Vermeerzaal PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling"

Transcriptie

1 OVERZICHT De Raad Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer :00 Algemeen armoedebeleid: minimabeleid + evaluatie schuld-hulpverlening evaluatie Stadsring 51 Informatie SP: Motie schade-vergoeding middenstand Hooglanderveen Voorbereiding besluit PvdA: Verkeer binnenstad Peiling Fractievoor-zitters / presidium Intern overleg 19:30 Zendmachtiging Voorbereiding besluit 20:00 20:30 ARRAY(0x23. Structuurvisie Park Randen-broek e.o. (voortzetting De Ronde ) Voorbereiding besluit Vragen raadsleden aan college Informatie... Eventueel aanvullende vragen Verordening Wet Inburgering voortzetting De Ronde :00 1

2 Tijd Raadzaal :30 Raadsdebatten: Onderwerp: 1. Vaststelling Verordening Wet inburgering 2007 Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: drs. M.M. van Hensbergen 2. Actie op uitval; actieprogramma Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: F.G. Imming Besluiten (zonder debat) 3. Vaststelling bestemmingsplan "Groot Weede 2007" Toelichting : Met het vaststellen van het bestemmingsplan wordt beoogd het bereiken van een actueel planologisch kader voor bestaande en gewenste ontwikkelingen in het plangebied. Voorgesteld wordt de ingekomen zienswijze ongegrond te verklaren en in te stemmen met ambtshalve aanpassingen. 4. Vrijstelling ex. art 19.1 WRO uitbreiden woningen/winkel Langestraat 27 / Scherbierstraat 1-3 Toelichting : Bouwplan betreft het vergroten van de winkelruimte en het realiseren van extra bovenwoning. 5. Goedkeuring Jaarstukken Onderwijsgroep Amersfoort Toelichting : De gemeenteraad is bevoegd gebleven voor wat betreft het instemmen met de jaarrekening en het goedkeuren van de begroting van het bestuur van een stichting voor openaar voortgezet onderwijs. 6. Beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit Leusderkwartier Toelichting : Op 19 september 2006 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor het plangebied Leusderkwartier en omgeving. Tegen dit raadsbesluit is een bezwaarschrift ingediend. Voorgesteld wordt het bezwaar ongegrond te verklaren. Benoemingen 7. Benoeming tweede plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Toelichting : Voorgesteld wordt mevr. M.C. Barendregt als tweede plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad te benoemen. Moties 8. VVD: Motie Weekendschool Petje Af 22:30 Einde 2

3 Het Besluit Datum: dinsdag 27 maart 2007 Aanvang: 21:30 Raadsdebatten: Onderwerp: 1. Vaststelling Verordening Wet inburgering 2007 Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: drs. M.M. van Hensbergen 2. Actie op uitval; actieprogramma Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: F.G. Imming Besluiten (zonder debat) 3. Vaststelling bestemmingsplan "Groot Weede 2007" Toelichting : Met het vaststellen van het bestemmingsplan wordt beoogd het bereiken van een actueel planologisch kader voor bestaande en gewenste ontwikkelingen in het plangebied. Voorgesteld wordt de ingekomen zienswijze ongegrond te verklaren en in te stemmen met ambtshalve aanpassingen. 4. Vrijstelling ex. art 19.1 WRO uitbreiden woningen/winkel Langestraat 27 / Scherbierstraat 1-3 Toelichting : Bouwplan betreft het vergroten van de winkelruimte en het realiseren van extra bovenwoning. 5. Goedkeuring Jaarstukken Onderwijsgroep Amersfoort Toelichting : De gemeenteraad is bevoegd gebleven voor wat betreft het instemmen met de jaarrekening en het goedkeuren van de begroting van het bestuur van een stichting voor openaar voortgezet onderwijs. 6. Beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit Leusderkwartier Toelichting : Op 19 september 2006 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor het plangebied Leusderkwartier en omgeving. Tegen dit raadsbesluit is een bezwaarschrift ingediend. Voorgesteld wordt het bezwaar ongegrond te verklaren.

4 Benoemingen 7. Benoeming tweede plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Toelichting : Voorgesteld wordt mevr. M.C. Barendregt als tweede plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad te benoemen. Moties 8. VVD: Motie Weekendschool Petje Af Einde

5 Raadsdebatten:

6 Onderwerp:

7 1. Vaststelling Verordening Wet inburgering 2007 Reg.nr.: Verordening Wet inburgering 2007 (pdf) (pdf)

8 Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: drs. M.M. van Hensbergen

9 2. Actie op uitval; actieprogramma Reg.nr.: (pdf)

10 Portefeuillehouder : G. Eerdmans Woordvoerder 1e ronde: F.G. Imming

11 Besluiten (zonder debat)

12 3. Vaststelling bestemmingsplan "Groot Weede 2007" Reg.nr.: (pdf)

13 Toelichting : Met het vaststellen van het bestemmingsplan wordt beoogd het bereiken van een actueel planologisch kader voor bestaande en gewenste ontwikkelingen in het plangebied. Voorgesteld wordt de ingekomen zienswijze ongegrond te verklaren en in te stemmen met ambtshalve aanpassingen.

14 4. Vrijstelling ex. art 19.1 WRO uitbreiden woningen/winkel Langestraat 27 / Scherbierstraat 1-3 Reg.nr.: (pdf)

15 Toelichting : Bouwplan betreft het vergroten van de winkelruimte en het realiseren van extra bovenwoning.

16 5. Goedkeuring Jaarstukken Onderwijsgroep Amersfoort Reg.nr.: (pdf)

17 Toelichting : De gemeenteraad is bevoegd gebleven voor wat betreft het instemmen met de jaarrekening en het goedkeuren van de begroting van het bestuur van een stichting voor openaar voortgezet onderwijs.

18 6. Beslissing op bezwaar voorbereidingsbesluit Leusderkwartier Reg.nr.: (pdf)

19 Toelichting : Op 19 september 2006 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor het plangebied Leusderkwartier en omgeving. Tegen dit raadsbesluit is een bezwaarschrift ingediend. Voorgesteld wordt het bezwaar ongegrond te verklaren.

20 Benoemingen

21 7. Benoeming tweede plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Reg.nr.: (pdf)

22 Toelichting : Voorgesteld wordt mevr. M.C. Barendregt als tweede plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad te benoemen.

23 Moties

24 8. VVD: Motie Weekendschool Petje Af Motie Weekendschool Petje Af (pdf)

25 Einde

26 Gemeente Amersfoort Verordening De raad van de gemeente Amersfoort; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, sector WSO/MO (nr ); gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering; overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringplichtigen, het aanbieden van een inburgeringvoorziening aan bijzondere groepen inburgeringplichtigen en de rechten en plichten van de inburgeringplichtige voor wie een inburgeringvoorziening is vastgesteld, alsmede dat de raad bij verordening het bedrag dient vast te stellen van de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd; gelet op artikel 147 eerste lid van de Gemeentewet b e s l u i t: vast te stellen de volgende verordening: Verordening Wet Inburgereing 2007 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort; b. De wet: de Wet inburgering; 2. De begripsomschrijvingen in de wet en de daarop berustende regelingen zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt. Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringplichtigen 1. Het college draagt er zorg voor dat de inburgeringplichtigen op een doeltreffende en doelmatige wijze worden geïnformeerd over hun rechten en plichten uit hoofde van de wet en over het aanbod van en de toegang tot inburgeringvoorzieningen. 2. Het college maakt bij de informatieverstrekking aan de inburgeringplichtigen in ieder geval gebruik van de volgende middelen: a. Een spreekuur dat telefonisch en fysiek bereikbaar is b. Schriftelijke informatieverstrekking VERORDENING WET INBURGERING 2007

27 Gemeente Amersfoort c. Informatie via de website. 3. Het college beoordeelt tenminste eens in de 2 jaar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de informatieverstrekking aan de inburgeringplichtigen en rapporteert daarover aan de raad. Hoofdstuk 2. Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringvoorziening Artikel 3 Aanwijzen van de doelgroepen Het college wijst de groepen inburgeringplichtigen aan waaraan hij bij voorrang een inburgeringvoorziening kan aanbieden op basis van de volgende criteria: a. Mensen met een uitkering en een reïntegratievoorziening b. Verzorgende ouders zonder inkomen of uitkering (veelal moeders). Artikel 4 De samenstelling van de inburgeringvoorziening 1. Het college stemt de inburgeringvoorziening, met uitzondering van de inburgeringvoorziening aan geestelijke bedienaren, af op het startniveau en de vaardigheden, de persoonlijke omstandigheden en de maatschappelijke positie van de inburgeringplichtige. 2. Indien de inburgeringplichtige een voorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt aangeboden, draagt het college er zorg voor dat de inburgeringvoorziening en de voorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt afgestemd. 3. Een inburgeringvoorziening omvat een inburgeringcursus, die toeleidt naar een inburgeringexamen, en een inburgeringexamen. Artikel 5 De inning van de eigen bijdrage 1. De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de wet ( 270,-, verplicht te betalen door iedere inburgeringplichtige) wordt in ten hoogste 18 termijnen betaald. 2. Het college legt in de beschikking tot toekenning van een inburgeringvoorziening de termijnen van betaling vast. Indien het college de eigen bijdrage verrekent met de algemene bijstand, wordt dat in de beschikking vastgelegd. Artikel 6 Opleggen van verplichtingen Het college kan een inburgeringplichtige bij beschikking een of meer van de volgende verplichtingen opleggen: a. Het deelnemen aan de aangeboden inburgeringcursus; b. Het deelnemen aan gesprekken met de trajectbegeleider; c. Het deelnemen aan voortgangsgesprekken; d. Voor de eerste maal deelnemen aan het inburgeringexamen op een tijdstip dat door het college wordt bepaald; e. Het melden indien door ziekte dan wel door andere relevante omstandigheden niet aan de verplichtingen in de beschikking kan worden voldaan. Hoofdstuk 3. Het aanbod van een inburgeringvoorziening VERORDENING WET INBURGERING 2007

28 Gemeente Amersfoort Artikel 7 De procedure van het doen van een aanbod 1. Het college doet het aanbod, bedoeld in artikel 19, eerste of tweede lid, van de wet schriftelijk. Het aanbod wordt gezonden naar het adres waar de inburgeringplichtige in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven. 2. In het aanbod wordt een omschrijving gegeven van de inburgeringvoorziening die wordt aangeboden en worden de rechten en verplichtingen vermeld die aan de inburgeringvoorziening worden verbonden. 3. De inburgeringplichtige aan wie een aanbod wordt gedaan, deelt binnen 4 weken het college schriftelijk mee of hij het aanbod al dan niet aanvaardt. 4. Wanneer de inburgeringplichtige het aanbod aanvaardt, neemt het college, binnen 4 weken na ontvangst van deze mededeling het besluit tot toekenning van de inburgeringvoorziening, overeenkomstig het gedane aanbod. Artikel 8 De inhoud van de beschikking Het besluit tot toekenning van een inburgeringvoorziening bevat in ieder geval: a. Een beschrijving van de inburgeringvoorziening; b. Een opgave van de rechten en verplichtingen van de inburgeringplichtige; c. De datum waarop het inburgeringexamen moet zijn behaald; d. De termijnen en wijze van betaling; en e. Ingeval van een oudkomer: de datum waarop de termijn van handhaving van de inburgeringplicht, bedoeld in artikel 26 van de wet, aanvangt. Hoofdstuk 4. De bestuurlijke boete Artikel 9 De hoogte van de bestuurlijke boete voor het niet-deelnemen aan een inburgeringonderzoek De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste 100,- indien de inburgeringplichtige of de persoon ten aanzien van wie het college op redelijke gronden kan vermoeden dat deze inburgeringplichtige is en geen of onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek, bedoeld in artikel 25, vierde lid, van de wet. Hoofdstuk 5. Slotbepalingen Artikel 10 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met ingang van de publicatiedatum. Artikel 11 Citeertitel De verordening wordt aangehaald als: Verordening Wet Inburgering Gemeente Amersfoort Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2007 de griffier, de voorzitter, PUBLICATIEDATUM: VERORDENING WET INBURGERING 2007

29 Bijlage verordening Gemeente Amersfoort 1 van totaal 4

30 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 13 maart 2007 Portefeuillehouder : Wethouder G. Eerdmans Agendapunt : HB-1 TITEL Verordening Wet Inburgering 2007 BESLISPUNTEN Het vaststellen van de Verordening Wet Inburgering 2007 waarin we regelen: De informatieverstrekking aan inburgeringplichtigen Het aanwijzen van de doelgroepen naast de verplichte doelgroepen t.w.: a. Mensen met een uitkering en een reïntegratievoorziening b. Verzorgende ouders zonder inkomen of uitkering (veelal moeders). De samenstelling van de inburgeringvoorziening De inning van de wettelijk verplichte eigen bijdrage Het opleggen van verplichtingen De procedure van het doen van een aanbod en de inhoud van de bijbehorende beschikking De hoogte van de bestuurlijke boete voor het niet-deelnemen aan een inburgeringonderzoek. AANLEIDING De Wet Inburgering (WI) en de bijbehorende Regeling 2007 vereist dat de gemeente bij verordening haar taken in het licht van de WI regelt. Het betreft de functies informatie en advies, handhaven en sanctioneren, faciliteren. De aangeboden verordening is geheel gebaseerd op de modelverordening voor de WI, aangepast aan de Amersfoortse situatie. BEOOGD EFFECT Uitvoering geven aan de wettelijke taken. ARGUMENTEN 1. De Wet Inburgering en de Regeling 2007 zijn ingegaan per 1 januari Vanwege het late tijdstip van besluitvorming door de Eerste Kamer (28 november 2006) hebben gemeenten tot 1 april de tijd gekregen om de Wet Inburgering en de Regeling in uitvoering te nemen. KANTTEKENINGEN 1. De verordening is een verordening voor 1 jaar. Na het vaststellen van het inburgeringbeleid voor de komende jaren wordt de daarbij behorende verordening opgesteld en aan de raad ter besluitvorming aangeboden. FINANCIËN De uitvoering van de WI en de Regeling bekostigen we in 2007 vanuit rijksmiddelen en de beschikbare reserve. Inlichtingen bij: A.S.A. Klaarenbeek, WSO/MO, (033)

31 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort VERVOLG Het college legt de uitvoering van de in de verordening genoemde taken neer bij de NVA, Centrum voor duurzame inburgering en regelt de uitvoering via prestatieafspraken. In de loop van 2007 ontwikkelen we beleid rondom inburgering voor de jaren incl. de daarbij behorende verordening. BETROKKEN PARTIJEN De NVA, Centrum voor duurzame inburgering. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester, Drs. P.J. Buijtels A. van Vliet-Kuiper Bijlagen - ontwerp-raadsbesluit - Verordening Wet Inburgering 2007 (nr )

32 raadsbesluit pagina Gemeente Amersfoort RAADSBESLUIT Reg.nr De raad van de gemeente Amersfoort; op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart 2007, sector WSO/MO (nr ); b e s l u i t: de Verordening Wet Inburgering 2007 vast te stellen waarin is geregeld: de informatieverstrekking aan inburgeringplichtigen het aanwijzen van de doelgroepen naast de verplichte doelgroepen t.w.: a. mensen met een uitkering en een reïntegratievoorziening b. verzorgende ouders zonder inkomen of uitkering (veelal moeders). de samenstelling van de inburgeringvoorziening de inning van de wettelijk verplichte eigen bijdrage het opleggen van verplichtingen de procedure van het doen van een aanbod en de inhoud van de bijbehorende beschikking de hoogte van de bestuurlijke boete voor het niet-deelnemen aan een inburgeringonderzoek. Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2007 de griffier de voorzitter

33 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 27 februari 2007 Portefeuillehouder : Wethouder G. Eerdmans Agendapunt : HB-2 TITEL Actie op de uitval; actieprogramma BESLISPUNTEN 1. In te stemmen met het actiekader van Actie op de uitval 2. In te stemmen met het actieprogramma van Actie op de uitval. AANLEIDING Het programma Jeugd op school (0-23 jaar) is onderdeel van Operatie Amersfoort Jong. Door veranderend rijksbeleid en ontwikkelingen in het werkveld is aanpassing van inhoudelijk onderwijsbeleid noodzakelijk. Deze aanpassingen hebben we vormgegeven in het Actieprogramma Actie op de uitval. Dit Actieprogramma bepaalt het inhoudelijke onderwijsbeleid voor de komende 4 jaar. In december zijn alle thema s van het actieprogramma en hun prioriteit al bij de raad gepeild. Inmiddels zijn de thema s verder uitgewerkt in blikvangers, prioriteiten en thema s en zijn er actiepunten benoemd. We vragen de raad in te stemmen met het actieprogramma. BEOOGD EFFECT Inhoudelijke onderwijsbeleid voor de periode , waardoor we uitval van jeugdigen van 0-23 jaar voorkomen en bestrijden.. ARGUMENTEN 1. Actiekader 1.1. Operatie Amersfoort Jong jeugd op School In 2006 hebben we Operatie Amersfoort Jong (tot 23 jaar) beschreven. Deze actualisering van het jeugdbeleid is vastgesteld door de Raad. Operatie Amersfoort Jong bestaat uit een jeugdagenda die het dagritme van kinderen en jongeren bestrijkt en is ingedeeld naar 5 leefgebieden van de jeugd: op school, thuis, op straat, op een club en aan het werk. Op elk van deze leefgebieden ontwikkelt en ontplooit het kind zich, heeft het soms extra ondersteuning nodig, moeten we voorkomen dat het uitvalt en heeft het behoefte aan een stimulerende uitdaging. Wij hebben de ambitie om achterstanden te voorkomen en te bestrijden en bij te dragen aan de talentontwikkeling van jeugdigen vanuit een sociaal-economisch perspectief. Op alle vijf genoemde leefgebieden moeten we ons afvragen of kinderen/jongeren de gewenste ondersteuning en begeleiding krijgen. Dit actieplan geeft antwoord op deze vraag voor het programma Jeugd op School. 1.2 Verdeling van verantwoordelijkheid Onze inspanningen zijn erop gericht om kinderen en jongeren te laten doorleren totdat zij een startkwalificatie (diploma op niveau 2 MBO, HAVO of VWO) voor de arbeidsmarkt hebben behaald. Scholen verzorgen zelf hun onderwijsprogramma en zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van onderwijsachterstanden. Zij ontvangen hiervoor ook zelf de middelen rechtstreeks van het rijk. Wij hebben uitsluitend een rol waar het onderwijs en de wereld daarbuiten elkaar raken. De gemeente voelt de verantwoordelijkheid om maatschappelijke achterstand van jongeren te voorkomen en te bestrijden. Wij ondersteunen het onderwijs bij het zoeken naar samenhang met de andere 4 programma s om elkaar wederzijds te kunnen versterken. Dit doen we door het leggen van verbindingen met bijvoorbeeld Inlichtingen bij: I. Lourenz, WSO/MO, (033)

34 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort opvoedingsondersteuning, vrijetijdsbesteding en jeugdzorg. We investeren alleen nog om bijzondere redenen in het onderwijs zelf, bijvoorbeeld als daardoor onze gemeentelijke doelstellingen anders niet meer haalbaar zijn. Met de doelstelling dat alle jongeren een startkwalificatie behalen leggen we de lat te hoog. We beseffen dat een startkwalificatie niet voor alle kinderen haalbaar zal zijn. We richten ons dan op wat de jongere wel kan en verplichten onszelf om uit kinderen te halen wat er aan mogelijkheden in zit. Zo zijn zij in staat een goede plek te verwerven in de maatschappij, kunnen ze daarin succesvol zijn en kunnen ze goed voor zichzelf zorgen. Hierbij is bekend dat de huidige maatschappij hoge eisen stelt. De kern van onze activiteiten is het voorkomen en bestrijden van uitval. 1.3 Kwaliteitsverbetering en nieuwe acties Uiteraard hebben we de afgelopen jaren niet stil gezeten en hebben we continu gewerkt aan het voorkomen van uitval. De acties in dit plan zijn er dan ook op gericht om beleid dat we willen handhaven een kwaliteitsimpuls te geven of waar nodig nieuwe acties te ondernemen. Het oude beleid loopt augustus 2007 af. 1.4 Regeerakkoord Het nieuwe kabinet wil inzetten op de kwaliteit van het onderwijs en de schooluitval stevig aanpakken. Als gemeente hebben wij vooral een rol in het vookomen van schooluitval. Hiervoor bouwt het kabinet voort op de nota Aanval op de uitval van het vorige kabinet. Die nota stelt een pakket aan maatregelen voor dat voortgaat op de al eerder ingeslagen weg en dat aandacht besteedt aan bekende thema s zoals het mogelijk maken van maatwerktrajecten voor leerlingen, Voor- en vroegschoolse educatie, Brede scholen, slechten van wet- en regelgeving, stageplekken en leerwerkbanen e.d. Bij de keuze voor ons beleid is het uitgangspunt dat inzet van het onderwijs zelf en onze gemeentelijke activiteiten op elkaar aan moeten sluiten en elkaar moeten aanvullen, waarbij we onze eigen accenten leggen. Hierbij hebben we ieder een eigen verantwoordelijkheid. De specifieke uitwerking van het regeerakkoord moet uiteraard nog komen, maar vooralsnog lijken rijksbeleid en ons gemeentelijk beleid elkaar aan te vullen. 1.5 Herschikking van middelen Niet alle acties die we willen uitvoeren kosten extra geld. Als bij uitwerking blijkt dat er in tweede instantie wel middelen nodig zijn voor deze acties, wordt eerst een oplossing binnen de bestaande begroting gezocht. De acties van het programma waar wel geld mee gemoeid is en die het onderwijsbudget aangaan, bekostigen we door herschikking van middelen of van middelen die voor dit doel al zijn opgenomen in de onderwijsbegroting. Bijvoorbeeld in het oude GOA plan was een reserveringpost opgenomen voor de tussentijdse instroom in schakelklassen. Inmiddels heeft het rijk een regeling in het leven geroepen voor de opvang van asielzoekerskinderen, waardoor deze reservering anders besteed kan worden. Binnen de GSB middelen voor VVE en Schakelklassen heeft een herverdeling plaatsgevonden, waardoor we binnen dezelfde begroting de oudercomponent vorm kunnen geven. Een uitgebreide begroting is als bijlage bij dit plan gevoegd. 1.6 Wat we niet meer doen Het rijk heeft grote veranderingen doorgevoerd bij het Gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) en de Onderwijsbegeleiding. Voor het GOA is de planperiode afgelopen, bij de onderwijsbegeleiding heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. Door deze veranderingen hebben we ons beleid opnieuw bepaald, maar ook alle bestaande projecten getoetst. De activiteiten die we uitvoeren in het kader van ons huidige GOA en onderwijsbeleid hebben we getoetst aan twee vragen: - Is de activiteit de verantwoordelijkheid van de gemeente? - Passen de activiteiten binnen de prioriteiten en thema s van ons actieprogramma? Dit heeft ertoe geleid dat we de volgende activiteiten na augustus 2007 niet meer voortzetten. De middelen die hierdoor vrijvallen hebben we herschikt naar de nieuw acties.

35 raadsvoorstel pagina 3 Gemeente Amersfoort Onderwerp Motivatie Kosten op jaarbasis - Schoolontwikkeling Is verantwoordelijkheid van de school Ondersteuning en advisering van directies en teams op gebied vak- en vormingsgebieden, onderwijsleersituatie en het beleid van de organisatie - Deskundigheidsbevordering in het onderwijs Cursussen ter vergroting van vakbekwaamheid van leerkrachten - Specifieke dienstverlening lokaal onderwijs Op achterstand afgestemde specifieke ondersteuning en advisering aan scholen met meer dan 20% gewichtenleerlingen Is verantwoordelijkheid van de school Is verantwoordelijkheid van school Verlengde Schooldag in het Voortgezet Onderwijs Activiteitenaanbod na schooltijd, waaraan jongeren na schooltijd kunnen deelnemen. Uitgevoerd op Boogschutter en Prisma college. De Verlengde schooldag is een activiteit die vooral goed te plaatsen is binnen de ontwikkeling van de ABC-school. Deze ontwikkeling richten wij in Amersfoort op 0-12 jarigen. Hierdoor past deze activiteit niet binnen de gekozen thema s. Daarbij komt dat de uitvoering van de VSD niet altijd naar tevredenheid is verlopen Speel-o-theken in de prioriteitswijken Uitlenen van speelgoed, geven van informatie, bieden van ontmoetingsmogelijkheden De speel-o-theken zijn nu als losstaande activiteit georganiseerd. In principe kan deze soort activiteit ondergebracht worden bij een van de thema s. De uitvoering van de Speel-o-theek is de afgelopen jaren echter zeer moeizaam geweest. De uitleen van materialen verloopt over het algemeen slecht. De ontmoetingsfunctie wordt veel beter vormgegeven met de Buitenkast. Totaal Actieprogramma 2.1 Opbouw actieprogramma Het actieprogramma is uitgewerkt naar thema, hierin onderscheiden we: 2 blikvangers, die een grote bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van uitval: ABC-scholen Voortijdig schoolverlaten 3 prioriteiten die direct bijdragen aan de realisatie van onze blikvangers: Voor- en Vroegschoolse educatie Zorgstructuur Taalbeleid

36 raadsvoorstel pagina 4 Gemeente Amersfoort 5 thema s die de komende 4 jaar een rol spelen in en om het onderwijs en daarom onderdeel uit maken van de onderwijsagenda. Ook deze thema s staan, meer of minder direct, ten dienste aan het voorkomen en bestrijden van uitval: Sociale Veiligheid Kwaliteitszorg Schakelklassen Zwarte-/witte scholen Verplicht overleg Voorkomen en bestrijden van uitval Blikvangers - ABC-scholen - Voortijdig - schoolverlaten Prioriteiten - Voor- en vroegschoolse educatie - Zorgstructuur - Taalbeleid Thema s - Sociale Veiligheid - Kwaliteitszorg - Schakelklassen - Zwart/witte scholen - Verplicht overleg 2.2 Twee blikvangers : ABC-scholen en Voortijdig Schoolverlaten Voor het programma Jeugd op school - Meer kans met een diploma hebben we twee blikvangers vastgesteld. Namelijk: 1. Meer jongeren met een startkwalificatie; - in 2010 heeft maximaal 21 % niet-leerplichtigen het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten. Uitgangspunt is 28% 2004/ % van de voortijdig schoolverlaters in het schooljaar is in dat schooljaar herplaatst. 2. ABC-scholen in heel Amersfoort; elke wijk heeft in 2010 een ABC-school. Met deze twee blikvangers bestrijken we de gehele leeftijdsgroep van 0-23 jaar, de doelgroep van het programma Jeugd op School. De ABC-scholen (0-12 jaar) richten zich op het optimaliseren van de kansen en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn hierdoor beter in staat om een schoolcarrière te doorlopen en een plaats in de maatschappij te verwerven. Daadwerkelijke voortijdige schooluitval van jongeren vindt vooral plaats na het basisonderwijs, in het VMBO- en Middelbaar Beroepsonderwijs. We willen alle zeilen bijzetten om uitval te voorkomen en te bestrijden. Indien nodig door jongeren alternatieven te bieden, zodat leren en werken samengaan. 2.3 Drie prioriteiten: Voor- en Vroegschoolse Educatie, Zorgstructuur en Taalbeleid Belangrijke prioriteiten als de voor- en vroegschoolse educatie, zorgstructuur en taalbeleid zijn in feite onderdeel van de twee blikvangers en dragen bij aan het behalen van de doelen die we ons bij de blikvangers hebben gesteld. Vanwege hun omvang en consequenties voor de uitvoering in samenwerking met het onderwijs worden ze als apart actiepunt uitgewerkt. 2.4 Vijf thema s: Veiligheid, Kwaliteitszorg, Schakelklassen, Zwarte/witte scholen en Verplicht overleg Naast de prioriteiten onderkennen we nog 5 thema s die de komende 4 jaar een rol spelen in de ontwikkelingen in en rondom het onderwijs en waar gemeente en onderwijs elkaar raken in beleid en uitvoering. Deze thema s zijn, meer of minder direct, dienstbaar aan het voorkomen en bestrijden van

37 raadsvoorstel pagina 5 Gemeente Amersfoort uitval. Sociale Veiligheid, kwaliteitszorg, schakelklassen, zwarte / witte scholen en verplicht overleg zijn belangrijke items, maar krijgen geen prioriteit. Dit houdt in dat we het beleid op deze thema s voortzetten en natuurlijk inspelen op ontwikkelingen die zich voordoen, maar hierop nu geen intensieve actie zetten. 3. Uitwerking actieprogramma Inleiding Aan blikvangers en de prioriteiten van dit actieprogramma hechten wij de komende jaren het grootste belang. Op deze onderwerpen richten we onze acties. De blikvangers en prioriteiten werken we uitgebreid uit. We beschrijven per onderwerp de achtergronden, de maatregelen die we al nemen, verbeteringen, daar waar nodig de samenhang met andere beleidsterreinen en de nieuwe acties. Bij de thema s geven we u de stand van zaken 3.1 BLIKVANGERS ABC-scholen (0-12 jaar) Inleiding Bij de uitwerking van de blikvanger ABC-scholen is gewerkt aan een kwaliteitsverbetering voor de uitvoering door meer structuur, een duidelijke taakverdeling en een helder subsidiekader te ontwikkelen. Hiermee hebben we een raamwerk gemaakt waarbinnen de uitbreiding naar heel Amersfoort vorm kan krijgen. We beschrijven hoe we deze zaken hebben uitgewerkt. Daarnaast geven we aan hoe bestaand beleid hierin past. Doel Amersfoort werkt sinds 2001 aan de realisering van ABC-scholen (Amersfoortse Brede Combinatiescholen voor 0-12 jaar). De doelstelling achter de ABC-scholen is het optimaliseren van de kansen van kinderen. Intensieve samenwerking, doorgaande lijnen en afstemming zijn hierin de kern. Het kenmerk van de ABC-school is de inhoudelijke samenwerking tussen scholen en andere instellingen. Zo kunnen we vroegtijdig bijsturen en ontstaat er een netwerk, waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Hierdoor zijn kinderen beter in staat om een schoolcarrière te doorlopen en uiteindelijk een (start)kwalificatie te behalen. Tot nu toe Op dit moment realiseren we ABC-scholen in de vier prioriteitswijken en in Vathorst. Uit deze ervaring blijkt dat het inderdaad samenwerking en afstemming zijn waar het om draait, maar dat samenwerken voor instellingen met een verschillende cultuur en gewoonten zeker niet vanzelfsprekend is en enige tijd vergt. Hoewel dat er in deze wijken nog verbeteringen mogelijk zijn, weten organisaties in deze wijken elkaar beter te vinden, zijn zij beter op de hoogte van elkaars expertise en maken zij daar ook steeds meer gebruik van. ABC in elke wijk Aangezien het college de doelstelling van de ABC-scholen van groot belang acht, hebben we in ons programma opgenomen dat we in elke wijk het concept van de ABC-scholen realiseren. Hierbij bedoelen we dus de inhoudelijke kern van de ABC-school, namelijk het netwerk ofwel de samenwerking tussen instellingen. Aanpassingen aan gebouwen zijn mogelijk, maar zijn niet een vanzelfsprekendheid zoals bij de ontwikkeling van de ABC-scholen in de prioriteitswijken. Lerend van onze ervaringen in de prioriteitswijken en Vathorst blijven de uitgangspunten voor een ABC-school gelijk, maar omschrijven we heldere kaders voor de ontwikkeling van de ABC-scholen in de rest van Amersfoort. Keuze voor verschillende ABC-typen Dé ABC-school bestaat niet. ABC-scholen zijn bijvoorbeeld een instrument om achterstanden te bestrijden, maar ook om de sociale infrastructuur in een wijk te verbeteren of om een dagarrangement te bieden en de sociale cohesie en veiligheid te versterken.

een digitaal informatiepunt.

een digitaal informatiepunt. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Heusden gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2007; nr. B200700723 inzake Wet inburgering gelet op de artikelen 8, 19, vijfde

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0610700 Ag nr. : 11 Datum :21-12-06 Onderwerp Wet inburgering Voorstel 1 Vaststellen Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel Inleiding Naar verwachting wordt op 1 januari 2007

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2007, nr. 07.09.11.; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid en 35 van de Wet inburgering;

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 6 maart 2007, nr. overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Verordening Wet inburgering gemeente Zaltbommel 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de wijze van informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 2007/15,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 2007/15, Raadsbesluit Steenwijk, 6 maart 2007 Nummer: 2007/15 Onderwerp: Vaststellen van de Verordening inburgering Steenwijkerland De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012

nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 4 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Nadere regels

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

Verordening inburgering Drechtsteden

Verordening inburgering Drechtsteden Verordening inburgering Drechtsteden De Drechtraad; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering; gelezen het voorstel van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving.

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving. *ZE965111FEE* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-23643/DV.13-240, afdeling Samenleving. Sellingen, 12 september 2013 Onderwerp: Verordening Inburgering

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012)

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d ; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 488542 116 onderwerp Verordening Wet Inburgering Gouda 2007 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31-01-2007;

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING

VERORDENING WET INBURGERING Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2010; Overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013

Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013 Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013 De raad van de gemeente Wierden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de artikelen 147 en 149 van

Nadere informatie

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007.

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007. Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007 Beknopt voorstel In het nieuwe inburgeringsstelsel worden zowel nieuw- al oudkomers

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014; De raad van de gemeente Weesp; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde en zesde lid, 23, derde lid, 24e, 24f en 35 van de

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 W 6 gemeente- Heemskerk Verordening Wet inburgering gemeente Heemskerk 2042 1 januari 2012 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 6 +6 V E R O R D E N I N G W E

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking VERORDENING WET INBURGERING ZOETERWOUDE 2013 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging

Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging Verordening Wet inburgering 2007 Gemeente Asten 1 e wijziging 01-07-2007 De raad van de gemeente Asten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten d.d. 10 april 2007, inzake

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 17524 16 februari 2016 VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van Wé' - îheemskerk gemeente Verordening Wet inburgering gemeente Heemskerk 203 1 januari 2013 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van Nè V E R O R D E N I N G W E T

Nadere informatie

Verordening Wet Inburgering gemeente Drechterland 2007

Verordening Wet Inburgering gemeente Drechterland 2007 CVDR Officiële uitgave van Drechterland. Nr. CVDR37219_1 4 oktober 2016 Verordening Wet Inburgering gemeente Drechterland 2007 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, per 1 november 2007

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over: - de informatieverstrekking

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Citeertitel Verordening Wet inburgering gemeente Zundert Wettelijke grondslag Wet inburgering, artikel 8 Vastgesteld door Raad Datum vaststelling 21 juni

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake de invoering van de Wet inburgering

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake de invoering van de Wet inburgering Bijlage bij 2007-018 (gewijzigd) Inburgeringsverordening (gewijzigd) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007

Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007 Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Oosterhout Officiële naam regeling Verordening Wet inburgering Oosterhout 2007

Nadere informatie

VERORDENING inburgering Lelystad 2007

VERORDENING inburgering Lelystad 2007 VERORDENING inburgering Lelystad 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING inburgering Lelystad 2007 Citeertitel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr. inzake gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering in het kader van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel

Nadere informatie

Gezien het advies van de commissie Samenleving; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 april 2009;

Gezien het advies van de commissie Samenleving; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 april 2009; Raadsbesluit nummer : Rb/2009/39 Onderwerp : Verordening Wet inburgering De Raad van de gemeente Hulst, Gezien het advies van de commissie Samenleving; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering; Wet inburgering De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering; gelet op de artikelen 8, 19,

Nadere informatie

Verordening inburgering gemeente Rijssen-Holten

Verordening inburgering gemeente Rijssen-Holten CVDR Officiële uitgave van Rijssen-Holten. Nr. CVDR123330_1 9 augustus 2016 Verordening inburgering gemeente Rijssen-Holten De raad van de gemeente Rijssen-Holten; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad 00007777 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 787194 onderwerp Verordening inburgering Gouda 2013 30 november 2012 De raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering

Verordening Wet inburgering Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Midden-Delfland gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, nr., gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid,

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen Het tweede lid geeft aan dat de omschrijvingen van de begrippen die worden gebruikt in respectievelijk de Wet inburgering, het Besluit inburgering

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2007,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2007, CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR61884_1 19 april 2017 Verordening inburgering Scherpenzeel 2007 De raad van de gemeente Scherpenzeel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering Valkenburg aan de Geul

Verordening Wet inburgering Valkenburg aan de Geul Verordening Wet inburgering Valkenburg aan de Geul De raad van Valkenburg aan de Geul; gelezen het voorstel van het college dd. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet

Nadere informatie

Verordening Wet Inburgering. Gemeente Veendam

Verordening Wet Inburgering. Gemeente Veendam Verordening Wet Inburgering Gemeente Veendam Doel: Het doel van deze verordening is om regels te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, het aanbieden van een

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Hoogeveen

Verordening Wet inburgering gemeente Hoogeveen Verordening Wet inburgering gemeente Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening

Hoofdstuk 2 Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening Onderwerp: Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2007 Ons kenmerk: 07RB000021 Nr. 7b De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Verordening op de inburgering gemeente Overbetuwe 2009 Ons kenmerk: 09rb000250 Nr. 13F De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 3 november

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking No.: 6 Onderwerp: Verordening Wet Inburgering --------------------------------------- De raad der gemeente Hattem; gelezen het voorstel van het college d.d. 9 februari 2007, no. 6; gelet op artikel 8 van

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordening wet inburgering

Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordening wet inburgering Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordening wet inburgering Datum voorstel : 11 mei 2010 Raadsvergadering d.d. : 6 juli 2010 Volgnummer : 2010R0033, agendanummer 10 Taakveld : Welzijn Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 mei 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 mei 2013; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2013 Nummer: 4 Uitgifte: 1 augustus 2013 Tekstplaatsing van het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 juli 2013, nr. I13.015557, tot

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Verordening WI Noordwijk 2008 Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel

Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel De raad van de gemeente < >; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering

Verordening Wet inburgering Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Voerendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering;

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg

Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. In de wet zoals die gold tot 31 december 2012 was aan gemeenten een aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening of taal kennisvoorziening

Hoofdstuk 2. Doelgroepen en samenstelling van de inburgeringsvoorziening of taal kennisvoorziening No.: 8b/11. De raad van de gemeente Menterwolde; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet; gelet

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Wet Inburgering 2010 gemeente Woerden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Wet Inburgering 2010 gemeente Woerden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking RAADSBESLUIT Onderwerp: nieuwe verordening W et Inburgering De raad van de gemeente W oerden; gelezen het voorstel d.d. 21 september 2010 van: - burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :29-03-07 Onderwerp Lokaal Educatieve Agenda 2007-2010 Voorstel Voorstel tot het vaststellen van de kaders voor de Lokaal Educatieve Agenda 2007-2010 Inleiding In 2006 hebben drie conferenties

Nadere informatie

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;

a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk; VERORDENING WET INBURGERING GEMEENTE KATWIJK 2013 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 15 mei 2007 Raadsvergadering : 5 juli 2007 Agendapunt : 07-VII-17 Bijlage(n) : Kenmerk : BWO/dKr Commissie : Samenleving en Bestuur Portefeuille : wethouder

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet,

: Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 20 oktober 2014 Besluit nummer Onderwerp IOAW en IOAZ : RB14.0119 : Voorstel tot vaststelling van de Handhavingsverordening Participatiewet, De raad van de gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM versterking leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2007.35080 Datum 19-11-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Oplegnotitie (Verordening Wet Inburgering ) Gemeenteblad nr. 2011/78

Oplegnotitie (Verordening Wet Inburgering ) Gemeenteblad nr. 2011/78 Maximaal 1 A4 Oplegnotitie (Verordening Wet Inburgering 01-01-2012) Gemeenteblad nr. 2011/78 Rol van de raad - De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om kaders te stellen: de raad geeft de grenzen

Nadere informatie

Openbaar advies B en W sector welzijn afdeling welzijnszaken

Openbaar advies B en W sector welzijn afdeling welzijnszaken Openbaar advies B en W sector welzijn afdeling welzijnszaken registratienummer 2004-1746 opsteller advies I.K. Albers en D.J. Lub telefoonnummer 010-5931970 paraaf chef/sectorhoofd paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Buren bladzijde 1 van 15

Verordening Wet inburgering gemeente Buren bladzijde 1 van 15 De raad van de gemeente Buren, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Buren; nr. B 2006-15788 inzake Verordening Wet inburgering gemeente Buren. Gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. );

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); 2012, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake enige wijzigingen die in de Wet inburgering zijn doorgevoerd

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake enige wijzigingen die in de Wet inburgering zijn doorgevoerd Verordening Wet inburgering 2009 De raad van de gemeente Harderwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake enige wijzigingen die in de Wet inburgering zijn doorgevoerd

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 82635 29 december 2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen;

Nadere informatie

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden.

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. De Wet inburgering (Wi) treedt op 1 januari 2007 in werking en komt in de plaats van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, De raad der gemeente Aa en Hunze; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, d.d. 28-10-2014 nummer.; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en op artikel

Nadere informatie

Voorbeeldverordening Wet inburgering

Voorbeeldverordening Wet inburgering Voorbeeldverordening Wet inburgering De raad van de gemeente < >; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde en zesde lid, 23, derde lid,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; nr., inzake de gewijzigde Verordening Wet Inburgering

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; nr., inzake de gewijzigde Verordening Wet Inburgering Verordening Wet inburgering De Raad van de gemeente Noordenveld gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; nr., inzake de gewijzigde Verordening Wet Inburgering gelet op

Nadere informatie

Voorgesteld besluit de Verordening Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Wijk bij Duurstede 2012 wordt vastgesteld.

Voorgesteld besluit de Verordening Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Wijk bij Duurstede 2012 wordt vastgesteld. Raadsvergadering, 19 juni 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Vaststelling Verordening Peuterspeelzalen. Nr.: 505 Agendapunt: 9 Datum: 29 mei 2012 Onderdeel raadsprogramma: Samenleven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer

Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer Versie geldig van 1 april 2007 tot 23 juli 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

Artikelgewijze toelichting

Artikelgewijze toelichting Artikelgewijze toelichting NB: In de Wet inburgering is het begrip inburgeringvoorziening uitgebreid met taalkennisvoorziening. In de hieronder staande toelichting worden beide begrippen waar mogelijk

Nadere informatie

VERORDENING HANDHAVING WWB, Bbz, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN

VERORDENING HANDHAVING WWB, Bbz, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN VERORDENING HANDHAVING WWB, Bbz, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN De raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8a van de

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1144, d.d. 13 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging Verordening Wet inburgering BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. in te stemmen met bijgaande concept verordening

Nadere informatie

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014. 9 december 2013

Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014. 9 december 2013 Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014 9 december 2013 Vooraf Formele bekrachtiging evaluatie doelstellingen 2013 en vaststellen doelstelling 2014 In tegenstelling

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden. Dienst : SOZA SOZA SWMG

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden. Dienst : SOZA SOZA SWMG Aanbiedingsformulier Onderwerp Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning B&W Nr: 04.1274/09-11- 2004 Agenda Ontwerper Parafanten Directeuren

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordening Wet Inburgering

Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordening Wet Inburgering Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordening Wet Inburgering Datum voorstel : 23 juli 2007 Raadsvergadering d.d. : 2 oktober 2007 Volgnummer : 2007R0045, agendanummer 7 Taakveld : Welzijn Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit

Maastricht Heuvelland. JMW Jegers. Telefoonnummer: Raadsbesluit Raadsvergadering 5 september 2017 Volgnummer 26-2017 Onderwerp Programmanummer Vaststellen Jaarverslag Leerplicht-RMC/voortijdig schoolverlaten 2015-2016 Maastricht Heuvelland 9 Onderwijs Registratienummer

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

: Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013

: Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Den Helder Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. 17 december 2012 Besluit nummer : RB 12.0222 Onderwerp : Voorstel tot het vaststellen van de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 De raad

Nadere informatie