Alex van Ginneken. De Blauwe Doos. 19 Internet Verdienmodellen. Hoofdstuk uit het boek Internet Marketing uit De Blauwe Doos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alex van Ginneken. De Blauwe Doos. 19 Internet Verdienmodellen. Hoofdstuk uit het boek Internet Marketing uit De Blauwe Doos"

Transcriptie

1 AlexvanGinneken DeBlauweDoos 19InternetVerdienmodellen Hoofdstukuithetboek InternetMarketing uitde BlauweDoos

2 Van dezelfde auteur: - Internetmarketing,Wordonlinemarktleiderinuwbranche - E mailmarketing,opzettenvansuccesvollee mailcampagnes - ZoekmachineMarketing,Meerbezoekers,meerklanten - Affiliatemarketing,Verkoopmaximaliserendoorpartners - OpzettenvaneenWebwinkel,Dewegnaarultiemeonlineaankoopervaring - Eyetracking&Usability,Bereikenvanultiemebezoekerservaring - LiveChat,Bereikoptimaleserviceenmeerverkoop - OnlineFranchisen,Versnelduitbreidenvanuwonlinevestigingen - Aanvragenvanoffertes,Bespaargeldenergernismeteenduidelijkeofferte aanvraag - Webteksten,Vanbezoekersnaarklanten - CRMinuwInternetMarketingStrategie,Automatischklantrelatiesopbouwen - LancerenvanWebsites,Maximaleaandachtdoorinzetvanmedia - PersonalBranding,Ontwikkeluwonlinepersoonlijkheid - GoogleAdwords&OnlineAdverteren,Slimenbetaalbaaruwdoelgroepbereiken - GoogleAnalytics,Analyseeruwwebsite,ziedemogelijkheden,bepaaluwsucces - OnmisbareMarketingbronnen,Websites,boeken,PODcastsenradio/tvprogramma s - BlauwdrukInternetMarketingPlan,Ontwikkeluweigeninternetmarketingplan 2

3 Omslagontwerp:CasparHardholt,mediaCT,Groningen Redactie:EdwinDijkstra,mediaCT,Groningen Vormgeving&Productie:SanderSukmedia&design,Leeuwarden 2009tweedeuitgave GEGEVENS: Ginnekenvan,Alex 19InternetVerdienmodellenuithetboekInternetMarketingboek1vanDeBlauweDoos 2009DeBlauweDoos,AlexvanGinneken Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,verkocht,opgeslagenineengeautomatiseerd gegevensbestand,ofopenbaargemaakt,inenigevormofopenigewijze,hetzijelektronisch,mechanisch,doorfotokopieën,opnamen,of enigeanderemanier,zondervoorafgaandetoestemmingvandeuitgever. Voorzoverhetmakenvankopieënuitdezeuitgaveistoegestaanopgrondvanartikel16BAuteurswet1912jhetBesluitvan20juni 1974,St.b.351,zoalsgewijzigdbijBesluitvan23augustus1985,St.b.471enartikel17Auteurswet1912,dientmetdedaarvoor wettelijkverschuldigdevergoedingentevoldoenaandestichtingreprorecht.voorhetovernemenvangedeelte(n)uitdezeuitgavein bloemlezingen,syllabi,readersenanderecompilatie ofanderewerken(artikel16auteurswet1912),inwelkevormdanook,dientmen zichtotdeuitgevertewenden.ondanksalleaandesamenstellingvanditboekbestedezorgkannochderedactie,nochdeauteur,nochde uitgeveraansprakelijkheidaanvaardenvoorschadediehetgevolgisvanenigefoutindezeuitgave. 3

4 OVERDEAUTEUR DeBlauweDoosisontwikkelddoorAlexvanGinneken.Alex houdtzichsindseenaantaljarenfulltimebezigmetinternet Marketing. Voorheen heeft hij een ICT bedrijf opgezet en eind 2006, toen het bedrijf gegroeid was naar ruim 20 professionals,zijnaandelenverkocht.indetienjaardatalex actief is in de ICT sector, heeft hij veel ervaring opgedaan met het vak internet marketing. Tegenwoordig is hij voornamelijkactiefalsadviseurvoordiversekleineengrote bedrijven. Daarnaast geeft hij regelmatig presentaties, trainingenenseminarsdoorheelnederlandensteedsvaker inhetbuitenland. Zijnpassievoorondernemeneninternetmarketingheefthij nu vastgelegd in praktische boeken waarmee hij bedrijven marketeerswilhelpenomkennistemakenmetallefacetten vaninternetmarketing.hetwerkisgeschreveninhetnederlandsenishetmeestecomplete pakketdateropditmomentverkrijgbaaris. Bijenkeleboekenzijnerookgastschrijversbetrokkendievanuiteigenexpertisedeboeken hebbenverrijkt. Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

5 19INTERNETVERDIENMODELLEN Indithoofdstukbehandelenwe19verschillendeverdienmodellen.Elkverdienmodelkanop zichzelfstaanmaarkanookgecombineerdworden. VERDIENMODELLEN Overdeauteur InternetVerdienmodellen Affiliatemarketing Adverterenopinternet:GoogleAdSense Membershipwebsite E books Webwinkel Leadgeneratie Actiewebsites Marktplaats/eBay Gratisdienstenaanbieden Contentwebsites/adverteerders Weblog Communities Domeinhandel Instructievideo s Applicaties&widgets Onlinefranchisenemer GetPaidTo(GPT)websites Salespages...39 Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

6 1 AFFILIATEMARKETING Steedsmeerbedrijvenzettenaffiliatemarketinginomhunproductenendienstente promoten.metaffiliatemarketingwordtbedoeld:hetverkopenvanproductenofdienstenvia partners.deaffiliate,oftewelde bemiddelende partijverdienteenbepaaldpercentageaande verkopen.omteverdienenalsaffiliateheeftuminimaaléénvandezezakennodig: Eenwebsite Eene mailbestand Eenwebwinkel Eenklantenbestand WEBSITE Verdienendoorhetpromotenvanandermansproductendoormiddelvaneenwebsitekan doorhetopzettenvaneenwebsitemetdaaropaffiliatelinks.ookalsueenbestaandewebsite heeftkuntudergelijkeproductenpromoten. Voorbeeld: UheefteenwebsitewaarallestevindenisoverEcuador.Opdezepaginakuntuproducten promotenzoalsvakanties,vliegreizen,autoverhuur,boeken,dvd senexcursies. Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

7 E MAILBESTAND Alsudebeschikkingheeftovereene mailbestanddankuntuuwrelatieseenperiodieke nieuwsbrieftoesturenendaarinproductenofdienstenpromotenvaneenander.hetmeest efficiëntisomproductentepromotendiepassenbijdedoelgroep. Voorbeeld: Eenbedrijfontwikkeldwebsitesvoorbedrijvenenheeftveelcontactmetondernemersen heeftveele mailnieuwsbriefleden.hetbedrijfkaneenevenementvoorondernemers promotenenperinschrijvingeenvergoedingkrijgen.wanneeruzelfeenevenementof productwiltpromoten,benaderdaneensrelatiesdieeene mailnieuwsbriefbestandhebben enzelfregelmatigversturen. WEBWINKEL Alsueenwebwinkelheeftkuntuookandereproductenpromoten.Ditkanbijvoorbeeldnade bedanktpagina alseenbezoekernetietsgekochtheeft.ofukuntproductenpromotenin downloadbaree booksofwhitepapers.daarnaastkuntuopdeorderbon/factuurofpakket datuverstuurteenaanbiedingmeesturenvaneenanderproductendoorverwijzennaareen anderewebsite. Voorbeeld: Steluverkooptonlineverf,dankuntueenlosseflyerindebestellingmeesturenwaarmee iemandkortingkankrijgenopeencanvasdoekdiedeontvangeronlinekanbestellendoor middeleenspecialecode.doordezecodewetenuenuwpartnerdatdeklantviauwflyer bestelt. KLANTENBESTAND Alsklanteneenpositieveervaringmetuhebbenenudoetzeeenaanbiedingofbeveeltzeiets aanzijndezeeerdergeneigdtekopendaninhetgevalditvaneenonbekendiemandkomt. Doorsamentewerkenmetanderepartijendiecomplementaireproductenofdiensten leveren,kuntuweerverdienenaaneenbestaandeklant. Voorbeeld: Iemanddiekeukensverkooptkaneensamenwerkingaangaanmeteenpartijdekookboeken verkooptofeenpartijdiepannenlevert. Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

8 2 ADVERTERENOPINTERNET:GOOGLEADSENSE AdSenseishetadvertentieprogrammavanGoogle.AdvertentieswordendoorAdSenseaan inhoudgerelateerdewebpagina sgekoppeld.deadvertentiesstaandusoprelevanteplaatsen. Ditkomttengoedeaanhetaantalkliksomdatdeadvertentiesgerelateerdzijnaandecontent vandewebsite.elkebezoekerdieopeenadvertentiekliktlevertugeldop!inhetvolgende figuurzietueenvoorbeeldvaneenpaginametadsenseadvertenties. GoogleAdSenseinactie,ziehetlinkerkader NaastAdSensekuntunatuurlijkookbannerruimteverkopen.Zorgdaarnaastookdatueen bestandopbouwt.Elkekeerdatunamelijkeene mailverstuurtkomenerweer bezoekersnaaruwwebsitedie lezenenklikken! Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

9 WATZIJNDEVERDIENSTEN? Deverdienstenhangenafvandiversefactoren.Teneerstehetonderwerpvandepagina,het verschiltperbranchenamelijkhoeveelmenvooreenklikbetaalt.daarnaastishetnatuurlijk vanbelanghoeveelbezoekersuwwebsiteheeft.dewaardevaneenklikvarieertomdatelke adverteerderzelfdewaardebepaalt.alseenadverteerderbijvoorbeeld4eurobetaaltper klik,danzijndeverdienstenperklikhogerdanwanneereenadverteerder0,25centbetaald. HetpercentagedatGoogleperklikuitbetaaltaaniemanddieAdSenseopzijnpaginaheeft wordtgeschattussende60en75procent.exactepercentagesgeeftgooglenietprijs. REKENVOORBEELD: Steluheeftgemiddeldzo n200bezoekersperdag.doordatbezoekersgemiddeld7,5maalop uwwebsiteklikkenlevertdit1500paginavertoningenop.alshiermeeeenctr(click ThroughRate,100vertoningenen2kliksiseenCTRvan2%)van2%wordtbereiktmeteen gemiddeldeklikwaardevan0.45eurocentwordtbereiktlevertudit(2%van1500=30 klikken*0,45)13,50europerdagop.ditisgoedvoor405europermaand. HOEKUNTUMEERVERDIENENMETADSENSE? Alsueenwebsiteontwikkeltmetalsdoeladvertentie inkomstentegeneren,denkdangoed naoverhetonderwerpvandewebsite.advertentiesopeenwebsiteoverkantklossenzullen nietveelgeldperklikopleveren.advertentiesopeengoedlopendewebsitemetfinanciële informatieleverenveelmeeropperklik.omdateendergelijkewebsitemeerconcurrentie heeftiscompetitieopwoordenzoals hypotheek of verzekeringen isveelhogerdanop klossen of draad. VoorAmerikaisereenwebsiteomtekijkenwelkekeywordsgoedscorenvooradvertenties: keywordsperklikhetmeesteopleveren.delijstisinteressantomdathetvooreengrootdeel ookvooranderetalengeldt. Eenanderetipdieikunietwilonthouden:sluitdeouderedoelgroep(50+)nietuit.Deze doelgroepkliktmeeropadvertentiesdanjongeren,waardoordectr(clicktroughrate) hogerligtdangemiddeld!eencombinatievan dure contentendedoelgroepouderenkan daaromerginteressantzijn! Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

10 TIP! HeeftueenMFA(MadeForAdSense)website,bouwdaneene maillijstop.elkekeerdatu eennieuwsbriefverstuurt,komenerweer(gratis)bezoekersnaaruwwebsite.kijkvoormeer informatieopwww.google.nl/adsense. TEKSTADVERTENTIES HierondervindtualleverschillendeformatenvanGoogleAdSenseadvertentiesdieuopuw websitekanplaatsen.ukuntopeenwebsitemaximaalviervandezeadvertentieblokken plaatsen. Leaderboard(728x90) Banner(468x60) Bredeskyscraper(160x600) Knop(125x125) Kleinerechthoek(180x150) Halvebanner(234x60) Skyscraper(120x600) Groterechthoek(336x280) Verticalebanner(120x240) Vierkant(200x200) Vierkant(250x20) Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

11 BLOKMETLINKS Erzijndiverseformatenbeschikbaarvanblokkenmetlinks,hiereenvoorbeeld: Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

12 BEELDADVERTENTIES Formatenvanbeeldadvertentieszijn: Leaderboard(728x90) Kleinvierkant(200x200) Banner(468x60) Normalerechthoek(300x250) Skyscraper(120x600) Groterechthoek(336x280) Vierkant(250x250) Bredeskyscraper(160x600) VIDEOADVERTENTIES Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

13 Formatenvanvideoadvertentieszijn: 336x280(Groterechthoek) 728x90(Leaderboard) 300x250(Normalerechthoek) 120x600(Skyscraper) 250x250(Vierkant) 160x600(Bredeskyscraper) 200x200(Kleinvierkant) AANMELDEN AanmeldenvoorGoogleAdsensedoetuviadevolgendelink:www.google.com/adsense. NahetaanmeldenwordtuwwebsitedoorGooglegecontroleerd.Zijdoenditonderandereop basisvandeinhoudvandewebsite. 3MEMBERSHIPWEBSITE Eenmembershipwebsiteiseenwebsitewaarmenlidvankanworden.Wiltudezevormvan inkomstenhanteren,dankuntubijvoorbeelddevolgendeservicesbieden: - E mailnieuwsbriefmettips,agenda,brancheinformatie - Toegangtoteengebruikersforum - Xaantalurentelefonischconsult - Onderzoeken,whitepapersofe books - Gratis,ofmetkortingtoegangtotcursussen - VideoenPODcasts Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

14 Hetmooievanmembershipwebsitesisdatelkenieuwmembereenuitbreidingis,zonderdat daardirectkostentegenoverstaan.bovendiengarandeertheteenterugkerendeinkomsten. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Steluheeft1000ledendieelkemaand7,95eurobetalen.7,95x1000=7950,00europer maand.1000ledenklinktmisschienveel,maardooreenbepaaldenichetekiezenbentu zekervaneenfanatiekegroepdiezichaltijdmeerwilverdiepenininformatie.bovendienis eendergelijkewebsiteeenvoudigoptezettennaasteenbestaandebusiness. Doordatutrouweenbetalendeledenheeftwordtuookinteressantvooranderepartijen zoalsfabrikanten,groothandelsenoverigebedrijven.ukuntnamelijkdezeproductenweer gaanaanbieden(ofkortingenbedingen)aandezedoelgroepofadvertentieruimteaanbieden. Zokuntuextraverdienenaanuwleden.Uiteraardishetbelangrijkdatudeledennietverliest dooralleenmaarproductenaantebiedenenadvertentiestetonen. Probeerookaffiliateafsprakentemakenmeteenvakblad,weblogofwebsite.Ditkanuhelpen omuwledenaantalsneltevermeerderen. TIP! Alsuoverweegteenmembershipwebsiteoptezettendenkdanaandevolgendezaken: - Uwpersonalbranding(zieookhetboek PersonalBranding ) - Organiseerookevenementen,seminarsenworkshops - Lidwerftlidactie Eenmembershipwebsiteopzetten ViadeonlinedienstNing(www.ning.com)maaktueenvoudigeenmembershipwebsite.Na hetaanmeldengaatudirectbezigmethetinstellenvanoptieseninrichtenvanuwwebsite. Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

15 4E BOOKS Ikbenzelfgrootfanvanhetlezenvane booksenheber inmiddelsookeenaantalzelfgeschreven.mijneersteebookwas 25SuccesvolleNooitUitgevoerdeBusiness Concepten.Inhetboekstondenuniekebusiness conceptendieikofsamenmetenkelevriendenbedacht hebmaarnooitzijnuitgevoerd.vaakdooreengebrekaan tijd.daaromwerdhetboekverkochtophetdomein Nadelanceringop6septemberin2006hadikbinnen éénuurvierboekenverkocht!hete bookkostte27euro perstuk.hetwasmijneersteervaringmethetverkopenvane booksenheefteenleuk zakcentjeopgeleverd. AANPAK Alsueene bookwiltschrijvenenverkopendandientudevolgendestappenteondernemen: - Schrijfhete book(eene bookbestaatgemiddelduitzo n50tot100pagina s).in principemaakthetaantalpagina snietuitalsdeinformatiemaarwaardevolis. - Maakeensalespage(ziehethoofdstukoversalespages). - Accepteerbetalingen(bijvoorbeeldMollie.nlofPaypro.nl). - Zorgdatueene mailnieuwsbriefbestandopbouwtenmaildezeautomatischdoor middelvaneenauto responder(zieookhetboek E mailmarketing ). - Gebruikaffiliatesoftwareomuwboektelatenpromoten(ziehetboek Affiliate Marketing ) - Gaeventueelsamenwerkingenaanmetanderepartijenomhetboektepromoten. - GebruikGoogleAdwordsomteadverteren. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

16 Vanwegederelatieflageinvesteringenenmogelijkegrotewinstmarges,kunnene bookserg interessantzijnomteverkopen.bijtweetotvierverkopenperweeká27euro,levertditper maandalgauw400euroop.alsudaarnaastgoedepartnersvindtenhetboekblijftpromoten enineennichezitwaardebehoefteaandezeinformatiegrootis,ishetsnelmogelijkom1000 europermaandofmeerteverdienen.omdittebereikenkuntuzelfookseminarsof workshopsgeven.ditwektvertrouwenenuheeftallepotentiëleklantenbijelkaar.daarnaast isheteenvoudig,bijsuccesineigenland,omhete booktelatenvertalenenteintroducerenin hetfrans,duits,spaansofengelstaalgebied.dezemarktenzijnimmersnogvelemalen groter. TIP! Eene bookkoperiseenklant.enklantenverwachtenaltijdweerietsnieuws,eennieuw productofaanbieding.ukuntdaaromaltijdeentweedeversieintroducerenofalsaffiliate optredeneneenproductpromotenaanuwklanten.zobrengtudemaandelijkseopbrengsten naareenhogerniveau. CASEPUMBO EENANDEREKIJKOPHETE BOOKVERKOOP DewebsitePumbo.nl(PUbliceerMijnBOek)kanualse Bookverkoperextraverkopen opleverendoorhetaanbiedenvanfysiekeboekenvanuwe Books.Hierhetverhaalachter PumbovandeondernemersWouterVinkenYordySpoor: Onsallereersteinternetavontuurwashetverkopenvane books.wijwarenerzeer enthousiastover.makkelijkoptezetten,volledigegeautomatiseerdenmisschiennogwel hetbelangrijkste:eenzeerhogemarge!wijhoordenveelomonsheendathete books verkoopnogindekinderschoenenstondinnederland.inamerikawarenimmersal duizendenverschillendee bookstekoopenwerderflinkaanverdiend.dusvooronsalle redenenomtestartenmethetverkopenvane books.webegonnenmeteene bookover reizeninthailand. Eenaantalwekennadestartvandeverkoopkregenwijalmeerderemalendevraagof wijhete bookookalseennormaalgeprinteversieverkochten.steevastwasons antwoord: Nee,hetisbijnaniethaalbaaromeenboektelatendrukken,tehogekosten enteveelwerk. Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

17 Eenaantalmaandenverder,plustientallene mailsmetdevraagofereengeprinteversie beschikbaarwasgingenweeensgoednadenkenovereenoplossing. Deoplossingdiewebedachthebbenisnetzoeenvoudigalsdee booksenleverttevensde geprinteboekenwaardeklantenomvragen.wehebbenhetideedirectuitgewerktop eenmanierdatnietalleenwijervankunnenprofiteren,maarookandereauteurs.naeen halfjaarprogrammerenenveleobstakelsverderisdewebsitewww.pumbo.nl gelanceerd. HoewerktPumbo? Viapumbo.nlkunnenauteurshunboekencoveruploaden.Pumbo zorgtervoordathetboekdrukklaarwordtgemaaktendeauteur krijgteeneigenverkooppagina.klantenkunnenhetboekkopen, Pumbohandeltdebetalingaf,drukkenhetboekenversturendeze naardeklant.hetboekwordtalsgeprinteversieaangebodenmaar ookalse Book. Deauteurheefthiergeenwerkaanenkanzichrichtenophetverkopenvanzijnboek.Via zijneigen controlpanel kandeauteurstatistiekenbekijkenenzijnverkooppagina beheren. Nueenaantalmaandenkondenweconcluderendatditeengoedestapisgeweest.Niet alleenkrijgenwesteedsmeerauteurs,erwordenookmeergeprinteboekenverkochtdan e books.endatondanksdelagereprijsvanhete book! Ongeveer30%vandekoperskiestvooreene book.erisdusweldegelijkeenmarktvoor e booksinnederlandalleenzijnwijnederlandersdusschijnbaartochmeergehechtaan een echt boek.onzemargeopeene bookis35%vandeverkoopprijsenopelkgeprint boekpakkenweeenaantaleuro safhankelijkvanhetsoortboek. DenknaoverhetontwikkelenvaneenfysiekboekbijeendienstalsPumbo.nl.Hetzalde verkopenvanuwboekenormstimuleren.inhetgevalvandezetweeondernemerszijnde verkopenmet70%gestegen! Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

18 5WEBWINKEL Hetstartenvaneenwebwinkelvindikpersoonlijkdemooistedigitaleonderneming.Echter, eenwebwinkelopstartenisnieteenvoudig,iskostbaarenkostbovendienveeltijd.erzijn natuurlijkgenoeg kant en klare webwinkelsteverkrijgen,maarinmijnoptiekisditnietde juistemanieropeenwebwinkeltestarten.teneerstevindikdateenwebwinkelopmaat moetwordenvormgegevenendetechniekmoetgebruiksvriendelijkzijn.endezetwee aspectenmissenvaakinde webwinkel in 3 stappen pakketten.meerhieroverleestuinhet boek Opzettenvaneenwebwinkel. Eengoedewebwinkelheeftiniedergevaldevolgendeeigenschappen: - Betrouwbareuitstraling(hoeftnietpersemooitezijn) - Accepteertallebetaalmethoden - AangeslotenbijThuiswinkel.org - Gebruikersvriendelijkeneenvoudig - Heldereproductfoto sen(uitgebreide)omschrijving - Zoekmachinevriendelijketechniekencontent Omeenwebwinkeloptestartenkiestueersteennicheofproductgroep.Vervolgenslegtu contactmetmogelijkeleveranciersenspreektudaarprijzenmeeaf.bepaalzelfofu voorradenwilthoudenofalleswiltlatenversturendoordegroothandel/fabrikantofgebruik wilmakenvandropshipping.overdropshippingleestumeerverderopindithoofdstuk. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Dekostenvanhetontwikkelenvaneenwebwinkelbedragengemiddeldtussende5000ende euro.ErzijngratisvariantenzoalsosCommerceenukunthetnatuurlijkzoduur makenalsuzelfwilt.alseengemiddeldeverkooporderongeveer80(ex.btw)eurogrootis enumaaktdaarbij30%nettomarge,verdientu24euro(ex.btw).omeeninvesteringvan bijvoorbeeld7500euroterugteverdieneninheteerstejaarheeftuminimaal312 bestellingennodig.ditiserbijnaéénperdag.daarnagaatupasverdienen! Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

19 TIP! Alseenwebwinkelonlinestaat,moethettrekkenvanbezoekersnogbeginnen.Ditbetekent datumoetgaanwerkenmetgoogleadwords,affiliatenetwerken,partnershipsaangaanof eventueele mailadresseninkopen.veelbedrijvenvergetendezezogenaamde vermarketing vandewebwinkel.vaakishetgeldopenisergeenruimtemeeromdewebwinkel daadwerkelijkindemarkttezetten.houdhierdusbudgetvoorvrij. 6DROPSHIPPING Dropshippingishetverkopenvanproductenzonderdatuhetproductopvoorraadheeftof zelfsooitziet.ukuntbijvoorbeeldeenwebwinkelstartenwaaruproductenvanandere partijenverkoopt.ordershandeltudirectafmeteengroothandel,webwinkeloffabrikantdie hetproductvervolgensverstuurtnaaruwklant.ditversturenkuntulatendoenmetuw stickersopdedoos.hierdoorraaktugeenklantenkwijtaandepartijdieubestelling afhandelt(eenveelgemaaktefout). Voordropshippinghoeftunieteensperseeenwebwinkeltehebben.Ukuntdeproducten ookopmarktplaats.nl,speurders.nlofebayzetten. Dekunstvandropshippingishetvindenvaneengoedproductmeteenaantrekkelijkemarge eneenpartijdiehetproductvooruwilversturen. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Omdatdeinvesteringskostenbijdropshippingrelatieflaagzijn,kanhetfinancieel aantrekkelijkzijn.umoeterwelrekeningmeehoudendatubijvoorbeeldweldevragenover hetproductmoetbeantwoorden.ookkuntuvragenverwachtennadatueenproduct verkochtheeft. Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

20 7LEADGENERATIE Bedrijvenzijnbereidtebetalenvoor leads,ofwelpotentiëleklanten.indehypotheekbranche wordtgemiddeldtussen50ende200eurobetaaldperpotentiëleklant.ditgeldtookvoor productenzoalsverzekeringenmaarhetwordtookweltoegepastopdiverseanderemarkten. HoehogerdecompetitieinGoogle,hoeinteressanterhetvoorbedrijvenis(zekervoor bedrijvendiedienstenleveren)om leads tekopen,omdathetadvertereningoogleergduur is. EenvoorbeeldvanleadgeneratieisdewebsiteCRMsystems.com.Erzijnindewereldzo ntien groterespelersindemarktdiecrmsystemenleveren.ditbedrijfheeftmetdeconcurrenten afgesprokendatzeperlead50dollarmoetenbetalen.crmsystems.comheeftvervolgenseen doosjeontwikkeldwaarinalletienfolderspassen.deze informatiebox kangratisworden aangevraagd.vervolgensstuurtcrmsystems.comeenmailtjenaaralletienleveranciersmet decontactgegevensvandeaanvragerenverstuurteenfactuurvan10maal50dollar(is500 dollar)naardeleveranciers.elkeleverancierkandanvervolgensdeleadbellenenproberen eenafspraaktemaken.50dollarperleadklinktmisschienveel,maareencrmimplementatie opdrachtkaneenbedrijfzoeenpaarduizendtotweltienduizendeneuro sgroteopdracht opleveren. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Businessinleadgeneratiezoalsinbovengenoemdecasekanalsnelduizendeneuro sper maandopleveren.enigenadeelisdatuietsmoetbedenkenwaarmeeunaamsbekendheid opbouwtenverkeernaaruwwebsitekantrekken.alsuineenhoogcompetitievemarktzit kanditkostbaarzijn. 8ACTIEWEBSITES Hetopzettenvanactiewebsiteskanerglucratiefzijn.Doorbijvoorbeeldergensactietegenof voortevoeren,kuntualvrijsneldepershalen.ditlevertuinkortetijdveelbezoekersop. Eengoedevoorbeeldcaseisdewebsite Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

21 OverdatKwartjevanKok.Deredenvandeinvoeringervankwamdoorde'Tussenbalans1991', toendetekortenopderijksbegrotingmoestwordenteruggedrongen.aangezienditpakket tevensmaatregelenbevattediedekostenvanhetopenbaarvervoerzoudendoenstijgen,werd beslotentoteengelijkeverhogingvandekostenvanautogebruikviadeaccijnsverhogingvan 18,3cent(8,3eurocent)perliterongelodebenzineen7cent(3,18eurocent)perlitervoordiesel, exclusiefbtw. Actiewebsitewww.kwartjevanKokterug.nu Dewebsiteisopgerichtomtestrijdentegendehogebrandstofprijzen.Ietswaarveelmensen zichinkunnenvinden.dewebsitezoueenpetitieaanbiedenaanhetkabinetalsergenoeg mensenzichhebbeningeschrevenendeactieondersteunen. Ditresulteerdeineenlijstvanmeerdan (!)mensen.Demensenachterdewebsite hebbenineenzeerkortetijdeenenorm inglijstopgebouwd.nadepetitietehebben aangebodenwarenzehiermeenogsteedsinstaatomtecommunicerendoormiddelvan nieuwsbrieven.demensenachterdewebsit ennuregelmatigmetdemensendiede petitieondertekendhebbenensturendaaraanbiedingeninmee.bijeengemiddelde conversievanbijvoorbeeld5%eneenmargevan5eurolevertditpermailingalzo n euroop.(5000*5euro).erzijnaltijdproductenofdienstenbeschikbaardiepassenbinnen dezedoelgroep,waardoordeconversiehogeruitzalvallen. Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

22 9MARKTPLAATS/EBAY ErzijninNederlandnaarschattingzo n3000mensendiehunbroodverdienendoorte handelenopmarktplaatsenebay.dekrachtligtinhetcombinerenvanverschillende marktplaatsen.zokunnenproducteninternationaalviaebayvaakgoedkoopingrote voorradenwordeningekocht.vervolgenskunnenopdelandelijkewebsites,marktplaatsof Speurders,dezeproductentegenaantrekkelijkemargesperstukwordenverkocht. Demoeilijkheidishetvindenvaneenproduct.Kiesaltijdeenproductwatdichtbijuzelfligt. Ditkanvanuiteenhobbyofwerksfeerkomen. TIP! Marktplaatsbreidtsteedsverderuit,zekernadeovernamedooreBay.OpMarktplaatszultu indetoekomstveelmeernieuweproductentegenkomeninplaatsvanalleentweedehands.ik verwachtdatbedrijvenmarktplaatsstrakskunnengebruikenalseenintegraleuitbreidingvan huneigenwebwinkel.metintegraalbedoelikdatbedrijveneenwebwinkelonderhoudenen deproductenookautomatischopmarktplaatsterechtkomen.marktplaatskandan automatischafrekenenperproductdateropgeplaatstwordt.hetzoumijnietverbazendater indenabijetoekomstookaffiliateafsprakenmogelijkzijnmetmarktplaats. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Dithangthelemaalafvandeconcurrentieendemogelijkheidomdezevoorteblijven. Volhoudenentestenzijnergbelangrijkefactorenvoorsucces.OpeBayzijncomplete bedrijvendiehunbusinesshebbengemaaktvanverkopenopebay.alsumeerwiltweten overhetverkopenopebayraadikuhetvolgendeboekaan: Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

23 10GRATISDIENSTENAANBIEDEN Hetaanbiedenvangratisdiensteniseenuitstekendmiddelomteverdienen.Enkele voorbeeldenhiervanzijn: - Google - Hyves.nl - GratisSMS.nl - Persdiensten(www.persberichten.com) - Enormail.nl - TinyURLendeNederlandse:LNKR.nl - Reismee.nlofwaarbenjij.nu Allemaalzijnzegrootgewordendoordatmensengratisgebruikmogenmakenvande diensten.hierdoorbouwdendewebsiteseene mailbestandopennaamsbekendheid.dittrok nogmeerbezoekers.enzoalsuweet:verkeeriscash!(traffic=king!). Verdienmomentenkuntuallemaalaandeachterkantvandegratisdienst plakken.ditkan AdSensezijn,affiliatedeals,verkopenvanbannerruimte,verkopenvan marketingonderzoeken,hetgevenvanseminars,gevenvancursussenofeengoldmembership aanbieden.demogelijkhedenzijneindeloos! Hetopzettenvaneengratisdienstkanechterkostbaarzijnenuheefteenlangeademnodig nahetlanceren. 11CONTENTWEBSITES/ADVERTEERDERS Hetopzettenvaneenwebsitemetuniekeeneigencontentiseengoedemanieromgrootte wordenopinternet.eencontentwebsitekaneenwebsitezijnmetnieuws,informatieof bijvoorbeeldcolumns.vaakzienweeencombinatievanditalles.hetschrijvenvaneigen contentzorgtvoordebestemogelijkevindbaarheidopinternet(mitsdewebsite zoekmachinevriendelijkis).enkelevoorbeelden: Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

24 - ZBC.nu,uniekecontentindeICTbranche.Verdientgelddoorgastcontentteplaatsenin devormvaneenabonnementendaarnaastleadgeneratie. - Webregio.nl,uniekecontentuiteenbepaalderegio.VerdientgelddoorAdSense, banners,nieuwsbriefopnames,affiliates(in2007overgenomendoordetelegraaf groep). - NewLaunches.com,persberichtendienst.VerdientaanAdSenseenBanners,sturen elkedageene mailnieuwsbrief. Hetnadeelvaneencontentwebsiteisdathetdagelijkswerkbehoeft.Hetplaatsenvaneen nieuwnieuwsbericht,hetversturenvaneene mailnieuwsbriefenhetreagerenop binnenkomendee mail.alsdeaandachtverslaptvaneencontentwebsitedangaanalsnelde bezoekersaantallenomlaagengaandebezoekersnaareenconcurrentdiewelactueelis. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Deverdienstenhangenafvanhetvakgebied,maarhetismogelijkomereenpaarduizendtot tienduizendeuroteverdienen.alsumeerwiltverdienendanheeftueenredactienodigdie dewebsiteactueelhoudteniemanddiezichbezighoudtmetacquisitievoorbanners. 12WEBLOG Hetopstartenvaneenweblogalsbusinessmodeliseenhelelastige.Ditvergtlangetermijn visieenveelenergie.enkelesuccesvollevoorbeelden: Belangrijkstevaneenweblogisdekwaliteitvandecontent.Alsdekwaliteitvandecontent nietgoedis,dankomterniemandweerterugenbenjedelezerkwijt. Omverkeertetrekkennaaruwweblogishetverstandigomdelezersdemogelijkheidte gevenomtereageren.dezediscussiesdieontstaanzorgenvoorwederkerendebezoekers.het bijhoudenvandereactiesenhetreagerendaarop,vereistweldatudaarconstantmeebezig Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

25 moetzijn.hetstartenvanweblogmoetgebeurenvanuiteenpassievoorhetvak.vanuithet oogpuntpuuromgeldteverdienenhebiknoggeenwebloggrootzienworden. WATZIJNDEVERDIENSTEN? Deverdienstenvaneenweblogliggenerguiteen.Ditkanvaneenpaartientjespermaandzijn totduizendenoftienduizendeneuro spermaand.verdienstenkomenvaakuitadsense, bannersofaffiliateinkomsten. Alsueensuccesvolwebloggerbent,kuntuookalgevraagdwordenvoorseminarsofukunt zelfevenementengaanorganiseren.erzijnveelmogelijkeverdienmomenten. 13COMMUNITIES Hetopzettenvaneencommunityisietswatdeafgelopenjarensteedspopulairderis geworden.erzijnnatuurlijkdegrote,bekendecommunitieszoalswww.hyves.nl,www.facebook.comenwww.myspace.com.maardekansenvoorcommunitiesliggenvooralinde niches.eenvoorbeeldhiervaniswww.indipenda.nl,eensocialewebsitespeciaalvoor gescheidenvrouwen. Forums,socialcommunitiesennieuwssitesgevensteedsmeerdewebsitebezoekerinvloedin hetbeheervandecontent.ennietzonderreden.pakjeditnamelijkgoedaan,danisde promotiedieditmetzichmeebrengtonbetaalbaar. WATISEENONLINECOMMUNITY? Eenvandelaatstedefinitiesvaneenonlinecommunitykomtvanfrankwatching.com: "EENONLINECOMMUNITYISEENVIRTUELEPLEKWAARMENSENMET GEMEENSCHAPPELIJKEKENMERKENOPVASTEBASISBIJELKAARKOMEN,OMELKAAR DIRECTOFINDIRECTTEHELPENINHETVERWEZENLIJKENVANDOELEN, VERWACHTINGENENACTIVITEITENDOORMIDDELVANHETDELENVANINFORMATIE ENIDEEËN,WAARMEEZIJBIJDRAGENAANHETDUURZAAMONTWIKKELENVANEEN GEMEENSCHAP" Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

26 Hiermeewordtgezegddateencommunityeenplekisvoormensenmeteengezamenlijke interesse.doorgebruiktemakenvandecommunityrealiserendegebruikerseengezamenlijk doel.voorbeeldenvancommunities: Gemeenschappelijke kenmerken Elkaarhelpenmet... Hyves Vrienden Mensenlerenkennen LinkedIn Connecties Netwerk,banen,opdrachten Last.fm Muzieksmaak Nieuwemuzieklerenkennen Twitter Interesses,connecties Informatieoverload Del.icio.us Weblinks Nieuwesitesvinden Alumninetwerk Studie Netwerk,banen,opdrachten Flickr Onderwerpen,locaties,foto's Dewereldontdekken Indipenda.nl Gescheidenvrouwen Lotgenotenvinden,hoenuverder, hoezakenaantepakken VERSCHILONLINECOMMUNITYENPORTAL Portalszijnwebsitesdiecontentaanbiedenovereengemeenschappelijkonderwerp.Een goedvoorbeeldiseenlokalenieuwssitezoalswww.waldnet.nl,ofbijvoorbeeldde dochterpagina'svanmarktplaats.nl. DEGEBRUIKERALSCREATOR Hetgroteverschiltusseneenportaleneencommunityisdematevaneigeninbreng.Waar eenportalzelfinformatieinbrengtenbeheert,zijnderollenbijeencommunityomgekeerd. Degebruikerisnamelijkdecreatorbijeencommunity.Zoisgeenstijl.nlduidelijkeenportal Auteur:AlexvanGinnekenAlleswetenoverInternetMarketing?www.DeBlauweDoos.nl

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken

Internet Marketing. Word online marktleider in uw branche. Alex van Ginneken Internet Marketing Word online marktleider in uw branche Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet Marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail Marketing, Opzetten van succesvolle

Nadere informatie

Blauwdruk Internet Marketing Plan. Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan. Alex van Ginneken

Blauwdruk Internet Marketing Plan. Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan. Alex van Ginneken Blauwdruk Internet Marketing Plan Ontwikkel uw eigen internetmarketingplan Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

NIEUW ONLINE VERDIENMODELLEN ONLINE GELD VERDIENEN VOOR ONDERNEMERS. Dennis Looijenga - Dennis Zwier - Ramon Boxelaar - Rick Brink

NIEUW ONLINE VERDIENMODELLEN ONLINE GELD VERDIENEN VOOR ONDERNEMERS. Dennis Looijenga - Dennis Zwier - Ramon Boxelaar - Rick Brink ONLINE VERDIENMODELLEN ONLINE GELD VERDIENEN VOOR ONDERNEMERS NIEUW Dennis Looijenga - Dennis Zwier - Ramon Boxelaar - Rick Brink INHOUDSOPGAVE Inleiding Blz. t/m. Content (blogging) Blz. 5 t/m. Diensten

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL?

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Eigenaar online marketingbureau Webmonnik.nl Online marketeer Auteur en trainer Doel: bedrijven succesvoller maken met behulp van online marketing Zowel strategisch als operationeel

Nadere informatie

inhoud Inleiding 9 1. Wat is bloggen? 10 1.1 Een blog als dagboek op internet 11 1.2 Een blog als marketingtool 13

inhoud Inleiding 9 1. Wat is bloggen? 10 1.1 Een blog als dagboek op internet 11 1.2 Een blog als marketingtool 13 inhoud Inleiding 9 1. Wat is bloggen? 10 1.1 Een blog als dagboek op internet 11 1.2 Een blog als marketingtool 13 2. Waarom zou je zakelijk bloggen? 18 2.1 Ga mee in de nieuwe marketing 19 2.2 Je blog

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

Adverteren via internet, schiet met scherp! Uitleg en Tips & Trucks voor online adverteren

Adverteren via internet, schiet met scherp! Uitleg en Tips & Trucks voor online adverteren Adverteren via internet, schiet met scherp! Uitleg en Tips & Trucks voor online adverteren Veel bedrijven zijn tegenwoordig actief op internet. De website ziet er fantastisch uit, alleen de bezoekers,

Nadere informatie

Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing

Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing 2 Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing 3 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

Social Media, het nieuwe communiceren

Social Media, het nieuwe communiceren Social Media, het nieuwe communiceren DE BEREIKBAARHEID VAN DE DOELGROEPEN VAN MPF/PP MET BEHULP VAN SOCIAL MEDIA KA LAI YU 78957 APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION STENDEN HOGESCHOOL LEEUWARDEN THE NETHERLANDS

Nadere informatie

All In One Cursus Nick Jenneboer. Maak je startende onderneming. tot een succesvolle onderneming. 2013 Nick Jenneboer enjee.nl 2

All In One Cursus Nick Jenneboer. Maak je startende onderneming. tot een succesvolle onderneming. 2013 Nick Jenneboer enjee.nl 2 Maak je startende onderneming tot een succesvolle onderneming 2013 enjee.nl 2 Voorwoord Even voorstellen Van hobby naar eigen bedrijf Mijn naam is, oprichter en eigenaar van adviesbureau enjee. Ik adviseer

Nadere informatie

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken Personal Branding Ontwikkel uw online persoonlijkheid Alex van Ginneken Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle e-mail

Nadere informatie

Hoe kan inbound marketing uw B2B organisatie helpen met het genereren van meer leads?

Hoe kan inbound marketing uw B2B organisatie helpen met het genereren van meer leads? Hoe kan inbound marketing uw B2B organisatie helpen met het genereren van meer leads? Maliestraat 3 3581 SH Utrecht Telefoon: 030 256 75 90 Fax: 030 256 75 91 Website: www.chainconnection.com Inhoud 3

Nadere informatie

goodswave 2 Strategie Blue ocean 3 sites 5 SEA 4 SEO 6 New media

goodswave 2 Strategie Blue ocean 3 sites 5 SEA 4 SEO 6 New media goodswave 2 Strategie 1 Blue ocean 5 SEA 3 sites 4 SEO 6 New media 1 Blue ocean Wat is Red Ocean Marketing dan? Je neemt de differentiator van uw directe competitor over en je speelt met uw eigen mogelijkheden

Nadere informatie

Social Media Update 2012

Social Media Update 2012 Social Media Update 2012 Van Virgin tot Guru : Hoe social zijn Nederlandse bedrijven? Jungle Minds - Oktober 2012 Kim Wiebring Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Social Media update 2012... 3 1.2. Social Readiness...

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday 2 Stappenplan Inhoud Management Samenvatting 4 Social Media Cycle: in 12 stappen naar een strategie

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag!

NLMPStappenplan. NLMP 10 Stappenplan VOOR. In10 stappen naar Succes op internet! FOTOGRAFEN! Succesvol op internet? Ik help je graag! NLMPStappenplan In10 stappen naar Succes op internet! VOOR FOTOGRAFEN! 1 Heb je de nieuwste versie van dit E-book? Dit is de 1.0 versie van dit e-book Succesvol op internet? Ik help je graag Er worden

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

#12onlinetools. voor ambitieuze ondernemers. Sophie Fischer. www.sponiza.nl

#12onlinetools. voor ambitieuze ondernemers. Sophie Fischer. www.sponiza.nl #12onlinetools voor ambitieuze ondernemers Sophie Fischer www.sponiza.nl 1 2 Voor Fred, Claudia en Joost Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 8 Fase 1 Tools voor zichtbaarheid en interactie 13 1 De website

Nadere informatie

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren Checklist Webwinkel Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012 Checklist Opslag Webcare Keurmerken: duurder is niet altijd beter Hoewel veel keurmerken weinig garanties bieden,

Nadere informatie

Praktijkinfo. Sociale Media Datum: februari 2011. Wat zijn sociale media? Pagina >> 3. Zakelijke voordelen Pagina >> 7. Kernvoorwaarden voor gebruik

Praktijkinfo. Sociale Media Datum: februari 2011. Wat zijn sociale media? Pagina >> 3. Zakelijke voordelen Pagina >> 7. Kernvoorwaarden voor gebruik Pagina 1/14 Sociale Media februari 2011 Praktijkinfo Sociale Media Datum: februari 2011 Sociale media staan volop in de belangstelling. Maar wat zijn het en waarom zou een ondernemer er wel of juist niet

Nadere informatie

Zomeraanbieding 2014

Zomeraanbieding 2014 Zomeraanbieding 2014 Berry Veldhoen & Stephan van Slooten IN DE 9+ ORGANISATIE Excelleren in emotionele klantbeleving??? Op zoek naar de essentie van organisaties Wat willen we nou van managers? Wouter

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie