gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d."

Transcriptie

1 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM versterking leerplicht 1- Notagegevens Notanummer Datum Portefeuillehouder Weth. Adema 2- Bestuursorgaan b B & W b Raad OR College van B & W - Burgemeester - Weth. Adema - Weth. Doornebos - Weth. Fleskes - Weth. Hiemstra - Weth. Berkelder Besluitenlijst d.d. d.d. b Agenda Akkoordstukken Vertrouwelijk Routing Programmamanager Jeugd... unitcontrol RS Clustermanager SI clustermanager WIZL wethouder Adema Bijlagen d.d. par. b adj.secr. b gem.secr. BIS nmlkji openbaar nmlkj besloten nmlkj Vertrouwelijk (paraaf adjunct-secretaris) - advies versterking leerplichtfunctie gemeente Deventer - convenant Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek (SOS), projectplan SOS e.a. B & W d.d.: Besloten wordt: 1 de inhoud van het advies versterking leerplicht voor kennisgeving aan te nemen; 2 de daarin voorgestelde maatregelen ter versterking van de leerplicht te onderschrijven zijnde: - het opstellen van een beleidskader leerplicht ; - het verschuiven van het ambitieniveau (naast curatieve zorg en handhaving ook aandacht voor preventieve en proactieve functie); - het verhogen van de structurele formatie leerplichtuitvoering naar landelijke normen VNG/Ingrado/Rijk; - het verder professionaliseren van de leerplicht- en RMC-functie; 3 de financiële consequenties van deze maatregelen nader uit te laten werken en deze af te wegen bij de voorjaarsnota 2008; 4 het convenant Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek (SOS) voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met het bijhorende projectplan; 5 het advies versterking leerplicht alsmede het convenant Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek (incl. bijlagen) ter kennisname aan te bieden aan de raad.

2 Financiële aspecten: In te vullen door de initiërende dienst Financiële gevolgen voor de gemeente? nmlkji Ja nmlkj Nee Financiële gevolgen opvangen binnen het desbetreffende productbudget Voorstel openbaarmaking b De nota en het besluit openbaar te maken De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht De nota en het besluit openbaar te maken nadat De nota en het besluit openbaar te maken, behalve Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op gelezen art sub van de Wet Openbaarheid Bestuur. Communicatie over vervolg nmlkji De communicatie verloopt als volgt (Hierover is overleg geweest met het team Communicatie) volgens afspraken die in SOS-verband zijn gemaakt nmlkj Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf nmlkj Communicatie is niet van toepassing, omdat ADVIESRADEN: In te vullen door de initiërende dienst Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? nmlkj Ja nmlkji Nee

3 Toelichting en overwegingen Inleiding De volgende ontwikkelingen vormen de aanleiding om te spreken over het verbeteren van de handhaving van de leerplichtwet zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin: motie van de raad (juni 2007) om te onderzoeken op welke wijze de handhavingscapaciteit voor de Leerplichtwet kan worden uitgebreid en om tevens aandacht te besteden aan alternatieve mogelijkheden om de Leerplichtwet beter te handhaven wijziging van wettelijke taken van de gemeente in het kader van de Leerplichtwet per 1 januari 2007 vanwege invoering van de kwalificatieplicht tot 18 jaar nieuwe landelijke norm capaciteit leerplichtuitvoering per november 2007 het afsluiten van een convenant Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek (SOS) Beoogd resultaat Kader Het op adequaat niveau brengen van de capaciteit voor handhaving van de leerplichtwet zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Het beoogd doel is dat het aantal jongeren dat het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie moet worden teruggedrongen. Hiertoe is in GSB-verband de gemeente de doelstelling aangegaan om op 31/12/2009 de situatie te bereiken dat 40% van het totaal aantal meldingen van voortijdig schoolverlaten is herplaatst. Middels het nakomen van de wettelijke verplichtingen op het gebied van handhaving leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten komt Deventer een stap dichter bij de realisatie van 'de excellente dienstverlener'. De Leerplichtwet uit 1969 is gericht op het bevorderen, controleren en afdwingen van de gang naar school van leerplichtige jongeren. De RMC-Wet (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) is gericht op het effect van die schoolgang: centraal staat de vraag of jongeren in de leeftijd van jaar erin slagen om bij het verlaten van het onderwijs het niveau te behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Vanaf 1 augustus 2007 is de wettelijke kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar ingevoerd. Partiële leerplicht is per die datum komen te vervallen. De gemeente Deventer is in GSB-verband de doelstelling aangegaan om op 31 december 2009 de situatie te bereiken dat 40% van het totaal aantal meldingen van voortijdig schoolverlaten is herplaatst. Het college is in oktober 2007 geïnformeerd over de stand van zaken rondom de realisatie van deze GSB-doelstelling. Daarin is aangegeven dat het huidige percentage herplaatsingen 13,2% is. Dat betekent dat er nog een weg te gaan is om eind 2009 de beoogde doelstelling van 40% herplaatsingen te realiseren. Argumenten 1. Landelijke en regionale ontwikkelingen De aandacht voor voortijdig schoolverlaten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Landelijke (en regionale) ontwikkelingen wijzen op een verschuiving van het ambitieniveau met betrekking tot leerplicht en RMC. Deze ambitieverschuiving legt de lat voor de uitvoering hoger. Niet alleen moet de curatieve zorg en handhaving op orde zijn. Daarnaast krijgt leerplicht steeds meer een preventieve en proactieve functie. Nederland is in internationaal verband de doelstelling aangegaan (Lissabon-doelstelling) dat in 2010 een reductie van 50% is bereikt in het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters ten opzichte van De ingezette middelen en maatregelen hebben nog niet het beoogde effect gerealiseerd. Daarom worden (door het Rijk) extra middelen ingezet en maatregelen genomen om de doelstelling als nog te behalen. De maatregelen hebben ondermeer te maken met zorg(adviesteams) in het middelbaar beroepsonderwijs; kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar; leerwerkplicht voor jarigen. Met het Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek (SOS) wordt bij de bovengenoemde gewenste maatregelen aangesloten. In april 2007 heeft de gemeente Deventer een convenant Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek gesloten. Doel hiervan is het middels regionale samenwerking het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Hiertoe is een projectplan opgesteld, waarin de activiteiten staan omschreven die de komende twee jaar worden

4 uitgevoerd. Het convenant alsmede het projectplan e.a. zijn als bijlagen bijgevoegd. 2. Verschuiven ambitieniveau De gemeente kan ervoor kiezen haar inzet op gebied van leerplicht te beperken tot de curatieve zorg en handhaving. Dat is de minimale inzet die een gemeente volgens de Leerplichtwet moet plegen. Landelijke ontwikkelingen vragen echter om een sterkere preventieve inzet. Op gebied van jeugd- en onderwijsbeleid, maar ook bij de WMO in brede zin, wordt een traject in gang gezet waarbij wordt gestreefd naar het voorkomen van uitval door vroegtijdig problemen te signaleren. Voorkomen is immers beter dan genezen! Leerplicht kan steeds meer worden opgevat als een instrument om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Denk daarbij aan participatie van leerplicht in de Zorgadviesteams (ZAT's), voorlichting en spreekuren, vroegtijdige signalering of proactief handelen ten aanzien van risicogroepen. 3. Handhaving Leerplichtwet In het kader van de handhaving van de Leerplichtwet moet de gemeente de beschikking hebben over voldoende capaciteit leerplichtuitvoering. Per 8 november jl. is een nieuwe landelijke norm beschikbaar die is ontwikkeld door Ingrado (vereniging voor leerplicht en RMC) in overleg met de ministeries en de VNG. Die norm hanteert als uitgangspunt 1 formatieplaats op 3800 leerplichtigen t.b.v. registratie, beleid en handhaving. De gemeente Deventer telt leerplichtige kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Voor Deventer is op basis van de richtlijn een formatie voor leerplichtuitvoering vereist van 4,98 fte. De huidige capaciteit bedraagt 4,31 fte (incl. structurele-, tijdelijke kracht en administratie). Indien daarnaast de gemeente ertoe besluit om naast het op orde hebben van de handhavingscapaciteit ook capaciteit beschikbaar moet zijn voor de uitvoering van de preventietaken is eveneens 1 extra fte noodzakelijk. Kortom, als gevolg van de veranderende wetgeving en controle op meldingen door scholen alsmede het verschuiven van het ambitieniveau zou de capaciteit leerplichtuitvoering volgens landelijke normen verhoogd moeten worden met 1,67 fte tot structureel 5,98 fte. Maar voor een goede handhaving van de Leerplichtwet is niet alleen voldoende capaciteit in kwantitatieve zin van belang. Het werk van leerplichtambtenaren heeft een steeds belangrijkere rol gekregen in de bestrijding van verzuim en uitval. Leerplicht heeft een kwaliteitsimpuls nodig om de rol die breed van hen verwacht wordt waar te maken. Dit raakt aan enerzijds aan extra capaciteit, goede facilitering als anderzijds organisatorische en beleidsinhoudelijke inbedding van leerplicht. 4. Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek (SOS) De basis van de regionale samenwerking is gelegd in de nota Sociale Perspectieven Stedendriehoek. Nadat Spectrum het Onderzoek Voortijdige Schoolverlaters Stedendriehoek in 2005 had afgerond, zijn projecten geformuleerd in samenspraak met de RMC-subregio s van de Stedendriehoek. Het doel is het voorkomen en terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters in de Stedendriehoek. Het accent ligt hierbij op het herplaatsen van de voortijdige schoolverlaters richting onderwijs of arbeidsmarkt. De deelprojecten van het schoolverlatersoffensief hebben betrekking op vijf thema s: Uniformiteit in melden en registreren; Vormgeving en (door) ontwikkeling jongerenloketten op subregionaal niveau; Verbeteren overdracht VMBO MBO; Ontwikkeling nieuwe leerwerktrajecten en vergroten aantal stageplaatsen; Versterken van de lokale en (sub)regionale zorgstructuren. Daarnaast wordt de realisatie van de hoofddoelstelling ondersteund door: Communicatieoffensief met betrekking tot voortijdig schoolverlaten Samenwerking afdelingen leerplicht en RMC van gemeenten en subregio s Stedendriehoek (onderzoek en implementatie) Projectleiding Nederland wil in 2010 een reductie realiseren van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters met 50% ten opzichte van 2002 (Lissabondoelstelling). De ingezette middelen en maatregelen hebben nog niet het beoogde effect gerealiseerd. Daarom worden (door het Rijk) extra middelen ingezet en maatregelen genomen om de doelstelling als nog te behalen. De maatregelen hebben ondermeer te maken met zorg (adviesteams) in het middelbaar beroepsonderwijs; kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar; leerwerkplicht voor jarigen. Met het Schoolverlatersoffensief wordt bij de gewenste maatregelen aangesloten.

5 Het maken van regionale afspraken is noodzakelijk omdat leerlingen zich in hun schoolloopbaan niet houden aan gemeentelijke en/of subregionale grenzen. Bovendien zijn de meeste samenwerkingspartners op andere niveaus dan het gemeentelijke of subregionale niveau georganiseerd. Besturen (van gemeenten, onderwijs en jeugdzorg) in de regio onderschrijven dit en hebben in een convenant zich verplicht tot samenwerking op bestuurlijk, strategisch en uitvoerend niveau. Gekozen is voor een regionaal schoolverlatersoffensief. Dit offensief bestaat uit 20 projecten op regionaal en subregionaal niveau. De deelprojecten worden in 2007, 2008 en 2009 uitgevoerd. Zij vormen samen de RUPSaanvraag Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek, die door de provincies is gehonoreerd. Draagvlak De raad heeft bij motie (juni 2007) het college gevraagd om informatie over het verbeteren van de handhaving van de Leerplichtwet Financiële consequenties Nog nader te bepalen. Het streven is om bij de Voorjaarsnota een voorstel (incl. financiële onderbouwing) in te dienen. Aanpak/uitvoering Lokale aanpak De aanbevelingen die zijn gedaan op gebied van versterking leerplicht zullen nader worden uitgewerkt. Het streven is om bij de voorjaarsnota een concreet voorstel incl. financiële onderbouwing te hebben liggen voor de uitvoering van de gewenste maatregelen ter versterking van de leerplicht. Regionale aanpak De gemeenten en de RMC-subregio s in de Stedendriehoek werken intensief samen in het Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek (SOS) om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en te bestrijden. De gemeente Apeldoorn (contactgemeente RMC-regio Stedendriehoek) beheert de convenantmiddelen. In de projectstructuur is een rol weggelegd voor de wethouder jeugd en onderwijk e.a. en ambtelijk participeert de programmamanager jeugd en onderwijs in de beleidsgroep en de afdeling leerplicht/ RMC in de werkgroep. Ook op managementniveau vindt afstemming plaats (via de Sociale pijler).

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Raad gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV/PJ/JZ Inkoop van Energie 1- Notagegevens Notanummer 2007.06684 Opsteller Meiling G.J. Telefoon 3063 Datum 19-4-2007 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Naar een Formatiemeter voor de RMC-functie 2015

Naar een Formatiemeter voor de RMC-functie 2015 Naar een Formatiemeter voor de RMC-functie 2015 Opdrachtgever : Ingrado Contactpersonen Ingrado : Anne Hulzebosch, Ellen de Wit, Jannette Klaver Contactpersonen DENSA : Lazlo van Donkelaar/Jans Speulman

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team PC Financiering nieuwbouw stadhuiskwartier 1- Notagegevens Notanummer 632051 Datum 21-9-2011 Programma: Portefeuillehouder Weth. Ahne

Nadere informatie

Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo. De regierol van gemeenten Beleidsadvies

Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo. De regierol van gemeenten Beleidsadvies Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo De regierol van gemeenten Beleidsadvies Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo De regierol van gemeenten Beleidsadvies Opdrachtgevers: Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Juni 2006 Gemeente Voorst Mariko van Vemde Mari van Helvoort (Spectrum) 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten 1.1. Visie op jeugdbeleid 1.2.

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Programmarapportage Activering jongeren

Programmarapportage Activering jongeren Programmarapportage Activering jongeren Programmarapportage Activering jongeren Colofon Programma Participatie Nummer R 11/05 Datum augustus 2011 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-249-3 Pagina 2 van 45

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Kabinetsreactie op het WRR rapport Vertrouwen in de School

Kabinetsreactie op het WRR rapport Vertrouwen in de School Kabinetsreactie op het WRR rapport Vertrouwen in de School 1. Inleiding Het kabinet heeft met veel waardering kennis genomen van het adviesrapport Vertrouwen in de school, over de uitval van overbelaste

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2008 2

Voorjaarsnota 2008 2 VOORJAARSNOTA 2008 Voorjaarsnota 2008 2 RAADSVOORSTEL Registr.nr. : VLD/2008/31075 R.nr. : 37.1 Datum besluit B&W : 10 juni 2008 Te behandelen in de gemeenteraad van : 2/3 juli 2008 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kadernota December 2014

Kadernota December 2014 Kadernota December 2014 Oisterwijk Veilig 2015 2018 Kadernota Oisterwijk Veilig 2015-2018 - Pagina 2 van 9 Inleiding Oisterwijk heeft de doorlopende ambitie om een gastvrije gevarieerde gemeente te zijn,

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden,

de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden, de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden, Alblasserdam Dordrecht s-gravendeel Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht datum 15 april 2004 behandeld door S. Ramnathsing

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006. maart 2009

Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006. maart 2009 Stand van zaken uitvoering hoofdlijnenprogramma 2006 maart 2009 Stand van zaken hoofdlijnenprogramma 2006 1-37 Stand van zaken uitwerking hoofdlijn 1: Het college zet in op het verdiepen van het wijkgericht

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de provincie Gelderland Amersfoort, 3 februari 2011 Inhoud SAMENVATTING i 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak van

Nadere informatie