wat ook een van Harriers- titels is

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wat ook een van Harriers- titels is"

Transcriptie

1 juni /IIll Kemperman JournaA FAMILIEBLAD VAN DE VERENIGING KEMPERMAN Vijf jaar Kempman Vereniging t-4.&, H& wsw~er zo vml &uit het hele -1ahd Wamen de bi irimwen bmkliwep koe er la de vereniging vmr &ond m om verder gezdig samen te i% v&dging stand er riiet meer zo goed voor wat het ledental Semden het bestuur beeft zich dan ook w kelijk helder. En wat ons verraste w= dat "dnz?' Hamie riog eeh iit'dielk verhaaltje voor Ons ycad.p%nwege Eet Ie lasmm De aanwezigen di& mor twee jaar Hamie ais (invaliendj rrioritk hadden n-hghadct wed& gelijk&p. En waar Iijk Harrie heeft het waargemaakt en ons op zeer bijzondere wijze em Iudiek het eerste lustrum: de kaperman familie club vijf jaar! bdjvtrd am nieuwe leden te werven. Er waren randaag dan ook pi~we fadie- Iedw te Wandren. Toch Wnen we nog steeds nieuwe leden gebruiken ' voorai jame gedjmen muden heel wel- Qpr kijn Gmt het is natuurlijk hef leuk's$ecals a& keflijden worden verten gen%ordiga. Helaas waren er nogai door ziekte. De wrgadering was zo kart als we het gewend zijn ën er waren geen de'w dus de inhoud was klaarbiij- Le&n van de Nulwna i& aan de kofie. Hij richtte zich weer tot aiie neven. nichten, oud (en nieuwe) neven, ooms, tanreis enz. enz. We hega een uitleg wer het vomzepel %rew, v a vice-vwrzitter wat ook een van Harriers- titels is binrren onze 'vereniging. -Vice b%te%ckit "plaatsvema~igmd" of "onder'" en ge zien het f& dat Hamie liever niet "undef Gerard zit, hîdd hij het maar q "$IiatsvemtlgendH. Hade dacht verder nog dat het woard lusmuri iets met de RomeWn'te &en had m n&% de dgíie v&blgiin%~m. er qog regi&batigooutt- r w 4.t%a ze +$&dun werd&'mis,'&k nu niet dat. en go krw W& d* Wpn- de re &$#&e W& ai' e w4'k eiechter dtm ander% maar dat w&iiki: m -Ik weet niet wie mijn gmotvader was, het interesseert mij meer warzjjn Meinzoon zal zijn. -Wem hebben m& behoefte aan uaòrbkel&n dan aan 19.i~ ti& -De eern.te helft van OW Iwm wordt bedomen daor ylnp ouders, de tweede heli7 mor onze kinderen, We Kaegen nag Bmai dat ertanixie de gemeente Dwibxt~ eij brief WW binn+pm waar.a.a. in stm dat de gracht Wgea de Ve'erpoafi,en de Oaiprt de naam srm.kefhpmsm&t heeg ornaat deze gm&t jaredmg werd verpacht aan ene landbouwer: man en tapper, Lucas ikinperman, die leefde trrg&n 1755.en'18Z8.. Hamie b* eindigde zijn ga&g met een gedkht dat ik u niet wii,onîb&en {zie Pag. 4. Een kloten middag Arider~ dan u zou als u kop leest, was het gesteld met onze fkestmiddag, mndag B&wel.we aajw reeds vijf jaar bestonden werd dit nu g&w, onze jaarvergadering; ip beerlij& wqjaarsweer. met een *Hatenv middag. We konden kiee'n we& spel men Wde'qe len ea dat $w Wjna ied$mm het Hotenspel: Kio~tschîdten. Dat Mootschieien géhurde in het M&enbos met e&n?neiibal ein 'n Mo-,?-r bet ui^ het water vissq na een brlatep.prp vwt egn "klootzakd. Ja het woord "Maot* wed hde middag gebkzi* in mt'voor swekkhg dan ook, maar deze midag,hd het gmde betelmb en nam er niemand aanstoot aan, wat merigink 00k niet de bed* ling was, want je moest er mee ten af onderhands gaohn. Wg Jaegen de regels uitgeie* dom zo'n Hotenjongen die 0118 nog allerlei Idri9&wgeib &egaf en ons de nodigk ki~&&xwp. I&$de s W, want heus het 5% wen a& je door een wrwabde U~teiiBai %era& wordt:, zeker als het op gen zekin Ma: tenptaaq gebeurt Je kon dm ook regel-

2 WacrIwlfi m Hul! matig hown: "Daar komt een klmt aan. Hd m, daar komt er een. Pas up kloot. Woten daar gaat ie", We speelden met f 4 kop els die twee aan twee verhokkernen iegen hl mrs mfl:bee.gwolg &t j$$ p'mitfn ganger ih-bal te w* &f %danden?keg'je, gier alleemaatre &den maar ook P% pst g! wpid kbgïng is want je.m&.steeds mamidoorlopen m het liefst= da bal, uit zodat je km den waar de bal bleef want de Motenbal b van bout met Imd wmwwd en de dgde bhleren langs Be busrand hadden dezdme E schutkieur. Jqpg en oud deed er* mee en aan de Manken om mij heen kon ik t& daideljk opmaken dat een ieder zich uitstekend vermaakte. Na dit spel was het gezel& bodes en werd er nog een Mootaadr met een kkhe kimt uitgedeeld aan een familielid uft de winnende ploeg+ Jammer was het wel dat ik zo veel measen gemist. Juist met dit soort bijeenkom- *n is hetezp,.we wlkmpmdeleaboe vmchilîende &&ilwdeii zicñzerst atwg&->ofdie en die 'kw Is. ofw&ïeim aje heb ik pas nog g&'& op die vajaardag, vaor ze besluiten a gaan. Maar he& n er wei eens aan gedacht dat juist de familie waar u za gauw nier aan denkt het hd exg op prijs swlt u eens $e mtmm.fulsr de famikleden warvan de ouders w uitgewaaid zijn en het,eonw verloren hebben (zo'n vijftig jaar geleden waren> de wamunicad~geujkheden, decht ee re4ge1.q een vermogen) wiu~ wakhun &hteq en nwen w d : antpmta ~ Jk moet er zelf nog wel m! vijftig ~ hebben denk &wanrririja ~, ereenvan m e kin dek. maar ik ontrnaet w altijd maar twee qp om fapliw;"$; lion neem eens,&n gwd beshiit M kom volgende ~ ~ welka stamva& d.wk ~. ~ wlstndat... w Wist u dat-er ~ mo~ist&nilidedeg wel hele fanatieke handelsgeesten schuiied? zifn raam, waar hij de vorige dy al mea upgde Wnkm-ewaa vakopen tijdens de familiedag. Hij had het eb geasmet'& ".klotefyangmr&t mn camm Epen op weg n&at her?&i-b$?; w- m -.k h g dat het een K,+- WW. m k+ rn&tgg"w~?;w Wd.*.& kk&iwe ~ M & i ~ Zij megen ~ tgdeas ~ de w luwh ~ T $ ~ h e t ~. a a ~ ~ ~ ~ r a a k t,n?etl+czcrmpw e i k i n ~ ij had het oi. tmr de er rwect t e m inhuissm, emvtiprde jongekgm en wwr Kempermamen uit Huissen bmen hoop ik veel meer over dit gebeuren te vernemen. Kmtipmannen uit Huirrsen of Huissensrhe stam Iwm op en vertel mij eens wat ~ m ~ i W 4 w B. ~ ~ ~ W ~,, aq om -ai POLQW;& -g man ult Hnbo jez2),die d het een en anda mide, F.. tr

3 Men droomt van mem, dan beperkt men zich met op succes te hopen, en men eindigt met zich tevreden te stellen met de loftuitingen van zijn familie. ZelEs voor een amx gezin toont de hond aanhankelijkheid. Een gezin is als een koninkrijk. De man is schijnbaar de koning,. de vrouw de denkbeeldige koningin. Het kind de heimelijke, maar werkelijke heerser. Alle geluklage gezinnen Iijken op elhar, ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op z'n eigen manier, Srerhd en Gwesbeek broederl2jk verenigd tijdms da reünie. Notulen Algemene Ledenvergadering, reunie en le lustmmviering van de Wevereniging Kempman, gehouden op 14 april a Partycentnim De Vinkenweide in Brurnmea. l. Opening door de voorzitter Gerard Kernperman: De voorzitter opent deze toch wel bijzondere vergaderhg die, naast het Maas noodzakelijke formele gedeelte, ook het begin is van de vierhg van het S-jarig bestaan van de verenigfng. Het is duidelijk dat er bij deze reünie minder aanwezigen zijn dan 5 jaar geleden bij de eerste reunie in Vught. De verklaring ligt voor de hand: toen was de vermugmg pas opgericht en was een reiìnig no# een nieuwtje. De voorzitter maakt melding van een de laatste wekein gehouden ledenwerf-aktie. AUe'bU'de vereniging bekende Kempermannen die nog geen lid zijn hebben een wervingsbrief ontvangen. Hierop is maar van een paar mensen een positieve reactie ontvangen Be enkelen die daarvan vandaag aanwezig zijn worden exera welkom gehe ten..betrrff&de het genealogische onderzoek zal er vandaag weinig nieuws te melden ejn. De meeste aandacht gaat op dit moment uit naar het te schrijven familieboek. 2. Vaststellen van de agenda: Deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 3, Mededeliagen: Edcbten van verhindering zijn ontvangen van: Fa'mllie Höwl-Kemperman (Vught) - Lydigen Wim Kemperman (Voorburg) - &rad Haag) -W Kemperman (maar) - Ed en Eb Kemperman (Houten) - M qdt Kemperman (Breda) -Ton en Coby Kmperman (here) - F die &runs maardingen) De &mid ng van Lydia en Wlm Kmperman. was vergezeld van gelukwensen met het bestaan van de vermiging. 4, Notulen ledenvergadering 23 april 1995: Met de wijziging mals in de agenda genoemd worden de ner,bim vastgegtdd 5. Pinmded verslag en verslag van de Kascommissie 1995: De penningmeester geeft een XoeLchüng op de uitgereikte cijfers ouer het jaar Uit de vergadering komen verdere vragen u!? apmèqn. Het verslag van de kascommissie en de decharge van de penningmeester levert een klein probleem op. De controle is dit jaar, door verhindering van de anderen, slechts -. Gezinnen met Meine kinderen en gezinnen zonder kleine kinderen hebben me delijden mat eikaar. Mannen zijn wat hun moeders van hen >gemaakt hebben. Toen ik een jongen was van 14, was mijn vader zò dom, dat ik de oude heer nauwelijks in mijn,omgeving kon dulden. Maar toen ik 21 was, verbaasde ik mij er geweldig ouer hoeveei hij in die zeven jaar had gelead, Halve ton boete voor vervalser familiewapen8 Van o m SGotbrdamm ~da&e RO-m, ~woenrsdag De rechtbank in Rotterdaim heeft de %jarige Fe&d van P. uit de Maasstad een boete van f 50,000 opgelegd we ns het vakogen van valie &" miiiewapem. De Rotterdammer, die een winkel in +ehan& boe ken d, zou met z n praktijken ten minste f 4.OH hebben verdiend. Namaak stamboom Van P. verkocht duizenden gekopieerde hdiíewapens en nruaiaak-stanbaornbexhrijvhgen ais 'authentiek', l%j vroeg hiervoor een b& bag van tuwn de veertig en de zestiggulden. Nog teeds duiken overai in %Edd"v";~e;:z iicht. Uit De Telegraaf van 13.3%.

4 FanaWm~S nakt raed bekende ~ezichtert! door & commissie gedaan. Omdat nu juist dit lid, Thzo Kemperman uit ~~~;~&dk&w&iia"~!dekte verhinderd is, kan er vwult ppkgeen %~&$CIZX gedaan m derhaiw aan de pemhgmqta gem dechqe wor- qwl*wd. h*&&mperman aai gewaagd worden de be~ndlngen van de op &i& B Wfw. De uasthewng Tm-het ñwnm ~ 1 a1995 g wordt tedenvergaderliig. W& megft jafin geen reservedng voor hex Familieboek be. Dlt vanwege de ued de rdinie/jaarve~gadering van ûit jaar. de ken van de reünie.w- dit immers voar een behngrijk ded gedragen -2 de W&kcas. -&.a% di ipandaag tieperkt is zouden de bren mg mee kunnen H qsw.t einde van het jaar tqch nag een reservering mogelijk kan zijn. 2imdwvderc magen of opmerkingen wordt de bemting daarna v&tg&tefd. V.,Wm&+a Me hnirsl&en, waaman de voonitter 4 WE: dere kandidaten.zijn ingedimd wordm.de &redende &r& Kemperma+ Freddy Lem en Thijs Kmpeman, die *t. d e hakiesbaar hebben gesteld, bij Wie kkadidaatsteiiing hrkmee, wmman.de. yoonltter Gerard &.>&ht&; GEBOREN: 21 februari 1996: Casper Christian. zoon van helix en Marie Louise Kemperman, Melrose 78,6922 BB Duiven. 17 maart 1996: Monique Johanna Maria, dochter van Hmie en Henriëtre Kempwman-van Bragt, Past. P+Thiissenlartn 45,6029 RL Sterlael. GKïKûUWD: Michel RKemperman en Corinne S. Lewis op 6 april 1996 om uur In All S&ts Church Dibden, Southampton, Hants. UK Adres: Krernersheerd 195, 9737 PM Groningen. Betsie Koekoek en Ron Kernperman op 26 april 1996 om uur in het stadhuis van Halfweg. Adres: Mosveld 82,1032 GG Amsterdam. Eric Kemperman en Jeanet Nekkers oy vrijdag 10 mei 1996 om i 1.15 uur in gemeentehuis van Wesrervoort. De mbtenaar van de Burgwlijke Stand was de vader van de bruidegom: Harrie Kernperman. Adres: Waemelslant 126, 6931 HP Westervoort. HERTROUWD: Betty Ri~en Price-ICemperman met Joh Farren Price op 14 januari Adres: A. Farren Price, 12 Gorden Crescent, Pebble Beach Sandstone DT Qld Ausrralia. OWRLEDEN: Harm Jan Kernperman, echtgenoot van Theresia Leonardus Johannes Claassens in de leeftijd van 48 jaar, Heerlen, 5 januari ~mh~~~~osrneffurng en d) deden mee m de vevgad&ng Betsie Kemperman. echtgenote van Leo Haagen, in de leeftijd van 40 jaaw Hoensbroek, 24 januari Wilheimina Hendrika PeWnelle Smit. weduwe van Ferdinand Antonius Kemperman, in de leeftijd van 94 jaar. Oegsîgeect. 19 februari Hemanus Johannes Kemperman, weduwnaar van Theodora Wilhelmina Pelgrim, in de leeftijd van S3 jaar. Terborg, 26 februari FranQna Joh- Catharina Merink, weduwe van W&elmus Jacobus Kernpman in de leeftijd van 81 jaar. Arnhem, 12 maart 1996.

5 wrw;y<-. =q lid >w d e ~ ~ s i z -- c-. - mlmmssie aogd kwetsbaar wordt ic, zie hjqrvgor bij 5, naat de hgrverzeiing van Thea Kempernan. uit maar, v b de commissie asn. Uit ae rtqgade'fhg Miden zidì Z kandida- ~ : Q ~ - u i t, J = JW W t h *rwapl. D&,ker&ae gat akkoord met zowel de herverkiezing van Theo uit Aikmaar als met-d&iv&e-van Theo uit kltsden en Per uit WeH. dyw$pp OWP de de cge>mi~ieg: m De grote HW, het'duijven f&diepoek 56 begonma Het W#jd kosten om de' gewaiagi&n mk de'grhalen bij ha te w, :, I$:~~~tS.$ce'Kempemanan heeft zich in <y$rlp#d met;dy&e wameden &i,.&i&wb t&mg mw$en-*&n. Lisette Teuflhgs-hpa- he& z;ich %~~W~gwrb~f:fri'.MtbuiWand als mr iid van de cmmw'si~ iemg moe &-mitslijk we1 bescbirfrhar om ais ZP in het land,!$ ad ~ C de dp-t ~ ~ ~ ~ s Bi ' komt s temg i aan e hei : einde van deve~gader-ing. ïwe Kemgmmm Uthnâëm zich hiermot op, %fopdtt& geef? pierna het wmd aan Harrie Kebpmmn'&&, m gdegmheíd van Mf.eme Iustnrm van de vereniging een feesnede za1 &qu&q, Be, verkorte. tekst hiervan mft u eldm in dit Kernpermm Jouraaal am, H& wordt "':h- ahusanyvekhaal over de herkomst van het woord lusmm, een schets (lees: Ufuuk) van de bestuursleden en.een overzicht van 5 jaar activiteiten en de jbarluhe Dit aìks gelardeerd met wijze een leemame spxepkn over familiebe Onderstaande fata toont ons het gein van Johannes Jambus Kempman+ -ge ~ ~ Harrie hlmprl -t? een daveread applaus W uit de zaal. ~ buren ~ in I4uissern (1880), ~ overleden in 'Zutphen ji96ûj. Biju.was een zoen van J&hmea Kmperman en Hendriena lkic.~ft nog enige uitleg &er het verdere mrloop &tgb mds het lopend mdlug. Johame~, J8cobtls Kernperman bwet dat B1imm zal valgen en het de gang van zaken tijm Izat aiddaggedeelre. awwde op I&JunilYW inhuiscmmet Maria CMsFina Smink en bij ~itoad te bbek als arbeider. Ze kregen 10 mderen: ll. Si* De ~~~dü-er sluif de vergadering, dankt de aanwezigen v* W$le&ean een smakelijk etën en een plezierig middag* Portrettengalerij,bet vlpttg verlaop en 1. Jbhannea Gaardus, geb , overl ; 2. GerardmJacobu$, geb! , overl. 6-31%72; 3. HendrikaJ~hama M&, geb Q&O~J ; 4. Jabarises,Jacobvs. gek, overl '85; 5. er nardus J2kbus, geb , 0~er1,2-5-lc)9D:, ' 6. Johmm Hen* M* geb awrl,, ; 7. Maria éfistin~ geh. 10.&191&, ; 8. Saphia -;b &b , 0~1:&.2-1*2; 9. Hendricw Jacobul, geb. 3&1%192Z (inzender) ' 10. lhmdqq Jaco^$, ll. Johannes~ac~hs Ke'rb'peman, geb. ZW~WO in HuisSi, ~sre~a. I 63-1 U, Maria Clmistina K&pamaa-SminI~ geb in Huissm. QVW~,

6 ~~lkges, verf L technieken Theo Kemperman: Changing Worlds 1996 Theo Eemperman: Geboren in AmsterdamQost waar hij Ajn jeugd doorbracht. Vroeg werd hij aangetrokken door de wereld van de optiek Op dat moment verteit hij, had iuj geen enleele affiniteit met kunst en was er nooit mee in wraking geweest. Uitzonderhg daarop was misschien zijn buitengewone interesse in Jazzmuziek in het algemem en waarin hij zelf enkele blaasinstrumenten bespeelde. Zijn opleiding in'de opdek Wordt spoedig gekoppeld aan de fotografie. Bij Capi-Lux in Amsterdam komt hij in aanraking met de wereld van vakfotografie. Hier leert hij de mogelijkheden &n de Weleen ervan kennen. Ook de artistieke kanten beginnen hem daarin op te yallen. Deze interesse zou daarmee definitief een begin krîjgen en vaor de rest van iijn lpn steeds verder ontwikkelen.,d werkt hij zakelijk zowel privé door in deze wereld en gaat hij experimentele fotogafísche teihnieken ontwikkelen. Door middel hiervan ontstaan nieuwe mogelijkheden waarin hij zijn fantasie kwijt kan. Hij creëert vervreemdende beelden met.ko~ortechnieken en geeft een nieuw aspect aan het fotografische uitgangspunt. Dit alles zou gebeuren nadat hij inmiddels met zijn gezin domicilie had gevonden in Alkmaar. Later in deze periode geeft hij les in fotografie en doet workshops. Met een aantal exposiaes treedt hij in deze periode naar buiten. Ze vallen op door een andere en originele benadering. Een collage-achtige verscheidenheid. De eerste belangrijke kunstenaars die hem in zijn ontwweling beinvioed hebben komen uit 'de Stijl'; de universde orde van Dwsbwg en Mondriaan, maar ook ruimtelijke stelsels van Gemt Rietveld en de heel andere Esscher dmgen bij tot zijn inzichten tater werd dit voortgezet met Warhol e.a. Dit waren de bouwstenmi die zijn fundament mede lieten ontstaan. Echter hiermede was hij niet tevreden Hij vond het fotografische aspect te enkelvoudig voor zijn denkbeelden en onderzocht de mogelukheden om deze resiutaten te koppelen aan andere disciplines. Hij kon inmiddels zijn a$piraties verwezenlijken in een nieuw afelim, waar hij met anderen onderzoekingen doet in nieuw richtingen. Het resultaat werd coliages met geverfde technieken. In deze nieuwe Vorm en opzet heeft hij deñnitief zijn plaats gevonden. Na een periode m een aantal jaren experimenteren. komt hij nu vaor het eerst naar buiten in deze geheel nieuwe stijl. Theu Kjemp~rman, zijn werk Over zij jn w& zegt Th- Kempmman zelf me natuurlijke orde is een van mijn gmre inspiratiebromen. Deze orde van natuurlijke structuren, de afwijkende en logische oplas~ingen daarin stellen mij een vwrbedd waar ilr niet aileen door gefascineerd ben maar mij tevens de weg wijzen die ik in de toekomst wil blijv volgen, Mijn werk is als jazzmuziek voor me; een doorlopende voortgang in ontcte?k en en improviseren in dit gegeven, zodat ik deze nieuwe ervaringen tor realiteit kan brengen'. Goud voor tumîalenten van famlhe Kemperman GENDRINGEN - Lise Kemperman mag van haar leraar in Gendringen elke maandag een kwartier eerder weg. Ze heeft er een goede reden voor. Ze moer immers in h h m trainen. Gisteren nam ze als dank een reep chocolade voor de leraar mee. Want dank zij de medewerking van hem had ze veel h- nen trainen. En daard~or schopte ze het in Naarden tot nationaal turnkampiot?- ne in de C-lij n. Sandra Kemperman uiit Gaanderen overkwam hetzelfde. Ook zij liet zich dit weekeinde in Naarden 'kronen' tot Ne derlands kampioene in de C-lijn. En evenals in Gendringen was het huis van de familie Kemperman in Gaanderen door de buren versierd. De twee talenten trainden jarenlang bij Tempora in Gaanderen en St. Paulus ia Gendringen. Omdat ze meer in hun mars hebben en het niveau van hun clubgenoten ontstegen waren, besloten d de ouders de meisjes drie keer per week naar sportcenirum Valkenhuizen te brengen. "Dat centrum doet een beetje aan Papendal denken", verklaart Marian Kemperman. de moeder van Lise en jarenlang trainster van haar. De meisjes hebben zoveel kwaliteit in huis dat ze al een Iraining van de twngoeroe Boris Orlov meemaakten. Ze zijn echter nog te jong om zich al oranje ldant te mogen noemen. Kemperman is tien jaar, Sandra een jaar jonger. Lise Kemperman reikte in Naarden tot de score van punten. Ze is zo goed dat ze volgend jaar in de B-lijn mag uitkomen. En daar zal het niet bij blijven. Als de ontwikkeling zich doorzet. maakt ze over enkele jaren haar opwachting op het hoogste nationale niveau. Haar beste prestatie leverde ze in Naarden op het paard. Sandra Kemperman vond het zaterdag d best zwaar. Ze mocht echter mots zijn op haar stare van punten. Voor haar oefening op de balk kreeg ze zelfs negen punten. (Uic D$ Gelderlander 4-646) I PIM KMPERMAN Vandaw 6 jasr Uit De Gelderlander 24%.

7 qg -entatie met 'Caauging Worl&? voegt daar een nieuwe dime~e am tw. De M!E& diie hij recent. heeft onderkaan hebben zijn pernoodijk benad& niet ondem- &d&&, &&' Wk is &ikijk... een.&staan& al, bomi de traditie door%mwa wwdt &ar aq&~ een' geconc&treerde samenbreng van verregaande vernieuwingen. Hierbij gaat hij nietwhorbg ôan de tendensen en de grote veranderingen van de aankomende tijd. &imipecaran hugt wadden met vormen, vlakken en natuurlijke -=men in- adere en 'pirak verandetilijke optische orde ondm, De. vormen op ziw ~.h&~kwer en de wetmatigkid van oorsprunkelij k raorfologische systemen, als een -toqang tot nieuwe gebieden met arrdere wem en dihensies. Ai wo& het amit echt organisch,?e vnjbeid die hij daar in betracht is die van een nieuwe orde de alom aanwe* oerarde en de kracñt die daax uitvaomloeit. h fohmfie wisselend in beild g ebet wirden. De merhode is altijd ge&tmleerd m,beheerm als.wam het dat wii uimaken van bestaande ordes, Het is naarmate het onderwerp het vraagt afwisselend getemperd of intenaltijd h$ WmwetE6ng. Alle w e r m n gijn sterk verschiilmd m& hebben voor hem dezade waarde. ak een voortgang op de weg naar uitdaging& die bestaande zienwijzes en realismes doorbreken. jan in akdd Impiessies.. van het &l~o-ts;&:h~&tea, l I -,. Theo Kemperman Km1meesstraat 13 lm KX Alkmaar Tel: Prmum rot~~nq BFuldswpmage - PaTttstfofogr#k - G uqu~n - Ferqirrfica - &torgrafis I I ADVERTENTIES YERTEKERtNGEN kbixplein T?Q31 Ai WEHL Postbus 8 703UPAWHL Tdihn: Fm :0316-&S043 SPÀARRANE

8 A1&ustlit!995zqnMj gésidrt met3 winkels met modieus hoogwaardtgedamesmedifig onder de naam CaoPa'Kempyman. Dit jaar breiden we ult naar 6 winkels In Nederland en Belgit Damm:dm we nu een: COMTROLLER SYSTEEMBEHEERDER MIV ~erantmrdelukheden; >Dp# en ardehoud admlnistratleve en interne contraleprocedures -PeWkke rnmagcmentapporterlng -Bekven bewltfglng automattrerlng.. ~mtlhg ~taukomatlriering bi] een wlnketketen Is een prp. BqkndHíd met PC had-en sofware is kan must $alaris enqviwigearbe7dsvaorwaarden ljn afhankelijk van ervaring. stuur danzosnet mqgelyk eenralltcltatldrlef met eenrv. en recente pasfota naac CoSonQhp~mien, Dbrpsstraat 19,427l M Dussen rnablj Breda). FamiZiwwaîging Kemperman Postbus A3 Doom Bank: ABN nr û3959 mv. bovenstaande vereniging. De vereniging staat ohíaeel ingeschmven in de Kamer triui IGoophmdd te U mt, nr, V R-e Kemperman journaal Bwbara Prinsen-IEgmperman Juliana van Stolbergskaat t33 Cashicum 0251&51670 Hade Kemperman Dr. Schaepmanstraat DN Westemoort OW Aan dit nummer werktein verder mee: Ton Kemperman - Doorii Freddy knz Ton van Delft ZetwerklOpmaak en drukwerk: Dmkkerij Kemperman. Arnhem ItfEC) JOH. $O?YI!A HENMZ. %W. m m. WILR. H W. x HWK w ' k&ag& ~OKLLIUIIM K MS VDO#BEt3tD VN 'a RSTUUCIE KWPEW STAMBOOM WROP 0A.V ZIEN IS HOE OILYT SbMMlG6 N BOEL M R f nten ZONPER HfT TE! 20 OWLW YErRRIE, YEM EN % N&V.W Z?JN! EN~OVW~K~,.+WRI~,TONEFI TYuC Ubtdi VAN METPAffKA,M F!XEDDvL NZ ENTOPtVANELfl! P M~SN

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013

Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Overzicht open dagen 2013-2014 HBO Versie: 12 september 2013 Instituut Wat Wanneer Tijdstip Locatie Adres / Opmerkingen Tel.nr: Avans Open dag 02-11-2013 10.00 15.00 Breda Hogeschoollaan 1, 4818CR 076-52

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Kunstweek Piet Mondriaan

Kunstweek Piet Mondriaan Agenda Do 18 apr Studiemiddag kinderen vrij vanaf 13.00 uur Vr 19 apr Boerderijschool klas 3/4 Ma 22 apr Klassen 4, 5 en 6 atletiek bij Archeus Do 25 apr 12.30 afsluiting Mondriaan weken, ouders welkom!

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. mei 2014 Geachte ouders / verzorgers. Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. In de nieuwsbrief vindt

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Gedichtendag op internet www.skep.nl (Stichting Kinderen en Poëzie)

Gedichtendag op internet www.skep.nl (Stichting Kinderen en Poëzie) Gedichtendag op internet www.skep.nl (Stichting Kinderen en Poëzie) Klik eerst door naar volwassenen. Dan open je een nieuw scherm. Kies dan voor kinderpoëzie. In de stam zie je jaartallen verschijnen.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Koning Juliana Inleiding Koningin Juliana werd geboren op 30 april 1909 in Den Haag. Haar volledige naam is: Koningin Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau. Ze is een dochter Prins van Hendrik

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015

14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 flyer no 2 1 14 e Jaargang nummer 2 Verschijnt 2x per maand 10-09-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel: 5290129

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE UITWISSELING. Schooljaar: 2015-2016 Nummer: 7 Uitgifte: 4-2-2016.

E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE UITWISSELING. Schooljaar: 2015-2016 Nummer: 7 Uitgifte: 4-2-2016. Hoofdgebouw Flamingoweg 53 4386 DT VLISSINGEN Tel.: 0118-46 03 44 Nevenvestiging Kleiweg 15-17 4386 PA VLISSINGEN Tel.: 0118-47 87 92 E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE

Nadere informatie

Vroeg Interventiedienst Drugs

Vroeg Interventiedienst Drugs VRIND Vroeg Interventiedienst Drugs Als aan ouders gevraagd wordt wat hun grootste bekommernissen zijn voor hun kinderen in de toekomst, dan scoort 'drugs' zeer hoog. Ouders maken zich zorgen over drugs.

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag.

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 21 21 HOOFDSTUK 2 Te laat! WOORDEN 1 Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 2 Ron,! De bus komt bijna! 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 4 We komen

Nadere informatie

OUDERTEVREDENHEID SCHOLENGEMEENSCHAP EENSCHAP DE KRAAL SCHOOLJAAR 2007-2008

OUDERTEVREDENHEID SCHOLENGEMEENSCHAP EENSCHAP DE KRAAL SCHOOLJAAR 2007-2008 Scholengemeenschap DE KRAAL nr. Kleuteronderwijs en lager onderwijs nr. 120766 vzw Katholiek Onderwijs De Kraal /RPR Leuven 436.607.391 Van Bladelstraat 25 3020 Herent www.kraal.be OUDERTEVREDENHEID SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545 Over Willem Willem krijgt op 11-jarige leeftijd door het overlijden van een neef een grote erfenis. Daar hoort ook bij dat hij verhuist van zijn ouders in de naar de grote stad. Daar wordt hij opgevoed

Nadere informatie

www.survio.com Familiedagen

www.survio.com Familiedagen www.survio.com Familiedagen Inhoudstafel 1 Algemeen 3 2 Vragenlijst voorbeeld 4 3 Enquête bezoeken 6 4 Enquête antwoorden 7 1. Vraag 1. Heeft u wel eens een familiedag bezocht?................................

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch De hierna beschreven fam. Nicolaï heeft zijn herkomst in Schoorldam. Maar verder terug in de tijd kwamen zij uit Friesland m.n. uit Franeker. Eind

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Medley 4: Liefdes medley

Medley 4: Liefdes medley Medley 4: Liefdes medley Wordt nooit verliefd - De Jantjes Zodra ik zestien jaren werd Heeft moeder me gezegd: "Mijn kind, vertrouw het manvolk niet Die kerels zijn zo slecht Ze maken al de meisies gek

Nadere informatie

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest.

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. WAKKER MET EEN WIJSJE Als ik door de stad loop Vraag ik me vaak af Waarom zijn alle mensen Zo nors en zo kortaf?

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 1)

Luisteren: muziek (B1 nr. 1) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Parenteel van Godefridus (Goord) van Zantvliet

Parenteel van Godefridus (Goord) van Zantvliet Parenteel van Godefridus (Goord) van Zantvliet 1 Godefridus (Goord) van Zantvliet is geboren op 14-07-1865 in Steenbergen. Goord is overleden op 07-11-1946 in Wouw, 81 jaar oud. Goord trouwde met Anna

Nadere informatie

Beeldend - tekst resi lankester fotografie merel verspuij. Blijf

Beeldend - tekst resi lankester fotografie merel verspuij. Blijf Beeldend - tekst resi lankester fotografie merel verspuij 21 Blijf (en houd me vast) De moeder van Merel Verspuij (25) overleed in maart van dit jaar op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van de behandeling

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

D27, thans Driehuizen 4-4a

D27, thans Driehuizen 4-4a D27, thans Driehuizen 4-4a Geplaatst in de Heise Krant maart 2012, gewijzigd 24-06-2015 Toen Hannes Heerkens in 1919 na een huwelijk van acht jaar weduwnaar werd, bleef hij met zes kinderen achter. De

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

was het echt veel werk! Want Omie werd steeds waziger en ze werd incontinent. Ze moest luiers dragen en s nachts bond mijn tante haar vast in bed,

was het echt veel werk! Want Omie werd steeds waziger en ze werd incontinent. Ze moest luiers dragen en s nachts bond mijn tante haar vast in bed, Zo kan het ook Zouden er nog meer leuke oude mensen bestaan? vroeg ik me inmiddels af. Ja hoor, zei mijn yogaleraar, mijn oma. Die is achtentachtig en ze rijdt nog auto en als het moet, slingert ze ook

Nadere informatie

Even voorstellen: Sinds enkele weken werkt er een nieuwe leerkracht in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich voor.

Even voorstellen: Sinds enkele weken werkt er een nieuwe leerkracht in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. Hieronder stelt zij zich voor. Wiek-2-Date nieuwsbrief 9 De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld eens per 3 weken. Op onze site wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en van de activiteiten in de groepen. Agenda

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

INFO! februari 2016. Nationale Voorleesdagen

INFO! februari 2016. Nationale Voorleesdagen INFO! Uitslag Gemeentelijke voorleeswedstrijd Op zaterdag 23 januari heeft namens onze school Maybritt Bomers meegedaan aan de kwartfinale voorleeswedstrijd bij bibliotheek te Didam. Ze heeft heel mooi

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Deurne, 16-03-2016 Nummer 14 Beste ouders, graag maken wij u attent op het

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

MC. Oprichting stichting

MC. Oprichting stichting 37364.01 - MC Oprichting stichting Vandaag, acht mei tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Richard----------- Theorodus van Leeuwen, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als----------

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Appendix A 75 76 77 78 79 80 81 82 Appendix B 83 84 85 86 87 88 89 90 Nawoord Veel mensen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit proefschrift. Mijn promotoren Jan Jakob Mooij, Jan Beks en Gwan

Nadere informatie

Wiekendje. Vanuit het MT. Basisschool Het Molenven. In dit nummer: 21 januari 2016 2015-2016. Interessante informatie: 21 jan. ALV Oudervereniging

Wiekendje. Vanuit het MT. Basisschool Het Molenven. In dit nummer: 21 januari 2016 2015-2016. Interessante informatie: 21 jan. ALV Oudervereniging Basisschool Het Molenven Wiekendje Koninginnelaan 1c 5263 DP Vught info@molenven.nl jaarboekmolenven@hotmail.nl 21 januari 2016 2015-2016 Interessante informatie: 21 jan. ALV Oudervereniging 19.30 uur

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Saskia van den Heuvel MISSCHIEN GEBEURT ER VANDAAG IETS. Gedichten. Muitgeverij. Mmarmer. m armer

Saskia van den Heuvel MISSCHIEN GEBEURT ER VANDAAG IETS. Gedichten. Muitgeverij. Mmarmer. m armer Saskia van den Heuvel MISSCHIEN GEBEURT ER VANDAAG IETS Gedichten Muitgeverij m armer Mmarmer Mmarmer M INHOUD KANTOOR Ode 13 Wat we zeiden toen we het ons nog herinnerden 14 Ze hebben het beste met ons

Nadere informatie

Ik en mijn groep zijn naar Corien Oranje geweest dat was erg leuk.

Ik en mijn groep zijn naar Corien Oranje geweest dat was erg leuk. Ik en mijn groep zijn naar Corien Oranje geweest dat was erg leuk. We moesten ook een quiz doen dat was ook wel erg leuk. De kinderen uit mijn klas had het erg naar hun zin. Dit is Corien Oranje-) Dit

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Antoon Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) 02. Hendricus van den

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

Het Onderzoek. Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK

Het Onderzoek. Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK Het Onderzoek Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK Inhoud In deze hoofdstukken is mijn werkstuk verdeeld: 1.Christiaan Huygens blz: 4 2.Antonie van Leeuwenhoek blz: 6 3.De beschrijving

Nadere informatie

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum Agenda Dinsdag 12 mei: Sponsoravond Vrijdag 22 mei: Vrijwilligersavond Zaterdag 30 mei: Open dag / speler van het jaar Zaterdag 6 juni: 2de Meulebѐѐk Toernooi Uitslagen voetbal Datum Thuis Uit Uitslag

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

De nakomelingen van Bernardus Kampschreur

De nakomelingen van Bernardus Kampschreur een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Bernardus Kampschreur door 8 maart 2017 De nakomelingen van Bernardus Kampschreur Generatie 1 1. Bernardus Kampschreur, is geboren voor 1689 te Groessen

Nadere informatie

KLEINE DEUGNIET Door Marcel van Rijn

KLEINE DEUGNIET Door Marcel van Rijn KLEINE DEUGNIET Door Marcel van Rijn Vet: bewegingen en activiteiten Gewoon: verteller Schuin: gesproken text De kerkklokken luiden. Mensen komen vanuit de kerk naar buiten. Als laatste is daar de pastoor.

Nadere informatie

Hannes van Gelderen Dienstplichtig soldaat bij 1 e sectie 1-II-8 R.I. en slapie van Evert Hoksbergen

Hannes van Gelderen Dienstplichtig soldaat bij 1 e sectie 1-II-8 R.I. en slapie van Evert Hoksbergen Hannes van Gelderen Dienstplichtig soldaat bij 1 e sectie 1-II-8 R.I. en slapie van Evert Hoksbergen Evert slaapt voor eeuwig op de Grebbeberg, rij 7 graf nummer 37. Tijdens de mobilisatie in augustus

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie