verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU"

Transcriptie

1 verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2013

2 inhoudsopgave jaarverslag 2013 Voorwoord 3 Bestuursverslag 5 Nederlandse fondsenwerving en donateursvertrouwen 6 Tevredenheidsonderzoek onder keurmerk- en certificaathouders 7 Activiteiten en resultaten 7 CBF-Keur voor goede doelen 7 CBF-Certificaat voor kleine goede doelen 8 Verklaring van geen bezwaar 8 Kledinginzamelende instellingen 8 Collecten en Stichting Collectenplan 9 Publicatie Resultaat en impact meten 9 Klachten 9 Publiciteit en voorlichting 11 Website 11 Internationale en Europese samenwerking 12 Het CBF als organisatie 13 De financiën 13 Verschillenanalyse 13 Het bestuur 13 Commissie Keurmerk en College van Beroep 13 College van Deskundigen 14 Het bureau van het CBF 14 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting behorende bij de balans per 31 december Toelichting behorende bij de staat van baten en lasten over Controleverklaring 26 Begroting Begrote staat van baten en lasten over Toelichting behorende bij de begrote staat van baten en lasten over Organisatiestructuur 30 Bestuur en medewerkers 31 Bestuur 31 Relevante nevenfuncties van bestuursleden 31 Medewerkers 32 Commissies en Colleges 34 Commissie Keurmerk 34 College van Deskundigen 34 College van Beroep 35 Overzicht publicaties CBF 36 Lijst van houders van het CBF-Keur voor goede doelen op 31 december Lijst van houders van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen op 31 december Lijst van houders van de Verklaring van geen bezwaar op 31 december

3 2

4 VOORWOORD jaarverslag 2013 In Nederland geven donateurs geld voor goede doelen aan goededoelenorganisaties. Dat doen zij vanuit persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid. Filantropie is van wezenlijk belang voor het algemeen nut. Essentieel daarbij is dat deze giften verantwoord worden verkregen en verantwoord worden besteed. Goededoelenorganisaties zijn zich daar goed van bewust. Het is voor hen de reden om aan de kwaliteitscriteria te voldoen om het CBF-Keur te kunnen voeren. In het jaar 2013 werd de sector van fondsenwervende instellingen opgeschrikt door enkele incidenten, die veel media-aandacht kregen, zoals bijvoorbeeld de Stichting Alpe d HuZes in verband met niet juiste besteding van verworven gelden. Dit was aanleiding om weer aandacht te vragen voor transparantie met betrekking tot kosten die organisaties maken. Elke goededoelenorganisatie maakt (noodzakelijke) kosten. Ook als die kosten gesponsord of betaald worden door derden, zijn het kosten. Het is niet juist om organisaties te beschuldigen van geld dat aan de strijkstok zou blijven hangen als het gaat om geld dat bestemd is voor het in dienst hebben van betaalde medewerkers. Kosten en baten moeten tegen elkaar worden afgewogen en de keuzen dienen verantwoord te worden in de jaarverslaggeving. Ondanks de zorg om incidenten, kunnen we gelukkig spreken van een gezonde filantropische sector, die nog steeds veel geld werft onder donateurs en die door zijn activiteiten een belangrijke bijdrage levert aan de oplossing en leniging van maatschappelijke vraagstukken en noden. Het CBF-Keur voor goede doelen en het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen zijn belangrijk voor donateurs om in vertrouwen te blijven geven en belangrijk voor goededoelenorganisaties om constant gericht te zijn op kwaliteit. In 2013 werd het 100 ste CBF-Certificaat voor kleine goede doelen uitgereikt aan de Maastrichtse stichting PIMMA. Inmiddels zijn er 109 certificaathouders en zijn 15 aanvragen voor het Certificaat in behandeling. Een tevredenheidsonderzoek onder keurmerkhouders en certificaathouders wijst uit dat deze stakeholders over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening van het CBF. Daar is het bestuur verheugd over. Maar we gaan zeker werken aan de verbeterpunten, die ook in het onderzoek naar voren zijn gekomen. Daarnaast spreken we met keurmerkhouders en belanghebbenden en gaan we in dialoog over de vormgeving van het validatiestelsel. Bovendien laten we onderzoek uitvoeren bij consumenten en donateurs. Voor het CBF als organisatie en voor de medewerkers was 2013 ook een bewogen jaar. De voorzitter van het CBF, de heer J. de Wijkerslooth, moest eind van het jaar om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen en in januari 2014 werd het CBF opgeschrikt door een ingrijpende ziekte van de directeur, de heer A. Kemps. Wij wensen beiden alle goeds toe en natuurlijk een spoedig herstel. Het bestuur heeft in februari een interim-directeur aangesteld, de heer D. Schmidt. Het jaar 2014 wordt een belangrijk jaar voor het CBF. De overheid denkt na over toezicht op goede doelen en heeft daartoe een advies gevraagd aan de Commissie De Jong. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer F. Teeven, heeft inmiddels het advies van de Commissie aan de Tweede Kamer aangeboden. Zowel kabinet als parlement moeten hun standpunt nog bepalen, waardoor er nog geen duidelijkheid is over de richting van het validatiestelsel en de rolverdeling tussen overheid en sector. 3

5 Ontwikkelingen in de maatschappij en in die van de wereld van filantropie, zoals veranderingen in de relatie tussen schenker en fondsenwervende instelling, de wijze waarop vertrouwen ontstaat maar steeds vluchtiger wordt en nieuwe methoden van fondsenwerving, vragen aanpassingen in de wijze waarop toezicht en certificering geschiedt. Bij het gebruikmaken van de fiscale voordelen van de anbi-status, is het zaak dat de instellingen dit op een maatschappelijk aanvaardbare wijze doen en open zijn in hun doen en laten. Het CBF speelt op voornoemde ontwikkelingen in in nauw overleg met de belanghebbenden, met als doelstelling het stimuleren van het publieksvertrouwen. Amsterdam, 27 maart 2014 J. Nawijn Voorzitter CBF 4

6 BESTUURSVERSLAG Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft een centrale positie binnen de goede doelen sector (sic) en geldt als voornaamste toezichthouder op het gebied van fondsenwerving. Het speelt een sleutelrol bij het bevorderen van de betrouwbaarheid en transparantie. Het CBF-keurmerk stelt eisen aan essentiële onderdelen als bestuur, fondsenwerving en bestedingen van goede doelen waardoor inzicht wordt geboden in de bedrijfsvoering van deze instellingen. Dit citaat uit de brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer 1 geeft goed de rol van het CBF aan. De centrale overheid en de bij het CBF aangesloten gemeenten erkennen in hun beleid betreffende toezicht op de goededoelenorganisaties de specifieke rol van het CBF en maken daarvan gebruik. Concreet is er ook betrokkenheid op bestuurlijk niveau en financiële ondersteuning. De in Nederland gevestigde charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende fondsenwervende stichtingen en verenigingen rekent het CBF tot zijn werkterrein. Volgens de statuten horen hier ook de goededoelenorganisaties bij die hun gelden ontvangen van kansspelvergunninghouders zoals bedoeld in de Wet op de Kansspelen. Het CBF streeft er naar dat in Nederland fondsenwerving en besteding door en voor het goede doel op een verantwoorde manier plaatsvinden en informeert donateurs, landelijke overheid, gemeenten, wetenschap, media, aangesloten organisaties en het publiek in algemene zin. Daartoe wordt onderzoek gedaan, worden klachten behandeld, wordt voorlichting gegeven, een collecterooster vastgesteld, informatie verstrekt via een Register goede doelen en vindt certificering van instellingen plaats. De goededoelenorganisaties die zich aanmelden voor certificering bewegen zich op uiteenlopende gebieden, zoals internationale hulp, natuur en milieu, gezondheid en welzijn. Het CBF heeft een keurmerkstelsel opgebouwd waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van de goededoelenorganisatie. Met uitzondering van rechtspersonen met een staatkundig streven en van rechtspersonen die organisaties met een staatkundig streven ondersteunen, kunnen alle fondsenwervende instellingen gevestigd in Nederland het CBF-Keur aanvragen. Fondsenwervende instellingen waarvan de som der baten minder is dan kunnen in aanmerking komen voor het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Voor startende goededoelenorganisaties bestaat de Verklaring van geen bezwaar. De certificering van het CBF voor zowel het Keur als het Certificaat voor kleine goede doelen voldoet aan vereisten van de norm EN en de regels en voorwaarden van de Raad voor Accreditatie (RvA). De Raad voor Accreditatie heeft in 2013 de herbeoordeling uitgevoerd. Aan de bij het CBF aangesloten gemeenten wordt advies verstrekt voor het ordelijk laten verlopen van fondsenwervingsactiviteiten, waaronder collecten. In dit verband wordt in overleg met de Stichting Collectenplan een landelijk collecterooster vastgesteld. De collecteopbrengsten worden ten behoeve van publiek, collectanten en gemeenten gepubliceerd op de website van het CBF. Instellingen waarover het CBF meerdere klachten ontvangt en die zich niet op eigen initiatief door het CBF laten beoordelen, worden door het CBF benaderd om te bezien of de fondsenwerving en besteding op verantwoorde wijze plaatsvinden. Indien hier aanleiding voor is, publiceert het CBF een waarschuwing over de instelling op de website. De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF, bestaand uit fondsenwervende instellingen, kerken en vermogensfondsen) sloten in 2011 een convenant met het kabinet met het oogmerk de samenwerking tussen overheid en SBF te verbeteren. Als externe toezichthouder op fondsenwerving was het CBF niet betrokken bij dit convenant. Het CBF nam wel deel aan de werkgroep Publieksbelang die belast was met het opstellen van een toetsingskader voor verantwoording en toezicht op de filantropische sector. Het resultaat van deze werkgroep is in het voorjaar van 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in 2013 een commissie ingesteld onder leiding van de heer drs. G. de Jong die met een advies moest komen voor één keurmerkstelsel. Dit advies is op 14 februari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Per 1 januari 2014 zijn de eisen waaraan een algemeen nut beogende instelling (anbi) dient te voldoen, aangescherpt. Hierdoor zijn anbi s verplicht gegevens over bestuur, beleid en bestedingen te publiceren op een website. Met ondersteuning van een aanvullende instellingssubsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het CBF gewerkt aan een meldpunt voor klachten en vragen inzake goede doelen zonder CBF-certificering. In mei 2013 zijn twee CBF-medewerkers op werkbezoek naar de Duitse zusterorganisatie DZI in Berlijn geweest. DZI publiceert al langere tijd waarschuwingen op zijn website inzake fondsenwervende organisaties in Duitsland. Er is niet alleen gesproken over de specifieke werkwijze maar ook over het juridische en politieke effect van deze waarschuwingen. 1 Tweede Kamer, , 27834, nr. 51 5

7 Het CBF richt zich met het meldpunt op fondsenwervende instellingen die géén CBF-certificering hebben maar die wel de belangstelling hebben van het Nederlandse publiek. De organisaties zijn niet verplicht het CBF informatie te verschaffen. Echter, het werven van fondsen onder het Nederlandse publiek verplicht, volgens het CBF, tot een bepaalde mate van transparantie over de organisatie én haar bestedingen. In 2013 heeft het CBF met een twintigtal organisaties contact gezocht. Ongeveer de helft van de benaderde organisaties gaf de gevraagde informatie, de andere helft reageerde niet, na veel aandringen of liet de brief beantwoorden door een advocaat. Uiteindelijk is er met nagenoeg alle organisaties contact geweest. Met een zevental organisaties is het CBF intensief in gesprek en/of doet hier intensief onderzoek naar. Bijna alle onderzochte organisaties hebben de anbistatus en zijn daardoor verplicht om per 1 januari 2014 door de Belastingdienst gevraagde basisinformatie te verstrekken op een website. Slechts een enkele organisatie voldoet geheel aan de gestelde transparantieeisen. Het CBF is voornemens in 2014 de nadruk te blijven leggen op de informatieplicht, waarbij het de anbi-eisen als minimum ziet. NEDERLANDSE FONDSENWERVING EN DONATEURSVERTROUWEN In het dagelijks geactualiseerde Register goede doelen (www.cbf.nl) zijn de gegevens van ongeveer goede doelen opgenomen. De jaarlijkse presentatie van het Verslag Fondsenwerving was op 17 december. In het Verslag Fondsenwerving 2012 worden de financiële resultaten en trends van 714 goededoelenorganisaties in 2012 gepubliceerd. Gezamenlijk ontvingen zij 1,423 miljard aan baten uit eigen fondsenwerving en 2,352 miljard aan overige baten. Van het totaalbedrag van 3,775 miljard besteedden zij 3,272 miljard aan de doelstellingen. Van het resterende bedrag werd in ,1 miljoen uitgegeven aan beheer en administratie, 256,9 miljoen aan de werving van de baten en is het resultaat van 73 miljoen toegevoegd aan reserves en fondsen. Opvallend is dat de grotere instellingen de afgelopen jaren relatief sterker groeien en daarmee verhoudingsgewijs een belangrijker deel van zowel de totale baten als de baten uit eigen fondsenwerving voor hun rekening nemen. Zo verwierven de twintig grootste instellingen in ,952 miljard aan totale baten waarvan 28% uit eigen fondsenwerving. Het totale bedrag van 1,952 miljard komt overeen met 51,7% van het totale geregistreerde bedrag aan baten. In 2011 waren de twintig grootste instellingen goed voor 48,6% en in 2010 voor 49,3% voor het totaal aan baten. De dominante positie van de grotere fondsen komt ook tot uiting in het aantal fondsen dat meer dan 10 miljoen ontving uit eigen fondsenwerving. In 2012 waren dit 34 instellingen die gezamenlijk 858,2 miljoen ontvingen. Dit komt overeen met 60% van het totale geregistreerde bedrag aan baten uit eigen fondsenwerving. Uit het kwartaalonderzoek van het Nederlandse Donateurspanel blijkt dat het donateursvertrouwen in 2013 zijn laagste punt had bereikt. Het donateursvertrouwen liet aan het eind van het jaar weer een lichte stijging zien. Het dalen van het donateursvertrouwen kwam niet geheel onverwacht. In 2013 kwamen verscheidene goededoelenorganisaties negatief in de media terecht. Uit onderzoek blijkt dat dit zijn weerslag heeft op het donateursvertrouwen. Kwesties die daarbij op de voorgrond treden zijn irritatie over opdringerige manieren van fondsenwerving, over directiesalarissen en reserves. Veelal betreft het misverstanden of het uitvergroten van specifieke situaties, maar de perceptie als zodanig is van belang. Voorkomen dient te worden dat de professionalisering bij met name de grotere goededoelenorganisaties ertoe leidt dat donateurs afstand nemen van de instellingen. In overleg met de brancheorganisatie VFI zijn afspraken gemaakt over uniforme verslaggeving en transparantie van directiesalarissen. Zowel uit donateursonderzoek als uit klachten blijkt dat huis-aan-huis-werving van donateurs het imago van goededoelenorganisaties geen goed doet. Het CBF stelt zich op het standpunt dat evenals collecten, ook huis-aan-huis-werving van donateurs gereguleerd dient te blijven. Deze huis-aan-huis-werving van donateurs gebeurt veelal door commerciële bedrijven die opdracht krijgen van goededoelenorganisaties. Het CBF houdt de opdrachtgevers verantwoordelijk voor het gedrag van de ingehuurde bedrijven. In toenemende mate wordt de anbi-beschikking door goededoelenorganisaties gebruikt als een overheidskeurmerk. Dit kan bij donateurs tot verwarring leiden. Overigens is ondanks het lagere donateursvertrouwen een groot deel van de Nederlanders nog altijd bereid om iets te doen voor een goed doel. Men denkt hierbij vooral aan het geven van hun stem via een petitie, het inleveren van gebruikte spullen, geld geven, vrijwilligerswerk doen of een product van een goed doel kopen. Meer dan de helft van de Nederlanders (59%) vindt het belangrijk dat er goede doelen zijn, een kwart draagt dit ook uit en geeft aan dat ze daadwerkelijk wel eens een goed doel aan een vriend of collega aanbevelen. 6

8 Tevredenheidsonderzoek keurmerk- en certificaathouders In april 2013 is een enquête gehouden onder houders van het CBF-Keur en CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, met ruim 60% respons. Keurmerkhouders geven gemiddeld een 7,5 voor de relevantie van de keurmerkcriteria in het Reglement CBF-Keur. 75% van de respondenten vindt het gemakkelijk om aan de keurmerkcriteria te voldoen. Een vierde van de respondenten geeft aan dat het Reglement wel wat uitgedund kan worden op sommige elementen. Impact van bestedingen opnemen in het Reglement wordt niet in grote mate ondersteund en uit de toelichtingen blijkt dat men denkt hiermee tegen moeilijkheden aan te lopen. Ruim 70% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden met het contact van de organisatie met het CBF met betrekking tot het keurmerk. De deskundigheid van de CBF-medewerkers is door ongeveer 80% als erg goed beoordeeld. De meeste toegevoegde waarde ervaart men als het gaat om gezien worden als betrouwbare goededoelenorganisatie. Twee derde van de instellingen vindt dat het hebben van het keurmerk heeft bijgedragen aan de professionalisering van hun instelling. Over het algemeen lijken ook de certificaathouders tevreden over het CBF en de certificering. Slechts 13% van de respondenten vindt de criteria voor het CBF-Certificaat onvoldoende duidelijk en begrijpelijk. De tevredenheid over het contact met het CBF is zeer positief met een gemiddeld cijfer 8. Desondanks geven respondenten aan graag andere contactmogelijkheden te hebben naast het contact via certificeringsnet en . Certificeringsnet krijgt een oordeel van een 7 gemiddeld voor de gebruiksvriendelijkheid. Enkele verbeterpunten zijn het oplossen van problemen bij het uploaden van documenten en de toelichting bij de vragen. Men is minder positief over de werkdruk en het tarief voor certificering, in combinatie met de verplichte accountantskosten. Instellingen ervaren veelal een toegevoegde waarde, maar lijken behoefte te hebben aan het vergroten hiervan door specifieke hulp, diensten, of cursussen vanuit het CBF. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN CBF-Keur voor goede doelen Eind 2013 waren er 257 keurmerkhouders. De namen van de keurmerkhouders vindt u in de bijlage. Er hebben in 2013 enkele fusies plaatsgevonden. Ten eerste tussen de twee keurmerkhouders Stichting STOP AIDS NOW en Stichting Aids Fonds-Soa Aids Nederland. De nieuwe Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW! Soa Aids Nederland heeft in 2013 een initiële aanvraag gedaan voor het CBF-Keur en het keurmerk verkregen. De merknamen Aids Fonds en STOP AIDS NOW! blijven bestaan. Ook zijn het Tom Voûte Fonds en Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij) gefuseerd. Stichting KiKa is de keurmerkhouder gebleven. In 2013 hebben zes keurmerkhouders besloten om over te stappen naar het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Dit zijn: Stichting Artsen voor Kinderen, Stichting ATD-Vierde Wereld Nederland, Stichting Bont voor Dieren, Stichting Help Mij Leven, Stichting Spaanse Evangelische Zending en Stichting Weeshuis Sri Lanka. Van Stichting Service Médical is de keurmerkovereenkomst beëindigd. Negen keurmerkhouders hebben de keurmerkovereenkomst opgezegd: Stichting Aids Fonds (fusie), Stichting AIDS Foundation East-West, Stichting Foppe de Haan Fonds, Stichting Seva Network Foundation, Stichting Stop Aids Now! (fusie), Stichting Tom Voûte Fonds (fusie), Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL), Stichting Wings of Hope en Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland (de organisatie heeft haar activiteiten per 31 december 2013 beëindigd). In 2013 is aan vier instellingen het keurmerk verleend. Dit zijn: Stichting Aids Fonds STOP AIDS NOW! Soa Aids Nederland (fusie), Stichting Free a Girl (voorheen: Stichting Stop Kindermisbruik), Stichting KidsRights en Stichting VNB. De Commissie Keurmerk heeft op 28 maart 2013 besloten dat de Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF NL) met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2012 in aanmerking komt voor erkenning als keurmerkhouder. Dit naar aanleiding van een bindend advies van het College van Beroep op 21 december 2012 waarin werd bepaald dat WCRF NL erkend kan blijven als keurmerkhouder. Op 31 mei 2013 is door WCRF NL een beroepschrift ingediend tegen deze beslissing van de Commissie Keurmerk en werd verzocht om de erkenning in te laten gaan vanaf 1 juli Het College van Beroep heeft op 6 november 2013 het beroepschrift van WCRF NL ongegrond verklaard en heeft in een bindend advies bepaald dat de nieuwe keurmerkovereenkomst ingaat op 1 juli 2012, voor een periode van drie jaar. Het bestuur van WCRF NL heeft besloten het keurmerk per 11 december 2013 op te zeggen. Er hebben enkele reglementswijzigingen plaatsgevonden. Bijlage 13 Reserves en Beleggingsbeleid is komen te vervallen en vervangen door de keurmerkcriteria 4.2.f, 4.2.g (welke beide al in bijlage 13 waren opgenomen) en 4.2.f over verantwoord en transparant vermogensbeheer, welke na overleg met de branchevereniging VFI is toegevoegd aan de keurmerkcriteria. Ook is artikel c geactualiseerd en dient de jaarverslaggeving ook beschikbaar te zijn via de website van de instelling of van het CBF. Verder is een aantal andere aspecten geactualiseerd. Er is een nieuwe versie van het Reglement uitgebracht. Alle keurmerk- 7

9 houders zijn met een brief op de hoogte gesteld van de reglementswijziging. CBF-Certificaat voor kleine goede doelen Het aantal certificaathouders is gegroeid van 97 per eind 2012 naar 106 per eind U vindt de namen van deze certificaathouders in de bijlage. In 2013 zijn zeven organisaties overgestapt van het CBF-Keurmerk naar het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Aan de volgende achttien instellingen is het certificaat verstrekt: Stichting Artsen voor Kinderen (oud-keurmerkhouder) Stichting ATD-Vierde Wereld Nederland (oud-keurmerkhouder) Stichting Bont voor Dieren (oud-keurmerkhouder) Stichting Child at Venture Stichting Grondbeheer, biologisch-dynamische landbouw Stichting Harambee Stichting Help Mij Leven (oud-keurmerkhouder) Stichting Hoogvliegers Stichting Kuren met Reuma Stichting Look Good...Feel Better Stichting Los Cachorros Stichting Particulier Initiatief Maastricht Midden-Amerika Stichting Sosurwo Fonds Stichting Spaanse Evangelische Zending (oud-keurmerkhouder) Stichting Up with Down Stichting Vriendenkring Nederland (oud-keurmerkhouder) Stichting Weeshuis Sri Lanka (oud-keurmerkhouder) Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost In 2013 is één aanvraag afgewezen, die van Stichting Vitalis. Het certificaat van Stichting Nederlands Centrum voor Inheemse volken is ingetrokken. Daarnaast hebben acht instellingen het certificaat opgezegd, te weten Stichting BIZWORLD, Stichting Child Future Africa, Stichting Dieren Opvang Haarlemmermeer (SDO), Stichting Hersentumor.nl, Stichting Het Passion, Stichting Sensoor Oost Nederland, Stichting Young in Prison en Vereniging Sensoor Nederland. Begin maart 2013 ontving de Stichting PIMMA (Particulier Initiatief Maastricht Midden-Amerika) het honderdste CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Dit werd uitgereikt tijdens de opening van de fototentoonstelling die de Stichting PIMMA ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan organiseerde. Ter ere van het honderdste certificaat heeft het CBF in een paginagrote advertentie in het Financieele Dagblad de Stichting PIMMA gefeliciteerd en daarnaast alle certificaathouders met naam en toenaam genoemd. Het aantal certificaathouders is in 2013 iets achtergebleven bij de verwachte groei voor De stagnatie wordt onder meer veroorzaakt door de kosten van een verklaring van een accountant. Onder meer in reactie hierop wordt vanaf 2014 geen goedkeurende controleverklaring meer geëist, volstaan kan worden met een beoordelingsverklaring van een accountant. Er wordt onderzocht of de administratieve lasten nog verder verlicht kunnen worden. Verklaring van geen bezwaar Goededoelenorganisaties die minder dan drie jaar actief fondsen werven en startende goededoelenorganisaties kunnen in aanmerking komen voor de Verklaring van geen bezwaar. Door de geringe ervaring op het gebied van fondsenwerving en op het gebied van de besteding van de geworven middelen kan het CBF nog geen keurmerk of CBF-Certificaat uitgeven. Het aantal verklaringhouders is gedaald van zeven per eind 2012 naar vier per eind Dit zijn Stichting FairWork, Stichting Familie Sponsorplan Roemenië, Stichting IICD en Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek. De daling komt door de overstap naar het CBF- Certificaat voor kleine goede doelen (Stichting e-learning for Kids en Stichting Make a Memory) of door het na de aflooptermijn toch niet overstappen naar het CBF-Keur (Stichting Women in Europe for a Common Future). Het is een goede ontwikkeling dat instellingen doorgroeien vanuit de Verklaring van geen bezwaar naar het CBF-Certificaat of CBF-Keur. Kledinginzamelende instellingen Tot en met 2011 heeft het CBF de gegevens van kledinginzamelende instellingen niet alleen verzameld, maar ook beoordeeld. Deze beoordelingen werden altijd vermeld in de Kledingmededelingen aan gemeenten. Vanwege de veranderde marktomstandigheden en omdat gemeenten in toenemende mate de inzameling van kleding beschouwen als onderdeel van het afvalstoffenbeleid, heeft het CBF zijn beleid aangepast. Na de in 2011 doorgevoerde aanpassing van het Reglement CBF-Keur, waarbij de speciale bepalingen voor kledinginzameling zijn geschrapt, zal het CBF zich beperken tot het verstrekken van informatie. De reglementswijziging voor het CBF-Keur had gevolgen voor de grotere kledinginzamelende instellingen. Aan drie grotere instellingen is in 2012 een tijdelijke ontheffing verleend, omdat zij op dat moment niet konden voldoen aan het nieuwe Reglement CBF-Keur. Deze ontheffing was in 2013 nog van kracht. Aan twee kleinere kledinginzamelende instellingen is in 2013 het CBF- Certificaat voor kleine goede doelen toegekend. Ook in 2013 hebben Nederlandse gemeenten Kledingmededelingen ontvangen. In deze mededelingen zijn gegevens opgenomen van kledinginzamelende instellingen. Het verstrekken van deze gegevens maakt 8

10 onderdeel uit van de informatieve taak van het CBF maar is geen onderdeel van de certificering van fondsenwervende instellingen. Gemeenten gebruiken deze informatie voor de vergunningverleningen aan charitatieve kledinginzamelaars. Collecten en Stichting Collectenplan De collecteopbrengsten dalen sinds enkele jaren en bedroegen in 2012 circa 55 miljoen. In 2012 hebben de collecterende instellingen verenigd in de Stichting Collectenplan (SCP) besloten in 2013 een traject op te starten met als doel verbetering en vernieuwing van de collecten. Vanuit het CBF is daarbij ondersteuning verleend inzake kwaliteitsverbeteringen, vergunningen en verantwoording van de collecteopbrengsten. Ook in 2013 ontving het CBF diverse berichten over personen die zonder vergunning collecteerden en waartegen door de lokale autoriteiten opgetreden kon worden. Berichten hierover publiceerde het CBF op de interne website ten behoeve van de gemeenten. In enkele gevallen werd ook een waarschuwing geplaatst op de externe website van het CBF. Na advies van de Stichting Collectenplan werd het landelijk collecterooster voor 2015 vastgesteld met daarop 26 landelijk collecterende fondsen. Er is op dit moment geen ruimte voor méér collecterende fondsen op het rooster. Het collecterooster is door het CBF aan de gemeenten in Nederland toegestuurd in het kader van de afspraken, waarbij de gemeenten toestemming verlenen voor inzamelingen. Met de landelijk collecterende fondsen die verenigd zijn in de SCP is afgesproken dat zij het overzicht van de collecteopbrengsten rechtstreeks bij het CBF aanleveren. Deze worden vervolgens centraal ingelezen in de openbare database met opbrengsten van collecten die het CBF op de website publiceert. Voor zowel SCPleden als gemeenten heeft dit administratieve voordelen en de burger wordt sneller geïnformeerd over de collecteopbrengsten. Publicatie Resultaat en impact meten In de afgelopen decennia is het belang voor goededoelenorganisaties om resultaten inzichtelijk te maken gegroeid. Eind 2012 publiceerde het CBF al een compacte folder over Resultaat- en impactmeting. In 2013 heeft het CBF het boek Resultaat- en impactmeting voor goede doelen uitgegeven, geschreven door mevrouw E.M. Ten Hoorn (CBF) en mevrouw W.M. Stubbe (CSR Academy). Het doel van deze publicatie is om de kwaliteit van de bestedingen en de verantwoording daarvan door de goededoelenorganisaties te verhogen. Het CBF-Keur gaat immers om zowel verantwoorde fondsenwerving als bestedingen. In deze publicatie worden tien stappen voorgesteld als leidraad voor goededoelenorganisaties om resultaaten impactmeten te ontwikkelen en uit te voeren. Deze tien stappen zijn verdeeld in drie fasen: voorbereiden, meten en verantwoorden. Alle door het CBF beoordeelde instellingen hebben een exemplaar ontvangen. Tezamen met de lancering van dit boek zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd, een voor keurmerkhouders en een voor certificaathouders. Een impressie van de workshops is te vinden op het CBF-YouTube-kanaal. Tijdens het MyWorld Event op 16 maart 2013 is een leertafel bemensd door het CBF over resultaat- en impactmeting. Vooruitlopend op 2014 kan al gemeld worden dat het CBF tevens twee workshops heeft verzorgd tijdens de PwC-Transparantprijs-inspiratiemiddag in februari Het onderwerp impact blijkt te leven in de goededoelensector en discussie op te leveren. De publicatie kan bij het CBF besteld worden. Tevens is er een gratis interactieve pdf-versie beschikbaar in het Kenniscentrum op de website van het CBF. Klachten In het verslagjaar 2013 heeft het CBF 240 klachten ontvangen. Klachten worden behandeld conform de klachtenprocedure die is te raadplegen op de website van het CBF. De ontvangen klachten worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Klachten over beoordeelde instellingen Klachten over niet-beoordeelde instellingen Klachten over het CBF en de keurmerkcriteria Klachten over goede doelen in het algemeen Klachten over beoordeelde instellingen Het CBF heeft 114 klachten ontvangen over de beoordeelde instellingen. De onderwerpen waarover bij het CBF klachten werden ingediend hadden als onderwerp: 9

11 Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door donateurwervers namens het goede doel, met name over het structurele karakter van de aangegane verplichting. Ook werd geklaagd over de soms agressieve/brutale benadering door deze wervers. Het ongevraagd (en ongewenst) toesturen van post en het meesturen van ongewenste/ongevraagde presentjes. Het geen gehoor geven aan verzoeken tot het stopzetten van het sturen van post waar men niet om heeft gevraagd of die men niet meer wenst te ontvangen, wat ook na herhaalde verzoeken aan de goede doelen niet gebeurt. Pogingen die door (ex)donateurs of gevolmachtigden van veelal oudere mensen werden gedaan om adressen te verwijderen uit adresbestanden van goededoelenorganisaties. Telefonische benadering door goededoelenorganisaties, ondanks een inschrijving in het Bel-me-nietregister. Veelal bleek dat men er niet van op de hoogte is dat het organisaties wel is toegestaan bestaande donateurs ( klanten ) telefonisch te benaderen. Situaties waarbij een incasso plaatsvond door een goededoelenorganisatie waar geen toestemming voor gegeven was. Het ging daarbij om het meermalen incasseren van een donatie op basis van een afgegeven eenmalige machtiging of het blijven incasseren van een maandbijdrage ondanks een opzegging. Het bedanken voor een gift via een huis-aan-huiscollecte door een lidmaatschap van een goededoelenloterij aan te bieden middels een kraskaart. Onbeschoft gedrag van collectanten bij het niet geven van een gift. Collecteren door goededoelenorganisaties buiten de toegekende periode op het collecterooster en/of heel laat op de avond. Direct dialogue-donateurwerving in een op het Collecterooster aangegeven collecteweek. Onduidelijk communiceren over koerswijziging door een keurmerkhouder. Het verhogen van het bedrag van een afgegeven automatische incasso zonder dat daar expliciet toestemming voor was gegeven door de donateur. Klachten over niet-beoordeelde instellingen Het CBF heeft 54 klachten ontvangen over niet-beoordeelde instellingen. Klachten over niet-beoordeelde instellingen betroffen veelal het niet kunnen stopzetten van ongewenste post afkomstig van deze goededoelenorganisaties, het niet kunnen laten verwijderen van adresgegevens uit de mailingbestanden en meldingen over huis-aan-huis-wenskaartenverkoop voor het goede doel. Het CBF ontving tevens een klacht over het onterechte gebruik van het CBF-Keurlogo door een niet-keurmerkhouder, meerdere klachten over het blijven afschrijven van een financiële bijdrage, terwijl men het donateurschap heeft opgezegd en een klacht over een organisatie die zou collecteren voor een keurmerkhouder, maar waar de betreffende keurmerkhouder niet van afweet. Ook werd geklaagd over het salaris van directies van goededoelenorganisaties. Klachten over het CBF en de keurmerkcriteria Over het CBF en de keurmerkcriteria zijn in 2013 relatief veel klachten (67) ontvangen. Een groot aantal van deze klachten over het CBF had betrekking op een door het CBF gepubliceerd filmpje op het YouTube-kanaal van het CBF over donateurwerving en vertrouwen in goededoelenorganisaties. Over een soortgelijke uiting van het CBF op de radio in december 2012 is in februari 2013 een klacht ingediend door de brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere Initiatieven (Partin) bij de Reclame Code Commissie (RCC). Kern van de klacht betrof het, volgens klager, in een kwaad daglicht stellen van instellingen die geen keurmerk hebben van het CBF. Het CBF heeft verweer gevoerd en benadrukt dat met de radiospot de donateur bewust gemaakt wordt van het feit dat er nu eenmaal instellingen zijn die niet te vertrouwen zijn en dat de donateur zich van tevoren kan informeren over goededoelenorganisaties, bijvoorbeeld door op het keurmerk te letten en/of zich te informeren via het Register goede doelen (een gratis registratie voor alle fondsenwervende instellingen die financiële informatie aanleveren). De ingediende klacht over de radiospot is door de Reclame Code Commissie afgewezen. Daarnaast ontving het CBF berichten waarin twijfel werd geuit over de zorgvuldigheid van de beoordeling van het CBF van fondsenwervende instellingen nadat het keurmerk daaraan is toegekend. Ook werd een klacht ontvangen over het ontbreken van informatie over het salaris van de directeur van het CBF op de website van het CBF (informatie hierover staat echter vermeld in het jaarverslag van het CBF; de jaarverslagen staan op de website van het CBF). Tevens werd geklaagd bij het CBF over informatie verstrekt door een donateurwerver inhoudende dat het CBF-Keur als voorwaarde stelt dat collecten alleen mogen plaatsvinden door het afgeven van incassomachtigingen, een bewering die onjuist is. Het CBF ontving een klacht over het kostenpercentage fondsenwerving en geld dat niet terecht komt bij het goede doel. Deze laatste klacht bleek gebaseerd op een onjuiste interpretatie van informatie (met betrekking tot het kostenpercentage fondsenwerving) van een keurmerkhouder over het CBF. Verder ontving het CBF een aantal klachten over het door het CBF ingenomen standpunt inzake een keurmerkhouder die eenzijdig een door een donateur afgegeven automatische incasso verhoogde en een in de media opgenomen uitspraak van het CBF over de financiële verantwoording van een keurmerkhouder. 10

12 Klachten over goede doelen in het algemeen De klachten die zijn aangemerkt als klachten over goede doelen in het algemeen (5) betroffen klachten over de hoeveelheid ontvangen acceptgiro s van goededoelenorganisaties in het algemeen. Het meesturen van premiums was een aantal klagers een doorn in het oog: de klagers vonden het onnodig en een verspilling van geld dat ook aan het goede doel kan worden besteed. Ook werden klachten ontvangen over donateurwervers die zich kennelijk hinderlijk ophielden voor de toegang van een winkel, over de vermeende onbetrouwbaarheid van collectanten en over collecteren na uur s avonds. Publiciteit en voorlichting In het verslagjaar zijn twee persberichten verstuurd en werd er veertien keer een nieuwsbericht op de website geplaatst. In landelijke en regionale kranten en op diverse websites is aandacht gegeven aan het CBF. In 2013 is in twee perioden de in 2012 gemaakte radiospot uitgezonden: in augustus op de regionale radiozenders en in december op de regionale zenders en de landelijke publieke omroep (Radio 1, 2, 3, 4, 5 en 6). Hangende de uitspraak van de Reclame Code Commissie over de klacht van Partin (zie boven), kon de radiospot niet in het voorjaar worden uitgezonden. De radiospot werd ook via een stoppercontract met BNR regelmatig uitgezonden. Op het Twitteraccount werden minimaal wekelijks berichtjes geplaatst, variërend van het collecterooster, nieuwe keurmerkhouders/certificaathouders/verklaringhouders tot links naar interessante artikelen. Het CBF had eind volgers (2012: 872). Het CBF heeft ook een LinkedIn-account. Dat wordt met name actief gebruikt bij vacatures. Eind augustus ontstond veel commotie rond een exbestuurder van de Stichting Alpe d HuZes. Dit heeft geresulteerd in een telefonische reactie in het programma Avondspits op Radio 1, deelname aan het inbelprogramma De Peiling van RTV-Noord-Holland en aan een inbelprogramma van de jongerenzender FunX. Ook het NTR SchoolTV Weekjournaal besteedde aandacht aan de kwestie. De communicatiemedewerker gaf uitleg over keurmerken, goede doelen en Alpe d HuZes. In maart startten de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) een actie voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië. Naar aanleiding daarvan heeft het CBF een uitgebreid nieuwsbericht op de website geplaatst over veilig doneren aan Syrië en de gevaren van zelf grote sommen geld de grens over brengen. Nadat op 8 november de Filipijnen werden getroffen door de orkaan Haiyan, werd door de SHO al snel besloten tot een nationale inzamelingsactie. Het CBF heeft toestemming gegeven voor inzamelingen tijdens de collecteweken van andere instellingen. Afspraak met de gemeenten is namelijk dat er per week niet meer dan één collectevergunning wordt afgegeven. De jaarlijkse presentatie van het Verslag Fondsenwerving was op 17 december. Het thema was Online doneren en donatieplatforms. Er was geen fysieke bijeenkomst, maar een online presentatie. De presentatie werd mogelijk gemaakt door Online Seminar uit Amsterdam. Medewerking werd onder andere verleend door Jacob Boersma van Innopay, die op verzoek van het CBF een white paper presenteerde: Dealing with digital donation platforms. Dit document is te vinden in het Kenniscentrum op de website van het CBF. Ook het online seminar zelf is via een link in het Kenniscentrum nog te bekijken. Organisaties die ten onrechte het logo van het CBF- Keur, het CBF-Certificaat of de Verklaring van geen bezwaar op hun website of in een publicatie hebben staan, of die in tekst de indruk wekken een beoordeling van het CBF te hebben, worden actief aangeschreven en gevolgd. Beoordeelde organisaties die een onvolledig logo gebruiken (regelmatig ontbreekt de pay-off voor goede doelen ) worden eveneens aangeschreven. Website In 2013 is een nieuwe website vormgegeven, geschikt voor tablet en smartphone. De nieuwe website is eind oktober online gegaan. De website is stabiel gebleven in vindbaarheid, dankzij de zorgvuldige overzetting van alle urls naar de nieuwe website. Om met name kleine goededoelenorganisaties de mogelijkheid te bieden via het Register goede doelen op de website te voldoen aan de publicatieplicht voor de anbi-status die per 1 januari 2014 in werking trad, is de website uitgebreid met een aantal items. Een tijdelijk medewerkster is aangesteld om het vullen van de verplichte velden te verzorgen. De informatie op de website wordt vrijwel dagelijks aangevuld en verbeterd. Daartoe worden actief nieuwsberichten en publicaties gevolgd. Ook wordt 11

13 doorlopend informatie over goededoelenorganisaties geactualiseerd. Eind 2013 stonden er organisaties op de website (2012: 1.368). De websitebezoeken zijn een belangrijke indicator voor de interesse van de zijde van het publiek voor het CBF en het keurmerk. Het aantal unieke bezoekers bedroeg in (2012: ). Het gemiddelde aantal unieke bezoekers komt daarmee op per dag (2011: 1.224), een mooi resultaat voor een informatieve site als die van het CBF. Het CBF maakt gebruik van de gratis Google Adwords-campagne. Daardoor kunnen per dag vele mensen op een trefwoord of een door het CBF geregistreerde naam van een beoordeelde instelling klikken. Via die naam komt men op de organisatiepagina van die instelling op de CBF-website. ICFO heeft in 2013 de publicatie Bridges of trust: independent monitoring of charities uitgebracht. Voor het CBF is het van belang dat in tijden van grensoverschrijdende fondsenwerving gestreefd wordt naar grensoverschrijdend toezicht op fondsenwerving. Jaarlijks wordt van alle beoordeelde organisaties de informatie over de activiteiten, de resultaten in het voorgaande jaar, de landen waarin de organisatie werkzaam is en de begunstigden geactualiseerd. Deze gegevens worden aan de organisaties ter correctie voorgelegd, waarbij meteen een actualisering van andere gegevens plaatsvindt (adresgegevens, directieleden, bestuur, raad van toezicht). Er is een waarschuwing geplaatst voor de kaartverkopende organisatie Smile Card die zonder vergunning kaarten verkoopt ten behoeve van kinderen en kanker. Internationale en Europese samenwerking In 1958 is in Amsterdam een internationale vereniging opgericht van nationale, onafhankelijke toezichthouders op het gebied van fondsenwerving (ICFO). Het internationale secretariaat van het platform is ondergebracht bij het CBF. De directeur van het CBF, de heer drs. A.J.J. Kemps, is in mei 2010 voor vier jaar verkozen als secretaris-generaal van ICFO. Traditioneel komt het Nederlandse model van onafhankelijk toezicht sterk overeen met de wijze waarop het toezicht op fondsenwerving is georganiseerd in Noordwest-Europa, de Verenigde Staten en Canada. In 2013 zijn de contacten geïntensiveerd met vergelijkbare instellingen in Latijns Amerika en Azië. In 2013 traden de Mexicaanse organisatie Confío en de Chinese organisatie CCIC toe als (supporting) member van ICFO. De Taiwanese lidorganisatie TWNPO nodigde de ICFO-leden uit voor de internationale jaarvergadering in mei 2013 in Taipei. De Annual General Meeting zal in 2014 plaatsvinden in Parijs. Tijdens deze internationale vergadering staat het veranderende vrijgevige landschap centraal. De vraag hoe om te gaan met de nieuwe uitdagingen voor de controle op goede doelen zal ook besproken worden. Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende leden hun ervaringen en oplossingen uitwisselen, middels diverse panels en presentaties. 12

14 het cbfals organisatie De financiën Verschillenanalyse begrote en werkelijke cijfers 2013 (afgerond op hele euro s) Begroting in Werkelijk in 2013 % 2013 % Baten Instellingssubsidie van de overheid % % Bijdragen van aangeslotenen % % Bijdragen van Collectenplaninstellingen % % Inkomsten beoordelingen % % Overige inkomsten % % T o t a a l b a t e n % % Lasten Personeelskosten % % Huisvestingskosten % % Bureau- en organisatiekosten % % Specifieke kosten en activiteiten % % Nagekomen baten en lasten vorige jaren % T o t a a l l a s t e n % % Saldo van baten en lasten Toelichting verschillen tussen begroting 2013 en de werkelijke cijfers 2013 De inkomsten uit beoordelingen zijn lager uitgevallen dan begroot omdat een aantal in 2013 begrote hertoetsingen voor het CBF-Keur pas begin 2014 hebben plaatsgevonden. De personeelskosten zijn lager uitgevallen dan begroot omdat een formatieplaats medio 2013 niet is ingevuld. De specifieke kosten en activiteiten zijn ruim hoger uitgevallen dan begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door extra uitgaven voor het publiekstoegankelijk maken van het Register goede doelen op de website. Het bestuur Het bestuur heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd. Alle statutaire functies zijn uitgevoerd, voorstellen van de directie zijn besproken en besluiten zijn genomen in het belang van de statutaire doelstellingen. In het bestuur zijn, overeenkomstig de verplichtingen vanuit de Raad voor Accreditatie, diverse stakeholders vertegenwoordigd. De voorzitter van het CBF, de heer prof. mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteijn, heeft laten weten dat gezondheidsproblemen hem hebben doen besluiten af te zien van een tweede bestuurstermijn. Tijdens de bestuursvergadering van 12 december 2013 heeft hij het voorzitterschap van het Centraal Bureau Fondsenwerving per direct heeft neergelegd. Het bestuur heeft de vicevoorzitter, de heer J.R.A. Nawijn, gevraagd vanaf 12 december het voorzitterschap van het CBF op zich te nemen. Op 27 maart 2014 is de heer drs. F. Italianer aangetreden als bestuurslid namens de VFI. Het jaarverslag en de jaarrekening over 2013 werden in de bestuursvergadering van 27 maart 2014 vastgesteld en samen met de goedkeurende controleverklaring van Baker Tilly Berk Accountants en Belastingadviseurs gepubliceerd. Het jaarplan en de begroting voor 2014 werden in de bestuursvergadering van 29 september 2013 vastgesteld. Commissie Keurmerk en College van Beroep De Commissie Keurmerk kwam in 2013 vier maal in reguliere zitting bijeen. De commissie bestaat uit drie burgemeesters die belast zijn met het vaststellen van de beoordelingen voor het CBF-Keur. De voorbereidingen gebeuren door het bureau. De besluitvorming inzake het 13

15 het cbf als organisatie CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is gemandateerd aan de directeur. De taak van het College van Beroep is het bindend adviseren inzake geschillen met keurmerk- en/of certificaathouders. In 2013 is eenmaal beroep aangetekend tegen een besluit van de Commissie Keurmerk met betrekking tot een keurmerkhouder. Het College van Beroep heeft daarover op 6 november 2013 een bindend advies uitgebracht en het beroep ongegrond verklaard. College van Deskundigen Het College van Deskundigen van het CBF heeft tot taak het bestuur van het CBF gevraagd en ongevraagd te adviseren in alle zaken die betrekking hebben op de verlening van het CBF-Keur en het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Het College van Deskundigen is in 2013 twee keer bijeengekomen. In het College is gesproken over de mogelijkheid tot uitbreiding van het keurmerk voor andere rechtspersonen dan stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, de stand van zaken betreffende de keurmerken en certificaten en voorstellen tot verbetering van het kwaliteitssysteem. Deze voorstellen betroffen een aanpassing in het Reglement als gevolg van de Richtlijn financieel beheer goede doelen, een aanpassing in het Reglement inzake het beschikbaar stellen van de jaarverslaggeving via de website van de keurmerkhouder en/of van het CBF en tevens de mogelijkheid vastleggen tot het publiceren van deze gegevens door het CBF. Ook is in het Reglement CBF-Certificaat de eis een controleverklaring te overleggen gewijzigd in het overleggen van een beoordelingsverklaring. beoordelingen zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor de interne scholing. De directeur van het CBF is bij zijn aanstelling ingeschaald met behulp van het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid en wordt betaald overeenkomstig het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA). De brutoloonkosten bedroegen in , de totale salariskosten bedroegen Hierbij zijn ook onkostenvergoeding, pensioenkosten en overige salariskosten voor de werkgever inbegrepen. De directeur werkt fulltime. Gezien de ziekte van de directeur heeft het bestuur een interimdirecteur aangesteld in de persoon van de heer drs. D.P.J. Schmidt. Andere onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten zijn behandeld, hadden betrekking op het Validatiestelsel Filantropie en gedragscodes op het gebied van fondsenwerving. De adviezen van het College op bovenstaande onderwerpen zijn door het bestuur overgenomen. In 2013 namen de heer M.H.A. Bauman RA en mevrouw drs. M.L. van der Zijde RA afscheid van het College van Deskundigen. Zij zijn opgevolgd door de heer J.C.A. Gortemaker RA en de heer B. Westendorp. Het bureau van het CBF De gemiddelde personeelsbezetting was met 20,9 fte in 2013 iets hoger dan in 2012 (20,8 fte). Eind 2013 waren dit 22 medewerkers. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van de medewerkers bedroeg 3,4% (2012: 5,1%; 2011: 3,4%; 2010: 2,9%). Evenals voorgaande jaren werd een personeelsuitje georganiseerd en een gezamenlijke eindejaarsafsluiting. Een medewerker volgde een cursus Bedrijfshulpverlening. Acht medewerkers volgden externe cursussen, gefaciliteerd door het CBF. Voor de medewerkers van de afdeling 14

16 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 (afgerond op hele euro s) Activa Materiële vaste activa Vastgelegde middelen: 1. Aanpassingen kantoorruimte Kantoorinventaris Automatisering Vlottende activa 4. Debiteuren/nog te ontvangen posten Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen T o t a a l a c t i v a Passiva Eigen vermogen Besteedbaar vermogen: 7. Stichtingskapitaal Algemene reserve Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve beleidsontwikkeling Bestemmingsreserve rechtsbijstand Vastgelegd vermogen: 12. Fonds activa bedrijfsvoering Bestemmingsfonds digitalisering archief en kenniscentrum Voorzieningen 14. Jubileumuitkeringen Vlottende passiva Crediteuren/nog te betalen posten Belastingdienst, premies december Vooruitontvangen gelden T o t a a l p a s s i v a

17 Staat van baten en lasten over 2013 (afgerond op hele euro s) Begroting Werkelijk Werkelijk Baten 16. Instellingssubsidie van de overheid Projectsubsidie overheden Bijdragen van aangeslotenen Bijdragen van Collectenplaninstellingen Inkomsten beoordelingen Overige inkomsten T o t a a l b a t e n Lasten 22. Personeelskosten Huisvestingskosten Bureau- en organisatiekosten Specifieke kosten en activiteiten Nagekomen baten en lasten vorige jaren T o t a a l l a s t e n Saldo van baten en lasten Bestemming saldo Werkelijk Werkelijk Het overschot/tekort is als volgt verwerkt in het eigen vermogen: besteedbaar vermogen: - onttrokken aan de algemene reserve (exploitatietekort) toegevoegd aan de algemene reserve (saldo bestemingsreserve beleidsontwikkeling project Impact- en Resultaatmeting) toegevoegd aan de continuïteitsreserve (personele verplichtingen) toegevoegd aan de bestemmingsreserve beleidsontwikkeling onttrokken aan de bestemmingsreserve beleidsontwikkeling vastgelegd vermogen: - onttrokken aan bestemmingsfonds Digitalisering archief en kenniscentrum T o t a a l

18 Kasstroomoverzicht 2013 volgens de indirecte methode (afgerond op hele euro s) Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze geldmiddelen is gemaakt. Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo van baten en lasten Boekjaar 2013 Boekjaar Aanpassingen voor posten die geen mutatie in het werkkapitaal veroorzaken: afschrijvingen toename/afname voorziening jubileumuitkeringen Veranderingen in werkkapitaal: toename/afname vorderingen toename vooruitbetaalde kosten toename/afname crediteuren inclusief Belastingdienst toename/afname vooruitontvangen gelden Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename geldmiddelen Geldmiddelen - Liquide middelen stand begin boekjaar Liquide middelen stand eind boekjaar Toename geldmiddelen

19 Toelichting behorende bij de balans per 31 december 2013 Bedragen zijn in euro s Algemeen De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen historische kosten. Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Zij worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Het ministerie van Financiën heeft op 18 februari 2000 laten weten dat het CBF wordt vrijgesteld van omzetbelasting op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de Omzetbelasting 1968 en wordt opgenomen in bijlage B, onderdeel a, bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting BALANS A c t i v a Materiële vaste activa Vastgelegde middelen Balans per Balans per Aanpassingen kantoorruimte Boekwaarde per Bij: investeringen Af: afschrijving Boekwaarde per Kantoorinventaris Boekwaarde per Bij: investeringen Af: afschrijving Boekwaarde per Automatisering Boekwaarde per Bij: investeringen Af: afschrijving Boekwaarde per T o t a a l De vastgelegde middelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur. Vlottende activa 4. Debiteuren/nog te ontvangen posten Balans per Balans per Door een latere facturering is de stand van de debiteuren per hoger dan die van Op is nog een bedrag van te ontvangen. 5. Vooruitbetaalde kosten Balans per Balans per Huur Overige vooruitbetaalde kosten T o t a a l

20 6. Liquide middelen Balans per Balans per Kas ING zakelijke rekening ING zakelijke spaarrekening 0,95% ASN meersparen 1,5% ABN-AMRO bestuursrekening 3 77 ABN-AMRO vermogensspaarrekening 1,1% bonus 0,5% ABN-AMRO ondernemers loyaal deposito 1,4% T o t a a l Voor het verkrijgen van een bankgarantie ten gunste van VastNed Offices/Industrial N.V., gekoppeld aan de huurovereenkomst van de kantoorruimte, is een bedrag van ,08 geblokkeerd op de zakelijke spaarrekening bij de ING-Bank. Dit bedrag is niet per direct beschikbaar. P a s s i v a Besteedbaar vermogen De reserves (besteedbaar vermogen) blijven onder de norm van 1,5 maal de kosten van de werkorganisatie. 7. Stichtingskapitaal 908 Stichtingskapitaal dat bijeengebracht is op door de Vereeniging van Secretarissen van Armenraden, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Stichting "Hulp na Onderzoek" 8. Algemene reserve Balans per Balans per Balans per Balans per Stand per ,00 Explotatie-overschot of -tekort (-) ,00 Saldo bestemmingsreserve beleidsontwikkeling Mutaties fonds activa bedrijfsvoering (afschrijvingen-investeringen) Stand per Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is ter dekking van risico s met betrekking tot personele en huurverplichtingen. Balans per Balans per Ter dekking van de kosten met betrekking tot ontslagprocedures en bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid is voor de volgende berekeningswijze gekozen: Gemiddelde personeelskosten x aantal fte s x een half jaar ( x 20,94 x 0,5) De huurovereenkomst is afgesloten voor de periode van vijf jaar, ingaande op 1 juli 2011 en lopende tot en met 30 juni De kosten van oplevering bij einde huurovereenkomst zijn geschat op Om de risico s uit de huurovereenkomst zoveel mogelijk af te dekken is uitgegaan van de volgende berekening: Gemid. huurperiode x gemid. huurprijs p.j. + opleveringskosten (2,5 x ) Stand per Bestemmingsreserve beleidsontwikkeling Balans per Balans per Extra budget project 'Impact- en Resultaatmeting' Onttrokken ter dekking uitgaven Het overschot toegevoegd aan de algemene reserve Stand per Bestemmingsreserve Balans per Balans per rechtsbijstand Stand per Mutaties Stand per De algemene reserve is het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. Tekorten en overschotten op de jaarrekening komen ten laste respectievelijk ten gunste van de algemene reserve. 19

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2012 inhoudsopgave jaarverslag 2012 Bestuursverantwoording 3

Nadere informatie

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2011 inhoudsopgave jaarverslag 2011 Bestuursverantwoording 3

Nadere informatie

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU

verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU verrichten van beoordelingen - signaleren en documenteren - verstrekken van informatie en advies CENTRAAL BUREAU Fondsenwerving Jaarverslag 2014 INhOUDSOpGAVE jaarverslag 2014 BESTUURSVERSLAG 3 NEDERLANDSE

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de JAARREKENIG Over het boekjaar 2014 van de VERENIGING EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND Inhoudsopgave Bladzijde - Balans per 31 december 2014 2 - Staat van baten en lasten over 2014 3 - Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector. Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF

Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector. Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF Ontwikkelingen Extern Toezicht Filantropische Sector Arie de Kluijver Adjunct-directeur CBF Cartoon van Pieter Geenen in Trouw op 3 september 2013 Inhoud Huidige externe toezicht Filantropische Sector

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Administratie

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres:

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015 Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft Rapport over het boekjaar 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Resultaat 3 Financiële positie 5 FINANCIEEL VERSLAG Bestuursverslag over 2014/2015

Nadere informatie

Inkomsten en bestedingen in één oogopslag

Inkomsten en bestedingen in één oogopslag Inkomsten en bestedingen in één oogopslag Wat heeft ons werk in opgeleverd voor de bestrijding van armoede in de wereld? Hebben we al het geld besteed dat ons is toevertrouwd? En hoe hebben we dit dan

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. * Algemene Toelichting blz. 1. * Balans per 31-12-2014 blz. 2. * Staat van Baten en Lasten over 2014 blz. 3

JAARREKENING 2014. * Algemene Toelichting blz. 1. * Balans per 31-12-2014 blz. 2. * Staat van Baten en Lasten over 2014 blz. 3 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION JAARREKENING 2014 * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2014 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2014 blz. 3 * Kasstroomoverzicht 2014 blz. 4 *Toelichting

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Notitie over de specifieke positie van Universiteits- en UMC-fondsen in de context van gedragscode, keurmerk en ANBI-status

Notitie over de specifieke positie van Universiteits- en UMC-fondsen in de context van gedragscode, keurmerk en ANBI-status WERVEN VOOR WETENSCHAP Notitie over de specifieke positie van Universiteits- en UMC-fondsen in de context van gedragscode, keurmerk en ANBI-status Aanleiding In juli 2013 heeft de Staatssecretaris van

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016 STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Dit verslag is als volgt ingedeeld: Algemeen toelichting op de jaarrekening / 3 Jaarrekening 2016 1 balans per 31 december 2016/ 4 2

Nadere informatie

Exploitatie overzicht jaar 2013

Exploitatie overzicht jaar 2013 Exploitatie overzicht jaar 2013 IFES-NEDERLAND INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2-3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening jaar 2012 5 Toelichting op de resultatenrekening 6-7 Resultaatverdeling

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres: bezoekadres: Postbus

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2014 Inhoud Jaarverslag bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag Jaarrekening 2016 Stichting Samay Den Haag Stichting Samay Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby

Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bestuursverslag 2011 2012 stichting DutchGalgoLobby... 3 Balans per 31 december 2012 stichting DutchGalgoLobby... 5 Staat

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 STICHTING KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN, 4 JUNI 2014 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1 Directie/Bestuursverslag 2 2 Analyse van het resultaat 4

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort

Rapport. aan de Directie en de Raad van Toezicht van Stichting CareClowns, Amersfoort Rapport aan de Directie en de Raad van Toezicht van inzake jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarekening Jaarrekening 2 Bijlagen Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Kasstroom

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Merwebolder / Lingebolder V i szorg- en dienstverlening van A tot Z r^ 1 I1* r i» Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Inhoud 1 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

versie van dit stuk en Sigrid Hemels en Frans Nijhof voor enkele correcties van feitelijke onjuistheden.

versie van dit stuk en Sigrid Hemels en Frans Nijhof voor enkele correcties van feitelijke onjuistheden. Valkuilen in het nieuwe systeem van toezicht op goededoelenorganisaties * René Bekkers, Centrum voor Filantropische Studies, Vrije Universiteit Amsterdam 28 januari 2013 De contouren van het toezicht op

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013 Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen Concept Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Financiële positie 3 Concept Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Samenvatting jaarrekening 2012

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Samenvatting jaarrekening 2012 Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties Samenvatting jaarrekening 2012 Utrecht, 13 mei 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1 2. Balans per 31 december 2012 3 3. Rekening van baten en lasten

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

Culturele ANBI Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft in 2014 de culturele ANBI-status gekregen welke is gecontinueerd in 2015.

Culturele ANBI Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft in 2014 de culturele ANBI-status gekregen welke is gecontinueerd in 2015. Stichting Haags Filmhuis Fonds Stichting Haags Filmhuis Fonds is in 1997 opgericht met als doel een steunfonds te realiseren voor Stichting Haags Filmhuis. In 1997 stond het Haags Filmhuis voor een omvangrijke

Nadere informatie