Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard"

Transcriptie

1 Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW

2 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04 Definitief versie 1 Werner Gerritsen Wijzigingen na regiegroepvergadering en overleg met servicedesk 22-jun-05 Concept versie 2 Huibert-Jan Lekkerkerk Complete herziening nav ervaringen aug Concept versie 2 Hinne Reitsma Wijzigings-/versiebeheer nav IDsW-sessie (0.91) feb Concept versie 2 (0.94) Hinne Reitsma Toegevoegd: SLA onderdelen bij procedure Vragen&Verzoeken en Wijzigingsvoorstellen. nov Definitief versie 2 Jacolien Eijer Updatecycli aangepast, grote updates in een jaarlijkse cyclus Aug 2010 Definitie versie Huibert-Jan Lekkerkerk Procedures geactualiseerd en aangepast aan open standaard regime Review Datum Versie Reviewer Functie Controle en vrijgave Datum Versie Controleur Functie Versie 2 Jacolien Eijer Programmamanager Versie 3 Myriam de Jong Programmamanager Literatuurbronnen 1. ITSMF, Ruijs, L.J. en Van de Waerdt, F., Service Management Questionnaire 2001, Amersfoort, Verslagen en besluitenlijsten werkoverleg IDsW, 1 sept t/m 13 februari NOiV, Beheer en Ontwikkel Model Open Standaarden (BOMOS), College Standaardisatie, Expertadvies Aquo als Open standaard, Twijnstra en Gudde, Aquo-keurmerk, 2009 pagina 2 van 63 Documentbeheer

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond Doel handboek Afkortingen Aquo en IDsW Effectieve informatie-uitwisseling Aquo de gegevensstandaard Semantische standaard Onderdelen InformatieDesk standaarden Water de organisatie Historie Overzicht Stuurgroep (SG) Gebruikers, Adviesraad (AR) en Regiegroep (RG) Programmabureau IDsW De buitenwereld / het netwerk Relatie met BOMOS en Nederlandse Open Standaard Inleiding Vergelijking BOMOS en beheer Aquo-standaard Vergelijking Model van Krechmer en beheer Aquo-standaard Aquo als Nederlandse Open Standaard Procedures voor beheer en onderhoud Introductie procedures Termen en definities Procedure: Behandeling van verzoeken Beschrijving procedurestappen Verantwoordelijkheden, rollen en taken Service Level Agreement Procedure: Behandeling verzoek nieuw (standaard)product Beschrijving procedurestappen Verantwoordelijkheden, rollen en taken Procedure: Behandeling verzoek nieuw project Beschrijving procedurestappen Verantwoordelijkheden, rollen en taken Procedure: Behandeling wijzigingsvoorstel Schema verwerken van een wijzigingsvoorstel Beschrijving procedurestappen Verantwoordelijkheden, rollen en taken Performancecriteria Procedure: Aquo update...47 InhoudsopgaveInleiding pagina 3 van 63

4 1. Inleiding 1.1 Achtergrond In de watersector vindt gegevensuitwisseling tussen verschillende organisaties veelvuldig plaats. De kwaliteit van deze informatiestromen verbetert door een juiste toepassing van standaarden. Bovendien zorgt standaardisatie voor een beperking van de kosten van de informatiestromen. Om die reden hebben vijf waterbeherende partijen de InformatieDesk standaarden Water (IDsW) opgericht. IDsW draagt zorg voor het beheer van de Aquo-standaard, de gegevensstandaard voor de sector water. IDsW ontwikkelt de Aquo-standaard tot een zo algemeen mogelijk geldende standaard die bruikbaar is voor alle partijen binnen de watersector en tevens aansluit bij andere (inter)nationale ontwikkelingen. De Aquo-standaard is als open standaard beschikbaar voor iedereen die te maken heeft met het vastleggen en gebruiken van gegevens in het waterbeheer. IDsW adviseert en communiceert over het gebruik van standaarden en nieuwe ontwikkelingen. Daarmee is de netwerkorganisatie IDsW de spin in het web van standaarden in de sector water. IDsW is daarbij onafhankelijk. 1.2 Doel handboek Dit handboek bevat de beschrijving van de werkprocessen voor het beheer en onderhoud van de Aquo-standaard. Dit om aan alle belanghebbenden van de Aquo-standaard duidelijk te maken hoe de processen verlopen en op welke wijze hun belangen zijn geborgd. Een belangrijk basis bij deze werkprocessen is de structuur van IDsW-organisatie. 1.3 Afkortingen AR Adviesraad ASL Application Services Library BiSL Business Information Services Library BOMOS Beheer en Ontwikkel Model Open Standaarden CAB Change Advisory Board HWH Het Waterschapshuis IDsW InformatieDesk standaarden Water IHW Informatiehuis Water IMWA Informatie Model WAter IPO Interprovinciaal Overleg ITIL Information Technology Infrastructure Library KRW Kaderrichtlijn Water LMA Logisch Model Aquo LNV Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit pagina 4 van 63 Inleiding

5 PBL RfC RG RWS SG TCN UMA UvW WG Planbureau voor de Leefomgeving Request for Change (Wijzigingsvoorstel) Regiegroep Rijkswaterstaat Stuurgroep Taxon Code Nederland Uitwissel Model Aquo Unie van Waterschappen Werkgroep Inleiding pagina 5 van 63

6 2. Aquo en IDsW 2.1 Effectieve informatie-uitwisseling De InformatieDesk standaarden water heeft als missie: voor effectieve informatieuitwisseling tussen waterbeheerders. De werkzaamheden van IDsW zijn daarom o.a. gericht op het ontwikkelen en beheren van de semantische standaardisatie voor het Nederlandse waterbeheer, met als doel het bevorderen van de interoperabiliteit. Met het gebruik van de Aquo-standaard zal de kwaliteit van informatiestromen en de kostenefficiëntie in de watersector sterk verbeteren. Toelichting: Er kunnen 3 soorten interoperabiliteit onderscheiden worden: 1. Semantische interoperabiliteit, gericht op het standaardiseren van de betekenis van gegevens, waaronder het opstellen van uitwisselmodellen voor gegevens en de methodieken voor het inwinnen van de gegevens. Dit laatste behoort nog niet tot de core business van IDsW. Recent is hier wel een eerste aanzet voor gemaakt met een inventarisatie van methodieken voor het inwinnen van gegevens. 2. Technische interoperabiliteit, gericht op het standaardiseren van applicaties en toegepaste techniek. Deze vorm van standaardisatie behoort niet tot het werkveld van IDsW. Voor het IHW is dat wel voorzien. 3. Organisatorische interoperabiliteit, gericht op partijen en werkprocessen. De richtlijn monitoring KRW (zie schema hieronder) is mede gericht op deze vorm van standaardisatie. Standaardisatie is niets anders dan het documenteren van erkende afspraken, specificaties of criteria. IDsW adviseert en informeert iedereen die te maken heeft met het vastleggen en gebruiken van gegevens in het waterbeheer over het gebruik van standaarden en nieuwe ontwikkelingen. Kernactiviteiten - Beheren en ontwikkelen semantische standaarden - Zorgen voor afstemming tussen de waterdata en data van andere werkvelden (operationeel) - Participatie in overleg m.b.t. standaardisatieproces met/binnen andere werkvelden (tactisch) - Participeren in afstemming tussen datastandaard en diverse applicaties (uitwisselmodellen) Thema s - Waterkwaliteit (o.a. KRW) - Waterkwantiteit - Waterketen: Drinkwater, Rioleringsbeheer en Zuiveringsbeheer - Asset management: Waterkeringbeheer, Groenbeheer, Vaarwegbeheer, Vastgoedbeheer - Vergunningverlening en handhaving - Grondwater - Monitoring - Waterveiligheid / Overstromingsrisico s (Calamiteitenzorg) - Voornamelijk binnenwater (zoet), zout waar het de kuststrook betreft Focus - Inhoudelijk en tactisch Vanuit de missie en visie zijn de volgende uitgangspunten voor de IDsW organisatie neergezet: pagina 6 van 63 Aquo en IDsW

7 Autoriteit op het gebied van standaardisatie Klantvriendelijke organisatie; klant staat centraal. Transparant werken conform de eisen gesteld aan een (Nederlandse) Open Standaard Het werkingsgebied van IDsW is G2G Government to government ofwel de (semi) publieke sector. Daarbij wordt uiteraard de markt niet uit het oog verloren. De volgende doelen zijn voor IDsW en de Aquo-standaard afgeleid uit de missie: waterinformatie baseren op sectorbrede basisgegevens elkaars taal kunnen verstaan en watergegevens kunnen lezen gegevenskwaliteit en directe bruikbaarheid kunnen garanderen waterinformatie waterketen breed op één punt kunnen vinden en bieden waterinformatie eenduidig en tijdig laten rouleren waterinformatie betekenisvol kunnen gebruiken waterinformatie vergelijkbaar verantwoord kunnen presenteren. 2.2 Aquo de gegevensstandaard Semantische standaard Standaarden zijn er in verschillende soorten en maten. De standaarden waarvoor het meest noodzakelijk is om een Nederlandse community te hebben zijn semantisch van aard. Vaak is het in de context van Nederlandse wetgeving en/of Nederlandse specifieke bedrijfs(overheids)processen noodzakelijk om internationale standaarden toe te spitsen op de Nederlandse situatie. Regelmatig wordt ook de term bedrijfstransactie standaarden (Business Transaction Standards) hiervoor gebruikt, wat een goede indruk geeft maar in principe vocabulaires (waardelijstjes) of documenten als standaard uitsluit omdat dit geen transacties betreft. Kenmerken van deze semantische standaarden: Zijn vaak een specifieke invulling van een internationale standaard Zijn vaak specifiek voor een specifiek inhoudelijk probleem. (bijvoorbeeld voor een bepaalde sector / thema) Worden vaak ontwikkeld en beheerd in het domein, en niet door formele standaardisatieorganisaties. De kern van de standaard is de semantiek (de betekenis), niet de techniek. Onze gegevensstandaard Aquo is een semantische standaard, dus een standaard waarin betekenissen zijn vastgelegd. Ook de methode om gegevens te registreren en dus uitwisselbaar te maken is daarin opgenomen. Aquo bevat standaarden voor: Aquo en IDsW pagina 7 van 63

8 definitie van termen en begrippen gegevensinwinning gegevensopslag / gegevens uitwisseling verwerking van gegevens / rapportage Onderdelen De Aquo-standaard bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen: 1. Aquo-lex: Het waterwoordenboek Aquo-lex voorkomt spraakverwarringen. Het geeft eenduidige definities voor termen of begrippen (ca 8.000) die gebruikt worden in het waterbeheer; 2. De informatiemodellen IM water, UM Aquo en LM Aquo, die dienen ter structurering opslag en uitwisseling van informatie; Dit zijn beschrijvingen van objecten (entiteiten / klassen) met hun kenmerken (attributen) en de relaties daartussen. 3. De Aquo-domeintabellen (550 stuks). Domeintabellen zijn lijsten met toegestane waarden voor een bepaald attribuut in een informatiesysteem. Hierin zijn o.a. alle parameters zijn opgenomen die in het waterbeheer gemeten worden. Daarnaast bevatten de domeintabellen o.a. classificaties van objecten (bruggen, sluizen e.d.), watertypen, onderdelen van zuiveringen. 4. Methodieken (standaard werkwijzen voor meting, monstername, labanalyse, bewerking of verwerking van data, toetsing, integratie en systeemanalyse. Figuur: overzicht van onderdelen van de standaard, externe invloed en de onderlinge afhankelijkheid Naast de Aquo-standaard kent IDsW verder nog een aantal specifieke producten die helpen bij de toepassing van Aquo zoals technische richtlijnen, mapping tussen onderdelen van de standaarden etc., dit zijn: Beschouwd naar het algemene werkproces voor het realiseren van een informatieproduct ziet dit er als volgt uit (zie de bijlage voor een meer gedetailleerde beschrijving): pagina 8 van 63 Aquo en IDsW

9 Op basis van behoeften van de gebruikers van de Aquo-standaard is/wordt voor een aantal werkvelden zogenaamde Aquo-parameterlijsten gemaakt: o.a. voor Grondwater, Bodem/Sediment, Zwemwater, Drinkwater. Tussen de parameterlijsten en wet- en regelgeving bestaat een duidelijke relatie, zoals blijkt uit onderstaande figuur. Aquo- Domeintabellen bron voor vastgesteld door regering vastgesteld door MRE: Wet- en regelgeving Beleid uitgewerkt in Referentiedocumenten: Handboek, Leidraad Protocol, Richtlijn, Methodiek etc. verwijst naar Aquoparameterlijsten parameters opgenomen in Aquo en IDsW pagina 9 van 63

10 2.3 InformatieDesk standaarden Water de organisatie IDsW is een relatief platte organisatie met sterke focus op het operationele niveau. Aansturing vindt voornamelijk plaats via de gebruikersvertegenwoordiging in de Regiegroep en Adviesraad Historie De InformatieDesk standaarden Water (IDsW) is opgericht in 2003 door vijf waterbeherende overheden die het stroomlijnen van de informatievoorziening in de watersector hoog op de agenda hadden en hebben. De vijf oprichtende overheden zijn: Unie van Waterschappen (UvW); inmiddels is deze taak gedelegeerd aan Het Waterschapshuis (HWH) Rijkswaterstaat (RWS) Interprovinciaal Overleg (IPO) Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), voorheen Milieu en Natuur Planbureau (MNP) Ministerie van LNV (LNV) Het programmabureau is sinds 2003 gehuisvest in Lelystad bij de RWS-Waterdienst (voorheen RWS RIZA). Per 1 januari 2011 gaat IDsW op in het InformatieHuis Water (IHW). Dit zal worden gefaciliteerd door Het Waterschapshuis (HWH) te Amersfoort Overzicht In de manier van werken kan op hoofdlijnen een opdrachtnemer en een opdrachtgever worden onderscheiden. De gebruiker van de Aquo-standaard kan als klant / opdrachtgever worden beschouwd. De Aquo-standaard wordt beheerd door de opdrachtnemer, de IDsW organisatie. Deze bestaat uit adviesraad/regiegroep, programmabureau en stuurgroep. Stuurgroep IDsW Adviseert Beslist Besluit Regiegroep Adviesraad Gebruiker Vraag Antwoord Programmabureau IDsW Vraag Antwoord Servicedesk Tactisch overleg Programmabureau IDsW Operationeel overleg Gebruikt Beheert Beheer Aquo-standaard In de organisatiestructuur onderscheiden we: Organisatie structuur IDsW organisatie Gebruiker. Dit is de (eind) gebruiker van de Aquo-standaard. pagina 10 van 63 Aquo en IDsW

11 Adviesraad. Een bijeenkomst van alle betrokkenen (medewerkers van overheden en leveranciers) bij de producten van de Informatiedesk standaarden Water. Zij representeert de klant van IDsW. Het programmabureau kan advies vragen bij de adviesraad. Regiegroep. Dagelijks bestuur van de adviesraad. De stuurgroep en het programmabureau worden gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de adviesraad via de regiegroep. Stuurgroep. Bestuursorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van de participerende koepels en verantwoordelijk voor de inzet van mensen en middelen in het programmabureau. De stuurgroep stelt het werkplan van het bureau vast. Programmabureau. De medewerkers van IDsW, verantwoordelijk voor het beheer van de standaard en de uitvoering van het werkplan in opdracht van de stuurgroep. Binnen het programma bureau wordt verder nog onderscheid gemaakt tussen de Servicedesk, het Tactisch Overleg en het Operationeel Overleg als groepen Stuurgroep (SG) De stuurgroep bestaat uit de vijf overheidspartners die gezamenlijk de eigenaar zijn van IDsW aangevuld met adviserende leden vanuit de huisvestende organisatie, de voorzitter van de regiegroep en de progamma manager IDsW. Het secretariaat wordt verzorgd door het programmabureau. De stuurgroep heeft de volgende taken: De partners brengen het geld bijeen waarmee het programmabureau voor enkele jaren de IDsW gegevensstandaard kan beheren. Ontwikkelen en implementeren van beleid en condities voor efficiënte en betrouwbare uitwisseling van informatie om de informatievoorziening te stroomlijnen; Verbinden van waterbeleid en informatiebeleid, signaleren van ontwikkelingen in het waterbeleid en deze vertalen naar consequenties voor de informatievoorziening; Vaststellen van het jaarlijkse werkplan van het programmabureau. Vaststellen van de begroting en controle van de uitgaven van IDsW; Uitoefenen van netwerkfunctie richting partijen, gebruikers en belanghebbenden. Beslissen over fundamentele vragen en grote wijzigingsverzoeken. Zij mandateert hiervoor al dan niet de regiegroep. Beslissen tot goedkeuring standaarden Vertegenwoordigen van IDsW binnen de eigen organisatie Benoemen leden regiegroep en programma manager IDsW De stuurgroep vergadert tenminste vier keer per jaar Gebruikers, Adviesraad (AR) en Regiegroep (RG) Gebruikers De gebruikers van de Aquo-standaard zijn in drie hoofdgroepen in te delen: (ICT) Beleidsmedewerkers / projectleider / management. Het gaat hierbij om de strategisch / tactisch gebruik van de standaard. Voordelen zijn dat wat al verzonnen is niet opnieuw verzonnen hoeft te worden; ontwikkeling kan sneller plaats vinden; communicatie met de buitenwereld (en gebruik van gegevens van anderen) kan met lagere kosten en grotere efficiëntie. Aquo en IDsW pagina 11 van 63

12 Opstellen ICT beleid Opdrachtverstrekking bouw / aanpassing informatiesysteem Selectie leverancier die met Aquo werkt Begripsdefinitie in generiek beleid Ontwikkelaars; software architecten; Informatie analisten en andere ICT deskundigen. Bied een raamwerk voor de manier van gegevens opslag en uitwisseling; aansluiting op andere informatie systemen wordt eenvoudiger en bied daardoor nieuwe marktkansen. Bouw of aanpassing informatiesysteem Beheer van gegevens Configuratie marktpakket (Eind) gebruikers van informatie. Informatie wordt door iedereen op dezelfde manier opgeslagen waardoor het makkelijker wordt om gegevens van anderen te gebruiken zonder uitgebreide onderzoeken. Informatie analyse uitbesteden aan de markt wordt eenvoudiger door vaste definities bij de verschillende organisaties. informatie inwinnen en bewerken Uitwisselen van data met anderen Gebruik van gegevens voor integratie /aggregatie / rapportage Rol van de gebruiker ten opzichte van de Aquo-standaard / IDsW: Toepassen Aquo in werkproces Collega (organisaties) attenderen op nut en noodzaak standaardisatie Inbreng tijdens gebruikersbijeenkomsten Signaleren nieuwe ontwikkelingen Indienen wijzigingsvoorstellen Reageren op ingediende wijzigingsvoorstellen Inzet van expertise tbv Werkgroepen en Change Advisory Boards. Adviesraad De adviesraad is een belangrijk forum voor het signaleren van ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie en voor de uitwisseling van ervaringen en wensen rondom Aquo. In de adviesraad zijn de gebruikers verenigd. De stuurgroep en de programmamanager IDsW laten zich gevraagd en ongevraagd adviseren door de adviesraad. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van participanten en koepelorganisaties, en belangstellende marktpartijen. Via de adviesraad worden de activiteiten en projecten van IDsW besproken, evenals de wensen en ervaringen van klanten en participanten. De adviesraad komt minimaal één keer per jaar bijeen. De samenstelling van de adviesraad is niet vast; alle belangstellenden zijn vrij om deel te nemen. De adviesraadbijeenkomsten worden aangekondigd op de website en nieuwsbrief van IDsW en via worden deelnemers van voorgaande jaren uitgenodigd. Presentaties en verslagen van adviesraadbijeenkomsten zijn te downloaden vanaf de website. Voor het huishoudelijk reglement van de Adviesraad zie bijlage Huishoudelijk Reglement Regiegroep en Adviesraad IDsW. pagina 12 van 63 Aquo en IDsW

13 Regiegroep Het dagelijks bestuur van de adviesraad wordt gevormd door de regiegroep. De adviesraad benoemt uit haar midden de leden van de regiegroep. In de regiegroep zijn vanuit de verschillende partners deskundigen aanwezig met zicht op zowel de operationele zijde van standaardisatie als de meer tactische kant. Naast leden vanuit de partners kent de regiegroep ook adviserende leden zonder stemrecht. Zij worden benoemd vanuit hun inhoudelijke kennis. Tot slot neemt één van de projectleiders en/of de programmamanager deel aan de regiegroep. Het secretariaat wordt verzorgd door het programmabureau. De regiegroep organiseert adviesraadbijeenkomsten en zorgt ervoor dat de adviezen van gebruikers -al dan niet binnengekomen via de adviesraad- gebundeld bij de stuurgroep worden ingebracht. De regiegroep bespreekt inhoudelijke thema s en agendeert deze op adviesraadbijeenkomsten. De regiegroep is een ingang voor gebruikers tot IDsW. Taken van de regiegroep zijn: Organiseren adviesraad bijeenkomsten Gevraagd en ongevraagd adviseren van de stuurgroep over nieuwe ontwikkelingen en wijzigingsvoorstellen. Deze adviezen kunnen voortkomen uit de adviesraad. Advisering van de stuurgroep over het werkplan IDsW Prioriteren van uitwerking van behoeften Beoordelen project ideeën (Laten) instellen van werkgroepen en Change Advisory boards door het programma bureau. Adviesraad Adviseert Regiegroep Verzoek Programmabureau Stelt in Stuurgroep WG CAB Organisatiestructuur Adviesraad - Regiegroep Voor het huishoudelijk reglement van de Regiegroep IDsW zie bijlage Huishoudelijk Reglement Regiegroep en Adviesraad IDsW. Change Advisory Boards Een Change Advisory Board (CAB) heeft tot taak wijzigingsvoorstellen (Requests for Change RfC s) op de Aquo-standaard te beoordelen. CAB s worden ingericht als daartoe vanuit het wijzigingsproces de noodzaak bestaat doordat er bijvoorbeeld tegenstrijdige commentaren op een wijzigingsvoorstel komen. Een CAB bestaat uit een: voorzitter secretaris Inhoudelijke deskundigen ten aanzien van het onderwerp van het RfC Aquo en IDsW pagina 13 van 63

14 Inhoudelijke deskundigen op het gebied van het betreffende onderdeel van de standaard. Tenminste één van bovenstaande taken wordt vervuld door een medewerker van het programmabureau. Het reglement van een CAB is opgenomen als bijlage Reglement Change Advisory Board. Werkgroepen Een werkgroep onderzoekt (eenmalig) onderwerpen die een grote impact hebben op de werkwijze van waterbeheerders en hun standaarden. In een werkgroep zit een groep betrokken gebruikers en adviseurs uit het bedrijfsleven (al dan niet ingehuurd) die per onderwerp bijeenkomen (projectmatig). Zij werken nieuwe ontwikkelingen rondom de standaard uit tot adviezen aan de regiegroep. Dit advies kan leiden tot een wijzigingsvoorstel welke aan een CAB wordt doorgegeven. Een werkgroep bestaat uit deskundigen op het gebied van de ontwikkeling; deelnemers nemen vanuit hun eigen deskundigheid plaats in de werkgroep en niet vanuit een organisatiebelang. Alle gebruikers kunnen zich aanmelden voor deelname in een werkgroep; de selectie van leden vind plaats door de regiegroep op voorspraak van het programmabureau. Tenminste één van de taken van voorzitter of secretaris wordt vervuld door een medewerker van het programmabureau. Voor het reglement van een werkgroep zie bijlage Reglement Werkgroep Programmabureau IDsW Het programmabureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de Aquo-standaard. Hierbij is het programmabureau faciliterend in het proces; dat wil zeggen dat er op basis van extern gesignaleerde behoeften (via inkomende vragen, adviesraad, regiegroep, stuurgroep e.d.) wordt gezorgd voor het inpassen van deze behoefte binnen de standaard. Daarbij wordt expliciet gebruik gemaakt van kennis van de partners en overige gebruikers. De taken van het programmabureau zijn als volgt: Beheer en onderhoud van de Aquo-standaard middels het uitvoeren van het werkplan en het behandelen van wijzigingsverzoeken en andere vragen Servicedesk / Wegwijsfunctie Kennisfunctie / kenniscentrum standaarden Ondersteuning bij de toepassing van standaarden Afstemming met andere (standaardisatie) organisaties Het programmabureau rapporteert en legt verantwoording af aan de stuurgroep. In het programmabureau zijn de volgende functies (inclusief korte beschrijving) opgenomen: Programmamanager o Dagelijkse leiding programmabureau (HRM, Finance, Planning & control) o Afstemming met faciliterende organisatie o Bepalen strategie IDsW ism stuurgroep o Opstellen jaarplan ism projectleider standaarden, regiegroep en stuurgroep o Adviserend lid van de diverse overleggen Projectleider standaarden o Leiding geven aan beheer en ontwikkeling standaarden pagina 14 van 63 Aquo en IDsW

15 o Uitbesteding werkzaamheden en aansturing opdrachtnemers o Tactische planning standaarden; aansturen operationele uitvoering o Coördineren en initiëren samenwerking met partners o Kennisnemen van ontwikkelingen en onderhouden relaties Specialist standaarden o Innemen en registreren vragen en wijzigingsverzoeken o Dagelijks beheer en onderhoud standaard o Inhoudelijke / technische kennis standaard Communicatie adviseur o Communicatiebeleid (ism programma manager) o Zorgdragen voor brede bekendheid IDsW o Kennis management o Communicatie uitingen (website, nieuwsbrief etc) Officemanager o Secretariële ondersteuning o Logistieke organisatie vergaderingen etc o Ondersteuning programma manager bij planning & control Binnen het programmabureau IDsW vindt een aantal structurele overleggen plaats waarbinnen de afstemming van zaken rondom organisatie / standaard plaatsvindt. Ieder overleg heeft zijn eigen aandachtsgebied en specifieke deelnemers. Het gaat daarbij om de volgende overleggen: Werkoverleg plenair. Hierbij worden die zaken behandeld die het programmabureau als geheel aangaan en worden de verschillende werkzaamheden organisatorisch op elkaar afgestemd. Deelnemers zijn alle medewerkers programma bureau inclusief eventuele inhuur, voor zover relevant. Tactisch overleg. In dit overleg worden de regiegroep en stuurgroep vergaderingen voorbereid. In dit overleg vindt tevens de afstemming over werkplannen plaats. Deelnemers zijn programmamanager en projectleiders, eventueel aangevuld met de voorzitter van de regiegroep, indien relevant. Operationeel overleg. In dit overleg worden inkomende verzoeken beoordeeld voor zover deze buiten de reguliere verzoeken vallen. Het gaat in de regel om zogenaamde tweede-lijnsvragen waarbij aanvullende expertise noodzakelijk is. In dit overleg wordt het inhoudelijk beleid rondom het beheer van de standaard voorbereid. Deelnemers zijn de projectleiders en specialisten, indien nodig aangevuld met de programma manager. Communicatie overleg plenair. Tijdens dit overleg wordt het communicatie beleid afgestemd. Deelnemers zijn alle medewerkers programma bureau De buitenwereld / het netwerk IDsW bevindt zich in een zeer divers speelveld, variërend van beleid tot uitvoering en van overheid tot non-overheid. Een semantische standaard staat nooit op zichzelf en heeft vaak meerdere relaties met andere (inter)nationale standaarden, waaronder ook technische standaarden. Een belangrijke taak is afstemming blijven houden met de ontwikkel en beheerorganisaties van deze internationale standaarden. De Aquo-standaard raakt standaarden uit andere sectoren en instanties. IDsW participeert om meerdere redenen in een breed netwerk: om de diverse parameterlijsten goed uit te kunnen werken; om optimaal aan te kunnen sluiten bij gebruikersbehoeften (die op hun beurt veelal weer voortkomen uit wettelijke verplichtingen); om te zorgen voor een adequate afstemming op applicaties; Aquo en IDsW pagina 15 van 63

16 om ervoor te zorgen dat de Aquo-standaard ook zo veel mogelijk wordt gebruikt door andere werkvelden, als het gaat om waterdata. om deskundigheid over standaarden en standaardisatie in te brengen IDsW zorgt zo voor afstemming en werkt samen met andere partijen aan het verbeteren van informatie-uitwisseling. Een greep uit het netwerk: 2.4 Relatie met BOMOS 1 en Nederlandse Open Standaard Eén van de doelstellingen van IDsW is om de Aquo-standaard als (Nederlandse) Open Standaard neer te zetten. Om dat te bereiken is de IDsW organisatie ingericht conform het Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden (BOMOS). Daarnaast is de IDsW standaard getoetst (inclusief het beheer) door het college- en forum standaardisatie op de aspecten die voor een standaard op de pas toe of leg uit lijst horen. In deze paragraaf wordt de invulling van IDsW en de Aquo standaard in deze twee nationale kaders beschreven Inleiding BOMOS staat voor Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) en is een hulpmiddel om de ontwikkeling en beheer van standaarden beter vorm te geven. Het BOMOS model beschrijft het takenpakket en de bijbehorende manier van organiseren en uitvoeren van het standaardisatiewerk. Het model is gebaseerd op de wereldwijde BiSL-standaard. 1 Ref NOiV Beheer en Ontwikkel Model voor Open Standaarden (BOMOS) pagina 16 van 63 Aquo en IDsW

17 Figuur: BOMOS-model In het figuur zijn de drie traditionele lagen herkenbaar: strategie, tactiek en operationeel. Deze worden geflankeerd door twee ondersteunende processen: communicatie en implementatieondersteuning. Het geheel wordt verbonden door de taak besluitvorming. Voor alle taken geldt dat deze in een minimum en maximum scenario kunnen worden uitgevoerd of wellicht niet relevant zijn voor een bepaalde organisatie. In het model wordt slechts beschreven welke taken noodzakelijk kunnen zijn. Het is aan de inrichter van een organisatie voor beheer en ontwikkeling van standaarden om op basis van het hier gegeven model de relevante onderdelen te selecteren en in te richten. Daar waar relevant worden eventuele voor- en nadelen van een specifieke invulling van een taak gegeven. Het model kan de suggestie wekken dat de taken geïsoleerd zijn aangezien er geen relaties zijn aangegeven. Echter het tegendeel is waar; veel taken zijn gerelateerd zowel taken binnen een hoofdgroep als tussen de hoofdgroepen. Afstemming tussen taken is dan ook essentieel. Het model zegt niets over de organisatievorm of indeling daarvan van een beheerorganisatie. In de praktijk kunnen meerdere taken belegd zijn bij een enkel organisatieonderdeel of kunnen meerdere organisatieonderdelen zich bezig houden met een enkele taak. Aquo en IDsW pagina 17 van 63

18 Model van Krechmer Het BOMOS model bevat ook beschrijving van het zogenaamd Krechmer-model. Met dit door Ken Krechmer 2 ontwikkelde model kan de openheid van een standaard concreet worden gemaakt wordt en kunnen standaardisatieorganisaties worden vergelijken. In het model maakt hij onderscheid tussen de verschillende openheidaspecten (requirements) en de verschillende gezichtspunten op standaarden. Als gezichtspunten/rollen hanteert hij de maker van de standaard (IDsW: Programma bureau, werkgroepen, regiegroep en Change Advisory Board), de implementator van de standaard in een product (ontwikkelaar / toepasser), en de gebruiker van de standaard (product waarin de standaard is verwerkt; eindgebruiker). Niet elk openheidaspect is voor elke rol even interessant, zoals het model ook laat zien. Requirements Creator Implementer User 1. Open Meeting X 2. Consensus X 3. Due process X 4. Open World X X X 5. Open IPR X X X 6. Open Change X X X 7. Open Documents X X 8. Open Interface X X 9. Open Use X X 10. On-going support X Lijst Nederland Open Standaarden Naast het Model van Krechmer kennen we in Nederland ook de zogenaamde pas toe of leg uit lijst met Open Standaarden van het Forum Standaardisatie (zie Het 'pas toe of leg uit'-principe houdt in dat overheidsorganisaties bij aanschaf van een ICT-dienst of -product, kiezen voor een van de open standaarden op de 'pas toe of leg uit'-lijst. Als dat tot onoverkomelijke problemen leidt, mag de organisatie ervoor kiezen om deze standaard niet te gebruiken. Daar staat echter tegenover dat in het jaarverslag verantwoordt moet worden waarom deze keuze is gemaakt (uitleggen). Opname op de lijst betekent dat voldaan wordt aan een aantal kernaspecten van een open standaard en sluit aan op het BOMOS-model. Op 18 mei 2010 heeft het College Standaardisatie besloten om de Aquo-standaard op de pas toe of leg uit -lijst op te nemen zodra het beheer goed geregeld is. Hiermee wordt bedoeld dat de beheersorganisatie geen eindtijd kent. Met het opgaan van IDsW in het InformatieHuis Water zal ook aan deze voorwaarde worden voldaan. 2 Voor meer informatie over het model: Krechmer, K., Open Standards Requirements, in: Standardization research in information technology new perspectives, pp49-65, editor: Kai Jakobs, IGI Global, 2008 pagina 18 van 63 Aquo en IDsW

Meting openheid open BIM-standaarden

Meting openheid open BIM-standaarden Meting openheid open BIM-standaarden Met de open BIM-standaarden willen we de uitwisselbaarheid van data tussen verschillende informatiesystemen (interoperabiliteit) vergroten. Alleen op deze manier kunnen

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op de Aquo domeintabellen TCN vervangen door Taxa Waterbeheer Nederland (TWN)

Wijzigingsvoorstel op de Aquo domeintabellen TCN vervangen door Taxa Waterbeheer Nederland (TWN) Wijzigingsvoorstel op de Aquo domeintabellen TCN vervangen door Taxa Waterbeheer Nederland (TWN) Auteur: IDsW Kenmerk: W 0608-0055 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 2007-03-30

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Classificatie KRW Biologie en Classificatie KRW Chemie

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Classificatie KRW Biologie en Classificatie KRW Chemie Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Classificatie KRW Biologie en Classificatie KRW Chemie Indiener: Willem Faber (RWS- Waterdienst) / IDsW Kenmerk: W-0804-0026 Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Beheer van de EML_NLstandaard

Beheer van de EML_NLstandaard Beheer van de EML_NLstandaard versie 1.1 oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 EML_NL 4 2. Organisatie 4 2.1 Stuurgroep EML_NL 4 2.2 Publicatie 5 2.3 Financiering 5 2.4 Rechtenbeleid 5 2.5 Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Informatiehuis Water. houwen en bouwen. 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour

Informatiehuis Water. houwen en bouwen. 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour Informatiehuis Water houwen en bouwen 18 mei 2017 Ruud Kersten en Paul Latour Agenda Wat is het huidige Informatiehuis Water? Belanghebbenden en governance Huidige resultaten/meerwaarde/functionaliteit

Nadere informatie

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks algemeen onderdeel: Publicatiedatum 1 mei 2012 UM Aquo - metingen Status concept

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie 11. FS 141028.04B Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer FORUM STANDAARDISATIE 28 oktober 2014 Agendapunt 04. Open standaarden, lijsten Stuk 04B. Forumadvies

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031 Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031 Indiener A. Meerkerk, Nieuwland Datum 9-3-2009 Kenmerk RfC W-0901-0031 Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op het Uitwisselmodel (UM) Aquo UM Aquo versie 1.1

Wijzigingsvoorstel op het Uitwisselmodel (UM) Aquo UM Aquo versie 1.1 Wijzigingsvoorstel op het Uitwisselmodel (UM) Aquo UM Aquo versie 1.1 Indiener: Acceptatie: Werkgroep UM Aquo Hinne Reitsma Kenmerk W-0610-0028 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Wijziging specificatie Wanddikte (ZATWANDD)

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Wijziging specificatie Wanddikte (ZATWANDD) Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Wijziging specificatie Wanddikte (ZATWANDD) RfC-W-0901-0027 Indiener A. Meerkerk, Nieuwland Datum 09-03-2009 Kenmerk RfC W-0901-0027 Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

RfC W-1204-008 Foutherstel Termen Aquolex MIDDELGROOT

RfC W-1204-008 Foutherstel Termen Aquolex MIDDELGROOT RfC W-1204-008 Foutherstel Termen Aquolex algemeen onder: Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo-lex Status definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht dit RfC is in zijn geheel doorgevoerd.

Nadere informatie

Reglement overleg Informatiehuis Water

Reglement overleg Informatiehuis Water Reglement overleg Informatiehuis Water Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 19-09-2012 0.1 T.Bakker Eerste concept 6-03-2013 0.2 T.Bakker Aanpassingen naar aanleiding eerste

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota. Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota

Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota. Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota Inleiding Sinds 2 juli 2007 viel het beheer van de Standaard Digitale Nota (hierna aangeduid als SDN of de Standaard) onder de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

W Foutherstel CSV encoding UM Aquo Metingen

W Foutherstel CSV encoding UM Aquo Metingen W-1401-0005 - Foutherstel CSV encoding UM Aquo Metingen Algemeen Onderdeel Publicatiedatum 19-09-2014 Versienummer 1.0 Status Definitief impact: Fase update procedure Doorgevoerd Notitie van aandacht Middel

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA)

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) Verlenging Straatnaam tot 80 tekens Auteur: Nieuwland Automatisering, Arent van Boetzelaer Kenmerk: W-0906-0004 Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Implementatieplan IMWA Waterveiligheid

Implementatieplan IMWA Waterveiligheid Implementatieplan IMWA Waterveiligheid van pre Aquo naar Aquo-standaard Auteur: Jeroen Overbeek Publicatiedatum: 12 maart 2015 Kenmerk: /CONCEPT 23-1-2015 Rapport Uit Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Laat data stromen. Aquo-dag 23 april 2012

Laat data stromen. Aquo-dag 23 april 2012 Laat data stromen Aquo-dag 23 april 2012 Wat is dat? Aquo-dag Amersfoort 23 april 2012 ir. Hinne Reitsma Zoekt en gij zult vinden De Aquo-standaard Uit Wikipedia: De semantiek of betekenisleer is een

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE

FORUM STANDAARDISATIE Forum Standaardisatie Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 JE Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE Agendapunt: Betreft: Intake-advies voor SIKB0101 : 23-05-2014

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Wijzigen veldlengte Voornamen natuurlijk persoon (SNPVRNM) RfC W-0901-0014 Indiener Datum 09-03-2009 Kenmerk W. Baumgartner, Waterschap Vallei en Eem RfC W-0901-0014

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 Visie Bij stedelijk waterbeheer worden steeds meer gegevens gebruikt. Dit noodzaakt

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference

Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference Bestandsnaam : WGS 11112010 Bestandsnummer : MvdS/20101222 Datum laatste wijziging : 16 maart 2011 Documentversie/release : V 1.0 Documentstatus : Gereed

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Overgang naar IM Metingen

Overgang naar IM Metingen Overgang naar IM Metingen Samen verder IHW Netwerkdag 3-10-2013 Roeland Heuff SIKB Steven IJzer IHW Tamar Bakker - IHW Inhoud Hoe het allemaal begon: Roeland Heuff UM Aquo Metingen IM Metingen: Steven

Nadere informatie

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces FS150422.7A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt: 7. Internationaal Stuk 7A. Notitie omgang met standaarden van het Europese Multistakeholder Platform on ICT Standardisation Bijlage A: Beschrijving

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Voorstel voor het in beheer nemen van Leidraad Monitoring incl. Richtlijnen monitoring oppervlaktewateren KRW

Voorstel voor het in beheer nemen van Leidraad Monitoring incl. Richtlijnen monitoring oppervlaktewateren KRW Voorstel voor het in beheer nemen van Leidraad Monitoring incl. Richtlijnen monitoring oppervlaktewateren KRW Indiener: Acceptatie: Andrea Houben Werkgroep Leidraad monitoring J. Eijer Kenmerk: 0703-0013

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Regiegroep gegevens en berichten standaarden Utrecht 5 oktober 2016 Wat

Nadere informatie

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat KENNISNET 1. Zijn er volgens u in deze toelichting aanvullingen of anderszins wijzigingen

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS)

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) ICTU / Programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.noiv.nl NOiV

Nadere informatie

Opname Digikoppeling 2.0 op de lijst voor pas toe of leg uit

Opname Digikoppeling 2.0 op de lijst voor pas toe of leg uit FS 43-04-05B Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 EJ Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Opname Digikoppeling 2.0 op de lijst voor pas toe of leg uit FORUM

Nadere informatie

Beheermodel Semantisch Model e-factuur

Beheermodel Semantisch Model e-factuur Beheermodel Semantisch Model e-factuur Versie 1.3 Datum Maart 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam Semantisch Model e-factuur Versienummer 1.3 Contactpersoon Jean-Paul Bakkers Organisatie Logius

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

W Definitie waterstand, waterpeil, waterhoogte

W Definitie waterstand, waterpeil, waterhoogte W-1302-0001 Definitie waterstand, waterpeil, waterhoogte algemeen onderdeel: Publicatiedatum 18-4-2013 versienummer 0.5 Status definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht inhoud Werkproces:

Nadere informatie

FS18-02-06A Standaard open: werkplan 2009

FS18-02-06A Standaard open: werkplan 2009 Standaard open: werkplan 2009 Thema: Standaard open Opstellers: Joris Gresnigt Datum: Januari 2009 Aanleiding/achtergrond Linksom of rechtsom, de overheid ontkomt niet aan standaardisatie. Daarbij geldt

Nadere informatie

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen Checklist Audit voor Shared Service Centers 1 SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Stel vast dat een SSC als accountable eenheid georganiseerd is Grootboeknummer in boekhoudsysteem, er moet een budget

Nadere informatie

Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo Domeintabellen Status definitief impact: Fase update procedure

Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo Domeintabellen Status definitief impact: Fase update procedure Foutherstel binnen de Aquo domeintabellen algemeen onderdeel: Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo Domeintabellen Status definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht Dit RfC is nog niet in

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Wijziging omschrijving parameters MGETAL en PGETAL GROOT

Wijziging omschrijving parameters MGETAL en PGETAL GROOT Wijziging omschrijving parameters MGETAL en PGETAL algemeen onderdeel: Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo Domeintabel;Parameter Status Definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht Voorgestel

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Wie de norm heeft, heeft de hub

Wie de norm heeft, heeft de hub Wie de norm heeft, heeft de hub Ing. Emiel Verhoeff Consultant Business Development NEN Nederlands Normalisatie-instituut, Delft Emiel.verhoeff@nen.nl, (015) 26 90 334, http://www.nen.nl Dr.ir. Henk J.

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Marcel Spruit Wat is een SLA Een SLA (Service Level Agreement) is een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten. In een SLA staan,

Nadere informatie

Concept COLLEGE NOTITIE Agendapunt: 05 Lijst open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie

Concept COLLEGE NOTITIE Agendapunt: 05 Lijst open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE Concept COLLEGE NOTITIE FS28-10-05H Agendapunt: 05 Lijst

Nadere informatie

Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers. 31 mei 2016

Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers. 31 mei 2016 Conformiteittoetsing en validatie voor INSPIRE data providers 31 mei 2016 Agenda Evaluatie na afloop van de kennissessie Omgaan met conformiteit en validatie bij de INSPIRE implementatie Introductie Conformiteit

Nadere informatie

Beheer en onderhoud GPH

Beheer en onderhoud GPH Beheer en onderhoud GPH Afkomstig van: Sandra van Beek-Jacobs Versie: 1.0 Datum: 25-7-2014 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 3 2. Inleiding 4 2.1 Opbouw document 4 2.2 Doel document 4 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

FS 141216.5D. FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI.

FS 141216.5D. FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI. FS 141216.5D FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI Advies Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om de OSI open source licenties

Nadere informatie

Stuurgroep open standaarden Datum: 25 mei 2017 Versie 1.0

Stuurgroep open standaarden Datum: 25 mei 2017 Versie 1.0 FS 170614.2B Forum Standaardisatie Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 JE Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE Agendapunt: FS 170614.2B Betreft: Intake-advies

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie

Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie Versie 1.1 Datum: 15 mei 2017 Huishoudelijk reglement Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie versie 1.1. 1 Intenties en uitgangspunten...

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting MIDDEL

Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting MIDDEL Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting algemeen onderdeel: Publicatiedatum 14 januari 2013 UM Aquo metingen Status Definitie impact: Fase update procedure - Notitie van aandacht Definitief voorstel

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Stuurgroep open standaarden Datum: 22 augustus 2012 Versie 1.0

Stuurgroep open standaarden Datum: 22 augustus 2012 Versie 1.0 FS 39-09-05A Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 EJ Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE FS 39-09-05A Agendapunt: 5. lijsten open

Nadere informatie

COLLEGE STANDAARDISATIE

COLLEGE STANDAARDISATIE Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE CS10-06-05 Agendapunt: 05 Lijsten open standaarden

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 28 oktober 2014 Agendapunt 04. Open standaarden, lijsten Stuk 04D. Forumadvies VISI 1.4

FORUM STANDAARDISATIE 28 oktober 2014 Agendapunt 04. Open standaarden, lijsten Stuk 04D. Forumadvies VISI 1.4 13. FS 141028.4D Opname VISI versie 1.4 op de lijst voor pas toe of leg uit en toewijzen status uitstekend beheer FORUM STANDAARDISATIE 28 oktober 2014 Agendapunt 04. Open standaarden, lijsten Stuk 04D.

Nadere informatie

Vragenlijst voor het in beheer nemen van de afspraak Doorstroommonitor

Vragenlijst voor het in beheer nemen van de afspraak Doorstroommonitor Vragenlijst voor het in beheer nemen van de afspraak Doorstroommonitor Versie beheer Versie Datum Door Reden 0.1 24 oktober 2013 Elise Lustenhouwer Eerste opzet being vragen 0.2 29 oktober 2013 Marjan

Nadere informatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE Concept CS10-05-06C Agendapunt: 06 Lijsten met open

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Waterkwaliteitsportaal. Wat doet kwaliteit in de keten?

Waterkwaliteitsportaal. Wat doet kwaliteit in de keten? Waterkwaliteitsportaal Wat doet kwaliteit in de keten? Inhoud Wie / wat is het IHW De informatieketen van IHW Kwaliteit in de keten van IHW Uitdagingen Discussie Kengetallen IHW Samenwerkingsverband van

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Van Peilbuis tot Portal

Van Peilbuis tot Portal Van Peilbuis tot Portal Esther Wattel Mari van Dreumel Wat er aan vooraf ging: 2005/2007: opzet KRW monitoring grondwaterkwaliteit, drempelwaarden, draaiboek, stoffenlijst, etc. Juli 2008: Rapport Structureren

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Forumadvies voor XMI 2x. Datum 4 oktober 2013

Forum Standaardisatie. Forumadvies voor XMI 2x. Datum 4 oktober 2013 Forum Standaardisatie Forumadvies voor XMI 2x Datum 4 oktober 2013 Advies ten aanzien van opname van de XMI 2x standaard op lijst met gangbare standaarden 1. De XMI 2x standaard XML Metadata Interchange

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Afvalwaterketerbeheer Procestechnologie Het wijzigen van de definitie Legger conform voorstel.

Afvalwaterketerbeheer Procestechnologie Het wijzigen van de definitie Legger conform voorstel. W-1205-0029 Wijziging Aquo-lex Algemeen onderdeel:aquo-lex Publicatiedatum 14 januari 2013 Status Definitief impact: Fase update procedure Definitief Notitie van aandacht Op dit voorstel zijn geen reacties

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies voor ISO 3166-1. Datum 12 augustus 2013

Forum Standaardisatie. Expertadvies voor ISO 3166-1. Datum 12 augustus 2013 Forum Standaardisatie Expertadvies voor ISO 3166-1 Datum 12 augustus 2013 Advies ten aanzien van opname van de ISO 3166-1 standaard op lijst met gangbare standaarden 1. De ISO 3166-1 standaard ISO 3166-1:2006

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

BIM + DCIM = optimaal ontwerpen, bouwen en beheren (+ een gunstige TCO) Leo van Ruijven Principal Systems Engineer Croon Elektrotechniek BV TBI

BIM + DCIM = optimaal ontwerpen, bouwen en beheren (+ een gunstige TCO) Leo van Ruijven Principal Systems Engineer Croon Elektrotechniek BV TBI BIM + DCIM = optimaal ontwerpen, bouwen en beheren (+ een gunstige TCO) Leo van Ruijven Principal Systems Engineer Croon Elektrotechniek BV TBI TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) Extra attributen voor Gedraineerd gebied

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) Extra attributen voor Gedraineerd gebied Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) Extra attributen voor Gedraineerd gebied Auteur: Waterschap Zeeuwse Eilanden Kenmerk: W-0810-0037 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie