Sociaal statuut voor witte flat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal statuut voor witte flat"

Transcriptie

1 jaargang 14 nr. 4 augustus 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van het Kerkraadse huurderswerk. Sociaal statuut voor witte flat Op 5 juli 2010 tekenden Jack Vinken, directeur- bestuurder van Woonmaatschappij Hestia groep, en de Huurdersraad Kerkrade officieel het Sociaal Statuut voor de bewoners van de zogenaamde witte flat aan het Papaverplein en de portiekwoningen aan de Gladiolenstraat in Kerkrade-West. adres redactie Postbus 355, 6460 AJ Kerkrade telefoon (045) (tijdens spreekuren) site De redactie beslist over plaatsing van ingezonden stukken. redactieleden Regina Leue Wim Pekel Leo Crousen Karin Tiedtke Marianne Plag Frans Tiggelman Jan van Weert vormgeving Karin Veldkamp oplage 275 stuks In dit nummer o.a. EU-besluit staatssteun corporaties... 2 Grenzeloze energie... 6 Even voorstellen: Mevrouw Annie Huynen... 5 Federatieberichten... 6 Vraag van huurders aan de Woonbond... 7 Surf ook eens naar... 8 Voorkomen van inbraak... 8 Revitalisering De herstructurering van Kerkrade-West is in volle gang. Het doel is om de wijk duurzaam te herontwikkelen en te transformeren om zodoende de leefbaarheid te versterken en in te spelen op de effecten van de krimpende bevolking. Bevolkingskrimp betekent, als er niet wordt ingegrepen, leegstand. Omdat dit zou kunnen leiden tot verpaupering van de wijk werken de gemeente Kerkrade, Hestia groep, Parkstad Limburg en de provincie momenteel hard aan een nieuwe visie voor de hele wijk Kerkrade-West. Tijdens de twee wijkconferenties, waarbij bewoners en omwonenden konden meedenken over de toekomst van hun wijk, haalde wethouder Peter Thomas al eens het thema van deze revitalisering aan: Met minder meer creëren! Om leegstand en dus verpaupering te voorkomen, is het noodzakelijk dat woningen die niet meer voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd uit de markt worden gehaald. Dat betekent dat een aantal woningen wordt gesloopt en de bewoners hun woning moeten verlaten. In deze fase gaat het om de volgende adressen: Papaverplein 1 tot en met 104 en de Gladiolenstraat 1 tot en met 47 (oneven huisnummers). In totaal gaat het hier om 128 woningen. In de volgende fase zal het om de witte flat aan het Salviaplein gaan. afspraken over de positie, de rechten en plichten van de huurders en Hestia groep als gevolg van de sloop. Het biedt de huurder met name waarborgen op financieel gebied, zoals een verhuiskostenvergoeding. Het Sociaal Statuut geldt voor alle huurders van Hestia groep die wonen op bovengenoemde adressen. De Huurdersraad Kerkrade had graag gezien dat het Sociaal Statuut ook nu al van toepassing zou zijn op de andere witte flat, aan het Salviaplein. Om meerdere redenen was dat nog niet mogelijk. De woonconsulenten zijn inmiddels begonnen met huisbezoeken om persoonlijke gesprekken te voeren met de bewoners. Tij- (lees verder op pagina 2) Rechten bewoners Hestia groep heeft in samenwerking met de Huurdersraad Kerkrade een Sociaal Statuut opgesteld. Dit statuut is inmiddels van kracht. Het Sociaal Statuut is een serie

2 2 Koepelrond EU-besluit inzake staatssteun aan corporaties Kamer schort uitvoering besluit op De invoeringsdatum van de EU-beschikking ten aanzien van staatssteun voor woningcorporaties is uitgesteld van 1 oktober 2010 tot 1 januari Een motie van kamerlid Sadet Karabulut (SP) werd door een ruime kamermeerderheid aanvaard. In de motie wordt de regering gevraagd eerst de gevolgen van de regeling voor de woningmarkt en de keuzemogelijkheden van huishoudens met een inkomen boven de euro nader te onderzoeken en geen regeling in te voeren, voordat hierover aan de Kamer is gerapporteerd en maatregelen om nadelige gevolgen te voorkomen met de Tweede Kamer zijn besproken. Ook vraagt de motie van de minister om in overleg te treden met de Europese Commissie om een zodanig uitstel van uitvoering van het EU-besluit te bewerkstelligen, dat tot een verantwoorde invoering kan worden gekomen. Onderzoeken over gevolgen van EU-besluit Uit een recent marktonderzoek van Marketing Consultancy USP blijkt dat niet alleen woningcorporaties bang zijn voor de gevolgen van deze EU-maatregel op de woningmarkt, maar ook ontwikkelaars. De EU-beschikking stelt enerzijds dat corporaties alleen nog maar staatsteun mogen ontvangen voor de bouw en exploitatie van sociale huurwoningen, maatschappelijk vastgoed en infrastructuur. Anderzijds voert het criteria in voor de toewijzingen van sociale huurwoningen. Op grond hiervan moeten corporaties jaarlijks minsten 90 procent van hun nieuwe en vrijgekomen sociale huurwoningen (met een huurprijs lager dan 647 euro) toewijzen aan huishouden met een belastbaar inkomen tot euro bruto per jaar. Ongeveer één op de drie corporaties laat in het marktonderzoek weten het (geheel) niet eens te zijn met het eerste deel van de beschikking (= beperking voor het ontvangen van staatssteun tot een aantal activiteiten). Bijna de helft van de corporaties is het (geheel) niet eens met het tweede deel van de beschikking (= de toewijzingscriteria). Belangrijkste nadeel dat de corporatiesector hierbij noemt, is dat bepaalde bevolkingsgroepen tussen wal en schip vallen. Ze mogen én niet meer in een sociale huurwoning wonen én hun inkomen laat het niet toe een andere woning te huren of te kopen. Het RIGO-onderzoek, dat Aedes en de Woonbond samen hebben laten uitvoeren trok deze conclusie ook al. Volgens dit onderzoek raken ruim huishoudens straks in de problemen, als zij op zoek gaan naar een ander huis. Maar ook de beperking van de mogelijkheid voor corporaties om diversiteit in de wijk te creëren door deze maatregel en het effect daarvan op de leefbaarheid wordt in het marktonderzoek van USP genoemd. Corporaties zouden merendeels de inkomensgrens van euro tot of euro op willen rekken. Nieuwbouw kind van de rekening? Ontwikkelaars zijn het vaker eens met beide maatregelen, aangezien zij de huidige manier van staatssteun geven concurrentievervalsing vinden. Maar ook van de ontwikkelaars zegt 17 procent het niet eens te zijn met de beperking van de activiteiten waarvoor staatssteun nog mogelijk is en 12 procent is het niet eens met de toewijzingscriteria voor sociale huurwoningen. Ook sommige ontwikkelaars zijn bang voor het effect op de woningmarkt, de investeringsbereidheid van de corporaties en de diversiteit binnen de wijken door deze maatregelen. De partijen denken dat door de EU-beschikking met name minder geïnvesteerd gaat worden in nieuwbouwwoningen en bedrijfsvastgoed. Investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed zullen er minder onder te lijden hebben. Soepeler regels mogelijk? In het Financieele Dagblad van 3 augustus pleit CDA-europarlementariër Lambert van Nistelrooij voor verruiming van de EUtoewijzingsregels voor corporatiewoningen. Volgens hem biedt de Europese Commissie hiervoor de ruimte. Op basis van uitspraken van eurocommissaris László Andor zou de commissie volgens van Nistelrooij geen uniforme criteria opleggen. Het is aan de lidstaten om eigen criteria te formuleren. De inkomensgrens komt dus van de lidstaat. Van Nistelrooij steunt het voorstel van Aedes en de Woonbond om de inkomensgrens van euro aanzienlijk te verhogen om te voorkomen dat een grote groep woningzoekenden geen corporatiewoning meer kan huren. Dit voorstel kan worden besproken in een gesprek tussen de minister van WWI en de eurocommissaris Joaquin Almunia. Inzet zou kunnen zijn een verhoging van de grens naar euro, de geïndexeerde ziekenfondsgrens van vijf jaar geleden. En als de politieke wil er is om te voorkomen dat er helemaal geen woningzoekenden tussen wal en schip vallen, dan komen we in de buurt van de euro uit, aldus van Nistelrooij in het Financieele Dagblad. Ook zijn er volgens hem aanvullende mogelijkheden denkbaar, zoals een ingroeimodel bij het hanteren van een toewijzingsnorm. Men kan bijvoorbeeld beginnen met toewijzing aan 65 procent van een bepaalde inkomensgroep en dit geleidelijk verhogen naar 90 procent over een aantal jaren. Volgens van Nistelrooij krijgt de markt dan de tijd zich aan te passen, waarbij alternatieven voor middeninkomensgroepen ontstaan. Sociaal statuut witte flat (vervolg pagina 1) dens deze gesprekken is er voor bewoners alle gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens de huisbezoeken geven we informatie en proberen we zoveel mogelijk onzekerheden bij bewoners weg te nemen, aldus Manuel Penders, woonconsulent bij Hestia groep. Hestia groep doet er alles aan om de bewoners elders te herhuisvesten in een woning die zoveel mogelijk voldoet aan hun wensen. Ook als een bewoner graag in dezelfde buurt wil blijven wonen. Het zal naar verwachting nog tot medio 2011 duren voordat de sloopwerkzaamheden van start gaan.

3 Koepelrond 3 Grenzeloze energie De wereld wordt kleiner. Niet in omvang, maar omdat nieuwsberichten ons in een mum van tijd bereiken. Ook hebben wij kort geleden nog mogen constateren, dat veel op de wereld samenhangt en van elkaar afhankelijk is. Dat heeft ons de vulkaan (die met de moeilijke naam) op IJsland en onlangs het ongeluk met het booreiland van BP in de Golf van Mexico laten zien! In dat opzicht bestaan er geen grenzen. Ook veel energie is grenzeloos. Zoals de zon en de wind. Alleen als kleine energieverbruiker heb je er geen macht en zeggenschap over. Dat hebben de energiemaatschappijen wel. Zij weten het precies uit te rekenen, wat zij ervoor moeten vragen om ons een kilowatt te leveren. Het enige wat wij kunnen is energie besparen, milieubewuste aanschaf van apparatuur doen, de beste energieleverancier uitzoeken. Maar daar doemt meteen wel een grens op: Je mag alleen Nederlandse leveranciers kiezen. De keuzevrijheid stopt aan de grens. Ook als die leverancier bijvoorbeeld in Duitsland voor jou geschikter lijkt, mag je hem niet vragen aan jou energie te leveren. De energie die de Nederlandse energieleveranciers leveren is vaak wel grenzeloos. Om ons van goedkope energie te kunnen voorzien, kopen zij kolen in lagelonenlanden in. Bijvoorbeeld in Afrika of Uruguay. Daar zijn de milieubepalingen nog niet zo streng als in Europa. De kolen voor de energiecentrales worden daar goedkoop gedolven, omdat de lonen daar zeer laag zijn. Voor de maatschappijen is het goedkoper daar te kopen dan hier in Europa te laten delven en kopen. Veel mensen zijn tegen kerncentrales. Hier ligt voor hen de absolute grens. Toch gebruikt men mogelijk energie die opgewekt is in zo n centrale. Want onze energiemaatschappijen nemen wel stroom af uit Frankrijk, waar de meeste kerncentrales van West-Europa staan. Het gaat immers allemaal om geld, winst! Wij als afnemer/eindverbruiker van energie kunnen hooguit informeren, waar de energiebedrijven hun kolen of hun energie inkopen en op basis daarvan onze keuze maken. Maar veel keuze hebben wij niet, want wij moeten wel de energienota kunnen betalen, want anders lopen wij tegen onze eigen grenzen aan. Ook mensen, die milieubewust zonnepanelen willen aanbrengen, stuiten op grenzen. Er wordt wel subsidie gegeven door de overheid om dat te stimuleren, maar als je een aanvraag doet komt om de hoek kijken dat je eigenaar van dat huis moet zijn, dat het huis niet onder monumentenzorg mag staan, dat het dak met de zonnecellen in de buurt moet passen. En als je dan ook nog een ambtenaar op de gemeente hebt, die nog geen idee van dit soort installaties heeft, kun je het in dit leven wel vergeten om energie- en milieubewust een huis te bewonen. Milieubewust leven, energiezuinig consumeren: er zijn grenzen aan! En wat te denken van windmolens en kerncentrales langs de grenzen? Een voorbeeld vlakbij is het windmolenpark van Vetschau, net over de grens bij Bocholtz. Begin 2005 werden er zeven windmolens geplaatst en nu staan er negen. Uitbreiding is aangevraagd naar vijftien. Hiertegen komen sommige mensen in opstand, niet alleen in Duitsland. De wieken werpen schaduwen langs wegen en ramen en een zacht gebrom op de achtergrond blijft hoorbaar. Hoe dichter men bij zo n molen woont, hoe meer last men van het geluid heeft. En op een bepaalde afstand en inval van zonlicht blijft de woning in de schaduw van de draaiende wieken. Iedereen is voorstander van groene energie, maar als dit de levenskwaliteit negatief beïnvloedt, is dat ook niet altijd leuk te noemen. Op een andere plek langs de grens staat een kerncentrale. Zolang alles goed functioneert is er niks aan de hand, maar als er iets mis is... Is de schade ook grenzeloos! Eigenlijk zouden alleen Europese wetten van toepassing moeten zijn op het opwekken van groene energie. Dan zou niet ieder land naar zijn eigen grenzen kijken, maar zou Europabreed gekeken kunnen worden naar de beste plaatsen voor windmolens, energiecentrales, enz. Nu houdt ieder land zijn eigen grenzen steeds in het oog ook al willen de inwoners graag grensoverschrijdend denken en doen.

4 4 Koepelrond Kerkraadse bewoners hebben invloed op beleid via bewonersplatforms Wat zijn bewonersplatforms? De drie platforms van bewoners in Kerkrade zijn een aantal jaren geleden in het leven geroepen toen de gemeente Kerkrade in het kader van wijkontwikkeling wijkplatforms installeerde, waarin ook een afvaardiging van bewoners kon plaats nemen. Bewonersplatform en gemeente werken samen aan het bevorderen van bewonersparticipatie in het kader van leefbaarheid en wijkontwikkeling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise en deskundigheid van de leden van het bewonersplatform. Denk hierbij aan de communicatie met burgers, het bespreekbaar maken van signalen uit de wijk in het wijkplatform en het bevragen door een bewonersplatform van burgers over plannen op het gebied van wijkontwikkeling. Uitgangspunten voor alle drie platforms De volgende punten geven nog meer duidelijkheid wat bewonersplatforms zijn en waar zij voor staan, namelijk: ze zijn onafhankelijk en zelf verantwoordelijk voor de organisatie van het bewonersplatform; ze streven geen politieke doelstellingen na; ze streven ernaar de participatie van bewoners in het kader van het wijkgericht werken te stimuleren; ze spreken niet namens de bewoners van de wijk, maar hebben een antennefunctie in de wijk. Zij fungeren als ontvanger en zender van signalen die relevant zijn op het gebied van wijkontwikkeling; de bewonersplatforms zijn vaste gesprekspartners voor de gemeente Kerkrade in het wijkgericht werken en kunnen de gemeente gevraagd en ongevraagd over het wijkgericht werken adviseren. Doe mee De platforms zijn steeds op zoek naar medebewoners van Kerkrade die zich aangetrokken voelen tot het bovenstaande. Lijkt het u wat om mee te denken met en mee te praten over uw buurt? Bent u bereid om acht keer per jaar mee te denken over betere leefbaarheid voor uzelf en uw buren? Bezoek dan eens de website van de platforms: of of of bezoek een van de bijeenkomsten, die op verschillende data in de wijken worden gehouden. Dan hoort en beleeft u wat het bewonersplatform kan betekenen voor de bewoners van Kerkrade. Via de website kunt u contact zoeken met de secretaris van het in uw wijk actieve bewonersplatform om u verder te laten inlichten dan wel een vergadering van het platform te bezoeken. U kunt ook rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de desbetreffende secretaris. Voor Kerkrade-Oost is dat De heer Stevens, telefoon Voor Kerkrade-Noord is dat Mevrouw Wijman, telefoon Voor Kerkrade-West is dat Mevrouw Plag, telefoon woonruimteverdeling in kerkrade Om voor een woning van een woningcorporatie in aanmerking te komen, kunnen woningzoekende een bon uit de krant opsturen en/of een bezoek brengen aan de desbetreffende kantoren. De adressen: Hestia Groep Lupinehof 80, Kerkrade West telefoon (045) Wonen Zuid Lindenhof 1, Kerkrade/Chevremont Alleen s morgens tussen 8.30 en uur telefoon (045) Hoofdvestiging Geerstraat 103a, 6411 NP Heerlen Land van Rode Erpostraat 1, Kerkrade-Holz telefoon (045) Wonen Heuvelsteden Grasbroekerweg 16, Heerlen telefoon (045) Geïnteresseerden voor een aanleunwoning kunnen contact opnemen met: > Meander Wonen St. Pieterstraat 143, Kerkrade telefoon (045) In de particuliere huursector verhuren enkele beleggers in Kerkrade woningen. De kantooradressen: DOS vastgoedmanagement Bassin 116, Maastricht telefoon (043) Vesteda Plein , Maastricht Postbus BE Maastricht telefoon (043)

5 Koepelrond 5 Even voorstellen... Mevrouw Annie Huynen secretaris van hbv engerhof Mevrouw Huynen is een meer dan bezige bij. Zij is 68 jaar geleden geboren als kind van bedrijvige ouders. Die hadden een slagerij in Chevremont, Eygelshoven en de Holz. Van klein af aan is zij gewend aan het omgaan met mensen en aan het handen uit de mouwen steken. Haar echtgenoot komt van een fruittelersbedrijf. Hij heeft doorgeleerd voor hovenier en toen hij met haar trouwde in Kerkrade een hoveniersbedrijf opgezet. Dit hebben zij samen gerund met meer dan 25 mensen personeel. Dit bedrijf hebben ze in 2008 overgedragen aan hun jongste zoon, die het bedrijf nu voortzet. Beiden hebben op een maatschappelijk verantwoorde manier het werkgeverschap uitgevoerd. Haar eeuwige bedrijvigheid is door haar echtgenoot en drie kinderen altijd geaccepteerd, omdat zij dit met veel liefde en toewijding doet. Na de verkoop van hun bedrijf en huis in 2008 bleef zij een actieve vrouw. Zij kregen een woning in de Engerhof, waar zij door de heer Odekerken zaliger op de mogelijkheid van een goede huurdersvertegenwoordiging attent werd gemaakt. Zo heeft zij meteen in 2008 het werk voor het oprichten van de HBV Engerhof op zich genomen. Met medewerking van sommige bewoners, zoals de heer Esser, de heer Rosenbaum en mevrouw Beaumont en met ondersteuning van huurdersfederatie de Koepel ondernam zij stappen om het voor de huurders op te nemen. Dit resulteerde in april 2009 in de oprichting van de HBV Engerhof. Het moeilijke aan de situatie Engerhof is, dat de eigenaar van het gebouw Woningstichting Land van Rode is en de verhuurder Meander Wonen. Vaak wordt van de een naar de ander verwezen en dat maakt de onderhandelingen niet altijd even makkelijk. Het is daardoor moeilijk om bepaalde wensen uitgevoerd te krijgen. Maar zij geeft gewoon de moed niet op en trekt steeds weer ten strijde op een vriendelijke, maar assertieve manier om het goed te doen voor haar medebewoners, de huurders van de Engerhof. Annie Huynen: Niemand is zonder fouten; ook een arts of een verhuurder kan het bij het verkeerde einde hebben. Haar eigen gevoel voor rechtvaardigheid stimuleert haar in al haar doen en laten. Zij stelt heel graag mensen op hun gemak en wil het wonen en samenleven gezellig maken. Mantelzorg is voor haar dan ook geen vreemd begrip. Men kan op haar altijd een beroep doen, of het nu is voor een ritje met de auto, een boodschap of een handje hulp bij een karweitje. Zij is een grote voorstander van het recht op eigen mening, die iedereen van haar mag uiten. Mondigheid juicht zij van harte toe. Vaak merkt zij dat de oudere mensen nog steeds veel ontzag hebben voor een meerdere, die het wel allemaal zou moeten weten. Maar zij weet wel beter, want niemand is zonder fouten; ook een arts of een verhuurder kan het bij het verkeerde einde hebben. Mevrouw Huynen is niet alleen actief als secretaris van de HBV. Ook voor de activiteitencommissie in haar complex heeft zij al veel (mede)georganiseerd en voor het koor van de Engerhof is zij even druk bezig. Het enige dat haar stoort is, dat sommige mensen afgunstig naar elkaar toe zijn en dat verstoort soms de atmosfeer in het complex. Haar motto is: leef en laat leven en maak het gezellig met elkaar want het leven heeft zoveel te bieden als iedereen iets positiefs bijdraagt. Haar optimisme en vrolijkheid werken zeer aanstekelijk, althans voor wie er vatbaar voor is. Maar zelfs brommerige mensen krijgen bij het horen van haar naam een smile op de lippen. Zo blijft zij inspireren en strijden voor een goede samenleving waar iedereen een veilige plek en ook nog plezier in het leven heeft. Wij hopen, dat zij voor haar strijd altijd medestanders kan vinden.

6 6 Koepelrond f b e e d r e i r c a h t t i e e n In deze rubriek van KoepelRond houden wij u op de hoogte van belangrijke aanpassingen en wijzigingen binnen de Federatie. Wij informeren u verder over op handen zijnde vergaderingen, symposia, etcetera. Deadline volgende editie KoepelRond: 7 oktober 2010 Kopij dient uiterlijk op die datum in bezit!te zijn van de redactie. Bloemschikken In september start in het wijkzorgsteunpunt van de Atriumflat aan het Kloosterraderplein een cursus bloemschikken. Deze cursus is ook toegankelijk voor geïnteresseerden, die niet in de Atriumflat wonen. De cursus staat onder deskundige leiding en zal bij voldoende deelnemers plaatsvinden op iedere 1ste dinsdag van de maand van tot uur en/of iedere 2de dinsdag van de maand van tot uur. De kosten bedragen 12,00 per keer. Dit bedrag is inclusief materiaal. Aanmelden kan tot de laatste week van augustus bij Marjo Vreuls, telefoon KANTOOR HUURDERSFEDERATIE BETER TOEGANKELIJK Iedereen die het kantoor van de Huurdersfederatie wel eens bezocht heeft of die regelmatig daar te vinden is, weet dat het voor mensen die aangewezen zijn op een rollator, scootmobiel of rolstoel heel moeilijk, zo niet onmogelijk, was om het souterrain te bereiken. Het trapje was voor hen niet bruikbaar en de hellingbaan veel te steil. Een grote wens was dan ook al jaren zodanige maatregelen te treffen, dat het kantoor beter toegankelijk zou worden. Mogelijkheden waren er: het installeren van een aparte lift naar de entreehal van het appartementencomplex of gebruik maken van de bestaande lift van het complex, die via een doorbraak naar de kelderruimte bereikt zou kunnen worden. Maar welke oplossing ook, er waren kosten mee gemoeid! Afhankelijk van welke oplossing gekozen zou worden, varieerden de kosten van een paar duizend euro tot wel een ton. Bijna 2 jaar heeft het bestuur van de Koepel pogingen gedaan om subsidies voor deze verbouwing te verkrijgen. Bij gemeente en bij fondsen, maar zonder resultaat. Omdat het bestuur van de Koepel, maar ook het bestuur van de HV Land van Rode, die eveneens kantoor houdt in het souterrain aan de Hoofdstraat 41, aanpassing zó noodzakelijk vonden, hebben zij gewikt en gewogen, berekening op berekening gemaakt om tot slot te concluderen, dat het financieel mogelijk moest zijn om de minst ingrijpende, maar wel effectiefste oplossing te realiseren. En dat is gelukt! Via de lift van het appartementencomplex kunnen minder- en invalide bezoekers nu door de kelder de kantoren van de Koepel en van de Huurdersvereniging bereiken. Zij kunnen boven aanbellen en worden dan door één van de medewerkers opgehaald en via de lift naar beneden begeleid. En om de puntjes op de i te zetten is er in het souterrain ook nog een invalidentoilet aangelegd, zodat men voor de hoge nood niet meer de trap op hoeft. Beide besturen hopen hiermee allen, die tot nu toe vergaderingen, cursussen of activiteiten niet konden bijwonen, dan wel spreekuren niet konden bezoeken omdat zij de trap of hellingbaan niet op of af konden, de gelegenheid te bieden nu wel de weg naar de kantoren te vinden. AGENDA Vergaderingen woensdag 15 september Algemene ledenvergadering van HF de Koepel maandag 20 september Provinciale Vergadering van de Nederlandse Woonbond te Roermond maandag 20 oktober Algemeen bestuursvergadering van HF de Koepel Cursussen en symposia Door het Kennis- en Adviescentrum van de Nederlandse Woonbond worden de volgende cursussen in Utrecht gegeven: maandag 13 september cursus visitatievoorbereiding donderdag 16 september cursus sturen op onderhoudsbeleid woensdag 22 september cursus huurders tussen kopers, kopers tussen huurders vrijdag 24 september cursus leefbaarheid dinsdag 28 september cursus inleiding huurrecht Symposium vrijdag 24 september middagsymposium verbeter mee naar label B door de Woonbond Regio Zuid te houden in Eindhoven

7 Koepelrond 7 Vraagvan huurders Het appartement boven mij is ingericht als modelwoning voor potentiële kopers. Daartoe is het hele huis van laminaat voorzien. Als er iemand met hakken door de woning loopt, kun je dat precies horen. Volgens de verhuurder heeft het laminaat een geluidsreductie van 10 db, wat wettelijk vereist is. Verder doet de verhuurder niets. Wat nu? Geluidsoverlast door harde vloerbedekking in de woning boven de uwe kan uw woongenot inderdaad ernstig verstoren. Om die reden staat in veel huurcontracten dat dergelijke vloerbedekking niet is toegestaan, of alleen als daarbij geluidsisolerende maatregelen worden getroffen. Die kunnen te maken hebben met de manier waarop de vloerbedekking wordt gelegd, het aanbrengen van een ondervloer en dergelijke. Als huurders in strijd handelen met zo n contractbepaling kan de verhuurder hen daarop wijzen en verlangen dat ze zich aan die bepaling houden. Ontbreekt een dergelijke contractsbepaling, dan kan de verhuurder de huurder aanspreken op diens algemene wettelijke plicht om zich als een goed huurder te gedragen en dus geen geluidsoverlast te veroorzaken. Dat aan wettelijke regels zou zijn voldaan als het geluid beperkt blijft tot een bepaald niveau is niet juist. Daarover bestaan geen wettelijke regels. Structurele aan de woonbond Wat kan ik doen tegen geluidsoverlast door harde vloerbedekking? geluidsoverlast die ernstig uw woongenot schaadt, kan wettelijk een gebrek zijn dat de verhuurder dient te verhelpen als u daar (schriftelijk) op aandringt. Het geluidsniveau is daarbij niet doorslaggevend; van belang is dat u aantoont dát van zeer hinderlijk geluid sprake is. Een verhuurder die zijn huurders serieus neemt zal zelf en op eigen kosten geluidstechnisch onderzoek in uw woning laten doen. Is hij daar niet toe bereid, dan kunt u op eigen kosten zelf stappen in die richting zetten. Laat u in dat geval eerst nader informeren door bijvoorbeeld de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG). Zie Als de verhuurder niet ingaat op uw verzoek om (onderzoek naar en) beëindiging van de geluidsoverlast, kunt u juridische stappen nemen. Zolang de verhuurder eigenaar is van de woning boven u dient hij ervoor te zorgen dat u rustig kunt wonen. Komt hij die plicht niet na, dan kan hij daar zo nodig door de rechter toe worden verplicht. In zo n procedure tegen de verhuurder moet u bewijs leveren waaruit blijkt dat de geluidsoverlast structureel is en u ernstig in uw woongenot schaadt. Procedeer bij de rechter bij voorkeur met steun van een advocaat. Dit is niet verplicht, maar wel zeer aan te bevelen. Bedenk dat een advocaat voor u als leek hoe goed u ook op de hoogte bent een belangrijke meerwaarde kan zijn en besef dat de tegenpartij vrijwel zeker ook met een advocaat zal werken. Als de woning boven u is verkocht, kunt u de verhuurder in principe niet meer op de geluidsoverlast aanspreken. U kunt dan alleen nog rechtstreeks procederen tegen de eigenaar-bewoner(s) boven u. Is er sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE), dan kan de verhuurder als VvE-lid wel optreden tegen de overlast die door de eigenaar-bewoner(s) wordt veroorzaakt. U kunt er bij uw verhuurder dan op aandringen dat hij dit probleem in de VvE-vergadering aan de orde stelt. Warmtewerende folie heeft effect Wij hebben onlangs met z n allen weer eens kunnen ervaren hoe warm het binnenshuis wordt, wanneer bij buitentemperaturen van 30 tot 35 graden de zon op het glas schijnt. Particulieren kunnen vaak maatregelen nemen door rolluiken of jaloezieën (indien aanwezig) gesloten te houden. En menigeen heeft in de hittegolfperiode aanleiding gezien om een airco aan te schaffen. Lichtkoepels, dakramen, e.d. laten de temperatuur binnenshuis tot ongekende hoogte oplopen, wanneer geen airco aanwezig is. In appartementencomplexen met gemeenschappelijke ruimtes is bescherming tegen de warmte afhankelijk van de maatregelen die de vereniging van eigenaren of (bij huurwoningen) de eigenaar van het complex wil nemen. Tegenwoordig bestaan er echter folies, die de UV-stralen en daarmee de warmte tegenhouden. Deze folies, waarin gemetalliseerde moleculen zijn verwerkt, zorgen voor warmte- of UV-wering. Zij zijn eenvoudig op koepels en dakramen aan te brengen, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de lichtinval. De warmte is echter tot wel 85% te reduceren. De bewoners van de aanleunwoningen Vroenhof hebben het effect van warmtewerende folie deze zomer kunnen ondervinden. Al jaren vragen zij hun verhuurder om een dusdanige oplossing, dat de lichtkoepels in hun (gemeenschappelijke) gangen minder warmte doorlaten. Door de bewoners aangedragen oplossingen werden tot voor kort afgewezen, omdat zij te duur waren, te bewerkelijk of niet effectief genoeg. Dit voorjaar is op voorstel van de HBV een warmtewerende folie op de koepels aangebracht, zeer tot tevredenheid van de bewoners. Geen sauna-achtige toestanden meer, maar gangen waar men zich bij normale temperaturen in kan bewegen.

8 8 Koepelrond Het voorkomen van inbraak via bekende inbraakmethoden Inbraakmethode Openbreken van deur of raam met breekijzer of schroevendraaier Flipperen; met een bankpasje wordt aan de buitenkant de sleuf van het slot teruggedrukt Hengelen; met een stuk ijzerdoor de brievenbus aan de deurklink hengelen Bulgaarse methode; een uitstekende cilinder met een tang afbreken Inbraak via bovenlichtjes (kleine raampjes boven de deur) Een steen door de ruit gooien Babbeltruc; binnenkomen via een smoes Insluipen Te voorkomen door: Goed hang- en sluitwerk in stevige kozijnen De deur altijd op slot draaien De deur op slot draaien en eventueel een brievenzak of brievenbusafschermer plaatsen Een veiligheidsbeslag over de cilinder plaatsen Een barrièrestang plaatsen Haal waardevolle spullen uit het zicht zodat de aandacht van de inbreken niet getrokken wordt Niet zomaar iemand binnenlaten en eventueel een stevige kierstandhouder op de deur plaatsen Altijd deuren en ramen sluiten en sleutels uit de sloten halen en uit het zicht opbergen Politiekeurmerk veilig wonen Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voor woningen, complexen en wijken die voldoende zijn beveiligd. Het keurmerk heeft ook oog voor sociale veiligheid; zo stelt het eisen aan het ontwerp van de wijk en de buurt. Het verkrijgen van het keurmerk voor een woning gaat via een erkend PKVW-bedrijf. Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak. Zie voor meer informatie en adressen van erkende PKVW-bedrijven: het spreekuur van De Koepel houdt elke donderdagmiddag van uur tot uur een spreekuur voor huurders. Dit spreekuur vindt plaats aan de Hoofdstraat 41a te Kerkrade-centrum. Voor leden van de aangesloten huurdersorganisaties is het advies en, indien nodig, de ondersteuning geheel gratis. Huurders, die niet lid (kunnen) zijn van een Huurdersbelangenvereniging, kunnen een individueel lidmaatschap bij de Koepel afsluiten voor 6,00 per jaar. Ook zij krijgen dan gratis advies en ondersteuning. Surf ook eens naar Noot van de redactie: We vragen de huurdersorganisaties om het huurdersspreekuur in hun eigen info te vermelden, zodat het breed bekend wordt onder de huurders. en betuig uw steun aan het burgerinitiatief, waarin gepleit wordt voor een versnelde overgang naar energie uit schone en onbeperkte bronnen zoals zon, wind, aardwarmte en duurzame biomassa.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag!

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! 2 Voorwoord Een slimme senior is op de toekomst voorbereid Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen en huisvesten

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel toekomstdromen over bouwprojecten voor senioren in de westelijke mijnstreek Deze krant is een uitgave van Vivantes - www.vivantes.nl - uitgave 1 - augustus 2011 Column Oud worden, maar niet ouder. Nog

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Grip op de ingreep Inhouds opgave Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Hoofdstuk 2 Rechtspositie van huurder...5 2.1 Huurcontracten voor (on)bepaalde tijd... 5 2.2 Gronden om de huur op te zeggen....

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG VOOR

SAMEN AAN DE SLAG VOOR SAMEN AAN DE SLAG VOOR DUURZAAM WOONGENOT Onderlegger voor het samen aanpakken van woningen (ADV-aanpak in impulsprojecten, buurt- en burgerinitiatieven) STICHTING ACHTERHOEK DUURZAAM VERBOUWEN AUTEUR:

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie