verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU"

Transcriptie

1 verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2012

2 inhoudsopgave jaarverslag 2012 Bestuursverantwoording 3 Doelstellingen, taken en vooruitzichten Overheid 5 Nederlandse fondsenwerving 6 Donateurs 7 Activiteiten en resultaten 7 CBF-Keur voor goede doelen 7 CBF-Certificaat voor kleine goede doelen 8 Verklaring van geen bezwaar 8 Kledinginzamelende instellingen 8 Collecten en Stichting Collecteplan 9 Klachten 9 Publieksvertrouwen en voorlichting 11 Website 12 Internationale en Europese samenwerking 13 Het CBF als organisatie 14 De financiën 14 Het bestuur 14 Commissie Keurmerk en College van Beroep 15 College van Deskundigen 15 Het bureau van het CBF 15 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting behorende bij de balans per 31 december Toelichting behorende bij de staat van baten en lasten over Controleverklaring 27 Begroting Begrote staat van baten en lasten over Toelichting behorende bij de begrote staat van baten en lasten over Organisatiestructuur 31 Bestuur en medewerkers 32 Bestuur 32 Relevante nevenfuncties van bestuursleden 32 Medewerkers 33 Commissies en Colleges 35 Commissie Keurmerk 35 College van Deskundigen 35 College van Beroep 36 Overzicht publicaties CBF 37 Lijst van houders van het CBF-Keur voor goede doelen op 31 december Lijst van houders van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen op 31 december Lijst van houders van de Verklaring van geen bezwaar op 31 december

3 2

4 BESTUURSVERANTWOORDING jaarverslag 2012 In het afgelopen jaar is vanuit de Tweede Kamer sterk aangedrongen op meer transparantie van de goede doelen. Het CBF is bereid hieraan medewerking te verlenen door het huidige register van bijna instellingen uit te breiden met de gegevens van meer goededoelenorganisaties, zolang de aanvullende data maar betrouwbaar en op uniforme wijze gepubliceerd kunnen worden. Om donateurs te kunnen informeren over alle goededoelenorganisaties is het nodig dat het CBF over bevoegdheden kan beschikken om informatie te kunnen opvragen. Immers, het huidige Register goede doelen op bevat informatie die op vrijwillige wijze wordt aangeboden door de ongeveer goededoelenorganisaties, waaronder 370 organisaties die het CBF-Keur, het CBF-Certificaat of de Verklaring van geen bezwaar hebben. Om tegemoet te komen aan de wens tot een meer allesomvattend stelsel van toezicht en verantwoording, stelde het bestuur op 28 juni 2012 de hoofdlijnen vast voor een modern stelsel voor toezicht op goede doelen 1. De voorstellen daarin sluiten aan bij de kamerbreed aangenomen motie Omtzigt/Van Vliet 2 ter bevordering van de transparantie van alle algemeen nut beogende instellingen (anbi s). Het CBF bepleit een zogenaamd piramidemodel met aan de basis een verplichte registratie met basisgegevens en een topsegment van goede doelen die zich op vrijwillige wijze onderscheiden in een keurmerkstelsel. In de loop van 2013 zal in overleg met de overheid en brancheorganisaties een nieuw stelsel vormgegeven dienen te worden. In het bestuur en in het College van Deskundigen zijn de diverse stakeholders van het CBF vertegenwoordigd, zoals goededoelenorganisaties, wetenschap en het publieksbelang inclusief gemeenten en donateurs. De Commissie Keurmerk wordt gevormd door drie burgemeesters, om de onafhankelijke besluitvorming inzake het toekennen of het intrekken van keurmerken te borgen. Gecertificeerde instellingen kunnen in beroep gaan bij het onafhankelijke College van Beroep. De namen van de personen die op vrijwillige basis hun medewerking verlenen aan dit onpartijdige en onafhankelijke stelsel van toezicht op fondsenwerving treft u aan in dit jaarverslag en op de website van het CBF. Om de opvattingen van de belangrijke stakeholder Donateurs periodiek te meten, ondersteunt het CBF het Nederlands Donateurspanel. Vier keer per jaar wordt het donateursvertrouwen gemeten en worden specifieke vragen voorgelegd om opvattingen in kaart te brengen. Het communicatiebureau WWAV voert dit onderzoek uit met behulp van het onderzoeksbureau Peil.nl. Bij het onderzoek wordt het publieksvertrouwen gerelateerd aan de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen. Na voortgaande daling in het publieksvertrouwen was er gedurende 2012 sprake van een stijging van -48 tot -36. Ter vergelijking: het consumentenvertrouwen stond eind 2012 op -39. Gezien de voortdurende klachten vanuit het publiek over wervingsmethoden is dit onderwerp specifiek onderzocht. Gebleken is dat het overgrote deel van de ondervraagden zich ergert aan telefonische benadering. Ook zijn veel mensen niet gediend van werving op straat en aan de deur. Het project om te komen tot een digitale versie van uniforme verslaggeving voor kleine goede doelen is in 2012 niet afgerond vanwege technische en inhoudelijke complicaties. De verwachting is dat in 2013 een testversie beschikbaar komt zodat ervaring opgedaan kan worden met gebruik van de Richtlijn 650 voor kleinere goede doelen en het online aanleveren van data die verwerkt kunnen worden in het Register goede doelen. Deze digitale verslaggevingstool zal gratis beschikbaar worden gesteld in het belang van de bevordering van de transparantie en gratis toegankelijkheid van gegevens voor (potentiële) donateurs. Het CBF kiest daarbij voor een strategie van open data. 1 Position Paper CBF: Modern stelsel Toezicht op goede doelen, Amsterdam, 28 juni Zie 2 Motie Omtzigt/Van Vliet: Tweede Kamer , 33003, nr

5 Het komend jaar zal een door het bestuur geaccordeerd project gericht op het meten van resultaten en impact afgesloten worden met een publicatie. Het ligt in de verwachting dat het CBF op dit terrein geen aanvullende eisen opneemt in het Reglement CBF-Keur maar dat het reeds van kracht zijnde Principe 2 over effectiviteit en verantwoording van bestedingen meer aandacht zal krijgen in de periodieke hertoetsingen en visitaties. Op deze wijze kunnen de beoordelingen vanuit het bureau de kwaliteit van de keurmerkhouders verbeteren. Zeker voor betrokken donateurs en institutionele donors is dit van belang. Het CBF werkt graag mee aan deze ontwikkeling in het kader van een modern stelsel van toezicht. In dit jaarverslag treft U zowel de namen aan van de leden van diverse organen van het CBF als de medewerkers van het bureau. Bij deze wil ik hen allen hartelijk bedanken voor hun inzet. Amsterdam, 28 maart 2013 Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteijn Voorzitter bestuur CBF 4

6 doelstellingen, taken en vooruitzichten 2013 Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft een centrale positie binnen de goede doelen sector en geldt als voornaamste toezichthouder op het gebied van fondsenwerving. Het speelt een sleutelrol bij het bevorderen van de betrouwbaarheid en transparantie. Het CBF-keurmerk stelt eisen aan essentiële onderdelen als bestuur, fondsenwerving en bestedingen van goede doelen waardoor inzicht wordt geboden in de bedrijfsvoering van deze instellingen. Dit citaat uit de brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer 3 geeft goed de rol van het CBF aan. De centrale overheid en de bij het CBF aangesloten gemeenten erkennen in hun beleid inzake toezicht op de goededoelenorganisaties de specifieke rol van het CBF en maken daarvan gebruik. Concreet is er ook betrokkenheid op bestuurlijk niveau en financiële ondersteuning. De in Nederland gevestigde charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende stichtingen en verenigingen rekent het CBF tot haar werkterrein. Deze instellingen kunnen aangeduid worden als de fondsenwervende algemeen nut beogende instellingen (anbi s). Volgens de statuten worden hiertoe ook de goededoelenorganisaties gerekend die hun gelden ontvangen van kansspelvergunninghouders zoals bedoeld in de Wet op de Kansspelen. Het CBF streeft er naar dat in Nederland fondsenwerving en besteding door en voor het goede doel op een verantwoorde manier plaatsvinden en informeert daartoe donateurs, landelijke overheid, gemeenten, wetenschap, media, aangesloten organisaties en het publiek in algemene zin. Daartoe wordt onderzoek gedaan, worden klachten behandeld, wordt voorlichting gegeven, een collecterooster vastgesteld, informatie verstrekt via een Register goede doelen en vindt certificering van instellingen plaats. De goededoelenorganisaties die zich aanmelden voor certificering bewegen zich op uiteenlopende gebieden, zoals internationale hulp, natuur en milieu, gezondheid en welzijn. Het CBF heeft een keurmerkstelsel opgebouwd waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van de goededoelenorganisatie. Met uitzondering van kerkelijke organisaties en politieke partijen kunnen alle fondsenwervende instellingen het CBF-Keur aanvragen. Fondsenwervende instellingen waarvan de som der baten minder is dan kunnen in aanmerking komen voor het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Voor startende goededoelenorganisaties bestaat de Verklaring van geen bezwaar. De certificering van het CBF voor zowel het Keur als het Certificaat voor kleine goede doelen voldoet aan vereisten van de Raad voor Accreditatie (RvA) en vereisten van een eerstegraadskeurmerk. De Raad voor Accreditatie heeft in 2012 de jaarlijkse controle uitgevoerd en evenals in voorgaande jaren was deze positief. Het CBF voldoet aan de productnorm NEN-EN-ISO 9001:2008 en is bij de RvA ingeschreven onder RvA C-130. Aan de bij het CBF aangesloten gemeenten wordt advies verstrekt voor het ordelijk laten verlopen van fondsenwervingsactiviteiten, waaronder collecten. In dit verband wordt in overleg met de Stichting Collecteplan een landelijk collecterooster vastgesteld. De collecteopbrengsten worden ten behoeve van publiek, collectanten en gemeenten gepubliceerd op de website van het CBF. Instellingen waarover het CBF meerdere klachten ontvangt en die zich niet op eigen initiatief door het CBF laten beoordelen, worden door het CBF benaderd om te beoordelen of de fondsenwerving en besteding op verantwoorde wijze plaatsvinden. Indien hier aanleiding voor is, publiceert het CBF een waarschuwing over de instelling op de website. In 2013 wordt met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF, fondsenwervende instellingen, kerken en vermogensfondsen) en de overheid overlegd om te komen tot één algemeen geldend keurmerkstelsel dat zo mogelijk het toezicht kan uitbreiden. Overheid In juni 2011 sloten de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie een convenant met het kabinet met het oogmerk de samenwerking tussen overheid en brancheorganisaties verenigd in de SBF te verbeteren. Als externe toezichthouder op fondsenwerving was het CBF niet betrokken bij dit convenant. Het CBF is in 2012 wel uitgenodigd om in 2013 deel te nemen aan een werkgroep die belast is met het opstellen van een toetsingskader voor nader te maken afspraken over verantwoording en toezicht op de filantropische sector. Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2012 met als onderdeel de Geefwet, werden twee moties ingediend die door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer werden aangenomen. In de motie Omtzigt/Van Vliet 4 heeft de Tweede Kamer vastgesteld dat zowel de belastingbetaler als de donateur recht heeft op toegang tot de financiële gegevens van anbi s en dat er een anbi-register moet komen waarin goededoelenorganisaties de volgende gegevens openbaar moeten maken: - Naam, adres en contactgegevens. - Bestuurssamenstelling. - Verkort jaarverslag. - Overzicht bestedingen. 3 Tweede Kamer, , 27834, nr Tweede Kamer , , nr

7 - Beloningen van bestuurders en medewerkers, indien hoger dan de DG-norm (het maximumsalaris voor directeuren-generaal op een ministerie). In de kamerbreed gesteunde motie Bashir/Irrgang 5 stelde de Tweede Kamer vast dat: - De Nederlandse goededoelensector verre van transparant is. - Er een wirwar bestaat aan keurmerken, gedragscodes, databases en vertegenwoordigingsorganen. - Transparantie en eenduidigheid van belang zijn voor het toezicht op anbi s en moeten worden verbeterd. - De regering een openbare database moet opzetten waaraan anbi s verplicht worden om gegevens te leveren, zoals een jaarrekening en een beleidsplan. NEDERLANDSE fondsenwerving In het dagelijks geactualiseerde Register goede doelen (www.cbf.nl) zijn de gegevens van ongeveer goede doelen opgenomen. Op 13 december 2012 is het jaarlijkse Verslag Fondsenwerving met financiële resultaten en trends van 844 goededoelenorganisaties over het voorgaande jaar gepubliceerd. Wanneer we kijken naar het totale bedrag van de geregistreerde baten uit eigen fondsenwerving van deze 844 organisaties ( 1,4 miljard), blijkt dat het toezicht vanuit het CBF in 2012 is toegenomen tot circa 90% van die geregistreerde baten. Op basis van de jaarrekeningen 2011 constateren we dat de 844 organisaties gezamenlijk 1,3 miljard aan subsidies van overheden ontvingen. In totaal ontvingen deze geregistreerde organisaties in ,6 miljard aan baten. Op basis van nadere analyses van onderling vergelijkbare groepen instellingen constateren we dat de baten uit eigen fondsenwerving in 2011 met 3,1% stegen. Andere inkomstenbronnen, waaronder subsidies, daalden echter met 10%. Het totaal aan baten is zodoende gedaald met 4,6% met als gevolg dat er minder aan doelstellingen besteed kon worden. Op basis van de trendanalyses en onderzoeken van het CBF kunnen we verwachten dat de komende jaren minder geld beschikbaar komt om doelstellingen te realiseren. De stagnerende inkomstengroei heeft nog niet geleid tot het aanwenden van meer fondsen uit de aangehouden reserves. Gezien de maatschappelijke noden is dit wel wenselijk voor de sector als geheel. 5 Tweede Kamer , , nr

8 Ontwikkeling baten uit eigen fondsenwerving in de periode , geregistreerd door het CBF (in miljoenen euro s) Donateurs Uit onderzoek onder donateurs blijkt dat het publieksvertrouwen daalt. Kwesties die daarbij op de voorgrond treden zijn irritatie over opdringerige manieren van fondsenwerving, over directiesalarissen en reserves. Veelal betreft het misverstanden of het uitvergroten van specifieke situaties, maar de perceptie als zodanig is van belang. Voorkomen dient te worden dat de professionalisering bij met name de grotere goededoelenorganisaties ertoe leidt dat donateurs afstand nemen van de instellingen. In overleg met de brancheorganisatie VFI zijn afspraken gemaakt over uniforme verslaggeving en transparantie van directiesalarissen. Zowel uit donateursonderzoek als klachten blijkt dat huis-aan-huiswerving van donateurs het imago van goededoelenorganisaties geen goed doet. Het CBF stelt zich op het standpunt dat, evenals collecten, ook huis-aan-huis-werving van donateurs gereguleerd dient te blijven. Deze huis-aan-huis-werving van donateurs gebeurt veelal door commerciële bedrijven die opdracht krijgen van goededoelenorganisaties. Het CBF houdt de opdrachtgevers verantwoordelijk voor het gedrag van de ingehuurde bedrijven. ACTIVITEITEN en resultaten CBF-Keur voor goede doelen Eind 2012 waren er 268 keurmerkhouders. Dit is een vermindering van vier ten opzichte van U vindt de namen van de keurmerkhouders in de bijlage. In 2012 is aan vier instellingen het keurmerk verleend. Dit zijn: Stichting Max Havelaar, Stichting Barcode For Life, Stichting Yente en Stichting VanHarte. Stichting Doe Een Wens heeft de naam gewijzigd naar Stichting Make-A-Wish Nederland. Er heeft een fusie plaatsgevonden tussen de twee keurmerkhouders Stichting Stop Aids Now! en de Stichting Aids Fonds-Soa Aids Nederland. De nieuwe Stichting Werkmaatschappij Soa Aids zal in 2013 een nieuwe initiële aanvraag doen voor het CBF-Keur. In 2012 hebben vier keurmerkhouders besloten om over te stappen naar het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Dit zijn: Stichting Vriendenkring Nederland, Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds, Stichting ADRA- Nederland en Eardrop Stichting. Vier keurmerkhouders (Stichting Bionext, Stichting Agriterra, Stichting Alliance for the University for Peace en Stichting Hermitage aan de Amstel) hebben de keurmerkovereenkomst opgezegd. 7

9 De Commissie Keurmerk van het CBF heeft op 25 mei 2012 besloten het keurmerk van Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) niet te verlengen. Op 5 juli 2012 is door Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) een beroepschrift ingediend tegen deze beslissing. Het College van Beroep heeft op 21 december 2012 het beroepschrift van Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) gegrond verklaard en heeft in een bindend advies bepaald dat Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) erkend is gebleven als keurmerkhouder. Het bindend advies van het College van Beroep treedt in de plaats van het bestreden besluit van de Commissie Keurmerk d.d. 25 mei CBF-Certificaat voor kleine goede doelen Het aantal certificaathouders is gegroeid van 75 per eind 2011 naar 97 per eind U vindt de namen van deze certificaathouders in de bijlage. In 2012 is aan de volgende 26 instellingen het Certificaat verleend: Eardrop Stichting, Stichting Actiefonds Mijnen Ruimen, Stichting ADRA-Nederland, Stichting Bake for Life, Stichting BeSt, Stichting Cycling out of Poverty, Stichting Day for Change, Stichting Dieren Opvang Haarlemmermeer (SDO), Stichting Eigen Gezicht, Stichting Homeless Child, Stichting Hulp aan Papua s in Nood (HAPIN), Stichting Inloophuis Haaglanden, Stichting Isai Ma(i)yam, Stichting Jack Rabbit Foundation, Stichting Mama Alice, Stichting Mzamomhle, Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds, Stichting Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV), Stichting Pater Schlooz, Stichting Radboud Kleisterlee, Stichting Sahelp, Stichting The Style Foundation, Stichting Thomas Bouwprojecten, Stichting Vrienden van ARIE, Stichting Vrienden van Sint Mary s en Stichting Vrienden van Zorgboerderijen Voorne-Putten. Er zijn twee aanvragen afgewezen, namelijk die van Stichting Zwerfdier en Stichting Marokkofonds. Het certificaat is ingetrokken van Stichting Kansen voor Kinderen Nederland. Daarnaast hebben twee instellingen het Certificaat opgezegd, te weten Stichting Kinderen van Bulgarije (de stichting is per 1 januari 2012 opgeheven) en Stichting ERFO-Centrum. De Stichting De Luchtballon heeft vanwege de toegenomen inkomsten besloten een aanvraag in te dienen voor het CBF-Keur. Het aantal certificaathouders is achtergebleven bij de verwachte groei om voor het eind van het jaar meer dan 100 te halen. Bij navraag bleek dit niet veroorzaakt te worden door de tariefstelling van het CBF- Certificaat voor kleine goede doelen. De oorzaken liggen eerder bij de beperkte bekendheid van het CBF- Certificaat en bovendien bleken kleine goede doelen op te zien tegen de kosten van een verklaring van een accountant. Om meer bekendheid te geven aan het Certificaat voor kleine goede doelen is het CBF ook dit jaar weer met een stand actief geweest op de Vakdag Fondsenwerving in Rotterdam. Verwacht wordt dat het aantal certificaathouders verder zal stijgen in Het Reglement van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is per 1 juli 2012 gewijzigd. In het nieuwe Reglement wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een betaalde directie en met een governancestructuur gebaseerd op een Raad-van- Toezichtmodel. Besloten is om daarbij aansluiting te zoeken bij bestaande regelgeving zoals vermeld in het Reglement CBF-Keur. Alle certificaathouders hebben in december 2011 de nieuwe versie van het Reglement CBF-Certificaat voor kleine goede doelen ontvangen. Aangezien de meeste kleine goededoelenorganisaties geen betaalde directie en geen Raad van Toezicht hebben, heeft deze Reglementswijziging voor de meeste certificaathouders geen verandering betekend. Verklaring van geen bezwaar Goededoelenorganisaties die minder dan drie jaar actief fondsenwerven en startende goededoelenorganisaties kunnen in aanmerking komen voor de Verklaring van geen bezwaar. Door de geringe ervaring op het gebied van fondsenwerving en op het gebied van de besteding van de geworven middelen kan het CBF nog geen Keur of Certificaat uitgeven. Het aantal verklaringhouders is gedaald van elf per eind 2011 naar zeven per eind U vindt de namen van deze verklaringhouders in de bijlage. De daling komt door opzegging (Stichting Rural Energy Foundation), het nog niet zijn herbeoordeeld (Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland), fusie (Stichting Free A Child is overgenomen door Stichting Stop Kindermisbruik) of overstap naar CBF- Certificaat voor kleine goede doelen (Stichting Jonge Helden) of CBF-Keur (Stichting Stop Kindermisbruik). In 2012 is alleen aan Stichting FairWork een nieuwe Verklaring van geen bezwaar verstrekt. De aanvraag van Stichting CareClowns is afgewezen. Het is een goede ontwikkeling dat instellingen doorgroeien vanuit de Verklaring van geen bezwaar naar het CBF-Certificaat of CBF-Keur. Kledinginzamelende instellingen Tot en met 2011 heeft het CBF de gegevens van kledinginzamelende instellingen niet alleen verzameld, maar ook beoordeeld. Deze beoordelingen werden altijd vermeld in de Kledingmededelingen aan gemeenten. Vanwege de veranderde marktomstandigheden en omdat gemeenten in toenemende mate de inzameling van kleding beschouwen als onderdeel van het afvalstoffenbeleid, heeft het CBF haar beleid aangepast. Na de in 2011 doorgevoerde aanpassing van het Reglement CBF-Keur, waarbij de speciale bepalingen voor kledinginzameling zijn geschrapt, zal het CBF zich beperken 8

10 tot het verstrekken van informatie. Ook in 2012 is weer een Kledingmededelingen verstuurd aan de Nederlandse gemeenten. Hierin zijn gegevens opgenomen van kledinginzamelende instellingen. Het verstrekken van deze gegevens maakt onderdeel uit van de informatieve taak van het CBF maar is geen onderdeel van de certificering van fondsenwervende instellingen. De Reglementswijziging voor het CBF-Keur heeft gevolgen voor de grotere kledinginzamelende instellingen. Met deze instellingen hebben gesprekken plaatsgevonden om te kijken of zij in aanmerking kunnen komen voor het CBF-Keur dan wel CBF-Certificaat. Aan drie grotere instellingen is een tijdelijke ontheffing verleend, omdat zij momenteel niet voldoen aan het nieuwe Reglement CBF-Keur. Ook heeft een drietal kleinere kledinginzamelende instellingen een aanvraag ingediend voor het CBF-Certificaat. Collecten en Stichting Collecteplan De collecteopbrengsten dalen de laatste jaren licht en bedroegen in 2011 circa 60 miljoen. De collecterende fondsen hebben moeite om vrijwilligers te vinden. Dit is extra moeilijk geworden door de invoering van het Bel-me-niet-register. In 2012 hebben de collecterende instellingen verenigd in de Stichting Collecteplan (SCP) besloten in 2013 een traject op te starten met als doel verbetering en vernieuwing van de collecten. Vanuit het CBF wordt daarbij ondersteuning verleend inzake kwaliteitsverbeteringen, vergunningen en verantwoording van de collecteopbrengsten. Afgesproken is om samen met de SCP als CBF een protocol te ontwikkelen voor het aanleggen van een lijst van collectanten waarvan gebleken is dat zij zich niet houden aan de afspraken inzake verantwoorde fondsenwerving via collecten. Ook in 2012 ontving het CBF diverse berichten over personen die zonder vergunning collecteerden en waartegen door de lokale autoriteiten opgetreden kon worden. Berichten hierover publiceerde het CBF op de interne website ten behoeve van de gemeenten. Na advies van de Stichting Collecteplan stelde het bestuur het landelijk collecterooster voor 2014 vast met daarop 26 landelijk collecterende fondsen. Er is op dit moment geen ruimte meer voor méér collecterende fondsen op het rooster. Het collecterooster is door het CBF aan de gemeenten in Nederland toegestuurd in het kader van de afspraken, waarbij de gemeenten toestemming verlenen voor inzamelingen. Eind 2012 is een speciale uitgave van de Mededelingen met het overzicht van de collecteopbrengsten per gemeente en per provincie gepubliceerd. Deze gegevens zijn door vele gemeenten aangeleverd op basis van de collectestaten die de collecterende instellingen indienen. Met de landelijke collecterende fondsen die verenigd zijn in de SCP is afgesproken dat zij het overzicht van de collecteopbrengsten rechtstreeks bij het CBF aanleveren. Deze worden vervolgens centraal ingelezen in de openbare database met opbrengsten van collecten die het CBF op de website publiceert. In 2013 zal dit ook gebeuren. Voor zowel SCP-leden als gemeenten heeft dit administratieve voordelen en de burger wordt sneller geïnformeerd over de collecteopbrengsten. Klachten In 2012 ontving het CBF 176 klachten. De ontvangen klachten zijn verdeeld over de volgende categorieën: Klachten over het CBF en de beoordelingscriteria Hierover zijn 10 klachten ontvangen. Deze klachten hadden betrekking op: - het schrappen van specifieke keurmerkcriteria inzake kledinginzameling; - het toekennen van het keurmerk aan een instelling die volgens klager illegale handelingen verricht; - het verstrekken van achtergrondinformatie over look-a-like-goededoelenorganisaties; - het toezien op correcte naleving van besluiten tot intrekking en opzegging van het keurmerk (betrof het onterecht blijven vermelden keurmerkhouder te zijn); - de niet-beschikbaarheid van Engelstalige informatie over het CBF, de beoordelingen en de criteria; - de betrouwbaarheid van het CBF-Keur, daar waar het keurmerk is verleend aan goededoelenorganisaties in opspraak; - naar aanleiding van aandacht in de media voor een specifieke keurmerkhouder ontving het CBF klachten over de doelstelling van het goede doel in relatie tot de gehanteerde keurmerkcriteria met de vraag of deze juist waren toegepast. Deze klachten zijn overeenkomstig de daarvoor geldende procedure beantwoord en afgesloten. Klachten over de beoordeelde goede doelen Over deze categorie zijn 109 klachten ontvangen in Deze klachten hadden betrekking op de volgende onderwerpen: Direct dialogue-fondsenwerving en collecteren Door goededoelenorganisaties wordt steeds vaker de methode direct dialogue ofwel straatwerving ingezet voor het werven van nieuwe donateurs. Deze methode wordt ook huis-aan-huis toegepast. Een veel voorkomende klacht over deze wijze van fondsenwerving is dat een benadering aan de deur door de mensen wordt beschouwd als een collecte en men niet gewend is aan meerdere collecten per week of per dag. Voor collecten door goede doelen is het Collecterooster opgesteld. Dit heeft het voordeel dat mensen weten door welk goed doel ze in een bepaalde week kunnen worden benaderd. Bovendien is er in de huisaan-huiscontacten enige mate van regulering (door het afgeven van een inzamelingsvergunning). In de 9

11 praktijk blijkt dat het voor direct dialogue niet rendabel is rekening te houden met de collecteweken, in die zin dat in die weken geen direct dialogue-activiteiten zouden mogen plaatsvinden. De direct dialogue-acties worden veelal door het gehele jaar en dus ook dwars door de collecteweken van het Collecterooster heen gepland en zijn daardoor de oorzaak van veel vragen c.q. klachten. Gemeenten zijn helaas niet eenduidig in de toepassing van de regelgeving hieromtrent. Dit maakt de verwarring groter bij de goededoeleninstellingen, de direct dialogue-straatwervingsbureaus en de inwoners van de gemeente waar wordt aangebeld of die worden aangesproken op straat. Het CBF is met betrekking tot dit onderwerp in gesprek met de brancheorganisatie DDDN, de goede doelen die deze methode hanteren en de Stichting Collecteplan. Overigens zijn ook klachten ontvangen van en over goededoeleninstellingen die op het Collecterooster staan en die buiten de toegekende collecteweek blijken te collecteren met een collectebus voor hun organisatie. (Onterechte) incasso s door goededoeleninstellingen Het CBF ontvangt klachten van particulieren met betrekking tot incasseringen vanaf particuliere bankrekeningen door goededoelenorganisaties zonder dat daarvoor toestemming is gegeven door de betreffende rekeninghouder. Ook komt het voor dat men in de veronderstelling is het donateurschap te hebben opgezegd, maar dat de incassering daarna nog doorloopt. Deze klachten worden voor zover ze nog niet kenbaar zijn gemaakt aan het goede doel doorgestuurd en voorgelegd aan de betreffende goede doelen met het verzoek uit te zoeken wat er in het specifieke geval is gebeurd en welke maatregelen door de instelling genomen zijn of gaan worden om dit in de toekomst te voorkomen. Het salaris van directie en/of bestuur van goededoeleninstellingen Ook in 2012 ontving het CBF met enige regelmaat klachten over de aan de directeur of directeur-bestuurder van een goededoelenorganisatie toegekende bezoldiging. Het CBF hanteert hiervoor het criterium dat de bezoldiging in redelijke verhouding dient te staan tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden. Voor VFI-leden geldt dat zij de Adviesregeling beloning directeuren van goede doelen van de VFI (als uitwerking bij de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen van de Commissie Wijffels) dienen te volgen. Alle keurmerkhouders dienen de bezoldiging te verantwoorden in de (toelichting op de) staat van baten en lasten volgens een format als opgenomen in bijlage 14 van het Reglement CBF-Keur. Beëindiging donateurschap Het CBF ontvangt regelmatig verzoeken om een lidmaatschap of donateurschap van een particulier bij een goededoelenorganisatie te beëindigen. Ondanks een expliciete melding op de website dat men daarvoor rechtstreeks contact dient te leggen met het goede doel, melden particulieren zich met deze vraag bij het CBF. Het CBF laat de betreffende klager veelal weten dat de beëindiging kan worden bewerkstelligd door de goededoelenorganisatie rechtstreeks te benaderen, met een verwijzing naar het Register goede doelen op de website van het CBF waar de contactgegevens van een groot aantal goede doelen zijn te vinden. Uiteraard worden klachten over het niet reageren op eerdere verzoek(en) tot beëindiging van een lidmaatschap of donateurschap door de betreffende keurmerkhouder wel direct door het CBF in behandeling genomen. Ongewenste en ongevraagde informatie van goede doelen Klachten over het ontvangen van ongevraagde en soms ongewenste informatie van goede doelen waar men al dan niet een relatie mee heeft, is een vaak voorkomende klacht. Deze klachten gaan dan zowel over beoordeelde als over niet-beoordeelde goede doelen. Het CBF heeft in het Reglement CBF-Keur een bepaling opgenomen die donateurs de mogelijkheid biedt en de goededoeleninstellingen de verplichting oplegt te zorgen voor een faciliteit om een beperking in de benadering aan te geven. Deze verplichting is van toepassing op alle door het CBF beoordeelde instellingen met het CBF-Keur. Klachten over het niet doorvoeren van een adreswijziging worden doorgestuurd aan de betreffende instelling. Fondsenwerving door goede doelen In het Reglement is opgenomen dat fondsenwerving door en voor goede doelen niet misleidend en intimiderend mag zijn. Dit zijn ruime begrippen. Met enige regelmaat klagen mensen bij het CBF over de wijze waarop men is benaderd door fondsenwervers voor goede doelen, veelal aan de deur, op straat, per telefoon (ondanks opname in het Bel-me-niet-register) of via de post. Het CBF is terughoudend bij het innemen van een standpunt over deze fondsenwervingsmethoden, aangezien de beleving van een dergelijke benadering per persoon kan verschillen. Klachten hierover worden door het CBF doorgestuurd aan de keurmerkhouder of de klager wordt vriendelijk verzocht de klacht neer te leggen bij de organisatie waarvoor wordt geworven. De bedoeling is dat een goededoelenorganisatie naar aanleiding van klachten over de fondsenwervende activiteiten eventueel aanpassingen doet c.q. maatregelen neemt om deze klachten in de toekomst te voorkomen. 10

12 Niet-beoordeelde goede doelen en goede doelen in het algemeen Over niet-beoordeelde goede doelen en goede doelen in het algemeen ontving het CBF in 2012 respectievelijk 42 en 15 klachten. Klachten over niet-beoordeelde goede doelen betreffen vooral geuite twijfel met betrekking tot de betrouwbaarheid van de betreffende instellingen. Daarnaast is een veelgehoorde klacht dat men ongevraagde en ongewenste post ontvangt en dat het niet, of alleen na diverse pogingen, lukt om dit uiteindelijk stop te zetten. Ook het verkopen van goederen waarbij te kennen wordt gegeven dat de opbrengst ten goede komt aan een goed doel is onderwerp van klachten over deze categorie goede doelen, evenals de verwarring die ontstaat bij het collecteren door deze organisaties zonder daarvoor een inzamelingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. De ingediende klachten over niet-beoordeelde goededoelenorganisaties worden door het CBF verzameld en voorgelegd aan de betrokken instellingen in het kader van het toepassen van het hoor- en wederhoorprincipe. Over goede doelen in het algemeen, dus zonder dat een specifieke goededoelenorganisatie wordt genoemd, wordt met name geklaagd over de hoeveelheid ontvangen post, de benadering van oudere mensen voor het doen van een donatie, het salaris van de directie van een goed doel, onterechte incasso, problemen met betrekking tot het opzeggen van een donateurschap of het wijzigen van (adres)gegevens en het verstrekken van onvolledige of onjuiste informatie over de instelling of de verplichtingen die men aangaat bij het aangaan van een donateurschap. De meeste klachten ontvangt het CBF per via of via de website middels het klachtenformulier. Dit formulier wordt ook gebruikt om vragen te stellen aan en over het CBF en te klagen over gemeenten en andere niet-goededoelenorganisaties. Deze berichten worden indien mogelijk doorgestuurd voor behandeling bij de betreffende organisatie. In 2012 is twee perioden de in 2009 gemaakte radiospot Weet waarvoor je geeft uitgezonden: in april en in september, telkens veertien dagen. De uitzendingen waren op de regionale radiozenders en op de landelijke publieke omroep (Radio 1, 2, 4 en 5). Begin december is een nieuwe radiospot opgenomen, in het kader van een nieuwe mediacampagne. Deze radiospot is van 17 tot en met 30 december uitgezonden, op de zenders Radio 1, 2, 4, 5, BNR en de regionale radiozenders. Partin, de brancheorganisatie voor kleine organisaties actief in ontwikkelingssamenwerking, heeft bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend over de radioboodschap. Volgens Partin doet het CBF het in haar commercial voorkomen dat organisaties die geen CBF-keurmerk hebben niet te vertrouwen zijn. De pay off is volgens Partin dat de consument alleen doelen met het CBF-keurmerk kan vertrouwen. De letterlijke pay off luidt: Weet waarvoor je geeft. Let op het CBF-keurmerk of raadpleeg het register op cbf.nl Op het Twitteraccount worden minimaal wekelijks berichtjes geplaatst, variërend van het collecterooster, nieuwe keurmerkhouders/certificaathouders/verklaringhouders tot links naar interessante artikelen. Het CBF heeft 872 volgers (2011: 498). Het CBF heeft ook een LinkedIn-account. Dat wordt met name actief gebruikt bij vacatures. In samenwerking met reclamebureau Baas en Van Haastrecht is eind 2012 een mediacampagne opgezet en uitgewerkt. Kern van de boodschap is dat je aan de buitenkant niet ziet of een goed doel deugt. Die keuze is lastig. In de radiospot en de filmpjes staat dan ook de opmerking Lastig hè? centraal. Door te letten op het CBF-keurmerk kan de donateur geholpen worden bij die keuze. Publieksvertrouwen en voorlichting Het Donateursvertrouwen liet volgens de rapportages van Het Nederlandse Donateurspanel in 2012 het volgende verloop zien: in maart -38, juni -36, september -34, december -36. Het imago van goede doelen was in september -26 en in december -45. In het verslagjaar zijn twee persberichten verstuurd en er werd negen keer een nieuwsbericht op de website geplaatst. In landelijke en regionale kranten en op diverse websites is aandacht gegeven aan het CBF. 11

13 De buitenreclame bestond uit deze poster: Geef met je hart Maar gebruik je verstand Geef met je hart Weet waarvoor je geeft. Let op het CBF-keurmerk of kijk op cbf.nl De stoppers zijn in 2012 nog niet geplaatst. Maar gebruik je verstand Deze posters hebben op vlakken gehangen (880 ingekocht en 200 extra gratis plaatsingen) in 40 steden, waaronder de Randstad. De posters hingen van 25 tot en met 31 december. Aansluitend op de radiospot en de buitenreclame zijn nieuwe stoppers ontworpen. Er zijn drie varianten gemaakt: Geld dat goed bedoeld is moet goed terechtkomen Er zijn ook twee filmpjes gemaakt; deze stellen net als de radiospot de vraag Lastig hè? centraal. In 2012 is onderzocht hoe Dichtbij.nl en het CBF met elkaar kunnen samenwerken. Dichtbij.nl kan per plaats en per regio publiceren. Het is de bedoeling om per regio en plaats het collecterooster te publiceren en nieuwsitems te schrijven over de collecterende instelling. Omdat Dichtbij.nl bezig was met een nieuwe website, is de implementatie van de samenwerking blijven liggen. Begin 2013 is dit weer opgepakt. Organisaties die ten onrechte het logo van het CBF- Keur, het CBF-Certificaat of de Verklaring van geen bezwaar op hun website of in een publicatie hebben staan, of die in tekst de indruk wekken een beoordeling van het CBF te hebben, worden actief aangeschreven en gevolgd. Beoordeelde organisaties die een onvolledig logo gebruiken (regelmatig ontbreekt de pay-off voor goede doelen ) worden eveneens aangeschreven. Website De informatie op de website wordt vrijwel dagelijks aangevuld en verbeterd. Daartoe worden actief nieuwsberichten en publicaties gevolgd. Het Kenniscentrum Filantropie dat in 2011 is ingericht op de website bevatte eind items. Weet waarvoor je geeft. Let op het CBF-keurmerk of kijk op cbf.nl Doet u een gok? Of doet u een gift? Weet waarvoor je geeft. Let op het CBF-keurmerk of kijk op cbf.nl Eind 2012 stonden er organisaties op de website. In de loop van januari 2013 zijn de organisaties die sinds 2007 niets meer hadden aangeleverd van de website verwijderd, waarna er organisaties overbleven (januari 2012:1.368). De websitebezoeken zijn een belangrijke indicator voor de interesse van de zijde van het publiek voor het CBF en het keurmerk. Het aantal unieke bezoekers bedroeg in (2011: ). Het gemiddelde aantal unieke bezoekers komt daarmee op per dag (2010:792), een mooi resultaat voor een informatieve site als die van het CBF. Half januari 2012 is de gratis Google Adwords-campagne verhoogd. Daardoor kunnen per dag vier keer meer mensen op een door 12

14 het CBF geregistreerde naam van een beoordeelde instelling klikken dan voorheen. Via die naam komt men op de organisatiepagina van die instelling op de CBF-website. In 2012 is van alle beoordeelde organisaties de informatie over de activiteiten, de resultaten in het voorgaande jaar, de landen waarin de organisatie werkzaam is en de begunstigden geactualiseerd. Deze gegevens zijn aan de organisaties ter correctie voorgelegd, waarbij meteen een actualisering van andere gegevens heeft plaatsgevonden (adresgegevens, directieleden, bestuur, raad van toezicht). Internationale en Europese samenwerking In 1958 is in Amsterdam een internationale vereniging opgericht van nationale, onafhankelijke toezichthouders op het gebied van fondsenwerving (ICFO). Het internationale secretariaat van het platform is ondergebracht bij het CBF. De directeur van het CBF, Adri Kemps, is in mei 2010 voor vier jaar verkozen als secretarisgeneraal van ICFO. Traditioneel komt het Nederlandse model van onafhankelijk toezicht sterk overeen met de wijze waarop het toezicht op fondsenwerving is georganiseerd in Noordwest-Europa, de Verenigde Staten en Canada. In 2012 zijn de contacten geïntensiveerd met vergelijkbare instellingen in Latijns Amerika en Azië. Op de internationale jaarvergadering in Madrid in mei 2012 traden de Mexicaanse organisatie Confío en de Chinese organisatie CCIC toe als (supporting) member van ICFO. De Taiwanese lidorganisatie TWNPO nodigde de ICFO-leden uit voor de internationale jaarvergadering in mei 2013 in Taipei, hetgeen door alle leden is geaccepteerd. De Aziatische ervaringen van het toezicht op fondsenwerving via mobiele telefoons en internet zullen dan gedeeld worden met de Europese en Amerikaanse lidorganisaties. Voor het CBF is het van belang dat in tijden van grensoverschrijdende fondsenwerving gestreefd wordt naar grensoverschrijdend toezicht op fondsenwerving. 13

15 Op 30 december 2011 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvulling op de reguliere instellingssubsidie tot april 2016 toegekend van euro per jaar ter versterking van de externe communicatie, het in kaart brengen van malafide instellingen en beleidsontwikkeling. Daarnaast heeft het ministerie een eenmalige projectsubsidie van beschikbaar gesteld voor de communicatiecampagne van het CBF. Via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontving het CBF in het kader van de subsidieregeling ESF voor innovatie in bedrijfsvoering. Dit wordt uitgevoerd door AgentschapSZW. Deze subsidies waren niet begroot. De inkomsten uit beoordelingen zijn hoger uitgevallen dan begroot door het inlopen van een achterstand in de hertoetsingen CBF-Keur. Voor de versterking van de externe communicatie is een projectmedewerker aangesteld als onderdeel van de aanvullende instellingssubsidie. Het gemiddeld aantal fte s is in 2012 gestegen van 19,3 naar 20,3 (begroot 19,3). De specifieke kosten en activiteiten zijn ruim hoger uitgevallen dan begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door extra uitgaven voor de communicatiehet cbfals organisatie De financiën Verschillenanalyse begrote en werkelijke cijfers 2012 (afgerond op hele euro s) Begroting in Werkelijk in 2012 % 2012 % Baten Instellingssubsidie van de overheid % % Projectsubsidie overheden % Bijdragen van aangeslotenen % % Bijdragen van Collecteplaninstellingen % % Inkomsten beoordelingen % % Overige inkomsten % % T o t a a l b a t e n % % Lasten Personeelskosten % % Huisvestingskosten % % Bureau- en organisatiekosten % % Specifieke kosten en activiteiten % % Nagekomen baten en lasten vorige jaren % T o t a a l l a s t e n % % Saldo van baten en lasten Toelichting verschillen tussen begroting 2012 en de werkelijke cijfers 2012 campagne van het CBF, waarvoor een eenmalige subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie is ontvangen. Op 16 september stelde het bestuur beschikbaar voor extra beleidsontwikkeling op het terrein van meten van resultaten en impact. Ruim is via de resultaatverwerking toegevoegd aan de bestemmingsreserve beleidsontwikkeling ter dekking van de uitgaven in Bij het vaststellen van de begroting voor 2012 heeft het bestuur de gemeentelijke bijdrage op gelijk niveau gehouden en de inflatiecorrectie niet toegepast. Het bestuur Het bestuur heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd. Alle statutaire functies zijn uitgevoerd, voorstellen van de directie zijn besproken en besluiten zijn genomen in het belang van de statutaire doelstellingen. In het bestuur zijn, overeenkomstig de verplichtingen vanuit de Raad voor Accreditatie, diverse stakeholders vertegenwoordigd. Nadat de heer J. Waaijer zijn aftre- 14

16 het cbf als organisatie den als burgemeester van Zoetermeer bekendmaakte, is hij in juni 2012 tevens teruggetreden als bestuurslid van het CBF en als voorzitter van de Commissie Keurmerk. Op voordracht van de VNG is mevrouw A. Raven, burgemeester van de gemeente Hellendoorn, in juni 2012 benoemd als nieuw bestuurslid. De bestuurstermijn van mevrouw A. van den Berg liep in 2012 af. Zij is in september opgevolgd door mevrouw E. Marseille als secretaris/penningmeester van het bestuur. De directeur rapporteerde op iedere bestuursvergadering over relevante ontwikkelingen in de sector, de bedrijfsvoering en zijn taken. Het jaarverslag en de jaarrekening over 2011 werden in de bestuursvergadering van 29 maart 2011 vastgesteld en samen met de goedkeurende controleverklaring van Baker Tilly Berk Accountants en Belastingadviseurs gepubliceerd. Het jaarplan en de begroting voor 2013 werden in de bestuursvergadering van 27 september 2012 vastgesteld. Op advies van de directeur is vrijgemaakt voor extra beleidsontwikkeling inzake het meten van resultaten en impact. Op de jaarlijkse bijeenkomst van het CBF is daarover een folder Bouwstenen voor het meten van resultaten en impact uitgereikt. Commissie Keurmerk en College van Beroep Op 25 mei 2012 besloot de Commissie Keurmerk het keurmerk van Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) niet te verlengen, omdat de stichting niet voldeed aan alle vereisten van het Reglement CBF- Keur. Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) verstrekte onvoldoende informatie om betrouwbaar de kosten voor de fondsenwerving te kunnen vaststellen. Bovendien bleek dat de stichting adressen van donateurs aan derden ter beschikking heeft gesteld zonder voorafgaande toestemming van de donateurs. Het verzwaarde reglement CBF-Keur verbiedt dit. De Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) is op 5 juli 2012 in beroep gegaan en verstrekte aanvullend informatie aan het College van Beroep. Op 21 december 2012 heeft het College van Beroep het beroepschrift van de stichting gegrond verklaard zodat het keurmerk van Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) is voortgezet. De Commissie Keurmerk kwam in 2012 vier maal in reguliere zitting bijeen. De commissie bestaat uit drie burgemeesters die belast zijn met de vaststelling van de beoordelingen voor het CBF-Keur. De voorbereidingen gebeuren door het bureau. De besluitvorming inzake het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is gemandateerd aan de directeur. Burgemeester Waaijer is in juni 2012 opgevolgd door burgemeester Nawijn als voorzitter van de Commissie Keurmerk. Burgemeester Raven werd in juni 2012 op voordracht van de VNG benoemd als nieuw lid van de Commissie Keurmerk. Het College van Beroep heeft tot taak bindend te adviseren inzake geschillen tussen het CBF en keurmerk- en/ of certificaathouders. Behalve het beroepschrift van Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) heeft het College van Beroep geen andere zaken behandeld in College van Deskundigen Het College van Deskundigen van het CBF adviseert het bestuur van het CBF gevraagd en ongevraagd in alle zaken die betrekking hebben op de verlening van het CBF-Keur en het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Het College is in het verslagjaar 2012 drie keer bijeengekomen. De onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten zijn behandeld, betreffen: Advisering met betrekking tot het verwerken van corrigerende maatregelen in voorstellen tot verbetering van het kwaliteitssysteem. Dit naar aanleiding van het jaarlijkse controlebezoek van de Raad voor Accreditatie. Het adviseren van het bestuur over voorstellen tot verbetering van het kwaliteitssysteem die op initiatief van het bureau zijn opgesteld. Advies inzake het komen tot een moderne visie op toezicht, de uitwerking van afspraak 8 uit het Convenant Ruimte voor Geven. Promotie van het CBF-Keurmerklogo en code(s) voor fondsenwerving. Advisering met betrekking tot het verslaggevingsformat Verantwoordingsmodel. Het bestuur heeft de adviezen van het College op bovenstaande onderwerpen overgenomen. In maart 2012 heeft de voorzitter van het College, de heer T. van der Ploeg, afscheid genomen. Het voorzitterschap is overgedragen aan de heer S. Wiersema. In oktober 2012 is afscheid genomen van mevrouw E. Prins als lid van het College van Deskundigen; zij is opgevolgd door de heer M. Loos. Het bureau van het CBF De reguliere personeelsbezetting was met 20,3 eind 2012 iets hoger dan in 2011 (19,3 fte). Eind 2012 waren dit 23 medewerkers. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de medewerkers bedroeg 5,1% (2011:3,4%; 2010:2,92%; 2009:5,43%). Evenals voorgaande jaren werd er een personeelsuitje georganiseerd en een gezamenlijke eindejaarsafsluiting. Een medewerker volgde een cursus Bedrijfshulpverlening en voor de medewerkers die geen aparte begeleiding ontvingen inzake bureau- en werkhouding is een algemene voorlichtingsbijeenkomst gegeven door Tinquely Experts. Drie medewerkers volgden externe cursussen 15

17 het cbf als organisatie gefaciliteerd door het CBF. Voor de medewerkers van de afdeling beoordelingen zijn drie bijeenkomsten georganiseerd voor de interne bijscholing. De directeur van het CBF is bij zijn aanstelling ingeschaald met behulp van het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid en wordt betaald overeenkomstig het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA). De brutoloonkosten bedroegen in , de totale salariskosten bedroegen Hierbij zijn ook onkostenvergoeding, pensioenkosten en overige salariskosten voor de werkgever inbegrepen. De directeur werkt fulltime. 16

18 JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 (afgerond op hele euro s) Activa Materiële vaste activa Vastgelegde middelen: 1. Aanpassingen kantoorruimte Kantoorinventaris Automatisering Vlottende activa 4. Debiteuren / nog te ontvangen posten Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen T o t a a l a c t i v a Passiva Eigen vermogen Besteedbaar vermogen: 7. Stichtingskapitaal Algemene reserve Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve beleidsontwikkeling Bestemmingsreserve rechtsbijstand Vastgelegd vermogen: 12. Fonds activa bedrijfsvoering Bestemmingsfonds digitalisering archief en kenniscentrum Voorzieningen 14. Jubileumuitkeringen Vlottende passiva 15. Crediteuren / nog te betalen posten Belastingdienst, premies december Vooruitontvangen gelden T o t a a l p a s s i v a

19 Staat van baten en lasten over 2012 (afgerond op hele euro s) Begroting Werkelijk Werkelijk Baten 18. Instellingssubsidie van de overheid Projectsubsidie overheden Bijdragen van aangeslotenen Bijdragen van Collecteplaninstellingen Inkomsten beoordelingen Overige inkomsten T o t a a l b a t e n Lasten 24. Personeelskosten Huisvestingskosten Bureau- en organisatiekosten Specifieke kosten en activiteiten Nagekomen baten en lasten vorige jaren T o t a a l l a s t e n Saldo van baten en lasten Bestemming saldo Werkelijk Werkelijk Het overschot/tekort is als volgt verwerkt in het eigen vermogen: besteedbaar vermogen: - toegevoegd aan de algemene reserve (exploitatieoverschot) toegevoegd aan de continuïteitsreserve (personele verplichtingen) toegevoegd aan de bestemmingsreserve beleidsontwikkeling vastgelegd vermogen: - toegevoegd aan bestemmingsfonds Digitalisering archief en kenniscentrum (nog uit te geven) onttrokken aan bestemmingsfonds Digitalisering archief en kenniscentrum (afschrijving testserver) onttrokken aan bestemmingsfonds Certificering lokale goede doelen T o t a a l

20 Kasstroomoverzicht 2012 volgens de indirecte methode (afgerond op hele euro s) Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt. Boekjaar 2012 Boekjaar 2011 Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo van baten en lasten Aanpassingen voor posten die geen mutatie in het werkkapitaal veroorzaken: afschrijvingen toename/afname voorziening jubileumuitkeringen Veranderingen in werkkapitaal: * toename/afname vorderingen toename vooruitbetaalde kosten toename/afname crediteuren inclusief Belastingdienst toename/afname vooruitontvangen gelden Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename geldmiddelen Geldmiddelen - Liquide middelen stand begin boekjaar Liquide middelen stand eind boekjaar Toename geldmiddelen * toename vorderingen betreft voornamelijk nog te ontvangen subsidies van de overheid 19

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2011 inhoudsopgave jaarverslag 2011 Bestuursverantwoording 3

Nadere informatie

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2013 inhoudsopgave jaarverslag 2013 Voorwoord 3 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de JAARREKENIG Over het boekjaar 2014 van de VERENIGING EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND Inhoudsopgave Bladzijde - Balans per 31 december 2014 2 - Staat van baten en lasten over 2014 3 - Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2014 INhOUDSOpGAVE jaarverslag 2014 BESTUURSVERSLAG 3 NEDERLANDSE

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector. Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF

Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector. Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF Cartoon van Pieter Geenen in Trouw op 3 september 2013 Inhoud Huidige externe toezicht Filantropische Sector

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Inkomsten en bestedingen in één oogopslag

Inkomsten en bestedingen in één oogopslag Inkomsten en bestedingen in één oogopslag Wat heeft ons werk in opgeleverd voor de bestrijding van armoede in de wereld? Hebben we al het geld besteed dat ons is toevertrouwd? En hoe hebben we dit dan

Nadere informatie

Enquête. Gebruik bij uw antwoorden SVP de door ons aangebrachte nummering. Uw antwoorden ontvangen wij graag uiterlijk op donderdag 26 januari retour.

Enquête. Gebruik bij uw antwoorden SVP de door ons aangebrachte nummering. Uw antwoorden ontvangen wij graag uiterlijk op donderdag 26 januari retour. Enquête Instructie Deze enquête vormt een van de bouwstenen voor het ontwikkelen van een breed gedragen visie op Transparantie en Verantwoording. De enquête bestaat uit drie delen: In deel 1 vragen we

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2012 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag Jaarrekening 2016 Stichting Samay Den Haag Stichting Samay Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015

STICHTING ZOG MH TE GOUDA. Financieel verslag 2015 STICHTING ZOG MH TE GOUDA Financieel verslag 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 1.1 Jaarverslag 3 1.2 Vaststelling van de jaarrekening 4 1.3 Samenstellingsverklaring 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland te Bunnik Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Jaarverslag 3 Bestuur Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2013 publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam... 1

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Gedragscodes en klachten

Gedragscodes en klachten Gedragscodes en klachten Het Prins Bernhard Cultuurfonds voldoet aan de interne en de externe eisen van de Governance Code Cultuur, de keurmerkregels van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Samenvatting jaarrekening 2012

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Samenvatting jaarrekening 2012 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Samenvatting jaarrekening 2012 Utrecht, 13 mei 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1 2. Balans per 31 december 2012 3 3. Rekening van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl

De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1. René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland *1 René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Saskia Franssen, s.e.franssen@vu.nl Sinds giften aan culturele instellingen fiscaal gezien aantrekkelijker zijn geworden,

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016 STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Dit verslag is als volgt ingedeeld: Algemeen toelichting op de jaarrekening / 3 Jaarrekening 2016 1 balans per 31 december 2016/ 4 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1.400 - Vlottende activa Vorderingen 695 659 Liquide middelen 15.865 14.625 17.960 15.284 Baai Dellewal 2015

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel Verslag opinieonderzoek validatiestelsel René Bekkers, Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam 29 september 2016 * In Geven in Nederland 2017 zijn op verzoek en in overleg met het Centraal

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres:

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O)

Stichting Leonardus Hospice Drilscholtenstraat NP Hengelo (O) Drilscholtenstraat 32 7556 NP Hengelo (O) JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave: 1. Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, Directie en vaststelling jaarrekening... 3 1.3 Financieel

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis Jaarrekening 20 Stichting Welzijn Wajir Wilnis Stichting Welzijn Wajir Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 3 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice

Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice Financieel jaarverslag 2014 Mama Alice Kansarme kinderen krijgen een betere toekomst Iedere Euro geïnvesteerd in onderwijs levert het 10 tot 15 voudige op in de economie van Peru Financiën Deze jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014 Galactosemie Vereniging Nederland 8 mei 2015 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 2014 3 1.1. Toelichting Balans 3 1.2. Toelichting Resultaat 4 2. BALANS 5 3. Staat van baten en lasten 7 4.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING ORA NEDERLAND

JAARREKENING 2014 STICHTING ORA NEDERLAND JAARREKENING 2014 STICHTING ORA NEDERLAND Accountantsrapport uitgebracht aan de Stichting ORA Nederland te Nieuwleusen inzake Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Accountantsrapport Pag. 1. Opdracht en samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen RAPPORT inzake de jaarrekening 2015 van Stichting Bijbel, Media & Samenleving te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Angelus Custos

Stichting Angelus Custos Stichting Angelus Custos te Zeist Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2 Bestuur Stichting Angelus Custos 3 Jaarrekening Balans per 31 December 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie