ten analytics-lab in de geselecteerde technologie. De bewustzijn en draagvlak. Het uiteindelijke doel is om den het gehele traject, van analyse tot implementatie medewerkers van de klant leren hierdoor inspirerend Van groot belang blijft echter een basis van correcte alle data als asset te behandelen. In overzichtelijke en beheer. Onze oplossingen zijn onderverdeeld in samen te werken met hun klanten. data en de aansluiting bij de overige BI-producten zoals stappen voeren we samen met de klant verbeteringen zeven pijlers die in dit hoofdstuk worden beschreven. STUREN EN VERANTWOORDEN GRIP OP PROCESSEN Hot ITem ontwikkelt applicaties, gericht op het rapportages en dashboards / scorecards. Hot ITem is leveranciersonafhankelijk en adviseert klan- door in het beheer en gebruik van data met toepassing van kaders en raamwerk. Dit doen we integraal met aandacht voor de mens, het proces en de technologie. Het vertalen van complexe businessvraagstukken naar de juiste stuuritems is de kern van Business Intelli- optimaliseren van de primaire processen en het registreren van de juiste gegevens voor besturing. ten op basis van functionele wensen uit de business. Vanuit een IT-perspectief waarborgen wij de juiste MENSGERICHT BESTUREN gence. Samen met de klant vertalen we abstracte doe- Voor het herontwerpen van processen zetten we (data)architectuur en beheersmaatregelen. Al meer dan Een mensgerichte benadering is cruciaal bij het inrich- len naar concrete stuuritems. Het vertalen van opera- methodes als lean-analyses in. Onze expertise om 16 jaar leggen wij op deze manier de verbinding tussen ten van besturing. Voor grip en succesvol sturen is een tionele gegevens tot bruikbare informatie is de andere grote hoeveelheden data te analyseren maakt onze Business en IT. open en positief ondernemende cultuur tussen mana- belangrijke component. Dit gebeurt iteratief en met oplossingen met betrekking tot procesverbetering gers en medewerkers cruciaal. Dit vergt vaak veran- echte data. Prototypend, samen met de klant, komen we tot de juiste informatieset. Hierbij is het cruciaal effectiever en meetbaar. De klant weet vaak zelf als geen ander wat er nodig is in zijn business. Onze MASTER DATA MANAGEMENT dering op korte en lange termijn. Wij helpen managers om teams in beweging te brengen naar de gewenste om niet een stapel rapportages te bouwen, maar een business-analisten vertalen deze kennis naar lean-pro- Informatie is een essentieel bedrijfsmiddel en daar verandering en bij het doorvoeren van de oplossing(en) scherpe set te creëren. Eén set waarmee de strategi- cessen met de juiste informatie. Indien gewenst ver- worden we ons steeds meer van bewust. Hot ITem in de organisatie. Hot ITem heeft een team van arbeids- sche doelen vertaald worden naar actieve sturing in talen we de analyse naar innovatieve IT-applicaties biedt professionele begeleiding van Data Management & organisatiepsychologen, verandermanagers en inte- alle lagen van de organisatie en die tevens gebruikt kan om deze procesverbeteringen te ondersteunen. verbeterinitiatieven. Deze worden om uiteenlopende rimmanagers, die teams en organisaties aantoonbaar worden voor verantwoording. Het omgaan met grote Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van hergebruik van redenen gestart: meer betrouwbare cijfers voor beter laat functioneren en renderen. en complexe datasets is een kerncompetentie van Hot ITem. Als grootste BI-specialist van Nederland weten bestaande systemen en gedane investeringen. Dit versnelt de benodigde businessverbetering en maakt de besturing, efficiëntere processen, een meer flexibele organisatie, compliancy en één klantbeeld. De weg CUSTOMER JOURNEY we datawarehousing, big data en analytics op de juiste klant slagvaardiger. naar het behandelen van data als asset is vaak niet Naast optimaal presterende medewerkers, zijn tevre- wijze in te zetten. eenvoudig. Het vraagt om verandering van gedrag, den klanten voor elke organisatie van groot belang

10 Hot ITem helpt organisaties hun customer journey beter te organiseren en benutten. Enerzijds door het terugdringen van contacten over de diverse kanalen, anderzijds door op basis van klantwaardemodellen meer waarde uit de interactie met de klant te halen. Dit doen we zowel voor grote organisaties met veel klantinteractie, als gemeenten die vanuit de overheid het centrale aanspreekpunt zijn voor de burger. We bieden ondersteuning in alle facetten, van de technische inrichting van alle kanalen tot de besturing van de organisatie en het opleiden van de medewerkers. HOT ITEM #14: 95% VAN DE BUSINESS CASES WORDT NIET MEETBAAR GEÏNCASSEERD. BEHEER Ter ondersteuning van de dienstverlening biedt Hot ITem beheer van datawarehouses en BI-omgevingen. Ook beheren we bedrijfsapplicaties met grote volumes data die een hoge beschikbaarheid vereisen en een belangrijk privacy-aspect bevatten. Dit kan flexibel worden ingericht van consultancy of functionele ondersteuning tot 24x7 proactief technisch beheer. Indien gewenst, kan gekozen worden voor volledige outsourcing in onze High Performance Cloudomgeving. Het beheer van datawarehouse- en BIomgevingen vereist meer businesskennis, flexibiliteit en snelheid dan generieke IT-beheerpartijen kunnen bieden. We leggen daarbij de focus op het gebruik van BI en het continu blijven incasseren van baten

11 1 2 3 INNOVATIE Innovatie is van wezenlijk belang voor Nederland en zeker ook voor Hot ITem. Door innovatie blijf je groeien. De veranderende context en technologie dagen ons uit tot vernieuwing van onze dienstverlening. We richten ons op haalbare doelen. We nemen geen onverantwoorde risico s en evalueren continu de voortgang van onze vernieuwingen

12 HRM Organisaties die in staat zijn om bevlogenheid te creëren bij de medewerkers, waardoor deze met toewijding en plezier een actieve bijdrage leveren aan de doelstellingen, zijn succesvoller. Om bevlogenheid te creëren, heeft Hot ITem voor haar klanten een compleet instrumentarium ontwikkeld, bestaande uit een visie, een aanpak en informatiesystemen. De visie richt zich op mobiliteit. De juiste persoon op de juiste plek is cru- INNOVATIE IN DE AFGELOPEN JAREN Binnen onze projecten zoeken we naar scherpe en innovatieve oplossingen voor onze klanten. Afgelopen jaar besteedden we een recordaantal goedgekeurde en verantwoorde WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) uren. wordt wettelijk geregeld in een nieuwe Europese verordening die naar verwachting in 2015 aangenomen wordt. Aan het pseudonimiseren wordt door het CBP een aantal eisen gesteld. Er moet vakkundig gebruik worden gemaakt van encryptietechnieken, waarbij de eerste onomkeerbare versleuteling plaatsvindt bij de aanbieder. Technische en organisatorische maatregelen moeten herhaalbaarheid van de versleuteling voorkomen. De verwerkte gegevens mogen niet indi- HOT ITEM #7: ER WORDT MEER VERDIEND AAN DAN MET BIG DATA. ciaal. Door middel van gamification en sociale media, rect herleidbaar zijn tot een persoon. Deze maatrege- kan de mobiliteit van de medewerkers in kaart worden gebracht en waar nodig gestimuleerd. De techniek van serious games gebruiken we ook voor leren en excelleren. Door te sturen op vitaliteit en bevlogenheid kunnen uur uur uur 2013 len moeten onafhankelijk getoetst zijn en de werkwijze gepubliceerd. Hot ITem heeft geïnvesteerd in het ontwikkelen van geavanceerde pseudonimiseersoftware en procedures. De dienst wordt afgenomen door de we met onze klanten het maximale uit mensen halen. Tevreden medewerkers ervaren eigenaarschap voor 2014 Trusted Third Party Pseudonimiseer B.V. De techniek is geaudit door Madison Ghurka en het naleven van hun werkpakket. We streven er naar om medewerkers bedrijf en klanten? Naast bedrijfskundig advies heb- de procedures door DNV GL. In 2014 hebben we addi- van een 6 of een 7 naar een 9 te laten groeien vanuit de ben we een big data laboratorium opgebouwd waarin tionele diensten ontwikkeld op het gebied van Privacy vragen wie ben ik, wat wil ik en wat is mijn volgende klanten in korte tijd en zonder hoge kosten, met behulp Enhancing Technologies (PET). Hierdoor heeft Pseu- stap. We maken dit zichtbaar met het door ons ontwik- van verschillende technologieën, data-ideeën kunnen donimiseer haar klantenbase sterk kunnen verbreden. kelde Mijn Koersplatform. We hebben een datawarehouse- en BI-oplossing ontwikkeld om de benodigde beproeven. We helpen onze klanten bij analyses en begeleiden hen bij het inrichten van een eigen Analy- HIGH PERFORMANCE CLOUD stuurinformatie beschikbaar te maken. Naast finan- tics Center of Excellence (ACE). Omdat we in 2015 een In 2014 hebben wij ons BI-as-a-Service-platform ciële, commerciële en procesprestaties geeft dit ook toenemende vraag naar deze diensten voorzien, zullen vernieuwd en uitgebreid tot een volwaardige private inzicht in de beschikbaarheid van cruciale resources we hier verder in investeren en innoveren. clouddienst: de High Performance Cloud (HPC). De op de korte, middellange en lange termijn. In 2014 is het Mijn Koersplatform in de vorm van SAAS-dienst- PSEUDONIMISEER HPC biedt een in Nederland gesitueerd platform dat voldoet aan de ISO en ISAE3402-normen. verlening beschikbaar gekomen voor de markt. Door de toenemende onrust in de maatschappij over Op basis van deze omgeving kunnen wij IAAS-, PAAS- BIG DATA & ANALYTICS big data en de stringente wetgeving op het verzamelen en bewaren van gegevens, ontstaat er een vraag naar en SAAS-diensten aanbieden met 24x7 dienstverlening vanuit drie verschillende datacenters. Hiermee In 2014 heeft Hot ITem veel klanten geholpen met het het pseudoniem bewerken van gegevens zodat de garanderen wij een hoge mate van beschikbaarheid, big data vraagstuk: hoe creëer ik waarde voor mijn privacy van burgers bewaard blijft. Pseudonimiseren flexibiliteit en veiligheid

13 ORGANISATIE Hot ITem bestaat uit vijf operationele units met ieder een eigen branche- en vakinhoudelijke focus. De besturing en ondersteuning is centraal georganiseerd. Deze organisatievorm stelt ons in staat om de markt met branchespecifieke proposities te benaderen en snel in te spelen op technologische ontwikkelingen. In 2014 hebben wij een integrale groei doorgemaakt. Inmiddels werken we met een groep van meer dan 150 enthousiaste en gepassioneerde specialisten

14 BUSINESS ALIGNMENT SOLUTIONS betrokkenheid van BAS om grote verandertrajecten, lossing GRIP-manager steeds verder verrijkt voor Improvement programma s. P&C werkt samen met relatie met klanten nauw en de betrokkenheid met onze De CPM-consultants van de unit Business Alignment waarbij veel projecten tegelijkertijd plaatsvinden, in een efficiënte procesondersteuning bij onze klanten. diverse partners binnen de zakelijke dienstverlening collega s goed. Het hard meewerken en samen gaan Solutions (BAS) ondersteunen onze klanten bij het ver- samenhang te besturen, maken de interim managers Mede dankzij de specialisatie binnen I&S is Hot ITem en de universitaire wereld op het vlak van medewer- voor een resultaat om trots op te zijn, wordt door ons beteren van de besturing. Met behulp van prototyping van Hot ITem ook deel uit van deze unit. Vanuit BAS is Microsoft Gold Certified Partner. kersmotivatie en -vitaliteit in relatie tot de realisatie allemaal al vanaf het begin als succesfactor gezien. en in korte iteraties vertalen zij de besturingsgedachte Hot ITem houder van het partnership met diverse grote van bedrijfsdoelen. Middels actiegerichte workshops, naar concrete oplossingen. Door deze werkwijze heeft BI-leveranciers zoals QlikView, Tableau, Microstrategy, assessments en coaching realiseert Hot ITem gedrags- het management direct een eerste inzicht in de busi- IBM Cognos en SAP Business Objects. verandering bij haar klanten. De kracht van Hot ITem is nessknelpunten. Tevens vormt dit de basis voor de realisatie van een structurele oplossing. Vanwege de DATA INSIGHT dat wij gedragsverandering ook meetbaar en bestuurbaar maken. Indien gewenst wordt gebruik gemaakt De unit Data Insight (DI) richt zich op datawarehouses van gamification, een speelse en interactieve manier WAT VAN VER KOMT IS SCHERP en BI op Oracle- en SAS-omgevingen en is gespecialiseerd in Master Data Management (MDM). We zijn die ondersteunt bij de implementatie van het gewenste gedrag in de organisatie. De Hot ITem medewerkers waaieren voor hun werk uit over heel Nederland. Ze wonen ook in alle windstreken van het land, maar onze thuisbasis kleurt nog altijd het trots op de Oracle Gold Partnerstatus en het feit dat wij de eerste solution partner van Oracle Exalytics in Nederland waren. Dit stelt ons in staat om, samen met STOELMASSAGE CONTINUOUS IMPROVEMENT CENTER Het Continuous Improvement Center (CIC) richt zich roodst. Oracle, nieuwe klanten te benaderen voor het inzetten We vinden het belangrijk dat iedereen zich fit en gezond op insourcing en het proactief beheren van data- van Exalytics voor hun analyses op grote datasets en voelt en bieden daarvoor verschillende faciliteiten. Zo warehouses en BI-omgevingen. Ook beheert het CIC 1 % business consultancy te combineren met de technische realisatie van Corporate Performance Manage- kunnen alle medewerkers bijvoorbeeld wekelijks gebruik maken van een professionele stoelmassage. bedrijfsapplicaties met grote volumes data die een hoge beschikbaarheid vereisen en een belangrijk ment. privacy-aspect bevatten. Het blijvend verbeteren van de prestaties van organisaties is de missie van het 61 % 3 % 1 % INNOVATION & SERVICES De unit Innovation & Services (I&S) ontwikkelt data- CIC. Dit kan flexibel worden ingericht van consultancy of functionele ondersteuning tot 24x7 proactief tech- 20 % 9 % 3 % warehouses en BI met behulp van Microsoft technologie en heeft zich toegelegd op the Internet of PEOPLE & CHANGE nisch beheer. Indien gewenst, kan gekozen worden voor volledige outsourcing in onze High Performance Things. Door de integratie van onze applicatie- en De unit People & Change (P&C) richt zich op het men- Cloudomgeving. 3 % datawarehouse-ontwikkelaars, zijn we in staat om unieke oplossingen te realiseren op het gebied van selijke aspect in de Hot ITem projecten. Dit kan gaan om het definiëren en implementeren van (nieuwe) HOT ITEM GROEP datawarehousing. Daarnaast bouwen en configure- rollen in een organisatie, of het begeleiden van pro- De directie van Hot ITem vormt, tezamen met sales ren de ontwikkelaars maatwerkapplicaties voor het fessionaliseringsslagen met gedragsverandering en en de centrale ondersteunende functies, de Hot ITem efficiënt registreren en besturen van bedrijfsproces- competentieontwikkeling van medewerkers. Dit zijn groep. Ook de directie is actief betrokken in onze klant- sen. Ook wordt onze configureerbare standaardop- cruciale onderdelen van succesvolle Performance projecten. Op deze wijze blijft de overhead beperkt, de 26 27

15 ORGANIGRAM HOT ITEM #9: ANALYTICS ZONDER DATAFUNDAMENT IS ALS EEN TESLA ZONDER STROOM. CEO CCO CCO Marketing & Sales CFO CCO Centrale ondersteuning CTO CCO FTE 1,0 FTE 4,8 FTE 7,5 FTE 1,0 UNIT BAS Business Alignment Solutions UNIT DI Data Insight UNIT I&S Innovation & Services UNIT P&C People & Change UNIT CIC Continuous Improvement Center FTE 25,5 FTE 31,8 FTE 43,2 FTE 4,7 FTE 14,

16 KLANTEN Met onze passie voor besturingsvraagstukken zijn we in staat om snel, met de juiste data, toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten. Wij kunnen voor alle branches maatwerk leveren. De sectoren waarbinnen we vooral veel expertise hebben opgebouwd zijn telecom, overheid, retail, finance en zorg

17 TELECOM De Telecombranche heeft in 2014 te maken gehad met koopgedrag en smaakvoorkeuren. Naast traditionele Business Intelligence, hebben we veel gedaan op het FINANCE Financiële instellingen stellen hun klanten weer cen- BRANCHEVERDELING ZORG Na de drie decentralisaties is de gezondheidszorg een aanhoudende druk op omzet. Deze druk wordt gebied van data-analyse en predictive analytics. Dit traal door het bieden van een persoonlijk en trans- Hot ITem kan voor alle sectoren maatwerk leveren. In 2014 hebben we 92 organisaties bediend, evenwichtig verdeeld over diverse volop in beweging. Zorginstellingen sluiten bedden en onder andere veroorzaakt door goedkope, alternatieve heeft grote waarde opgeleverd voor onze klanten. Met parant aanbod dat anytime, anywhere afgenomen branches. extramuraliseren nog verder. Er wordt gezocht naar communicatiediensten voor consumenten, verdere prijsregulering vanuit Brussel en een verzadiging van de breedbandmarkt. Voor 2015 is de verwachting dat name door snel in te kunnen spelen op de wensen van de klant en om nieuwe, op maat gesneden proposities in de markt te kunnen zetten. Specifiek voor de groot- kan worden. Hot ITem helpt banken en verzekeraars om, op basis van bestaande klantdata, klanten beter te begrijpen en het juiste aanbod te doen. Daarnaast BRANCHE Informatie & communicatie Aandeel in % 29% nieuwe businessmodellen en samenwerkingsvormen. Ook bereidt het veld zich voor op nieuwe financiers en wordt gewerkt aan krimpscenario s. Afgelopen jaar de zwakke markt, samen met hoge investeringen in infrastructuur, voor verdere bezuinigingen en consolidaties zal zorgen. In 2014 hebben we onze telecomklanten in diverse domeinen geholpen met het efficiënter en klantgedreven maken van de operatie. Ook handel hebben we een focus op supplychain-optimalisatie. Hot ITem heeft een propositie ontwikkeld om een zo hoog mogelijke marge te kunnen waarborgen tijdens het productie- en verkoopproces, waarmee een hoog rendement te behalen is. hebben alle financiële instellingen te maken met de steeds grotere rapportageverplichtingen naar toezichthouders. Wij helpen met het inrichten van robuuste datawarehouses waarmee de gevraagde rapportages efficiënt geleverd kunnen worden. Ook dragen we bij Financiële instellingen Centrale overheid Vervoer & opslag 14% 12% 19% hebben we ons gericht op het sturen op kwaliteit bij zelfsturende teams en sociale wijkteams. Onze aanpak vanuit co-creatie tussen gemeenten en zorginstellingen, spreekt aan en leidt tot een afgestemde visie op de gewenste resultaten tussen partijen. Voor de teams hebben we hen ondersteund bij het samenvoegen van bedrijfsonderdelen. Onze performance improvementpropositie heeft hierin een centrale rol gespeeld. aan operational excellence door samen met onze klanten hun processen te herontwerpen tot simpele en efficiënte processen. Lokale overheid Overige zakelijke dienstverlening 7% 5% in de uitvoering wordt met deze aanpak helder hoe zij succesvol kunnen samenwerken en een overtuigende prestatie kunnen boeken. In 2015 gaan we door met In 2015 blijven we onze klanten met deze propositie ondersteunen zodat zij wendbaar blijven in de continu veranderende telecommarkt en kunnen sturen op het verkrijgen van een optimaal rendement en hoge klanttevredenheid. RIJKSOVERHEID Afgelopen jaar hebben we voor diverse rijksdiensten gewerkt. Hot ITem heeft een bijdrage geleverd aan de mobiliteit binnen en buiten de organisatie en het moni- Groot- & detailhandel Onderwijs & zorg Overig 5% 4% 3% onze aanpak om de prille relatie tussen zorginstelling en gemeente met de juiste stuurinformatie te ondersteunen. NIEUWE KLANTEN RETAIL EN GROOTHANDEL toren hiervan. Naast uitstroom van medewerkers is het doel om op de langere termijn de juiste persoon op de Hot ITem heeft in 2014 de stijgende lijn van 2013 voortgezet en wederom een behoorlijk aantal nieuwe klan- Veranderend koopgedrag als gevolg van sterk toe- juiste plaats (JPJP) te hebben. Vanuit de gedachte dat ten geworven. Deze nieuwe klanten hebben tezamen genomen technologische mogelijkheden, de komst iedere medewerker verantwoordelijk is voor de eigen van de uitvoering van zorgtaken. Nieuwe ketenpartners ontsluiten van parkeerdata, waardoor deze kan stu- voor meer dan 25% aan de omzet bijgedragen. In 2015 van internationale concurrentie en een verdere bran- loopbaanontwikkeling, bouwt Hot ITem aan een mobili- voeren delen van deze taken uit en de rol van gemeen- ren op onder andere de parkeerdruk van de stad. De verwachten we de omzet bij bestaande en nieuwe chevervaging, zetten een behoorlijke druk op de retail teitsplatform. Dit platform brengt de hard- en softskills ten verschuift dan ook van uitvoerder naar regievoerder. data vanuit straatparkeren hebben we hiervoor verrijkt klanten verder te kunnen uitbreiden. om te veranderen. Groothandelproducenten stappen, naast de al bestaande brand stores, nu ook vaker van de medewerkers in beeld en geeft de overheid daardoor inzicht in de bemensing van de organisatie Dit vraagt om andere competenties, maar ook om een andere manier van sturen en verantwoorden. Hot ITem met data van parkeergarages en vergunningverlening. Binnen het sociale domein heeft Hot ITem in 2014 een KLANT-EVENTS online in het directe verkoopkanaal, waardoor ze nog van de toekomst. heeft hiervoor, analoog aan Vensters voor Bedrijfs- tool ontwikkeld waarmee het proces van matchen (met In 2014 hebben we deelgenomen aan diverse events, meer 1-op-1 concurreren met retailers. In 2014 hebben we retailers en groothandelproducenten geholpen met GEMEENTEN voering, een platform ontwikkeld waarmee stuur- en verantwoordingsinformatie kan worden ontsloten. Ook name vanuit de P-wet) wordt ondersteund en het percentage geslaagde matches wordt vergroot. waaronder het Heliview congres Business Intelligence & Datawarehousing, een open inspiratiebijeenkomst het verkrijgen en inzetten van kennis over de klant, zijn De gemeenten hebben te maken gehad met de opstart hebben we in 2014 een gemeente geholpen met het Kennis van de zorg en een Oracle Round Table voor 32 33

18 de financiële sector. Bij deze events was Hot ITem ook als spreker vertegenwoordigd. Op verzoek van de Universiteit van Amsterdam hebben we in het najaar een gastcollege verzorgd met als onderwerp Implementing strategy with BI bij het Business Information Systems Master Programme. Daarnaast hebben we een geslaagde workshop Effectieve BI georganiseerd. Na een college tour konden de deelnemers op basis van hun eigen informatiebehoefte een keuze maken uit verschillende break-outsessies met thema s als big data en privacy, Lean Six Sigma & BI, het ontwerpen van effectieve en actiegerichte dashboards, de verankering van BI en de ontwikkeling van strategymaps. De workshops werden gegeven door verschillende vakinhoudelijke experts van Hot ITem. Gezien de enthousiaste reacties van de deelnemers hebben we besloten om dit concept in 2015 te herhalen. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Een onderscheidende aanpak met optimale kwaliteit en service vinden wij belangrijk. In 2014 hebben we, zoals ieder jaar, een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder een representatief aantal bestaande klanten. De tevredenheid over Hot ITem is hoog: opdrachtgevers geven ons gemiddeld een 8. Vooral de kennis en vaardigheden van onze medewerkers en het nakomen van afspraken scoren, net als voorgaande jaren, hoog. Het vermogen om de business echt te begrijpen en de vertaalslag te maken naar concrete oplossingen wordt door onze klanten aangegeven als belangrijkste kwaliteit. Op de vraag het imago van Hot ITem te omschrijven noemt de klant veelal termen als vakkundig, flexibel, resultaatgericht en open. HOT ITEM #3: VERANTWOORD OMGAAN MET PRIVACY IS GEEN PROBLEEM MAAR EEN OPLOSSING

19 CULTUUR Hot ITem is gestart vanuit de filosofie dat persoonlijke ontwikkeling leidt tot groei van de medewerker, Hot ITem en onze klanten. We werken inmiddels met een groep van bijna 150 enthousiaste en gepassioneerde specialisten. Onze onderlinge samenhang maakt ons inspirerend, sociaal, scherp, verantwoordelijk en gericht op groei. Dit zijn de kernwaarden waar we voor staan en die de leidraad zijn in ons werken

20 HI-VALUES De HI-values zijn uitgewerkt in competenties en succesvol meetbare gedragingen. Ze zijn verankerd in onze bedrijfscultuur en HRM-beleid. Bij de werving gebruiken we ze om duidelijk te maken wie we zoeken, wat nieuwe collega s van ons mogen verwachten en op welke aspecten we beoordelen bij de selectie. Binnen een project scheppen ze helderheid in ieders rol voor de beheersbaarheid van projecten. En ze bieden KORTE LIJNEN Iedere medewerkers is gekoppeld aan een resourcemanager binnen de eigen unit. Door deze korte lijn is er ruimte om ook buiten de beoordelingsperiode het eigen loopbaanpad, de projectrollen en de werksituatie door te spreken. Daarbij stellen we vragen als zit je op de juiste koers voor doelrealisatie, op welke kernwaarde of competentie gaat het goed of waar loop je tegenaan en hoe kun je daarin worden ondersteund. dat we ook implementeren bij onze klanten. Het biedt medewerkers, managers en de organisatie handvatten om concrete invulling te geven aan groei en ontwikkeling op alle niveaus. Medewerkers ontdekken wie ze zelf zijn en waar hun sterke en zwakke punten liggen. De tooling helpt hen om gesprekken met leidinggevenden voor te bereiden en, met behulp van gamification, de onderlinge samenwerking met collega s te verbeteren. Voor managers zijn er instrumenten om te HOT ITEM #11: 70% VAN DE MEDEWERKERS FLOREERT NIET OP DE JUISTE PLEK. TEL UIT JE WINST. houvast in loopbaanontwikkeling en verdere groei, van zowel onze medewerkers als van Hot ITem. BEOORDELINGSCYCLUS zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek komt en de afdeling optimaal te laten functioneren. Op orga- Elke medewerker vervult een bepaalde rol binnen Hot nisatieniveau wordt inzichtelijk gemaakt wat er nu en HI VALUES VALUES inspirerend ITem en de projecten. Aan die rollen zijn kernwaarden gekoppeld. Iedere kernwaarde is uitgewerkt in een aantal competenties en succesvol meetbare gedragin- in de toekomst nodig is op het gebied van capaciteit, kennis en kunde om de strategische doelstellingen te realiseren. sociaal scherp gen. Voor elke rol zijn specifieke competenties aangemerkt als cruciaal. Zij bieden voor iedereen een richtlijn EVENEMENTEN verantwoordelijk gericht op groei voor groei en in de beoordeling is dit, naast de bedrijfsbrede kerncompetenties, de maatstaf. Ter voorberei- Het komt de werksfeer ten goede als je elkaar ook buiten het werk leert kennen. Daarom organiseren we TROTS ding vullen alle medewerkers hun eigen beoordeling in. Dit stimuleert tot nadenken over werk en ontwikkeling. borrels, een jaarlijkse stranddag met partner en kinderen, een jaarlijks weekendje weg met medewerkers en In ons dagelijks functioneren staat groei centraal. Daarnaast kiezen zij zelf een collega uit om ook een hun partners en een Sinterklaasfeest voor de kinde- Een medewerker bepaalt zelf in welke richting hij wil beoordelingsformulier in te vullen. Deze input vormt de ren. In december hebben we de mooie resultaten van groeien. Wij ondersteunen door feedback, coaching basis voor de beoordeling door de resourcemanager gevierd met een fantastisch eindejaarsweekend en opleiding. Bovenal moet een medewerker het leuk Daarnaast hebben we frequent voortgangsgesprekken in Parijs. Naast hard werken willen we ook graag onze vinden om te groeien, plezier halen uit wat hij doet en waarin de ontwikkeling en de afgesproken acties wor- successen vieren. trots zijn op wat hij zelf en met anderen bereikt. We hebben oprechte interesse in de persoonlijke drijfveren den doorgenomen. Tijdens dit gesprek worden vaak nieuwe aanvullende afspraken gemaakt. ONDERLINGE ACTIVITEITEN van onze medewerkers. Daarom inspireren we iedere nieuwe collega tot het opstellen van een zogenaamde MIJN KOERS Collega s organiseren onderling veel activiteiten, zoals avondjes uit, boksclinics, bootcamps, varen in de Hot calling: wat is je roeping en hoe ga je deze inzetten In 2014 zijn we intern gestart met de uitrol van Mijn ITem sloep, zaalvoetbaltoernooien en motortochten. Er binnen Hot ITem? Koers, een door onszelf ontwikkeld instrumentarium ontstaan veel onderlinge vriendschappen

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Agenda Even voorstellen ISO en (Persoonlijk) Leiderschap Externe issues voor strategie Het waarom van organisaties Van strategie

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

VACATURE. Technisch consultant

VACATURE. Technisch consultant VACATURE Technisch consultant 2016 TECHNISCH CONSULTANT ServiceNow 2 Paphos Group zoekt Gedreven Technisch Consultants die affiniteit hebben met Service Management Tooling en zich graag (verder) willen

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IN BEWEGING In 2013 is de visie op performance improvement sterk veranderd. Hot ITem volgt niet alleen alle veranderingen, maar draagt ook bij aan de ontwikkelingen met eigen innovaties

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Derks & Derks adviseurs in human talent

Derks & Derks adviseurs in human talent Derks & Derks adviseurs in human talent Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR onderzoek Gedegen Derks & Derks hanteert een gedegen aanpak met een zorgvuldig voortraject.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions. Host: Erik Aalbersberg Accountmanager

Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions. Host: Erik Aalbersberg Accountmanager Welkom Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions Host: Erik Aalbersberg Accountmanager Praktische zaken Gebruik van headset aanbevolen Vragen stellen kan via Aan het einde van het

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4.

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4. Lean trainingen De trainingen zitten vol met actiegericht leren. Geen powerpoint - trainingen, maar met veel gebruik van flip- overs en tekeningen. Deze trainingen verzorgen wij samen met onze samenwerkingspartner

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Succesvoller in één Dag

Succesvoller in één Dag De SCN workshop Succesvoller in één Dag Met resultaatgarantie! Foto: Jos Schuurman Rob P. van Dort, Algemeen Directeur Rob van Dort is sinds 1995 ondernemer en oprichter van SCN. Succes Coach in Sales,

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon: KAM Consultants ISO 55001 Asset Management 1 Brochurewijzer 1. 3. Welkom bij bij KAM KAM Consultants 2. 4. Werkwijze 3. 5. ISO ISO 55001 55001 4. 6. ISO ISO 55001 certificatiebegeleiding 5. 7. QuickScan

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

IBM Cognos Performance 2010

IBM Cognos Performance 2010 IBM Cognos Performance 2010 Smart Decisions. Better Results. De Meervaart, Amsterdam Woensdag 10 november 2010 09.30-18.15 uur Kom naar IBM Cognos Performance 2010 op 10 november in Amsterdam 33% meer

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie Opleiding Recruitment Business Partner De leergang Recruitment Business Partner is de eerste opleiding in Nederland die opleidt tot een strategisch niveau binnen het recruitmentvak. Door haar unieke karakter

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie