wat ook een van Harriers- titels is

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wat ook een van Harriers- titels is"

Transcriptie

1 juni /IIll Kemperman JournaA FAMILIEBLAD VAN DE VERENIGING KEMPERMAN Vijf jaar Kempman Vereniging t-4.&, H& wsw~er zo vml &uit het hele -1ahd Wamen de bi irimwen bmkliwep koe er la de vereniging vmr &ond m om verder gezdig samen te i% v&dging stand er riiet meer zo goed voor wat het ledental Semden het bestuur beeft zich dan ook w kelijk helder. En wat ons verraste w= dat "dnz?' Hamie riog eeh iit'dielk verhaaltje voor Ons ycad.p%nwege Eet Ie lasmm De aanwezigen di& mor twee jaar Hamie ais (invaliendj rrioritk hadden n-hghadct wed& gelijk&p. En waar Iijk Harrie heeft het waargemaakt en ons op zeer bijzondere wijze em Iudiek het eerste lustrum: de kaperman familie club vijf jaar! bdjvtrd am nieuwe leden te werven. Er waren randaag dan ook pi~we fadie- Iedw te Wandren. Toch Wnen we nog steeds nieuwe leden gebruiken ' voorai jame gedjmen muden heel wel- Qpr kijn Gmt het is natuurlijk hef leuk's$ecals a& keflijden worden verten gen%ordiga. Helaas waren er nogai door ziekte. De wrgadering was zo kart als we het gewend zijn ën er waren geen de'w dus de inhoud was klaarbiij- Le&n van de Nulwna i& aan de kofie. Hij richtte zich weer tot aiie neven. nichten, oud (en nieuwe) neven, ooms, tanreis enz. enz. We hega een uitleg wer het vomzepel %rew, v a vice-vwrzitter wat ook een van Harriers- titels is binrren onze 'vereniging. -Vice b%te%ckit "plaatsvema~igmd" of "onder'" en ge zien het f& dat Hamie liever niet "undef Gerard zit, hîdd hij het maar q "$IiatsvemtlgendH. Hade dacht verder nog dat het woard lusmuri iets met de RomeWn'te &en had m n&% de dgíie v&blgiin%~m. er qog regi&batigooutt- r w 4.t%a ze +$&dun werd&'mis,'&k nu niet dat. en go krw W& d* Wpn- de re &$#&e W& ai' e w4'k eiechter dtm ander% maar dat w&iiki: m -Ik weet niet wie mijn gmotvader was, het interesseert mij meer warzjjn Meinzoon zal zijn. -Wem hebben m& behoefte aan uaòrbkel&n dan aan 19.i~ ti& -De eern.te helft van OW Iwm wordt bedomen daor ylnp ouders, de tweede heli7 mor onze kinderen, We Kaegen nag Bmai dat ertanixie de gemeente Dwibxt~ eij brief WW binn+pm waar.a.a. in stm dat de gracht Wgea de Ve'erpoafi,en de Oaiprt de naam srm.kefhpmsm&t heeg ornaat deze gm&t jaredmg werd verpacht aan ene landbouwer: man en tapper, Lucas ikinperman, die leefde trrg&n 1755.en'18Z8.. Hamie b* eindigde zijn ga&g met een gedkht dat ik u niet wii,onîb&en {zie Pag. 4. Een kloten middag Arider~ dan u zou als u kop leest, was het gesteld met onze fkestmiddag, mndag B&wel.we aajw reeds vijf jaar bestonden werd dit nu g&w, onze jaarvergadering; ip beerlij& wqjaarsweer. met een *Hatenv middag. We konden kiee'n we& spel men Wde'qe len ea dat $w Wjna ied$mm het Hotenspel: Kio~tschîdten. Dat Mootschieien géhurde in het M&enbos met e&n?neiibal ein 'n Mo-,?-r bet ui^ het water vissq na een brlatep.prp vwt egn "klootzakd. Ja het woord "Maot* wed hde middag gebkzi* in mt'voor swekkhg dan ook, maar deze midag,hd het gmde betelmb en nam er niemand aanstoot aan, wat merigink 00k niet de bed* ling was, want je moest er mee ten af onderhands gaohn. Wg Jaegen de regels uitgeie* dom zo'n Hotenjongen die 0118 nog allerlei Idri9&wgeib &egaf en ons de nodigk ki~&&xwp. I&$de s W, want heus het 5% wen a& je door een wrwabde U~teiiBai %era& wordt:, zeker als het op gen zekin Ma: tenptaaq gebeurt Je kon dm ook regel-

2 WacrIwlfi m Hul! matig hown: "Daar komt een klmt aan. Hd m, daar komt er een. Pas up kloot. Woten daar gaat ie", We speelden met f 4 kop els die twee aan twee verhokkernen iegen hl mrs mfl:bee.gwolg &t j$$ p'mitfn ganger ih-bal te w* &f %danden?keg'je, gier alleemaatre &den maar ook P% pst g! wpid kbgïng is want je.m&.steeds mamidoorlopen m het liefst= da bal, uit zodat je km den waar de bal bleef want de Motenbal b van bout met Imd wmwwd en de dgde bhleren langs Be busrand hadden dezdme E schutkieur. Jqpg en oud deed er* mee en aan de Manken om mij heen kon ik t& daideljk opmaken dat een ieder zich uitstekend vermaakte. Na dit spel was het gezel& bodes en werd er nog een Mootaadr met een kkhe kimt uitgedeeld aan een familielid uft de winnende ploeg+ Jammer was het wel dat ik zo veel measen gemist. Juist met dit soort bijeenkom- *n is hetezp,.we wlkmpmdeleaboe vmchilîende &&ilwdeii zicñzerst atwg&->ofdie en die 'kw Is. ofw&ïeim aje heb ik pas nog g&'& op die vajaardag, vaor ze besluiten a gaan. Maar he& n er wei eens aan gedacht dat juist de familie waar u za gauw nier aan denkt het hd exg op prijs swlt u eens $e mtmm.fulsr de famikleden warvan de ouders w uitgewaaid zijn en het,eonw verloren hebben (zo'n vijftig jaar geleden waren> de wamunicad~geujkheden, decht ee re4ge1.q een vermogen) wiu~ wakhun &hteq en nwen w d : antpmta ~ Jk moet er zelf nog wel m! vijftig ~ hebben denk &wanrririja ~, ereenvan m e kin dek. maar ik ontrnaet w altijd maar twee qp om fapliw;"$; lion neem eens,&n gwd beshiit M kom volgende ~ ~ welka stamva& d.wk ~. ~ wlstndat... w Wist u dat-er ~ mo~ist&nilidedeg wel hele fanatieke handelsgeesten schuiied? zifn raam, waar hij de vorige dy al mea upgde Wnkm-ewaa vakopen tijdens de familiedag. Hij had het eb geasmet'& ".klotefyangmr&t mn camm Epen op weg n&at her?&i-b$?; w- m -.k h g dat het een K,+- WW. m k+ rn&tgg"w~?;w Wd.*.& kk&iwe ~ M & i ~ Zij megen ~ tgdeas ~ de w luwh ~ T $ ~ h e t ~. a a ~ ~ ~ ~ r a a k t,n?etl+czcrmpw e i k i n ~ ij had het oi. tmr de er rwect t e m inhuissm, emvtiprde jongekgm en wwr Kempermamen uit Huissen bmen hoop ik veel meer over dit gebeuren te vernemen. Kmtipmannen uit Huirrsen of Huissensrhe stam Iwm op en vertel mij eens wat ~ m ~ i W 4 w B. ~ ~ ~ W ~,, aq om -ai POLQW;& -g man ult Hnbo jez2),die d het een en anda mide, F.. tr

3 Men droomt van mem, dan beperkt men zich met op succes te hopen, en men eindigt met zich tevreden te stellen met de loftuitingen van zijn familie. ZelEs voor een amx gezin toont de hond aanhankelijkheid. Een gezin is als een koninkrijk. De man is schijnbaar de koning,. de vrouw de denkbeeldige koningin. Het kind de heimelijke, maar werkelijke heerser. Alle geluklage gezinnen Iijken op elhar, ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op z'n eigen manier, Srerhd en Gwesbeek broederl2jk verenigd tijdms da reünie. Notulen Algemene Ledenvergadering, reunie en le lustmmviering van de Wevereniging Kempman, gehouden op 14 april a Partycentnim De Vinkenweide in Brurnmea. l. Opening door de voorzitter Gerard Kernperman: De voorzitter opent deze toch wel bijzondere vergaderhg die, naast het Maas noodzakelijke formele gedeelte, ook het begin is van de vierhg van het S-jarig bestaan van de verenigfng. Het is duidelijk dat er bij deze reünie minder aanwezigen zijn dan 5 jaar geleden bij de eerste reunie in Vught. De verklaring ligt voor de hand: toen was de vermugmg pas opgericht en was een reiìnig no# een nieuwtje. De voorzitter maakt melding van een de laatste wekein gehouden ledenwerf-aktie. AUe'bU'de vereniging bekende Kempermannen die nog geen lid zijn hebben een wervingsbrief ontvangen. Hierop is maar van een paar mensen een positieve reactie ontvangen Be enkelen die daarvan vandaag aanwezig zijn worden exera welkom gehe ten..betrrff&de het genealogische onderzoek zal er vandaag weinig nieuws te melden ejn. De meeste aandacht gaat op dit moment uit naar het te schrijven familieboek. 2. Vaststellen van de agenda: Deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 3, Mededeliagen: Edcbten van verhindering zijn ontvangen van: Fa'mllie Höwl-Kemperman (Vught) - Lydigen Wim Kemperman (Voorburg) - &rad Haag) -W Kemperman (maar) - Ed en Eb Kemperman (Houten) - M qdt Kemperman (Breda) -Ton en Coby Kmperman (here) - F die &runs maardingen) De &mid ng van Lydia en Wlm Kmperman. was vergezeld van gelukwensen met het bestaan van de vermiging. 4, Notulen ledenvergadering 23 april 1995: Met de wijziging mals in de agenda genoemd worden de ner,bim vastgegtdd 5. Pinmded verslag en verslag van de Kascommissie 1995: De penningmeester geeft een XoeLchüng op de uitgereikte cijfers ouer het jaar Uit de vergadering komen verdere vragen u!? apmèqn. Het verslag van de kascommissie en de decharge van de penningmeester levert een klein probleem op. De controle is dit jaar, door verhindering van de anderen, slechts -. Gezinnen met Meine kinderen en gezinnen zonder kleine kinderen hebben me delijden mat eikaar. Mannen zijn wat hun moeders van hen >gemaakt hebben. Toen ik een jongen was van 14, was mijn vader zò dom, dat ik de oude heer nauwelijks in mijn,omgeving kon dulden. Maar toen ik 21 was, verbaasde ik mij er geweldig ouer hoeveei hij in die zeven jaar had gelead, Halve ton boete voor vervalser familiewapen8 Van o m SGotbrdamm ~da&e RO-m, ~woenrsdag De rechtbank in Rotterdaim heeft de %jarige Fe&d van P. uit de Maasstad een boete van f 50,000 opgelegd we ns het vakogen van valie &" miiiewapem. De Rotterdammer, die een winkel in +ehan& boe ken d, zou met z n praktijken ten minste f 4.OH hebben verdiend. Namaak stamboom Van P. verkocht duizenden gekopieerde hdiíewapens en nruaiaak-stanbaornbexhrijvhgen ais 'authentiek', l%j vroeg hiervoor een b& bag van tuwn de veertig en de zestiggulden. Nog teeds duiken overai in %Edd"v";~e;:z iicht. Uit De Telegraaf van 13.3%.

4 FanaWm~S nakt raed bekende ~ezichtert! door & commissie gedaan. Omdat nu juist dit lid, Thzo Kemperman uit ~~~;~&dk&w&iia"~!dekte verhinderd is, kan er vwult ppkgeen %~&$CIZX gedaan m derhaiw aan de pemhgmqta gem dechqe wor- qwl*wd. h*&&mperman aai gewaagd worden de be~ndlngen van de op &i& B Wfw. De uasthewng Tm-het ñwnm ~ 1 a1995 g wordt tedenvergaderliig. W& megft jafin geen reservedng voor hex Familieboek be. Dlt vanwege de ued de rdinie/jaarve~gadering van ûit jaar. de ken van de reünie.w- dit immers voar een behngrijk ded gedragen -2 de W&kcas. -&.a% di ipandaag tieperkt is zouden de bren mg mee kunnen H qsw.t einde van het jaar tqch nag een reservering mogelijk kan zijn. 2imdwvderc magen of opmerkingen wordt de bemting daarna v&tg&tefd. V.,Wm&+a Me hnirsl&en, waaman de voonitter 4 WE: dere kandidaten.zijn ingedimd wordm.de &redende &r& Kemperma+ Freddy Lem en Thijs Kmpeman, die *t. d e hakiesbaar hebben gesteld, bij Wie kkadidaatsteiiing hrkmee, wmman.de. yoonltter Gerard &.>&ht&; GEBOREN: 21 februari 1996: Casper Christian. zoon van helix en Marie Louise Kemperman, Melrose 78,6922 BB Duiven. 17 maart 1996: Monique Johanna Maria, dochter van Hmie en Henriëtre Kempwman-van Bragt, Past. P+Thiissenlartn 45,6029 RL Sterlael. GKïKûUWD: Michel RKemperman en Corinne S. Lewis op 6 april 1996 om uur In All S&ts Church Dibden, Southampton, Hants. UK Adres: Krernersheerd 195, 9737 PM Groningen. Betsie Koekoek en Ron Kernperman op 26 april 1996 om uur in het stadhuis van Halfweg. Adres: Mosveld 82,1032 GG Amsterdam. Eric Kemperman en Jeanet Nekkers oy vrijdag 10 mei 1996 om i 1.15 uur in gemeentehuis van Wesrervoort. De mbtenaar van de Burgwlijke Stand was de vader van de bruidegom: Harrie Kernperman. Adres: Waemelslant 126, 6931 HP Westervoort. HERTROUWD: Betty Ri~en Price-ICemperman met Joh Farren Price op 14 januari Adres: A. Farren Price, 12 Gorden Crescent, Pebble Beach Sandstone DT Qld Ausrralia. OWRLEDEN: Harm Jan Kernperman, echtgenoot van Theresia Leonardus Johannes Claassens in de leeftijd van 48 jaar, Heerlen, 5 januari ~mh~~~~osrneffurng en d) deden mee m de vevgad&ng Betsie Kemperman. echtgenote van Leo Haagen, in de leeftijd van 40 jaaw Hoensbroek, 24 januari Wilheimina Hendrika PeWnelle Smit. weduwe van Ferdinand Antonius Kemperman, in de leeftijd van 94 jaar. Oegsîgeect. 19 februari Hemanus Johannes Kemperman, weduwnaar van Theodora Wilhelmina Pelgrim, in de leeftijd van S3 jaar. Terborg, 26 februari FranQna Joh- Catharina Merink, weduwe van W&elmus Jacobus Kernpman in de leeftijd van 81 jaar. Arnhem, 12 maart 1996.

5 wrw;y<-. =q lid >w d e ~ ~ s i z -- c-. - mlmmssie aogd kwetsbaar wordt ic, zie hjqrvgor bij 5, naat de hgrverzeiing van Thea Kempernan. uit maar, v b de commissie asn. Uit ae rtqgade'fhg Miden zidì Z kandida- ~ : Q ~ - u i t, J = JW W t h *rwapl. D&,ker&ae gat akkoord met zowel de herverkiezing van Theo uit Aikmaar als met-d&iv&e-van Theo uit kltsden en Per uit WeH. dyw$pp OWP de de cge>mi~ieg: m De grote HW, het'duijven f&diepoek 56 begonma Het W#jd kosten om de' gewaiagi&n mk de'grhalen bij ha te w, :, I$:~~~tS.$ce'Kempemanan heeft zich in <y$rlp#d met;dy&e wameden &i,.&i&wb t&mg mw$en-*&n. Lisette Teuflhgs-hpa- he& z;ich %~~W~gwrb~f:fri'.MtbuiWand als mr iid van de cmmw'si~ iemg moe &-mitslijk we1 bescbirfrhar om ais ZP in het land,!$ ad ~ C de dp-t ~ ~ ~ ~ s Bi ' komt s temg i aan e hei : einde van deve~gader-ing. ïwe Kemgmmm Uthnâëm zich hiermot op, %fopdtt& geef? pierna het wmd aan Harrie Kebpmmn'&&, m gdegmheíd van Mf.eme Iustnrm van de vereniging een feesnede za1 &qu&q, Be, verkorte. tekst hiervan mft u eldm in dit Kernpermm Jouraaal am, H& wordt "':h- ahusanyvekhaal over de herkomst van het woord lusmm, een schets (lees: Ufuuk) van de bestuursleden en.een overzicht van 5 jaar activiteiten en de jbarluhe Dit aìks gelardeerd met wijze een leemame spxepkn over familiebe Onderstaande fata toont ons het gein van Johannes Jambus Kempman+ -ge ~ ~ Harrie hlmprl -t? een daveread applaus W uit de zaal. ~ buren ~ in I4uissern (1880), ~ overleden in 'Zutphen ji96ûj. Biju.was een zoen van J&hmea Kmperman en Hendriena lkic.~ft nog enige uitleg &er het verdere mrloop &tgb mds het lopend mdlug. Johame~, J8cobtls Kernperman bwet dat B1imm zal valgen en het de gang van zaken tijm Izat aiddaggedeelre. awwde op I&JunilYW inhuiscmmet Maria CMsFina Smink en bij ~itoad te bbek als arbeider. Ze kregen 10 mderen: ll. Si* De ~~~dü-er sluif de vergadering, dankt de aanwezigen v* W$le&ean een smakelijk etën en een plezierig middag* Portrettengalerij,bet vlpttg verlaop en 1. Jbhannea Gaardus, geb , overl ; 2. GerardmJacobu$, geb! , overl. 6-31%72; 3. HendrikaJ~hama M&, geb Q&O~J ; 4. Jabarises,Jacobvs. gek, overl '85; 5. er nardus J2kbus, geb , 0~er1,2-5-lc)9D:, ' 6. Johmm Hen* M* geb awrl,, ; 7. Maria éfistin~ geh. 10.&191&, ; 8. Saphia -;b &b , 0~1:&.2-1*2; 9. Hendricw Jacobul, geb. 3&1%192Z (inzender) ' 10. lhmdqq Jaco^$, ll. Johannes~ac~hs Ke'rb'peman, geb. ZW~WO in HuisSi, ~sre~a. I 63-1 U, Maria Clmistina K&pamaa-SminI~ geb in Huissm. QVW~,

6 ~~lkges, verf L technieken Theo Kemperman: Changing Worlds 1996 Theo Eemperman: Geboren in AmsterdamQost waar hij Ajn jeugd doorbracht. Vroeg werd hij aangetrokken door de wereld van de optiek Op dat moment verteit hij, had iuj geen enleele affiniteit met kunst en was er nooit mee in wraking geweest. Uitzonderhg daarop was misschien zijn buitengewone interesse in Jazzmuziek in het algemem en waarin hij zelf enkele blaasinstrumenten bespeelde. Zijn opleiding in'de opdek Wordt spoedig gekoppeld aan de fotografie. Bij Capi-Lux in Amsterdam komt hij in aanraking met de wereld van vakfotografie. Hier leert hij de mogelijkheden &n de Weleen ervan kennen. Ook de artistieke kanten beginnen hem daarin op te yallen. Deze interesse zou daarmee definitief een begin krîjgen en vaor de rest van iijn lpn steeds verder ontwikkelen.,d werkt hij zakelijk zowel privé door in deze wereld en gaat hij experimentele fotogafísche teihnieken ontwikkelen. Door middel hiervan ontstaan nieuwe mogelijkheden waarin hij zijn fantasie kwijt kan. Hij creëert vervreemdende beelden met.ko~ortechnieken en geeft een nieuw aspect aan het fotografische uitgangspunt. Dit alles zou gebeuren nadat hij inmiddels met zijn gezin domicilie had gevonden in Alkmaar. Later in deze periode geeft hij les in fotografie en doet workshops. Met een aantal exposiaes treedt hij in deze periode naar buiten. Ze vallen op door een andere en originele benadering. Een collage-achtige verscheidenheid. De eerste belangrijke kunstenaars die hem in zijn ontwweling beinvioed hebben komen uit 'de Stijl'; de universde orde van Dwsbwg en Mondriaan, maar ook ruimtelijke stelsels van Gemt Rietveld en de heel andere Esscher dmgen bij tot zijn inzichten tater werd dit voortgezet met Warhol e.a. Dit waren de bouwstenmi die zijn fundament mede lieten ontstaan. Echter hiermede was hij niet tevreden Hij vond het fotografische aspect te enkelvoudig voor zijn denkbeelden en onderzocht de mogelukheden om deze resiutaten te koppelen aan andere disciplines. Hij kon inmiddels zijn a$piraties verwezenlijken in een nieuw afelim, waar hij met anderen onderzoekingen doet in nieuw richtingen. Het resultaat werd coliages met geverfde technieken. In deze nieuwe Vorm en opzet heeft hij deñnitief zijn plaats gevonden. Na een periode m een aantal jaren experimenteren. komt hij nu vaor het eerst naar buiten in deze geheel nieuwe stijl. Theu Kjemp~rman, zijn werk Over zij jn w& zegt Th- Kempmman zelf me natuurlijke orde is een van mijn gmre inspiratiebromen. Deze orde van natuurlijke structuren, de afwijkende en logische oplas~ingen daarin stellen mij een vwrbedd waar ilr niet aileen door gefascineerd ben maar mij tevens de weg wijzen die ik in de toekomst wil blijv volgen, Mijn werk is als jazzmuziek voor me; een doorlopende voortgang in ontcte?k en en improviseren in dit gegeven, zodat ik deze nieuwe ervaringen tor realiteit kan brengen'. Goud voor tumîalenten van famlhe Kemperman GENDRINGEN - Lise Kemperman mag van haar leraar in Gendringen elke maandag een kwartier eerder weg. Ze heeft er een goede reden voor. Ze moer immers in h h m trainen. Gisteren nam ze als dank een reep chocolade voor de leraar mee. Want dank zij de medewerking van hem had ze veel h- nen trainen. En daard~or schopte ze het in Naarden tot nationaal turnkampiot?- ne in de C-lij n. Sandra Kemperman uiit Gaanderen overkwam hetzelfde. Ook zij liet zich dit weekeinde in Naarden 'kronen' tot Ne derlands kampioene in de C-lijn. En evenals in Gendringen was het huis van de familie Kemperman in Gaanderen door de buren versierd. De twee talenten trainden jarenlang bij Tempora in Gaanderen en St. Paulus ia Gendringen. Omdat ze meer in hun mars hebben en het niveau van hun clubgenoten ontstegen waren, besloten d de ouders de meisjes drie keer per week naar sportcenirum Valkenhuizen te brengen. "Dat centrum doet een beetje aan Papendal denken", verklaart Marian Kemperman. de moeder van Lise en jarenlang trainster van haar. De meisjes hebben zoveel kwaliteit in huis dat ze al een Iraining van de twngoeroe Boris Orlov meemaakten. Ze zijn echter nog te jong om zich al oranje ldant te mogen noemen. Kemperman is tien jaar, Sandra een jaar jonger. Lise Kemperman reikte in Naarden tot de score van punten. Ze is zo goed dat ze volgend jaar in de B-lijn mag uitkomen. En daar zal het niet bij blijven. Als de ontwikkeling zich doorzet. maakt ze over enkele jaren haar opwachting op het hoogste nationale niveau. Haar beste prestatie leverde ze in Naarden op het paard. Sandra Kemperman vond het zaterdag d best zwaar. Ze mocht echter mots zijn op haar stare van punten. Voor haar oefening op de balk kreeg ze zelfs negen punten. (Uic D$ Gelderlander 4-646) I PIM KMPERMAN Vandaw 6 jasr Uit De Gelderlander 24%.

7 qg -entatie met 'Caauging Worl&? voegt daar een nieuwe dime~e am tw. De M!E& diie hij recent. heeft onderkaan hebben zijn pernoodijk benad& niet ondem- &d&&, &&' Wk is &ikijk... een.&staan& al, bomi de traditie door%mwa wwdt &ar aq&~ een' geconc&treerde samenbreng van verregaande vernieuwingen. Hierbij gaat hij nietwhorbg ôan de tendensen en de grote veranderingen van de aankomende tijd. &imipecaran hugt wadden met vormen, vlakken en natuurlijke -=men in- adere en 'pirak verandetilijke optische orde ondm, De. vormen op ziw ~.h&~kwer en de wetmatigkid van oorsprunkelij k raorfologische systemen, als een -toqang tot nieuwe gebieden met arrdere wem en dihensies. Ai wo& het amit echt organisch,?e vnjbeid die hij daar in betracht is die van een nieuwe orde de alom aanwe* oerarde en de kracñt die daax uitvaomloeit. h fohmfie wisselend in beild g ebet wirden. De merhode is altijd ge&tmleerd m,beheerm als.wam het dat wii uimaken van bestaande ordes, Het is naarmate het onderwerp het vraagt afwisselend getemperd of intenaltijd h$ WmwetE6ng. Alle w e r m n gijn sterk verschiilmd m& hebben voor hem dezade waarde. ak een voortgang op de weg naar uitdaging& die bestaande zienwijzes en realismes doorbreken. jan in akdd Impiessies.. van het &l~o-ts;&:h~&tea, l I -,. Theo Kemperman Km1meesstraat 13 lm KX Alkmaar Tel: Prmum rot~~nq BFuldswpmage - PaTttstfofogr#k - G uqu~n - Ferqirrfica - &torgrafis I I ADVERTENTIES YERTEKERtNGEN kbixplein T?Q31 Ai WEHL Postbus 8 703UPAWHL Tdihn: Fm :0316-&S043 SPÀARRANE

8 A1&ustlit!995zqnMj gésidrt met3 winkels met modieus hoogwaardtgedamesmedifig onder de naam CaoPa'Kempyman. Dit jaar breiden we ult naar 6 winkels In Nederland en Belgit Damm:dm we nu een: COMTROLLER SYSTEEMBEHEERDER MIV ~erantmrdelukheden; >Dp# en ardehoud admlnistratleve en interne contraleprocedures -PeWkke rnmagcmentapporterlng -Bekven bewltfglng automattrerlng.. ~mtlhg ~taukomatlriering bi] een wlnketketen Is een prp. BqkndHíd met PC had-en sofware is kan must $alaris enqviwigearbe7dsvaorwaarden ljn afhankelijk van ervaring. stuur danzosnet mqgelyk eenralltcltatldrlef met eenrv. en recente pasfota naac CoSonQhp~mien, Dbrpsstraat 19,427l M Dussen rnablj Breda). FamiZiwwaîging Kemperman Postbus A3 Doom Bank: ABN nr û3959 mv. bovenstaande vereniging. De vereniging staat ohíaeel ingeschmven in de Kamer triui IGoophmdd te U mt, nr, V R-e Kemperman journaal Bwbara Prinsen-IEgmperman Juliana van Stolbergskaat t33 Cashicum 0251&51670 Hade Kemperman Dr. Schaepmanstraat DN Westemoort OW Aan dit nummer werktein verder mee: Ton Kemperman - Doorii Freddy knz Ton van Delft ZetwerklOpmaak en drukwerk: Dmkkerij Kemperman. Arnhem ItfEC) JOH. $O?YI!A HENMZ. %W. m m. WILR. H W. x HWK w ' k&ag& ~OKLLIUIIM K MS VDO#BEt3tD VN 'a RSTUUCIE KWPEW STAMBOOM WROP 0A.V ZIEN IS HOE OILYT SbMMlG6 N BOEL M R f nten ZONPER HfT TE! 20 OWLW YErRRIE, YEM EN % N&V.W Z?JN! EN~OVW~K~,.+WRI~,TONEFI TYuC Ubtdi VAN METPAffKA,M F!XEDDvL NZ ENTOPtVANELfl! P M~SN

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 6 Nummer 3 In dit nummer THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen DUBBELINTERVIEW Patrick Bosch en zijn ouders;

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Leven in een Web van Relaties

Leven in een Web van Relaties 16 Familie als Gegeven Leven in een Web van Relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Generale Synode November 2013 LWK 13-02 16 Pagina 3 van 16

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2)

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) Dag & tijd VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) MODULE 13: DEZE MODULE IS ONDERDEEL VAN EEN VIJFTIENDELIGE SERIE bekijk foto/plaatje praat samen wijs aan Dag & tijd luister naar je

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

... oktober2001-- Redactie. Zie vervolg, volgende pagina

... oktober2001-- Redactie. Zie vervolg, volgende pagina De mond- en klauwzeeruitbra- ken in het afgelopen voorjaar -er werden 26 geval- len in ons land geregistreerd- hebben een eco- nomische schade van in totaal f. 2.6 miljard aange- richt. Bijna de helft

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie