bestek concessie van diensten ART/DDW/ /CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 1/26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26"

Transcriptie

1 bestek concessie van diensten ART/DDW/ /CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 1/26

2 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/ Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool Gent Plaats van uitvoering: Campus Hoogpoort, gebouw Conservatorium, Hoogpoort 64 te 9000 Gent BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 2/26

3 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE CONCESSIEGEVER... 5 ARTIKEL 2 VOORWERP EN AARD VAN DE CONCESSIE... 5 ARTIKEL 3 MANIER VAN TOEWIJZING... 5 ARTIKEL 4 TOEGANGSRECHT... 6 ARTIKEL 5 KWALITATIEVE SELECTIE... 7 ARTIKEL 6 TOEWIJZINGSCRITERIA... 8 ARTIKEL 7 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 9 ARTIKEL 8 VERBINTENISTERMIJN II. TECHNISCHE EN CONTRACTUELE BEPALINGEN ARTIKEL 9 VOORWERP VAN DE CONCESSIE ARTIKEL 10 CONCESSIEHOUDER ARTIKEL 11 RECHTEN EN PLICHTEN CONCESSIEHOUDER ARTIKEL 12 RECHTEN EN PLICHTEN CONCESSIEGEVER ARTIKEL 13 PLAATSBESCHRIJVING ARTIKEL 14 DUUR VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMST ARTIKEL 15 VERGOEDING VOOR DE ACCOMMODATIE EN DE NUTSVOORZIENINGEN ARTIKEL 16 VERZEKERING ARTIKEL 17 PERSONEEL ARTIKEL 18 BORGTOCHT ARTIKEL 19 LEIDING EN CONTROLE OP UITVOERING ARTIKEL 20 KLACHTEN VAN DE CONCESSIEHOUDER ARTIKEL 21 INBREUKEN ARTIKEL 22 VERBREKING ARTIKEL 23 EINDE VAN DE CONCESSIE ARTIKEL 24 GESCHILLEN BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 3/26

4 Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Contactpersoon voor bijkomende informatie en voor afspraak voor een eventueel bezoek ter plaatse is: Laurent Derycke beheerder zalen en evenementen Hoogpoort Gent Contactpersoon voor administratieve informatie omtrent de procedure en het indienen van een offerte: Dries De Wit coördinator financiën & infrastructuur BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 4/26

5 I. Administratieve bepalingen Onder deze titel wordt de procedure beschreven volgens dewelke de concessie wordt toegewezen. Artikel 1 Identiteit van de concessiegever Hogeschool Gent, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge het bijzonder decreet van 13 juli 2012 houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Geraard De Duivelstraat 5, gekend onder ondernemingsnummer en hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door Robert Hoogewijs, algemeen directeur, waarvan deel uitmaakt de school of arts KASK-Koninklijk Conservatorium, voor wie optreedt Wim De Temmerman, decaan, voor wat betreft de uitvoering van de concessie. Artikel 2 Voorwerp en aard van de concessie De concessie heeft tot doel de uitbating van Café MIRY in gebouw Conservatorium op de Campus Hoogpoort van de Hogeschool Gent, gelegen te 9000 Gent, Hoogpoort 64. Café MIRY is een zelfstandige horeca-zaak die zich richt op studenten, personeel en gasten van de School of Arts en op het publiek van de concertwerking in MIRY Concertzaal. De concessionaris is eraan gehouden de naam Café MIRY te gebruiken bij zijn exploitatie. Het gaat om een rustig doch karakteristieke en sfeervolle bar die zijn activiteiten kan ontplooien tijdens week- en weekenddagen, zowel overdag als s avonds. De uitbating is autonoom, maar speelt in op de activiteiten in het gebouw, in het bijzonder op de concertprogrammatie in de MIRY Concertzaal. In de prijszetting zal er rekening gehouden worden met de economische draagkracht van de studentendoelgroep. Het café zal in hoofdzaak dranken schenken en zich qua voeding beperken tot snacks die desgevallend opgewarmd kunnen worden in de cafetaria zelf. Er is geen keuken voorzien. De concessiehouder verwerft een exclusiviteit op het verzorgen van catering voor derden in het gebouw Conservatorium. De concessiegever behoudt het recht om in het kader van eigen academische activiteiten buiten de geconcedeerde ruimtes zelf catering te organiseren. De hierbij verleende exploitatie wordt geregeld door een concessieovereenkomst en is geen huurovereenkomst. De huidige en toekomstige bepalingen van de huurwetgeving, inzonderheid de handelshuur, zijn dus niet van toepassing, tenzij expliciet anders aangegeven in dit bestek. De concessiehouder kan in geen geval een handelsfonds opbouwen. Bij het einde van de concessieovereenkomst, om welke reden dan ook, kan geen vergoeding verschuldigd zijn voor drempel, cliënteel of andere, behoudens eventueel over te nemen stockgoederen en behoudens de voorziene vergoeding voor de overdracht van eigendom van de concessiehouder naar de concessiegever (zoals bepaald in Deel 2, artikel 11, 1. Locatie en inrichting, d). Artikel 3 Manier van toewijzing De toewijzingsprocedure valt NIET onder de wetgeving op de overheidsopdrachten. De concessie wordt toegewezen na het houden van een vraag tot het indienen van (prijs)offertes. In eerste instantie mag de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden zoals hierna beschreven. Daarna zal een selectie gehouden worden onder de inschrijvers aan de hand van de in dit bestek bepaalde selectiecriteria. Vervolgens wordt de regelmatigheid van de offertes van de geselecteerden gecontroleerd. De Hogeschool Gent behoudt zich het recht voor om een onregelmatige offerte van 5 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 5/26

6 een geselecteerde inschrijver te weren op basis van vastgestelde onregelmatigheden. Vervolgens zullen de niet geweerde offertes vergeleken worden aan de hand van de hierna vermelde toewijzingscriteria. De concessie zal na eventuele onderhandeling toegewezen worden aan de inschrijver die de voordeligste offerte heeft ingediend rekening houdend met de hierna vermelde gewogen toewijzingscriteria. De toewijzing gebeurt door de betekening van de toewijzingsbeslissing aan de gekozen inschrijver. De concessieovereenkomst bestaat in dat geval uit het samenlezen van het bestek en de offerte (voor zover die conform is met het bestek). De concessiegever behoudt zich echter het recht voor om de voorwaarden van de concessieovereenkomst aan de hand van het bestek, de offerte en de eventuele onderhandelingen nader te preciseren in een aparte concessieovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend. De Hogeschool Gent behoudt zich het recht voor om de concessie niet toe te wijzen en eventueel een nieuwe vraag tot het indienen van (prijs)offertes uit te schrijven of elke andere maatregel te treffen die zij in overeenstemming acht met de belangen van de concessiegever. De niet-toewijzing van de opdracht kan geen aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoeding. Artikel 4 Toegangsrecht Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) Wordt in elk stadium van de toewijzingsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die en/of waarvan de zaakvoerder of de effectieve uitbater bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan (waarvan de concessiegever kennis heeft) veroordeeld is voor: - deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; - omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; - fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; - witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Kan uitgesloten worden van deelneming aan de toewijzingsprocedure (in welk stadium van de procedure ook) de inschrijver: - die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; - die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; - die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; - die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; - die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk; - die niet beschikt over een ondernemingsnummer en/of bekwaamheidsbewijs. Als er een beroep wordt gedaan op (een) onderaannemer(s) gelden bovendien voor hen dezelfde uitsluitingsgronden. Door indiening van de offerte verklaart de inschrijver impliciet dat hij en zijn onderaannemer(s) zich 6 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 6/26

7 niet in één van de voormelde uitsluitingsgronden bevind(t)(en). De Hogeschool Gent behoudt zich het recht voor om na indiening van de offertes tijdens het verdere verloop van de toewijzingsprocedure deze impliciete verklaring op erewoord te controleren en hiertoe de nodige bewijsdocumenten ervan ter staving op te vragen. Artikel 5 Kwalitatieve selectie Bij de offerte dient een lijst gevoegd te worden van de voornaamste door de inschrijver en/of zijn eventuele onderaannemer(s) uitgevoerde gelijkaardige uitbatingen verricht gedurende de afgelopen 10 jaar. Daarnaast dienen bij de offerte ook de CV s/portfolio s gevoegd te worden van de personen/personeelsleden van de inschrijver en/of eventuele onderaannemer(s) die effectief zullen instaan voor de uitbating van de concessie Café MIRY of hier een verantwoordelijkheid in zullen hebben. Voormelde documenten moeten minstens de volgende informatie bevatten: - het voorwerp van de uitbating - wat de referentielijst betreft: de persoon/personen die daarbij instond(en) voor de effectieve uitbating of hier een verantwoordelijkheid in hadden. - doelpubliek van de uitbating - de omschrijving van de context van de uitbating (vb. zuiver commercieel, artistiek, cultureel, ) - de daarbij gerealiseerde jaarlijkse omzet - de periode van uitbating (begin- en einddatum) - de naam van de eventuele opdracht gevende instantie(s) en van de contactgegevens van de contactpersoon bij deze instantie. Minimumeisen: Uit de voormelde documenten moet minstens 2 jaar relevante ervaring blijken met de uitbating van een gelijkaardige horecazaak binnen een artistiek-culturele context en dit zowel voor: - de inschrijver (die zich daarbij kan beroepen op de ervaring van (een) eventuele onderaannemer(s) die hij effectief zal inschakelen bij de uitbating) - alle personen/personeelsleden van de inschrijver en eventuele onderaannemer(s) die effectief zullen instaan voor/een verantwoordelijkheid hebben in de uitbating van de concessie Het moet gaan over recente ervaring opgedaan gedurende de afgelopen 10 jaar. De identiteit van eventuele onderaannemer(s) waarmee gewerkt zal worden, dient in de offerte te worden opgegeven met vermelding van welk onderdeel van de uitbating deze voor zijn rekening neemt. Indien de inschrijver voor de uitvoering van de concessie beroep doet op een onderaannemer (of een andere entiteit) dient bij de offerte tevens de verbintenis van de onderaannemer (of andere entiteit) gevoegd te worden waaruit blijkt dat deze de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking zal stellen aan de inschrijver (in geval van eventuele toewijzing van de opdracht aan de inschrijver). De concessiehouder is in dat geval tijdens de uitvoering gehouden een beroep te doen op deze onderaannemer. Wijziging van onderaannemer in de loop van de concessieovereenkomst is enkel mogelijk mits voorafgaande toestemming van de Hogeschool Gent. De personen/personeelsleden waarvan in het kader van de kwalitatieve selectie CV s/portfolio s werden gevoegd, moeten bij eventuele toewijzing van de opdracht ook effectief instaan voor de uitbating van de concessie Café MIRY. Wijziging van de betreffende personen/personeelsleden in de looptijd van de concessie is enkel mogelijk mits voorafgaande toestemming van de Hogeschool Gent. 7 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 7/26

8 Artikel 6 Toewijzingscriteria De offertes zullen na eventuele onderhandelingen beoordeeld worden aan de hand van de hierna gewogen toewijzingscriteria: Nr. Beschrijving 1 Volledig businessplan incl. visie, plan van aanpak en financieel plan Gewicht 70 punten De inschrijver voegt bij zijn offerte een volledig businessplan, inclusief een financieel plan en een visie en plan van aanpak. De offerte dient duidelijk aan te geven op welke manier de intekenaar wilt inspelen op de specifieke dienstverlening, dit zowel v.w.b. de concertprogrammatie als v.w.b. de doelgroep van studenten, personeel, gasten. Daarom behandelt het plan van aanpak o.m. het doelpubliek, de openingsuren, het gamma van dranken, omgang met de klanten, omgang met dal- en piekmomenten, samenwerking met de concessiegever, wijze van organisatie tijdens de dag en tijdens (concert)activiteiten, het gamma van spijzen en dranken met richtprijzen (eventueel gedifferentieerd naar gelang het doelpubliek), het bijkomend gebruik van de inkomhal en het binnenplein (i.s.m. de concessiegever) en de billijke vergoeding voor dit gebruik, de beoogde sfeer en bijhorend concept van inrichting, enz.. Het financieel plan omvat minstens de korte termijn (opstart uitbating), een begroting voor een typische maand, de middellange termijn (het eerste jaar) en de lange termijn (op vijf jaar of langer). Indien de uitbating in onderaanneming overgedragen wordt aan een derde, dan wordt deze minstens even uitvoerig toegelicht als de inschrijver zelf. 2 Vergoeding aan de concessiegever 30 punten De inschrijver geeft aan welke vergoeding hij aan de concessiegever zal betalen op jaarbasis: - vaste vergoeding, uitgedrukt in euro - variabele vergoeding, uitgedrukt in een percentage van de netto jaaromzet; de netto jaaromzet wordt gedefinieerd als het totaalbedrag van verkopen exclusief BTW welke werden gerealiseerd in het kader van de uitbating tijdens het voorbije kalenderjaar. Deze vergoedingen mogen niet minder bedragen dan de bedragen vermeld in artikel 15 van dit bestek (= minimum vergoeding). De offerte dient voldoende informatie en documentatie te bevatten om de offerte te kunnen beoordelen aan de hand van de voormelde toewijzingscriteria. Het geheel of gedeeltelijk ontbreken ervan kan aanleiding geven tot het weren van de offerte. De opdrachtgever behoudt zich het recht om de geselecteerde indieners uit te nodigen tot een individuele toelichting van de offerte, mocht dit nodig blijken in functie van de beoordeling. 8 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 8/26

9 Artikel 7 Vorm en inhoud van de offerte Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands. De offerte wordt opgemaakt in tweevoud: één origineel ondertekende papieren versie en één niet-ondertekende digitale kopie per . In geval van tegenstrijdigheden tussen de originele versie en de kopie primeert de originele versie. De inschrijver vult het offerteformulier in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Hierbij voegt hij eveneens de volgende documenten: - de in het kader van de kwalitatieve selectie vereiste documenten (zie artikel 5) - een business plan met o.a. een financieel plan een visie en plan van aanpak (een) indicatieve prijslijst(en) voor de specifieke dienstverlening - de voorgestelde vergoeding op jaarbasis (zie artikel 6 en 15) Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de concessiegever wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver voorbehoudloos akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de concessiegever zich het recht voor om hetzij de offerte als onregelmatig af te wijzen hetzij verduidelijking te vragen aan de inschrijver. Indienen van de offerte De offerte dient per post verzonden ofwel per bode bezorgd te worden op het volgende adres: Hogeschool Gent school of arts KASK-Conservatorium Jozef Kluyskensstraat Gent Iedere offerte moet bij de voorzitter van de openingszitting toekomen alvorens hij de zitting opent. Indien de offerte per bode bezorgd wordt, dient de offerte overhandigd te worden: - Ofwel op de openingszitting zelf aan de voorzitter van de openingszitting, maar dan wel vóór het vastgestelde tijdstip van opening. - Ofwel voordien: aan de receptie op het voormelde adres tijdens de werkdagen en binnen de normale werkuren: van u tot u. Indien de offerte per post bezorgd wordt, dient voormelde omslag in een tweede omslag gestopt te worden waarop het volgende vermeld wordt: 9 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 9/26

10 de in dit bestekartikel vermelde adresgegevens van de school of arts in de linkerbovenhoek: OFFERTE concessie uitbating Café MIRY Hogeschool Gent (Wim De Temmerman, decaan) De offerte wordt in een definitief gesloten omslag (= omslag die niet kan geopend worden zonder sporen na te laten) geschoven waarop het volgende vermeld wordt: - OFFERTE concessie uitbating Café MIRY campus Hoogpoort Hogeschool Gent (Wim De Temmerman, decaan) - dag en uur van de openingszitting Het komt aan de inschrijver toe om het bewijs van tijdige indiening te leveren. Het verdient daarom aanbeveling om bij indiening van de offerte per bode een ontvangstbewijs te vragen en om bij inzending van de offerte per post dit aangetekend te doen. Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: school of arts KASK-Conservatorium Vlerick-zaal Jozef Kluyskensstraat Gent Datum: 8 juni 2015, 10u Artikel 8 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 60 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. 10 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 10/26

11 II. Technische en contractuele bepalingen Dit tweede deel bevat de bepalingen die van toepassing zijn op de uitbating. Artikel 9 Voorwerp van de concessie De concessiehouder staat in voor de uitbating (zoals bedoeld in het hierna vermelde artikel 10) van Café MIRY in het Conservatorium-gebouw van de concessiegever op de campus Hoogpoort gelegen te 9000 Gent, Hoogpoort 64. Voor deze exploitatie worden hem een aantal lokalen ter beschikking gesteld. Ze worden opgesomd in het proces-verbaal van plaatsbeschrijving dat wordt opgemaakt vóór de inbezitneming van de goederen dat als bijlage bij de concessieovereenkomst zal toegevoegd worden. De exploitatie in het kader van deze concessieovereenkomst beperkt zich tot de lokalen vermeld in het proces-verbaal van plaatsbeschrijving. In Café MIRY kunnen zowel koude als warme dranken, alcoholische als non-alcoholische dranken geschonken worden. Er is geen keuken aanwezig, waardoor spijzen enkel kunnen voor zover ze ter plaatse onverwarmd of opgewarmd verkocht worden. De uitbater dient zich te conformeren aan alle relevante wetgeving. De concessiehouder houdt rekening met de economische draagkracht van de studentendoelgroep door laagdrempelige prijzen te hanteren voor studenten, en/of andere relevante maatregelen. Ter verduidelijking van volgende paragrafen wordt er verwezen naar bijlage 1 met de situatieschets in planvorm. De lokalen situeren zich op de gelijkvloers en omvatten: het te exploiteren Café MIRY ± 90 m² groot (dubbellokaal GHCON ) de bijhorende ruimte met podium ± 65 m² groot (lokaal GHCON.0.007) een bergruimte in de kelder met onmiddellijke toegang tot het binnenplein ± 45 m² (lokaal GHCON ) De inkomhal en het binnenplein aan de Achtersikkel maken geen deel uit van de concessie, maar kunnen door de concessionaris gebruikt worden. Hiertoe wordt er jaarlijks een wederzijdse afsprakennota met de concessiegever opgesteld waarin de periodes en/of het aantal gebruiksdagen voor de concessionaris worden bepaald, alsook de daar aan verbonden bijkomende billijke vergoeding voor de concessiegever De concessiegever kan gebruik maken van het podium om concertjes en soortgelijke activiteiten te organiseren. Indien de concessiehouder zelf activiteiten opzet, dan dient er rekening gehouden wordt met de artistieke visie en kwaliteitsnorm zoals die door de School of Arts worden gehanteerd. De planning en praktische regelingen gebeuren in onderling overleg tussen de concessiegever en de concessiehouder, rekening houdend met de pedagogische activiteiten van de School of Arts. Instrumenten en technisch materieel van de concessiegever die ingezet worden voor activiteiten in de geconcedeerde ruimtes maken geen deel uit van de concessie. De sanitaire ruimtes onder Café MIRY maken geen deel uit van de concessie maar kunnen door de concessiehouder en diens cliënteel gebruikt worden. Omgekeerd waarborgt de concessiehouder steeds de toegankelijkheid van de kelderverdieping voor studenten en personeelsleden via lokaal GHCON tijdens de openingsuren van het gebouw. Afspraken rond het openen en afsluiten van dit lokaal worden in onderling overleg vastgelegd. De concessiehouder verklaart uitdrukkelijk de geconcedeerde infrastructuur te kennen en te aanvaarden in de staat waarin ze zich bevinden met alle voor- en nadelen, zichtbare en onzichtbare gebreken. De lokalen blijven eigendom van de concessiegever. 11 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 11/26

12 Artikel 10 Concessiehouder De concessiehouder kan zelf voor de uitbating instaan, met personeel werken of een beroep doen op een onderaannemer. Gezien de directe impact op de uitbating dient de onderaanneming evenwel door de HoGent goedgekeurd te worden. De concessieovereenkomst kan noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de concessiegever. Artikel 11 Rechten en plichten concessiehouder 1. Locatie en inrichting a) De concessiehouder krijgt de geconcedeerde lokalen ter beschikking tijdens de duur van de concessieovereenkomst. De concessiehouder kan tijdens de duur van de concessieovereenkomst over de bij de aanvang reeds aanwezige uitrusting en vaste meubilair van de concessiegever beschikken. De bestaande inrichting, het vaste meubilair en de technische uitrusting zal worden beschreven in het proces-verbaal van plaatsbeschrijving. De concessiehouder kan tijdens de duur van de concessieovereenkomst de geconcedeerde ruimte op eigen kosten voorzien van bijkomende inrichting, technische installaties, meubilair en uitrusting mits hij/zij hiertoe de voorafgaande schriftelijke toestemming van de concessiegever heeft gekregen. b) De concessiehouder mag aan de lokalen geen wijzigingen of veranderingen aanbrengen of de bestemming ervan wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de concessiegever. c) Elke door de concessiehouder uitgevoerde (en door de concessiegever voorafgaandelijke goedgekeurde) vaste (= niet demonteerbare) constructie of inrichting wordt, van rechtswege en zonder enige vergoeding van de Hogeschool Gent, bij het einde van de exploitatie eigendom van de Hogeschool Gent. De concessiehouder mag de bedoelde constructies op het einde van de concessie op eigen kosten wegnemen. Hij moet in dat geval het goed in zijn vroegere staat herstellen. d) Alle door de concessiehouder uitgevoerde demonteerbare constructies of aangebrachte installaties dienen bij het einde van de overeenkomst door de concessiehouder op zijn kosten weggenomen te worden. De lokalen dienen in de vroegere toestand hersteld te worden. Dit dient te gebeuren vóór het einde van de concessie. Beide partijen kunnen in onderling overleg er echter ook voor opteren de uitgevoerde demonteerbare constructies of aangebrachte installaties over te dragen aan de concessiegever tegen een te onderhandelen vergoeding gebaseerd op de dan geldende waarde. e) Bij het plaatsen van toestellen, technische installaties of bijkomend meubilair dient de concessiehouder vooraf de schriftelijke toestemming te vragen aan de concessiegever. Het moeten energiezuinige installaties of toestellen zijn. Toestellen met elektrisch vermogen moeten mogelijk zijn met de huidige elektrische laagspanningsinstallatie. f) De volledige inboedel moet afgestemd zijn op de normale behoeften, in functie van de volledige bezetting en brandveiligheid van het gebouw en moet voldoen aan alle geldende wettelijke bepalingen. g) De concessiehouder mag geen enkel verbouwings- of veranderingswerk uitvoeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de concessiegever. Plannen, tekeningen, beschrijvingen e.d. moeten vooraf voor goedkeuring aan de concessiegever worden voorgelegd. Als deze werken vergunningsplichtig blijken dan dient de concessiehouder naast de schriftelijke 12 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 12/26

13 toestemming van de concessiegever bovendien eerst de vereiste stedenbouwkundige vergunning en/of bestuurlijke vergunning te hebben verkregen alvorens tot uitvoering van de werken te kunnen (laten) overgaan. De concessiehouder en hij alleen staat in voor het bekomen van de vereiste vergunningen met betrekking tot de geconcedeerde lokalen. De concessiegever draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid. De concessiehouder kan dan ook op geen enkele wijze aanspraak maken op enige vergoeding of wijziging aan de voorwaarden van de concessieovereenkomst omwille van het niet verkrijgen van de vereiste bestuurlijke toelatingen. De concessiegever kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortkomen uit de door de concessiehouder uitgevoerde werken, zelfs niet indien de concessiegever hiervoor de toelating of opdracht verleend zou hebben. De ondernomen werken door de concessiehouder gebeuren op risico van de concessiehouder. Voorts is de concessiehouder ertoe gehouden de concessiegever steeds de toegang te verlenen tot de werken. De werken dienen uitgevoerd te worden in een periode die het minst storend is voor de werking van de School of Arts. 2. Onderhoud, schoonmaak en beheer a) De concessiehouder moet de geconcedeerde ruimtes in alle opzichten in goede staat onderhouden (inclusief voorkomen en bestrijden van ongedierte) en gebruiken als een goede huisvader zonder de aard en de bestemming ervan te wijzigen. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake de verantwoordelijkheid voor onderhouds- en herstellingswerken bij huur van onroerende goederen zijn van toepassing op de concessieovereenkomst. De concessiehouder staat enkel in voor de schoonmaak en het onderhoud van de toiletten buiten de reguliere openingsuren van het gebouw. De concessiehouder staat ook in voor de schoonmaak van het binnenplein, de inkomhal en desgevallend andere ruimtes die hij gebruikt. Bij het einde van de concessieovereenkomst dient de geconcedeerde infrastructuur in een perfecte staat van onderhoud te zijn. De concessiehouder is verplicht alle geconcedeerde ruimtes in een volledige staat van netheid te houden en ze bij het einde van de concessie in een perfecte staat van netheid over te dragen. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake aansprakelijkheid van de huurder bij huur van een onroerend goed zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van de concessiehouder. b) De concessiehouder staat tevens in voor het onderhoud en de netheid van alle eventueel door de concessiegever ter beschikking gestelde roerende goederen. Bij het einde van de concessie dienen deze goederen in een perfecte staat van onderhoud en netheid te worden teruggegeven of ter beschikking gesteld aan de concessiegever. Indien in de loop van de overeenkomst blijkt dat sommige van deze goederen aan vervanging toe zijn, dan zal de concessiegever in staan voor vervanging. De vervangende goederen zullen minimaal evenwaardig te zijn. Indien de vervanging van de goederen niet te wijten is aan normale veroudering of slijtage maar door een ondeskundig gebruik of door diefstal noodzakelijk geworden is, dan zal de schade in mindering gebracht worden van de waarborg. c) De concesssiehouder dient de technische installaties van de concessiegever te onderhouden en te controleren (o.a. ook via de wettelijk verplichte periodieke keuringen) zoals van een huurder verwacht wordt overeenkomstig de bepalingen van de huurwetgeving. De concessiehouder zal bij vaststelling van defecten aan technische installaties steeds de concessiegever verwittigen. d) De concessiehouder voert de herstellingen uit die nodig zijn voor het in goede staat onderhouden van de geconcedeerde ruimtes. e) De concessiehouder zal de concessiegever binnen de 24 u verwittigen van elk schadegeval, defect 13 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 13/26

14 of mankement die een herstelling noodzaken. De concessiehouder dient de concessiegever ten allen tijde vrije toegang te verschaffen tot de geconcedeerde ruimtes voor de uitvoering van de contractuele onderhoudsplicht van de concessiegever. 3. Exploitatie a) De concessiehouder staat in voor de uitbating van Café MIRY van de concessiegever. Hiertoe worden hem een aantal onroerende goederen (lokalen) ter beschikking gesteld (zie artikel 8). Hij kan in deze geconcedeerde infrastructuur alle handelsverrichtingen uitvoeren die binnen het normale kader van zijn exploitatie vallen en dit binnen de perken zoals hierna bepaald. b) De concessiehouder zal op eigen kosten en eigen risico zorgen voor de verkoop van dranken en spijzen door de wet toegelaten. - Het aanbod dranken en spijzen wordt kenbaar gemaakt door de concessiehouder aan de concessiegever. - In het aanbod van dranken en spijzen moeten er voldoende gezonde en evenwichtige producten aanwezig zijn. - Duurzame herkomstproducten genieten voorkeur. - De verkoop van alcoholische drank is enkel toegelaten mits naleving van de wet van 28 december 1983 en zijn uitvoeringsbesluiten en mits de concessiehouder in het bezit is van een geldige vergunning. Een afschrift van deze vergunning dient aan de concessiegever toegezonden te worden. De concessiehouder is verplicht zich in regel te stellen met de wetgeving betreffende de uitbating van drankslijterijen en dient zich te houden aan alle huidige en toekomstige politiereglementen. Bij overtreding hiervan dient hij de kosten zelf te dragen. - Bijkomend dient de concessionaris zich te houden aan het bestaande beleid van de HoGent inzake alcoholhoudende dranken. Dit houdt in dat er tijdens de normale werktijden geen alcoholhoudende dranken geschonken worden tenzij tijdens festiviteiten en sociale gelegenheden. - De concessiehouder dient in regel te zijn met alle wettelijke voorschriften voor het bereiden, serveren en stockeren van spijzen en dranken. Bij overtreding hiervan dient hij de kosten zelf te dragen. - De consumptietarieven, dienst en BTW inbegrepen, met vermelding van alles dat kan verbruikt worden, dienen op duidelijk zichtbare plaatsen uitgehangen te worden. Alle prijslijsten moeten minimaal in het Nederlands en in het Engels opgesteld zijn. - De concessiehouder heeft een vrije keuze van leveranciers. - In elk geval is het de concessiehouder verboden om automaten met alcoholhoudende dranken en/of automaten met rookwaren of kansspelautomaten met geldelijke inzet te plaatsen. - De concessiehouder dient in te staan voor de financiële en wettelijke verplichtingen aangaande vergoedingen voor auteurs, producenten en uitvoerders van muzikale, audiovisuele of andere artistieke werken, die zouden kunnen verbonden zijn aan de uitbating (behalve voor de door de School of Arts in de geconcedeerde lokalen georganiseerde activiteiten). - In het volledige gebouw van de concessiegever geldt een algemeen rookverbod. Het verkopen van rookartikelen door de concessiehouder is dan ook verboden. De concessiehouder dient er op toe te zien dat er in de geconcedeerde lokalen niet gerookt wordt en grijpt indien nodig in. c) De wet op de beteugeling van de openbare dronkenschap dient door de concessiehouder op een goed zichtbare plaats aangebracht. Dronken personen mogen niet toegelaten worden. Indien ze zich toegang weten te verschaffen, moet hun bestelling geweigerd worden. d) De concessiehouder mag geen ingangsgeld vragen voor het betreden van Café MIRY. 14 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 14/26

15 e) Café MIRY dient een open, neutrale sfeer uit te ademen. De concessiehouder zal geen ideologisch wervende en/of partijpolitiek geëngageerde affiches ophangen in Café MIRY. Commerciële merkreclame is verboden, behalve voor in Café MIRY verkochte producten. Deze reclame, zo aanwezig, zal zo discreet mogelijk worden gevoerd en tot een minimum worden beperkt. Bij de keuze van de achtergrondmuziek dient men de sfeer van een conservatorium te respecteren. f) Het geluid voortgebracht in de in concessie gegeven lokalen mag niet hoger liggen dan de door de Dienst Leefmilieu van de Stad Gent voorgeschreven normen, onverminderd de wettelijke voorschriften. g) De activiteiten van de concessiehouder mogen de normale werking van de School of Arts niet hinderen. 4. Verwijderen van afval Afval voorkomen is steeds beter dan het te moeten laten ophalen en verwerken. Dit principe indachtig wordt gevraagd om bewust met grond- en hulpstoffen om te springen en om zoveel mogelijk vorming van afval te voorkomen. Het gebruik van glazen flessen met statiegeld geniet de voorkeur. Ook het gebruik van andere, milieuvriendelijke verpakkingen wordt sterk aangeraden. De concessiehouder is verplicht dagelijks het afval dat voortvloeit uit de uitbating en het afval dat door het publiek in de door hem geëxploiteerde plaatsen wordt achtergelaten, op te ruimen en gescheiden aan te bieden. De concessiehouder staat er zelf in om dit afval naar de afvalcontainers van de Hogeschool Gent te brengen. In geval van tekortkoming zal de concessiegever hier zelf voor instaan, maar zullen de kosten ervoor, inclusief personeelskosten, doorgerekend worden aan de concessiehouder. 5. Veiligheid en hygiëne Het bewaren en opslaan van producten en materialen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen is verboden, tenzij daarvoor toestemming werd bekomen en de nodige veiligheidsvoorschriften in acht werden genomen. De concessiehouder dient zich bij de uitbating te conformeren aan alle binnen de Hogeschool Gent geldende interne afspraken, regels, procedures en richtlijnen van de Hogeschool Gent op het vlak van veiligheid en milieu. 6. Openingsdagen en openingsuren De concessiehouder zorgt ervoor dat de Café MIRY voor het doelpubliek toegankelijk is minimaal op dagen waarop er een publieke activiteit gepland is de Miry-concertzaal en dit minstens één uur voor de activiteit en minstens tot anderhalf uur na de activiteit. De concessiehouder heeft continu toegang tot de activiteitenkalender van de concertzaal. Daarnaast dient de concessiehouder het Café MIRY overdag te openen op weekdagen (uitgezonderd de vakantieperiodes en de wettelijke feestdagen) voor minstens 20 uur op weekbasis i.f.v. het doelpubliek van studenten, personeelsleden en gasten van de HoGent. De vorm, de momenten en de duur van deze openingsuren overdag maken deel uit van het businessplan en worden aldus meegenomen in de beoordeling van dat gunningscriterium. Niettegenstaande zal de concessiehouder gedurende de proefperiode deze openingsuren overdag indien nodig bijsturen in nauw overleg met de concessiegever. De definitieve vorm van deze openingsuren zal bij wederzijds schriftelijk akkoord vastgelegd worden. Sluitingsperiodes worden in samenspraak met de concessiegever afgesproken. 15 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 15/26

16 7. Openen en sluiten van het gebouw en de lokalen De concessiehouder staat in voor het openen en afsluiten van de geconcedeerde ruimtes. Bijkomend staat de concessiehouder in voor het openen en afsluiten van de buitendeuren van het gebouw indien de activiteiten van de concessiehouder de reguliere openingsuren van het gebouw overschrijden (vb. op weekdagen voor 8u en na 22u, in weekends). Tijdens deze momenten gaat de concessiehouder ook als een goede huisvader om met de rest van het gebouw. De toegang tot Café MIRY gebeurt via de bestaande toegangsdeuren (onthaal Hoogpoort 64 en binnenplein Achtersikkel). De concessiehouder kan ook de toegangsdeur in de Hoogpoort via de kelder opnieuw in gebruik nemen. De wijze waarop de toegang georganiseerd wordt, wordt in onderling overleg met de concessiegever vastgelegd bij de start van de concessie. 8. Kosten en lasten Tenzij anders bepaald wordt in dit bestek zijn alle taksen, lasten of vergoedingen, van welke aard ook, die ontstaan uit de uitbating ten laste van de concessiehouder. Dit geldt o.a. voor de openingstaksen, vergoeding voor het publieke gebruik van het repertoire van auteurs, producers en uitvoerende kunstenaars. De concessiehouder verbindt zich ertoe in alles de bestaande en toekomende wetgeving en reglementen die aan de exploitatie van dergelijke inrichtingen verbonden zijn, te eerbiedigen. De concessiehouder draagt hiervoor alleen, ter volledige vrijwaring van de concessiegever, de gehele verantwoordelijkheid en de lasten. De registratierechten zijn ten laste van de concessiehouder. Bij eventuele laattijdige registratie zijn alle boetes en verhogingen eveneens ten laste van de concessiehouder. Artikel 12 Rechten en plichten concessiegever 1. Vrijwaring rustig genot Binnen de perken van wat in de concessieovereenkomst is bepaald, verbindt de concessiegever zich ertoe de concessiehouder het volledig en ongestoord genot van de exploitatie te verzekeren. 2. Basisuitrusting De concessiegever heeft de lokalen minimaal ingericht en voorziet een basisuitrusting aan vast meubilair en van een elementaire technische uitrusting zoals als volgt bepaald: - Vaste toog met daarin en erachter sluitbare kasten, 4 grote ingewerkte en sluitbare koelkasten met inox deur (Liebherr Gastroline), 5 kleinere ingewerkte koelkasten met inox deur (Liebherr Gastroline) en een kleine glazenwasser (Miele Professional G7855). - Audio-installatie (Monacor PA 4040 en Onkyo cd-speler DX7355) en 12 luidsprekers (verdeeld in twee zones, apart aanstuurbaar) - 6 op maat gemaakte banken in gebeitst massief hout - Vast podium in de bijruimte van ±15 m² met een massieve eiken planken vloer - Basisverlichting in de vorm van TL-armaturen 3. Onderhoud en grove herstellingen De concessiegever neemt de werken tot onderhoud en herstelling van de geconcedeerde lokalen die volgens het Burgerlijk Wetboek ten laste vallen van de verhuurder voor haar rekening, tenzij expliciet anders bepaald in de concessieovereenkomst. 16 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 16/26

17 De grove herstellingen blijven ten laste van de concessiegever behalve indien zij veroorzaakt zijn door het verzuimen van de herstellingen tot onderhoud door de concessiehouder of door diens verzuim om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, in welk geval de concessiehouder ook daartoe gehouden is. De grove herstellingen zijn deze van muren en gewelven, alsmede van de installaties dewelke gemeenschappelijk zijn voor het hele gebouw (zoals de sanitaire leidingen, de waterleiding, de leidingen voor de verwarming) waarin de infrastructuur zich bevindt. In de grove herstellingen zijn derhalve niet inbegrepen herstellingen van de individuele toestellen die deel uitmaken van de inrichting van infrastructuur of die uitsluitend ten dienste staan van de uitbating van de cafetaria (bv. waterkranen, lichtarmaturen en lampen, radiatoren, ) De concessiegever staat in voor het onderhoud van het deel van het gebouw dat niet tot de concessie behoort en de aanleg en het onderhoud van eventuele beplantingen rond de concessie. De concessiehouder is verplicht erop toe te zien dat zijn exploitatie niet leidt tot beschadiging en bevuiling. Hij mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, noch op groenvoorzieningen, noch op verhardingen. De concessiegever staat in voor de uitvoering en de betaling van de wettelijk verplichte periodieke technische keuringen, controles en/of onderhoud, van toepassing op de aanwezige technische installaties van de concessiegever met uitzondering van de apparaten nodig voor de exploitatie. 4. Nuttig geachte werken De concessiegever behoudt zich het recht voor te allen tijde de werken die door haar nodig geacht worden te laten uitvoeren in de lokalen die in concessie gegeven werden. De concessiegever zal evenwel haar voornemen minstens 15 kalenderdagen op voorhand aan de concessiehouder meedelen. De concessiehouder is gehouden om de concessiegever hiertoe toegang te verschaffen tot de in concessie gegeven lokalen. 5. Diefstal De concessiegever is niet verantwoordelijk voor diefstal in de in concessie gegeven ruimtes, onverschillig in welke omstandigheden of door welke personen de diefstal werd gepleegd, met inbegrip van de ter beschikking gestelde goederen uit de basisuitrusting. 6. Kosten en lasten De onroerende voorheffing is ten laste van de concessiegever. De concessiehouder verbindt zich ertoe in alles de bestaande en toekomende wetgeving en reglementen die aan de exploitatie van dergelijke inrichtingen verbonden zijn, te eerbiedigen. De concessiehouder draagt hiervoor alleen, ter volledige vrijwaring van de Hogeschool Gent, de gehele verantwoordelijkheid en de lasten. De registratierechten zijn ten laste van de concessiehouder. Bij eventuele laattijdige registratie zijn alle boetes en verhogingen eveneens ten laste van de concessiehouder. Artikel 13 Plaatsbeschrijving Bij het ingaan van de concessieovereenkomst (vóór de inbezitneming van de goederen door de concessiehouder) en bij het beëindigen ervan, wordt door de partijen gezamenlijk een plaatsbeschrijving opgemaakt. Het proces-verbaal van plaatsbeschrijving wordt een bijlage aan de concessieovereenkomst. 17 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 17/26

18 De concessiegever neemt hierbij het initiatief en laat zich hierbij adviseren door de directie Gebouwen en Facilitair Beheer. Artikel 14 Duur van de concessieovereenkomst a) De concessieovereenkomst wordt aangegaan voor proefperiode van 12 maanden. De overeenkomst vangt aan op het ogenblik van de betekening van de toewijzingsbeslissing aan de gekozen inschrijver of na ondertekening van de overeenkomst. Tijdens deze 12 maanden is de concessieovereenkomst ten allen tijde opzegbaar mits het respecteren van een opzegtermijn van 1 maand. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de overeenkomst bij het verstrijken van de contractuele periode van 12 maanden automatisch verlengd voor een periode van 9 jaar. Vanaf dat ogenblik is de concessieovereenkomst opzegbaar door beide partijen mits het respecteren van een opzegtermijn van 6 maanden. b) De concessieovereenkomst kan te allen tijde bij wederzijdse schriftelijke toestemming worden beëindigd. c) Indien de concessiegever van zijn recht gebruik maakt om de concessieovereenkomst te verbreken om reden van algemeen belang zoals bepaald in artikel 21, dan heeft de concessiehouder geen recht op enige schadevergoeding. d) Wanneer op één of andere manier een einde komt aan de bestemming van de gebouwen als kunstenfaculteit vervalt de concessie van rechtswege. Artikel 15 Vergoeding voor de accommodatie en de nutsvoorzieningen De concessiehouder vergoedt de concessiegever voor het energieverbruik (water, gas, elektriciteit, verwarming), de afvalverwerking en voor het gebruik van de accommodatie en de nutsvoorzieningen. De vergoeding is een toewijzingscriterium; bedragen die volgen zijn te beschouwen als minimaal. Bijkomend zal de concessiehouder de concessiegever een billijke vergoeding betalen voor het gebruik van het binnenplein. Deze vergoeding wordt vastgelegd bij het afsluiten van de concessieovereenkomst. De vergoeding bestaat uit een vast en een variabel gedeelte en een gedeelte voor het gebruik van het binnenplein: - Het vaste gedeelte bedraagt euro per kwartaal. - Het variabele gedeelte is een te bepalen percentage van de nettojaaromzet per kalenderjaar zoals aangegeven in de offerte. De netto jaaromzet wordt gedefinieerd als het totaalbedrag van verkopen exclusief BTW welke werden gerealiseerd in het kader van de uitbating tijdens het voorbije kalenderjaar. - De vergoeding voor het gebruik van het binnenplein in het afgelopen kalenderjaar. De vergoeding wordt bij het einde van iedere derde contractmaand betaald door storting op het bankrekeningnummer van de Hogeschool Gent, Geraard De Duivelstraat 5, 9000 Gent, met vermelding: concessie Café MIRY. Deze driemaandelijkse vergoeding omvat het vaste gedeelte, een variabel gedeelte gebaseerd op het voorgaande kalenderjaar en de vergoeding voor het gebruik van het binnenplein. In het eerste kalenderjaar van de concessie wordt het variabel gedeelte pas na afloop van het kalenderjaar betaald. Een definitieve afrekening van de te betalen variabele vergoeding voor het voorbije kalenderjaar vindt plaats: - ieder kalenderjaar van zodra de netto jaaromzet van het voorbije kalenderjaar gekend is 18 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 18/26

19 - bij het beëindigen van de overeenkomst De definitieve afrekening wordt ten laatste eind april van ieder jaar betaald door storting op het bankrekeningnummer van de Hogeschool Gent, Geraard De Duivelstraat 5, 9000 Gent, met vermelding: Concessie Café MIRY jaarlijkse afrekening. Om het bedrag van de definitieve variabele vergoeding te kunnen berekenen, deelt de concessiehouder ieder kalenderjaar zijn netto jaaromzet van het voorgaande kalenderjaar zo snel mogelijk en schriftelijk mee aan de concessiegever. De concessiehouder bezorgt daarbij ter staving zijn jaarrekening aan de concessiegever: - ten laatste vóór 1 april van ieder kalenderjaar volgend op het jaar van uitbating waarvan de omzet berekend wordt. - ten laatste één maand na het einde van de overeenkomst in het geval de overeenkomst (voortijdig) beëindigd werd. Als de concessiehouder in gebreke blijft om binnen de vooropgestelde deadlines de gevraagde informatie en jaarrekening mee te delen dan heeft de concessiegever het recht zich te baseren op een eigen raming of de in deze overeenkomst voorziene sancties toe te passen. In ieder geval heeft de concessiegever het recht om alle boekhoudkundige en financiële stukken van de concessiehouder in te kijken en indien nodig hiervan afschrift te vragen. De driemaandelijkse variabele vergoeding kan jaarlijks in onderling overleg herbepaald worden rekening houdend met de definitieve afrekening van het voorgaande boekjaar. Eenmaal per jaar, op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het contract wordt de te betalen vergoeding (zowel de voorlopige als de definitieve) automatisch geïndexeerd (zonder dat een schriftelijke kennisgeving vereist is) als volgt: Om de geïndexeerde vergoeding te kennen, wordt de volgende formule toegepast: (basisvergoeding x nieuw indexcijfer) / aanvangsindexcijfer. De basisvergoeding is de voorlopige en definitieve vergoeding zoals in deze overeenkomst wordt vermeld. Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand die aan de verjaardag van de concessieovereenkomst voorafgaat. De aanvangsindex is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de concessieovereenkomst wordt afgesloten. De aansluiting voor telefoon, fax, televisie e.d.m. zijn ten laste van de concessiehouder. Artikel 16 Verzekering a) De concessiehouder alleen, ter volledige ontlasting van de concessiegever, is verantwoordelijk voor elke schade veroorzaakt bij de uitvoering van de exploitatie van de concessie: hetzij aan zijn persoon of aan zijn goederen hetzij aan de persoon of aan de goederen van zijn aangestelden, in wier arbeidscontract hij moet bepalen dat zij geen verhaal kunnen nemen tegen de concessiegever hetzij aan de concessiegever, aan haar studenten of aan haar personeelsleden of aan bezoekers of aan andere derden hetzij aan de goederen die aan de concessiegever toebehoren of aan deze waarvan hij het genot of waarvan hij het toezicht heeft. De bewijslast van het tegendeel ligt bij de concessiehouder. b) De concessiegever zal het gebouw en de uitrusting voor hun volle heroprichtingswaarde 19 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 19/26

20 verzekeren tegen brand, ontploffing en andere schade. De concessiegever doet afstand van verhaal ten aanzien de concessiehouder voor wat betreft schade veroorzaakt aan het gebouw bij brand, ontploffing of andere. c) De concessiehouder zal een verzekering afsluiten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe de uitbating aanleiding kan geven. De concessiehouder zal ook de wettelijke verzekeringen afsluiten, onder meer in voorkomend geval de objectieve aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing. De concessiehouder moet voor het ingaan van de concessieovereenkomst een afschrift van de polissen aan de concessiegever meedelen. Op ieder verzoek van de concessiegever moet hij de polis en de kwijtschriften kunnen voorleggen. Er dient een beding in te worden opgenomen dat elke schorsing van de polis voorafgaandelijk aan de concessiegever moet worden meegedeeld. De concessiehouder is verplicht in de vergunde gebouwen alle maatregelen te treffen om brand te voorkomen en, ingeval van brand, deze met de eerste hulpmiddelen te bestrijden. De concessiehouder is verplicht eigen materiaal, goederen en koopwaar te laten verzekeren tegen brand en aanverwante risico s. d) Het personeel van de concessiehouder zal op zijn kosten verzekerd worden tegen arbeidsongevallen, overeenkomstig de geldende wetgeving op de arbeidsongevallen. Er moet voldaan worden aan de sociale wetten. Artikel 17 Personeel a) Het personeel, noodzakelijk voor de exploitatie, wordt door de concessiehouder aangeworven op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid. De concessiegever kan te allen tijde de concessiehouder verzoeken de volledige personeelslijst voor te leggen, alsook haar elke wijziging in het personeelsbestand ter kennis te brengen. De concessiehouder blijft evenwel alleen verantwoordelijk tegenover de concessiegever voor het naleven van de bepalingen van de concessieovereenkomst. b) De concessiehouder en het door hem aangestelde personeel moeten van goed zedelijk gedrag zijn. Een uittreksel uit het strafregister moet op verzoek kunnen voorgelegd worden aan de concessiegever. De concessiegever kan de toegang weigeren aan alle personen die weigeren hierop in te gaan of die vallen onder de verbodsbepalingen van hoofdstuk 1 van de gecoördineerde wetten inzake het slijten van gegiste dranken. c) De concessiehouder moet over voldoende en bekwaam personeel beschikken zodat de exploitatie op vakkundige wijze en in een normaal tempo kan verzekerd worden. De concessiehouder en het personeel verbonden aan deze concessie, moet op de één of andere doch duidelijke wijze geïdentificeerd kunnen worden als verbonden met de concessie. d) De concessiehouder en zijn personeel moeten een verzorgd voorkomen hebben, zich steeds beleefd en dienstvaardig opstellen en de Nederlandse taal kunnen spreken. De concessiehouder moet zich ten opzichte van de gebruikers van de infrastructuur onthouden van enigerlei vorm van discriminatie, uitsluiting of beperking op basis van geslacht, herkomst, ideologie, filosofische overtuiging of seksuele oriëntering. 20 BC/B/2015/GEFB/ bijlage 1 20/26

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA biedt, onder de vorm van een sportconcessieovereenkomst, de uitbating aan van de cafetaria gelegen op de sportsite Ruggeveld. Geïnteresseerde sportverenigingen,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum FPfp187 plans 26 mei 2016

Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum FPfp187 plans 26 mei 2016 Stations Concessies - 1060 Brussel 10-08 B-ST. 41 Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum FPfp187 plans 26 mei 2016 Station Brussel-Centraal: Commercialisering van een concessieruimte op de tussenverdieping.

Nadere informatie

leidraad concessie stationsgebouw Asch

leidraad concessie stationsgebouw Asch leidraad concessie stationsgebouw Asch I. Voorwoord en situering stationsgebouw Asch De stationsite van As is een bijzondere cultuurhistorische plaats in de gemeente. Een kleine decennia probeert het gemeentebestuur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Marktconsultatie voor de terbeschikkingstelling van een perceel voor de uitbating van een frituur aan het station van Ieper.

Marktconsultatie voor de terbeschikkingstelling van een perceel voor de uitbating van een frituur aan het station van Ieper. DIRECTIE B-ST.41 - - Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum PCab2016-821 1 26 september 2016 Marktconsultatie voor de terbeschikkingstelling van een perceel voor de uitbating van een frituur aan het station

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

CONCESSIELEIDRAAD CONCESSIE VAN OPENBARE DIENST MET ALS VOORWERP DE UITBATING VAN DE CAFETARIA SPORTHAL GEMEENTE KAMPENHOUT

CONCESSIELEIDRAAD CONCESSIE VAN OPENBARE DIENST MET ALS VOORWERP DE UITBATING VAN DE CAFETARIA SPORTHAL GEMEENTE KAMPENHOUT CONCESSIELEIDRAAD CONCESSIE VAN OPENBARE DIENST MET ALS VOORWERP DE UITBATING VAN DE CAFETARIA SPORTHAL GEMEENTE KAMPENHOUT Concessie van openbare dienst Adres indiening voorstellen : Gemeentehuisstraat

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

TOEWIJZINGSLEIDRAAD TAVERNE DE WILDEMAN

TOEWIJZINGSLEIDRAAD TAVERNE DE WILDEMAN 1. Concessiegever 1. BEVOEGD ORGAAN TOEWIJZINGSLEIDRAAD TAVERNE DE WILDEMAN De concessie zal verleend worden door: Gemeentebestuur Herent Spoorwegstraat 6 3020 Herent 016 85 30 20 www.herent.be 2. LEIDEND

Nadere informatie

Exploitatie café t Schoon Verdiep tijdens het feestjaar 450 jaar stadhuis. 27 februari 2015 tot 27 februari 2016

Exploitatie café t Schoon Verdiep tijdens het feestjaar 450 jaar stadhuis. 27 februari 2015 tot 27 februari 2016 1 Exploitatie café t Schoon Verdiep tijdens het feestjaar 450 jaar stadhuis 27 februari 2015 tot 27 februari 2016 2 Voorwerp concessie Op 27 februari 2015 gaat het feestjaar ter gelegenheid van de 450

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Tussen de ondergetekenden:

HUUROVEREENKOMST. Tussen de ondergetekenden: HUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: VZW Jeugdhuis Djem, met zetel te 9120 Melsele, Dambrugstraat 5, vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, hierna genoemd verhuurder. en Hierna genoemd

Nadere informatie

De concessie zal worden gegund op grond van onderhandelingen na algemene bekendmaking.

De concessie zal worden gegund op grond van onderhandelingen na algemene bekendmaking. 1 1. Aanbestedende overheid Gemeentebestuur van Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist. 2. Voorwerp van de opdracht De exploitatie van een helihaven, Herenweg te 8300 Knokke-Heist. 3.

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: ALGEMENE HUUROVEREENKOMST 1. NOWEDO vzw met zetel DOVENONTMOETINGSCENTRUM EFFETA in de Polderstraat 76a te 8310 SINT-KRUIS (Brugge) Hierna vernoemd de VERHUURDER en 2 (Naam & adres).

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw, met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanbestedende overheid. Voorwerp van de opdracht

Aanbestedende overheid. Voorwerp van de opdracht KANDIDAATSFORMULIER Officiële naam: Brusselse Woning Postadres: Kardinaal Mercierstraat 37 Plaats: Brussel Postcode: 1000 België Aanbestedende overheid Voorwerp van de opdracht Kandidatuur in het kader

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te,

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur. wonende te, De ondergetekenden: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST van onbepaalde duur 1, wonende te,, verder te noemen de Kunstenaar ; en 2 (naam en rechtsvorm) gevestigd te (adres zetel) ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Marktconsultatie voor de exploitatie van Een concessie voor Non-food in de onderdoorgang van het station Brugge.

Marktconsultatie voor de exploitatie van Een concessie voor Non-food in de onderdoorgang van het station Brugge. DIRECTIE B-ST.41 - - Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum PCab2016-670 1 18 augustus 2016 Marktconsultatie voor de exploitatie van Een concessie voor Non-food in de onderdoorgang van het station Brugge.

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE UITBATING VAN CAFETARIA SPORTHAL IVO VAN DAMME

OVEREENKOMST VOOR DE UITBATING VAN CAFETARIA SPORTHAL IVO VAN DAMME OVEREENKOMST VOOR DE UITBATING VAN CAFETARIA SPORTHAL IVO VAN DAMME Tussen: de gemeente Herent, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen en waarvoor optreden de Burgemeester Mr.

Nadere informatie

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G A AN G E T E K E N D V E R Z E N D E N GEMEENTE VELSEN DUDOKPLEIN 1 1971 EN IJMUIDEN TEL. : 0255-567200 FAX : 0255-567760 INTERNET: WWW.VELSEN.NL Stichting Solidariteitsgebouw

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

I. Verduidelijkingen bij de exploitatievoorwaarden:

I. Verduidelijkingen bij de exploitatievoorwaarden: 10-08 DIRECTIE B-ST.41 - - Uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Datum AB2016. foto locatie 13-7-2016 Station SCHELLEBELLE: Broodautomaat in automaten-nis van het station van Schellebelle Geachte, Om het commercieel

Nadere informatie

LASTENKOHIER BETREFFENDE DE EXPLOITATIE VAN DE CAFETARIA EN BIJHOREND TERRAS VAN SPORTHAL TER LEIE, HOSPITAALSTRAAT IN MENEN (LAUWE)

LASTENKOHIER BETREFFENDE DE EXPLOITATIE VAN DE CAFETARIA EN BIJHOREND TERRAS VAN SPORTHAL TER LEIE, HOSPITAALSTRAAT IN MENEN (LAUWE) LASTENKOHIER BETREFFENDE DE EXPLOITATIE VAN DE CAFETARIA EN BIJHOREND TERRAS VAN SPORTHAL TER LEIE, HOSPITAALSTRAAT IN MENEN (LAUWE) ARTIKEL 1 Deze concessieovereenkomst regelt de wederzijdse rechten en

Nadere informatie

SCC De Venne Veerstraat BERLARE

SCC De Venne Veerstraat BERLARE SCC De Venne Veerstraat 36-9290 BERLARE CONCESSIE VOOR DE LEVERING VAN DRANKEN IN SCC De VENNE LASTEN BEDINGEN EN VOORWAARDEN ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST Het voorwerp van deze opdracht is een

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie