EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Verlenging van de bestaande O&O&I Omnibus-regeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.35254 (2012/N) - Nederland Verlenging van de bestaande O&O&I Omnibus-regeling"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2012) 9652 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA (2012/N) - Nederland Verlenging van de bestaande O&O&I Omnibus-regeling Excellentie, 1. DE PROCEDURE (1) Bij brief van 7 augustus 2012, die diezelfde dag bij de Commissie werd geregistreerd, hebben de Nederlandse autoriteiten de bovengenoemde maatregel, overeenkomstig artikel 108, lid 3, VWEU aangemeld. Bij brieven van 29 augustus en 26 september 2012 heeft de Commissie om aanvullende inlichtingen verzocht, die de Nederlandse autoriteiten hebben verschaft bij brieven van 6 september en 17 oktober 2012, die telkens op dezelfde datum bij de Commissie werden geregistreerd. 2. DE BESTAANDE OMNIBUS-REGELING 2.1. Achtergrond en doelstelling (2) Omnibus is een Nederlandse regeling voor het bevorderen van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (hierna "O&O&I" genoemd). (3) Met de aangemelde maatregel wordt de bestaande Omnibus-steunregeling gewijzigd, die door de Commissie op 12 december 2008 was goedgekeurd als Zijne Excellentie de Heer Frans TIMMERMANS Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus NL EB Den Haag Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefoon: (0)

2 steunmaatregel N 312/ De Nederlandse autoriteiten hebben de volgende aanpassingen aangemeld: aanpassingen aan de rechtsgrondslag van de regeling verlenging van de looptijd van de regeling Rechtsgrondslag (4) De rechtsgrondslag van de bestaande regeling bestaat uit: Kaderwet EZ subsidies Kaderbesluit EZ-subsidies Ministeriële Regeling Steunintensiteit, specifieke ministeriële regelingen Kaderwet EZ-subidies (5) De Kaderwet EZ-subsidies (betreffende subsidies verleend door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) is het hoogst in orde. Die wet verschaft de minister de bevoegdheid om op een aantal terreinen subsidie te verstrekken. Deze is primair de rechtsgrondslag voor het verstrekken van subsidies op de genoemde terreinen Kaderbesluit EZ-subsidies (6) Het Kaderbesluit EZ-subsidies is gebaseerd op de reeds genoemde Kaderwet EZsubsidies. Dit besluit heeft als doel het vergroten van de onderlinge samenhang van de subsidieregelingen en te komen tot een helder en transparant instrumentarium waarbij subsidies op uniforme wijze kunnen worden vastgesteld. Zo worden een aantal definities, procedures en verplichtingen gestandaardiseerd, ongeacht het beleidsterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd Ministeriële regeling Steunintensiteit (7) Met de Ministeriële Regeling Steunintensiteit is een algemene regeling vastgesteld voor de wijze van berekening en de hoogte van de steunintensiteiten Specifieke ministeriële regelingen (8) In de specifieke ministeriële regelingen worden de concrete regels voor specifieke steuninstrumenten vastgesteld. Elke regeling bestrijkt een specifiek beleidsterrein. Op dit niveau wordt duidelijk of er sprake is van staatssteun en op welke wijze het daarin opgenomen subsidie-instrument voldoet aan de EU-staatssteunregels. (9) De financiering voor de specifieke beleidsterreinen van de regeling is gebaseerd op vier specifieke subsidieregelingen: Subsidieregeling sterktes in innovatie Subsidieregeling innoveren Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen 1 PB C 23 van , blz. 4. 2

3 Subsidieregeling sterktes in de regio Uitgetrokken middelen en looptijd (10) Voor de bestaande regeling was een budget uitgetrokken van 2,3 miljard EUR. De looptijd van de regeling zoals die thans is goedgekeurd, eindigt op 31 december Steuninstrumenten (11) De regeling maakt gebruik van rechtstreekse subsidies en terugbetaalbare voorschotten Begunstigden (12) Ondernemingen komen, ongeacht hun omvang en de sector waartoe zij behoren, voor deze regeling in aanmerking. De in aanmerking komende mkb-bedrijven (kmo's) voldoen aan de definitie die in de aanbeveling van de Commissie 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen 2 van deze ondernemingen wordt gegeven. Steun voor ondernemingen in moeilijkheden in de zin van de communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden 3 is van het toepassingsgebied van de maatregel uitgesloten. (13) Wat betreft onderzoek dat door onderzoeksorganisaties namens ondernemingen wordt verricht, worden in de regeling de voorwaarden toegepast als bedoeld in punt van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie 4 (hierna "het O&O&I-steunkader" genoemd). Met betrekking tot projecten waarbij sprake is van samenwerking tussen een onderzoeksorganisatie en een onderneming, zijn de voorwaarden bedoeld in punt van het O&O&I-steunkader van toepassing. 3. AANGEMELDE AANPASSINGEN AAN DE BESTAANDE REGELING 3.1. Aanpassingen aan de rechtsgrondslag (14) Met deze aanmelding hebben de Nederlandse autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van aanpassingen aan de rechtsgrondslag van de regeling. (15) De Nederlandse autoriteiten hebben de teksten van de aanpassingen aan de rechtsgrondslag meegedeeld. Het betreft aanpassingen aan: het Kaderbesluit EZ-subsidies: de artikelen 6, 23 en 42; 5 de Subsidieregeling sterktes in innovatie: de artikelen 3.5, 10c.7, 10c.8, en de Subsidieregeling innoveren: artikel PB L 124 van , blz. 36. PB C 244 van , blz. 2. PB C 323 van , blz. 1. De Nederlandse autoriteiten verwachten dat de aanpassingen aan dit kaderbesluit tegen eind 2012 van kracht zullen worden. Zij hebben verklaard dat het amenderen van het Kaderbesluit EZ-Subsidies meer tijd vergt door de nationale procedure. 3

4 (16) De Nederlandse autoriteiten hebben beklemtoond dat de aangemelde aanpassingen niet worden doorgevoerd om de regeling ingrijpend te wijzigen, maar veeleer om deze volledig in lijn te brengen met het oorspronkelijke besluit waarmee de bestaande regeling werd goedgekeurd. Deze behoefte aan een preciezere aansluiting werd erkend toen de Commissie de bestaande Omnibusregeling onderzocht in het kader van haar jaarlijkse monitoringexercitie voor staatssteun ( ), op grond van artikel 108, lid 1, VWEU Verlenging van de looptijd en verhoging van het budget (17) Met deze aanmelding hebben de Nederlandse autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van: een verlenging van de looptijd van de steunregeling: van 1 januari 2013 of vanaf het datum wanneer de Commissie en beschikking tot goedkeuring van die steun heeft gegeven, in geval deze laatste datum later is dan 1 januari 2013, tot en met 31 december 2018; een nieuw budget voor de verlengde looptijd: een bedrag van 2,4 miljard EUR, waarvan naar verwachting jaarlijks 400 miljoen EUR wordt vastgelegd. 4. BESCHRIJVING VAN DE OMNIBUS-REGELING 4.1. Doelstelling (18) De doelstelling van de regeling blijft ongewijzigd: onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) Begunstigden (19) De categorieën in aanmerking komende begunstigden blijven ongewijzigd. De Nederlandse autoriteiten schatten het aantal begunstigden dat in het kader van de aangemelde regeling steun zal ontvangen, op 501 tot (20) Wat betreft de onderzoeksorganisaties in de zin van punt 2.2, onder d), van het O&O&I-steunkader, hebben de Nederlandse autoriteiten verklaard dat, indien dezelfde entiteit zowel economische als niet-economische activiteiten uitoefent, de beide soorten activiteiten en de kosten en financiering ervan duidelijk zullen worden onderscheiden aan de hand van de jaarrekeningen (die zijn gecertificeerd door externe accountants). Het bevoegde Nederlandse ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zal een overzicht ontvangen van de mensuren en kosten met betrekking tot niet-economische (d.w.z. gesubsidieerde) onderzoeksactiviteiten. Het ministerie zal die verklaringen controleren in het kader van jaarlijkse betalingen aan de onderzoeksorganisaties Onderzoek door onderzoeksorganisaties namens ondernemingen verricht (21) Projecten die in het kader van de aangemelde regeling worden gesteund, kunnen door onderzoeksorganisaties namens ondernemingen worden uitgevoerd. In dat geval blijven de voorwaarden van punt van het O&O&I-steunkader nog 6 De aanpassingen aan beide regelingen zijn uiteengezet in de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 1 oktober 2012, nr. WJZ/ , tot wijziging van de Subsidieregeling innoveren en de Subsidieregeling sterktes in innovatie (steunaspecten), Staatscourant nr van

5 steeds gelden. Meer bepaald zullen onderzoeksorganisaties hun diensten tegen de marktprijs verlenen. Als er geen marktprijs is, leveren de onderzoeksorganisaties hun diensten tegen een prijs die de volledige kosten dekt en daarboven een redelijke winstmarge omvat Samenwerking van ondernemingen en onderzoeksorganisaties (22) Op dit punt zal in de aangemelde regeling nog steeds punt van het O&O&Isteunkader (waarvan de voorwaarden in artikel 41 van het Kaderbesluit EZ- Subsidies zijn vastgelegd) volledig in acht worden genomen Steun voor O&O-projecten (23) In het kader van de aangemelde regeling zal steun voor O&O-projecten worden verleend, zoals al het geval is in de bestaande Omnibus-regeling. De projecten zullen op alle onderzoekscategorieën betrekking hebben: fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling In aanmerking komende kosten (24) De in het kader van de maatregel in aanmerking komende kosten blijven dezelfde als in de bestaande Omnibus-regeling: a) personeelskosten (onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel, voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden); b) kosten van apparatuur en uitrusting, voor zover en voor zolang zij voor het onderzoeksproject worden gebruikt. Indien deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het onderzoeksproject worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens een goede boekhoudpraktijk, als in aanmerking komende kosten beschouwd; c) kosten van gebouwen en grond voor zover en voor zolang zij voor het onderzoeksproject worden gebruikt. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens een goede boekhoudpraktijk, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat grond betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of daadwerkelijk gemaakte investeringskosten in aanmerking; d) kosten van contractonderzoek, technische kennis en octrooien die tegen marktprijzen worden verworven bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, mits de transactie conform het arm's length-beginsel plaatsvond en er geen sprake is van collusie. Voorts ook kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor de onderzoeksactiviteiten worden gebruikt; e) extra algemene vaste kosten die rechtstreeks uit het project voortvloeien; f) andere exploitatiekosten, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit de onderzoeksactiviteit voortvloeien Steunintensiteiten en verhogingen (25) Steunintensiteiten en verhogingen van de basissteuninsiteiten blijven ongewijzigd, en kunnen als volgt worden samengevat: 5

6 Kleine ondernemingen Subsidie Terugbetaalbaar voorschot Middelgrote ondernemingen Subsidie Terugbetaalbaar voorschot Grote ondernemingen Subsidie Terugbetaalbaar voorschot Fundamenteel onderzoek 100% 100% 100% 100% 100% 100% Industrieel onderzoek 70% 80% 60% 70% 50% 60% Industrieel onderzoek met: - daadwerkelijke samenwerking tussen ten minste twee onderling onafhankelijke ondernemingen - daadwerkelijke samenwerking tussen een onderneming en een onderzoeksorganisatie - verspreiding van resultaten 80% 80% 75% 80% 65% 75% Experimentele ontwikkeling 45% 60% 35% 50% 25% 40% Experimentele ontwikkeling met: - daadwerkelijke samenwerking tussen ten minste twee onderling onafhankelijke ondernemingen - daadwerkelijke samenwerking tussen een onderneming en een onderzoeksorganisatie 60% 75% 50% 65% 40% 55% Steuninstrumenten (26) De steuninstrumenten blijven ongewijzigd: steun kan worden verleend in de vorm van een rechtstreekse subsidie of van terugbetaalbare voorschotten. (27) De regeling bevat nadere bepalingen over de terugbetaling van de voorschotten in geval van succes en over de vraag wat als een succesvol resultaat van de onderzoeksactiviteiten zal worden beschouwd. Deze omschrijving van wat als succesvol geldt, wordt op grond van een redelijke en prudente hypothese vastgesteld: in het geval van een succesvolle uitkomst wordt het voorschot terugbetaald vermeerderd met een rente die ten minste gelijk is aan het toepasselijke referentiepercentage zoals dat resulteert uit de toepassing van de mededeling van de Commissie over de methode waarmee de referentieen disconteringspercentages worden vastgesteld 7 ; in het geval van een succes dat verder gaat dan hetgeen als succesvol werd omschreven, hebben de Nederlandse autoriteiten het recht vergoedingen te eisen die verder gaan dan de terugbetaling van het voorschot, vermeerderd met rente die in overeenstemming is met het door de Commissie vastgestelde referentiepercentage; wanneer het project mislukt, hoeft het voorschot niet volledig te worden terugbetaald. In het geval van een gedeeltelijk succes zorgen de Nederlandse autoriteiten ervoor dat een terugbetaling is geregeld die in verhouding staat tot de mate waarin succes werd behaald. (28) In dat verband hebben de Nederlandse autoriteiten toegezegd om het Kaderbesluit EZ-subsidies aan te passen zodat de terugbetalingsvoorwaarden voor terugbetaalbare voorschotten volledig aansluiten bij het besluit waarmee de bestaande steunregeling werd goedgekeurd. Met name wordt in artikel 42, lid 6, van het Kaderbesluit EZ-subsidies de mogelijkheid geschrapt tot het verlenen van ontheffing indien de verplichting tot terugbetaling tot financiële problemen voor de onderneming zou leiden. 7 PB C 14 van , blz. 6. 6

7 4.6. Steun voor technische haalbaarheidsstudies Voor steun in aanmerking komende activiteiten (29) De verlengde regeling voorziet voor technische haalbaarheidsstudies ter voorbereiding van activiteiten op het gebied van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling in steun op dezelfde voorwaarden als de bestaande regeling In aanmerking komende kosten en steunintensiteit (30) De in aanmerking komende kosten zijn gelijk aan de studiekosten. (31) De steun mag de volgende intensiteiten niet overschrijden: a) voor kmo's: 75% voor technische haalbaarheidstudies ter voorbereiding van activiteiten op het gebied van industrieel onderzoek en 50% voor studies ter voorbereiding van activiteiten op het gebied van experimentele ontwikkeling; b) voor grote ondernemingen: 65% voor technische haalbaarheidstudies ter voorbereiding van activiteiten op het gebied van industrieel onderzoek en 40% voor studies ter voorbereiding van activiteiten op het gebied van experimentele ontwikkeling Steun voor kmo's ten behoeve van de kosten voor industriëleeigendomsrechten Voor steun in aanmerking komende activiteiten (32) De in aanmerking komende activiteiten blijven ongewijzigd. Kmo's kunnen steun ontvangen voor de kosten verbonden aan de verkrijging en validering van octrooien en andere industriële-eigendomsrechten In aanmerking komende kosten en steunintensiteit (33) De in aanmerking komende kosten blijven ongewijzigd en zijn als volgt: a) alle kosten die worden gemaakt vóór de verlening van het recht in het eerste rechtsgebied, met inbegrip van de kosten met betrekking tot de voorbereiding, indiening en verdere afhandeling van de aanvraag, alsmede de kosten van een hernieuwde aanvraag voordat het recht is verleend; b) vertaalkosten en andere kosten die worden gemaakt met het oog op de verkrijging of validering van het recht in andere rechtsgebieden; c) kosten ter verzekering van de geldigheid van het recht tijdens de officiële afhandeling van de aanvraag en mogelijke oppositieprocedures, zelfs indien dergelijke kosten worden gemaakt na de verlening van het recht. (34) Steun is mogelijk tot hetzelfde niveau van basissteunintensiteit dat had gegolden indien de steun aan onderzoekswerkzaamheden welke in de eerste plaats in de betrokken industriële-eigendomsrechten hebben geresulteerd, kwalificeerde als steun voor O&O-projecten (zie punt 25 van dit besluit). 7

8 4.8. Steun voor innovatieve starters (35) Uit hoofde van de verlengde regeling kan aan innovatieve starters steun worden verleend op dezelfde voorwaarden als onder de bestaande regeling. (36) In aanmerking komende innovatieve starters worden gedefinieerd als kleine ondernemingen die minder dan zes jaar bestaan op het tijdstip waarop de steun wordt toegekend, en die voldoen aan een van de volgende voorwaarden: de begunstigde kan, door middel van een door een externe deskundige uitgevoerde evaluatie, op basis van met name een businessplan, aantonen dat hij in de afzienbare toekomst producten, diensten of procedés zal ontwikkelen die technologisch nieuw zijn of een wezenlijke verbetering inhouden ten opzichte van de state-of-the-art in deze sector in de Unie en die een risico op technologische of industriële mislukking inhouden, of de O&O-uitgaven van de begunstigde onderneming bedragen ten minste 15% van haar totale exploitatiekosten in ten minste één van de drie jaren voorafgaande aan de steunverlening of, in geval van een startende onderneming zonder enige financiële voorgeschiedenis, bij de audit van haar lopende belastingjaar, gecertificeerd door een onafhankelijke accountant. (37) De steun bedraagt niet meer dan 1 miljoen EUR (en maximaal 1,25 miljoen EUR in steungebieden ex artikel 107, lid 3, onder c), VWEU). (38) De begunstigde onderneming kan deze steun slechts eenmaal ontvangen in de periode dat zij als innovatieve starter wordt beschouwd. Deze steun mag worden gecumuleerd met andere steun uit hoofde van het O&O&I-steunkader, met O&O&I-steun die krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard 8 ("de algemene groepsvrijstellingsverordening") is vrijgesteld, en met steun die de Commissie op grond van de richtsnoeren risicokapitaalsteun 9 heeft goedgekeurd. Indien cumulering, om welke reden ook, ertoe zou leiden dat de toegestane steunintensiteiten worden overschreden, zal het verleende steunbedrag worden gecorrigeerd, op grond van artikel 6 van het Kaderbesluit EZ-subsidies. (39) De begunstigde onderneming mag pas drie jaar nadat de steun voor innovatieve starters is verleend, andere steun dan O&O&I-steun en risicokapitaalsteun ontvangen Steun voor proces- en organisatie-innovatie op het gebied van diensten Voor steun in aanmerking komende activiteiten (40) In het kader van de verlengde regeling kan op dezelfde voorwaarden als in de bestaande regeling steun worden verleend voor proces- en organisatie-innovatie, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 8 9 PB L 214 van , blz. 3. PB C 194 van , blz. 2. 8

9 a) organisatie-innovatie houdt steeds verband met het gebruik en de exploitatie van informatie- en communicatietechnologie (ict) om de organisatie te veranderen; b) de innovatie wordt geformuleerd als een project met een identificeerbare en gekwalificeerde projectmanager en met aantoonbare projectkosten; c) het gesteunde project resulteert in de ontwikkeling van een norm, businessmodel, methodologie of concept die systematisch kunnen worden gereproduceerd en eventueel kunnen worden gecertificeerd en geoctrooieerd; d) de proces- of organisatie-innovatie is nieuw of sterk verbeterd ten opzichte van de state-of-the-art in de betrokken sector in de Europese Unie. e) het proces- of organisatie-innovatieproject houdt een duidelijke vorm van risico in In aanmerking komende kosten en steunintensiteit (41) De in aanmerking komende kosten zijn dezelfde als die bij steun voor in aanmerking komende O&O-projecten. In het geval van organisatie-innovatie betreffen de kosten voor apparatuur en uitrusting enkel de kosten voor ictapparatuur en -uitrusting. (42) De maximum steunintensiteit bedraagt 35% voor kleine ondernemingen, 25% voor middelgrote ondernemingen en 15% voor grote ondernemingen. Grote ondernemingen komen alleen voor dit soort steun in aanmerking indien zij bij de gesteunde activiteit samenwerken met kmo's en de samenwerkende kmo's ten minste 30% van de totale in aanmerking komende kosten dragen Steun voor innovatieadvies en innovatieondersteuning (43) Steun voor innovatieadvies en innovatieondersteuning kan alleen verleend worden aan kmo's. De voorwaarden blijven ongewijzigd. (44) De steun bedraagt maximaal EUR per onderneming over een periode van drie jaar. Indien de dienstverlener niet nationaal of Europees is gecertificeerd, wordt de steunintensiteit beperkt tot 75% 10. De begunstigde moet de staatssteun gebruiken om tegen de marktprijs diensten te kopen (of, indien de dienstverlener een non-profitentiteit is, tegen een prijs die de volledige kosten plus een redelijke marge weergeeft). (45) De volgende kosten komen in aanmerking: a) wat innovatieadviesdiensten betreft, de kosten voor: managementadvies; technologische bijstand; diensten inzake technologieoverdracht; opleiding; consultancy in verband met de verwerving, de bescherming en het verhandelen van intellectuele-eigendomsrechten en in verband met licentieovereenkomsten; consultancy in verband met het gebruik van normen; 10 In deze aanmelding hebben de Nederlandse autoriteiten de Commissie meegedeeld dat dit soort certificeringssysteem momenteel in Nederland niet bestaat. Daarom blijft in geval van ontbrekende Europese certificatie de steunintensiteit van de door de Nederlandse autoriteiten verleende steun beperkt tot 75% van de in aanmerking komende kosten. 9

10 b) wat diensten inzake innovatieondersteuning betreft, de kosten voor: kantoorruimte; databanken; technische bibliotheken; marktonderzoek; laboratoriumgebruik; diensten in verband met kwaliteitslabels, testen en certificering. (46) Is de dienstverlener een non-profitentiteit, dan mag de steun worden verleend in de vorm van een verlaagde prijs - als het verschil tussen de betaalde prijs en de marktprijs (of een prijs die de volledige kosten plus een redelijke marge weergeeft). In dat geval zetten de Nederlandse autoriteiten een systeem op dat transparantie garandeert met betrekking tot de volledige kosten van de verleende innovatieadviesdiensten en diensten inzake innovatieondersteuning, alsmede met betrekking tot de prijs die de begunstigde heeft betaald Steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel (47) In het kader van de verlengde regeling kan op dezelfde voorwaarden als in de bestaande regeling aan kmo's steun worden verleend voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel. Het betrokken personeel moet vanuit een onderzoeksorganisatie of een grote onderneming worden gedetacheerd. De gedetacheerde werknemers mogen geen andere werknemers vervangen, maar werken in een nieuw gecreëerde functie op het gebied van O&O&I. De gedetacheerde werknemers zijn ten minste twee jaar in dienst bij de onderzoeksorganisatie of de grote onderneming die hen detacheert. (48) In aanmerking komen alle personeelskosten voor het inlenen en in dienst hebben van hooggekwalificeerd personeel, met inbegrip van de kosten voor het inzetten van een wervings- en selectiebureau, alsmede een mobiliteitspremie voor de gedetacheerde werknemers. De steunintensiteit is beperkt tot 50% van de in aanmerking komende kosten, gedurende maximaal drie jaar per onderneming en per ontleende werknemer Steun voor innovatieclusters (49) Steun voor innovatieclusters wordt op dezelfde voorwaarden verleend als in de bestaande regeling. (50) Investeringssteun ten behoeve van het opzetten, uitbreiden en aansturen van innovatieclusters mag uitsluitend worden toegekend aan de rechtspersoon die het innovatiecluster exploiteert. Deze is belast met het beheer van de deelneming aan en toegang tot de panden, faciliteiten en activiteiten van het cluster. Toegang tot de panden, faciliteiten en activiteiten van het cluster mag niet beperkt zijn en de vergoedingen die voor het gebruik van de faciliteiten van het cluster en voor deelneming aan de activiteiten ervan worden gevraagd, moeten een afspiegeling zijn van de kosten daarvan. (51) Dit soort steun mag worden toegekend voor de volgende faciliteiten: a) opleidingsfaciliteiten en onderzoekscentra; b) open-access onderzoeksinfrastructuur, zoals laboratoria en testfaciliteiten, en c) breedbandnetwerkinfrastructuur. (52) In aanmerking komen de kosten die op investeringen in gronden, gebouwen, machines en uitrusting betrekking hebben. De maximum steunintensiteit bedraagt 15%. Deze kan evenwel met 20 procentpunt worden verhoogd voor steun aan 10

11 kleine ondernemingen en met 10 procentpunt voor steun aan middelgrote ondernemingen. (53) Exploitatiesteun voor het aansturen van clusters kan aan de rechtspersoon die het innovatiecluster opereert, worden toegekend ten behoeve van clusteraansturing. Dit soort steun moet evenredig zijn en moet, in de regel, op termijn verdwijnen, zodat een prikkel wordt gegeven om de kosten betrekkelijk snel in de prijzen weer te geven. (54) Dit soort steun mag worden verleend gedurende een beperkte periode van vijf jaar indien de steun degressief is. De steunintensiteit mag in het eerste jaar 100% bedragen, maar neemt daarna lineair af tot nul aan het eind van het vijfde jaar. In het geval van niet-degressieve steun is de looptijd beperkt tot vijf jaar en mag de intensiteit niet meer dan 50% van de in aanmerking komende kosten bedragen. In naar behoren gemotiveerde gevallen, en mits Nederland overtuigende bewijzen levert, mag steun voor clusteraansturing voor een langere periode, doch beperkt tot maximaal tien jaar, worden verleend 11. (55) Subsidiabel zijn de personeels- en administratiekosten in verband met de volgende activiteiten: marketing van het cluster om nieuwe ondernemingen aan te trekken die aan het cluster deelnemen, beheer van de open-access-faciliteiten van het cluster, organisatie van opleidingsprogramma's, workshops en conferenties om kennisdeling en netwerking tussen de clusterleden te bevorderen. (56) Bij het beoordelen van investeringssteun of van steun voor het aansturen van clusters stelt de steunverlenende instantie een analyse op, die ingaat op de volgende punten: de technologische specialisatie van de innovatiecluster, het bestaande regionale potentieel, de bestaande onderzoekscapaciteit, het bestaan van clusters met vergelijkbare doelstellingen binnen de Unie en de potentiële marktvolumes Stimulerend effect (57) De Nederlandse autoriteiten bevestigen dat staatssteun voor O&O&Iwerkzaamheden een stimulerend effect moet hebben - dat dit soort dus ertoe moet leiden dat de begunstigde zijn gedragingen zodanig verandert dat hij zijn O&O&I-activiteiten uitbreidt. (58) In dat verband worden de regels met betrekking tot het stimulerende effect aangepast om de regeling volledig te doen aansluiten op het besluit waarmee de bestaande steunregeling werd goedgekeurd. Met name wordt in een nieuwe algemene regel die geldt voor de ministeriële regelingen Subsidieregeling sterktes in innovatie en Subsidieregeling innoveren, uitdrukkelijk bepaald dat een aanvraag om subsidie krachtens een op het Kaderbesluit EZ-subsidies gebaseerde 11 Het soort elementen dat zal worden beoordeeld om eventueel steun voor een langere periode te kunnen verantwoorden, zijn de volgende: de technologische specialisatie van het cluster, het bestaande regionale potentieel, de bestaande onderzoekscapaciteit, het bestaan van clusters met vergelijkbare doelstellingen binnen de EU, potentiële marktvolumes van de activiteiten binnen het cluster, behoefte aan langdurige exploitatiesteun voor het aansturen van clusters, toegevoegde waarde van het cluster voor de betrokken technologische specialisatie. 11

12 regeling wordt afgewezen indien de subsidiabele activiteiten reeds vóór het indienen van de aanvraag zijn begonnen 12. (59) De Nederlandse autoriteiten hebben voorts met name bevestigd dat zij zullen eisen dat het stimulerende effect wordt aangetoond voor projectsteun en haalbaarheidsstudies wanneer de begunstigde van de steun een grote onderneming is, voor steun voor proces- en organisatie-innovatie op het gebied van diensten en voor steun aan innovatieclusters. In de overige gevallen wordt ervan uitgegaan dat automatisch aan de eis van het stimulerende effect is voldaan indien het project niet vóór de subsidieaanvraag is van start gegaan. (60) De Nederlandse autoriteiten zullen het stimulerende effect van de steun aan grote ondernemingen aantonen in hun jaarlijkse verslagen. Meer bepaald zal dan worden gekeken naar de toename van de omvang, de reikwijdte, het tempo en de totale uitgaven voor O&O&I in het kader van de projecten Cumulatie (61) Overeenkomstig deel 8 van het O&O&I-steunkader zijn de in het kader van de steunregeling vastgestelde steunplafonds van toepassing, ongeacht of de steun ten behoeve van het project volledig uit staatsmiddelen dan wel gedeeltelijk door de Unie wordt bekostigd. (62) Wanneer de voor O&O&I-steun in aanmerking komende uitgaven volledig of gedeeltelijk in aanmerking komen voor steun ten behoeve van andere doeleinden, is voor het gemeenschappelijke gedeelte het - binnen de toepasselijke regels - gunstigste plafond van toepassing 13. Deze beperking geldt niet voor steun die wordt toegekend in overeenstemming met de communautaire richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicokapitaalinvesteringen in kleine en middelgrote ondernemingen 14. (63) Steun voor O&O&I kan niet worden gecumuleerd met de-minimissteun ten aanzien van dezelfde in aanmerking komende uitgaven, om te voorkomen dat de in deze regeling vastgestelde maximale steunintensiteiten worden omzeild Rapportage en monitoring (64) De Nederlandse autoriteiten hebben zich ertoe verbonden de Commissie jaarlijkse verslagen toe te zenden over de tenuitvoerlegging van de regeling. Hierin wordt ook een korte beschrijving opgenomen van de activiteiten van clusters en de mate van succes bij het aantrekken van O&O&I-activiteiten. Voor steun die uit hoofde van de regeling aan grote ondernemingen wordt verleend, zal in de jaarlijkse verslagen worden toegelicht op welke wijze de bepalingen inzake het stimulerende effect in acht zijn genomen In artikel 23, lid 2, van het Kaderbesluit EZ-subsidies is thans bepaald dat projecten die al zijn begonnen vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag, worden afgewezen, tenzij bij ministeriële regeling anders is bepaald. Met name zal artikel 6, lid 1, van het Kaderbesluit EZ-subsidies in zijn gewijzigde vorm, wat de toegestane steunplafonds betreft, uitdrukkelijk verwijzen naar de toepasselijke EU-staatssteunkaders. PB C 194 van , blz

13 (65) De Nederlandse autoriteiten zullen zorgen voor toegang tot de volledige tekst van de regeling; deze zal op internet worden gepubliceerd op de website (66) Voorts zullen de Nederlandse autoriteiten de Commissie ook de informatieformulieren verstrekken zoals vereist is krachtens punt van het O&O&I-steunkader. (67) De Nederlandse autoriteiten doen bij de Commissie individueel aanmelding van alle maatregelen waar het steunbedrag de volgende plafonds overschrijdt: a) voor O&O-projecten en haalbaarheidsstudies: i) indien het project overwegend fundamenteel onderzoek is: 20 miljoen EUR per onderneming, per project/haalbaarheidsstudie; ii) indien het project overwegend industrieel onderzoek is: 10 miljoen EUR per onderneming, per project/haalbaarheidsstudie; iii) voor alle overige projecten: 7,5 miljoen EUR per onderneming, per project/haalbaarheidsstudie; b) voor proces- of organisatie-innovatie bij dienstverleningsactiviteiten: 5 miljoen EUR per onderneming per project/haalbaarheidsstudie; c) voor innovatieclusters (per cluster): 5 miljoen EUR. (68) Voor EUREKA-projecten wordt het plafond vastgesteld op tweemaal de hoogte van de bedragen voor projectsteun in de zin van punt 67, onder a), sub i), ii) en iii) O&O-steun voor de landbouw en de visserij (69) In het kader van de regeling kan ook O&O-steun worden verleend ten behoeve van in bijlage I bij het VWEU genoemde producten. De Nederlandse autoriteiten hebben verklaard dat dit soort steun beperkt zal blijven tot de normale steunintensiteiten van het O&O&I-steunkader Dienstige maatregelen om de regeling aan te passen aan toekomstige staatssteunregels op het gebied van O&O&I-steun (70) Aangezien het bestaande O&O&I-steunkader van kracht is tot en met 31 december 2013, hebben de Nederlandse autoriteiten toegezegd om dienstige maatregelen te nemen om de aangemelde maatregel in overeenstemming te brengen met het toekomstige steunkader. 5. BEOORDELING VAN DE STEUNMAATREGEL 5.1. De vraag of er sprake is van steun (71) Met de onderzochte maatregel zijn staatsmiddelen gemoeid, omdat de financiering ervan ten laste van de rijksbegroting komt. De maatregel is selectief, omdat hij slechts aan een beperkt aantal ondernemingen ten goede komt, die door deze steun een voordeel ontvangen. Ten slotte zal de maatregel eveneens het handelsverkeer beïnvloeden aangezien deze ondernemingen actief zijn of kunnen 13

14 zijn op het gebied van het handelsverkeer binnen de Unie. Zodoende voldoet de regeling, wat de rechtstreekse subsidies en terugbetaalbare voorschotten aan ondernemingen betreft, aan de voorwaarden van artikel 107, lid 1, VWEU. (72) Met betrekking tot de overheidsfinanciering van O&O-activiteiten van onderzoeksorganisaties wordt eraan herinnerd dat dit soort financiering, overeenkomstig punt van het O&O&I-steunkader, normaal gezien niet onder artikel 107, lid 1, VWEU valt, aangezien dit primaire activiteiten betreft die normaal gesproken geen economisch karakter hebben. (73) Niettemin bevestigen de Nederlandse autoriteiten dat, wanneer een onderzoeksorganisatie zowel economische als niet-economische activiteiten uitoefent, de beide soorten activiteiten en de kosten en financiering ervan duidelijk kunnen worden onderscheiden om kruissubsidiëring van de economische activiteit te voorkomen. De publieke financiering van de nieteconomische activiteiten valt derhalve niet onder de toepassing van artikel 107, lid 1, VWEU. (74) Indien een onderzoeksorganisatie een project namens een onderneming uitvoert, bevestigen de Nederlandse autoriteiten dat, overeenkomstig punt van het O&O&I-steunkader, via de onderzoeksorganisatie geen staatssteun aan de onderneming wordt doorgegeven aangezien de onderzoeksorganisatie de diensten verleent tegen de marktprijs of, indien er geen marktprijs is, tegen een prijs die de volledige kosten dekt en daarenboven een redelijke winstmarge omvat. (75) Steun voor O&O-activiteiten die worden uitgevoerd door onderzoeksinstellingen in samenwerking met ondernemingen, valt niet onder artikel 107, lid 1, VWEU, omdat overeenkomstig punt van het O&O&I-steunkader aan een van de volgende voorwaarden zal zijn voldaan: i) de deelnemende ondernemingen dragen de volledige kosten van de projecten die steun ontvangen in het kader van de aangemelde regeling; ii) de resultaten waaraan geen intellectuele-eigendomsrechten kunnen worden ontleend, mogen ruim worden verspreid en eventuele intellectuele-eigendomsrechten op de O&O&I-resultaten die uit de activiteiten van de onderzoeksorganisatie voortvloeien, worden volledig aan de onderzoeksorganisatie toegekend; iii) de onderzoeksorganisatie ontvangt van de deelnemende ondernemingen een vergoeding die overeenstemt met de marktprijs voor de intellectueleeigendomsrechten die voortvloeien uit de door de onderzoeksorganisatie in het kader van het project uitgevoerde activiteit en die worden overgedragen aan de deelnemende onderneming Rechtmatigheid (76) Door deze maatregel aan te melden alvorens deze ten uitvoer te leggen, zijn de Nederlandse autoriteiten hun verplichtingen ingevolge artikel 108, lid 3, VWEU nagekomen. 14

15 5.3. Verenigbaarheid (77) De Commissie heeft de verenigbaarheid van de steun beoordeeld aan de hand van het O&O&I-steunkader. Door de regeling wordt een steunmaatregel gewijzigd die reeds door de Commissie op basis van het O&O&I-steunkader is goedgekeurd. (78) De aangemelde regeling voldoet aan alle noodzakelijke voorwaarden van het O&O&I-steunkader. Meer in het bijzonder: a) wat betreft de in aanmerking komende activiteiten, kosten, steunintensiteit en verhogingen: de steun voor O&O-projecten voldoet aan de in punt 5.1 van het O&O&I-steunkader genoemde voorwaarden; de steun voor technische haalbaarheidsstudies voldoet aan de in punt 5.2 van het O&O&I-steunkader genoemde voorwaarden; de steun voor de kosten voor industriële-eigendomsrechten voor kmo's voldoet aan de in punt 5.3 van het O&O&I-steunkader genoemde voorwaarden; de steun voor innovatieve starters voldoet aan de in punt 5.4 van het O&O&I-steunkader genoemde voorwaarden; de steun voor proces- en organisatie-innovatiediensten voldoet aan de in punt 5.5 van het O&O&I-steunkader genoemde voorwaarden; de steun voor innovatieadvies en innovatieondersteuning voldoet aan de in punt 5.6 van het O&O&I-steunkader genoemde voorwaarden; de steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel voldoet aan de in punt 5.7 van het O&O&I-steunkader genoemde voorwaarden; de steun voor innovatieclusters voldoet aan de in punt 5.8 van het O&O&I-steunkader genoemde voorwaarden; b) de Nederlandse autoriteiten bevestigen dat O&O-steun ten behoeve van producten genoemd in bijlage I bij het VWEU de steunintensiteiten niet zal overschrijden die volgens het O&O&I-steunkader doorgaans voor alle overige sectoren gelden; c) de Nederlandse autoriteiten hebben toegezegd om erop toe te zien dat de verleende steun een stimulerend effect heeft op het gedrag van de begunstigden. Aan de hand van de indicatoren die in deel 6 van het O&O&I-steunkader worden gegeven, zullen zij het stimulerende effect van de steun nagaan waar het gaat om steun voor grote ondernemingen, steun voor proces- en organisatie-innovatiediensten en steun voor innovatieclusters. De Nederlandse autoriteiten zullen het stimulerende effect van de steun aan grote ondernemingen aantonen in hun jaarlijkse verslagen; d) de Nederlandse autoriteiten hebben toegezegd om de in punt 7.1 vermelde voorwaarden betreffende de individuele aanmelding van projecten die bepaalde plafonds overschrijden, na te leven; 15

16 e) de Nederlandse autoriteiten zullen erop toezien dat bij cumulering met andere steun de voorwaarden van punt 8 van het O&O&I-steunkader zullen worden nageleefd; f) de Nederlandse autoriteiten zullen de voorwaarden van punt 10 van het O&O&I-steunkader betreffende rapportage en de transparantie van de regeling naleven. (79) De Commissie neemt nota van de toezegging van de Nederlandse autoriteiten om dienstige maatregelen te nemen om de aangemelde regeling in overeenstemming te brengen met het toekomstige O&O&I-steunkader. (80) In het licht van het bovenstaande komt de Commissie tot de conclusie dat de aangemelde maatregel voldoet aan alle voorwaarden voor verenigbaarheid die in het O&O&I-steunkader worden gegeven. 6. BESLUIT (81) Mitsdien is de Commissie van oordeel: dat de steunmaatregel verenigbaar is met de interne markt op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU. (82) De Commissie herinnert de Nederlandse autoriteiten eraan dat alle voornemens om deze steunmaatregel aan te passen of te wijzigen bij de Commissie moeten worden aangemeld. Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de authentieke taal op het internet: Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: Europese Commissie Directoraat-generaal Concurrentie Directoraat Staatssteun Griffie Staatssteun 1049 Brussel België Fax: Met bijzondere hoogachting, Voor de Commissie Joaqu n ALMUNIA Vicevoorzitter 16

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen)

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N) België (Vlaanderen) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.7.2013 C(2013) 4906 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 36188 (2013/N)

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

Subparagraaf 2.5. Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

Subparagraaf 2.5. Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie Subparagraaf 2.5. Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie Artikel 3.32 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder: a. "detachering": tijdelijke indienstneming van personeel

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 20.12.2001. Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun. Excellentie, PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2001 C (2001)4509fin Betreft: Staatssteun N 544/2001 België Ford Genk Opleidingssteun Excellentie, PROCEDURE 1. Bij schrijven van 24 juli 2001 heeft België, overeenkomstig

Nadere informatie

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie,

Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.12.2009 C(2009)10665 Betreft: Steunmaatregel N 524/2009 Nederland Wijzigingen in het Nederlands Fonds voor de Film (N 291/2007) Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Opleidingssteun Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren (12 voorwaarden / artikelen

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL

BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.11.2013 C(2013) 7725 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA.37017 (2013/N)

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259. Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 Eneco duurzame energie  Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11-VII-2006 C(2006) 3259 Betreft: Steunmaatregel nr. N 96/06 "Eneco duurzame energie " Excellentie, De Commissie wenst Nederland ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun tot herstel schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE

Zijne Excellentie de Heer Karel DE GUCHT Minister van Buitenlandse Zaken Karmelietenstraat 15 BE 1000 Brussel EUROPESE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.XI.2006 C(2006)5659 Betreft: Steunmaatregel nr. N 653/2006 België Subsidies voor industrieel onderzoek en precommerciële ontwikkeling door ondernemingen die deelnemen aan

Nadere informatie

Omnibus Decentraal Regeling Omnibusregeling voor provincies en gemeenten voor de staatssteunaspecten van subsidiemaatregelen gericht op onderzoek,

Omnibus Decentraal Regeling Omnibusregeling voor provincies en gemeenten voor de staatssteunaspecten van subsidiemaatregelen gericht op onderzoek, Omnibusregeling voor provincies en gemeenten voor de staatssteunaspecten van subsidiemaatregelen gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OO&I) 1. TOEPASSINGSGEBIED Deze omnibusregeling is van

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD?

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD? Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.02.2013 C(2013) 472 final Betreft: Staatssteun SA.33105 (2011/N) Nederland Methodiek berekening garanties aquacultuur Excellentie, Naar aanleiding van staatssteundossier

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers

Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.06.2002 C (2002) 1674 Betreft: Steunmaatregel nr. N 217/2002 - Nederland Vuurwerkramp Enschede - Schadevergoeding aan ondernemers Excellentie, PROCEDURE Bij brief van 13

Nadere informatie

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD?

DISCLAIMER VOORWAARDEN NAGELEEFD? Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Steun t.b.v. kwetsbare werknemers en werknemers met handicap Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final EUROPESE COMMISSIE Brussel,19.12.2012 C(2012) 9473 final Betreft: Steunmaatregel SA.35377 (2012/N) Nederland Groene energiebelasting verlenging van de toepassing van het verlaagde tarief voor de glastuinbouwsector

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8-XII-2005 C(2005) 5300 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 301/2005 Programma Beheer, functiewijziging Excellentie, Ik heb de eer u mee te

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.XII.2007 C(2007)6875 Betreft: Steunmaatregel nr. N 478/2007 - Nederland "Stimulering van duurzame energie, wijziging en verlenging van de MEP-regeling (N 707/02) en MEP stimulering

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel

Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27-02-2001 SG(2001) D/ 286469 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 699/00 - België (Vlaanderen) Regeling afbouw varkensstapel Excellentie, Ik heb de eer U ervan in

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland

Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13-02-2003 C(2003) 127 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten / Nederland - Steunmaatregel nr. N 742/2002 - Kaderbeschikking Innovatie Landbouw Noord-Nederland Excellentie,

Nadere informatie

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.10.2001 SEC(2001)1491fin Betreft: Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland Excellentie, Bij brief van 20 oktober 2000 hebben de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA. 36315 (2013/N) Nederland Botlek Zuid - stoompijpleiding EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6627 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica

Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.03.2004 C(2004)479fin Betreft: Steunmaatregel N 521/2003 Nederland Scheepsbouw, ontwikkelingshulp voor Jamaica Excellentie, I. PROCEDURE (1) Bij schrijven van 6 november

Nadere informatie

Omnibus Decentraal Regeling

Omnibus Decentraal Regeling Omnibusregeling voor provincies en gemeenten voor de staatssteunaspecten van subsidiemaatregelen gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OO&I) 1. TOEPASSINGSGEBIED Deze omnibusregeling is van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.07.2014 C(2014) 4938 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel SA. 38639 (2014/N)

Nadere informatie

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

De beslissing van de Commissie is gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 05.01.2010 C(2009)10757 Betreft: Staatssteun N 602/2009 - Nederland Methode voor de berekening van de steunintensiteit van garanties op leningen voor werkkapitaal aan landbouwondernemingen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland Stimulering van WKK onder de MEP Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415 Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie, De Commissie deelt de Nederlandse autoriteiten mee

Nadere informatie

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw

Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.VII.2005 C (2005) 2704 def. Betreft: Steunmaatregel N 253/2005 - Nederland Garantieregeling voor financiering scheepsbouw Excellentie, I. Procedure (1) Bij schrijven van

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage

Zijne Excellentie de Heer J.N.G. DE HOOP SCHEFFER Minister van Buitenlandse Zaken Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 NL - 2500 - EB 's-gravenhage EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.10.2003 C(2003)3886fin Betreft: Steunmaatregel N 68/2003 Nederland Cultuurbeleggingsfondsen Excellentie, 1 PROCEDURE Bij schrijven van 7 februari 2003, dat op 10 februari

Nadere informatie

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden

DISCLAIMER. A. Algemene toepassingsvoorwaarden Algemene groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) - Werkdocument Kmo-steun Eerst moet u op de algemene toepassingsvoorwaarden voor de AGVV controleren (12 voorwaarden / artikelen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel nr. SA.38495 (2014/N) België Ad hoc steun Libert Paints - verhuizing omwille van milieuredenen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.06.2014 C(2014) 3629 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Steunmaatregel nr. SA.38495

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Steunmaatregel N 474/2007 NEDERLAND GATE Innovative Pilot Safety. Individuele O&O-steun aan THALES. 2.1.1. Achtergrond: Het gehele GATE-programma

Steunmaatregel N 474/2007 NEDERLAND GATE Innovative Pilot Safety. Individuele O&O-steun aan THALES. 2.1.1. Achtergrond: Het gehele GATE-programma EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.I.2008 C(2008)438 Betreft: Steunmaatregel N 474/2007 NEDERLAND GATE Innovative Pilot Safety. Individuele O&O-steun aan THALES Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van

Nadere informatie

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg -

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg - Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in Limburg 2009-2013 - provincie Limburg - Het doel van de Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering

Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.06.2002 C(2002) 2136fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2000 België Phasing out van doelstelling 1 Financiële instrumentering Excellentie, 1. PROCEDURE Bij brief van de

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/9

24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/9 24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/9 VERORDENING (EU) Nr. 1408/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering

Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.02.2002 C (2002)607fin Betreft: Steunmaatregel van de staat N 520/2001 Nederland Convenant bodemsanering Excellentie, Bij brief van 23 juli 2001, door de Commissie geregistreerd

Nadere informatie

Verklaring beperkte steun

Verklaring beperkte steun Verklaring beperkte steun Verklaring in het kader van het verlenen van beperkte steunbedragen als bedoeld in punt 4.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011"

EUROPESE COMMISSIE. Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.2.2013 C(2013) 1039 final Betreft: Staatssteun /België SA.35985 (2012/N) "Vergoeding van de schade aan de landbouw als gevolg van de droogte van het voorjaar 2011" Excellentie,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 29.07.2008 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 29.07.2008 MONITEUR BELGE 39197 VERTALING N. 2008 2500 MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 3 JULI 2008. Decreet betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië (1) [2008/202676] Het Waals Parlement heeft

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling leefbaarheid@brabant Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw

Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.01.2012 C(2012) 169 definitief Betreft: Steunmaatregel SA.33051 (2011/N) - Nederland Wijziging garantieregeling scheepsbouw Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 22 mei 2011 heeft

Nadere informatie

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007

L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 L 193/6 Publicatieblad van de Europese Unie 25.7.2007 VERORDENING (EG) Nr. 875/2007 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun

Nadere informatie

28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5

28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5 28.12.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 379/5 VERORDENING (EG) Nr. 1998/2006 VAN DE COMMISSIE van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun

Nadere informatie

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.VII.2007 C(2007) 3231 def. Betreft: Steunmaatregel N 291/2007 - Nederland Het Nederlands Fonds voor de Film - Uitvoeringsregeling Lange Speelfilm en Suppletieregeling Filminvesteringen

Nadere informatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (TKI mkb-versterking en Mkb innovatiestimulering Topsectoren) - Subsidieregeling sterktes in innovatie Doel van het onderdeel Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nadere informatie

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V.

Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.4.2012 C(2012) 2436 final Betreft: Staatssteun/Nederland SA.34253 (2012/NN) Investeringssteun voor de vermindering van de geuremissie bij Knoops Lottum B.V. (varkenshouderij)

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 26.6.2014 L 187/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 651/2014 VAN DE COMMISSIE van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van

Nadere informatie

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest

Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.04.2004 C(2004) 1661 Betreft: Steunmaatregel N 279/2003 - België Steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest Excellentie, 1. PROCEDURE Bij schrijven

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.12.2008 C(2008) 7611 Betreft: Steunmaatregelen van de staten / Nederland Steunmaatregel N 358/2008 Garantstelling landbouwondernemingen Excellentie, De Commissie stelt Nederland

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Wegwijzer staatssteun 2015

Wegwijzer staatssteun 2015 Wegwijzer staatssteun 2015 Provincie Noord-Brabant januari 2015 Disclaimer: hoewel deze wegwijzer met zorg is samengesteld valt niet uit te sluiten dat er fouten in zitten of dat interpretaties en conclusies

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van

Nadere informatie

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Algemene toelichting Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25-11-2002 C(2002) 4281 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 33/2002 Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen Excellentie, Overeenkomstig

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 2

Provinciaal blad 2009, 2 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2009, 2 Besluit van provinciale staten van Utrecht van 8 december 2008, nr. 2008INT231243, tot wijziging van de Subsidieregeling aardgasafleverinstallaties provincie Utrecht

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, 1 40 Subsidieverordening Waddenfonds 2012 Verordening van 21 september 2012 van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 Vastgesteld bij raadsbesluit van 08 december 2016, 2016/12-09. De raad van de gemeente West Maas en Waal; Gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06.11.2013 C(2013) 7037 final In de openbare versie van dit besluit zijn, overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999

Nadere informatie

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten

Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.X.2006 C(2006)4364 def. Betreft: Steunmaatregel N 348/2006 Nederland Overgangsbudget voor de liberalisatie van de markt voor inburgeringscursussen voor recente immigranten

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 224/04 België Staatssteun voor de Belgische cinematografische en audiovisuele productie wijzigingen aan de federale

Nadere informatie

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij

Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17-10-2002 C(2002) 3502 Betreft : Steunmaatregelen van de Staten/Nederland Steunmaatregel nr. N 851/2001 Investeringsregeling biologische varkenshouderij Excellentie, De Commissie

Nadere informatie

Subsidieverordening Waddenfonds 2012

Subsidieverordening Waddenfonds 2012 Subsidieverordening Waddenfonds 2012 Verordening van (datum vaststelling) van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Betreft: Staatssteun N 405/2007 - Nederland Bioterials. Excellentie, 1. PROCEDURE

EUROPESE COMMISSIE. Betreft: Staatssteun N 405/2007 - Nederland Bioterials. Excellentie, 1. PROCEDURE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.XI.2007 C(2007)5894 Betreft: Staatssteun N 405/2007 - Nederland Bioterials Excellentie, 1. PROCEDURE (1) Bij brief van 11 juli 2007, geregistreerd op dezelfde dag bij de

Nadere informatie

STAATSTEUN A350XWB Financieringsscenario s

STAATSTEUN A350XWB Financieringsscenario s STAATSTEUN A350XWB Financieringsscenario s De Belgische Regering heeft, na een aantal principiële stellingnames (14.10.2005, 18.03.2007 en 29.02.2008), op 11 juli 2008 de beslissing genomen om de O&O&Iactiviteiten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 67087 6 december 2016 Regeling van de Minister van Economische Zaken van1 december 2016, nr. WJZ/16147592, tot wijziging

Nadere informatie

Subsidieregeling Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014

Subsidieregeling Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 Subsidieregeling Technologische Milieu Innovatie Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 21 januari 2014, nr. 252216/252217, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden

Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden 14 6. Loonkostensubsidie en Europese regelgeving: beleidsaanbeveling Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden Beleidsaanbeveling van belang voor het opstellen van de gemeentelijke

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE TOT WIJZIGING VAN DE TIJDELIJKE COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN TER STIMULERING VAN DE TOEGANG TOT FINANCIERING IN DE HUIDIGE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE

Nadere informatie

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld.

1) Bij brief van 16 november 2005 heeft de Nederlandse overheid de bovengenoemde steunmaatregel aangemeld. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.XII.2005 C(2005)5946 Betreft: Steunmaatregel N 570/2005 - Nederland Vermindering accijns biobrandstoffen Excellentie, De Commissie deelt Nederland hierbij mede dat zij na

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief. Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief. Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.10.2010 C(2010)7276 definitief Betreft: Steunmaatregel N 639/2009 - Nederland Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering Excellentie, I. PROCEDURE 1. Op 18 november 2009

Nadere informatie

Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013

Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013 TKI toeslagregeling 2014 Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013 Zie voor meer informatie de publicatie in de Staatscourant (WJZ/13135860),

Nadere informatie

Werkdocument van de diensten van DG Concurrentie. van XXX

Werkdocument van de diensten van DG Concurrentie. van XXX EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX [ ](2013) XXX Werkdocument van de diensten van DG Concurrentie van XXX met een ontwerp voor een kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Nadere informatie

Steunmaatregel nr. N 193/2005 Nederland Faciliteit Opkomende Markten

Steunmaatregel nr. N 193/2005 Nederland Faciliteit Opkomende Markten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C(2005)4672 def. corr. Betreft: Steunmaatregel nr. N 193/2005 Nederland Faciliteit Opkomende Markten Excellentie, 1. Procedure (1) Bij brief van 14 april 2005, bij

Nadere informatie

Hieronder sommen we aan de hand van een aantal topics de belangrijkste elementen op van de deminimisregel.

Hieronder sommen we aan de hand van een aantal topics de belangrijkste elementen op van de deminimisregel. Toelichtingsdocument VIS Projecten : DE DE MINIMISREGEL versie: juli 2009 1. De de minimisregel van toepassing op VIS Projecten IWT ontvangt regelmatig vragen over de Europese de minimisregel. Dit toelichtingsdocument

Nadere informatie

Toelichting artikelsgewijs

Toelichting artikelsgewijs Toelichting artikelsgewijs Artikel 2. Reikwijdte Eerste lid Met het eerste lid krijgt het college de bevoegdheid toegewezen om te besluiten over het verstrekken van subsidies waarop de ASV van toepassing

Nadere informatie

ONTWERP 18.5.2006 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. over de herziening van de methode waarmee de referentiepercentages worden vastgesteld

ONTWERP 18.5.2006 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. over de herziening van de methode waarmee de referentiepercentages worden vastgesteld NL ONTWERP 18.5.2006 MEDEDELING VAN DE COMMISSIE over de herziening van de methode waarmee de referentiepercentages worden vastgesteld 1. REFERTIE- DISCONTERINGSPERCTAGES In het kader van het toezicht

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.XII.2004 C (2004) 4765 fin Betreft: Steunmaatregel N 496/2004 België Steun door de Vlaamse Gemeenschap aan de cinematografische en audiovisuele productie: Verlenging met

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 C(2015) 8766 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 2.12.2015 tot goedkeuring van het operationele programma "Vooruitziend en voortvarend" met het oog op steunverlening

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, (Tekst geldend op: 12-04-2011) Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 juni 2007, nr. DJZ2007015959, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 29 januari 2009 2009 no. 13 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Provinciale Staten van Fryslân van 17 december 2008 tot vaststelling van de regeling Human Resource Management Plus 2009

Nadere informatie