Sociaal statuut voor witte flat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal statuut voor witte flat"

Transcriptie

1 jaargang 14 nr. 4 augustus 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van het Kerkraadse huurderswerk. Sociaal statuut voor witte flat Op 5 juli 2010 tekenden Jack Vinken, directeur- bestuurder van Woonmaatschappij Hestia groep, en de Huurdersraad Kerkrade officieel het Sociaal Statuut voor de bewoners van de zogenaamde witte flat aan het Papaverplein en de portiekwoningen aan de Gladiolenstraat in Kerkrade-West. adres redactie Postbus 355, 6460 AJ Kerkrade telefoon (045) (tijdens spreekuren) site De redactie beslist over plaatsing van ingezonden stukken. redactieleden Regina Leue Wim Pekel Leo Crousen Karin Tiedtke Marianne Plag Frans Tiggelman Jan van Weert vormgeving Karin Veldkamp oplage 275 stuks In dit nummer o.a. EU-besluit staatssteun corporaties... 2 Grenzeloze energie... 6 Even voorstellen: Mevrouw Annie Huynen... 5 Federatieberichten... 6 Vraag van huurders aan de Woonbond... 7 Surf ook eens naar... 8 Voorkomen van inbraak... 8 Revitalisering De herstructurering van Kerkrade-West is in volle gang. Het doel is om de wijk duurzaam te herontwikkelen en te transformeren om zodoende de leefbaarheid te versterken en in te spelen op de effecten van de krimpende bevolking. Bevolkingskrimp betekent, als er niet wordt ingegrepen, leegstand. Omdat dit zou kunnen leiden tot verpaupering van de wijk werken de gemeente Kerkrade, Hestia groep, Parkstad Limburg en de provincie momenteel hard aan een nieuwe visie voor de hele wijk Kerkrade-West. Tijdens de twee wijkconferenties, waarbij bewoners en omwonenden konden meedenken over de toekomst van hun wijk, haalde wethouder Peter Thomas al eens het thema van deze revitalisering aan: Met minder meer creëren! Om leegstand en dus verpaupering te voorkomen, is het noodzakelijk dat woningen die niet meer voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd uit de markt worden gehaald. Dat betekent dat een aantal woningen wordt gesloopt en de bewoners hun woning moeten verlaten. In deze fase gaat het om de volgende adressen: Papaverplein 1 tot en met 104 en de Gladiolenstraat 1 tot en met 47 (oneven huisnummers). In totaal gaat het hier om 128 woningen. In de volgende fase zal het om de witte flat aan het Salviaplein gaan. afspraken over de positie, de rechten en plichten van de huurders en Hestia groep als gevolg van de sloop. Het biedt de huurder met name waarborgen op financieel gebied, zoals een verhuiskostenvergoeding. Het Sociaal Statuut geldt voor alle huurders van Hestia groep die wonen op bovengenoemde adressen. De Huurdersraad Kerkrade had graag gezien dat het Sociaal Statuut ook nu al van toepassing zou zijn op de andere witte flat, aan het Salviaplein. Om meerdere redenen was dat nog niet mogelijk. De woonconsulenten zijn inmiddels begonnen met huisbezoeken om persoonlijke gesprekken te voeren met de bewoners. Tij- (lees verder op pagina 2) Rechten bewoners Hestia groep heeft in samenwerking met de Huurdersraad Kerkrade een Sociaal Statuut opgesteld. Dit statuut is inmiddels van kracht. Het Sociaal Statuut is een serie

2 2 Koepelrond EU-besluit inzake staatssteun aan corporaties Kamer schort uitvoering besluit op De invoeringsdatum van de EU-beschikking ten aanzien van staatssteun voor woningcorporaties is uitgesteld van 1 oktober 2010 tot 1 januari Een motie van kamerlid Sadet Karabulut (SP) werd door een ruime kamermeerderheid aanvaard. In de motie wordt de regering gevraagd eerst de gevolgen van de regeling voor de woningmarkt en de keuzemogelijkheden van huishoudens met een inkomen boven de euro nader te onderzoeken en geen regeling in te voeren, voordat hierover aan de Kamer is gerapporteerd en maatregelen om nadelige gevolgen te voorkomen met de Tweede Kamer zijn besproken. Ook vraagt de motie van de minister om in overleg te treden met de Europese Commissie om een zodanig uitstel van uitvoering van het EU-besluit te bewerkstelligen, dat tot een verantwoorde invoering kan worden gekomen. Onderzoeken over gevolgen van EU-besluit Uit een recent marktonderzoek van Marketing Consultancy USP blijkt dat niet alleen woningcorporaties bang zijn voor de gevolgen van deze EU-maatregel op de woningmarkt, maar ook ontwikkelaars. De EU-beschikking stelt enerzijds dat corporaties alleen nog maar staatsteun mogen ontvangen voor de bouw en exploitatie van sociale huurwoningen, maatschappelijk vastgoed en infrastructuur. Anderzijds voert het criteria in voor de toewijzingen van sociale huurwoningen. Op grond hiervan moeten corporaties jaarlijks minsten 90 procent van hun nieuwe en vrijgekomen sociale huurwoningen (met een huurprijs lager dan 647 euro) toewijzen aan huishouden met een belastbaar inkomen tot euro bruto per jaar. Ongeveer één op de drie corporaties laat in het marktonderzoek weten het (geheel) niet eens te zijn met het eerste deel van de beschikking (= beperking voor het ontvangen van staatssteun tot een aantal activiteiten). Bijna de helft van de corporaties is het (geheel) niet eens met het tweede deel van de beschikking (= de toewijzingscriteria). Belangrijkste nadeel dat de corporatiesector hierbij noemt, is dat bepaalde bevolkingsgroepen tussen wal en schip vallen. Ze mogen én niet meer in een sociale huurwoning wonen én hun inkomen laat het niet toe een andere woning te huren of te kopen. Het RIGO-onderzoek, dat Aedes en de Woonbond samen hebben laten uitvoeren trok deze conclusie ook al. Volgens dit onderzoek raken ruim huishoudens straks in de problemen, als zij op zoek gaan naar een ander huis. Maar ook de beperking van de mogelijkheid voor corporaties om diversiteit in de wijk te creëren door deze maatregel en het effect daarvan op de leefbaarheid wordt in het marktonderzoek van USP genoemd. Corporaties zouden merendeels de inkomensgrens van euro tot of euro op willen rekken. Nieuwbouw kind van de rekening? Ontwikkelaars zijn het vaker eens met beide maatregelen, aangezien zij de huidige manier van staatssteun geven concurrentievervalsing vinden. Maar ook van de ontwikkelaars zegt 17 procent het niet eens te zijn met de beperking van de activiteiten waarvoor staatssteun nog mogelijk is en 12 procent is het niet eens met de toewijzingscriteria voor sociale huurwoningen. Ook sommige ontwikkelaars zijn bang voor het effect op de woningmarkt, de investeringsbereidheid van de corporaties en de diversiteit binnen de wijken door deze maatregelen. De partijen denken dat door de EU-beschikking met name minder geïnvesteerd gaat worden in nieuwbouwwoningen en bedrijfsvastgoed. Investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed zullen er minder onder te lijden hebben. Soepeler regels mogelijk? In het Financieele Dagblad van 3 augustus pleit CDA-europarlementariër Lambert van Nistelrooij voor verruiming van de EUtoewijzingsregels voor corporatiewoningen. Volgens hem biedt de Europese Commissie hiervoor de ruimte. Op basis van uitspraken van eurocommissaris László Andor zou de commissie volgens van Nistelrooij geen uniforme criteria opleggen. Het is aan de lidstaten om eigen criteria te formuleren. De inkomensgrens komt dus van de lidstaat. Van Nistelrooij steunt het voorstel van Aedes en de Woonbond om de inkomensgrens van euro aanzienlijk te verhogen om te voorkomen dat een grote groep woningzoekenden geen corporatiewoning meer kan huren. Dit voorstel kan worden besproken in een gesprek tussen de minister van WWI en de eurocommissaris Joaquin Almunia. Inzet zou kunnen zijn een verhoging van de grens naar euro, de geïndexeerde ziekenfondsgrens van vijf jaar geleden. En als de politieke wil er is om te voorkomen dat er helemaal geen woningzoekenden tussen wal en schip vallen, dan komen we in de buurt van de euro uit, aldus van Nistelrooij in het Financieele Dagblad. Ook zijn er volgens hem aanvullende mogelijkheden denkbaar, zoals een ingroeimodel bij het hanteren van een toewijzingsnorm. Men kan bijvoorbeeld beginnen met toewijzing aan 65 procent van een bepaalde inkomensgroep en dit geleidelijk verhogen naar 90 procent over een aantal jaren. Volgens van Nistelrooij krijgt de markt dan de tijd zich aan te passen, waarbij alternatieven voor middeninkomensgroepen ontstaan. Sociaal statuut witte flat (vervolg pagina 1) dens deze gesprekken is er voor bewoners alle gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens de huisbezoeken geven we informatie en proberen we zoveel mogelijk onzekerheden bij bewoners weg te nemen, aldus Manuel Penders, woonconsulent bij Hestia groep. Hestia groep doet er alles aan om de bewoners elders te herhuisvesten in een woning die zoveel mogelijk voldoet aan hun wensen. Ook als een bewoner graag in dezelfde buurt wil blijven wonen. Het zal naar verwachting nog tot medio 2011 duren voordat de sloopwerkzaamheden van start gaan.

3 Koepelrond 3 Grenzeloze energie De wereld wordt kleiner. Niet in omvang, maar omdat nieuwsberichten ons in een mum van tijd bereiken. Ook hebben wij kort geleden nog mogen constateren, dat veel op de wereld samenhangt en van elkaar afhankelijk is. Dat heeft ons de vulkaan (die met de moeilijke naam) op IJsland en onlangs het ongeluk met het booreiland van BP in de Golf van Mexico laten zien! In dat opzicht bestaan er geen grenzen. Ook veel energie is grenzeloos. Zoals de zon en de wind. Alleen als kleine energieverbruiker heb je er geen macht en zeggenschap over. Dat hebben de energiemaatschappijen wel. Zij weten het precies uit te rekenen, wat zij ervoor moeten vragen om ons een kilowatt te leveren. Het enige wat wij kunnen is energie besparen, milieubewuste aanschaf van apparatuur doen, de beste energieleverancier uitzoeken. Maar daar doemt meteen wel een grens op: Je mag alleen Nederlandse leveranciers kiezen. De keuzevrijheid stopt aan de grens. Ook als die leverancier bijvoorbeeld in Duitsland voor jou geschikter lijkt, mag je hem niet vragen aan jou energie te leveren. De energie die de Nederlandse energieleveranciers leveren is vaak wel grenzeloos. Om ons van goedkope energie te kunnen voorzien, kopen zij kolen in lagelonenlanden in. Bijvoorbeeld in Afrika of Uruguay. Daar zijn de milieubepalingen nog niet zo streng als in Europa. De kolen voor de energiecentrales worden daar goedkoop gedolven, omdat de lonen daar zeer laag zijn. Voor de maatschappijen is het goedkoper daar te kopen dan hier in Europa te laten delven en kopen. Veel mensen zijn tegen kerncentrales. Hier ligt voor hen de absolute grens. Toch gebruikt men mogelijk energie die opgewekt is in zo n centrale. Want onze energiemaatschappijen nemen wel stroom af uit Frankrijk, waar de meeste kerncentrales van West-Europa staan. Het gaat immers allemaal om geld, winst! Wij als afnemer/eindverbruiker van energie kunnen hooguit informeren, waar de energiebedrijven hun kolen of hun energie inkopen en op basis daarvan onze keuze maken. Maar veel keuze hebben wij niet, want wij moeten wel de energienota kunnen betalen, want anders lopen wij tegen onze eigen grenzen aan. Ook mensen, die milieubewust zonnepanelen willen aanbrengen, stuiten op grenzen. Er wordt wel subsidie gegeven door de overheid om dat te stimuleren, maar als je een aanvraag doet komt om de hoek kijken dat je eigenaar van dat huis moet zijn, dat het huis niet onder monumentenzorg mag staan, dat het dak met de zonnecellen in de buurt moet passen. En als je dan ook nog een ambtenaar op de gemeente hebt, die nog geen idee van dit soort installaties heeft, kun je het in dit leven wel vergeten om energie- en milieubewust een huis te bewonen. Milieubewust leven, energiezuinig consumeren: er zijn grenzen aan! En wat te denken van windmolens en kerncentrales langs de grenzen? Een voorbeeld vlakbij is het windmolenpark van Vetschau, net over de grens bij Bocholtz. Begin 2005 werden er zeven windmolens geplaatst en nu staan er negen. Uitbreiding is aangevraagd naar vijftien. Hiertegen komen sommige mensen in opstand, niet alleen in Duitsland. De wieken werpen schaduwen langs wegen en ramen en een zacht gebrom op de achtergrond blijft hoorbaar. Hoe dichter men bij zo n molen woont, hoe meer last men van het geluid heeft. En op een bepaalde afstand en inval van zonlicht blijft de woning in de schaduw van de draaiende wieken. Iedereen is voorstander van groene energie, maar als dit de levenskwaliteit negatief beïnvloedt, is dat ook niet altijd leuk te noemen. Op een andere plek langs de grens staat een kerncentrale. Zolang alles goed functioneert is er niks aan de hand, maar als er iets mis is... Is de schade ook grenzeloos! Eigenlijk zouden alleen Europese wetten van toepassing moeten zijn op het opwekken van groene energie. Dan zou niet ieder land naar zijn eigen grenzen kijken, maar zou Europabreed gekeken kunnen worden naar de beste plaatsen voor windmolens, energiecentrales, enz. Nu houdt ieder land zijn eigen grenzen steeds in het oog ook al willen de inwoners graag grensoverschrijdend denken en doen.

4 4 Koepelrond Kerkraadse bewoners hebben invloed op beleid via bewonersplatforms Wat zijn bewonersplatforms? De drie platforms van bewoners in Kerkrade zijn een aantal jaren geleden in het leven geroepen toen de gemeente Kerkrade in het kader van wijkontwikkeling wijkplatforms installeerde, waarin ook een afvaardiging van bewoners kon plaats nemen. Bewonersplatform en gemeente werken samen aan het bevorderen van bewonersparticipatie in het kader van leefbaarheid en wijkontwikkeling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise en deskundigheid van de leden van het bewonersplatform. Denk hierbij aan de communicatie met burgers, het bespreekbaar maken van signalen uit de wijk in het wijkplatform en het bevragen door een bewonersplatform van burgers over plannen op het gebied van wijkontwikkeling. Uitgangspunten voor alle drie platforms De volgende punten geven nog meer duidelijkheid wat bewonersplatforms zijn en waar zij voor staan, namelijk: ze zijn onafhankelijk en zelf verantwoordelijk voor de organisatie van het bewonersplatform; ze streven geen politieke doelstellingen na; ze streven ernaar de participatie van bewoners in het kader van het wijkgericht werken te stimuleren; ze spreken niet namens de bewoners van de wijk, maar hebben een antennefunctie in de wijk. Zij fungeren als ontvanger en zender van signalen die relevant zijn op het gebied van wijkontwikkeling; de bewonersplatforms zijn vaste gesprekspartners voor de gemeente Kerkrade in het wijkgericht werken en kunnen de gemeente gevraagd en ongevraagd over het wijkgericht werken adviseren. Doe mee De platforms zijn steeds op zoek naar medebewoners van Kerkrade die zich aangetrokken voelen tot het bovenstaande. Lijkt het u wat om mee te denken met en mee te praten over uw buurt? Bent u bereid om acht keer per jaar mee te denken over betere leefbaarheid voor uzelf en uw buren? Bezoek dan eens de website van de platforms: of of of bezoek een van de bijeenkomsten, die op verschillende data in de wijken worden gehouden. Dan hoort en beleeft u wat het bewonersplatform kan betekenen voor de bewoners van Kerkrade. Via de website kunt u contact zoeken met de secretaris van het in uw wijk actieve bewonersplatform om u verder te laten inlichten dan wel een vergadering van het platform te bezoeken. U kunt ook rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de desbetreffende secretaris. Voor Kerkrade-Oost is dat De heer Stevens, telefoon Voor Kerkrade-Noord is dat Mevrouw Wijman, telefoon Voor Kerkrade-West is dat Mevrouw Plag, telefoon woonruimteverdeling in kerkrade Om voor een woning van een woningcorporatie in aanmerking te komen, kunnen woningzoekende een bon uit de krant opsturen en/of een bezoek brengen aan de desbetreffende kantoren. De adressen: Hestia Groep Lupinehof 80, Kerkrade West telefoon (045) Wonen Zuid Lindenhof 1, Kerkrade/Chevremont Alleen s morgens tussen 8.30 en uur telefoon (045) Hoofdvestiging Geerstraat 103a, 6411 NP Heerlen Land van Rode Erpostraat 1, Kerkrade-Holz telefoon (045) Wonen Heuvelsteden Grasbroekerweg 16, Heerlen telefoon (045) Geïnteresseerden voor een aanleunwoning kunnen contact opnemen met: > Meander Wonen St. Pieterstraat 143, Kerkrade telefoon (045) In de particuliere huursector verhuren enkele beleggers in Kerkrade woningen. De kantooradressen: DOS vastgoedmanagement Bassin 116, Maastricht telefoon (043) Vesteda Plein , Maastricht Postbus BE Maastricht telefoon (043)

5 Koepelrond 5 Even voorstellen... Mevrouw Annie Huynen secretaris van hbv engerhof Mevrouw Huynen is een meer dan bezige bij. Zij is 68 jaar geleden geboren als kind van bedrijvige ouders. Die hadden een slagerij in Chevremont, Eygelshoven en de Holz. Van klein af aan is zij gewend aan het omgaan met mensen en aan het handen uit de mouwen steken. Haar echtgenoot komt van een fruittelersbedrijf. Hij heeft doorgeleerd voor hovenier en toen hij met haar trouwde in Kerkrade een hoveniersbedrijf opgezet. Dit hebben zij samen gerund met meer dan 25 mensen personeel. Dit bedrijf hebben ze in 2008 overgedragen aan hun jongste zoon, die het bedrijf nu voortzet. Beiden hebben op een maatschappelijk verantwoorde manier het werkgeverschap uitgevoerd. Haar eeuwige bedrijvigheid is door haar echtgenoot en drie kinderen altijd geaccepteerd, omdat zij dit met veel liefde en toewijding doet. Na de verkoop van hun bedrijf en huis in 2008 bleef zij een actieve vrouw. Zij kregen een woning in de Engerhof, waar zij door de heer Odekerken zaliger op de mogelijkheid van een goede huurdersvertegenwoordiging attent werd gemaakt. Zo heeft zij meteen in 2008 het werk voor het oprichten van de HBV Engerhof op zich genomen. Met medewerking van sommige bewoners, zoals de heer Esser, de heer Rosenbaum en mevrouw Beaumont en met ondersteuning van huurdersfederatie de Koepel ondernam zij stappen om het voor de huurders op te nemen. Dit resulteerde in april 2009 in de oprichting van de HBV Engerhof. Het moeilijke aan de situatie Engerhof is, dat de eigenaar van het gebouw Woningstichting Land van Rode is en de verhuurder Meander Wonen. Vaak wordt van de een naar de ander verwezen en dat maakt de onderhandelingen niet altijd even makkelijk. Het is daardoor moeilijk om bepaalde wensen uitgevoerd te krijgen. Maar zij geeft gewoon de moed niet op en trekt steeds weer ten strijde op een vriendelijke, maar assertieve manier om het goed te doen voor haar medebewoners, de huurders van de Engerhof. Annie Huynen: Niemand is zonder fouten; ook een arts of een verhuurder kan het bij het verkeerde einde hebben. Haar eigen gevoel voor rechtvaardigheid stimuleert haar in al haar doen en laten. Zij stelt heel graag mensen op hun gemak en wil het wonen en samenleven gezellig maken. Mantelzorg is voor haar dan ook geen vreemd begrip. Men kan op haar altijd een beroep doen, of het nu is voor een ritje met de auto, een boodschap of een handje hulp bij een karweitje. Zij is een grote voorstander van het recht op eigen mening, die iedereen van haar mag uiten. Mondigheid juicht zij van harte toe. Vaak merkt zij dat de oudere mensen nog steeds veel ontzag hebben voor een meerdere, die het wel allemaal zou moeten weten. Maar zij weet wel beter, want niemand is zonder fouten; ook een arts of een verhuurder kan het bij het verkeerde einde hebben. Mevrouw Huynen is niet alleen actief als secretaris van de HBV. Ook voor de activiteitencommissie in haar complex heeft zij al veel (mede)georganiseerd en voor het koor van de Engerhof is zij even druk bezig. Het enige dat haar stoort is, dat sommige mensen afgunstig naar elkaar toe zijn en dat verstoort soms de atmosfeer in het complex. Haar motto is: leef en laat leven en maak het gezellig met elkaar want het leven heeft zoveel te bieden als iedereen iets positiefs bijdraagt. Haar optimisme en vrolijkheid werken zeer aanstekelijk, althans voor wie er vatbaar voor is. Maar zelfs brommerige mensen krijgen bij het horen van haar naam een smile op de lippen. Zo blijft zij inspireren en strijden voor een goede samenleving waar iedereen een veilige plek en ook nog plezier in het leven heeft. Wij hopen, dat zij voor haar strijd altijd medestanders kan vinden.

6 6 Koepelrond f b e e d r e i r c a h t t i e e n In deze rubriek van KoepelRond houden wij u op de hoogte van belangrijke aanpassingen en wijzigingen binnen de Federatie. Wij informeren u verder over op handen zijnde vergaderingen, symposia, etcetera. Deadline volgende editie KoepelRond: 7 oktober 2010 Kopij dient uiterlijk op die datum in bezit!te zijn van de redactie. Bloemschikken In september start in het wijkzorgsteunpunt van de Atriumflat aan het Kloosterraderplein een cursus bloemschikken. Deze cursus is ook toegankelijk voor geïnteresseerden, die niet in de Atriumflat wonen. De cursus staat onder deskundige leiding en zal bij voldoende deelnemers plaatsvinden op iedere 1ste dinsdag van de maand van tot uur en/of iedere 2de dinsdag van de maand van tot uur. De kosten bedragen 12,00 per keer. Dit bedrag is inclusief materiaal. Aanmelden kan tot de laatste week van augustus bij Marjo Vreuls, telefoon KANTOOR HUURDERSFEDERATIE BETER TOEGANKELIJK Iedereen die het kantoor van de Huurdersfederatie wel eens bezocht heeft of die regelmatig daar te vinden is, weet dat het voor mensen die aangewezen zijn op een rollator, scootmobiel of rolstoel heel moeilijk, zo niet onmogelijk, was om het souterrain te bereiken. Het trapje was voor hen niet bruikbaar en de hellingbaan veel te steil. Een grote wens was dan ook al jaren zodanige maatregelen te treffen, dat het kantoor beter toegankelijk zou worden. Mogelijkheden waren er: het installeren van een aparte lift naar de entreehal van het appartementencomplex of gebruik maken van de bestaande lift van het complex, die via een doorbraak naar de kelderruimte bereikt zou kunnen worden. Maar welke oplossing ook, er waren kosten mee gemoeid! Afhankelijk van welke oplossing gekozen zou worden, varieerden de kosten van een paar duizend euro tot wel een ton. Bijna 2 jaar heeft het bestuur van de Koepel pogingen gedaan om subsidies voor deze verbouwing te verkrijgen. Bij gemeente en bij fondsen, maar zonder resultaat. Omdat het bestuur van de Koepel, maar ook het bestuur van de HV Land van Rode, die eveneens kantoor houdt in het souterrain aan de Hoofdstraat 41, aanpassing zó noodzakelijk vonden, hebben zij gewikt en gewogen, berekening op berekening gemaakt om tot slot te concluderen, dat het financieel mogelijk moest zijn om de minst ingrijpende, maar wel effectiefste oplossing te realiseren. En dat is gelukt! Via de lift van het appartementencomplex kunnen minder- en invalide bezoekers nu door de kelder de kantoren van de Koepel en van de Huurdersvereniging bereiken. Zij kunnen boven aanbellen en worden dan door één van de medewerkers opgehaald en via de lift naar beneden begeleid. En om de puntjes op de i te zetten is er in het souterrain ook nog een invalidentoilet aangelegd, zodat men voor de hoge nood niet meer de trap op hoeft. Beide besturen hopen hiermee allen, die tot nu toe vergaderingen, cursussen of activiteiten niet konden bijwonen, dan wel spreekuren niet konden bezoeken omdat zij de trap of hellingbaan niet op of af konden, de gelegenheid te bieden nu wel de weg naar de kantoren te vinden. AGENDA Vergaderingen woensdag 15 september Algemene ledenvergadering van HF de Koepel maandag 20 september Provinciale Vergadering van de Nederlandse Woonbond te Roermond maandag 20 oktober Algemeen bestuursvergadering van HF de Koepel Cursussen en symposia Door het Kennis- en Adviescentrum van de Nederlandse Woonbond worden de volgende cursussen in Utrecht gegeven: maandag 13 september cursus visitatievoorbereiding donderdag 16 september cursus sturen op onderhoudsbeleid woensdag 22 september cursus huurders tussen kopers, kopers tussen huurders vrijdag 24 september cursus leefbaarheid dinsdag 28 september cursus inleiding huurrecht Symposium vrijdag 24 september middagsymposium verbeter mee naar label B door de Woonbond Regio Zuid te houden in Eindhoven

7 Koepelrond 7 Vraagvan huurders Het appartement boven mij is ingericht als modelwoning voor potentiële kopers. Daartoe is het hele huis van laminaat voorzien. Als er iemand met hakken door de woning loopt, kun je dat precies horen. Volgens de verhuurder heeft het laminaat een geluidsreductie van 10 db, wat wettelijk vereist is. Verder doet de verhuurder niets. Wat nu? Geluidsoverlast door harde vloerbedekking in de woning boven de uwe kan uw woongenot inderdaad ernstig verstoren. Om die reden staat in veel huurcontracten dat dergelijke vloerbedekking niet is toegestaan, of alleen als daarbij geluidsisolerende maatregelen worden getroffen. Die kunnen te maken hebben met de manier waarop de vloerbedekking wordt gelegd, het aanbrengen van een ondervloer en dergelijke. Als huurders in strijd handelen met zo n contractbepaling kan de verhuurder hen daarop wijzen en verlangen dat ze zich aan die bepaling houden. Ontbreekt een dergelijke contractsbepaling, dan kan de verhuurder de huurder aanspreken op diens algemene wettelijke plicht om zich als een goed huurder te gedragen en dus geen geluidsoverlast te veroorzaken. Dat aan wettelijke regels zou zijn voldaan als het geluid beperkt blijft tot een bepaald niveau is niet juist. Daarover bestaan geen wettelijke regels. Structurele aan de woonbond Wat kan ik doen tegen geluidsoverlast door harde vloerbedekking? geluidsoverlast die ernstig uw woongenot schaadt, kan wettelijk een gebrek zijn dat de verhuurder dient te verhelpen als u daar (schriftelijk) op aandringt. Het geluidsniveau is daarbij niet doorslaggevend; van belang is dat u aantoont dát van zeer hinderlijk geluid sprake is. Een verhuurder die zijn huurders serieus neemt zal zelf en op eigen kosten geluidstechnisch onderzoek in uw woning laten doen. Is hij daar niet toe bereid, dan kunt u op eigen kosten zelf stappen in die richting zetten. Laat u in dat geval eerst nader informeren door bijvoorbeeld de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG). Zie Als de verhuurder niet ingaat op uw verzoek om (onderzoek naar en) beëindiging van de geluidsoverlast, kunt u juridische stappen nemen. Zolang de verhuurder eigenaar is van de woning boven u dient hij ervoor te zorgen dat u rustig kunt wonen. Komt hij die plicht niet na, dan kan hij daar zo nodig door de rechter toe worden verplicht. In zo n procedure tegen de verhuurder moet u bewijs leveren waaruit blijkt dat de geluidsoverlast structureel is en u ernstig in uw woongenot schaadt. Procedeer bij de rechter bij voorkeur met steun van een advocaat. Dit is niet verplicht, maar wel zeer aan te bevelen. Bedenk dat een advocaat voor u als leek hoe goed u ook op de hoogte bent een belangrijke meerwaarde kan zijn en besef dat de tegenpartij vrijwel zeker ook met een advocaat zal werken. Als de woning boven u is verkocht, kunt u de verhuurder in principe niet meer op de geluidsoverlast aanspreken. U kunt dan alleen nog rechtstreeks procederen tegen de eigenaar-bewoner(s) boven u. Is er sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE), dan kan de verhuurder als VvE-lid wel optreden tegen de overlast die door de eigenaar-bewoner(s) wordt veroorzaakt. U kunt er bij uw verhuurder dan op aandringen dat hij dit probleem in de VvE-vergadering aan de orde stelt. Warmtewerende folie heeft effect Wij hebben onlangs met z n allen weer eens kunnen ervaren hoe warm het binnenshuis wordt, wanneer bij buitentemperaturen van 30 tot 35 graden de zon op het glas schijnt. Particulieren kunnen vaak maatregelen nemen door rolluiken of jaloezieën (indien aanwezig) gesloten te houden. En menigeen heeft in de hittegolfperiode aanleiding gezien om een airco aan te schaffen. Lichtkoepels, dakramen, e.d. laten de temperatuur binnenshuis tot ongekende hoogte oplopen, wanneer geen airco aanwezig is. In appartementencomplexen met gemeenschappelijke ruimtes is bescherming tegen de warmte afhankelijk van de maatregelen die de vereniging van eigenaren of (bij huurwoningen) de eigenaar van het complex wil nemen. Tegenwoordig bestaan er echter folies, die de UV-stralen en daarmee de warmte tegenhouden. Deze folies, waarin gemetalliseerde moleculen zijn verwerkt, zorgen voor warmte- of UV-wering. Zij zijn eenvoudig op koepels en dakramen aan te brengen, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de lichtinval. De warmte is echter tot wel 85% te reduceren. De bewoners van de aanleunwoningen Vroenhof hebben het effect van warmtewerende folie deze zomer kunnen ondervinden. Al jaren vragen zij hun verhuurder om een dusdanige oplossing, dat de lichtkoepels in hun (gemeenschappelijke) gangen minder warmte doorlaten. Door de bewoners aangedragen oplossingen werden tot voor kort afgewezen, omdat zij te duur waren, te bewerkelijk of niet effectief genoeg. Dit voorjaar is op voorstel van de HBV een warmtewerende folie op de koepels aangebracht, zeer tot tevredenheid van de bewoners. Geen sauna-achtige toestanden meer, maar gangen waar men zich bij normale temperaturen in kan bewegen.

8 8 Koepelrond Het voorkomen van inbraak via bekende inbraakmethoden Inbraakmethode Openbreken van deur of raam met breekijzer of schroevendraaier Flipperen; met een bankpasje wordt aan de buitenkant de sleuf van het slot teruggedrukt Hengelen; met een stuk ijzerdoor de brievenbus aan de deurklink hengelen Bulgaarse methode; een uitstekende cilinder met een tang afbreken Inbraak via bovenlichtjes (kleine raampjes boven de deur) Een steen door de ruit gooien Babbeltruc; binnenkomen via een smoes Insluipen Te voorkomen door: Goed hang- en sluitwerk in stevige kozijnen De deur altijd op slot draaien De deur op slot draaien en eventueel een brievenzak of brievenbusafschermer plaatsen Een veiligheidsbeslag over de cilinder plaatsen Een barrièrestang plaatsen Haal waardevolle spullen uit het zicht zodat de aandacht van de inbreken niet getrokken wordt Niet zomaar iemand binnenlaten en eventueel een stevige kierstandhouder op de deur plaatsen Altijd deuren en ramen sluiten en sleutels uit de sloten halen en uit het zicht opbergen Politiekeurmerk veilig wonen Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voor woningen, complexen en wijken die voldoende zijn beveiligd. Het keurmerk heeft ook oog voor sociale veiligheid; zo stelt het eisen aan het ontwerp van de wijk en de buurt. Het verkrijgen van het keurmerk voor een woning gaat via een erkend PKVW-bedrijf. Woningen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak. Zie voor meer informatie en adressen van erkende PKVW-bedrijven: het spreekuur van De Koepel houdt elke donderdagmiddag van uur tot uur een spreekuur voor huurders. Dit spreekuur vindt plaats aan de Hoofdstraat 41a te Kerkrade-centrum. Voor leden van de aangesloten huurdersorganisaties is het advies en, indien nodig, de ondersteuning geheel gratis. Huurders, die niet lid (kunnen) zijn van een Huurdersbelangenvereniging, kunnen een individueel lidmaatschap bij de Koepel afsluiten voor 6,00 per jaar. Ook zij krijgen dan gratis advies en ondersteuning. Surf ook eens naar Noot van de redactie: We vragen de huurdersorganisaties om het huurdersspreekuur in hun eigen info te vermelden, zodat het breed bekend wordt onder de huurders. en betuig uw steun aan het burgerinitiatief, waarin gepleit wordt voor een versnelde overgang naar energie uit schone en onbeperkte bronnen zoals zon, wind, aardwarmte en duurzame biomassa.

Inbraak Overval Brand preventie

Inbraak Overval Brand preventie Inbraak Overval Brand preventie Woninginbraak Woninginbraak kan een grote impact hebben op uw gevoel van veiligheid. Er zijn vreemden in uw huis geweest. Helaas komt woninginbraak regelmatig voor. De politie

Nadere informatie

Welke modus operandi (MO) worden gebruikt bij woninginbraken en wat houden deze in?

Welke modus operandi (MO) worden gebruikt bij woninginbraken en wat houden deze in? Welke modus operandi (MO) worden gebruikt bij woninginbraken en wat houden deze in? Uit de analyse blijkt dat in de buurtpreventie gebieden de meest gebruikte MO (inbraak methode) openbreken is. Er zijn

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

A-flat Bleijerheide. Colofon

A-flat Bleijerheide. Colofon jaargang 16 nr. 4 augustus 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

HBC Holz HBC Theaterpassage

HBC Holz HBC Theaterpassage JAARVERSLAG 2014 DE ORGANISATIE De lidorganisaties Per 1 januari 2014 waren bij de Huurdersfederatie aangesloten: - de Huurdersvereniging Land van Rode - totaal 3173woningen - de Huurdersraad Kerkrade

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Om de woonlastenmonitor op te kunnen stellen, was een inventarisatie van kerngegevens

Om de woonlastenmonitor op te kunnen stellen, was een inventarisatie van kerngegevens jaargang 15 nr. 5 oktober 2011 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

jaren is vooral de krimpende bevolking en de gevolgen

jaren is vooral de krimpende bevolking en de gevolgen JAARGANG 12 NR. 4 SEPTEMBER 2008 Colofon Koepel-Rond is het infoblad van de Vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel Koepel Rond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor jaargang 18 nr. 3 augustus 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

dat wonen veiliger maakt

dat wonen veiliger maakt PKVW Het keurmerk dat wonen veiliger maakt Een veilige woonomgeving verhoogt de sociale kwaliteit en gaat de verloedering van wijken tegen. Gemeenten en corporaties zijn bovendien minder tijd kwijt aan

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Tools voor leefbaarheid en wangedrag

Tools voor leefbaarheid en wangedrag Tools voor leefbaarheid en wangedrag Paul Steinmann, Vestia Royle Dijksma, Kjenning Woningcorporatie Brusselproof Geen sociale huurwoningen aan huishoudens met een inkomen boven 33.000 Regeerakkoord VVD/CDA

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Asbest. Informatie over onze woningen

Asbest. Informatie over onze woningen Asbest Informatie over onze woningen beleid: september 2011, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008

Kreileroord 222, 3079 NB Rotterdam - Tel. 010-479 34 08 - www.hnrotterdam.nl - E-mail ier.vbc@wxs.nl Werkplan 2007/2008 Werkplan 2007/2008 HuurdersNetwerk Rotterdam Kreileroord 222 3079 NB Rotterdam 0. Inleiding Het Huurdersnetwerk Rotterdam (HNR) heeft voor de activiteiten van 2007 en 2008 een werkplan opgesteld. Dit werkplan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

EEN VEILIG GEVOEL BEGINT BIJ PROTECTION4U

EEN VEILIG GEVOEL BEGINT BIJ PROTECTION4U EEN VEILIG GEVOEL BEGINT BIJ PROTECTION4U EEN VEILIGE WOONOMGEVING De inbraakcijfers in Nederland zijn helaas nog steeds vrij hoog. Vooral in de vakantieperiodes en tijdens de donkere wintermaanden wordt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade

Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade Samen energie besparen! Convenant Energiebesparing 2009-2011 - Gemeente Kerkrade 2 Voorwoord Beste mensen, voor u ligt de folder over het convenant energiebesparing 2009 2011. Dit is een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let'). De

Nadere informatie

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u Een goede buur is goud waard! Overlast of prettig samenleven? Enkele tips Liever een goede buur Als bewoner heeft u te maken met buren naast, boven of onder u. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig

Nadere informatie

Donner wil per se inkomenshuren in 2011

Donner wil per se inkomenshuren in 2011 jaargang 15 nr. 1 februari 2011 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Beleid zonnepanelen Versie 16 december 2013

Beleid zonnepanelen Versie 16 december 2013 Beleid zonnepanelen Versie 16 december 2013 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 BELEID ZONNEPANELEN... 4 APPARTEMENTENCOMPLEX MET OF ZONDER VVE... 4 EENGEZINSWONINGEN... 4 ONDERHOUD

Nadere informatie

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven.

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. 1. VOSP (Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan). In het stedenbouwkundige plan wordt de ruimtelijke ordening geregeld en het vormt

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT Als je in een huurwoning woont die gerenoveerd wordt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent en wat je van ons kunt verwachten. Dat vertellen

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Huurders zijn veel meer aan wonen kwijt dan kopers

Huurders zijn veel meer aan wonen kwijt dan kopers jaargang 14 nr. 2 april 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de Informatie lidmaatschap voor organisaties Over het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond in De Vereniging Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenorganisatie van en voor huurders. Ruim 1,5 miljoen

Nadere informatie

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Energiegebruik BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een warmtevisie. Om te peilen hoe inwoners omgaan met

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO) Meer keuze, minder schotels

Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO) Meer keuze, minder schotels Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO) Meer keuze, minder schotels Meer keuze met minder schotels Bewoners willen kunnen kiezen De tijd dat meer dan 90 procent van Nederlanders televisie keek via

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Asbest. Informatie over onze woningen

Asbest. Informatie over onze woningen Asbest Informatie over onze woningen beleid: september 2011, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen Klussen en verbouwen zelf aangebrachte veranderingen Het motto van Intermaris is: maak van uw huis uw thuis. Hiermee geven wij aan dat wij het belangrijk vinden dat u in uw woning de vrijheid heeft om

Nadere informatie

Overlast. In deze folder leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als sprake is van overlast.

Overlast. In deze folder leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als sprake is van overlast. Overlast 1 Overlast Geluidsoverlast, rommel in en rond het woongebouw, overhangende takken of overlast door huisdieren, het komt allemaal wel eens voor. Het bevordert uw woongenot niet maar is er is niet

Nadere informatie

Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders?

Is woningmarktplan goed nieuws voor huurders? jaargang 16 nr. 3 juni 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken hanteert beleid voor het zelf aanbrengen van veranderingen in uw woning. Aanpassingen die uw woonplezier en wooncomfort vergroten

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Minister Blok bracht op 8 januari 2014 een werkbezoek aan de Bestaande Wijk van Morgen

Minister Blok bracht op 8 januari 2014 een werkbezoek aan de Bestaande Wijk van Morgen jaargang 18 nr. 1 februari 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Algemene eisen voor iedere klus Voor iedere klus geldt een aantal algemene eisen.

Algemene eisen voor iedere klus Voor iedere klus geldt een aantal algemene eisen. Zelf klussen Zelf klussen U wilt uw woning naar uw eigen smaak inrichten. Graag geven wij u veel vrijheid om te klussen. Vroeger moest u als u ging verhuizen de verandering vaak weer ongedaan maken. Tegenwoordig

Nadere informatie

samenwonen WAT TE DOEN BIJ OVERLAST los het samen op!

samenwonen WAT TE DOEN BIJ OVERLAST los het samen op! samenwonen WAT TE DOEN BIJ OVERLAST los het samen op! 29/06-16 Dorpsstraat 58 Postbus 212 5240 AE Rosmalen T. 073 851 00 00 E. info@kleinemeierij.nl I. www.kleinemeierij.nl INHOUD 03 Wat is overlast? 03

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie