verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU"

Transcriptie

1 verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2013

2 inhoudsopgave jaarverslag 2013 Voorwoord 3 Bestuursverslag 5 Nederlandse fondsenwerving en donateursvertrouwen 6 Tevredenheidsonderzoek onder keurmerk- en certificaathouders 7 Activiteiten en resultaten 7 CBF-Keur voor goede doelen 7 CBF-Certificaat voor kleine goede doelen 8 Verklaring van geen bezwaar 8 Kledinginzamelende instellingen 8 Collecten en Stichting Collectenplan 9 Publicatie Resultaat en impact meten 9 Klachten 9 Publiciteit en voorlichting 11 Website 11 Internationale en Europese samenwerking 12 Het CBF als organisatie 13 De financiën 13 Verschillenanalyse 13 Het bestuur 13 Commissie Keurmerk en College van Beroep 13 College van Deskundigen 14 Het bureau van het CBF 14 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting behorende bij de balans per 31 december Toelichting behorende bij de staat van baten en lasten over Controleverklaring 26 Begroting Begrote staat van baten en lasten over Toelichting behorende bij de begrote staat van baten en lasten over Organisatiestructuur 30 Bestuur en medewerkers 31 Bestuur 31 Relevante nevenfuncties van bestuursleden 31 Medewerkers 32 Commissies en Colleges 34 Commissie Keurmerk 34 College van Deskundigen 34 College van Beroep 35 Overzicht publicaties CBF 36 Lijst van houders van het CBF-Keur voor goede doelen op 31 december Lijst van houders van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen op 31 december Lijst van houders van de Verklaring van geen bezwaar op 31 december

3 2

4 VOORWOORD jaarverslag 2013 In Nederland geven donateurs geld voor goede doelen aan goededoelenorganisaties. Dat doen zij vanuit persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid. Filantropie is van wezenlijk belang voor het algemeen nut. Essentieel daarbij is dat deze giften verantwoord worden verkregen en verantwoord worden besteed. Goededoelenorganisaties zijn zich daar goed van bewust. Het is voor hen de reden om aan de kwaliteitscriteria te voldoen om het CBF-Keur te kunnen voeren. In het jaar 2013 werd de sector van fondsenwervende instellingen opgeschrikt door enkele incidenten, die veel media-aandacht kregen, zoals bijvoorbeeld de Stichting Alpe d HuZes in verband met niet juiste besteding van verworven gelden. Dit was aanleiding om weer aandacht te vragen voor transparantie met betrekking tot kosten die organisaties maken. Elke goededoelenorganisatie maakt (noodzakelijke) kosten. Ook als die kosten gesponsord of betaald worden door derden, zijn het kosten. Het is niet juist om organisaties te beschuldigen van geld dat aan de strijkstok zou blijven hangen als het gaat om geld dat bestemd is voor het in dienst hebben van betaalde medewerkers. Kosten en baten moeten tegen elkaar worden afgewogen en de keuzen dienen verantwoord te worden in de jaarverslaggeving. Ondanks de zorg om incidenten, kunnen we gelukkig spreken van een gezonde filantropische sector, die nog steeds veel geld werft onder donateurs en die door zijn activiteiten een belangrijke bijdrage levert aan de oplossing en leniging van maatschappelijke vraagstukken en noden. Het CBF-Keur voor goede doelen en het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen zijn belangrijk voor donateurs om in vertrouwen te blijven geven en belangrijk voor goededoelenorganisaties om constant gericht te zijn op kwaliteit. In 2013 werd het 100 ste CBF-Certificaat voor kleine goede doelen uitgereikt aan de Maastrichtse stichting PIMMA. Inmiddels zijn er 109 certificaathouders en zijn 15 aanvragen voor het Certificaat in behandeling. Een tevredenheidsonderzoek onder keurmerkhouders en certificaathouders wijst uit dat deze stakeholders over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening van het CBF. Daar is het bestuur verheugd over. Maar we gaan zeker werken aan de verbeterpunten, die ook in het onderzoek naar voren zijn gekomen. Daarnaast spreken we met keurmerkhouders en belanghebbenden en gaan we in dialoog over de vormgeving van het validatiestelsel. Bovendien laten we onderzoek uitvoeren bij consumenten en donateurs. Voor het CBF als organisatie en voor de medewerkers was 2013 ook een bewogen jaar. De voorzitter van het CBF, de heer J. de Wijkerslooth, moest eind van het jaar om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen en in januari 2014 werd het CBF opgeschrikt door een ingrijpende ziekte van de directeur, de heer A. Kemps. Wij wensen beiden alle goeds toe en natuurlijk een spoedig herstel. Het bestuur heeft in februari een interim-directeur aangesteld, de heer D. Schmidt. Het jaar 2014 wordt een belangrijk jaar voor het CBF. De overheid denkt na over toezicht op goede doelen en heeft daartoe een advies gevraagd aan de Commissie De Jong. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer F. Teeven, heeft inmiddels het advies van de Commissie aan de Tweede Kamer aangeboden. Zowel kabinet als parlement moeten hun standpunt nog bepalen, waardoor er nog geen duidelijkheid is over de richting van het validatiestelsel en de rolverdeling tussen overheid en sector. 3

5 Ontwikkelingen in de maatschappij en in die van de wereld van filantropie, zoals veranderingen in de relatie tussen schenker en fondsenwervende instelling, de wijze waarop vertrouwen ontstaat maar steeds vluchtiger wordt en nieuwe methoden van fondsenwerving, vragen aanpassingen in de wijze waarop toezicht en certificering geschiedt. Bij het gebruikmaken van de fiscale voordelen van de anbi-status, is het zaak dat de instellingen dit op een maatschappelijk aanvaardbare wijze doen en open zijn in hun doen en laten. Het CBF speelt op voornoemde ontwikkelingen in in nauw overleg met de belanghebbenden, met als doelstelling het stimuleren van het publieksvertrouwen. Amsterdam, 27 maart 2014 J. Nawijn Voorzitter CBF 4

6 BESTUURSVERSLAG Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft een centrale positie binnen de goede doelen sector (sic) en geldt als voornaamste toezichthouder op het gebied van fondsenwerving. Het speelt een sleutelrol bij het bevorderen van de betrouwbaarheid en transparantie. Het CBF-keurmerk stelt eisen aan essentiële onderdelen als bestuur, fondsenwerving en bestedingen van goede doelen waardoor inzicht wordt geboden in de bedrijfsvoering van deze instellingen. Dit citaat uit de brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer 1 geeft goed de rol van het CBF aan. De centrale overheid en de bij het CBF aangesloten gemeenten erkennen in hun beleid betreffende toezicht op de goededoelenorganisaties de specifieke rol van het CBF en maken daarvan gebruik. Concreet is er ook betrokkenheid op bestuurlijk niveau en financiële ondersteuning. De in Nederland gevestigde charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende fondsenwervende stichtingen en verenigingen rekent het CBF tot zijn werkterrein. Volgens de statuten horen hier ook de goededoelenorganisaties bij die hun gelden ontvangen van kansspelvergunninghouders zoals bedoeld in de Wet op de Kansspelen. Het CBF streeft er naar dat in Nederland fondsenwerving en besteding door en voor het goede doel op een verantwoorde manier plaatsvinden en informeert donateurs, landelijke overheid, gemeenten, wetenschap, media, aangesloten organisaties en het publiek in algemene zin. Daartoe wordt onderzoek gedaan, worden klachten behandeld, wordt voorlichting gegeven, een collecterooster vastgesteld, informatie verstrekt via een Register goede doelen en vindt certificering van instellingen plaats. De goededoelenorganisaties die zich aanmelden voor certificering bewegen zich op uiteenlopende gebieden, zoals internationale hulp, natuur en milieu, gezondheid en welzijn. Het CBF heeft een keurmerkstelsel opgebouwd waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van de goededoelenorganisatie. Met uitzondering van rechtspersonen met een staatkundig streven en van rechtspersonen die organisaties met een staatkundig streven ondersteunen, kunnen alle fondsenwervende instellingen gevestigd in Nederland het CBF-Keur aanvragen. Fondsenwervende instellingen waarvan de som der baten minder is dan kunnen in aanmerking komen voor het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Voor startende goededoelenorganisaties bestaat de Verklaring van geen bezwaar. De certificering van het CBF voor zowel het Keur als het Certificaat voor kleine goede doelen voldoet aan vereisten van de norm EN en de regels en voorwaarden van de Raad voor Accreditatie (RvA). De Raad voor Accreditatie heeft in 2013 de herbeoordeling uitgevoerd. Aan de bij het CBF aangesloten gemeenten wordt advies verstrekt voor het ordelijk laten verlopen van fondsenwervingsactiviteiten, waaronder collecten. In dit verband wordt in overleg met de Stichting Collectenplan een landelijk collecterooster vastgesteld. De collecteopbrengsten worden ten behoeve van publiek, collectanten en gemeenten gepubliceerd op de website van het CBF. Instellingen waarover het CBF meerdere klachten ontvangt en die zich niet op eigen initiatief door het CBF laten beoordelen, worden door het CBF benaderd om te bezien of de fondsenwerving en besteding op verantwoorde wijze plaatsvinden. Indien hier aanleiding voor is, publiceert het CBF een waarschuwing over de instelling op de website. De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF, bestaand uit fondsenwervende instellingen, kerken en vermogensfondsen) sloten in 2011 een convenant met het kabinet met het oogmerk de samenwerking tussen overheid en SBF te verbeteren. Als externe toezichthouder op fondsenwerving was het CBF niet betrokken bij dit convenant. Het CBF nam wel deel aan de werkgroep Publieksbelang die belast was met het opstellen van een toetsingskader voor verantwoording en toezicht op de filantropische sector. Het resultaat van deze werkgroep is in het voorjaar van 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in 2013 een commissie ingesteld onder leiding van de heer drs. G. de Jong die met een advies moest komen voor één keurmerkstelsel. Dit advies is op 14 februari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Per 1 januari 2014 zijn de eisen waaraan een algemeen nut beogende instelling (anbi) dient te voldoen, aangescherpt. Hierdoor zijn anbi s verplicht gegevens over bestuur, beleid en bestedingen te publiceren op een website. Met ondersteuning van een aanvullende instellingssubsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het CBF gewerkt aan een meldpunt voor klachten en vragen inzake goede doelen zonder CBF-certificering. In mei 2013 zijn twee CBF-medewerkers op werkbezoek naar de Duitse zusterorganisatie DZI in Berlijn geweest. DZI publiceert al langere tijd waarschuwingen op zijn website inzake fondsenwervende organisaties in Duitsland. Er is niet alleen gesproken over de specifieke werkwijze maar ook over het juridische en politieke effect van deze waarschuwingen. 1 Tweede Kamer, , 27834, nr. 51 5

7 Het CBF richt zich met het meldpunt op fondsenwervende instellingen die géén CBF-certificering hebben maar die wel de belangstelling hebben van het Nederlandse publiek. De organisaties zijn niet verplicht het CBF informatie te verschaffen. Echter, het werven van fondsen onder het Nederlandse publiek verplicht, volgens het CBF, tot een bepaalde mate van transparantie over de organisatie én haar bestedingen. In 2013 heeft het CBF met een twintigtal organisaties contact gezocht. Ongeveer de helft van de benaderde organisaties gaf de gevraagde informatie, de andere helft reageerde niet, na veel aandringen of liet de brief beantwoorden door een advocaat. Uiteindelijk is er met nagenoeg alle organisaties contact geweest. Met een zevental organisaties is het CBF intensief in gesprek en/of doet hier intensief onderzoek naar. Bijna alle onderzochte organisaties hebben de anbistatus en zijn daardoor verplicht om per 1 januari 2014 door de Belastingdienst gevraagde basisinformatie te verstrekken op een website. Slechts een enkele organisatie voldoet geheel aan de gestelde transparantieeisen. Het CBF is voornemens in 2014 de nadruk te blijven leggen op de informatieplicht, waarbij het de anbi-eisen als minimum ziet. NEDERLANDSE FONDSENWERVING EN DONATEURSVERTROUWEN In het dagelijks geactualiseerde Register goede doelen (www.cbf.nl) zijn de gegevens van ongeveer goede doelen opgenomen. De jaarlijkse presentatie van het Verslag Fondsenwerving was op 17 december. In het Verslag Fondsenwerving 2012 worden de financiële resultaten en trends van 714 goededoelenorganisaties in 2012 gepubliceerd. Gezamenlijk ontvingen zij 1,423 miljard aan baten uit eigen fondsenwerving en 2,352 miljard aan overige baten. Van het totaalbedrag van 3,775 miljard besteedden zij 3,272 miljard aan de doelstellingen. Van het resterende bedrag werd in ,1 miljoen uitgegeven aan beheer en administratie, 256,9 miljoen aan de werving van de baten en is het resultaat van 73 miljoen toegevoegd aan reserves en fondsen. Opvallend is dat de grotere instellingen de afgelopen jaren relatief sterker groeien en daarmee verhoudingsgewijs een belangrijker deel van zowel de totale baten als de baten uit eigen fondsenwerving voor hun rekening nemen. Zo verwierven de twintig grootste instellingen in ,952 miljard aan totale baten waarvan 28% uit eigen fondsenwerving. Het totale bedrag van 1,952 miljard komt overeen met 51,7% van het totale geregistreerde bedrag aan baten. In 2011 waren de twintig grootste instellingen goed voor 48,6% en in 2010 voor 49,3% voor het totaal aan baten. De dominante positie van de grotere fondsen komt ook tot uiting in het aantal fondsen dat meer dan 10 miljoen ontving uit eigen fondsenwerving. In 2012 waren dit 34 instellingen die gezamenlijk 858,2 miljoen ontvingen. Dit komt overeen met 60% van het totale geregistreerde bedrag aan baten uit eigen fondsenwerving. Uit het kwartaalonderzoek van het Nederlandse Donateurspanel blijkt dat het donateursvertrouwen in 2013 zijn laagste punt had bereikt. Het donateursvertrouwen liet aan het eind van het jaar weer een lichte stijging zien. Het dalen van het donateursvertrouwen kwam niet geheel onverwacht. In 2013 kwamen verscheidene goededoelenorganisaties negatief in de media terecht. Uit onderzoek blijkt dat dit zijn weerslag heeft op het donateursvertrouwen. Kwesties die daarbij op de voorgrond treden zijn irritatie over opdringerige manieren van fondsenwerving, over directiesalarissen en reserves. Veelal betreft het misverstanden of het uitvergroten van specifieke situaties, maar de perceptie als zodanig is van belang. Voorkomen dient te worden dat de professionalisering bij met name de grotere goededoelenorganisaties ertoe leidt dat donateurs afstand nemen van de instellingen. In overleg met de brancheorganisatie VFI zijn afspraken gemaakt over uniforme verslaggeving en transparantie van directiesalarissen. Zowel uit donateursonderzoek als uit klachten blijkt dat huis-aan-huis-werving van donateurs het imago van goededoelenorganisaties geen goed doet. Het CBF stelt zich op het standpunt dat evenals collecten, ook huis-aan-huis-werving van donateurs gereguleerd dient te blijven. Deze huis-aan-huis-werving van donateurs gebeurt veelal door commerciële bedrijven die opdracht krijgen van goededoelenorganisaties. Het CBF houdt de opdrachtgevers verantwoordelijk voor het gedrag van de ingehuurde bedrijven. In toenemende mate wordt de anbi-beschikking door goededoelenorganisaties gebruikt als een overheidskeurmerk. Dit kan bij donateurs tot verwarring leiden. Overigens is ondanks het lagere donateursvertrouwen een groot deel van de Nederlanders nog altijd bereid om iets te doen voor een goed doel. Men denkt hierbij vooral aan het geven van hun stem via een petitie, het inleveren van gebruikte spullen, geld geven, vrijwilligerswerk doen of een product van een goed doel kopen. Meer dan de helft van de Nederlanders (59%) vindt het belangrijk dat er goede doelen zijn, een kwart draagt dit ook uit en geeft aan dat ze daadwerkelijk wel eens een goed doel aan een vriend of collega aanbevelen. 6

8 Tevredenheidsonderzoek keurmerk- en certificaathouders In april 2013 is een enquête gehouden onder houders van het CBF-Keur en CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, met ruim 60% respons. Keurmerkhouders geven gemiddeld een 7,5 voor de relevantie van de keurmerkcriteria in het Reglement CBF-Keur. 75% van de respondenten vindt het gemakkelijk om aan de keurmerkcriteria te voldoen. Een vierde van de respondenten geeft aan dat het Reglement wel wat uitgedund kan worden op sommige elementen. Impact van bestedingen opnemen in het Reglement wordt niet in grote mate ondersteund en uit de toelichtingen blijkt dat men denkt hiermee tegen moeilijkheden aan te lopen. Ruim 70% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden met het contact van de organisatie met het CBF met betrekking tot het keurmerk. De deskundigheid van de CBF-medewerkers is door ongeveer 80% als erg goed beoordeeld. De meeste toegevoegde waarde ervaart men als het gaat om gezien worden als betrouwbare goededoelenorganisatie. Twee derde van de instellingen vindt dat het hebben van het keurmerk heeft bijgedragen aan de professionalisering van hun instelling. Over het algemeen lijken ook de certificaathouders tevreden over het CBF en de certificering. Slechts 13% van de respondenten vindt de criteria voor het CBF-Certificaat onvoldoende duidelijk en begrijpelijk. De tevredenheid over het contact met het CBF is zeer positief met een gemiddeld cijfer 8. Desondanks geven respondenten aan graag andere contactmogelijkheden te hebben naast het contact via certificeringsnet en . Certificeringsnet krijgt een oordeel van een 7 gemiddeld voor de gebruiksvriendelijkheid. Enkele verbeterpunten zijn het oplossen van problemen bij het uploaden van documenten en de toelichting bij de vragen. Men is minder positief over de werkdruk en het tarief voor certificering, in combinatie met de verplichte accountantskosten. Instellingen ervaren veelal een toegevoegde waarde, maar lijken behoefte te hebben aan het vergroten hiervan door specifieke hulp, diensten, of cursussen vanuit het CBF. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN CBF-Keur voor goede doelen Eind 2013 waren er 257 keurmerkhouders. De namen van de keurmerkhouders vindt u in de bijlage. Er hebben in 2013 enkele fusies plaatsgevonden. Ten eerste tussen de twee keurmerkhouders Stichting STOP AIDS NOW en Stichting Aids Fonds-Soa Aids Nederland. De nieuwe Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW! Soa Aids Nederland heeft in 2013 een initiële aanvraag gedaan voor het CBF-Keur en het keurmerk verkregen. De merknamen Aids Fonds en STOP AIDS NOW! blijven bestaan. Ook zijn het Tom Voûte Fonds en Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij) gefuseerd. Stichting KiKa is de keurmerkhouder gebleven. In 2013 hebben zes keurmerkhouders besloten om over te stappen naar het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Dit zijn: Stichting Artsen voor Kinderen, Stichting ATD-Vierde Wereld Nederland, Stichting Bont voor Dieren, Stichting Help Mij Leven, Stichting Spaanse Evangelische Zending en Stichting Weeshuis Sri Lanka. Van Stichting Service Médical is de keurmerkovereenkomst beëindigd. Negen keurmerkhouders hebben de keurmerkovereenkomst opgezegd: Stichting Aids Fonds (fusie), Stichting AIDS Foundation East-West, Stichting Foppe de Haan Fonds, Stichting Seva Network Foundation, Stichting Stop Aids Now! (fusie), Stichting Tom Voûte Fonds (fusie), Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL), Stichting Wings of Hope en Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland (de organisatie heeft haar activiteiten per 31 december 2013 beëindigd). In 2013 is aan vier instellingen het keurmerk verleend. Dit zijn: Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW! Soa Aids Nederland (fusie), Stichting Free a Girl (voorheen: Stichting Stop Kindermisbruik), Stichting KidsRights en Stichting VNB. De Commissie Keurmerk heeft op 28 maart 2013 besloten dat de Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2012 in aanmerking komt voor erkenning als keurmerkhouder. Dit naar aanleiding van een bindend advies van het College van Beroep op 21 december 2012 waarin werd bepaald dat WCRF NL erkend kan blijven als keurmerkhouder. Op 31 mei 2013 is door WCRF NL een beroepschrift ingediend tegen deze beslissing van de Commissie Keurmerk en werd verzocht om de erkenning in te laten gaan vanaf 1 juli Het College van Beroep heeft op 6 november 2013 het beroepschrift van WCRF NL ongegrond verklaard en heeft in een bindend advies bepaald dat de nieuwe keurmerkovereenkomst ingaat op 1 juli 2012, voor een periode van drie jaar. Het bestuur van WCRF NL heeft besloten het keurmerk per 11 december 2013 op te zeggen. Er hebben enkele reglementswijzigingen plaatsgevonden. Bijlage 13 Reserves en Beleggingsbeleid is komen te vervallen en vervangen door de keurmerkcriteria 4.2.f, 4.2.g (welke beide al in bijlage 13 waren opgenomen) en 4.2.f over verantwoord en transparant vermogensbeheer, welke na overleg met de branchevereniging VFI is toegevoegd aan de keurmerkcriteria. Ook is artikel c geactualiseerd en dient de jaarverslaggeving ook beschikbaar te zijn via de website van de instelling of van het CBF. Verder is een aantal andere aspecten geactualiseerd. Er is een nieuwe versie van het Reglement uitgebracht. Alle keurmerk- 7

9 houders zijn met een brief op de hoogte gesteld van de reglementswijziging. CBF-Certificaat voor kleine goede doelen Het aantal certificaathouders is gegroeid van 97 per eind 2012 naar 106 per eind U vindt de namen van deze certificaathouders in de bijlage. In 2013 zijn zeven organisaties overgestapt van het CBF-Keurmerk naar het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Aan de volgende achttien instellingen is het certificaat verstrekt: Stichting Artsen voor Kinderen (oud-keurmerkhouder) Stichting ATD-Vierde Wereld Nederland (oud-keurmerkhouder) Stichting Bont voor Dieren (oud-keurmerkhouder) Stichting Child at Venture Stichting Grondbeheer, biologisch-dynamische landbouw Stichting Harambee Stichting Help Mij Leven (oud-keurmerkhouder) Stichting Hoogvliegers Stichting Kuren met Reuma Stichting Look Good...Feel Better Stichting Los Cachorros Stichting Particulier Initiatief Maastricht Midden-Amerika Stichting Sosurwo Fonds Stichting Spaanse Evangelische Zending (oud-keurmerkhouder) Stichting Up with Down Stichting Vriendenkring Nederland (oud-keurmerkhouder) Stichting Weeshuis Sri Lanka (oud-keurmerkhouder) Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost In 2013 is één aanvraag afgewezen, die van Stichting Vitalis. Het certificaat van Stichting Nederlands Centrum voor Inheemse volken is ingetrokken. Daarnaast hebben acht instellingen het certificaat opgezegd, te weten Stichting BIZWORLD, Stichting Child Future Africa, Stichting Dieren Opvang Haarlemmermeer (SDO), Stichting Hersentumor.nl, Stichting Het Passion, Stichting Sensoor Oost Nederland, Stichting Young in Prison en Vereniging Sensoor Nederland. Begin maart 2013 ontving de Stichting PIMMA (Particulier Initiatief Maastricht Midden-Amerika) het honderdste CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Dit werd uitgereikt tijdens de opening van de fototentoonstelling die de Stichting PIMMA ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan organiseerde. Ter ere van het honderdste certificaat heeft het CBF in een paginagrote advertentie in het Financieele Dagblad de Stichting PIMMA gefeliciteerd en daarnaast alle certificaathouders met naam en toenaam genoemd. Het aantal certificaathouders is in 2013 iets achtergebleven bij de verwachte groei voor De stagnatie wordt onder meer veroorzaakt door de kosten van een verklaring van een accountant. Onder meer in reactie hierop wordt vanaf 2014 geen goedkeurende controleverklaring meer geëist, volstaan kan worden met een beoordelingsverklaring van een accountant. Er wordt onderzocht of de administratieve lasten nog verder verlicht kunnen worden. Verklaring van geen bezwaar Goededoelenorganisaties die minder dan drie jaar actief fondsen werven en startende goededoelenorganisaties kunnen in aanmerking komen voor de Verklaring van geen bezwaar. Door de geringe ervaring op het gebied van fondsenwerving en op het gebied van de besteding van de geworven middelen kan het CBF nog geen keurmerk of CBF-Certificaat uitgeven. Het aantal verklaringhouders is gedaald van zeven per eind 2012 naar vier per eind Dit zijn Stichting FairWork, Stichting Familie Sponsorplan Roemenië, Stichting IICD en Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek. De daling komt door de overstap naar het CBF- Certificaat voor kleine goede doelen (Stichting e-learning for Kids en Stichting Make a Memory) of door het na de aflooptermijn toch niet overstappen naar het CBF-Keur (Stichting Women in Europe for a Common Future). Het is een goede ontwikkeling dat instellingen doorgroeien vanuit de Verklaring van geen bezwaar naar het CBF-Certificaat of CBF-Keur. Kledinginzamelende instellingen Tot en met 2011 heeft het CBF de gegevens van kledinginzamelende instellingen niet alleen verzameld, maar ook beoordeeld. Deze beoordelingen werden altijd vermeld in de Kledingmededelingen aan gemeenten. Vanwege de veranderde marktomstandigheden en omdat gemeenten in toenemende mate de inzameling van kleding beschouwen als onderdeel van het afvalstoffenbeleid, heeft het CBF zijn beleid aangepast. Na de in 2011 doorgevoerde aanpassing van het Reglement CBF-Keur, waarbij de speciale bepalingen voor kledinginzameling zijn geschrapt, zal het CBF zich beperken tot het verstrekken van informatie. De reglementswijziging voor het CBF-Keur had gevolgen voor de grotere kledinginzamelende instellingen. Aan drie grotere instellingen is in 2012 een tijdelijke ontheffing verleend, omdat zij op dat moment niet konden voldoen aan het nieuwe Reglement CBF-Keur. Deze ontheffing was in 2013 nog van kracht. Aan twee kleinere kledinginzamelende instellingen is in 2013 het CBF- Certificaat voor kleine goede doelen toegekend. Ook in 2013 hebben Nederlandse gemeenten Kledingmededelingen ontvangen. In deze mededelingen zijn gegevens opgenomen van kledinginzamelende instellingen. Het verstrekken van deze gegevens maakt 8

10 onderdeel uit van de informatieve taak van het CBF maar is geen onderdeel van de certificering van fondsenwervende instellingen. Gemeenten gebruiken deze informatie voor de vergunningverleningen aan charitatieve kledinginzamelaars. Collecten en Stichting Collectenplan De collecteopbrengsten dalen sinds enkele jaren en bedroegen in 2012 circa 55 miljoen. In 2012 hebben de collecterende instellingen verenigd in de Stichting Collectenplan (SCP) besloten in 2013 een traject op te starten met als doel verbetering en vernieuwing van de collecten. Vanuit het CBF is daarbij ondersteuning verleend inzake kwaliteitsverbeteringen, vergunningen en verantwoording van de collecteopbrengsten. Ook in 2013 ontving het CBF diverse berichten over personen die zonder vergunning collecteerden en waartegen door de lokale autoriteiten opgetreden kon worden. Berichten hierover publiceerde het CBF op de interne website ten behoeve van de gemeenten. In enkele gevallen werd ook een waarschuwing geplaatst op de externe website van het CBF. Na advies van de Stichting Collectenplan werd het landelijk collecterooster voor 2015 vastgesteld met daarop 26 landelijk collecterende fondsen. Er is op dit moment geen ruimte voor méér collecterende fondsen op het rooster. Het collecterooster is door het CBF aan de gemeenten in Nederland toegestuurd in het kader van de afspraken, waarbij de gemeenten toestemming verlenen voor inzamelingen. Met de landelijk collecterende fondsen die verenigd zijn in de SCP is afgesproken dat zij het overzicht van de collecteopbrengsten rechtstreeks bij het CBF aanleveren. Deze worden vervolgens centraal ingelezen in de openbare database met opbrengsten van collecten die het CBF op de website publiceert. Voor zowel SCPleden als gemeenten heeft dit administratieve voordelen en de burger wordt sneller geïnformeerd over de collecteopbrengsten. Publicatie Resultaat en impact meten In de afgelopen decennia is het belang voor goededoelenorganisaties om resultaten inzichtelijk te maken gegroeid. Eind 2012 publiceerde het CBF al een compacte folder over Resultaat- en impactmeting. In 2013 heeft het CBF het boek Resultaat- en impactmeting voor goede doelen uitgegeven, geschreven door mevrouw E.M. Ten Hoorn (CBF) en mevrouw W.M. Stubbe (CSR Academy). Het doel van deze publicatie is om de kwaliteit van de bestedingen en de verantwoording daarvan door de goededoelenorganisaties te verhogen. Het CBF-Keur gaat immers om zowel verantwoorde fondsenwerving als bestedingen. In deze publicatie worden tien stappen voorgesteld als leidraad voor goededoelenorganisaties om resultaaten impactmeten te ontwikkelen en uit te voeren. Deze tien stappen zijn verdeeld in drie fasen: voorbereiden, meten en verantwoorden. Alle door het CBF beoordeelde instellingen hebben een exemplaar ontvangen. Tezamen met de lancering van dit boek zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd, een voor keurmerkhouders en een voor certificaathouders. Een impressie van de workshops is te vinden op het CBF-YouTube-kanaal. Tijdens het MyWorld Event op 16 maart 2013 is een leertafel bemensd door het CBF over resultaat- en impactmeting. Vooruitlopend op 2014 kan al gemeld worden dat het CBF tevens twee workshops heeft verzorgd tijdens de PwC-Transparantprijs-inspiratiemiddag in februari Het onderwerp impact blijkt te leven in de goededoelensector en discussie op te leveren. De publicatie kan bij het CBF besteld worden. Tevens is er een gratis interactieve pdf-versie beschikbaar in het Kenniscentrum op de website van het CBF. Klachten In het verslagjaar 2013 heeft het CBF 240 klachten ontvangen. Klachten worden behandeld conform de klachtenprocedure die is te raadplegen op de website van het CBF. De ontvangen klachten worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Klachten over beoordeelde instellingen Klachten over niet-beoordeelde instellingen Klachten over het CBF en de keurmerkcriteria Klachten over goede doelen in het algemeen Klachten over beoordeelde instellingen Het CBF heeft 114 klachten ontvangen over de beoordeelde instellingen. De onderwerpen waarover bij het CBF klachten werden ingediend hadden als onderwerp: 9

11 Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door donateurwervers namens het goede doel, met name over het structurele karakter van de aangegane verplichting. Ook werd geklaagd over de soms agressieve/brutale benadering door deze wervers. Het ongevraagd (en ongewenst) toesturen van post en het meesturen van ongewenste/ongevraagde presentjes. Het geen gehoor geven aan verzoeken tot het stopzetten van het sturen van post waar men niet om heeft gevraagd of die men niet meer wenst te ontvangen, wat ook na herhaalde verzoeken aan de goede doelen niet gebeurt. Pogingen die door (ex)donateurs of gevolmachtigden van veelal oudere mensen werden gedaan om adressen te verwijderen uit adresbestanden van goededoelenorganisaties. Telefonische benadering door goededoelenorganisaties, ondanks een inschrijving in het Bel-me-nietregister. Veelal bleek dat men er niet van op de hoogte is dat het organisaties wel is toegestaan bestaande donateurs ( klanten ) telefonisch te benaderen. Situaties waarbij een incasso plaatsvond door een goededoelenorganisatie waar geen toestemming voor gegeven was. Het ging daarbij om het meermalen incasseren van een donatie op basis van een afgegeven eenmalige machtiging of het blijven incasseren van een maandbijdrage ondanks een opzegging. Het bedanken voor een gift via een huis-aan-huiscollecte door een lidmaatschap van een goededoelenloterij aan te bieden middels een kraskaart. Onbeschoft gedrag van collectanten bij het niet geven van een gift. Collecteren door goededoelenorganisaties buiten de toegekende periode op het collecterooster en/of heel laat op de avond. Direct dialogue-donateurwerving in een op het Collecterooster aangegeven collecteweek. Onduidelijk communiceren over koerswijziging door een keurmerkhouder. Het verhogen van het bedrag van een afgegeven automatische incasso zonder dat daar expliciet toestemming voor was gegeven door de donateur. Klachten over niet-beoordeelde instellingen Het CBF heeft 54 klachten ontvangen over niet-beoordeelde instellingen. Klachten over niet-beoordeelde instellingen betroffen veelal het niet kunnen stopzetten van ongewenste post afkomstig van deze goededoelenorganisaties, het niet kunnen laten verwijderen van adresgegevens uit de mailingbestanden en meldingen over huis-aan-huis-wenskaartenverkoop voor het goede doel. Het CBF ontving tevens een klacht over het onterechte gebruik van het CBF-Keurlogo door een niet-keurmerkhouder, meerdere klachten over het blijven afschrijven van een financiële bijdrage, terwijl men het donateurschap heeft opgezegd en een klacht over een organisatie die zou collecteren voor een keurmerkhouder, maar waar de betreffende keurmerkhouder niet van afweet. Ook werd geklaagd over het salaris van directies van goededoelenorganisaties. Klachten over het CBF en de keurmerkcriteria Over het CBF en de keurmerkcriteria zijn in 2013 relatief veel klachten (67) ontvangen. Een groot aantal van deze klachten over het CBF had betrekking op een door het CBF gepubliceerd filmpje op het YouTube-kanaal van het CBF over donateurwerving en vertrouwen in goededoelenorganisaties. Over een soortgelijke uiting van het CBF op de radio in december 2012 is in februari 2013 een klacht ingediend door de brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere Initiatieven (Partin) bij de Reclame Code Commissie (RCC). Kern van de klacht betrof het, volgens klager, in een kwaad daglicht stellen van instellingen die geen keurmerk hebben van het CBF. Het CBF heeft verweer gevoerd en benadrukt dat met de radiospot de donateur bewust gemaakt wordt van het feit dat er nu eenmaal instellingen zijn die niet te vertrouwen zijn en dat de donateur zich van tevoren kan informeren over goededoelenorganisaties, bijvoorbeeld door op het keurmerk te letten en/of zich te informeren via het Register goede doelen (een gratis registratie voor alle fondsenwervende instellingen die financiële informatie aanleveren). De ingediende klacht over de radiospot is door de Reclame Code Commissie afgewezen. Daarnaast ontving het CBF berichten waarin twijfel werd geuit over de zorgvuldigheid van de beoordeling van het CBF van fondsenwervende instellingen nadat het keurmerk daaraan is toegekend. Ook werd een klacht ontvangen over het ontbreken van informatie over het salaris van de directeur van het CBF op de website van het CBF (informatie hierover staat echter vermeld in het jaarverslag van het CBF; de jaarverslagen staan op de website van het CBF). Tevens werd geklaagd bij het CBF over informatie verstrekt door een donateurwerver inhoudende dat het CBF-Keur als voorwaarde stelt dat collecten alleen mogen plaatsvinden door het afgeven van incassomachtigingen, een bewering die onjuist is. Het CBF ontving een klacht over het kostenpercentage fondsenwerving en geld dat niet terecht komt bij het goede doel. Deze laatste klacht bleek gebaseerd op een onjuiste interpretatie van informatie (met betrekking tot het kostenpercentage fondsenwerving) van een keurmerkhouder over het CBF. Verder ontving het CBF een aantal klachten over het door het CBF ingenomen standpunt inzake een keurmerkhouder die eenzijdig een door een donateur afgegeven automatische incasso verhoogde en een in de media opgenomen uitspraak van het CBF over de financiële verantwoording van een keurmerkhouder. 10

12 Klachten over goede doelen in het algemeen De klachten die zijn aangemerkt als klachten over goede doelen in het algemeen (5) betroffen klachten over de hoeveelheid ontvangen acceptgiro s van goededoelenorganisaties in het algemeen. Het meesturen van premiums was een aantal klagers een doorn in het oog: de klagers vonden het onnodig en een verspilling van geld dat ook aan het goede doel kan worden besteed. Ook werden klachten ontvangen over donateurwervers die zich kennelijk hinderlijk ophielden voor de toegang van een winkel, over de vermeende onbetrouwbaarheid van collectanten en over collecteren na uur s avonds. Publiciteit en voorlichting In het verslagjaar zijn twee persberichten verstuurd en werd er veertien keer een nieuwsbericht op de website geplaatst. In landelijke en regionale kranten en op diverse websites is aandacht gegeven aan het CBF. In 2013 is in twee perioden de in 2012 gemaakte radiospot uitgezonden: in augustus op de regionale radiozenders en in december op de regionale zenders en de landelijke publieke omroep (Radio 1, 2, 3, 4, 5 en 6). Hangende de uitspraak van de Reclame Code Commissie over de klacht van Partin (zie boven), kon de radiospot niet in het voorjaar worden uitgezonden. De radiospot werd ook via een stoppercontract met BNR regelmatig uitgezonden. Op het Twitteraccount werden minimaal wekelijks berichtjes geplaatst, variërend van het collecterooster, nieuwe keurmerkhouders/certificaathouders/verklaringhouders tot links naar interessante artikelen. Het CBF had eind volgers (2012: 872). Het CBF heeft ook een LinkedIn-account. Dat wordt met name actief gebruikt bij vacatures. Eind augustus ontstond veel commotie rond een exbestuurder van de Stichting Alpe d HuZes. Dit heeft geresulteerd in een telefonische reactie in het programma Avondspits op Radio 1, deelname aan het inbelprogramma De Peiling van RTV-Noord-Holland en aan een inbelprogramma van de jongerenzender FunX. Ook het NTR SchoolTV Weekjournaal besteedde aandacht aan de kwestie. De communicatiemedewerker gaf uitleg over keurmerken, goede doelen en Alpe d HuZes. In maart startten de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) een actie voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië. Naar aanleiding daarvan heeft het CBF een uitgebreid nieuwsbericht op de website geplaatst over veilig doneren aan Syrië en de gevaren van zelf grote sommen geld de grens over brengen. Nadat op 8 november de Filipijnen werden getroffen door de orkaan Haiyan, werd door de SHO al snel besloten tot een nationale inzamelingsactie. Het CBF heeft toestemming gegeven voor inzamelingen tijdens de collecteweken van andere instellingen. Afspraak met de gemeenten is namelijk dat er per week niet meer dan één collectevergunning wordt afgegeven. De jaarlijkse presentatie van het Verslag Fondsenwerving was op 17 december. Het thema was Online doneren en donatieplatforms. Er was geen fysieke bijeenkomst, maar een online presentatie. De presentatie werd mogelijk gemaakt door Online Seminar uit Amsterdam. Medewerking werd onder andere verleend door Jacob Boersma van Innopay, die op verzoek van het CBF een white paper presenteerde: Dealing with digital donation platforms. Dit document is te vinden in het Kenniscentrum op de website van het CBF. Ook het online seminar zelf is via een link in het Kenniscentrum nog te bekijken. Organisaties die ten onrechte het logo van het CBF- Keur, het CBF-Certificaat of de Verklaring van geen bezwaar op hun website of in een publicatie hebben staan, of die in tekst de indruk wekken een beoordeling van het CBF te hebben, worden actief aangeschreven en gevolgd. Beoordeelde organisaties die een onvolledig logo gebruiken (regelmatig ontbreekt de pay-off voor goede doelen ) worden eveneens aangeschreven. Website In 2013 is een nieuwe website vormgegeven, geschikt voor tablet en smartphone. De nieuwe website is eind oktober online gegaan. De website is stabiel gebleven in vindbaarheid, dankzij de zorgvuldige overzetting van alle urls naar de nieuwe website. Om met name kleine goededoelenorganisaties de mogelijkheid te bieden via het Register goede doelen op de website te voldoen aan de publicatieplicht voor de anbi-status die per 1 januari 2014 in werking trad, is de website uitgebreid met een aantal items. Een tijdelijk medewerkster is aangesteld om het vullen van de verplichte velden te verzorgen. De informatie op de website wordt vrijwel dagelijks aangevuld en verbeterd. Daartoe worden actief nieuwsberichten en publicaties gevolgd. Ook wordt 11

13 doorlopend informatie over goededoelenorganisaties geactualiseerd. Eind 2013 stonden er organisaties op de website (2012: 1.368). De websitebezoeken zijn een belangrijke indicator voor de interesse van de zijde van het publiek voor het CBF en het keurmerk. Het aantal unieke bezoekers bedroeg in (2012: ). Het gemiddelde aantal unieke bezoekers komt daarmee op per dag (2011: 1.224), een mooi resultaat voor een informatieve site als die van het CBF. Het CBF maakt gebruik van de gratis Google Adwords-campagne. Daardoor kunnen per dag vele mensen op een trefwoord of een door het CBF geregistreerde naam van een beoordeelde instelling klikken. Via die naam komt men op de organisatiepagina van die instelling op de CBF-website. ICFO heeft in 2013 de publicatie Bridges of trust: independent monitoring of charities uitgebracht. Voor het CBF is het van belang dat in tijden van grensoverschrijdende fondsenwerving gestreefd wordt naar grensoverschrijdend toezicht op fondsenwerving. Jaarlijks wordt van alle beoordeelde organisaties de informatie over de activiteiten, de resultaten in het voorgaande jaar, de landen waarin de organisatie werkzaam is en de begunstigden geactualiseerd. Deze gegevens worden aan de organisaties ter correctie voorgelegd, waarbij meteen een actualisering van andere gegevens plaatsvindt (adresgegevens, directieleden, bestuur, raad van toezicht). Er is een waarschuwing geplaatst voor de kaartverkopende organisatie Smile Card die zonder vergunning kaarten verkoopt ten behoeve van kinderen en kanker. Internationale en Europese samenwerking In 1958 is in Amsterdam een internationale vereniging opgericht van nationale, onafhankelijke toezichthouders op het gebied van fondsenwerving (ICFO). Het internationale secretariaat van het platform is ondergebracht bij het CBF. De directeur van het CBF, de heer drs. A.J.J. Kemps, is in mei 2010 voor vier jaar verkozen als secretaris-generaal van ICFO. Traditioneel komt het Nederlandse model van onafhankelijk toezicht sterk overeen met de wijze waarop het toezicht op fondsenwerving is georganiseerd in Noordwest-Europa, de Verenigde Staten en Canada. In 2013 zijn de contacten geïntensiveerd met vergelijkbare instellingen in Latijns Amerika en Azië. In 2013 traden de Mexicaanse organisatie Confío en de Chinese organisatie CCIC toe als (supporting) member van ICFO. De Taiwanese lidorganisatie TWNPO nodigde de ICFO-leden uit voor de internationale jaarvergadering in mei 2013 in Taipei. De Annual General Meeting zal in 2014 plaatsvinden in Parijs. Tijdens deze internationale vergadering staat het veranderende vrijgevige landschap centraal. De vraag hoe om te gaan met de nieuwe uitdagingen voor de controle op goede doelen zal ook besproken worden. Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende leden hun ervaringen en oplossingen uitwisselen, middels diverse panels en presentaties. 12

14 het cbfals organisatie De financiën Verschillenanalyse begrote en werkelijke cijfers 2013 (afgerond op hele euro s) Begroting in Werkelijk in 2013 % 2013 % Baten Instellingssubsidie van de overheid % % Bijdragen van aangeslotenen % % Bijdragen van Collectenplaninstellingen % % Inkomsten beoordelingen % % Overige inkomsten % % T o t a a l b a t e n % % Lasten Personeelskosten % % Huisvestingskosten % % Bureau- en organisatiekosten % % Specifieke kosten en activiteiten % % Nagekomen baten en lasten vorige jaren % T o t a a l l a s t e n % % Saldo van baten en lasten Toelichting verschillen tussen begroting 2013 en de werkelijke cijfers 2013 De inkomsten uit beoordelingen zijn lager uitgevallen dan begroot omdat een aantal in 2013 begrote hertoetsingen voor het CBF-Keur pas begin 2014 hebben plaatsgevonden. De personeelskosten zijn lager uitgevallen dan begroot omdat een formatieplaats medio 2013 niet is ingevuld. De specifieke kosten en activiteiten zijn ruim hoger uitgevallen dan begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door extra uitgaven voor het publiekstoegankelijk maken van het Register goede doelen op de website. Het bestuur Het bestuur heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd. Alle statutaire functies zijn uitgevoerd, voorstellen van de directie zijn besproken en besluiten zijn genomen in het belang van de statutaire doelstellingen. In het bestuur zijn, overeenkomstig de verplichtingen vanuit de Raad voor Accreditatie, diverse stakeholders vertegenwoordigd. De voorzitter van het CBF, de heer prof. mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteijn, heeft laten weten dat gezondheidsproblemen hem hebben doen besluiten af te zien van een tweede bestuurstermijn. Tijdens de bestuursvergadering van 12 december 2013 heeft hij het voorzitterschap van het Centraal Bureau Fondsenwerving per direct heeft neergelegd. Het bestuur heeft de vicevoorzitter, de heer J.R.A. Nawijn, gevraagd vanaf 12 december het voorzitterschap van het CBF op zich te nemen. Op 27 maart 2014 is de heer drs. F. Italianer aangetreden als bestuurslid namens de VFI. Het jaarverslag en de jaarrekening over 2013 werden in de bestuursvergadering van 27 maart 2014 vastgesteld en samen met de goedkeurende controleverklaring van Baker Tilly Berk Accountants en Belastingadviseurs gepubliceerd. Het jaarplan en de begroting voor 2014 werden in de bestuursvergadering van 29 september 2013 vastgesteld. Commissie Keurmerk en College van Beroep De Commissie Keurmerk kwam in 2013 vier maal in reguliere zitting bijeen. De commissie bestaat uit drie burgemeesters die belast zijn met het vaststellen van de beoordelingen voor het CBF-Keur. De voorbereidingen gebeuren door het bureau. De besluitvorming inzake het 13

15 het cbf als organisatie CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is gemandateerd aan de directeur. De taak van het College van Beroep is het bindend adviseren inzake geschillen met keurmerk- en/of certificaathouders. In 2013 is eenmaal beroep aangetekend tegen een besluit van de Commissie Keurmerk met betrekking tot een keurmerkhouder. Het College van Beroep heeft daarover op 6 november 2013 een bindend advies uitgebracht en het beroep ongegrond verklaard. College van Deskundigen Het College van Deskundigen van het CBF heeft tot taak het bestuur van het CBF gevraagd en ongevraagd te adviseren in alle zaken die betrekking hebben op de verlening van het CBF-Keur en het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Het College van Deskundigen is in 2013 twee keer bijeengekomen. In het College is gesproken over de mogelijkheid tot uitbreiding van het keurmerk voor andere rechtspersonen dan stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, de stand van zaken betreffende de keurmerken en certificaten en voorstellen tot verbetering van het kwaliteitssysteem. Deze voorstellen betroffen een aanpassing in het Reglement als gevolg van de Richtlijn financieel beheer goede doelen, een aanpassing in het Reglement inzake het beschikbaar stellen van de jaarverslaggeving via de website van de keurmerkhouder en/of van het CBF en tevens de mogelijkheid vastleggen tot het publiceren van deze gegevens door het CBF. Ook is in het Reglement CBF-Certificaat de eis een controleverklaring te overleggen gewijzigd in het overleggen van een beoordelingsverklaring. beoordelingen zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor de interne scholing. De directeur van het CBF is bij zijn aanstelling ingeschaald met behulp van het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid en wordt betaald overeenkomstig het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA). De brutoloonkosten bedroegen in , de totale salariskosten bedroegen Hierbij zijn ook onkostenvergoeding, pensioenkosten en overige salariskosten voor de werkgever inbegrepen. De directeur werkt fulltime. Gezien de ziekte van de directeur heeft het bestuur een interimdirecteur aangesteld in de persoon van de heer drs. D.P.J. Schmidt. Andere onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten zijn behandeld, hadden betrekking op het Validatiestelsel Filantropie en gedragscodes op het gebied van fondsenwerving. De adviezen van het College op bovenstaande onderwerpen zijn door het bestuur overgenomen. In 2013 namen de heer M.H.A. Bauman RA en mevrouw drs. M.L. van der Zijde RA afscheid van het College van Deskundigen. Zij zijn opgevolgd door de heer J.C.A. Gortemaker RA en de heer B. Westendorp. Het bureau van het CBF De gemiddelde personeelsbezetting was met 20,9 fte in 2013 iets hoger dan in 2012 (20,8 fte). Eind 2013 waren dit 22 medewerkers. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de medewerkers bedroeg 3,4% (2012: 5,1%; 2011: 3,4%; 2010: 2,9%). Evenals voorgaande jaren werd een personeelsuitje georganiseerd en een gezamenlijke eindejaarsafsluiting. Een medewerker volgde een cursus Bedrijfshulpverlening. Acht medewerkers volgden externe cursussen, gefaciliteerd door het CBF. Voor de medewerkers van de afdeling 14

16 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 (afgerond op hele euro s) Activa Materiële vaste activa Vastgelegde middelen: 1. Aanpassingen kantoorruimte Kantoorinventaris Automatisering Vlottende activa 4. Debiteuren/nog te ontvangen posten Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen T o t a a l a c t i v a Passiva Eigen vermogen Besteedbaar vermogen: 7. Stichtingskapitaal Algemene reserve Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve beleidsontwikkeling Bestemmingsreserve rechtsbijstand Vastgelegd vermogen: 12. Fonds activa bedrijfsvoering Bestemmingsfonds digitalisering archief en kenniscentrum Voorzieningen 14. Jubileumuitkeringen Vlottende passiva Crediteuren/nog te betalen posten Belastingdienst, premies december Vooruitontvangen gelden T o t a a l p a s s i v a

17 Staat van baten en lasten over 2013 (afgerond op hele euro s) Begroting Werkelijk Werkelijk Baten 16. Instellingssubsidie van de overheid Projectsubsidie overheden Bijdragen van aangeslotenen Bijdragen van Collectenplaninstellingen Inkomsten beoordelingen Overige inkomsten T o t a a l b a t e n Lasten 22. Personeelskosten Huisvestingskosten Bureau- en organisatiekosten Specifieke kosten en activiteiten Nagekomen baten en lasten vorige jaren T o t a a l l a s t e n Saldo van baten en lasten Bestemming saldo Werkelijk Werkelijk Het overschot/tekort is als volgt verwerkt in het eigen vermogen: besteedbaar vermogen: - onttrokken aan de algemene reserve (exploitatietekort) toegevoegd aan de algemene reserve (saldo bestemingsreserve beleidsontwikkeling project Impact- en Resultaatmeting) toegevoegd aan de continuïteitsreserve (personele verplichtingen) toegevoegd aan de bestemmingsreserve beleidsontwikkeling onttrokken aan de bestemmingsreserve beleidsontwikkeling vastgelegd vermogen: - onttrokken aan bestemmingsfonds Digitalisering archief en kenniscentrum T o t a a l

18 Kasstroomoverzicht 2013 volgens de indirecte methode (afgerond op hele euro s) Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt. Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo van baten en lasten Boekjaar 2013 Boekjaar Aanpassingen voor posten die geen mutatie in het werkkapitaal veroorzaken: afschrijvingen toename/afname voorziening jubileumuitkeringen Veranderingen in werkkapitaal: toename/afname vorderingen toename vooruitbetaalde kosten toename/afname crediteuren inclusief Belastingdienst toename/afname vooruitontvangen gelden Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename geldmiddelen Geldmiddelen - Liquide middelen stand begin boekjaar Liquide middelen stand eind boekjaar Toename geldmiddelen

19 Toelichting behorende bij de balans per 31 december 2013 Bedragen zijn in euro s Algemeen De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen historische kosten. Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Zij worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Het ministerie van Financiën heeft op 18 februari 2000 laten weten dat het CBF wordt vrijgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de Omzetbelasting 1968 en wordt opgenomen in bijlage B, onderdeel a, bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting BALANS A c t i v a Materiële vaste activa Vastgelegde middelen Balans per Balans per Aanpassingen kantoorruimte Boekwaarde per Bij: investeringen Af: afschrijving Boekwaarde per Kantoorinventaris Boekwaarde per Bij: investeringen Af: afschrijving Boekwaarde per Automatisering Boekwaarde per Bij: investeringen Af: afschrijving Boekwaarde per T o t a a l De vastgelegde middelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. Vlottende activa 4. Debiteuren/nog te ontvangen posten Balans per Balans per Door een latere facturering is de stand van de debiteuren per hoger dan die van Op is nog een bedrag van te ontvangen. 5. Vooruitbetaalde kosten Balans per Balans per Huur Overige vooruitbetaalde kosten T o t a a l

20 6. Liquide middelen Balans per Balans per Kas ING zakelijke rekening ING zakelijke spaarrekening 0,95% ASN meersparen 1,5% ABN-AMRO bestuursrekening 3 77 ABN-AMRO vermogensspaarrekening 1,1% bonus 0,5% ABN-AMRO ondernemers loyaal deposito 1,4% T o t a a l Voor het verkrijgen van een bankgarantie ten gunste van VastNed Offices/Industrial N.V., gekoppeld aan de huurovereenkomst van de kantoorruimte, is een bedrag van ,08 geblokkeerd op de zakelijke spaarrekening bij de ING-Bank. Dit bedrag is niet per direct beschikbaar. P a s s i v a Besteedbaar vermogen De reserves (besteedbaar vermogen) blijven onder de norm van 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie. 7. Stichtingskapitaal 908 Stichtingskapitaal dat bijeengebracht is op door de Vereeniging van Secretarissen van Armenraden, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Stichting "Hulp na Onderzoek" 8. Algemene reserve Balans per Balans per Balans per Balans per Stand per ,00 Explotatie-overschot of -tekort (-) ,00 Saldo bestemmingsreserve beleidsontwikkeling Mutaties fonds activa bedrijfsvoering (afschrijvingen-investeringen) Stand per Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is ter dekking van risico s met betrekking tot personele en huurverplichtingen. Balans per Balans per Ter dekking van de kosten met betrekking tot ontslagprocedures en bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid is voor de volgende berekeningswijze gekozen: Gemiddelde personeelskosten x aantal fte s x een half jaar ( x 20,94 x 0,5) De huurovereenkomst is afgesloten voor de periode van vijf jaar, ingaande op 1 juli 2011 en lopende tot en met 30 juni De kosten van oplevering bij einde huurovereenkomst zijn geschat op Om de risico s uit de huurovereenkomst zoveel mogelijk af te dekken is uitgegaan van de volgende berekening: Gemid. huurperiode x gemid. huurprijs p.j. + opleveringskosten (2,5 x ) Stand per Bestemmingsreserve beleidsontwikkeling Balans per Balans per Extra budget project 'Impact- en Resultaatmeting' Onttrokken ter dekking uitgaven Het overschot toegevoegd aan de algemene reserve Stand per Bestemmingsreserve Balans per Balans per rechtsbijstand Stand per Mutaties Stand per De algemene reserve is het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve. 19

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2012

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2012 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2012 3 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 5 Jaarrekening 20 Balans per 31 december 2012.21 Winst- en verliesrekening over 2012.23

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Het financiële klachteninstituut

Het financiële klachteninstituut Het financiële klachteninstituut Jaarverslag 2010 Het financiële klachteninstituut Voorwoord Kifid kwam in 2007 tot stand door een flitsfusie van klachteninstellingen in de financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 COLOFON Teksten Redactie Vormgeving Fotografie Sena De Nieuwe Lijn Fellows 3FM, 538, H.P. van Velthoven (BLØF), Ali Mousavi (DJ Isis), Marco Borggreve (Metropole Orkest),

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten

TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten 2011 TERUGBLIK handhaven en informeren resultaten Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. 2

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013 PF x Pensioenfederatie Jaarverslag 2013 X X 1 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp Onderzoek naar financiële en beheersorganisatie bij het Netherlands Instutute for Multiparty Democracy

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING Oikocredit Nederland JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Voorwoord In 2012 is er veel gebeurd. Om een paar dingen te noemen: we namen afscheid van Ruud Kootker die ons ruim een jaar bijstond als interim manager,

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie