Vermeerzaal PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling"

Transcriptie

1 OVERZICHT De Raad Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer :00 Algemeen armoedebeleid: minimabeleid + evaluatie schuld-hulpverlening evaluatie Stadsring 51 Informatie SP: Motie schade-vergoeding middenstand Hooglanderveen Voorbereiding besluit PvdA: Verkeer binnenstad Peiling Fractievoor-zitters / presidium Intern overleg 19:30 Zendmachtiging Voorbereiding besluit 20:00 20:30 ARRAY(0x23. Structuurvisie Park Randen-broek e.o. (voortzetting De Ronde ) Voorbereiding besluit Vragen raadsleden aan college Informatie... Eventueel aanvullende vragen Verordening Wet Inburgering voortzetting De Ronde :00 1

2 Tijd Raadzaal :30 Raadsdebatten: Onderwerp: 1. Vaststelling Verordening Wet inburgering 2007 Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: drs. M.M. van Hensbergen 2. Actie op uitval; actieprogramma Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: F.G. Imming Besluiten (zonder debat) 3. Vaststelling bestemmingsplan "Groot Weede 2007" Toelichting : Met het vaststellen van het bestemmingsplan wordt beoogd het bereiken van een actueel planologisch kader voor bestaande en gewenste ontwikkelingen in het plangebied. Voorgesteld wordt de ingekomen zienswijze ongegrond te verklaren en in te stemmen met ambtshalve aanpassingen. 4. Vrijstelling ex. art 19.1 WRO uitbreiden woningen/winkel Langestraat 27 / Scherbierstraat 1-3 Toelichting : Bouwplan betreft het vergroten van de winkelruimte en het realiseren van extra bovenwoning. 5. Goedkeuring Jaarstukken Onderwijsgroep Amersfoort Toelichting : De gemeenteraad is bevoegd gebleven voor wat betreft het instemmen met de jaarrekening en het goedkeuren van de begroting van het bestuur van een stichting voor openaar voortgezet onderwijs. 6. Beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit Leusderkwartier Toelichting : Op 19 september 2006 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor het plangebied Leusderkwartier en omgeving. Tegen dit raadsbesluit is een bezwaarschrift ingediend. Voorgesteld wordt het bezwaar ongegrond te verklaren. Benoemingen 7. Benoeming tweede plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Toelichting : Voorgesteld wordt mevr. M.C. Barendregt als tweede plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad te benoemen. Moties 8. VVD: Motie Weekendschool Petje Af 22:30 Einde 2

3 Het Besluit Datum: dinsdag 27 maart 2007 Aanvang: 21:30 Raadsdebatten: Onderwerp: 1. Vaststelling Verordening Wet inburgering 2007 Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: drs. M.M. van Hensbergen 2. Actie op uitval; actieprogramma Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: F.G. Imming Besluiten (zonder debat) 3. Vaststelling bestemmingsplan "Groot Weede 2007" Toelichting : Met het vaststellen van het bestemmingsplan wordt beoogd het bereiken van een actueel planologisch kader voor bestaande en gewenste ontwikkelingen in het plangebied. Voorgesteld wordt de ingekomen zienswijze ongegrond te verklaren en in te stemmen met ambtshalve aanpassingen. 4. Vrijstelling ex. art 19.1 WRO uitbreiden woningen/winkel Langestraat 27 / Scherbierstraat 1-3 Toelichting : Bouwplan betreft het vergroten van de winkelruimte en het realiseren van extra bovenwoning. 5. Goedkeuring Jaarstukken Onderwijsgroep Amersfoort Toelichting : De gemeenteraad is bevoegd gebleven voor wat betreft het instemmen met de jaarrekening en het goedkeuren van de begroting van het bestuur van een stichting voor openaar voortgezet onderwijs. 6. Beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit Leusderkwartier Toelichting : Op 19 september 2006 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor het plangebied Leusderkwartier en omgeving. Tegen dit raadsbesluit is een bezwaarschrift ingediend. Voorgesteld wordt het bezwaar ongegrond te verklaren.

4 Benoemingen 7. Benoeming tweede plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Toelichting : Voorgesteld wordt mevr. M.C. Barendregt als tweede plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad te benoemen. Moties 8. VVD: Motie Weekendschool Petje Af Einde

5 Raadsdebatten:

6 Onderwerp:

7 1. Vaststelling Verordening Wet inburgering 2007 Reg.nr.: Verordening Wet inburgering 2007 (pdf) (pdf)

8 Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: drs. M.M. van Hensbergen

9 2. Actie op uitval; actieprogramma Reg.nr.: (pdf)

10 Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: F.G. Imming

11 Besluiten (zonder debat)

12 3. Vaststelling bestemmingsplan "Groot Weede 2007" Reg.nr.: (pdf)

13 Toelichting : Met het vaststellen van het bestemmingsplan wordt beoogd het bereiken van een actueel planologisch kader voor bestaande en gewenste ontwikkelingen in het plangebied. Voorgesteld wordt de ingekomen zienswijze ongegrond te verklaren en in te stemmen met ambtshalve aanpassingen.

14 4. Vrijstelling ex. art 19.1 WRO uitbreiden woningen/winkel Langestraat 27 / Scherbierstraat 1-3 Reg.nr.: (pdf)

15 Toelichting : Bouwplan betreft het vergroten van de winkelruimte en het realiseren van extra bovenwoning.

16 5. Goedkeuring Jaarstukken Onderwijsgroep Amersfoort Reg.nr.: (pdf)

17 Toelichting : De gemeenteraad is bevoegd gebleven voor wat betreft het instemmen met de jaarrekening en het goedkeuren van de begroting van het bestuur van een stichting voor openaar voortgezet onderwijs.

18 6. Beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit Leusderkwartier Reg.nr.: (pdf)

19 Toelichting : Op 19 september 2006 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor het plangebied Leusderkwartier en omgeving. Tegen dit raadsbesluit is een bezwaarschrift ingediend. Voorgesteld wordt het bezwaar ongegrond te verklaren.

20 Benoemingen

21 7. Benoeming tweede plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Reg.nr.: (pdf)

22 Toelichting : Voorgesteld wordt mevr. M.C. Barendregt als tweede plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad te benoemen.

23 Moties

24 8. VVD: Motie Weekendschool Petje Af Motie Weekendschool Petje Af (pdf)

25 Einde

26 Gemeente Amersfoort Verordening De raad van de gemeente Amersfoort; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, sector WSO/MO (nr ); gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering; overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringplichtigen, het aanbieden van een inburgeringvoorziening aan bijzondere groepen inburgeringplichtigen en de rechten en plichten van de inburgeringplichtige voor wie een inburgeringvoorziening is vastgesteld, alsmede dat de raad bij verordening het bedrag dient vast te stellen van de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd; gelet op artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet b e s l u i t: vast te stellen de volgende verordening: Verordening Wet Inburgereing 2007 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort; b. De wet: de Wet inburgering; 2. De begripsomschrijvingen in de wet en de daarop berustende regelingen zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt. Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringplichtigen 1. Het college draagt er zorg voor dat de inburgeringplichtigen op een doeltreffende en doelmatige wijze worden geïnformeerd over hun rechten en plichten uit hoofde van de wet en over het aanbod van en de toegang tot inburgeringvoorzieningen. 2. Het college maakt bij de informatieverstrekking aan de inburgeringplichtigen in ieder geval gebruik van de volgende middelen: a. Een spreekuur dat telefonisch en fysiek bereikbaar is b. Schriftelijke informatieverstrekking VERORDENING WET INBURGERING 2007

27 Gemeente Amersfoort c. Informatie via de website. 3. Het college beoordeelt tenminste eens in de 2 jaar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de informatieverstrekking aan de inburgeringplichtigen en rapporteert daarover aan de raad. Hoofdstuk 2. Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringvoorziening Artikel 3 Aanwijzen van de doelgroepen Het college wijst de groepen inburgeringplichtigen aan waaraan hij bij voorrang een inburgeringvoorziening kan aanbieden op basis van de volgende criteria: a. Mensen met een uitkering en een reïntegratievoorziening b. Verzorgende ouders zonder inkomen of uitkering (veelal moeders). Artikel 4 De samenstelling van de inburgeringvoorziening 1. Het college stemt de inburgeringvoorziening, met uitzondering van de inburgeringvoorziening aan geestelijke bedienaren, af op het startniveau en de vaardigheden, de persoonlijke omstandigheden en de maatschappelijke positie van de inburgeringplichtige. 2. Indien de inburgeringplichtige een voorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt aangeboden, draagt het college er zorg voor dat de inburgeringvoorziening en de voorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt afgestemd. 3. Een inburgeringvoorziening omvat een inburgeringcursus, die toeleidt naar een inburgeringexamen, en een inburgeringexamen. Artikel 5 De inning van de eigen bijdrage 1. De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de wet ( 270,-, verplicht te betalen door iedere inburgeringplichtige) wordt in ten hoogste 18 termijnen betaald. 2. Het college legt in de beschikking tot toekenning van een inburgeringvoorziening de termijnen van betaling vast. Indien het college de eigen bijdrage verrekent met de algemene bijstand, wordt dat in de beschikking vastgelegd. Artikel 6 Opleggen van verplichtingen Het college kan een inburgeringplichtige bij beschikking een of meer van de volgende verplichtingen opleggen: a. Het deelnemen aan de aangeboden inburgeringcursus; b. Het deelnemen aan gesprekken met de trajectbegeleider; c. Het deelnemen aan voortgangsgesprekken; d. Voor de eerste maal deelnemen aan het inburgeringexamen op een tijdstip dat door het college wordt bepaald; e. Het melden indien door ziekte dan wel door andere relevante omstandigheden niet aan de verplichtingen in de beschikking kan worden voldaan. Hoofdstuk 3. Het aanbod van een inburgeringvoorziening VERORDENING WET INBURGERING 2007

28 Gemeente Amersfoort Artikel 7 De procedure van het doen van een aanbod 1. Het college doet het aanbod, bedoeld in artikel 19, eerste of tweede lid, van de wet schriftelijk. Het aanbod wordt gezonden naar het adres waar de inburgeringplichtige in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven. 2. In het aanbod wordt een omschrijving gegeven van de inburgeringvoorziening die wordt aangeboden en worden de rechten en verplichtingen vermeld die aan de inburgeringvoorziening worden verbonden. 3. De inburgeringplichtige aan wie een aanbod wordt gedaan, deelt binnen 4 weken het college schriftelijk mee of hij het aanbod al dan niet aanvaardt. 4. Wanneer de inburgeringplichtige het aanbod aanvaardt, neemt het college, binnen 4 weken na ontvangst van deze mededeling het besluit tot toekenning van de inburgeringvoorziening, overeenkomstig het gedane aanbod. Artikel 8 De inhoud van de beschikking Het besluit tot toekenning van een inburgeringvoorziening bevat in ieder geval: a. Een beschrijving van de inburgeringvoorziening; b. Een opgave van de rechten en verplichtingen van de inburgeringplichtige; c. De datum waarop het inburgeringexamen moet zijn behaald; d. De termijnen en wijze van betaling; en e. Ingeval van een oudkomer: de datum waarop de termijn van handhaving van de inburgeringplicht, bedoeld in artikel 26 van de wet, aanvangt. Hoofdstuk 4. De bestuurlijke boete Artikel 9 De hoogte van de bestuurlijke boete voor het niet-deelnemen aan een inburgeringonderzoek De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste 100,- indien de inburgeringplichtige of de persoon ten aanzien van wie het college op redelijke gronden kan vermoeden dat deze inburgeringplichtige is en geen of onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek, bedoeld in artikel 25, vierde lid, van de wet. Hoofdstuk 5. Slotbepalingen Artikel 10 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met ingang van de publicatiedatum. Artikel 11 Citeertitel De verordening wordt aangehaald als: Verordening Wet Inburgering Gemeente Amersfoort Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2007 de griffier, de voorzitter, PUBLICATIEDATUM: VERORDENING WET INBURGERING 2007

29 Bijlage verordening Gemeente Amersfoort 1 van totaal 4

30 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 13 maart 2007 Portefeuillehouder : Wethouder G. Eerdmans Agendapunt : HB-1 TITEL Verordening Wet Inburgering 2007 BESLISPUNTEN Het vaststellen van de Verordening Wet Inburgering 2007 waarin we regelen: De informatieverstrekking aan inburgeringplichtigen Het aanwijzen van de doelgroepen naast de verplichte doelgroepen t.w.: a. Mensen met een uitkering en een reïntegratievoorziening b. Verzorgende ouders zonder inkomen of uitkering (veelal moeders). De samenstelling van de inburgeringvoorziening De inning van de wettelijk verplichte eigen bijdrage Het opleggen van verplichtingen De procedure van het doen van een aanbod en de inhoud van de bijbehorende beschikking De hoogte van de bestuurlijke boete voor het niet-deelnemen aan een inburgeringonderzoek. AANLEIDING De Wet Inburgering (WI) en de bijbehorende Regeling 2007 vereist dat de gemeente bij verordening haar taken in het licht van de WI regelt. Het betreft de functies informatie en advies, handhaven en sanctioneren, faciliteren. De aangeboden verordening is geheel gebaseerd op de modelverordening voor de WI, aangepast aan de Amersfoortse situatie. BEOOGD EFFECT Uitvoering geven aan de wettelijke taken. ARGUMENTEN 1. De Wet Inburgering en de Regeling 2007 zijn ingegaan per 1 januari Vanwege het late tijdstip van besluitvorming door de Eerste Kamer (28 november 2006) hebben gemeenten tot 1 april de tijd gekregen om de Wet Inburgering en de Regeling in uitvoering te nemen. KANTTEKENINGEN 1. De verordening is een verordening voor 1 jaar. Na het vaststellen van het inburgeringbeleid voor de komende jaren wordt de daarbij behorende verordening opgesteld en aan de raad ter besluitvorming aangeboden. FINANCIËN De uitvoering van de WI en de Regeling bekostigen we in 2007 vanuit rijksmiddelen en de beschikbare reserve. Inlichtingen bij: A.S.A. Klaarenbeek, WSO/MO, (033)

31 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort VERVOLG Het college legt de uitvoering van de in de verordening genoemde taken neer bij de NVA, Centrum voor duurzame inburgering en regelt de uitvoering via prestatieafspraken. In de loop van 2007 ontwikkelen we beleid rondom inburgering voor de jaren incl. de daarbij behorende verordening. BETROKKEN PARTIJEN De NVA, Centrum voor duurzame inburgering. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester, Drs. P.J. Buijtels A. van Vliet-Kuiper Bijlagen - ontwerp-raadsbesluit - Verordening Wet Inburgering 2007 (nr )

32 raadsbesluit pagina Gemeente Amersfoort RAADSBESLUIT Reg.nr De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart 2007, sector WSO/MO (nr ); b e s l u i t: de Verordening Wet Inburgering 2007 vast te stellen waarin is geregeld: de informatieverstrekking aan inburgeringplichtigen het aanwijzen van de doelgroepen naast de verplichte doelgroepen t.w.: a. mensen met een uitkering en een reïntegratievoorziening b. verzorgende ouders zonder inkomen of uitkering (veelal moeders). de samenstelling van de inburgeringvoorziening de inning van de wettelijk verplichte eigen bijdrage het opleggen van verplichtingen de procedure van het doen van een aanbod en de inhoud van de bijbehorende beschikking de hoogte van de bestuurlijke boete voor het niet-deelnemen aan een inburgeringonderzoek. Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2007 de griffier de voorzitter

33 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 27 februari 2007 Portefeuillehouder : Wethouder G. Eerdmans Agendapunt : HB-2 TITEL Actie op de uitval; actieprogramma BESLISPUNTEN 1. In te stemmen met het actiekader van Actie op de uitval 2. In te stemmen met het actieprogramma van Actie op de uitval. AANLEIDING Het programma Jeugd op school (0-23 jaar) is onderdeel van Operatie Amersfoort Jong. Door veranderend rijksbeleid en ontwikkelingen in het werkveld is aanpassing van inhoudelijk onderwijsbeleid noodzakelijk. Deze aanpassingen hebben we vormgegeven in het Actieprogramma Actie op de uitval. Dit Actieprogramma bepaalt het inhoudelijke onderwijsbeleid voor de komende 4 jaar. In december zijn alle thema s van het actieprogramma en hun prioriteit al bij de raad gepeild. Inmiddels zijn de thema s verder uitgewerkt in blikvangers, prioriteiten en thema s en zijn er actiepunten benoemd. We vragen de raad in te stemmen met het actieprogramma. BEOOGD EFFECT Inhoudelijke onderwijsbeleid voor de periode , waardoor we uitval van jeugdigen van 0-23 jaar voorkomen en bestrijden.. ARGUMENTEN 1. Actiekader 1.1. Operatie Amersfoort Jong jeugd op School In 2006 hebben we Operatie Amersfoort Jong (tot 23 jaar) beschreven. Deze actualisering van het jeugdbeleid is vastgesteld door de Raad. Operatie Amersfoort Jong bestaat uit een jeugdagenda die het dagritme van kinderen en jongeren bestrijkt en is ingedeeld naar 5 leefgebieden van de jeugd: op school, thuis, op straat, op een club en aan het werk. Op elk van deze leefgebieden ontwikkelt en ontplooit het kind zich, heeft het soms extra ondersteuning nodig, moeten we voorkomen dat het uitvalt en heeft het behoefte aan een stimulerende uitdaging. Wij hebben de ambitie om achterstanden te voorkomen en te bestrijden en bij te dragen aan de talentontwikkeling van jeugdigen vanuit een sociaal-economisch perspectief. Op alle vijf genoemde leefgebieden moeten we ons afvragen of kinderen/jongeren de gewenste ondersteuning en begeleiding krijgen. Dit actieplan geeft antwoord op deze vraag voor het programma Jeugd op School. 1.2 Verdeling van verantwoordelijkheid Onze inspanningen zijn erop gericht om kinderen en jongeren te laten doorleren totdat zij een startkwalificatie (diploma op niveau 2 MBO, HAVO of VWO) voor de arbeidsmarkt hebben behaald. Scholen verzorgen zelf hun onderwijsprogramma en zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van onderwijsachterstanden. Zij ontvangen hiervoor ook zelf de middelen rechtstreeks van het rijk. Wij hebben uitsluitend een rol waar het onderwijs en de wereld daarbuiten elkaar raken. De gemeente voelt de verantwoordelijkheid om maatschappelijke achterstand van jongeren te voorkomen en te bestrijden. Wij ondersteunen het onderwijs bij het zoeken naar samenhang met de andere 4 programma s om elkaar wederzijds te kunnen versterken. Dit doen we door het leggen van verbindingen met bijvoorbeeld Inlichtingen bij: I. Lourenz, WSO/MO, (033)

34 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort opvoedingsondersteuning, vrijetijdsbesteding en jeugdzorg. We investeren alleen nog om bijzondere redenen in het onderwijs zelf, bijvoorbeeld als daardoor onze gemeentelijke doelstellingen anders niet meer haalbaar zijn. Met de doelstelling dat alle jongeren een startkwalificatie behalen leggen we de lat te hoog. We beseffen dat een startkwalificatie niet voor alle kinderen haalbaar zal zijn. We richten ons dan op wat de jongere wel kan en verplichten onszelf om uit kinderen te halen wat er aan mogelijkheden in zit. Zo zijn zij in staat een goede plek te verwerven in de maatschappij, kunnen ze daarin succesvol zijn en kunnen ze goed voor zichzelf zorgen. Hierbij is bekend dat de huidige maatschappij hoge eisen stelt. De kern van onze activiteiten is het voorkomen en bestrijden van uitval. 1.3 Kwaliteitsverbetering en nieuwe acties Uiteraard hebben we de afgelopen jaren niet stil gezeten en hebben we continu gewerkt aan het voorkomen van uitval. De acties in dit plan zijn er dan ook op gericht om beleid dat we willen handhaven een kwaliteitsimpuls te geven of waar nodig nieuwe acties te ondernemen. Het oude beleid loopt augustus 2007 af. 1.4 Regeerakkoord Het nieuwe kabinet wil inzetten op de kwaliteit van het onderwijs en de schooluitval stevig aanpakken. Als gemeente hebben wij vooral een rol in het vookomen van schooluitval. Hiervoor bouwt het kabinet voort op de nota Aanval op de uitval van het vorige kabinet. Die nota stelt een pakket aan maatregelen voor dat voortgaat op de al eerder ingeslagen weg en dat aandacht besteedt aan bekende thema s zoals het mogelijk maken van maatwerktrajecten voor leerlingen, Voor- en vroegschoolse educatie, Brede scholen, slechten van wet- en regelgeving, stageplekken en leerwerkbanen e.d. Bij de keuze voor ons beleid is het uitgangspunt dat inzet van het onderwijs zelf en onze gemeentelijke activiteiten op elkaar aan moeten sluiten en elkaar moeten aanvullen, waarbij we onze eigen accenten leggen. Hierbij hebben we ieder een eigen verantwoordelijkheid. De specifieke uitwerking van het regeerakkoord moet uiteraard nog komen, maar vooralsnog lijken rijksbeleid en ons gemeentelijk beleid elkaar aan te vullen. 1.5 Herschikking van middelen Niet alle acties die we willen uitvoeren kosten extra geld. Als bij uitwerking blijkt dat er in tweede instantie wel middelen nodig zijn voor deze acties, wordt eerst een oplossing binnen de bestaande begroting gezocht. De acties van het programma waar wel geld mee gemoeid is en die het onderwijsbudget aangaan, bekostigen we door herschikking van middelen of van middelen die voor dit doel al zijn opgenomen in de onderwijsbegroting. Bijvoorbeeld in het oude GOA plan was een reserveringpost opgenomen voor de tussentijdse instroom in schakelklassen. Inmiddels heeft het rijk een regeling in het leven geroepen voor de opvang van asielzoekerskinderen, waardoor deze reservering anders besteed kan worden. Binnen de GSB middelen voor VVE en Schakelklassen heeft een herverdeling plaatsgevonden, waardoor we binnen dezelfde begroting de oudercomponent vorm kunnen geven. Een uitgebreide begroting is als bijlage bij dit plan gevoegd. 1.6 Wat we niet meer doen Het rijk heeft grote veranderingen doorgevoerd bij het Gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) en de Onderwijsbegeleiding. Voor het GOA is de planperiode afgelopen, bij de onderwijsbegeleiding heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. Door deze veranderingen hebben we ons beleid opnieuw bepaald, maar ook alle bestaande projecten getoetst. De activiteiten die we uitvoeren in het kader van ons huidige GOA en onderwijsbeleid hebben we getoetst aan twee vragen: - Is de activiteit de verantwoordelijkheid van de gemeente? - Passen de activiteiten binnen de prioriteiten en thema s van ons actieprogramma? Dit heeft ertoe geleid dat we de volgende activiteiten na augustus 2007 niet meer voortzetten. De middelen die hierdoor vrijvallen hebben we herschikt naar de nieuw acties.

35 raadsvoorstel pagina 3 Gemeente Amersfoort Onderwerp Motivatie Kosten op jaarbasis - Schoolontwikkeling Is verantwoordelijkheid van de school Ondersteuning en advisering van directies en teams op gebied vak- en vormingsgebieden, onderwijsleersituatie en het beleid van de organisatie - Deskundigheidsbevordering in het onderwijs Cursussen ter vergroting van vakbekwaamheid van leerkrachten - Specifieke dienstverlening lokaal onderwijs Op achterstand afgestemde specifieke ondersteuning en advisering aan scholen met meer dan 20% gewichtenleerlingen Is verantwoordelijkheid van de school Is verantwoordelijkheid van school Verlengde Schooldag in het Voortgezet Onderwijs Activiteitenaanbod na schooltijd, waaraan jongeren na schooltijd kunnen deelnemen. Uitgevoerd op Boogschutter en Prisma college. De Verlengde schooldag is een activiteit die vooral goed te plaatsen is binnen de ontwikkeling van de ABC-school. Deze ontwikkeling richten wij in Amersfoort op 0-12 jarigen. Hierdoor past deze activiteit niet binnen de gekozen thema s. Daarbij komt dat de uitvoering van de VSD niet altijd naar tevredenheid is verlopen Speel-o-theken in de prioriteitswijken Uitlenen van speelgoed, geven van informatie, bieden van ontmoetingsmogelijkheden De speel-o-theken zijn nu als losstaande activiteit georganiseerd. In principe kan deze soort activiteit ondergebracht worden bij een van de thema s. De uitvoering van de Speel-o-theek is de afgelopen jaren echter zeer moeizaam geweest. De uitleen van materialen verloopt over het algemeen slecht. De ontmoetingsfunctie wordt veel beter vormgegeven met de Buitenkast. Totaal Actieprogramma 2.1 Opbouw actieprogramma Het actieprogramma is uitgewerkt naar thema, hierin onderscheiden we: 2 blikvangers, die een grote bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van uitval: ABC-scholen Voortijdig schoolverlaten 3 prioriteiten die direct bijdragen aan de realisatie van onze blikvangers: Voor- en Vroegschoolse educatie Zorgstructuur Taalbeleid

36 raadsvoorstel pagina 4 Gemeente Amersfoort 5 thema s die de komende 4 jaar een rol spelen in en om het onderwijs en daarom onderdeel uit maken van de onderwijsagenda. Ook deze thema s staan, meer of minder direct, ten dienste aan het voorkomen en bestrijden van uitval: Sociale Veiligheid Kwaliteitszorg Schakelklassen Zwarte-/witte scholen Verplicht overleg Voorkomen en bestrijden van uitval Blikvangers - ABC-scholen - Voortijdig - schoolverlaten Prioriteiten - Voor- en vroegschoolse educatie - Zorgstructuur - Taalbeleid Thema s - Sociale Veiligheid - Kwaliteitszorg - Schakelklassen - Zwart/witte scholen - Verplicht overleg 2.2 Twee blikvangers : ABC-scholen en Voortijdig Schoolverlaten Voor het programma Jeugd op school - Meer kans met een diploma hebben we twee blikvangers vastgesteld. Namelijk: 1. Meer jongeren met een startkwalificatie; - in 2010 heeft maximaal 21 % niet-leerplichtigen het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten. Uitgangspunt is 28% 2004/ % van de voortijdig schoolverlaters in het schooljaar is in dat schooljaar herplaatst. 2. ABC-scholen in heel Amersfoort; elke wijk heeft in 2010 een ABC-school. Met deze twee blikvangers bestrijken we de gehele leeftijdsgroep van 0-23 jaar, de doelgroep van het programma Jeugd op School. De ABC-scholen (0-12 jaar) richten zich op het optimaliseren van de kansen en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn hierdoor beter in staat om een schoolcarrière te doorlopen en een plaats in de maatschappij te verwerven. Daadwerkelijke voortijdige schooluitval van jongeren vindt vooral plaats na het basisonderwijs, in het VMBO- en Middelbaar Beroepsonderwijs. We willen alle zeilen bijzetten om uitval te voorkomen en te bestrijden. Indien nodig door jongeren alternatieven te bieden, zodat leren en werken samengaan. 2.3 Drie prioriteiten: Voor- en Vroegschoolse Educatie, Zorgstructuur en Taalbeleid Belangrijke prioriteiten als de voor- en vroegschoolse educatie, zorgstructuur en taalbeleid zijn in feite onderdeel van de twee blikvangers en dragen bij aan het behalen van de doelen die we ons bij de blikvangers hebben gesteld. Vanwege hun omvang en consequenties voor de uitvoering in samenwerking met het onderwijs worden ze als apart actiepunt uitgewerkt. 2.4 Vijf thema s: Veiligheid, Kwaliteitszorg, Schakelklassen, Zwarte/witte scholen en Verplicht overleg Naast de prioriteiten onderkennen we nog 5 thema s die de komende 4 jaar een rol spelen in de ontwikkelingen in en rondom het onderwijs en waar gemeente en onderwijs elkaar raken in beleid en uitvoering. Deze thema s zijn, meer of minder direct, dienstbaar aan het voorkomen en bestrijden van

37 raadsvoorstel pagina 5 Gemeente Amersfoort uitval. Sociale Veiligheid, kwaliteitszorg, schakelklassen, zwarte / witte scholen en verplicht overleg zijn belangrijke items, maar krijgen geen prioriteit. Dit houdt in dat we het beleid op deze thema s voortzetten en natuurlijk inspelen op ontwikkelingen die zich voordoen, maar hierop nu geen intensieve actie zetten. 3. Uitwerking actieprogramma Inleiding Aan blikvangers en de prioriteiten van dit actieprogramma hechten wij de komende jaren het grootste belang. Op deze onderwerpen richten we onze acties. De blikvangers en prioriteiten werken we uitgebreid uit. We beschrijven per onderwerp de achtergronden, de maatregelen die we al nemen, verbeteringen, daar waar nodig de samenhang met andere beleidsterreinen en de nieuwe acties. Bij de thema s geven we u de stand van zaken 3.1 BLIKVANGERS ABC-scholen (0-12 jaar) Inleiding Bij de uitwerking van de blikvanger ABC-scholen is gewerkt aan een kwaliteitsverbetering voor de uitvoering door meer structuur, een duidelijke taakverdeling en een helder subsidiekader te ontwikkelen. Hiermee hebben we een raamwerk gemaakt waarbinnen de uitbreiding naar heel Amersfoort vorm kan krijgen. We beschrijven hoe we deze zaken hebben uitgewerkt. Daarnaast geven we aan hoe bestaand beleid hierin past. Doel Amersfoort werkt sinds 2001 aan de realisering van ABC-scholen (Amersfoortse Brede Combinatiescholen voor 0-12 jaar). De doelstelling achter de ABC-scholen is het optimaliseren van de kansen van kinderen. Intensieve samenwerking, doorgaande lijnen en afstemming zijn hierin de kern. Het kenmerk van de ABC-school is de inhoudelijke samenwerking tussen scholen en andere instellingen. Zo kunnen we vroegtijdig bijsturen en ontstaat er een netwerk, waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Hierdoor zijn kinderen beter in staat om een schoolcarrière te doorlopen en uiteindelijk een (start)kwalificatie te behalen. Tot nu toe Op dit moment realiseren we ABC-scholen in de vier prioriteitswijken en in Vathorst. Uit deze ervaring blijkt dat het inderdaad samenwerking en afstemming zijn waar het om draait, maar dat samenwerken voor instellingen met een verschillende cultuur en gewoonten zeker niet vanzelfsprekend is en enige tijd vergt. Hoewel dat er in deze wijken nog verbeteringen mogelijk zijn, weten organisaties in deze wijken elkaar beter te vinden, zijn zij beter op de hoogte van elkaars expertise en maken zij daar ook steeds meer gebruik van. ABC in elke wijk Aangezien het college de doelstelling van de ABC-scholen van groot belang acht, hebben we in ons programma opgenomen dat we in elke wijk het concept van de ABC-scholen realiseren. Hierbij bedoelen we dus de inhoudelijke kern van de ABC-school, namelijk het netwerk ofwel de samenwerking tussen instellingen. Aanpassingen aan gebouwen zijn mogelijk, maar zijn niet een vanzelfsprekendheid zoals bij de ontwikkeling van de ABC-scholen in de prioriteitswijken. Lerend van onze ervaringen in de prioriteitswijken en Vathorst blijven de uitgangspunten voor een ABC-school gelijk, maar omschrijven we heldere kaders voor de ontwikkeling van de ABC-scholen in de rest van Amersfoort. Keuze voor verschillende ABC-typen Dé ABC-school bestaat niet. ABC-scholen zijn bijvoorbeeld een instrument om achterstanden te bestrijden, maar ook om de sociale infrastructuur in een wijk te verbeteren of om een dagarrangement te bieden en de sociale cohesie en veiligheid te versterken.

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie