Analyse en advies strategie diensteninnovatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse en advies strategie diensteninnovatie"

Transcriptie

1 Analyse en advies strategie diensteninnovatie Ministerie van Economische Zaken Algemene Introductie Het doel van deze analyse en het daarop gebaseerde voorstel is een beeld te geven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van diensten innovatie, de impact en mogelijkheden daarvan te bespreken aan de hand van enkele voorbeelden, en dit uiteindelijk te vertalen in een concept voor een strategie die kan worden toegepast binnen verschillende sectoren, bedrijfsculturen en verbruikersegmenten. De kennis voor de analyse en het concept is gebaseerd op internationale ervaring in het vakgebied, kennis uit eerdere studies en specifiek onderzoek binnen verschillende zwaartepunten van het concept. Bronverwijzingen geven de mogelijkheid tot dieper inzicht in bepaalde zaken (zoals casestudies), en geven tegelijkertijd de geldigheid van informatie aan. De sterke maar ook versplinterde ontwikkeling van Service Design in vooral Europa en de VS de laatste jaren zijn buiten de internationale research een verdere reden voor het onvermijdelijke gebruik van enkele Engelstalige termen. Simpelweg omdat er (in het Nederlandse vakgebied) geen Nederlandse termen worden gebruikt hiervoor, of omdat Engelse termen zijn verworden tot methoden of zelfs stromingen binnen innovatie management. Deze worden echter altijd geïntroduceerd met een Nederlandse beschrijving, en alleen gebruikt waar nodig. Analyse Deze omgevingsverkenning kijkt naar vier van de belangrijkste en meest veelbelovende methoden binnen innovatie van diensten, geïllustreerd door internationale succesverhalen. Al met al gaat het hier niet om de succesvolle innovatie, maar hoe die verkregen wordt. Innovatie en Design for Services Innovatie van diensten is een breed onderwerp, en daarom is een korte definitie op zijn plaats om vast te stellen wat er wordt bedoeld met verschillende termen in dit voorstel. De innovatie van diensten omvat de planning en het organiseren van de deelnemers, infrastructuur, communicatie en materiële onderdelen van een dienst, met het oog op verbetering van de kwaliteit, interactie en ervaring. In de analyse wordt over het algemeen het woord innovatie gebruikt, maar zal af en toe worden gerefereerd aan (service) design of beter nog design for services. Deze industrie houdt zich dus bezig met het ontwerpen van diensten, met als doel het verbeteren van diensten. Innovatie van diensten is dus niet enkel het genereren van creatieve en nieuwe ideeën hiervoor, maar het doorlopende proces tot en met implementatie en validatie, en uiteindelijk wederom verbetering. Focus punten Het onderzoek treedt niet zozeer in details, maar is geconcentreerd op vier stromingen met een focus op de strategische aspecten. Simpelweg omdat voor een strategie die breed toepasbaar moet zijn een brede opzet vereist is. Om dit te garanderen zijn deze vier afkomstig uit verschillende beroepstakken, gebaseerd op verschillende visies en toegepast op internationaal niveau in zowel de overheidssector als het bedrijfsleven. De keuze voor juist deze vier is gemaakt op basis van sterke punten en relevantie voor de innovatie van diensten. Achtereenvolgens worden deze hier besproken aan de hand van een voorbeeld, de voor- en nadelen en een korte conclusie. a) User Centered Innovation Deze benadering van innovatie is gebaseerd op de behoeftes van de verbruiker, en de meest gebruikelijke aanpak in veel sectoren variërend van product tot software ontwikkeling. Van daaruit is deze visie ook succesvol gekopieerd naar de diensten sector, in het bijzonder in West Europa en Groot Brittannië, met voorop enkele toonaangevende service design consultancies. Vaak wordt dit vertaald in het zogenaamde User Experience design 1 het ontwerpen van producten of diensten met als uitgangspunt de ervaring van de eindgebruiker -, waar ook een succesvol voorbeeld vandaan komt. De BBC als media gigant aanbieder van nieuws en bovenal publieke omroep speelt een wereldleidende rol in innovatie op dit gebied. iplayer 2 is een dienst die verbruikers de mogelijkheid geeft om (TV en radio) programma s uit het verleden via internet te bekijken. Dankzij het enorme aanbod en gebruiksvriendelijke interface bleek dit destijds - en evenzo nu nog - een buitengewoon succesvolle service. Bovenal omdat enorm goed is gekeken naar de wensen en behoeftes van de verbruikers gedurende de hele ontwikkeling ervan. Voordelen van deze aanpak zijn het lage risico van ontevreden eindgebruikers, en daarmee een relatief gemakkelijke 1

2 implementatie. Verder zijn er voldoende mogelijkheden tot tussentijds testen, en daarmee is het proces iteratief en dus open voor tussentijdse aanpassingen en verbeteringen 3. De nadelen van deze visie zijn dat de kosten van een iteratief ontwikkelingsproces hoog kunnen oplopen, dat belanghebbende in het servicesysteem vaak weinig betrokken zijn in de zin van behoeftes en eisen, en bovenal dat de innovatiewaarde van dit proces over het algemeen slechts langzaam groeiend is, en weinig radicaal. b) Design Driven Innovation Deze visie op innovatie binnen de diensten industrie is relatief jong en vooral toegepast in de Italiaanse industrie, met de belangrijkste successen in product innovatie ⁴. Centraal staat de kritiek op de User Centered visie, geïllustreerd door een uitspraak van Henry Ford, na zijn radicale innovatie in de auto industrie:»if I d asked people what they wanted, they d have said: faster horses«. De gedachte is kortweg dat toekomstige verbruikers van diensten vaak niet weten wat ze zouden willen, en daarom richt deze aanpak zich op het begrijpen van toekomstige behoeftes en toepassingen, door middel van trends en signalen in techniek en maatschappij. De rol van design in deze strategie is deze te interpreteren en vertalen in een visie of propositie, en van daaruit innovatieve servicesystemen. Een voorbeeld hiervan is Apple, dat in 2001 dat de zwakke betekenis van MP3-technologie veranderde: een volledig systeem waarmee mensen hun eigen muziek ervaring creëren: de ipod, de itunes-applicatie, de itunes Store, het business model voor de verkoop van muziek - dat mensen laat ontdekken, proberen, kopen, opslaan, organiseren, en luisteren naar muziek in een naadloze ervaring.⁵ Het belangrijkste voordeel is de radicaal innovatieve uitkomst, die het product daarmee een uniek aandeel laat veroveren van de desbetreffende (vaak nieuwe) markt. Nadelen van deze aanpak zijn uiteraard het risico dat dit met zich meebrengt: het proces is weinig flexibel ⁶, en er is daarbinnen weinig mogelijkheid tot testen en validatie voor de implementatiefase. c) Technology Driven Innovation Een kort onderzoek laat zien dat deze meest traditionele aanpak van innovatie zich het meest leent voor innovatie binnen productgeoriënteerde industrieën. Door technologische innovatie te laten leiden tot nieuwe producten wordt de verbruiker vaak overgeslagen, of op een later moment pas overwogen. Voor diensten kan dit ernstige gevolgen hebben, wat vooral tot uiting komt in de digitale informatie industrie. In het bijzonder het voorbeeld van de klakkeloze invoering van het internet als»oplossing«voor efficiëntere overheidsdiensten in veel landen spreekt voor zich: zo kwam de Britse overheid te zitten met een gigantische chaos verspreid over duizenden websites en systemen, hetgeen jaren in beslag nam om op te lossen ⁷. Als voordeel wordt vaak gesproken van de radicaal innovatieve uitkomsten, maar zonder kijk op de daadwerkelijke behoeftes binnen diensten, blijkt het nadeel van deze aanpak de kleine kans op acceptatie van de eindgebruiker en belanghebbenden. d) Product-Service System benadering Deze visie op diensten innovatie is gebaseerd op het overzien van het hele systeem dat resulteert in de dienst. Anders dan bij User Centered Innovation echter worden hier ook de behoeftes en verbeteringsmogelijkheden van de belanghebbenden (stakeholders) in ogenschouw genomen. Dit om niet met een eenzijdige propositie te werken (verbetering voor de verbruiker), maar met een propositie die ook verbetering van het systeem ten aanzien van de service-providers nastreeft. Dit houdt in dat innovatieve verbetering behalve in het eindresultaat ook plaats kan hebben in het systeem zelf, wat betreft logistiek of organisatie ⁸. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde Car Sharing, waarin een service systeem in de behoeftes voorziet die eerder werden ingevuld door individuele producten. Voordelen van deze benadering zijn dat vooral in complexe gevallen implementatie eerder succesvol is (omdat behoeftes van belanghebbende in acht zijn genomen), dat het gehele systeem van producten en services op elkaar afgestemd wordt, en daarmee bijvoorbeeld meer milieuvriendelijker of efficiënter kan werken. Conclusies Na bespreking van de vier internationaal toegepaste richtingen binnen innovatie voor diensten, lijkt het een kwestie van de sterke punten combineren. Iets wat echter in gedachte gehouden moet worden is dat diensten en de systemen erachter veel door culturen beïnvloed worden (bedrijfsculturen tot maatschappelijke), net als de methoden die gebruikt worden om deze te ontwerpen. Onzekerheids- en risicovermijding en aannames ten aanzien van autoriteit en tijd zijn aspecten die het klakkeloos overnemen of exporteren van innovaties of methoden behoorlijk kunnen dwarsbomen. 2

3 Strategie Concept De analyse van verschillende visies op diensten innovatie laat zien dat geen enkele manier perfect is. Dit wordt nog versterkt door het feit dat geen enkel project dezelfde omstandigheden treft: simpele zaken als budget of doelstelling van het bedrijf, of meer complexe aspecten als cultuur en eisen van belanghebbende maken daarom dat een strategie ruimte moet laten voor een balans. De hoofdmoot van het concept is daarom een verzameling van vier richtlijnen, die samen een leidraad zijn voor innovatie van diensten. Voor elk punt worden enkele methoden en instrumenten besproken die invulling kunnen geven aan de toepassing binnen een project. Telkens wordt kort ingegaan op wanneer en voor wie (soort dienst, gebruikersgroep, sector en organisatie) deze aspecten van de strategie worden toegepast, zogezegd de coördinatie van de innovatie strategie, met tot slot daarin de eventuele rol van de overheid. 1. Strategie De doelstelling van deze conceptuele strategie is het verkrijgen van een succesvolle aanpak bij verbetering van diensten, en wel over het gehele proces van onderzoek en ontwikkeling tot en met implementatie en validatie. De volgende vier richtlijnen, die hier dus niet in volgorde van prioriteit of toepassing in een project gerangschikt zijn, geven een compleet overzicht van benodigde inzichten, mogelijkheden en waarschuwingen voor succesvolle verbetering van een service systeem. Dat proces wordt weergegeven als in Figuur 1), als een doorlopend en overlappend verloop. Figuur 1) Diensteninnovatie proces a) Product-Service Systeem benadering Het belangrijkste gedurende het totale onderzoeks-, ontwikkelings-, implementatie- en validatie proces is dat de uiteindelijke dienst niet los gezien kan worden van het systeem. Dat kan inhouden dat eventuele productieprocessen en producten (interfaces of logistieke hulpmiddelen) onderdeel zijn van het systeem, of dat het gaat om logistieke of organisatorische aspecten van het systeem, die daarmee in acht genomen moeten worden. Een veelgebruikt instrument om deze materie in kaart te brengen is de system-map, die de relaties en goederen- of informatiestromen tussen alle onderdelen van het systeem helpt overzien ⁹. De verbetering van de dienst ligt daarmee niet altijd bij de eindgebruiker, maar bijvoorbeeld bij het milieu of de kosten door efficiëntere logistiek of productie. Net zo belangrijk als de ervaring voor de eindverbruiker is dus de ervaring van de service-providers. Wordt een servicesysteem zo ontworpen dat de mensen werkzaam achter de schermen niet tevreden zijn of niet effectief taken uit kunnen voeren, dan leidt dit onherroepelijk tot een verslechtering van de gehele dienst. Een tijdrovend maar uitermate nuttig instrument is daarom zogenaamde stakeholder interviews 1⁰, waarin meelopen met een persoon die zijn taken uitvoert vaak tot belangrijke inzichten leidt. Een methode die deze informatie in kaart kan brengen en laten instromen in de eerder genoemde system map, is een motivatie matrix 11, die systematisch alle behoeften van belanghebbenden in het systeem helpt identificeren. 3

4 Toepassing van deze richtlijn geld voor iedere opzet van een iedere dienst. Uiteraard vragen complexe diensten meer om deze aanpak, maar zeker ook op het eerste oog simpelere systemen drijven altijd op meerdere aspecten en belanghebbenden dan alleen de eindgebruiker. Het noemen van enkele instrumenten betekent echter niet zo dat de toepassing hiervan eenvoudig is, en daarom lijkt het betrekken van professionals in dit proces vooral voor de complexere systemen onontbeerlijk. b) User Centered middelpunt Belangrijk blijft de eindgebruiker natuurlijk wel, die dan ook een centrale rol en positie in het product-service systeem inneemt. Maar het is niet zo dat de propositie voor de service verbetering hierop gebaseerd moet zijn. De ideale situatie is dus om ook belanghebbenden (stakeholders, of service providers) als verbruikers (of users) van het systeem te zien, en daarmee de eenzijdige beschouwing van het geheel te voorkomen. Dit is echter niet altijd eenvoudig voor bedrijven of organisaties met een traditionele kijk op innovatie, en daarom is de co-design methode (brainstorm- en design sessies met de ontwikkelaars en stakeholders samen) 12 wellicht behulpzaam om belanghebbenden te betrekken in de ontwikkeling. Algemeen belangrijke onderdelen van deze richtlijn zijn een iteratieve en flexibele houding ten aanzien van het ontwikkelingsproces, zodat alle behoeftes en relaties kunnen worden geïmplementeerd, plus het vroeg en veelvuldig testen. Ook voor deze richtlijn geldt dat deze belangrijk is voor elk innovatieproces van een dienst; groot of klein, commercieel of overheidsgerelateerd. Het verschil is het zwaartepunt: projecten die moeten leiden tot groeiende innovatie (minder risico, over het algemeen publieke sector en verbetering als intentie) hebben veel baat bij een nadruk op de directe wensen van eindgebruikers en belanghebbenden. Maar met als doelstelling radicale innovatie te bewerkstelligen (hoger risico, vaak commercieel van opzet en met als doel het verstevigen of veroveren van marktaandeel) is een zwaartepunt op de volgende richtlijn meer van waarde. c) Technologie en maatschappelijke veranderingen. Zoals besproken in de analyse is het een slecht idee om de innovatie van diensten te baseren op technologische ontwikkeling, hoe verleidelijk het ook mag lijken:»hoe kunnen we dat gebruiken«is vaak niet goed genoeg doordacht om voor de eindgebruiker in een behoefte te voldoen. Voor succesvolle radicale innovatie is een bredere basis nodig, die ook aspecten uit de maatschappij in ogenschouw neemt. Hierbij valt te denken aan trends en ontwikkelingen in gedrag ten overstaan van bestaande diensten. Beproefde instrumenten zijn User Experience Planning 13, of simpelweg relevante statistieken. Door daaruit behoefte- en gedragingpatronen in samenhang met technologische ontwikkelingen te identificeren, kunnen product-service systemen worden ontwikkeld. Een laatste punt voor deze richtlijn is om waar mogelijk dit onderzoek niet te beperken tot de landsgrenzen (zeker in het geval van diensten die eventueel internationaal aan worden geboden), omdat diensten soms in andere landen al (deels) verwezenlijkt zijn. Opnieuw het wiel uitvinden is hiermee te voorkomen. Zoals gezegd is deze richtlijn moeilijker te testen en draagt een zeker risico met zich mee. Een gezonde balans met een meer User Centered aanpak is daarom voor ieder bedrijf anders. d) Service Design propositie Tot slot een te volgen richtlijn met betrekking tot samenhang en communicatie. Het is belangrijk om de service propositie (opgebouwd uit de voorgaande richtlijnen) na ontwikkeling van het systeem te blijven gebruiken, om zo te zorgen voor één samenhangende ervaring voor klanten. Succesvolle diensten hebben profijt van een transparante visie binnen het bedrijf. Dat wil zeggen dat bij alle ontwikkeling en dienstverlening wordt gerefereerd aan één propositie waar het bedrijf voor staat. Of het nu brand values, een image of een visie wordt genoemd: als alle belanghebbenden in het systeem tot en met de telefoniste van de klantenservice aan toe weten waarom het zo werkt als het werkt, is de implementatie, uitvoering en verdere verbetering van de dienst vanzelfsprekend. Een goed voorbeeld is Orange:»to be friendly, dynamic, straightforward, refreshing and honest«. 1⁴ 2. Diensten innovatie schematisch Vier belangrijke grondregels en de daarbij genoemde methoden en instrumenten zijn echter nog geen gebruiksklare strategie. De besproken afwegingen voor de prioriteit en toepasbaarheid van elke richtlijn geven een eerste indicatie van de algemene strategie achter deze lijst. De volgende schematische weergave (Figuur 2) van het concept geeft aan hoe deze zich verhoudt tot het resultaat van het proces: de ervaring van alle betrokkenen behoort te leiden tot het systeem erachter (via de ontwikkeling van de contactpunten en procedures), en niet andersom. 4

5 Figuur 2) Diensteninnovatie strategie 3. Rol van de overheid Deze strategie is zoals gezegd gericht op verschillende aspecten van het innovatie proces, waarin ook de overheid op verschillende momenten een rol van betekenis kan spelen. Allereerst in de onderzoeksfase, door het bijdragen aan kennis die kan leiden tot inzichten in trends of gedragingen. Door te zorgen dat dergelijk onderzoek wordt gedaan (te denken aan veranderend gedrag in gezondheidszorg, internetgebruik of vergrijzing), maar ook dat de resultaten wijd verspreid en toegankelijk zijn. Bij ontwikkeling van dienstensystemen speelt de overheid natuurlijk een rol bij diensten verzorgd door de overheidssector zelf, waarbij het opbouwen van kennis door middel van onderzoek als deze bruikbaar kan zijn. Om individueel advies te verstrekken bij overige projecten is ingewikkeld, maar de overheid kan zeker bijdragen aan een gunstig klimaat voor diensten innovatie, door gespecialiseerde service design consultancies aan te prijzen en zelf in de hand te nemen. Want ondanks de brede kennis en opzet van dit vakgebied, is het een belangrijke ontwikkeling en inzicht dat verschillende bedrijven zich daadwerkelijk specialiseren in deze tak van innovatie. In de implementatiefase lijkt eventuele steun lastiger, omdat hier het systeem al in een vergevorderd stadium is. Tot slot zou onderwijs een interessant aspect kunnen zijn: verschillende Europese landen zijn begonnen met het aanbieden van academische studierichtingen met betrekking tot service design, of product-service-system design. Als Nederland vooruit wil blijven op dit gebied, zou het geweldig zijn om daarin ook zelf opleidingen te verzorgen. Bonusvraag Engelse titel voor de Innovation Lecture 2009: Innovation for Services. Simpel maar met en belangrijk detail:»for«. Omdat het hier, net als in het vakgebied»design for Services«, niet gaat om de innovatie van de diensten, maar van het systeem dat in de behoefte voorziet. 1. User Experience design: 2. BBC iplayer: 3. Iteratief proces, agile design: 4. Design Driven Innovation, (Roberto Verganti, Innovating Through Design, Harvard Business Review, Volume 84, Number 12, , December, 2006): 5. Design Driven Innovation voorbeeld; 6. Big design up front: 7. Electronic Government: Method or Madness?: 8. Product Service Systems design, (Ezio Manzini and Carlo Vezzoli, Product Service System and Sustainability, 2002): 9. System map tool: 10. Stakeholder interviews tool: 11. Motivation matrix tool: 12. Co-design tools: 13. User experience planning tool: 14. Orange brand values: 5

Voorbij het personenalarmsysteem De ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen voor chronische zorg. Pieter Duysburgh iminds SMIT, VUB

Voorbij het personenalarmsysteem De ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen voor chronische zorg. Pieter Duysburgh iminds SMIT, VUB Voorbij het personenalarmsysteem De ontwikkeling van nieuwe ICT-toepassingen voor chronische zorg Pieter Duysburgh iminds SMIT, VUB Voorbij het PAS? Voorbij het PAS? Geen referentiepersoon Prijs Verlies

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Product Risico Analyse

Product Risico Analyse Product Risico Analyse Jurian van de Laar TestNet Avond 9 oktober 2013 www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Herkenbaar? In ons testproces wordt product risico analyse toegepast Wij gebruiken

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

De Innovator. Trendanalyse. De Trendanalyse in een notendop. de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen

De Innovator. Trendanalyse. De Trendanalyse in een notendop. de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen De Innovator Trendanalyse De Trendanalyse in een notendop de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Trendanalyse DE INNOVATOR Het gedrag van klanten wordt steeds grilliger en door trends bepaald; Daarom

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Ondersteunen van de opdrachtgever in de Bouw gedurende de initiatieffase 1 Introductie Deze dissertatie beschrijft een onderzoek naar de toepassing van ICT om

Nadere informatie

Qlik Sense Healthcare. Document 16052

Qlik Sense Healthcare. Document 16052 Qlik Sense Healthcare Document 16052 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1 Qlik Sense... 3 1.2 Qlik Sense Healthcare... 3 1.3 Qlik Sense als product... 3 2 Overview healthcare module... 4 2.1 De opbouw van de

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

1. Goal-directed design

1. Goal-directed design 1. Goal-directed design Inspelen op behoeften en wensen van de gebruiker gelukkige gebruiker succes product Waarom zijn alle producten dan niet succesvol? Zij worden gemaakt door wetenschappers (of marketeers)

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse Masterclass Service Design 12 juni 2017 13, 26 juni en 6 juli 2017 http://www.servicesciencefactory.com/index.php/service-design-masterclass/ Hoe zorgt u er, in deze steeds sneller veranderende wereld,

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Conjoint analysis Nieuwe beleggingsdienstverlening Rabobank. Rabobank Nederland & flowresulting

Conjoint analysis Nieuwe beleggingsdienstverlening Rabobank. Rabobank Nederland & flowresulting Conjoint analysis Nieuwe beleggingsdienstverlening Rabobank Rabobank Nederland & flowresulting Tom Arends Business change manager Beleggen Joris Smits Consultant Adviesbureau Marketing & Strategie 2 Vandaag

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

Workshop Implementeren van Zorginnovaties Implementatie Analyse als gereedschap bij de ontwikkeling van zorgvernieuwingen

Workshop Implementeren van Zorginnovaties Implementatie Analyse als gereedschap bij de ontwikkeling van zorgvernieuwingen Workshop Implementeren van Zorginnovaties Implementatie Analyse als gereedschap bij de ontwikkeling van zorgvernieuwingen 2 september 2013 Mark Bloemendaal H2H Lelystad Workshop Opzet Deel I : Introductie

Nadere informatie

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker Business Model Canvas & Elevator pitch Value050 Eelco Bakker Start Verwachtingen? Vragen? Ervaringen business model canvas? Ervaringen elevator pitch? 14.00-16.15 BMC 16.15-17.00 Pitchen 1. Het business

Nadere informatie

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Monoloog. Dialoog. Reactief. Co-actief. Gesloten. Open. Competitief. Collaboratief. Business. Klant. Massa productie.

Monoloog. Dialoog. Reactief. Co-actief. Gesloten. Open. Competitief. Collaboratief. Business. Klant. Massa productie. 20 januari 2011 Arnout de Vries User Empowerment en Participatie Strategieën (UEPS) Digitaal Bestuur Congres Monoloog Reactief Gesloten Competitief Business Massa productie Dialoog Co-actief Open Collaboratief

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g & M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S een succesvol strategietraject valt of staat met uw directieteam! Bekende ambities... Wij willen onze

Nadere informatie

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten.

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie Innovaties Participanten Initiatiefnemers Participeren in innovatie Word participant Voordelen participatie Marktrijpe innovaties Toepassingsgericht Energiebesparing

Nadere informatie

Probleem Ontrafeling

Probleem Ontrafeling Probleem Ontrafeling Content A.Probleem Definitie B.Oorzaken Diagram C.Inspiratie A. Probleem definitie Een probleem definiëren is complex. Wat op het eerste oog een probleem lijkt, blijkt vaak een symptoom

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world

Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world Reshaping the way you think and act to deal with the complex issues of today s world HOE GAAT HET NU? We zetten allemaal verschillende methoden in om vraagstukken op te lossen, oplossingen te ontwerpen

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Workshop Innoveren Monique Blacha Femke van Laarhoven

Workshop Innoveren Monique Blacha Femke van Laarhoven Workshop Innoveren Monique Blacha Femke van Laarhoven Laten we ons even voorstellen Workshop leiders: Femke van Laarhoven, Nehem KMC Monique Blacha, VMRG/Slimbouwen En wie bent u? Doel van de workshop

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Missionstatement en core values

Missionstatement en core values Missionstatement en core values Inhoud 1 Het formuleren van missionstatement en core values... 1 2 Het maken en uitdragen van missie en kernwaarden... 5 1 Het formuleren van missionstatement en core values

Nadere informatie

Strategische wendbaarheid

Strategische wendbaarheid Strategische wendbaarheid Academy pitch Wil Janssen Wat speelt er zoal? Samenvoegen omgevingsdiensten professionelere uitvoering Wendbaarheid van partners vergroten sneller kansen pakken Opschalen veranderingen

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Vraagsturing en vraagarticulatie AWT-symposium Quadruple Helix en Innovatiebeleid

Vraagsturing en vraagarticulatie AWT-symposium Quadruple Helix en Innovatiebeleid 20 juni 2012 Vraagsturing en vraagarticulatie AWT-symposium Quadruple Helix en Innovatiebeleid Wouter Boon 1 Rathenau Instituut missie Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming

Nadere informatie

De Innovator. Creatief Denken & Innovatie. Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company

De Innovator. Creatief Denken & Innovatie. Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company De Innovator Creatief Denken & Innovatie Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Creativiteit & Innovatie In de wereld van vandaag

Nadere informatie

Heeft u zicht op de toekomst?!

Heeft u zicht op de toekomst?! 1 Heeft u zicht op de toekomst?! Hoe zit het met de toekomst van uw markt? Wanneer heeft u voor het laatst kritisch gekeken naar uw aannames over de toekomst van uw markten, klanten, toeleveranciers en

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Open innovatie. ..STBY... pagina 1/5

Open innovatie. ..STBY... pagina 1/5 Open innovatie Inleiding (±250 woorden) Open Innovatie is een benadering van innovatie die het openstaan voor ideeën en suggesties van buiten de eigen organisatie centraal stelt. Open Innovatie is een

Nadere informatie

Een introductie van de IoT Game

Een introductie van de IoT Game INFORMATIEDOCUMENT Een introductie van de IoT Game Voeg met ons IoT Game waarde toe aan uw organisatie Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan de IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl Bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau

Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau Factsheet DYNAMIC IDENTITIES Mirabeau DYNAMIC IDENTITIES We ontwerpen brand identities die zich aan de actualiteit en gebruikerscontext weten aan te passen. Branding is digital branding geworden. Nog niet

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Arcadis Case Study. In tien weken, medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet

Arcadis Case Study. In tien weken, medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet Arcadis Case Study In tien weken, 6.000 medewerkers in tien landen verbonden met nieuw intranet Over Arcadis Arcadis is wereldwijd toonaangevend als ontwerp- en consultancyfirma voor de natuurlijke en

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10 1 INLEIDING SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in het kader van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. De monitor is het resultaat van een strategische samenwerking

Nadere informatie

1 Voor de medewerker is duidelijk waarom het voor de organisatie belangrijk is om de motieven voor vertrek te horen

1 Voor de medewerker is duidelijk waarom het voor de organisatie belangrijk is om de motieven voor vertrek te horen EXITINTERVIEW drs. D. Dresens 1 SITUATIE Het exitinterview is een gesprek dat uw organisatie met een vertrekkende medewerker kan voeren. Het doel van dit gesprek is duidelijk te krijgen wat de reden van

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Informational Governance

Informational Governance Story Informational Governance Juli 2013 Nog niet zo heel lang geleden voltrokken veranderingen in de maatschappij zich volgens logische, min of meer vaste patronen. Overheden, bedrijven, wetenschappers,

Nadere informatie

Human Centred Design READER. TOP Ondernemen. Onderdeel van. Door: Hendrik-Jan Trooster

Human Centred Design READER. TOP Ondernemen. Onderdeel van. Door: Hendrik-Jan Trooster Human Centred Design READER Onderdeel van TOP Ondernemen Door: Hendrik-Jan Trooster 1 HOOFDTHEMA S Model/Werkwijze Wat is het? Wanneer gebruik je het? Hoe gebruik je het? Resultaat? Human Centred Design,

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Conjoint analysis Nieuwe beleggingsdienstverlening Rabobank. Rabobank Nederland & flowresulting

Conjoint analysis Nieuwe beleggingsdienstverlening Rabobank. Rabobank Nederland & flowresulting Conjoint analysis Nieuwe beleggingsdienstverlening Rabobank Rabobank Nederland & flowresulting Tom Arends Business change manager Beleggen Joris Smits Consultant Adviesbureau Marketing & Strategie 2 Vandaag

Nadere informatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15. Technologische innovatie

Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15. Technologische innovatie Workshop Afstemmen van ruimte en mobiliteit 23/11/15 Technologische innovatie Strategische visie BRV over Technologische innovatie 20/11/2015 2 Technologische innovatie, een kans Meer te doen met minder

Nadere informatie

CDF Concurrent Design at Feadship

CDF Concurrent Design at Feadship CDF Concurrent Design at Feadship Inhoud Wat is Concurrent Design? Waarom doen we het? De rol van ESA-ESTEC De Elementen: Het proces en de systematische benadering Multidisciplinair team Geïntegreerd model

Nadere informatie

CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE

CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE CO-CREATIE IN ZORGINNOVATIE 1 Introductie VanMorgen Advies en consultancy voor ontwikkelen en implementeren zorgdiensten met zorgtechnologie Specialiteiten: Begeleiding implementatie zorg op afstand Service

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking

Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking Slimme innovatie in toerisme met Service Design Thinking Customer Journey Mapping Workshop Bas Jansen b.n.jansen@saxion service-design.zeef.com 2 november 2015, Hengelo Programma I. Introductie in Service

Nadere informatie

Business Analyse en User Experience

Business Analyse en User Experience Business Analyse en User Experience Een handreiking voor de Business Analyst Auteur: Marco Theunissen Versie: 1.0 Datum: Januari 2012 Copyright: Marco Theunissen, onder een licentie van Creative Commons

Nadere informatie

WHITE PAPER DE 10 PRINCIPES VAN DE SOGETI-ARCHITECT

WHITE PAPER DE 10 PRINCIPES VAN DE SOGETI-ARCHITECT WHITE PAPER DE 10 PRINCIPES VAN DE SOGETI-ARCHITECT MARTIN VAN DEN BERG WHITE PAPER DE 10 PRINCIPES VAN DE SOGETI-ARCHITECTT Martin van den Berg tekeningen: Thomas Schneider Versie: 1.0 februari 2010

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart zomer 2012 02 12 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart In gesprek met Jeanine Hennis-Plasschaert CBS op de innovatieve

Nadere informatie

TALENT KAMPIOENEN. www.epathways.eu. e-pathways CPD Handboek. Handboek nr. in serie

TALENT KAMPIOENEN. www.epathways.eu. e-pathways CPD Handboek. Handboek nr. in serie TALENT KAMPIOENEN e-pathways CPD Handboek Handboek nr. 15 in serie www.epathways.eu Wat zijn talentkampioenen? De pool met getalenteerd personeel is waarschijnlijk de grootste hulpbron die elke organisatie

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

PiM Team. Strategie. Creatie & productie Concept& communicatie

PiM Team. Strategie. Creatie & productie Concept& communicatie # PiM Team Strategie Creatie & productie Concept& communicatie Voor wie? Agenda Introductie - kernwaarden en gedrag Wim Haan Blok 1: Core values, praktijkvoorbeelden, Business Code Blok 2: Pauze - de

Nadere informatie

Requirements Management Werkgroep Traceability

Requirements Management Werkgroep Traceability Requirements Management Werkgroep Traceability Plan van Aanpak (1) Doel en definitie van Traceability Traceability heeft tot doel om tijdens het ontwikkelproces status informatie te verschaffen omtrent

Nadere informatie