verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU"

Transcriptie

1 verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2011

2 inhoudsopgave jaarverslag 2011 Bestuursverantwoording 3 Doelstellingen, taken en vooruitzichten Overheid 5 Wetsvoorstel Publicatieplicht stichtingen 6 Nederlandse fondsenwerving 6 Activiteiten en resultaten 7 CBF-Keur 7 CBF-Certificaat voor kleine goede doelen 8 Verklaring van geen bezwaar 8 Collecten en Stichting Collecteplan 8 Klachten 9 Publieksvertrouwen en voorlichting 10 Website 10 Internationale en Europese samenwerking 11 Het CBF als organisatie 12 De financiën 12 Het bestuur 13 Commissie Keurmerk 13 College van Beroep 13 College van Deskundigen 13 Het bureau van het CBF 14 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting behorende bij de balans per 31 december Toelichting behorende bij de staat van baten en lasten over Controleverklaring 24 Begroting Begrote staat van baten en lasten over Toelichting behorende bij de begrote staat van baten en lasten over Organisatiestructuur 28 Bestuur en medewerkers 29 Bestuur 29 Relevante nevenfuncties van bestuursleden 29 Medewerkers 31 Commissies en Colleges 32 Commissie Keurmerk 32 College van Deskundigen 32 College van Beroep 33 Overzicht publicaties CBF 34 Lijst van houders van het CBF-Keur voor goede doelen op 31 december Lijst van houders van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen op 31 december Lijst van houders van de Verklaring van geen bezwaar op 31 december

3 2

4 BESTUURSVERANTWOORDING jaarverslag 2011 Mede door de financiële crisis van de afgelopen jaren verandert de samenleving. Met een (terugtredende) overheid en toenemende noden wordt er een groter beroep gedaan op vrijwillige ondersteuning in tijd en geld. De traditionele vormen van filantropisch geven worden aangevuld met nieuwe initiatieven, zoals fondsenwerving via sociale media en evenementen waarbij deelnemers een sportieve prestatie leveren voor het goede doel. Op 8 december 2011 presenteerde het bureau in het nieuwe hoofdkantoor van KPMG het jaarlijkse Verslag Fondsenwerving tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van goededoelenorganisaties. Op basis van de analyse van 831 jaarverslagen over 2010 meldden we een gemiddelde stijging van de baten uit eigen fondsenwerving met 4,7%. Tegelijkertijd zagen we de subsidies van overheden over 2010 met 9,6% afnemen. De gemiddelde stijging was mede mogelijk dankzij het hoge aantal burgers dat doneert in Nederland (77%). Het jaarlijkse gemiddelde aan giften per huishouden behoort tot de top in Europa ( 275). De kernactiviteiten van het CBF zijn zowel het informeren van het publiek als het houden van toezicht op fondsenwerving. Informatie wordt vooral via de goed bezochte website ontsloten; het toezicht krijgt met name gestalte in het CBF-Keur en het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Het bestuur heeft in 2011 besloten de transparantie van de directiebeloningen verplicht te stellen. Tezamen met andere kengetallen worden deze gegevens gepubliceerd in het Register goede doelen (www.cbf.nl). De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie hebben in 2011 met de overheid een convenant Ruimte voor Geven gesloten. In dit convenant is afgesproken om in overleg met het CBF in 2012 één keurmerkstelsel te ontwikkelen. Het CBF ondersteunt dit streven. De visie van het CBF-bestuur is dat zowel wat betreft normering als handhaving de overheid de onafhankelijkheid van de toezichthouder dient te faciliteren en vanuit het algemeen belang het CBF als onafhankelijk toezichthouder mogelijkheden dient te bieden om op te treden tegen malafide fondsenwervers die zich onttrekken aan toezicht. Transparantie dient daarbij verplicht te worden voor al degenen die in het publieke domein in Nederland off- en online fondsen werven. In 2011 besprak het bestuur de beleidskaders voor de twee pijlers transparantie en toezicht in het licht van veranderingen in de Nederlandse filantropie. Voortbouwend op de kracht van kwaliteit en onafhankelijkheid sluit het CBF met deze moderne beleidskaders goed aan bij parlementaire wensen voor meer transparantie en toezicht op goededoelenorganisaties. In het verlengde hiervan zal het CBF samen met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties en de overheid een modern stelsel van toezicht uitwerken. Toezicht dat door middel van één keurmerkstelsel ook van kracht kan worden voor nieuwe vormen van fondsenwerving. Met betrokkenen zal gesproken worden om de ervaring van het CBF op het gebied van transparantie en ontsluiting van kengetallen ook in te zetten voor de bevordering van transparantie door alle Algemeen Nut Beogende Instellingen (anbi s). Het CBF bepleit dat het publiek gratis informatie over goededoelenorganisaties moet kunnen raadplegen en is bereid daartoe, binnen haar mogelijkheden, het Register goede doelen van het CBF uit te breiden. Zoals beschreven in dit jaarverslag hebben leden van het College van Deskundigen, de Commissie Keurmerk en overige vrijwillige betrokkenen, evenals het bureau, zich in 2011 op professionele wijze ingezet ter realisering van de missie van onze organisatie. Het bestuur houdt op onafhankelijke wijze intern toezicht en heeft het afgelopen jaar onder andere de beleidskaders aangegeven en de begroting en jaarverslaggeving vastgesteld. Onder leiding van directeur A. Kemps en adjunct-directeur A. de Kluijver bereidde het bureau op goede wijze het beleid voor en is het werk overeenkomstig de wensen van het bestuur uitgevoerd. In de operationele plannen zijn specifieke doelstellingen opgenomen die in enkele gevallen vertraagd zijn uitgevoerd. De directie rapporteerde dat er vertraging is bij 3

5 de uitvoering van het ambitieuze werkplan 2011 ten aanzien van het aantal geplande beoordelingen en bij de projecten digitalisering van de interne werkprocessen en het ontwikkelen van een digitaal verslaggevingsformat voor kleinere goede doelen. Belangrijke oorzaken waren personeelswisselingen en het kiezen voor kwaliteit boven snelheid. Het aantal kleine goededoelenorganisaties dat het CBF-Certificaat aanvraagt, blijft achter bij de planning vanwege het veelal ontbreken van de vereiste controleverklaring van een accountant. Op basis van signalen vanuit de sector is onderzoek gefaciliteerd naar de toepassing van impactmethodieken door keurmerkhouders. Het onderwerp meten van impact is niet voldoende uitgewerkt om in het Reglement van het CBF-Keur op te nemen. Via bijscholing en in samenwerking met gespecialiseerde onderzoekers tracht het bureau zijn kwaliteit op dit gebied te verbeteren en het kennisniveau onder instellingen te vergroten. Het CBF is aangesloten bij het internationale platform International Committee on Fundraising Organizations (ICFO) ter bevordering van het internationale toezicht. Een modern stelsel van toezicht dient aan te sluiten bij de internationale ontwikkelingen inzake fondsenwerving en op robuuste wijze de integriteit van goededoelenorganisaties en hun bestuurders te borgen. In het belang van zowel donateurs als begunstigden van goededoelenorganisaties bepleit het CBF dat bestuurders van afzonderlijke instellingen erop toezien dat de werving en besteding van fondsen op verantwoorde wijze verloopt. De interne toezichthouders zijn immers van wezenlijk belang voor het behoud van het publieksvertrouwen. In deze tijden van financiële crisis en maatschappelijke veranderingen is het extra van belang dat interne en externe toezichthouders elkaar aanvullen. Amsterdam, 29 maart 2012 Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteijn 4

6 doelstellingen, taken en vooruitzichten 2012 De centrale doelstelling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is te bevorderen dat in Nederland fondsenwerving en besteding verantwoord plaatsvinden, net als de voorlichting hierover. Het CBF richt zich daarbij sinds 1925 op fondsenwervende instellingen die het algemeen nut beogen. Sinds medio 2003 vallen daar op verzoek van de overheid ook organisaties onder die geld ontvangen van goededoelenloterijen. De overheid erkent in haar beleid inzake toezicht op de goededoelenorganisaties de specifieke rol van het CBF en maakt daarvan gebruik. Concreet is er ook betrokkenheid op bestuurlijk niveau en financiële ondersteuning. Bij de oprichting van het CBF in 1925 onder de naam Stichting Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland is de toezichthoudende taak en rol vastgesteld. In de oprichtingsakte van 25 mei 1925 wordt in artikel 2 het doel als volgt omschreven: De stichting heeft ten doel het tegengaan van misbruiken bij geldinzamelingen ( ). In de Nota van 24 april 1926 schrijft minister J.B. Kan van Binnenlandse Zaken en Landbouw de Eerste Kamer het volgende over de voorloper van het CBF: Voor zooveel nodig zij in herinnering gebracht, dat onlangs werd opgericht de stichting Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon voor Nederland, welke stichting bepaaldelijk het tegengaan van misbruiken bij geldinzamelingen ten doel heeft en dat ondergeteekende s ambtsvoorganger de gemeentebesturen heeft opgewekt om zich bij genoemde stichting aan te sluiten. (Kamerstukken I, , nr. 52a). Weliswaar zijn in de daaropvolgende decennia de statuten gewijzigd waardoor het accent meer op de voorlichtende taken van het CBF kwam te liggen, dat neemt niet weg dat het CBF ooit is opgericht om toezicht te houden op de sector en als zodanig ook door de sector wordt ervaren. De goededoelenorganisaties die zich op vrijwillige basis onder het toezicht van het CBF plaatsen, bewegen zich op uiteenlopende gebieden, zoals internationale hulp, natuur en milieu, gezondheid en welzijn. Een van de instrumenten van het toezicht is het CBF-Keur. Fondsenwervende instellingen waarvan de som der baten minder is dan kunnen in aanmerking komen voor het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Voor startende goededoelenorganisaties bestaat de Verklaring van geen bezwaar. Verder verstrekt het CBF advies aan gemeenten voor het ordelijk laten verlopen van collecten. In dit verband wordt in overleg met de Stichting Collecteplan een landelijk collecterooster vastgesteld. De collecteopbrengsten worden ten behoeve van publiek, collectanten en gemeenten gepubliceerd op de website van het CBF. Instellingen waarover het CBF meerdere klachten ontvangt en die zich niet op eigen initiatief door het CBF laten beoordelen, worden door het CBF benaderd om te beoordelen of de fondsenwerving en besteding op verantwoorde wijze plaatsvinden. Indien hier aanleiding voor is, publiceert het CBF een waarschuwing over de instelling op de website. In 2012 wordt met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF, fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen) en de overheid overlegd om te komen tot één algemeen geldend keurmerkstelsel dat zo mogelijk het toezicht kan uitbreiden. Overheid Meer dan in enig ander verslagjaar stond in 2011 de goededoelensector in de belangstelling van overheid en politiek. In juni werd een convenant gesloten tussen de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie en het kabinet met het oogmerk de samenwerking tussen beide te verbeteren. Het CBF was niet betrokken bij dit convenant omdat het CBF geen fondsenwervende instelling is maar een onafhankelijke toezichthouder. De aankondiging van de Geefwet in het Regeerakkoord was aanleiding voor de Tweede Kamer om vragen te stellen over de anbi-regeling, de fiscale regeling voor algemeen nut beogende instellingen. De instellingen met de anbi-status zijn met vermelding van naam en vestigingsplaats opgenomen in het anbi-register van de Belastingdienst. De Kamerleden menen dat de anbi-houders meer transparant moeten zijn door de Belastingdienst meer gegevens op te laten nemen in het anbi-register (Kamerstukken II, , Aanhangsel 1974). Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2012 waarin de Geefwet is opgenomen, werden twee moties ingediend die door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer werden aangenomen. In de motie Omtzigt en Van Vliet (Kamerstukken II, , 33003, nr. 52) heeft de Tweede Kamer vastgesteld dat zowel de belastingbetaler als de donateur recht heeft op toegang tot de financiële gegevens van anbi s en dat er een anbi-register moet komen waarin goededoelenorganisaties de volgende gegevens openbaar moeten maken: - Naam, adres en contactgegevens. - Bestuurssamenstelling. - Verkort jaarverslag. - Overzicht bestedingen. - Beloningen van bestuurders en medewerkers, indien hoger dan de DG-norm (het maximumsalaris voor directeuren-generaal). 5

7 In de kamerbreed gesteunde motie Bashir en Irrgang (Kamerstukken II, , 33003, nr. 58) heeft de Tweede Kamer vastgesteld dat: - De Nederlandse goededoelensector verre van transparant is. - Er een wirwar bestaat aan keurmerken, gedragscodes, databases en vertegenwoordigingsorganen. - Transparantie en eenduidigheid van belang zijn voor het toezicht op anbi s en moeten worden verbeterd. - De regering een openbare database moet opzetten waaraan anbi s verplicht worden om gegevens te leveren zoals een jaarrekening en een beleidsplan. In de Kamervragen van de leden Bashir, Gesthuizen en Irrgang (Kamerstukken II, , nr. 2012Z00865) wordt de staatssecretaris van Financiën verzocht aan te geven wanneer de aanvullende gegevens in het anbi-register openbaar gemaakt kunnen worden. Wetsvoorstel Publicatieplicht stichtingen Vrijwel parallel met de discussies in de Tweede Kamer werd op het ministerie van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel Publicatieplicht stichtingen geschreven. Het wetsvoorstel komt er kortheidshalve op neer dat alle stichtingen (circa ) verplicht worden hun jaarstukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). De gegevens zijn uitsluitend ter inzage beschikbaar voor overheden. Voor de anbi s is een uitzondering gemaakt: anbi s zullen ook hun jaarstukken bij de KvK moeten deponeren doch deze informatie moet voor het publiek gratis ter inzage liggen. Het wetsvoorstel wordt voor de zomer van 2012 ter behandeling naar de Tweede Kamer gezonden. NEDERLANDSE fondsenwerving Wanneer we kijken naar het totale bedrag van de geregistreerde baten uit eigen fondsenwerving van 831 organisaties ( 1,4 miljard), blijkt dat het toezicht vanuit het CBF van 80% in 2009 is toegenomen tot circa 90% in 2010 van die geregistreerde baten. Op basis van de jaarrekeningen 2010 constateren we dat de 831 organisaties gezamenlijk 1,3 miljard aan subsidies van overheden ontvingen. In totaal ontvingen deze geregistreerde organisaties in ,8 miljard aan baten. De vooruitzichten zijn dat de overheid subsidies vermindert, zodat het voor de organisaties erg moeilijk wordt om de bestedingen op peil te houden. Uit de jaarverslagen over 2010 van de 831 goededoelenorganisaties bleek dat er in dat jaar ruim 3,2 miljard is besteed aan de doelstellingen van de betreffende organisaties. Dit bedrag is vergelijkbaar met het voorgaande jaar De uitgaven om de fondsen te werven bleven gelijk met 229 miljoen. De kosten voor het beheer en de administratie bedroegen in miljoen. De betrouwbaarheid van deze gegevens is wederom hoog te noemen, aangezien 96,4% van de geregistreerde bestedingen voorzien was van een goedkeurende controleverklaring. Deze cijfers zijn op 8 december 2011 gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst, die plaatsvond in het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Onder de titel Trends en nieuwe vormen van fondsenwerving werd aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: - De Geefwet, door mevrouw prof. dr. S. Hemels, hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; - Het nieuwe geven en social media: wees voorbereid op cybercrime, door de heer ir. S. Hegt, adviseur KPMG IT Advisory Risk Consulting, - De digitale collectebus trends en ontwikkelingen in online en mobiel doneren, door de heer drs. J. Boersma, consultant bij Innopay. 6

8 Ontwikkeling baten uit eigen fondsenwerving in de periode , geregistreerd door het CBF (in miljoenen euro s) ACTIVITEITEN en resultaten CBF-Keur Eind 2011 waren er 272 keurmerkhouders. Dit is een vermindering van vijf ten opzichte van het voorgaande jaar. U vindt de namen van de keurmerkhouders in de bijlage. In 2011 is aan acht instellingen het keurmerk verleend. Dit zijn: Stichting CARE Nederland, Stichting Free Press Unlimited, Stichting ICCO, Stichting Luchtvaart zonder Grenzen-ASF NL, Stichting Meedoen mogelijk maken, Trees for Travel Stichting, Stichting VSO Nederland en Stichting Wetlands International. Stichting Free Press Unlimited is een fusie tussen de oude keurmerkhouders Stichting Free Voice en Stichting Press Now. Stichting Meedoen mogelijk maken is een fusie tussen de oude keurmerkhouders Stichting Fonds verstandelijk gehandicapten en Stichting Revalidatiefonds. In verband met de introductie van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen hebben vijf keurmerkhouders in 2011 besloten om over te stappen naar het CBF-Certificaat. Dit zijn: Algemene Stichting voor Afrikaanse Projecten, Stichting Hulp aan Papua s in Nood, Stichting Interplast Holland, Stichting Nederlands Centrum voor Inheemse volken en Stichting Vrienden van Hospice Bardo. Twee keurmerkhouders (Stichting De Kleine Aarde en Stichting Fairfood International) hebben de keurmerkovereenkomst opgezegd en van twee fondsenwervende instellingen (Landelijke Stichting TegenZinloosGeweld en Stichting The Quality of Life Gala) is het keurmerk ingetrokken. In 2011 is via een enquête onderzocht op welke wijze Nederlandse gemeenten omgaan met vergunningen voor collecten en inzamelingen van kleding. In toenemende mate wordt de kledinginzameling door gemeenten beschouwd als onderdeel van het beleid inzake verwijdering van afvalstoffen en via een aanbestedingsprocedure gegund aan (commerciële) inzamelaars. Op basis van deze bevindingen zijn in 2011 voorbereidingen getroffen voor een aanpassing van het Reglement CBF-Keur door vanaf 2012 de speciale bepalingen voor kledinginzameling uit het Reglement te verwijderen. Het specifieke toezicht vanuit het CBF op kledinginzameling komt hiermee te vervallen. 7

9 In overleg met brancheorganisatie VFI is het Reglement CBF-Keur ook aangepast wat betreft de transparantie over de directiebeloningen. Hiervoor wordt een door KPMG ontwikkeld format gebruikt. Alle keurmerkhouders hebben in december 2011 de nieuwe versie van het Reglement CBF-Keur ontvangen. CBF-Certificaat voor kleine goede doelen Het aantal certificaathouders is gegroeid van 60 per eind 2010 naar 75 per eind U vindt de namen van deze certificaathouders in de bijlage. In 2011 is aan de volgende instellingen het Certificaat verleend: Stichting Achter de Regenboog, Algemene Stichting voor Afrikaanse Projecten, Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland, Stichting BIZWORLD, Stichting Catharina Fonds, Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG, Stichting Gaandeweg, Stichting Vrienden van Hospice Bardo, Stichting Interplast Holland, Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch Centrum Nijmegen, Stichting Leven voor Leven, Stichting Medical Checks for Children, Stichting Nepal, Stichting Pax Kinderhulp en Stichting Thembalethu Nederland. Het aantal certificaathouders is achtergebleven bij de verwachting van het CBF. Bij navraag bleek dit niet veroorzaakt te worden door de tariefstelling van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. De oorzaken liggen eerder bij de beperkte bekendheid van het CBF-Certificaat. Bovendien bleken kleine goede doelen op te zien tegen de kosten van een verklaring van een accountant. Om meer bekendheid te geven aan het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is het CBF met een stand actief geweest op de Vakdag Fondsenwerving in Rotterdam. Verwacht wordt dat het aantal certificaathouders verder zal stijgen in Het Reglement van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is aangepast. In het nieuwe Reglement wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een betaalde directie en met een governancestructuur gebaseerd op een raad-van-toezichtmodel. Bij de beoordeling is besloten om aansluiting te zoeken bij bestaande regelgeving zoals vermeld in het Reglement CBF-Keur. Alle certificaathouders hebben in december 2011 de nieuwe versie van het Reglement CBF-Certificaat voor kleine goede doelen ontvangen. Aangezien de meeste kleine goededoelenorganisaties geen betaalde directie en geen raad van toezicht hebben, zal deze Reglementswijziging voor de meeste certificaathouders geen verandering betekenen. De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft in 2011 de bestaande scope van het CBF-Keur uitgebreid met het CBF-Certificaat en de omschrijving van de scope op de website aangepast als zijnde Toezicht op werving en bestedingen van fondsen voor goede doelen. Verklaring van geen bezwaar Goededoelenorganisaties die minder dan drie jaar actief fondsen werven en startende goededoelenorganisaties kunnen in aanmerking komen voor de Verklaring van geen bezwaar. Door de geringe ervaring op het gebied van fondsenwerving en op het gebied van de besteding van de geworven middelen kan het CBF nog geen keurmerk of certificaat uitgeven. Het aantal verklaringhouders is gestegen van tien per eind 2010 naar elf per eind U vindt de namen van deze verklaringhouders in de bijlage. In 2011 is aan zeven nieuwe instellingen de Verklaring van geen bezwaar verstrekt. Dit zijn: Stichting Familie Sponsorplan Roemenië, Stichting IICD (International Institute for Communication and Development), Stichting Jonge Helden, Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek, Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland, Stichting Make a Memory en Stichting Stop Kindermisbruik. De aanvragen in 2011 van twee instellingen hebben niet geleid tot toekenning van de Verklaring van geen bezwaar. Dit zijn: Stichting Oncologie Holland West ZOLEON en Stichting Kingdom-SEFM-World. Collecten en Stichting Collecteplan De collecteopbrengsten stagneren de laatste jaren op een totaalbedrag van ruim 60 miljoen. De collecterende fondsen hebben moeite om vrijwilligers te vinden. Dit is extra moeilijk geworden door de invoering van het Bel-me-niet-register. Diverse collecterende instellingen hebben in 2011 de werving van collectanten via hun eigen achterban geïntensiveerd en ook besloten hiervoor advertenties te zetten. In 2011 ontving het CBF diverse berichten over personen die zonder vergunning collecteerden en waartegen door de lokale autoriteiten opgetreden kon worden. Berichten hierover publiceerde het CBF op de interne website ten behoeve van de gemeenten. Na advies van de Stichting Collecteplan (SCP) stelde het bestuur het landelijk collecterooster voor 2013 vast. In 2010 is het rooster voor 2012 reeds vastgesteld. Daarop is het Leger des Heils als 26e instelling opgenomen. Er is op dit moment geen ruimte meer voor méér landelijk collecterende fondsen. Het collecterooster is door het CBF aan de gemeentebesturen in Nederland voorgelegd in het verlengde van de afspraken, waarbij de gemeenten toestemming verlenen voor inzamelingen. Eind 2011 is een speciale uitgave van de Mededelingen met het overzicht van de collecteopbrengsten per gemeente en per provincie gepubliceerd. Deze gegevens zijn door vele gemeenten aangeleverd op basis van de collectestaten die de collecterende instellingen indienen. Met de landelijke collecterende 8

10 fondsen die verenigd zijn in de SCP is afgesproken dat zij het overzicht van de collecteopbrengsten rechtstreeks bij het CBF aanleveren. Deze worden vervolgens centraal ingelezen in de openbare database met opbrengsten van collecten die het CBF op de website publiceert. In 2012 zal dit ook gebeuren. Voor zowel SCP-leden als gemeenten heeft dit administratieve voordelen en de burger wordt sneller geïnformeerd over de collecteopbrengsten. Gemeenten dienen vanaf 2012 nog wel de collecteopbrengsten van niet-scp-leden aan het CBF door te geven. Deze opbrengsten kunnen online door de gemeenteambtenaren worden ingevoerd. Klachten In 2011 ontving het CBF 126 klachten, waaronder 6 over het CBF en de werkzaamheden van het CBF. Deze klachten betroffen: twijfel over de waarde van het keurmerk, een meningsverschil over de definitie van kledinginzamelaar, het gebruik van het keurmerklogo door een niet-keurmerkhouder, het zonder toestemming van de rechthebbende plaatsen van een foto als onderdeel van een document op de website van het CBF, het plaatsen van onjuiste informatie op de website over een niet beoordeelde instelling, het verlenen van keurmerk(en) aan instellingen die agressief en duur fondsenwerven. Over de beoordeelde goede doelen zijn 69 klachten ontvangen in De klachten die door het CBF zijn ontvangen over beoordeelde organisaties betroffen de volgende onderwerpen: Het salaris van directie en/of het bestuur van goededoeleninstellingen Mede naar aanleiding van de vele vragen en opmerkingen over dit onderwerp heeft het CBF besloten deze gegevens uit de jaarverslaggeving afzonderlijk te publiceren op de website van het CBF. Deze maatregel betreft niet direct de normering van het salaris, maar brengt wel duidelijkheid in de opbouw van de beloning van de directies van de goededoelenorganisaties. Met de brancheorganisatie VFI is gekeken naar de tot nu toe gehanteerde Adviesregeling beloning directeuren van goede doelen van de VFI (als uitwerking bij de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen van de Commissie Wijffels). Een minder vrijblijvende toepassing van deze regeling is in 2011 besproken met betrokkenen, met een Reglementswijziging als resultaat. Beëindiging donateurschap Het CBF krijgt regelmatig verzoeken om een lidmaatschap of donateurschap bij een goededoelenorganisatie te beëindigen. Ondanks een expliciete uitleg op de website melden particulieren zich met deze vraag toch bij het CBF. Het CBF laat de betreffende klager weten dat de beëindiging rechtstreeks bij de goededoelenorganisatie moet worden aangevraagd. Klachten over het niet reageren op eerder(e) verzoek(en) tot beëindiging van een lidmaatschap of donateurschap worden uiteraard wel direct door het CBF in behandeling genomen. (Reikwijdte van) het toezicht door het CBF Salarissen (aan directie en bestuur), mailfrequentie, telefonische benadering en verkeerde weergave van gemaakte (telefonische) afspraken zijn voor het publiek belangrijke punten. Voor deze onderwerpen heeft het CBF echter geen strikte normen in de keurmerkcriteria. Bij de beoordeling van een goededoelenorganisatie door het CBF worden klachten over deze onderwerpen wel betrokken. Onterechte incasso s door goededoelenorganisaties Het CBF ontvangt klachten van particulieren over incasseringen vanaf bankrekeningen door goededoelenorganisaties zonder dat daarvoor toestemming is gegeven door de betreffende bankrekeninghouder. Deze klachten worden doorgestuurd en voorgelegd aan de betreffende goede doelen met het (dringende) verzoek uit te zoeken wat er in het specifieke geval is gebeurd en welke maatregelen genomen worden om dit in de toekomst te voorkomen. Ongewenste en ongevraagde informatie van goede doelen Klachten over het ontvangen van (ongewenste) ongevraagde informatie van goede doelen waar men al dan niet een relatie mee heeft, is een vaak voorkomende klacht. Het CBF heeft een aantal jaar geleden een bepaling in het Reglement opgenomen die donateurs de mogelijkheid biedt en de goededoeleninstellingen de verplichting oplegt te zorgen voor een faciliteit om een beperking in de benadering aan te geven. Deze verplichting is van toepassing op alle door het CBF beoordeelde instellingen met het CBF-Keur. Direct dialogue fondsenwerving Naast het collecteren met een collectebus wordt door goededoelenorganisaties steeds vaker direct dialogue-/straatwerving ingezet als manier van donateurwerving. Deze acties lopen veelal dwars door de collecteweken van het collecterooster heen en zijn daardoor de oorzaak van veel vragen over deze vorm van fondsenwerving. Gemeenten zijn niet eenduidig in de toepassing van de regelgeving hieromtrent, wat de verwarring alleen maar groter maakt bij de goededoeleninstellingen, de straatwervingsbureaus en de consumenten waar aangebeld wordt of die aangesproken worden op straat. 9

11 Verkoop goederen ten behoeve van het goede doel Met betrekking tot verkoop van goederen (koekjes, wenskaarten, kalenders, planten et cetera) waarbij te kennen wordt gegeven dat de opbrengst - geheel of ten dele - is bestemd voor het goede doel, stelt het CBF zich net als de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op het standpunt dat voor deze activiteiten een inzamelings- of collectevergunning verplicht is. Een beperkt aantal gemeenten in Nederland heeft het collecteren vrijgegeven, dat wil zeggen dat er geen vergunning hoeft te worden aangevraagd om een collecte te houden. In de meeste gemeenten in Nederland wordt de bepaling 5:13 uit de model- APV van de VNG in de eigen Algemene Plaatselijke Verordening gehanteerd. Dit betekent dat voor huis-aan-huisacties ten behoeve van het goede doel een vergunning moet worden aangevraagd. Bij de aanvraag zal de gemeente rekening houden met het landelijk Collecterooster en met aanvragen van plaatselijke initiatieven die in principe in de vrije periode voorrang krijgen. Over niet-beoordeelde goededoelenorganisaties en goede doelen in het algemeen ontving het CBF 51 klachten. Klachten over niet-beoordeelde goededoelenorganisaties betreffen met name vragen over de betrouwbaarheid van de betreffende instellingen, het ontvangen van ongevraagde en ongewenste post, alsmede de moeite die het kost om contact leggen met de organisatie. Met het klachtenformulier op de website van het CBF probeert het CBF mensen te bewegen klachten over goededoelenorganisaties bij het CBF te melden. Voor door het CBF beoordeelde organisaties geldt dat de klager de klacht over de organisatie eerst bij de goededoelenorganisatie moet indienen, want alle beoordeelde instellingen moeten een klachtenprocedure hebben voor de ontvangst en behandeling van klachten. Het spreekt voor zich dat een organisatie eerst zelf de kans krijgt om een oplossing te vinden voor een ontstane klacht alvorens het CBF zich in de kwestie mengt. Met betrekking tot bij het CBF ingediende klachten over niet-beoordeelde goededoelenorganisaties verzamelt het CBF deze klachten en streeft ernaar de klachten te behandelen met behulp van het hoor en wederhoorprincipe. Publieksvertrouwen en voorlichting Het vertrouwen van het publiek in goededoelenorganisaties is in 2011 stabiel gebleven. Uit onderzoek bij het Nederlandse Donateurspanel, dat in maart heeft plaatsgevonden, blijkt dat het vertrouwen in landelijke goededoelenorganisaties met 57% gelijk bleef aan december Het vertrouwen in kleine, lokale goededoelenorganisaties bleef eveneens gelijk, op 76%. In het verslagjaar zijn vier persberichten verstuurd en is in landelijke en regionale kranten aandacht gegeven aan het CBF. Ook op regionale en landelijke tv- en radiozenders is het CBF te zien en te horen geweest. De radiospot Weet waarvoor je geeft is in mei en september uitgezonden bij de landelijke publieke omroep (Radio 1, 2, 4 en 5) en de regionale zenders (ORN). Daarnaast is de spot door het jaar heen te horen geweest bij BNR Nieuwsradio. In verschillende landelijke kranten is geadverteerd met een stopperadvertentie. Het eigen CBF-YouTube-kanaal is benut voor onder andere de Socutera-filmpjes. Verder is het CBF actief op Twitter en wordt ook een organisatieaccount op LinkedIn gebruikt. Eind november hebben gedurende een week op 350 borden op NS-stations grote posters gehangen met de tekst Nederlanders zuinig? Wij zijn Europees Kampioen geven aan goede doelen. Belangrijke gegevens over goede doelen staan op Organisaties die ten onrechte het logo van het CBF- Keur, het CBF-Certificaat of de Verklaring van geen bezwaar op hun website of in een publicatie hebben staan, of die in tekst de indruk wekken een beoordeling van het CBF te hebben, worden actief aangeschreven en gevolgd. Beoordeelde organisaties die een onvolledig logo gebruiken (regelmatig ontbreekt de pay-off voor goede doelen ) worden eveneens aangeschreven. Website De informatie op de website wordt vrijwel dagelijks aangevuld en verbeterd. Daartoe worden actief nieuwsberichten en publicaties gevolgd. Het Kenniscentrum Filantropie dat in 2011 is ingericht op de website bevatte eind van dat jaar 182 items. Eind 2011 stonden er organisaties op de website. In de loop van januari 2012 zijn de organisaties die sinds 2006 niets meer hadden aangeleverd van de website verwijderd, waarna er organisaties overbleven. 10

12 De websitebezoeken zijn een belangrijke indicator voor de interesse van de zijde van het publiek voor het CBF en het keurmerk. Het aantal unieke bezoekers bedroeg in (2010: ). Het gemiddelde aantal unieke bezoekers komt daarmee op 792 per dag (2010:903). Dit blijft een goed resultaat voor een informatieve site als die van het CBF. Voor de daling in het aantal bezoekers zijn twee verklaringen te geven. Eén verklaring zou kunnen zijn dat er meer concurrentie is gekomen: meer organisaties gebruiken dezelfde zoekwoorden. Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat we op een gegeven moment aan het maximumaantal kliks zaten bij de Google Adwordscampagne. Daardoor konden er niet méér mensen naar onze site worden doorgeleid. Half januari 2012 is de gratis Google Adwordscampagne verhoogd. Daardoor kunnen per dag vier keer meer mensen op een door het CBF geregistreerde naam van een beoordeelde instelling klikken dan voorheen. Via die naam komt men op de organisatiepagina van die instelling op de CBF-website. Sinds begin 2012 zit het websitebezoek weer duidelijk in de lift. Opvallend is dat er in 2011 weliswaar minder mensen op de website zijn geweest, maar dat die mensen veel meer pagina s hebben bezocht dan in 2010 ( paginaweergaves in 2011 tegenover in 2010). Ruwweg zijn er bij 10% minder bezoekers 10% méér pagina s bekeken. Per bezoek werden er geen 3,3 pagina s bezocht, maar 3,96. artikelen in Azië en Europa over het belang van onafhankelijk toezicht ter voorkoming van fraude, witwas- en terrorismepraktijken. Voor het CBF is het van belang dat in tijden van grensoverschrijdende fondsenwerving gestreefd wordt naar grensoverschrijdend toezicht op fondsenwerving. Daartoe is in 2011 een begin gemaakt voor samenwerking binnen het ICFO-verband. Het internationale jaarcongres van ICFO is in mei 2011 gehouden in Zürich, Zwitserland, met als belangrijke thema s de fondsenwerving via de nieuwe media en het meten van de impact van goededoelenorganisaties. In 2011 is van alle beoordeelde organisaties extra informatie opgenomen in de database. Het gaat om: de activiteiten, de resultaten in het voorgaande jaar, de landen waarin de organisatie werkzaam is en de begunstigden. Deze gegevens zijn aan de organisaties ter correctie voorgelegd, waarbij meteen een actualisering van andere gegevens heeft plaatsgevonden (NAWgegevens, directieleden, bestuur, raad van toezicht). Na goedkeuring zijn deze gegevens in de herfst van 2011 op de CBF-website geplaatst. In december zijn de directiesalarissen van de beoordeelde organisaties ook op de website geplaatst. Internationale en Europese samenwerking Het internationale secretariaat van het platform van nationale, onafhankelijke toezichthouders op het gebied van fondsenwerving (ICFO) is ondergebracht bij het CBF. De directeur van het CBF, Adri Kemps, is in mei 2010 voor vier jaar verkozen als secretaris-generaal van ICFO. Traditioneel komt het Nederlandse model van onafhankelijk toezicht sterk overeen met de wijze waarop het toezicht op fondsenwerving is georganiseerd in Noordwest-Europa, de Verenigde Staten en Canada. In 2011 zijn de contacten geïntensiveerd met vergelijkbare instellingen in Azië en Australië. Samen met de Amerikaanse voorzitter, Van Broekhoven, verzorgde Kemps als secretaris-generaal diverse presentaties en 11

13 het cbfals organisatie De financiën Verschillenanalyse begrote en werkelijke cijfers 2011 (afgerond op hele euro s) Begroting in % Werkelijk in % Baten Instellingssubsidie van de overheid % % Projectsubsidie digitalisering archief en % kenniscentrum Bijdragen van aangeslotenen % % Bijdragen van abonnementhouders % 946 0% Bijdragen van Collecteplaninstellingen % % Inkomsten beoordelingen % % Overige inkomsten % % Beleggingsresultaat % T o t a a l b a t e n % % Lasten Personeelskosten % % Huisvestingskosten % % Bureau- en organisatiekosten % % Specifieke kosten en activiteiten % % Nagekomen baten en lasten vorige jaren % T o t a a l l a s t e n % % Toelichting verschillen tussen begroting 2011 en de werkelijke cijfers 2011 Op 16 september stelde het bestuur extra beschikbaar voor het uitvoeren van het publiciteitsplan. De kosten van het uitvoeren van het publiciteitsplan zijn verantwoord onder de specifieke kosten en activiteiten. In december 2010 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een niet-begrote projectsubsidie van beschikbaar gesteld ten behoeve van het project digitalisering van het archief en kenniscentrum. De bijdragen van de aangeslotenen, gemeenten en bedrijven, zijn iets lager uitgevallen dan begroot. Bij het vaststellen van de begroting voor 2011 heeft het bestuur de kosten voor gemeenten op gelijk niveau gehouden en de inflatiecorrectie niet toegepast. De inkomsten uit beoordelingen zijn lager dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat de aanvragen voor het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen en een aantal hertoetsingen voor het CBF-Keur niet behandeld konden worden in 2011 en doorgeschoven zijn naar In de begroting was bij de berekening van de jaarlijkse bijdrage van de keurmerkhouders rekening gehouden met een terugval in de baten uit eigen fondsenwerving bij de keurmerkhouders. In werkelijkheid kon het CBF een groei van gemiddeld 4,7% van de baten uit eigen fondsenwerving registreren, waardoor de hieraan gekoppelde jaarlijkse bijdrage van de keurmerkhouders hoger is uitgevallen dan verwacht. De personeelskosten zijn door de toerekening van de uren van enkele medewerkers aan bijzondere projecten en minder uitgaven aan indirecte personeelskosten, lager uitgevallen dan begroot. De huisvestings- en inrichtingstingskosten zijn door de kosten van bemiddeling van een vastgoedbureau bij het afsluiten van een nieuw huurcontract en de kosten van herinrichting van de kantoorruimte hoger uitgevallen dan begroot. De gehuurde oppervlakte is daarbij iets toegenomen. De bureau- en organisatiekosten zijn door toerekening van de kosten van een nieuw ontwikkelingsplatform aan het project Digitalisering archief en kenniscentrum lager uitgevallen dan begroot. Mede vanwege het streven naar een duurzame bedrijfsvoering is naast een depositorekening bij Robeco een spaarrekening en depositorekening bij ASN aangehouden. Vanwege het spreiden van risico s is een renterekening bij ABN AMRO geopend. 12

14 het cbf als organisatie Het bestuur Het bestuur heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd. Alle statutaire functies zijn uitgevoerd, voorstellen van de directie zijn besproken en besluiten zijn genomen in het belang van de statutaire doelstellingen. In het bestuur zijn, overeenkomstig de verplichtingen vanuit de Raad voor Accreditatie, diverse stakeholders vertegenwoordigd. Eind 2011 stond zowel de evaluatie van het bestuur als van de directeur geagendeerd. Bestuursdelegaties van CBF en VFI hebben overlegd voor evaluatie van zowel het CBF-Keur als de beloningsregeling voor directies van goededoelenorganisaties. In het verlengde van dit overleg is de bepaling inzake transparantie van directiebeloningen in het Reglement CBF-Keur aangepast. Door het bestuur is besloten op basis van de jaarrekeningen van beoordeelde instellingen voortaan ook de directiesalarissen te publiceren op de website van het CBF. De voorzitter van het CBF, de heer J. de Wijkerslooth, sluit de presentatie van het Verslag Fondsenwerving af. De directeur rapporteerde op iedere bestuursvergadering over relevante ontwikkelingen in de sector, de bedrijfsvoering en zijn taken. Het jaarverslag en de jaarrekening over 2010 werden in de bestuursvergadering van 31 maart 2011 vastgesteld en samen met de goedkeurende controleverklaring van Baker Tilly Berk Accountants en Belastingadviseurs gepubliceerd. Het jaarplan en de begroting voor 2012 werden in de bestuursvergadering van 12 oktober 2011 vastgesteld. Commissie Keurmerk Traditiegetrouw is de Commissie Keurmerk vier maal bijeengekomen. Deze commissie bestaat uit drie burgemeesters. Zij zijn belast met de vaststelling van de beoordelingen voor het CBF-Keur. De voorbereidingen gebeuren door het bureau. De besluitvorming inzake het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is gemandateerd aan de directeur. De Commissie Keurmerk werkt op basis van de Reglementen en overeenkomstig het kwaliteitshandboek zoals dat door de Raad voor Accreditatie is goedgekeurd bij de certificering van het CBF. College van Beroep Het College van Beroep heeft tot taak bindend te adviseren inzake geschillen tussen het CBF en keurmerken/of certificaathouders. Er hebben zich in het jaar 2011 geen geschillen voorgedaan die bij het College aanhangig zijn gemaakt. Het College van Beroep is om die reden in 2011 niet bijeengeroepen. College van Deskundigen Het College van Deskundigen van het CBF adviseert het bestuur van het CBF gevraagd en ongevraagd in alle zaken die betrekking hebben op de verlening van het CBF-Keur en het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. In het verslagjaar 2011 is het College twee keer bijeengekomen. De volgende onderwerpen zijn tijdens de bijeenkomsten aan de orde gekomen: Naar aanleiding van het jaarlijkse controlebezoek van de Raad voor Accreditatie zijn corrigerende maatregelen voorgesteld die moeten leiden tot verbetering van het kwaliteitssysteem. Advies inzake het beëindigen van de aparte beoordeling van kledinginzamelende instellingen. De normering en verantwoording van directiesalarissen bij goededoeleninstellingen met uiteindelijk als resultaat een Reglementswijziging op dit punt. De directiesalarissen worden niet genormeerd door het CBF, maar men moet zich er wel transparant en op uniforme wijze over verantwoorden. De adviezen van het College op bovenstaande onderwerpen zijn door het bestuur van het CBF overgenomen. In december 2011 zijn drie nieuwe leden toegetreden tot het College van Deskundigen. In oktober 2011 is van één lid afscheid genomen. In 2012 zal de voorzitter van het College afscheid nemen. Op 26 november 2010 heeft het College van Deskundigen in samenwerking met de faculteit der Rechtsgeleerdheid (afdeling Privaatrecht) van de Vrije Universiteit Amsterdam een seminar georganiseerd over de toekomst van toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland. De uitwerkingen en conclusie naar aanleiding van de bijdragen zijn inmiddels gebundeld en worden in 2012 uitgeven als onderdeel van de serie Governance & Recht van de boekenreeks van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) uitgegeven door Boom Juridische Uitgevers. 13

15 het cbf als organisatie Het bureau van het CBF De reguliere personeelsbezetting was met 19,3 eind 2011 iets hoger dan in 2010 (18,6 fte). Eind 2011 waren dit 21 medewerkers en een stagiair, waarvan elf vrouwen en elf mannen. Een medewerker ging op het einde van het jaar, na 32 jaar trouwe dienst, met pensioen. In de opvolging is voorzien door het aanstellen van een coördinator ICT-database en een directiesecretaris die ook belast is met het relatiebeheer met gemeenten. Gedurende het jaar zijn twee medewerkers in het kader van hun loopbaanontwikkeling vertrokken en door nieuwe medewerkers vervangen. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de medewerkers bedroeg 3,4% (2010:2,92%, 2009:5,43%, 2008:2,21%). Evenals voorgaande jaren werd er een personeelsuitje georganiseerd en een gezamenlijke eindejaarsafsluiting. Een medewerker volgde een cursus Bedrijfshulpverlening. De directeur van het CBF is bij zijn aanstelling ingeschaald met behulp van het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid en wordt betaald overeenkomstig het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA). De brutoloonkosten bedroegen in , de totale salariskosten bedroegen Hierbij zijn ook onkostenvergoeding, pensioenkosten en overige salariskosten voor de werkgever inbegrepen. De directeur werkt fulltime. Vier medewerkers zijn gefaciliteerd om een bijscholing te volgen. De jaarlijkse controle door de Raad voor Accreditatie is zowel voor het CBF-Keur als het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen uitgevoerd. 14

16 JAARREKENING 2011 Balans per 31 december 2011 (afgerond op hele euro s) Activa Materiële vaste activa Vastgelegde middelen: Aanpassingen kantoorruimte Kantoorinventaris Automatisering Vlottende activa Debiteuren / nog te ontvangen Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen T o t a a l a c t i v a Passiva Eigen vermogen Besteedbaar vermogen: Stichtingskapitaal Algemene reserve Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve personeel Bestemmingsreserve huisvesting Bestemmingsreserve rechtsbijstand Vastgelegd vermogen: Fonds activa bedrijfsvoering Bestemmingsfonds digitalisering archief en kenniscentrum Bestemmingsfonds CBF-Certificaat Voorzieningen Jubileumuitkeringen Vlottende passiva Crediteuren / nog te betalen Belastingdienst, premies december Vooruitontvangen gelden T o t a a l p a s s i v a

17 Staat van baten en lasten over 2011 (afgerond op hele euro s) Begroting Werkelijk Werkelijk Baten Instellingssubsidie van de overheid Projectsubsidie digitalisering archief en kenniscentrum Bijdragen van aangeslotenen Bijdragen van abonnementhouders Bijdragen van Collecteplaninstellingen Inkomsten beoordelingen Overige inkomsten Beleggingsresultaat T o t a a l b a t e n Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Bureau- en organisatiekosten Specifieke kosten en activiteiten Nagekomen baten en lasten vorige jaren T o t a a l l a s t e n Saldo van baten en lasten Bestemming saldo Werkelijk Werkelijk Het overschot/tekort is als volgt verwerkt in het eigen vermogen: besteedbaar vermogen: - toegevoegd aan de Algemene reserve (exploitatieoverschot) , ,41 vastgelegd vermogen: - toegevoegd aan bestemmingsfonds Digitalisering archief en kenniscentrum (nog uit te geven) ,71 - onttrokken aan bestemmingsfonds Digitalisering archief en kenniscentrum (afschrijving testserver) -253,62 - onttrokken aan bestemmingsfonds Certificering lokale goede doelen , ,55 - onttrokken aan bestemmingsfonds Verslaggevingsformat kleine goede doelen ,40 T o t a a l , ,54 16

18 Kasstroomoverzicht 2011 volgens de indirecte methode (afgerond op hele euro s) Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt. Boekjaar 2011 Boekjaar 2010 Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo van baten en lasten Aanpassingen voor posten die geen mutatie in het werkkapitaal veroorzaken: afschrijvingen toename/afname voorziening jubileumuitkeringen Veranderingen in werkkapitaal: toename/afname vorderingen toename vooruitbetaalde kosten toename/afname crediteuren inclusief Belastingdienst toename/afname vooruitontvangen gelden Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename geldmiddelen Geldmiddelen - Liquide middelen stand begin boekjaar Beleggingen/effecten begin boekjaar Liquide middelen stand eind boekjaar Beleggingen/effecten eind boekjaar Toename geldmiddelen

19 Toelichting behorende bij de balans per 31 december 2011 Bedragen zijn in euro s Algemeen De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen historische kosten, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Zij worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Het ministerie van Financiën heeft op 18 februari 2000 laten weten dat het CBF wordt vrijgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de Omzetbelasting 1968 en wordt opgenomen in bijlage B, onderdeel a, bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting BALANS A c t i v a Materiële vaste activa Vastgelegde middelen Aanpassingen huurpand Boekwaarde per Bij: investeringen ,73 Af: afschrijving ,73 Boekwaarde per ,00 Kantoorinventaris Boekwaarde per ,00 Bij: investeringen ,45 Af: afschrijving ,45 Boekwaarde per ,00 Automatisering apparatuur en programmatuur Boekwaarde per ,00 Bij: investeringen ,65 Af: afschrijving ,65 Boekwaarde per ,00 T o t a a l ,00 De vastgelegde middelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. Voor het verkrijgen van een contragarantie ten gunste van VastNed Offices/Industrial N.V., gekoppeld aan de huurovereenkomst van de kantoorruimte, is een bedrag van ,08 geblokkeerd op de zakelijke spaarrekening bij de ING-Bank. Dit bedrag is niet per direct beschikbaar. P a s s i v a Eigen vermogen Besteedbaar vermogen Stichtingskapitaal 908 Stichtingskapitaal dat bijeengebracht is op 25 mei 1925 door de: Vereeniging van Secretarissen van Armenraden, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Stichting Hulp na Onderzoek 907,56 Algemene reserve Stand per ,36 Bij: explotatieoverschot (zie bestemming saldo 2011) ,74 Mutaties fonds activa bedrijfsvoering, per saldo ,00 Van bestemmingsreserve personeel ,39 Van bestemmingsreserve huisvesting ,18 Stand per ,67 De algemene reserve is het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve. Het bestuur heeft op 29 maart 2012 besloten de bestemmingsreserves personeel en huisvesting samen te voegen onder de naam continuïteitsreserve. De omvang van deze reserve wordt gebaseerd op de lasten van de medewerkers van het CBF en verplichtingen in het kader van het lopende huurcontract. Op basis van gekozen criteria ter dekking van risico s bleek het saldo van beide bestemmingsreserves te hoog te zijn. Het meerdere is toegevoegd aan de algemene reserve. Vlottende activa Liquide middelen Kas 327,55 ING, zakelijke rekening ,87 ING, zakelijke spaarrekening 1,8% ,80 Roparco 1,9% ,61 ASN meersparen 2,7% ,00 ABN-AMRO bestuurrekening 86,02 ABN-AMRO ondernemers loyaal deposito 2,2% ,00 T o t a a l ,85 18

20 Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is ter dekking van risico s met betrekking tot personele en huurverplichtingen. Voor personele verplichtingen is uitgegaan van de volgende berekening: Gemiddelde personeelskosten x aantal fte s x een half jaar ( x 19,3 x 0,5) ,00 Dit deel van de continuïteitsreserve is ter dekking van mogelijke verplichtingen uit ontslagprocedures en de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid. Vanaf 1 juni 2010 is het wettelijk deel van de werkloosheidsuitkering ondergebracht bij het UWV. Naast de WW-uitkering kunnen personeelsleden nog recht hebben op een bovenwettelijke uitkering afhankelijk van leeftijd en aantal dienstjaren. De bovenwettelijke uitkering is een soort compensatie voor het verdwijnen van de wachtgeldregeling. Vastgelegd vermogen Fonds activa bedrijfsvoering Stand per ,00 Bij: investeringen ,83 Af: afschrijving materiële vaste activa , ,00 Stand per ,00 Het Fonds activa bedrijfsvoering is opgenomen om aan te geven welk deel van de vaste activa (investeringen) gefinancierd is met eigen vermogen. Het is vermogen waarover de stichting niet direct kan beschikken. Voor de huurverplichtingen is uitgegaan van de volgende berekening: Gemiddelde huurperiode x gemiddelde huurprijs per jaar + opleveringskosten ,00 (2,5 x ) De huurovereenkomst is afgesloten voor de periode van vijf jaar, ingaande op 1 juli 2011 en lopende tot en met 30 juni 2016 (met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar). Daarnaast dient een geschat bedrag van gereserveerd te worden om uitvoering te geven aan Artikel 8.3 van de huurovereenkomst: Aan het einde van de huurovereenkomst dient huurder alle wanden, vloerbedekking, bekabeling en overige zaken die niet tot het gehuurde behoren te verwijderen. Alle schade aan het gehuurde als gevolg van het gebruik of als gevolg van verwijdering van de inrichting is voor rekening van huurder. Stand per ,00 Bestemmingsreserve personeel Stand per ,39 Overgeboekt naar continuïteitsreserve ,00 Overgeboekt naar algemene reserve ,39 Stand per ,00 Bestemmingsreserve huisvesting Op 28 april 1997 heeft het bestuur besloten dat het vrijgekomen vermogen ad ,18 door verkoop pand gereserveerd dient te worden voor huisvesting. Stand per ,18 Overgeboekt naar continuïteitsreserve ,00 Overgeboekt naar algemene reserve ,18 Stand per ,00 Bestemmingsreserve rechtsbijstand Stand per ,00 Mutaties 2011 Stand per ,00 Op 27 september 2006 heeft het bestuur besloten de hoogte van de bestemmingsreserve rechtsbijstand te handhaven op Bestemmingsfonds digitalisering archief en kenniscentrum Op 21 december 2010 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een subsidie van beschikbaar gesteld ten behoeve van een éénmalige digitalisering van het archief en kenniscentrum van het CBF. Ontvangen in ,00 Uitgaven 2011 (zie pagina 23) ,29 Afschrijving testserver -253,62 Stand per ,09 Bestemmingsfonds CBF-Certificaat De NCDO heeft een bedrag van beschikbaar gesteld als bijdrage aan de ontwikkeling van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Stand per ,06 Uitgaven 2011 (zie pagina 23) ,06 Stand per ,00 Voorzieningen jubileumuitkeringen Voor voorwaardelijke toegekende rechten, zoals jubileumuitkeringen die opgenomen kunnen worden bij continuering van het dienstverband, dienen overeenkomstig Richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving als voorziening opgenomen te worden in de balans. Bij de bepaling van de hoogte van deze verplichting is rekening gehouden met de kans op voortijdige beëindiging van het dienstverband. Stand per ,00 Bij: rekenkundige opbouw 440,00 Stand per ,00 Vlottende passiva Vooruitontvangen gelden aanvragen CBF-Keur te behandelen in ,00 23 hertoetsingen CBF-Keur te behandelen in ,00 41 toetsingen CBF-Certificaat te behandelen in ,00 2 jaarbijdragen CBF-Certificaat toetsingsjaar ,00 1 aanvraag Verklaring van geen bezwaar te 560,00 behandelen in bijdragen van een aangeslotene en een particulier 245,00 Stand per ,00 19

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2012 inhoudsopgave jaarverslag 2012 Bestuursverantwoording 3

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de JAARREKENIG Over het boekjaar 2014 van de VERENIGING EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND Inhoudsopgave Bladzijde - Balans per 31 december 2014 2 - Staat van baten en lasten over 2014 3 - Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2013 inhoudsopgave jaarverslag 2013 Voorwoord 3 Bestuursverslag

Nadere informatie

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2014 INhOUDSOpGAVE jaarverslag 2014 BESTUURSVERSLAG 3 NEDERLANDSE

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016 STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Dit verslag is als volgt ingedeeld: Algemeen toelichting op de jaarrekening / 3 Jaarrekening 2016 1 balans per 31 december 2016/ 4 2

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice

Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice Kansarme kinderen krijgen een betere toekomst Iedere Euro geïnvesteerd in onderwijs levert het 10 tot 15 voudige op in de economie van Peru Financiën Deze jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015 STICHTING ZOG MH TE GOUDA Financieel verslag 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 1.1 Jaarverslag 3 1.2 Vaststelling van de jaarrekening 4 1.3 Samenstellingsverklaring 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector. Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF

Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector. Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF Cartoon van Pieter Geenen in Trouw op 3 september 2013 Inhoud Huidige externe toezicht Filantropische Sector

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Administratie

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Bestuursverantwoording 3

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2014 Inhoud Jaarverslag bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave Algemeen Pagina 1. Jaarverslag van het bestuur 1 2. Gegevens van de rechtspersoon 2 3. Vaststelling van de jaarrekening 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres: bezoekadres: Postbus

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres:

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis Jaarrekening 20 Stichting Welzijn Wajir Wilnis Stichting Welzijn Wajir Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 3 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector

Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector Visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector I. Aanleiding Op 21 juni 2011 tekenden het Kabinet en de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) het convenant Ruimte

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Inkomsten en bestedingen in één oogopslag

Inkomsten en bestedingen in één oogopslag Inkomsten en bestedingen in één oogopslag Wat heeft ons werk in opgeleverd voor de bestrijding van armoede in de wereld? Hebben we al het geld besteed dat ons is toevertrouwd? En hoe hebben we dit dan

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013 Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen Concept Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Financiële positie 3 Concept Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2016 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2016 ( x 1,00) 31 december 2016 31 december

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie