Alex van Ginneken. De Blauwe Doos. 19 Internet Verdienmodellen. Hoofdstuk uit het boek Internet Marketing uit De Blauwe Doos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alex van Ginneken. De Blauwe Doos. 19 Internet Verdienmodellen. Hoofdstuk uit het boek Internet Marketing uit De Blauwe Doos"

Transcriptie

1 AlexvanGinneken DeBlauweDoos 19InternetVerdienmodellen Hoofdstukuithetboek InternetMarketing uitde BlauweDoos

2 Van dezelfde auteur: - Internetmarketing,Wordonlinemarktleiderinuwbranche - E mailmarketing,opzettenvansuccesvollee mailcampagnes - ZoekmachineMarketing,Meerbezoekers,meerklanten - Affiliatemarketing,Verkoopmaximaliserendoorpartners - OpzettenvaneenWebwinkel,Dewegnaarultiemeonlineaankoopervaring - Eyetracking&Usability,Bereikenvanultiemebezoekerservaring - LiveChat,Bereikoptimaleserviceenmeerverkoop - OnlineFranchisen,Versnelduitbreidenvanuwonlinevestigingen - Aanvragenvanoffertes,Bespaargeldenergernismeteenduidelijkeofferte aanvraag - Webteksten,Vanbezoekersnaarklanten - CRMinuwInternetMarketingStrategie,Automatischklantrelatiesopbouwen - LancerenvanWebsites,Maximaleaandachtdoorinzetvanmedia - PersonalBranding,Ontwikkeluwonlinepersoonlijkheid - GoogleAdwords&OnlineAdverteren,Slimenbetaalbaaruwdoelgroepbereiken - GoogleAnalytics,Analyseeruwwebsite,ziedemogelijkheden,bepaaluwsucces - OnmisbareMarketingbronnen,Websites,boeken,PODcastsenradio/tvprogramma s - BlauwdrukInternetMarketingPlan,Ontwikkeluweigeninternetmarketingplan 2

3 Omslagontwerp:CasparHardholt,mediaCT,Groningen Redactie:EdwinDijkstra,mediaCT,Groningen Vormgeving&Productie:SanderSukmedia&design,Leeuwarden 2009tweedeuitgave GEGEVENS: Ginnekenvan,Alex 19InternetVerdienmodellenuithetboekInternetMarketingboek1vanDeBlauweDoos 2009DeBlauweDoos,AlexvanGinneken Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,verkocht,opgeslagenineengeautomatiseerd gegevensbestand,ofopenbaargemaakt,inenigevormofopenigewijze,hetzijelektronisch,mechanisch,doorfotokopieën,opnamen,of enigeanderemanier,zondervoorafgaandetoestemmingvandeuitgever. Voorzoverhetmakenvankopieënuitdezeuitgaveistoegestaanopgrondvanartikel16BAuteurswet1912jhetBesluitvan20juni 1974,St.b.351,zoalsgewijzigdbijBesluitvan23augustus1985,St.b.471enartikel17Auteurswet1912,dientmetdedaarvoor wettelijkverschuldigdevergoedingentevoldoenaandestichtingreprorecht.voorhetovernemenvangedeelte(n)uitdezeuitgavein bloemlezingen,syllabi,readersenanderecompilatie ofanderewerken(artikel16auteurswet1912),inwelkevormdanook,dientmen zichtotdeuitgevertewenden.ondanksalleaandesamenstellingvanditboekbestedezorgkannochderedactie,nochdeauteur,nochde uitgeveraansprakelijkheidaanvaardenvoorschadediehetgevolgisvanenigefoutindezeuitgave. 3

4 OVERDEAUTEUR DeBlauweDoosisontwikkelddoorAlexvanGinneken.Alex houdtzichsindseenaantaljarenfulltimebezigmetinternet Marketing. Voorheen heeft hij een ICT bedrijf opgezet en eind 2006, toen het bedrijf gegroeid was naar ruim 20 professionals,zijnaandelenverkocht.indetienjaardatalex actief is in de ICT sector, heeft hij veel ervaring opgedaan met het vak internet marketing. Tegenwoordig is hij voornamelijkactiefalsadviseurvoordiversekleineengrote bedrijven. Daarnaast geeft hij regelmatig presentaties, trainingenenseminarsdoorheelnederlandensteedsvaker inhetbuitenland. Zijnpassievoorondernemeneninternetmarketingheefthij nu vastgelegd in praktische boeken waarmee hij bedrijven marketeerswilhelpenomkennistemakenmetallefacetten vaninternetmarketing.hetwerkisgeschreveninhetnederlandsenishetmeestecomplete pakketdateropditmomentverkrijgbaaris. Bijenkeleboekenzijnerookgastschrijversbetrokkendievanuiteigenexpertisedeboeken hebbenverrijkt. Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

5 19INTERNETVERDIENMODELLEN Indithoofdstukbehandelenwe19verschillendeverdienmodellen.Elkverdienmodelkanop zichzelfstaanmaarkanookgecombineerdworden. VERDIENMODELLEN Overdeauteur InternetVerdienmodellen Affiliatemarketing Adverterenopinternet:GoogleAdSense Membershipwebsite E books Webwinkel Leadgeneratie Actiewebsites Marktplaats/eBay Gratisdienstenaanbieden Contentwebsites/adverteerders Weblog Communities Domeinhandel Instructievideo s Applicaties&widgets Onlinefranchisenemer GetPaidTo(GPT)websites Salespages...39 Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

6 1 AFFILIATEMARKETING Steedsmeerbedrijvenzettenaffiliatemarketinginomhunproductenendienstente promoten.metaffiliatemarketingwordtbedoeld:hetverkopenvanproductenofdienstenvia partners.deaffiliate,oftewelde bemiddelende partijverdienteenbepaaldpercentageaande verkopen.omteverdienenalsaffiliateheeftuminimaaléénvandezezakennodig: Eenwebsite Eene mailbestand Eenwebwinkel Eenklantenbestand WEBSITE Verdienendoorhetpromotenvanandermansproductendoormiddelvaneenwebsitekan doorhetopzettenvaneenwebsitemetdaaropaffiliatelinks.ookalsueenbestaandewebsite heeftkuntudergelijkeproductenpromoten. Voorbeeld: UheefteenwebsitewaarallestevindenisoverEcuador.Opdezepaginakuntuproducten promotenzoalsvakanties,vliegreizen,autoverhuur,boeken,dvd senexcursies. Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

7 E MAILBESTAND Alsudebeschikkingheeftovereene mailbestanddankuntuuwrelatieseenperiodieke nieuwsbrieftoesturenendaarinproductenofdienstenpromotenvaneenander.hetmeest efficiëntisomproductentepromotendiepassenbijdedoelgroep. Voorbeeld: Eenbedrijfontwikkeldwebsitesvoorbedrijvenenheeftveelcontactmetondernemersen heeftveele mailnieuwsbriefleden.hetbedrijfkaneenevenementvoorondernemers promotenenperinschrijvingeenvergoedingkrijgen.wanneeruzelfeenevenementof productwiltpromoten,benaderdaneensrelatiesdieeene mailnieuwsbriefbestandhebben enzelfregelmatigversturen. WEBWINKEL Alsueenwebwinkelheeftkuntuookandereproductenpromoten.Ditkanbijvoorbeeldnade bedanktpagina alseenbezoekernetietsgekochtheeft.ofukuntproductenpromotenin downloadbaree booksofwhitepapers.daarnaastkuntuopdeorderbon/factuurofpakket datuverstuurteenaanbiedingmeesturenvaneenanderproductendoorverwijzennaareen anderewebsite. Voorbeeld: Steluverkooptonlineverf,dankuntueenlosseflyerindebestellingmeesturenwaarmee iemandkortingkankrijgenopeencanvasdoekdiedeontvangeronlinekanbestellendoor middeleenspecialecode.doordezecodewetenuenuwpartnerdatdeklantviauwflyer bestelt. KLANTENBESTAND Alsklanteneenpositieveervaringmetuhebbenenudoetzeeenaanbiedingofbeveeltzeiets aanzijndezeeerdergeneigdtekopendaninhetgevalditvaneenonbekendiemandkomt. Doorsamentewerkenmetanderepartijendiecomplementaireproductenofdiensten leveren,kuntuweerverdienenaaneenbestaandeklant. Voorbeeld: Iemanddiekeukensverkooptkaneensamenwerkingaangaanmeteenpartijdekookboeken verkooptofeenpartijdiepannenlevert. Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

8 2 ADVERTERENOPINTERNET:GOOGLEADSENSE AdSenseishetadvertentieprogrammavanGoogle.AdvertentieswordendoorAdSenseaan inhoudgerelateerdewebpagina sgekoppeld.deadvertentiesstaandusoprelevanteplaatsen. Ditkomttengoedeaanhetaantalkliksomdatdeadvertentiesgerelateerdzijnaandecontent vandewebsite.elkebezoekerdieopeenadvertentiekliktlevertugeldop!inhetvolgende figuurzietueenvoorbeeldvaneenpaginametadsenseadvertenties. GoogleAdSenseinactie,ziehetlinkerkader NaastAdSensekuntunatuurlijkookbannerruimteverkopen.Zorgdaarnaastookdatueen bestandopbouwt.Elkekeerdatunamelijkeene mailverstuurtkomenerweer bezoekersnaaruwwebsitedie lezenenklikken! Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

9 WATZIJNDEVERDIENSTEN? Deverdienstenhangenafvandiversefactoren.Teneerstehetonderwerpvandepagina,het verschiltperbranchenamelijkhoeveelmenvooreenklikbetaalt.daarnaastishetnatuurlijk vanbelanghoeveelbezoekersuwwebsiteheeft.dewaardevaneenklikvarieertomdatelke adverteerderzelfdewaardebepaalt.alseenadverteerderbijvoorbeeld4eurobetaaltper klik,danzijndeverdienstenperklikhogerdanwanneereenadverteerder0,25centbetaald. HetpercentagedatGoogleperklikuitbetaaltaaniemanddieAdSenseopzijnpaginaheeft wordtgeschattussende60en75procent.exactepercentagesgeeftgooglenietprijs. REKENVOORBEELD: Steluheeftgemiddeldzo n200bezoekersperdag.doordatbezoekersgemiddeld7,5maalop uwwebsiteklikkenlevertdit1500paginavertoningenop.alshiermeeeenctr(click ThroughRate,100vertoningenen2kliksiseenCTRvan2%)van2%wordtbereiktmeteen gemiddeldeklikwaardevan0.45eurocentwordtbereiktlevertudit(2%van1500=30 klikken*0,45)13,50europerdagop.ditisgoedvoor405europermaand. HOEKUNTUMEERVERDIENENMETADSENSE? Alsueenwebsiteontwikkeltmetalsdoeladvertentie inkomstentegeneren,denkdangoed naoverhetonderwerpvandewebsite.advertentiesopeenwebsiteoverkantklossenzullen nietveelgeldperklikopleveren.advertentiesopeengoedlopendewebsitemetfinanciële informatieleverenveelmeeropperklik.omdateendergelijkewebsitemeerconcurrentie heeftiscompetitieopwoordenzoals hypotheek of verzekeringen isveelhogerdanop klossen of draad. VoorAmerikaisereenwebsiteomtekijkenwelkekeywordsgoedscorenvooradvertenties: keywordsperklikhetmeesteopleveren.delijstisinteressantomdathetvooreengrootdeel ookvooranderetalengeldt. Eenanderetipdieikunietwilonthouden:sluitdeouderedoelgroep(50+)nietuit.Deze doelgroepkliktmeeropadvertentiesdanjongeren,waardoordectr(clicktroughrate) hogerligtdangemiddeld!eencombinatievan dure contentendedoelgroepouderenkan daaromerginteressantzijn! Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

10 TIP! HeeftueenMFA(MadeForAdSense)website,bouwdaneene maillijstop.elkekeerdatu eennieuwsbriefverstuurt,komenerweer(gratis)bezoekersnaaruwwebsite.kijkvoormeer informatieopwww.google.nl/adsense. TEKSTADVERTENTIES HierondervindtualleverschillendeformatenvanGoogleAdSenseadvertentiesdieuopuw websitekanplaatsen.ukuntopeenwebsitemaximaalviervandezeadvertentieblokken plaatsen. Leaderboard(728x90) Banner(468x60) Bredeskyscraper(160x600) Knop(125x125) Kleinerechthoek(180x150) Halvebanner(234x60) Skyscraper(120x600) Groterechthoek(336x280) Verticalebanner(120x240) Vierkant(200x200) Vierkant(250x20) Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

11 BLOKMETLINKS Erzijndiverseformatenbeschikbaarvanblokkenmetlinks,hiereenvoorbeeld: Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

12 BEELDADVERTENTIES Formatenvanbeeldadvertentieszijn: Leaderboard(728x90) Kleinvierkant(200x200) Banner(468x60) Normalerechthoek(300x250) Skyscraper(120x600) Groterechthoek(336x280) Vierkant(250x250) Bredeskyscraper(160x600) VIDEOADVERTENTIES Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

13 Formatenvanvideoadvertentieszijn: 336x280(Groterechthoek) 728x90(Leaderboard) 300x250(Normalerechthoek) 120x600(Skyscraper) 250x250(Vierkant) 160x600(Bredeskyscraper) 200x200(Kleinvierkant) AANMELDEN AanmeldenvoorGoogleAdsensedoetuviadevolgendelink:www.google.com/adsense. NahetaanmeldenwordtuwwebsitedoorGooglegecontroleerd.Zijdoenditonderandereop basisvandeinhoudvandewebsite. 3MEMBERSHIPWEBSITE Eenmembershipwebsiteiseenwebsitewaarmenlidvankanworden.Wiltudezevormvan inkomstenhanteren,dankuntubijvoorbeelddevolgendeservicesbieden: - E mailnieuwsbriefmettips,agenda,brancheinformatie - Toegangtoteengebruikersforum - Xaantalurentelefonischconsult - Onderzoeken,whitepapersofe books - Gratis,ofmetkortingtoegangtotcursussen - VideoenPODcasts Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

14 Hetmooievanmembershipwebsitesisdatelkenieuwmembereenuitbreidingis,zonderdat daardirectkostentegenoverstaan.bovendiengarandeertheteenterugkerendeinkomsten. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Steluheeft1000ledendieelkemaand7,95eurobetalen.7,95x1000=7950,00europer maand.1000ledenklinktmisschienveel,maardooreenbepaaldenichetekiezenbentu zekervaneenfanatiekegroepdiezichaltijdmeerwilverdiepenininformatie.bovendienis eendergelijkewebsiteeenvoudigoptezettennaasteenbestaandebusiness. Doordatutrouweenbetalendeledenheeftwordtuookinteressantvooranderepartijen zoalsfabrikanten,groothandelsenoverigebedrijven.ukuntnamelijkdezeproductenweer gaanaanbieden(ofkortingenbedingen)aandezedoelgroepofadvertentieruimteaanbieden. Zokuntuextraverdienenaanuwleden.Uiteraardishetbelangrijkdatudeledennietverliest dooralleenmaarproductenaantebiedenenadvertentiestetonen. Probeerookaffiliateafsprakentemakenmeteenvakblad,weblogofwebsite.Ditkanuhelpen omuwledenaantalsneltevermeerderen. TIP! Alsuoverweegteenmembershipwebsiteoptezettendenkdanaandevolgendezaken: - Uwpersonalbranding(zieookhetboek PersonalBranding ) - Organiseerookevenementen,seminarsenworkshops - Lidwerftlidactie Eenmembershipwebsiteopzetten ViadeonlinedienstNing(www.ning.com)maaktueenvoudigeenmembershipwebsite.Na hetaanmeldengaatudirectbezigmethetinstellenvanoptieseninrichtenvanuwwebsite. Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

15 4E BOOKS Ikbenzelfgrootfanvanhetlezenvane booksenheber inmiddelsookeenaantalzelfgeschreven.mijneersteebookwas 25SuccesvolleNooitUitgevoerdeBusiness Concepten.Inhetboekstondenuniekebusiness conceptendieikofsamenmetenkelevriendenbedacht hebmaarnooitzijnuitgevoerd.vaakdooreengebrekaan tijd.daaromwerdhetboekverkochtophetdomein Nadelanceringop6septemberin2006hadikbinnen éénuurvierboekenverkocht!hete bookkostte27euro perstuk.hetwasmijneersteervaringmethetverkopenvane booksenheefteenleuk zakcentjeopgeleverd. AANPAK Alsueene bookwiltschrijvenenverkopendandientudevolgendestappenteondernemen: - Schrijfhete book(eene bookbestaatgemiddelduitzo n50tot100pagina s).in principemaakthetaantalpagina snietuitalsdeinformatiemaarwaardevolis. - Maakeensalespage(ziehethoofdstukoversalespages). - Accepteerbetalingen(bijvoorbeeldMollie.nlofPaypro.nl). - Zorgdatueene mailnieuwsbriefbestandopbouwtenmaildezeautomatischdoor middelvaneenauto responder(zieookhetboek E mailmarketing ). - Gebruikaffiliatesoftwareomuwboektelatenpromoten(ziehetboek Affiliate Marketing ) - Gaeventueelsamenwerkingenaanmetanderepartijenomhetboektepromoten. - GebruikGoogleAdwordsomteadverteren. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

16 Vanwegederelatieflageinvesteringenenmogelijkegrotewinstmarges,kunnene bookserg interessantzijnomteverkopen.bijtweetotvierverkopenperweeká27euro,levertditper maandalgauw400euroop.alsudaarnaastgoedepartnersvindtenhetboekblijftpromoten enineennichezitwaardebehoefteaandezeinformatiegrootis,ishetsnelmogelijkom1000 europermaandofmeerteverdienen.omdittebereikenkuntuzelfookseminarsof workshopsgeven.ditwektvertrouwenenuheeftallepotentiëleklantenbijelkaar.daarnaast isheteenvoudig,bijsuccesineigenland,omhete booktelatenvertalenenteintroducerenin hetfrans,duits,spaansofengelstaalgebied.dezemarktenzijnimmersnogvelemalen groter. TIP! Eene bookkoperiseenklant.enklantenverwachtenaltijdweerietsnieuws,eennieuw productofaanbieding.ukuntdaaromaltijdeentweedeversieintroducerenofalsaffiliate optredeneneenproductpromotenaanuwklanten.zobrengtudemaandelijkseopbrengsten naareenhogerniveau. CASEPUMBO EENANDEREKIJKOPHETE BOOKVERKOOP DewebsitePumbo.nl(PUbliceerMijnBOek)kanualse Bookverkoperextraverkopen opleverendoorhetaanbiedenvanfysiekeboekenvanuwe Books.Hierhetverhaalachter PumbovandeondernemersWouterVinkenYordySpoor: Onsallereersteinternetavontuurwashetverkopenvane books.wijwarenerzeer enthousiastover.makkelijkoptezetten,volledigegeautomatiseerdenmisschiennogwel hetbelangrijkste:eenzeerhogemarge!wijhoordenveelomonsheendathete books verkoopnogindekinderschoenenstondinnederland.inamerikawarenimmersal duizendenverschillendee bookstekoopenwerderflinkaanverdiend.dusvooronsalle redenenomtestartenmethetverkopenvane books.webegonnenmeteene bookover reizeninthailand. Eenaantalwekennadestartvandeverkoopkregenwijalmeerderemalendevraagof wijhete bookookalseennormaalgeprinteversieverkochten.steevastwasons antwoord: Nee,hetisbijnaniethaalbaaromeenboektelatendrukken,tehogekosten enteveelwerk. Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

17 Eenaantalmaandenverder,plustientallene mailsmetdevraagofereengeprinteversie beschikbaarwasgingenweeensgoednadenkenovereenoplossing. Deoplossingdiewebedachthebbenisnetzoeenvoudigalsdee booksenleverttevensde geprinteboekenwaardeklantenomvragen.wehebbenhetideedirectuitgewerktop eenmanierdatnietalleenwijervankunnenprofiteren,maarookandereauteurs.naeen halfjaarprogrammerenenveleobstakelsverderisdewebsitewww.pumbo.nl gelanceerd. HoewerktPumbo? Viapumbo.nlkunnenauteurshunboekencoveruploaden.Pumbo zorgtervoordathetboekdrukklaarwordtgemaaktendeauteur krijgteeneigenverkooppagina.klantenkunnenhetboekkopen, Pumbohandeltdebetalingaf,drukkenhetboekenversturendeze naardeklant.hetboekwordtalsgeprinteversieaangebodenmaar ookalse Book. Deauteurheefthiergeenwerkaanenkanzichrichtenophetverkopenvanzijnboek.Via zijneigen controlpanel kandeauteurstatistiekenbekijkenenzijnverkooppagina beheren. Nueenaantalmaandenkondenweconcluderendatditeengoedestapisgeweest.Niet alleenkrijgenwesteedsmeerauteurs,erwordenookmeergeprinteboekenverkochtdan e books.endatondanksdelagereprijsvanhete book! Ongeveer30%vandekoperskiestvooreene book.erisdusweldegelijkeenmarktvoor e booksinnederlandalleenzijnwijnederlandersdusschijnbaartochmeergehechtaan een echt boek.onzemargeopeene bookis35%vandeverkoopprijsenopelkgeprint boekpakkenweeenaantaleuro safhankelijkvanhetsoortboek. DenknaoverhetontwikkelenvaneenfysiekboekbijeendienstalsPumbo.nl.Hetzalde verkopenvanuwboekenormstimuleren.inhetgevalvandezetweeondernemerszijnde verkopenmet70%gestegen! Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

18 5WEBWINKEL Hetstartenvaneenwebwinkelvindikpersoonlijkdemooistedigitaleonderneming.Echter, eenwebwinkelopstartenisnieteenvoudig,iskostbaarenkostbovendienveeltijd.erzijn natuurlijkgenoeg kant en klare webwinkelsteverkrijgen,maarinmijnoptiekisditnietde juistemanieropeenwebwinkeltestarten.teneerstevindikdateenwebwinkelopmaat moetwordenvormgegevenendetechniekmoetgebruiksvriendelijkzijn.endezetwee aspectenmissenvaakinde webwinkel in 3 stappen pakketten.meerhieroverleestuinhet boek Opzettenvaneenwebwinkel. Eengoedewebwinkelheeftiniedergevaldevolgendeeigenschappen: - Betrouwbareuitstraling(hoeftnietpersemooitezijn) - Accepteertallebetaalmethoden - AangeslotenbijThuiswinkel.org - Gebruikersvriendelijkeneenvoudig - Heldereproductfoto sen(uitgebreide)omschrijving - Zoekmachinevriendelijketechniekencontent Omeenwebwinkeloptestartenkiestueersteennicheofproductgroep.Vervolgenslegtu contactmetmogelijkeleveranciersenspreektudaarprijzenmeeaf.bepaalzelfofu voorradenwilthoudenofalleswiltlatenversturendoordegroothandel/fabrikantofgebruik wilmakenvandropshipping.overdropshippingleestumeerverderopindithoofdstuk. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Dekostenvanhetontwikkelenvaneenwebwinkelbedragengemiddeldtussende5000ende euro.ErzijngratisvariantenzoalsosCommerceenukunthetnatuurlijkzoduur makenalsuzelfwilt.alseengemiddeldeverkooporderongeveer80(ex.btw)eurogrootis enumaaktdaarbij30%nettomarge,verdientu24euro(ex.btw).omeeninvesteringvan bijvoorbeeld7500euroterugteverdieneninheteerstejaarheeftuminimaal312 bestellingennodig.ditiserbijnaéénperdag.daarnagaatupasverdienen! Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

19 TIP! Alseenwebwinkelonlinestaat,moethettrekkenvanbezoekersnogbeginnen.Ditbetekent datumoetgaanwerkenmetgoogleadwords,affiliatenetwerken,partnershipsaangaanof eventueele mailadresseninkopen.veelbedrijvenvergetendezezogenaamde vermarketing vandewebwinkel.vaakishetgeldopenisergeenruimtemeeromdewebwinkel daadwerkelijkindemarkttezetten.houdhierdusbudgetvoorvrij. 6DROPSHIPPING Dropshippingishetverkopenvanproductenzonderdatuhetproductopvoorraadheeftof zelfsooitziet.ukuntbijvoorbeeldeenwebwinkelstartenwaaruproductenvanandere partijenverkoopt.ordershandeltudirectafmeteengroothandel,webwinkeloffabrikantdie hetproductvervolgensverstuurtnaaruwklant.ditversturenkuntulatendoenmetuw stickersopdedoos.hierdoorraaktugeenklantenkwijtaandepartijdieubestelling afhandelt(eenveelgemaaktefout). Voordropshippinghoeftunieteensperseeenwebwinkeltehebben.Ukuntdeproducten ookopmarktplaats.nl,speurders.nlofebayzetten. Dekunstvandropshippingishetvindenvaneengoedproductmeteenaantrekkelijkemarge eneenpartijdiehetproductvooruwilversturen. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Omdatdeinvesteringskostenbijdropshippingrelatieflaagzijn,kanhetfinancieel aantrekkelijkzijn.umoeterwelrekeningmeehoudendatubijvoorbeeldweldevragenover hetproductmoetbeantwoorden.ookkuntuvragenverwachtennadatueenproduct verkochtheeft. Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

20 7LEADGENERATIE Bedrijvenzijnbereidtebetalenvoor leads,ofwelpotentiëleklanten.indehypotheekbranche wordtgemiddeldtussen50ende200eurobetaaldperpotentiëleklant.ditgeldtookvoor productenzoalsverzekeringenmaarhetwordtookweltoegepastopdiverseanderemarkten. HoehogerdecompetitieinGoogle,hoeinteressanterhetvoorbedrijvenis(zekervoor bedrijvendiedienstenleveren)om leads tekopen,omdathetadvertereningoogleergduur is. EenvoorbeeldvanleadgeneratieisdewebsiteCRMsystems.com.Erzijnindewereldzo ntien groterespelersindemarktdiecrmsystemenleveren.ditbedrijfheeftmetdeconcurrenten afgesprokendatzeperlead50dollarmoetenbetalen.crmsystems.comheeftvervolgenseen doosjeontwikkeldwaarinalletienfolderspassen.deze informatiebox kangratisworden aangevraagd.vervolgensstuurtcrmsystems.comeenmailtjenaaralletienleveranciersmet decontactgegevensvandeaanvragerenverstuurteenfactuurvan10maal50dollar(is500 dollar)naardeleveranciers.elkeleverancierkandanvervolgensdeleadbellenenproberen eenafspraaktemaken.50dollarperleadklinktmisschienveel,maareencrmimplementatie opdrachtkaneenbedrijfzoeenpaarduizendtotweltienduizendeneuro sgroteopdracht opleveren. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Businessinleadgeneratiezoalsinbovengenoemdecasekanalsnelduizendeneuro sper maandopleveren.enigenadeelisdatuietsmoetbedenkenwaarmeeunaamsbekendheid opbouwtenverkeernaaruwwebsitekantrekken.alsuineenhoogcompetitievemarktzit kanditkostbaarzijn. 8ACTIEWEBSITES Hetopzettenvanactiewebsiteskanerglucratiefzijn.Doorbijvoorbeeldergensactietegenof voortevoeren,kuntualvrijsneldepershalen.ditlevertuinkortetijdveelbezoekersop. Eengoedevoorbeeldcaseisdewebsite Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

21 OverdatKwartjevanKok.Deredenvandeinvoeringervankwamdoorde'Tussenbalans1991', toendetekortenopderijksbegrotingmoestwordenteruggedrongen.aangezienditpakket tevensmaatregelenbevattediedekostenvanhetopenbaarvervoerzoudendoenstijgen,werd beslotentoteengelijkeverhogingvandekostenvanautogebruikviadeaccijnsverhogingvan 18,3cent(8,3eurocent)perliterongelodebenzineen7cent(3,18eurocent)perlitervoordiesel, exclusiefbtw. Actiewebsitewww.kwartjevanKokterug.nu Dewebsiteisopgerichtomtestrijdentegendehogebrandstofprijzen.Ietswaarveelmensen zichinkunnenvinden.dewebsitezoueenpetitieaanbiedenaanhetkabinetalsergenoeg mensenzichhebbeningeschrevenendeactieondersteunen. Ditresulteerdeineenlijstvanmeerdan (!)mensen.Demensenachterdewebsite hebbenineenzeerkortetijdeenenorm inglijstopgebouwd.nadepetitietehebben aangebodenwarenzehiermeenogsteedsinstaatomtecommunicerendoormiddelvan nieuwsbrieven.demensenachterdewebsit ennuregelmatigmetdemensendiede petitieondertekendhebbenensturendaaraanbiedingeninmee.bijeengemiddelde conversievanbijvoorbeeld5%eneenmargevan5eurolevertditpermailingalzo n euroop.(5000*5euro).erzijnaltijdproductenofdienstenbeschikbaardiepassenbinnen dezedoelgroep,waardoordeconversiehogeruitzalvallen. Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

22 9MARKTPLAATS/EBAY ErzijninNederlandnaarschattingzo n3000mensendiehunbroodverdienendoorte handelenopmarktplaatsenebay.dekrachtligtinhetcombinerenvanverschillende marktplaatsen.zokunnenproducteninternationaalviaebayvaakgoedkoopingrote voorradenwordeningekocht.vervolgenskunnenopdelandelijkewebsites,marktplaatsof Speurders,dezeproductentegenaantrekkelijkemargesperstukwordenverkocht. Demoeilijkheidishetvindenvaneenproduct.Kiesaltijdeenproductwatdichtbijuzelfligt. Ditkanvanuiteenhobbyofwerksfeerkomen. TIP! Marktplaatsbreidtsteedsverderuit,zekernadeovernamedooreBay.OpMarktplaatszultu indetoekomstveelmeernieuweproductentegenkomeninplaatsvanalleentweedehands.ik verwachtdatbedrijvenmarktplaatsstrakskunnengebruikenalseenintegraleuitbreidingvan huneigenwebwinkel.metintegraalbedoelikdatbedrijveneenwebwinkelonderhoudenen deproductenookautomatischopmarktplaatsterechtkomen.marktplaatskandan automatischafrekenenperproductdateropgeplaatstwordt.hetzoumijnietverbazendater indenabijetoekomstookaffiliateafsprakenmogelijkzijnmetmarktplaats. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Dithangthelemaalafvandeconcurrentieendemogelijkheidomdezevoorteblijven. Volhoudenentestenzijnergbelangrijkefactorenvoorsucces.OpeBayzijncomplete bedrijvendiehunbusinesshebbengemaaktvanverkopenopebay.alsumeerwiltweten overhetverkopenopebayraadikuhetvolgendeboekaan: Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

23 10GRATISDIENSTENAANBIEDEN Hetaanbiedenvangratisdiensteniseenuitstekendmiddelomteverdienen.Enkele voorbeeldenhiervanzijn: - Google - Hyves.nl - GratisSMS.nl - Persdiensten(www.persberichten.com) - Enormail.nl - TinyURLendeNederlandse:LNKR.nl - Reismee.nlofwaarbenjij.nu Allemaalzijnzegrootgewordendoordatmensengratisgebruikmogenmakenvande diensten.hierdoorbouwdendewebsiteseene mailbestandopennaamsbekendheid.dittrok nogmeerbezoekers.enzoalsuweet:verkeeriscash!(traffic=king!). Verdienmomentenkuntuallemaalaandeachterkantvandegratisdienst plakken.ditkan AdSensezijn,affiliatedeals,verkopenvanbannerruimte,verkopenvan marketingonderzoeken,hetgevenvanseminars,gevenvancursussenofeengoldmembership aanbieden.demogelijkhedenzijneindeloos! Hetopzettenvaneengratisdienstkanechterkostbaarzijnenuheefteenlangeademnodig nahetlanceren. 11CONTENTWEBSITES/ADVERTEERDERS Hetopzettenvaneenwebsitemetuniekeeneigencontentiseengoedemanieromgrootte wordenopinternet.eencontentwebsitekaneenwebsitezijnmetnieuws,informatieof bijvoorbeeldcolumns.vaakzienweeencombinatievanditalles.hetschrijvenvaneigen contentzorgtvoordebestemogelijkevindbaarheidopinternet(mitsdewebsite zoekmachinevriendelijkis).enkelevoorbeelden: Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

24 - ZBC.nu,uniekecontentindeICTbranche.Verdientgelddoorgastcontentteplaatsenin devormvaneenabonnementendaarnaastleadgeneratie. - Webregio.nl,uniekecontentuiteenbepaalderegio.VerdientgelddoorAdSense, banners,nieuwsbriefopnames,affiliates(in2007overgenomendoordetelegraaf groep). - NewLaunches.com,persberichtendienst.VerdientaanAdSenseenBanners,sturen elkedageene mailnieuwsbrief. Hetnadeelvaneencontentwebsiteisdathetdagelijkswerkbehoeft.Hetplaatsenvaneen nieuwnieuwsbericht,hetversturenvaneene mailnieuwsbriefenhetreagerenop binnenkomendee mail.alsdeaandachtverslaptvaneencontentwebsitedangaanalsnelde bezoekersaantallenomlaagengaandebezoekersnaareenconcurrentdiewelactueelis. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Deverdienstenhangenafvanhetvakgebied,maarhetismogelijkomereenpaarduizendtot tienduizendeuroteverdienen.alsumeerwiltverdienendanheeftueenredactienodigdie dewebsiteactueelhoudteniemanddiezichbezighoudtmetacquisitievoorbanners. 12WEBLOG Hetopstartenvaneenweblogalsbusinessmodeliseenhelelastige.Ditvergtlangetermijn visieenveelenergie.enkelesuccesvollevoorbeelden: Belangrijkstevaneenweblogisdekwaliteitvandecontent.Alsdekwaliteitvandecontent nietgoedis,dankomterniemandweerterugenbenjedelezerkwijt. Omverkeertetrekkennaaruwweblogishetverstandigomdelezersdemogelijkheidte gevenomtereageren.dezediscussiesdieontstaanzorgenvoorwederkerendebezoekers.het bijhoudenvandereactiesenhetreagerendaarop,vereistweldatudaarconstantmeebezig Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

25 moetzijn.hetstartenvanweblogmoetgebeurenvanuiteenpassievoorhetvak.vanuithet oogpuntpuuromgeldteverdienenhebiknoggeenwebloggrootzienworden. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Deverdienstenvaneenweblogliggenerguiteen.Ditkanvaneenpaartientjespermaandzijn totduizendenoftienduizendeneuro spermaand.verdienstenkomenvaakuitadsense, bannersofaffiliateinkomsten. Alsueensuccesvolwebloggerbent,kuntuookalgevraagdwordenvoorseminarsofukunt zelfevenementengaanorganiseren.erzijnveelmogelijkeverdienmomenten. 13COMMUNITIES Hetopzettenvaneencommunityisietswatdeafgelopenjarensteedspopulairderis geworden.erzijnnatuurlijkdegrote,bekendecommunitieszoalswww.hyves.nl,www.facebook.comenwww.myspace.com.maardekansenvoorcommunitiesliggenvooralinde niches.eenvoorbeeldhiervaniswww.indipenda.nl,eensocialewebsitespeciaalvoor gescheidenvrouwen. Forums,socialcommunitiesennieuwssitesgevensteedsmeerdewebsitebezoekerinvloedin hetbeheervandecontent.ennietzonderreden.pakjeditnamelijkgoedaan,danisde promotiedieditmetzichmeebrengtonbetaalbaar. WATISEENONLINECOMMUNITY? Eenvandelaatstedefinitiesvaneenonlinecommunitykomtvanfrankwatching.com: "EENONLINECOMMUNITYISEENVIRTUELEPLEKWAARMENSENMET GEMEENSCHAPPELIJKEKENMERKENOPVASTEBASISBIJELKAARKOMEN,OMELKAAR DIRECTOFINDIRECTTEHELPENINHETVERWEZENLIJKENVANDOELEN, VERWACHTINGENENACTIVITEITENDOORMIDDELVANHETDELENVANINFORMATIE ENIDEEËN,WAARMEEZIJBIJDRAGENAANHETDUURZAAMONTWIKKELENVANEEN GEMEENSCHAP" Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

26 Hiermeewordtgezegddateencommunityeenplekisvoormensenmeteengezamenlijke interesse.doorgebruiktemakenvandecommunityrealiserendegebruikerseengezamenlijk doel.voorbeeldenvancommunities: Gemeenschappelijke kenmerken Elkaarhelpenmet... Hyves Vrienden Mensenlerenkennen LinkedIn Connecties Netwerk,banen,opdrachten Last.fm Muzieksmaak Nieuwemuzieklerenkennen Twitter Interesses,connecties Informatieoverload Del.icio.us Weblinks Nieuwesitesvinden Alumninetwerk Studie Netwerk,banen,opdrachten Flickr Onderwerpen,locaties,foto's Dewereldontdekken Indipenda.nl Gescheidenvrouwen Lotgenotenvinden,hoenuverder, hoezakenaantepakken VERSCHILONLINECOMMUNITYENPORTAL Portalszijnwebsitesdiecontentaanbiedenovereengemeenschappelijkonderwerp.Een goedvoorbeeldiseenlokalenieuwssitezoalswww.waldnet.nl,ofbijvoorbeeldde dochterpagina'svanmarktplaats.nl. DEGEBRUIKERALSCREATOR Hetgroteverschiltusseneenportaleneencommunityisdematevaneigeninbreng.Waar eenportalzelfinformatieinbrengtenbeheert,zijnderollenbijeencommunityomgekeerd. Degebruikerisnamelijkdecreatorbijeencommunity.Zoisgeenstijl.nlduidelijkeenportal Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

Alex van Ginneken. De Blauwe Doos. 19 Internet Verdienmodellen. Hoofdstuk uit het boek Internet Marketing uit De Blauwe Doos

Alex van Ginneken. De Blauwe Doos. 19 Internet Verdienmodellen. Hoofdstuk uit het boek Internet Marketing uit De Blauwe Doos AlexvanGinneken DeBlauweDoos 19InternetVerdienmodellen Hoofdstukuithetboek InternetMarketing uitde BlauweDoos Van dezelfde auteur: - Internetmarketing,Wordonlinemarktleiderinuwbranche - E mailmarketing,opzettenvansuccesvollee

Nadere informatie

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Blauwdruk Internet Marketing Plan. Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan. Alex van Ginneken

Blauwdruk Internet Marketing Plan. Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan. Alex van Ginneken Blauwdruk Internet Marketing Plan Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Wat is een online community? De content van een online community

Wat is een online community? De content van een online community Wat is een online community? Uit het onderzoek naar de succesfactoren van online communities is de volgende definitie voor online communities naar voren gekomen: Een online community is een virtuele plek

Nadere informatie

SNIPERCURSUS MINISITE-BUSINESS (AFFILIATE MARKETING) Example text

SNIPERCURSUS MINISITE-BUSINESS (AFFILIATE MARKETING) Example text MINISITE-BUSINESS (AFFILIATE MARKETING) MINISITE-BUSINESS (AFFILIATE MARKETING) -Promoten Van Bestaande Producten MINISITE-BUSINESS (AFFILIATE MARKETING) -Promoten Van Bestaande Producten -Commissie op

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Online B2B Leadgeneratie

Online B2B Leadgeneratie Brochure 2016 Online B2B Leadgeneratie Bereik 500.000 beslissers en beïnvloeders Reed Business Lead Solutions is de grootste aanbieder van B2B-leads in Nederland, met meer dan 10 jaar internationale ervaring

Nadere informatie

Webteksten: het belang ervan en zoekmachine optimalisatie

Webteksten: het belang ervan en zoekmachine optimalisatie Welkom, Spreker: Schelte Meinsma, directeur Arrix Optimus BV Webteksten: het belang ervan en zoekmachine optimalisatie Inleidend, Arrix Optimus BV - OpenSource strategie - Focus op kwaliteit, maatwerk

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten

Wat is het en wat kun je ermee. Gerard Drent Drasco Webdiensten Wat is het en wat kun je ermee Gerard Drent Drasco Webdiensten Wie ben ik? Gerard Drent Eigenaar van Drasco Webdiensten Maak websites voor het MKB en kleine ondernemers Ondersteuning Social Media Organiseer

Nadere informatie

ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE VOOR IEDEREEN INLEIDING 11

ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE VOOR IEDEREEN INLEIDING 11 ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE VOOR IEDEREEN INLEIDING 11 1. ZO ZET U EEN ZOEKWOORDENONDERZOEK OP 13 1.1 Stap 1: Bedenk een lijst met zoektermen 13 1.2 Stap 2: Het Google hulpprogramma voor zoekwoorden 13 1.2.1

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein. Titel Cursusgids - Social Medi lessen Eerste druk November 2015 Auteur Fred Beumer Digitaal Leerplein Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.nl Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Start getting Social, Networker!

Start getting Social, Networker! Start getting Social, Networker! Tom Zoethout Internet Marketing Specialist 2 1 Wat gaan we doen? ) Internet Marketing: the bottom line + Wanneer gaan we zaken doen? & Wat moet je met Web2.0? % Basisregels

Nadere informatie

Welkom Affiliate Marketing

Welkom Affiliate Marketing Welkom Affiliate Marketing Affiliate dag 2008 Pieter van Gils Studie CE Now Media Generation Next Mark van Werven Publisher Adverterteerders ondersteunen Tribal Internet Marketing Tribal Ireland Programma

Nadere informatie

Adverteren via internet, schiet met scherp! Uitleg en Tips & Trucks voor online adverteren

Adverteren via internet, schiet met scherp! Uitleg en Tips & Trucks voor online adverteren Adverteren via internet, schiet met scherp! Uitleg en Tips & Trucks voor online adverteren Veel bedrijven zijn tegenwoordig actief op internet. De website ziet er fantastisch uit, alleen de bezoekers,

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

Internet Marketing Plan

Internet Marketing Plan Internet Marketing Plan Bedrijf Door Datum : : : Stap 1 Wat is je jaarlijks marketingbudget? Welk deel daarvan gaat naar online? En volgend jaar? Stap 2. Je website Hoe goed in je website in de ogen van

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Bijlage 1: Onderzoek starten webwinkel. Conclusies onderzoek

Bijlage 1: Onderzoek starten webwinkel. Conclusies onderzoek Bijlage 1: Onderzoek starten webwinkel Conclusies onderzoek 1. De toekomstig webwinkeleigenaar moet een ondernemersgeest hebben; 2. het starten van een webwinkel vergt veel voorbereiding en onderzoek;

Nadere informatie

Zo maak je van je. een succes

Zo maak je van je. een succes Zo maak je van je Facebook advertenties een succes Wil je weten hoe je jouw Facebook campagne goed kunt opzetten? Zodat je jouw doelgroep bereikt en meer klanten krijgt? Met Facebook Adverteren is dit

Nadere informatie

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES

Bazoon PREMIUM. Inbound Marketing. Bazoon SERVICES Bazoon PREMIUM Inbound Marketing Bazoon SERVICES Inbound Marketing meer traffic, meer leads, meer klanten Bedrijven zoeken naar meer efficiency en effectiviteit in marketing. Er is een verschuiving waar

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop @gheijkoop of @triqle Gerrit Heijkoop Hoe nieuwe media tijd kunnen besparen bij het organiseren van een evenement of congres SOCIAL MEDIA Linkedin Twitter Facebook Hyves Youtube Flickr Slideshare Foursquare

Nadere informatie

1. De nadelen en gevaren van sociale media 84. Meer weten? 94 Reeds verschenen / In voorbereiding 95

1. De nadelen en gevaren van sociale media 84. Meer weten? 94 Reeds verschenen / In voorbereiding 95 Inhoud 7 aanraders 1. Wat kan ik met sociale media? 04 2. Twitter, Facebook, WhatsApp en Youtube gebruiken 14 3. Google en sociale media integreren 28 4. Sociale media als communicatiemiddel 40 5. Scoren

Nadere informatie

De magie van marketing = meer business

De magie van marketing = meer business De magie van marketing = meer business Jos Maassen Make Marketing Magic Agenda Huidige markt Accountants Hoe zorgt marketing voor meer business? De aanbieding van Exact Marketing abonnement Marketingscan,

Nadere informatie

Doelgroepgerichte Internet en Social Media Marketing & Promotie

Doelgroepgerichte Internet en Social Media Marketing & Promotie Doelgroepgerichte Internet en Social Media Marketing & Promotie 1. Introductie van de white paper Met deze white Paper willen we antwoord (oplossing) geven op een actuele vraag (probleem) voor Surinaamse

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Verdien model. Affiliate marketing

Verdien model. Affiliate marketing Verdien model Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met je site. Als je slim bent gebruik je alle manieren zo kan je op zo veel mogelijk manieren geld uit je site halen. Al deze manieren

Nadere informatie

Beroepsopdracht: voorbereiden

Beroepsopdracht: voorbereiden 2014 Beroepsopdracht: voorbereiden Priscilla Schaap Netidentity 12-9-2014 Inhoudsopgave Voorbereiden Beschrijf je stagebedrijf... 2 Bedrijfscultuur... 3 SWOT-analyse... 4 Confrontatiematrix... 4 Social

Nadere informatie

Een succesvolle leadcampagne in 6 stappen Een handleiding bij het starten van uw leadcampagne

Een succesvolle leadcampagne in 6 stappen Een handleiding bij het starten van uw leadcampagne Een succesvolle leadcampagne in 6 stappen Een handleiding bij het starten van uw leadcampagne Door: André de Ruijter, Productmanager Lead Generation @ Daisycon Nieuwe klanten komen u niet aanwaaien. Al

Nadere informatie

Inleiding Heb je vragen?

Inleiding Heb je vragen? Inleiding Je komt het steeds meer tegen: een zakelijk blog. Steeds meer bedrijfswebsites hebben een speciale webpagina waarop interessante artikelen worden geplaatst. Deze artikelen staan vaak boordevol

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL?

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Eigenaar online marketingbureau Webmonnik.nl Online marketeer Auteur en trainer Doel: bedrijven succesvoller maken met behulp van online marketing Zowel strategisch als operationeel

Nadere informatie

Vragenlijst voor nieuwe website

Vragenlijst voor nieuwe website Vragenlijst voor nieuwe website Om het jezelf makkelijk te maken, print je dit formulier uit en vul je het gewoon met pen in. Overleg eens met huisgenoten, collega's en vrienden zodat je een juist beeld

Nadere informatie

Door Driek Geurtsen & Tobias Pasma. Closed Loop Reportage

Door Driek Geurtsen & Tobias Pasma. Closed Loop Reportage Door Driek Geurtsen & Tobias Pasma Closed Loop Reportage 1 Inhoud 1. Het Closed-Loop rapportage proces 3 2. Wat je nodig hebt 6 3. De rollen van Sales en Marketing 7 Stap 1: Bezoeker komt op uw site 7

Nadere informatie

DE 50 BESTE BLOGTIPS. Copyright 2014 Saskia Steur http://www.blogmeesters.nl

DE 50 BESTE BLOGTIPS. Copyright 2014 Saskia Steur http://www.blogmeesters.nl DE 50 BESTE BLOGTIPS Inleiding Jij bent iemand met veel kennis en professionele ervaring. En die wil je het liefst inzetten om zoveel mogelijk mensen te helpen. Dat wordt gemakkelijker als jouw klanten

Nadere informatie

Digipanel Regel het op internet

Digipanel Regel het op internet Digipanel Regel het op internet Afdeling O&S / Afdeling Communicatie Augustus 2011 Achtergrond Het Digipanel onderzoek over de campagne Regel het op internet is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Communicatie

Nadere informatie

De rol van social media binnen marketingcommunicatie

De rol van social media binnen marketingcommunicatie De rol van social media binnen marketingcommunicatie Van B-t-C naar C-t-B Met dank aan: 1. Where the Hell is Matt? (2008) 2. Did You Know 4.0 3. Heineken Italy Activation Milan AC / Real Madrid 4. My baby

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Meer winst uit WordPress. (en online marketing)

Meer winst uit WordPress. (en online marketing) Meer winst uit WordPress (en online marketing) Introductie Martijn Duker 26 jaar Online marketing Pronamic Waarom WordPress? 1. Eenvoudig in beheer 2. Open source community 3. Talloze uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

Vooraf. Heel veel plezier tijdens de workshop. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!

Vooraf. Heel veel plezier tijdens de workshop. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in! Inhoud Vooraf blz. 3 Begrippen blz. 4 Hoe starten? blz. 7 Oefening 1: Wie ben jij? Waar wil jij over 3 jaar staan met je bedrijf? blz. 8 Oefening 2: Jouw ideale klant blz. 10 Oefening 3: Je niche blz.

Nadere informatie

RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE

RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE WAT IS ROBBIENETWORKS? RobbieNetworks is een innovatief bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het leveren van avatars (alter ego). Onze missie is: het

Nadere informatie

Zo Wordt Je Als Expert Internet De Baas

Zo Wordt Je Als Expert Internet De Baas Zo Wordt Je Als Expert Internet De Baas Tom Zoethout Internet Marketing Specialist Internet Marketing als onderdeel van de bedrijfsvoering 2 1 Internet Marketing als onderdeel van de bedrijfsvoering 3

Nadere informatie

Handleiding voor de startende New ICT ondernemer

Handleiding voor de startende New ICT ondernemer Handleiding voor de startende New ICT ondernemer Groningen, januari 2010 Philip Grundmeijer Pagina 2 van 50 Voorwoord Voor u ligt de handleiding voor de startende New ICT ondernemer. Het lezen en uitvoeren

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

Al met al niet de meest sterke marketinguitspraken maar wel uitspraken die ik regelmatig tegenkom.

Al met al niet de meest sterke marketinguitspraken maar wel uitspraken die ik regelmatig tegenkom. Beursaanpak Iedereen staat er dus wij ook, we staan er tenslotte ieder jaar het mag allemaal niet teveel kosten (het zou toch geld moeten opleveren?) onze producten spreken voor zich, daar hoeft geen etra

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

van idee naar een succesvolle website

van idee naar een succesvolle website van idee naar een succesvolle website maart 2011 3 www.multimove.nl CONTENT DE OPLEVERING VAN UW WEBSITE IS SLECHTS HET BEGIN Het opleveren van uw website is slechts het begin Wanneer uw website online

Nadere informatie

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens Welkom bij onze presentatie Internet Marketing + Webteksten door: Daisy Leenders en Susan Hermens Even voorstellen.. Wie zijn we en wat doen we? - E&A BEST Websolutions / Daisy Leenders - Kliktaal / Susan

Nadere informatie

Gratis ebook over een Salespage maken

Gratis ebook over een Salespage maken INTERNET MARKETING DOOR NIGEL HOOIJMANS Gratis ebook over een Salespage maken Leer hier een stuk van de basis Nigel Hooijmans Inhouds opgave Wat is een salespage? Hoe maak je een Salespage? De 4 Factoren

Nadere informatie

Hoe begin ik een webwinkel? Alles wat je moet weten

Hoe begin ik een webwinkel? Alles wat je moet weten Hoe begin ik een webwinkel? Alles wat je moet weten Even voorstellen Mijnwebwinkel Sinds 2005 voorziet Mijnwebwinkel webwinkeliers van het hart van hun webshop: het webwinkel systeem. Kasper Hägele - Teamleider

Nadere informatie

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf SocialforMedia organiseert i.s.m. Innovatieplatform Colibre van Cubiss de Social Media trainingen Social Media succesvol inzetten

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Websites: Mogelijkheden en valkuilen

Websites: Mogelijkheden en valkuilen Websites: Mogelijkheden en valkuilen Bernoud A.J. Jonker Kijkje in de keuken 7 april 2011 Agenda Agenda: Introductie Bernoud Jonker en 2Com2 Internet strategie Mogelijkheden van een website Valkuilen van

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Enthousiasme zorgt voor meer omzet

Enthousiasme zorgt voor meer omzet Enthousiasme zorgt voor meer omzet Vinden nieuwe klanten de weg naar uw organisatie? U biedt een goed product tegen een goede prijs en toch lijkt het steeds lastiger om u te onderscheiden van uw concurrenten.

Nadere informatie

Te Koop: Dieetforum.nl

Te Koop: Dieetforum.nl Te Koop: Dieetforum.nl (21.435 unieke bezoekers per maand, 5.000 euro PASSIEVE inkomsten per jaar, 5 jaar oude site) Bij deze bieden wij Dieetforum.nl te koop aan. Wij hebben deze site gekocht in November

Nadere informatie

Tien onmisbare sjablonen voor B2B marketing

Tien onmisbare sjablonen voor B2B  marketing Tien onmisbare sjablonen voor B2B e-mailmarketing Inhoud Inleiding... 3 Nieuwe leads genereren... 4 Tien B2B sjablonen voor e-mailmarketing... 5 Conclusie... 12 Over SuperOffice... 13 Tien onmisbare sjablonen

Nadere informatie

Stappenplan. Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event

Stappenplan. Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event Stappenplan Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event ONLINE KENNISDELING = ONLINE LEADGENERATIE! Waarom dit stappenplan? Als exposant van het Foodpacking Event, neemt u deel aan een

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

SEO HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY

SEO HANDLEIDING CUDOK CONCEPTS & CONSULTANCY 26 JUNI 2015 1. CONTENT Zoekmachine beoordelen jouw content op of dat deze geschikt is voor een bepaalde zoekopdracht. Het is daarom essentieel om te zorgen voor goede en relevantie content en zoekwoorden.

Nadere informatie

Webinar: E-mail marketing

Webinar: E-mail marketing Webinar: E-mail marketing Linkedinprofiel Je Linkedin profiel open zetten voor prospects.. Open voor connecten geeft aan dat anderen je mogen uitnodigen zonder dat je ze weigert. Vergelijkbaar : LION (Linkedin

Nadere informatie

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing Hand-outs Groei dankzij zoekmachinemarketing Hoeveel zoekopdrachten verwerkt Google per dag? 3,5 miljard Hoeveel km legt de gemiddelde zoekopdracht af? 2.400 km Uit hoeveel pagina s bestaat het internet?

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing door: Daisy Leenders Even voorstellen.. E&A BEST Websolutions Daisy Leenders 2 Internet Marketing? - Onderdeel van uw totale marketing plan - Onderdeel van uw communicatie mix

Nadere informatie

10 Tips Om Uw Bedrijf Aantrekkelijker Te Maken Voor Media

10 Tips Om Uw Bedrijf Aantrekkelijker Te Maken Voor Media 10 Tips Om Uw Bedrijf Aantrekkelijker Te Maken Voor Media Algemeen versie 1.0 * 12 april 2012 Dit is versie 1.0. Klik hier om de laatste versie te downloaden. Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Whitepaper Marketing

Whitepaper Marketing Providing your knowledge, skills and business contacts Whitepaper Marketing 5 gouden tips uit de praktijk In 30 minuten Providing your knowledge, skills and business contacts Introductie Nicole Oude Reimerink

Nadere informatie

VERSIE 2.5 WELKOM. Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits

VERSIE 2.5 WELKOM. Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits VERSIE 2.5 WELKOM Zo start je een webwinkel. Door: Pieter Smits - Inhoudsopgave - Algemene introductie Persoonlijke achtergrond Voor- en nadelen van verkopen via internet Internet als verkoopkanaal Een

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing anno 2007. Is uw strategie up to date?

Zoekmachinemarketing anno 2007. Is uw strategie up to date? Zoekmachinemarketing anno 2007 Is uw strategie up to date? Wolter Tjeenk Willink Achtergrond: Commerciële Economie ebusiness NIMA B Business Marketing Oprichter Traffic Builders BV (2001) Marketinggedreven

Nadere informatie

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider MarianSpier Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communicatie en designmanagement Didactiek, pedagogiek Organisatiepsychologie Werk Communicatie adviseur

Nadere informatie

Bedankt dat je de moeite hebt genomen onze site te bezoeken en dit document te downloaden. Welkom bij Exsal Internetmarketing.

Bedankt dat je de moeite hebt genomen onze site te bezoeken en dit document te downloaden. Welkom bij Exsal Internetmarketing. Beste lezer, Bedankt dat je de moeite hebt genomen onze site te bezoeken en dit document te downloaden. Welkom bij Exsal Internetmarketing. De groeiende impact van het zakendoen op internet is ondertussen

Nadere informatie

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Inleiding: Elke organisatie heeft een interne en externe reputatie. Elk bedrijf dient het internet te monitoren op publiciteit rondom

Nadere informatie

Logistiek marketing. marktonderzoek maart Branding, sales en communicatie. B2B-marketing in logistiek. Citysense, Utrecht

Logistiek marketing. marktonderzoek maart Branding, sales en communicatie. B2B-marketing in logistiek. Citysense, Utrecht B2B-marketing in logistiek Logistiek marketing Event Branding, sales en communicatie 30 maart 2017 Citysense, Utrecht Georganiseerd door: Contentpartner: 1. Heeft uw organisatie een marketingafdeling?

Nadere informatie

Wiki s, Blogs & Surfgroepen

Wiki s, Blogs & Surfgroepen Wiki s, Blogs & Surfgroepen Voorjaarsconferentie Fred van Dam (LUMC) & Edwin Hagelen, UMC Utrecht 2 april 2009, Oegstgeest Inhoud 1. Medewerker 2.0 2. Arbodeskundige 2.0 3. Verwerken van informatie 4.

Nadere informatie

Trek meer bezoekers naar je shop

Trek meer bezoekers naar je shop Trek meer bezoekers naar je shop Je weet nu hoeveel bestellingen je maandelijks nodig hebt om genoeg te verdienen om je ideale leven te leiden (zie dag 1 van deze challenge). Als je de opdracht van gisteren

Nadere informatie

CASE STUDY. De Inbound Marketing Case van comakeit. In 3 jaar van 1 nieuwe klant per jaar naar 1 nieuwe klant per maand! Door Klaas Klunder

CASE STUDY. De Inbound Marketing Case van comakeit. In 3 jaar van 1 nieuwe klant per jaar naar 1 nieuwe klant per maand! Door Klaas Klunder CASE STUDY De Inbound Marketing Case van comakeit Door Klaas Klunder In 3 jaar van 1 nieuwe klant per jaar naar 1 nieuwe klant per maand! 2 In 3 jaar van 1 nieuwe klant per jaar naar 1 nieuwe klant per

Nadere informatie

Slimmer en eenvoudiger werven

Slimmer en eenvoudiger werven Slimmer en eenvoudiger werven Hoe vindt u anno 2012 de juiste kandidaten zonder al te veel tijd kwijt te zijn aan het eindeloos doorspitten van cv s? Dit whitepaper is bedoeld om u als (HR-)professional

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

inhoud Inleiding 9 1. Wat is bloggen? 10 1.1 Een blog als dagboek op internet 11 1.2 Een blog als marketingtool 13

inhoud Inleiding 9 1. Wat is bloggen? 10 1.1 Een blog als dagboek op internet 11 1.2 Een blog als marketingtool 13 inhoud Inleiding 9 1. Wat is bloggen? 10 1.1 Een blog als dagboek op internet 11 1.2 Een blog als marketingtool 13 2. Waarom zou je zakelijk bloggen? 18 2.1 Ga mee in de nieuwe marketing 19 2.2 Je blog

Nadere informatie

Video Marketing Tips

Video Marketing Tips Video Marketing Tips Auteur: Copyright 2011, Alle rechten voorbehouden www.tomdehaan.nl 1 De Kracht van Video! Video Marketing is één van de beste technieken op het internet om meer bezoekers te krijgen

Nadere informatie

Online-marketing. De laatste trends in pull marketing. Door Wim van der Mark

Online-marketing. De laatste trends in pull marketing. Door Wim van der Mark Online-marketing. De laatste trends in pull marketing Door Wim van der Mark Onderwerpen 1. Concrete tips om direct meer uit online marketing te halen Web 1.0 2. Suggesties om in te spelen op structureel

Nadere informatie

Klantcase Netaffairs. Meer en betere leads met lead nurturing voor owncloud. software.

Klantcase Netaffairs. Meer en betere leads met lead nurturing voor owncloud. software. Klantcase Netaffairs. Meer en betere leads met lead nurturing voor owncloud software. OwnCloud: kwalitatief hoogwaardige leads met lead nurturing campagne owncloud is een private cloudoplossing, aangeboden

Nadere informatie

Social Media. Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder

Social Media. Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder Social Media Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder DOEL VAN VANAVOND: Een kennismaking met sociale/nieuwe media welke sociale media gebruiken leerlingen veel en

Nadere informatie

E-COMMERCE IN DE CAMPINGSECTOR

E-COMMERCE IN DE CAMPINGSECTOR E-COMMERCE IN DE CAMPINGSECTOR NHTV INTERNATIONALE HOGESCHOOL BREDA Pieter de Rooy (rooy.h@nhtv.nl) Carl Grefkens (grefkens.c@nhtv.nl) INZET E-COMMERCE BIJ CAMPINGS? WAT IS E-COMMERCE + ACHTERGROND ONDERZOEK

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Dit is versie 3.0 van dit rapport.

Dit is versie 3.0 van dit rapport. Dit is versie 3.0 van dit rapport. Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://www.winst.nl/e books Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid

Nadere informatie