Beheermodel Semantisch Model e-factuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheermodel Semantisch Model e-factuur"

Transcriptie

1 Beheermodel Semantisch Model e-factuur Versie 1.3 Datum Maart 2014 Status Definitief

2 Colofon Projectnaam Semantisch Model e-factuur Versienummer 1.3 Contactpersoon Jean-Paul Bakkers Organisatie Logius Postbus JE Den Haag Documentbeheer Datum Versie Auteur Opmerkingen S. Westerfield Eerste gedeelde versie S. Westerfield Uitbreiding met hoofdstuk versiebeheer O. Rutten Tekstuele wijzigingen O. Rutten Verwerken van de reviews S. Westerfield Eerste publicatie S. Westerfield Div tekstuele wijzigingen M. van Drunen Wijzigingen consultatie Logius Finale controle JP Bakkers Concept versie ter bespreking versie JP Bakkers Definitieve versie Stuurgroep SMEF Vastgesteld door Stuurgroep Pagina 2 van 14

3 Inhoud Colofon... 2 Inhoud Introductie en doelstelling Intellectueel eigendom Doelstelling beheer Samenhang met andere modellen Beheerorganisatie Stuurgroep Werkgroep Wijzigingsproces Wijzigingsproces Wijzigingsvoorstel Klachtenprocedure Publicatiekanalen Visie en financiering Visie Financiën Versiebeheer Uitgangspunten versiebeheer Tijdslijnen uitbrengen SMEF standaarden Onderhoud en support van oudere versies Statusveranderingen van de SMeF standaard Pagina 3 van 14

4 1 Introductie en doelstelling 1.1 Intellectueel eigendom Het Semantisch Model e-factuur (SMeF) wordt beschikbaar gesteld onder een Creative Commons zero (CC0) licentie. Deelnemers aan het beheerproces leveren onherroepelijk en royalty-vrij een bijdrage aan de ontwikkeling van het SMeF. 1.2 Doelstelling beheer De doelstelling van het beheer is om de SMeF standaard tijdig en van voldoende kwaliteit ter beschikking te stellen aan de gebruikers van de standaard, conform openheidprincipes. SMeF is een begrippenkader waarin begrippen worden geïdentificeerd en gedefinieerd die noodzakelijk zijn voor elektronisch factureren (en in bredere zin communicatie). Potentieel gebruik is de communicatie tussen overheid en bedrijfsleven (B2G) en tussen overheden onderling (G2G). SMeF en het beheer staan los van de implementatie van SMeF in voorzieningen als DigiInkoop. 1.3 Samenhang met andere modellen Naast SMeF als standaard (het begrippenkader) beslaat het object van beheer ook aanvullende documentatie. Voorbeelden van aanvullende documentatie zijn: Mapping, handleiding en voorbeeld berichten. De stuurgroep SMeF is verantwoordelijk voor het gehele beheer. SMeF BEHEER Mappings SMeF begrippenkader Handleidingen Voorbeeld berichten... Figuur 1: Beheer scope SMeF stuurgroep De scope van de stuurgroep betreft daarnaast het bewaken van de juiste toepassing van de semantische standaard en de vertaling daarvan naar het syntactisch gebruik er van. Pagina 4 van 14

5 Wereldwijde / Europese Standaarden (CEN BI, UN/CEFACT, OASIS, OAGIS, GS1, )... GS1 OAGI BODs CEN BI UN/CEFACT CEN BI UBL Simpler Invoicing SI-UBL SMeF E-Factureren Bestellingen... Uitzend Kantoor Telecom Energie... SETU-SMeF mapping UBL-SMeF mapping... Semantiek Semantische Domein mapping uitgedrukt in uitgedrukt in UN/CEFACT... GS1 OAGI UBL UBL CCTS/NDR/ ML ML ML ML HR-ML ML subset UBL ML subset Technisch/ Syntax Buiten overheid DigiInkoop SETU DigiInkoop UBL Digi Inkoop - Overheidsdomein Andere oplossingen in overheidsdomein Gebruikslaag Toepassing Figuur 2: Semantische en syntactische scope stuurgroep SMeF Pagina 5 van 14

6 2 Beheerorganisatie De volgende rollen worden onderscheiden in de beheerorganisatie: Rol Beleidsopdrachtgever Stuurgroep Werkgroep Uitvoerend beheerder Deelnemer Definitie De Beleidsopdrachtgever is de opdrachtgever voor het beheer van SMeF, in casu het Ministerie van Economische Zaken (EZ). De Stuurgroep neemt besluiten over de strategische richting van het model, de prioriteit en doorgang van wijzigingen, nieuwe versies en dergelijke. De Stuurgroep geeft sturing aan de Werkgroep. De beleidsopdrachtgever zit in de Stuurgroep. De Werkgroep bestaat uit een team van experts van de beheerder en vanuit Deelnemers - en verwerkt ingediende wijzigingsvoorstellen en produceert een nieuwe versie van de standaard. De Werkgroep wordt samengesteld op basis van de expertise rondom e-factureren, voorgezeten door de uitvoerend beheerder en werkt in opdracht van de Stuurgroep. De uitvoerend beheerder, in casu Logius, beheert SMeF en zorgt voor de taken rondom het strategisch, tactisch, operationeel beheer, voor de ondersteuning en voor de communicatie. De uitvoerend beheerder rapporteert aan de Stuurgroep. De Deelnemer neemt deel aan een van de onderdelen binnen de beheerorganisatie. Dit kan een overheidsorganisatie, kennisorganisatie, branche-organisatie of een bedrijf zijn die e- facturen verstuurt of ontvangt. Een deelnemer kan namens zich zelf of namens een derde wijzigingsvoorstellen op de standaard indienen. 2.1 Stuurgroep De Stuurgroep bestaat uit leden die SMeF kunnen uitdragen en organisaties aan zich kunnen binden. De Stuurgroep behartigt daarmee de belangen van de primaire stakeholders van het B2G domein, in casu de industrie en de overheid. De Stuurgroep toetst periodiek de effectiviteit, continuïteit en afspiegeling. Een onafhankelijke deskundige is de voorzitter en de uitvoerend beheerder voert het secretariaat. De Stuurgroep besluit zelf over haar samenstelling. De Stuurgroep bewaakt de aansturing, samenstelling en adequaat functioneren van de Werkgroep. De Stuurgroep komt drie keer per jaar bij elkaar. Stuurgroepleden hebben zitting voor bepaalde tijd. De Stuurgroep kan eventueel ook per conference call vergaderen of besluiten per nemen. Bij gelijk aantal voor- en tegenstemmen heeft de voorzitter de finale stem. Pagina 6 van 14

7 2.2 Werkgroep De Werkgroep bestaat uit de uitvoerend beheerder in de rol van voorzitter en experts vanuit deelnemers. Het staat de Werkgroep vrij om, indien nodig, extra expertise te betrekken. De Werkgroep werkt onder opdrachtaansturing van de Stuurgroep. In principe nemen Werkgroepleden niet plaats in de Stuurgroep of omgekeerd. De frequentie van de Werkgroep wordt bepaald door de Werkgroep zelf in relatie tot de opdracht die het van de Stuurgroep heeft gekregen. Bij knelpunten richt de Werkgroep zich tot de Stuurgroep of desbetreffend Stuurgroeplid. De Werkgroep wordt in overleg met de Stuurgroep ingesteld. Pagina 7 van 14

8 3 Wijzigingsproces Dit hoofdstuk beschrijft het proces ten aanzien van wijzigingsvoorstellen op SMeF. Het wijzigingsproces bestaat uit een functioneel / business aspect en een inhoudelijk / technisch aspect. De uitvoerend beheerder registreert alle wijzigingsverzoeken. Verzoeken tot uitbreidingen en verbredingen van de SMeF standaard en bijvoorbeeld Europese ontwikkelingen gaan altijd via de Stuurgroep. De Werkgroep geeft impactbepaling en het bijbehorende advies over voorliggende wijzigingsvoorstellen aan de Stuurgroep. De Stuurgroep bepaald het versiebeleid. De Werkgroep levert in opdracht van de Stuurgroep, op vaste momenten, één versie per jaar op tenzij anders bepaald. 3.1 Wijzigingsproces 1. Wijzigingsverzoeken (open voor iedereen) worden ingediend bij de Uitvoerend Beheerder (via de secretaris van de Stuurgroep, of via de Website). In een wijzigingsvoorstel staat een omschrijving van de reden van het verzoek en de verwachte (business) voordelen. 2. De Beheerder houdt een lijst van de wijzigingsverzoeken bij en specificeert de verzoeken. 3. De uitvoerend beheerder bepaalt de impact van een wijziging in termen van benodigde aanpassingen aan het Semantisch Model e- Factuur en kan daarbij de werkgroep betrekken, en stelt een advies voor de Stuurgroep op. 4. De Stuurgroep bepaalt de relevantie en de prioriteit van de wijzigingsverzoeken op basis van enkele criteria, waaronder de ondersteuning van huidige en toekomstige B2G en G2G processen, Europese ontwikkelingen op e-facturen vlak, backwards compatibiliteit en stabiliteit. De Stuurgroep wordt hierin geadviseerd door de Werkgroep. a. Indien de Stuurgroep een verzoek tot wijziging relevant vindt, krijgt de Werkgroep de opdracht om de wijziging door te voeren. De door de Stuurgroep bepaalde prioriteit is bepalend voor de volgorde waarin de wijzigingen worden ingepland. b. Indien de Stuurgroep een verzoek tot wijziging niet relevant vindt, wordt deze met een motivatie afgewezen. In de afwijzing staat helder aangegeven hoe de belangen/impact van alle betrokkenen zijn meegewogen. Een bezwaar in dienen tegen de afwijzing is niet mogelijk. Wel kan een indiener een nieuw wijzigingsvoorstel indienen met een andere/uitgebreidere onderbouwing. 5. De Beheerder zorgt voor publicatie van de nieuwe versie via de daarvoor ingerichte website en eventuele overige kanalen. 3.2 Wijzigingsvoorstel Een wijzigingsvoorstel kent de volgende informatie-elementen. Per element wordt aangegeven wie deze informatie aanlevert. Pagina 8 van 14

9 Indiener Stuurgroep Werkgroep Uitvoerend beheerder Onderwerp Aanleiding Doelgroep Verwachte voordelen (kwalitatief en kwantitatief) Nummer Impact Analyse (Advies) Inhoudelijke (Advies) oplossing Prioriteit (Advies) Versie nummer model Motivatie afwijzing (Advies) 3.3 Klachtenprocedure De ingang voor klachten is de secretaris van de Stuurgroep. De klachten worden afgehandeld via de Stuurgroep. Pagina 9 van 14

10 4 Publicatiekanalen De uitvoerend beheerder maakt de nodige producten vanuit het SMeF stelsel openbaar en makkelijk toegankelijk. Het gaat daarbij om: het Semantisch Model e-factuurmodel (de huidige versie en eventuele voorgaande versies); het beheerproces: de wijze waarop wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingediend, hoe erover wordt beslist en welke stappen worden genomen alvorens een wijziging wordt goedgekeurd of afgekeurd. (Dit document); de agenda en de notulen van de vergaderingen van de Stuurgroep rondom nieuwe versies en goedkeuringen of afwijzingen van wijzigingsvoorstellen; de resultaten van de Werkgroep; de tijdsplanning rondom een nieuwe versie en welke wijzigingen daarin worden meegenomen; de ingediende wijzigingsvoorstellen en de status van de voorstellen; een bezettingsoverzicht van de Stuurgroep- en Werkgroepleden met hun organisatie. De uitvoerend beheerder, maakt de genoemde informatie openbaar via de website van de uitvoerend beheerder, in deze de Logius website. Pagina 10 van 14

11 5 Visie en financiering 5.1 Visie De Stuurgroep stelt een visie vast met daarin de doelen voor een aantal jaar. Vanuit deze visie stelt de Stuurgroep jaarlijks een jaarplan vast. Het uitbrengen en onderhouden van het Semantische Model e-factuur is onderdeel van deze visie. De Stuurgroep kan uit deze visie de criteria afleiden die gebruikt gaan worden voor het nemen van besluiten over het uitbrengen van nieuwe versies van Semantisch Model e-factuur en de wijzigingen die daarin worden meegenomen. 5.2 Financiën Het is van belang dat er een financieel model wordt opgesteld en wordt uitgevoerd. Dit financieel model maakt helder welke partij een bijdrage levert aan het beheer en onder welke voorwaarden. Gewerkt wordt met een financiële bijdrage vanuit de Beleidsopdrachtgever die na 3 jaar (na 2015) wordt omgezet naar een aangepast financieel model waarbij de intentie is om naar een gedeeld kosten model te komen. Pagina 11 van 14

12 6 Versiebeheer Onder versiebeheer wordt het systematische proces van uitbrengen van standaarden, richtlijnen en aanbevelingen voor gebruik van de standaarden verstaan. Versiebeheer is ook het vernieuwen en het vervangen van uitgebrachte versies van deze documenten. 6.1 Uitgangspunten versiebeheer De volgende uitgangspunten gelden voor het uitbrengen van een nieuwe versie van SMeF: Een nieuw uit te brengen versie brengt verbeteringen met zich mee die van belang zijn voor de Nederlandse overheid en/of bedrijfsleven rondom het elektronisch factureren. Voor stabiliteit wordt de hoeveelheid nieuwe versies zoveel mogelijk beperkt. Het ontwikkelschema van SMEF beheer staat los van het ontwikkelschema van de verschillende factuur formaatstandaarden die gerelateerd zijn aan SMeF. Nieuwe versies van deze factuur formaatstandaarden, zoals UBL, SETU en CEN CII, zullen dus niet automatisch leiden tot een nieuwe versie van het SMeF. Het effect van deze nieuwe versies en de toegevoegde waarde voor de Nederlandse overheids- en bedrijfsleven met betrekking tot elektronisch factureren wordt daarvoor nagegaan. Wijzigingen in SMeF hebben impact op mappings en andere aanvullende documentatie. De uitvoerend beheerder zorgt er voor dat de wijzigingen goed gedocumenteerd zijn en dat de potentiële gevolgen van de wijzigingen voor de gebruiker zo goed mogelijk in kaart zijn gebracht. Dit betekent dat de relatie tussen de versie van een standaard eenduidig en duidelijk zijn vastgelegd. 6.2 Tijdslijnen uitbrengen SMEF standaarden De beheerorganisatie werkt met drie types releases van de standaard. Dit zijn de volledige, of major, releases (1.0, 2.0, enz.), punt releases (1.1, 1.2, enz.) en punt punt releases (1.1.1, 1.2.1, enz.). Punt releases zijn minor releases met aanpassingen en uitbreidingen ten opzichte van de volledige release. Dit kunnen bijvoorbeeld updates zijn. Punt punt releases kunnen bijvoorbeeld bugfixes zijn. Punt releases zijn in principe backwards compatible met de voorgaande release waar ze bij horen. Dat betekent dat er in principe alleen functionaliteit kan worden toegevoegd. Volledige releases bevatten grote wijzigingen ten opzichte van de vorige volledige (of punt (punt)) release en zijn niet per definitie backwards compatible. Voor het uitbrengen van releases van de berichtenstandaard gelden een aantal richtlijnen met betrekking tot het te volgen tijdsschema: Er is maximaal één major release per twee jaar en één minor release van een standaard, tenzij er een noodzaak bestaat tot meer releases. De Stuurgroep SMeF is in dit kader het besluitvormende orgaan; Een nieuwe major of minor release wordt ruim van tevoren aangekondigd; De input voor een nieuwe release wordt enige tijd voor het uitbrengen van de nieuwe versie stopgezet. Input welke te laat binnen komt wordt verwerkt in een volgende versie. Pagina 12 van 14

13 6.3 Onderhoud en support van oudere versies Na het uitbrengen van een nieuwe versie van de standaard, blijft de oude versie nog beschikbaar voor eventuele gebruikers. Deze wordt echter niet meer actief onderhouden. Een versie van SMeF dwingt daarmee niet direct een overstap af bij de eindgebruiker. Ten aanzien van onderhoud en support op een oude versie gelden de volgende uitgangspunten: Oude versies worden niet door de beheerder onderhouden. Wel worden deze in een archief beschikbaar gesteld. De beheerder ondersteunt in principe één versie van de SMeF standaard. Naast de ondersteunde versie beheert Logius ook de eerstvolgende nieuwe release die in ontwikkeling is. Na uitbrengen van een nieuwe versie wordt geen nieuwe functionaliteit toegevoegd aan een oude versie. Verzoeken om aanpassing en wijziging omwille van het toevoegen van nieuwe functionaliteit op verouderde versies worden dan ook niet meer in behandeling genomen. Correctieve wijzigingen en veranderingen van wettelijke bepalingen die invloed hebben op de standaarden zullen worden doorgevoerd en leiden tot een punt-punt update. 6.4 Statusveranderingen van de SMeF standaard De ingebrachte wijzigingsvoorstellen tot aanpassingen en toevoegingen aan een standaard leiden tot SMeF werkproces waarbij een standaard van een huidige versie overgaat in een nieuwe versie. De SMeF standaard doorloopt daarbij een aantal statussen, voordat deze uiteindelijk een finale status krijgt en wordt gepubliceerd door de uitvoerend beheerder. In onderstaande tabel is dit proces in een aantal sequentiële stappen uitgewerkt en nader uitgelegd. Deze stappen leiden telkens tot een statusverandering van het document dat de standaard beschrijft: Status standaard PROPOSAL DRAFT FINAL DRAFT Beschrijving activiteiten De PROPOSAL is het eerste voorstel dat de Beheerder opstelt en beschikbaar is voor de Werkgroep. De oplossingen en uitwerkingen van beschikbare wijzigingsverzoeken zijn hierin opgenomen. Dit document komt beschikbaar na één of meerdere versies van de PROPOSAL. De Werkgroep stelt het aan alle Deelnemers van de Werkgroep beschikbaar om het te bespreken en te reviewen. De Werkgroep ontvangt het commentaar en verbetert de DRAFT totdat alle opmerkingen, discussiepunten en feedback van de Deelnemers zijn verwerkt. Mocht discussie leiden tot sterk vernieuwde of aangepaste inzichten, dan kan de Werkgroep besluiten een nieuwe PROPOSAL op te (laten) stellen. De Werkgroep geeft goedkeuring aan de DRAFT. De FINAL DRAFT komt beschikbaar na één of meerdere versies van de DRAFT. De Werkgroep biedt de FINAL DRAFT aan de Stuurgroep ter goedkeuring aan. De Werkgroep ontvangt eventueel commentaar en opmerkingen van de Stuurgroep en verbetert de FINAL DRAFT tot alle opmerkingen, discussiepunten en feedback van de Stuurgroep zijn verwerkt. Mocht discussie leiden tot sterk Pagina 13 van 14

14 RELEASE vernieuwde of aangepaste inzichten, dan kan de Werkgroep besluiten een nieuwe DRAFT versie op te stellen. De RELEASE is de laatste actuele versie die de Stuurgroep heeft goedgekeurd en die uitvoerend Beheerder op de openbare website publiceert. Op deze versie wordt onderhoud gepleegd en support geleverd, totdat er een nieuwere versie verschijnt. Pagina 14 van 14

Beheermodel Semantisch Model e-factuur

Beheermodel Semantisch Model e-factuur Beheermodel Semantisch Model e-factuur Versie 1.4 Datum Januari 2016 Status Concept Colofon Stuurgroep Contactpersoon Organisatie Semantisch Model e-factuur Jaap van der Marel (jaap.vandermarel@nen.nl)

Nadere informatie

Beheer van de EML_NLstandaard

Beheer van de EML_NLstandaard Beheer van de EML_NLstandaard versie 1.1 oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 EML_NL 4 2. Organisatie 4 2.1 Stuurgroep EML_NL 4 2.2 Publicatie 5 2.3 Financiering 5 2.4 Rechtenbeleid 5 2.5 Klachtenafhandeling

Nadere informatie

SETU Werkwijze. Datum 7 maart Versie 1.4. M. Stornebrink, W. van den Berg, D. Krukkert. Aantal pagina s SETU

SETU Werkwijze. Datum 7 maart Versie 1.4. M. Stornebrink, W. van den Berg, D. Krukkert. Aantal pagina s SETU SETU Werkwijze Datum 7 maart 2017 Versie 1.4 Auteurs L. Oosterheert, M. Stornebrink, W. van den Berg, D. Krukkert Aantal pagina s 24 2017 SETU SETU Werkwijze v1.4 2 / 24 SETU Werkwijze v1.4 3 / 24 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Werkwijze SETU. SETU rapport. Singaporestraat 74 Lijnden. Postbus AC Badhoevedorp. T F

Werkwijze SETU. SETU rapport. Singaporestraat 74 Lijnden. Postbus AC Badhoevedorp. T F Singaporestraat 74 Lijnden Postbus 144 1170 AC Badhoevedorp SETU rapport T 020 655 82 52 F 020 655 82 92 info@setu.nl Werkwijze SETU Datum 30 september 2010 Versie 1.1 Auteur(s) Erwin Folmer, Michael van

Nadere informatie

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst FS150225.2B FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 2. Open standaarden, lijsten Stuknummer 2B. Concept Notitie SETU en SMeF Betreft: Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden

Nadere informatie

SETU Werkwijze. Datum 20 december Michiel Stornebrink, Jasper Roes, Dennis Krukkert. Aantal pagina s SETU

SETU Werkwijze. Datum 20 december Michiel Stornebrink, Jasper Roes, Dennis Krukkert. Aantal pagina s SETU SETU Werkwijze Datum 20 december 2012 Versie Auteurs 1.2 (release) Michiel Stornebrink, Jasper Roes, Dennis Krukkert Aantal pagina s 21 2012 SETU SETU Werkwijze 2 / 21 SETU Werkwijze 3 / 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur --- Van: @logius.nl Verzonden: maandag 15 november 2010 9:03 Aan: Bart Knubben Onderwerp: Aanmelding functioneel model e-factuur -------- #1 : Geslacht #2 : Voornaam #3 : Tussenvoegsel(s) #4 : Achternaam

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies Semantisch Model Elektronische Factuur. Datum 6 augustus 2012

Forum Standaardisatie. Expertadvies Semantisch Model Elektronische Factuur. Datum 6 augustus 2012 Forum Standaardisatie Expertadvies Semantisch Model Elektronische Factuur Datum 6 augustus 2012 Colofon Projectnaam Expertadvies Semantisch Model Elektronische Factuur Versienummer 1.0 Locatie Organisatie

Nadere informatie

FS FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 3:Adoptie open standaarden Stuknummer 3: Oplegnotitie adoptie

FS FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 3:Adoptie open standaarden Stuknummer 3: Oplegnotitie adoptie FS 150225.3 FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 3:Adoptie open standaarden Stuknummer 3: Oplegnotitie adoptie Van: De stuurgroep adoptie open standaarden Bijlagen: A Monitor duiding en adoptiemaatregelen

Nadere informatie

ELEKTRONISCH FACTUREREN MET UBL IN EEN EUROPEES KADER. Dennis Krukkert

ELEKTRONISCH FACTUREREN MET UBL IN EEN EUROPEES KADER. Dennis Krukkert ELEKTRONISCH FACTUREREN MET UBL IN EEN EUROPEES KADER Dennis Krukkert EVEN VOORSTELLEN.. Elektronisch factureren TC434 WS5 HET E-FACTUREREN SPEELVELD (2014) INHOUD PRESENTATIE Aanleiding Organisatie en

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies SMeF 2.0. Datum 22 juli 2016

Forum Standaardisatie. Expertadvies SMeF 2.0. Datum 22 juli 2016 Forum Standaardisatie Expertadvies SMeF 2.0 Datum 22 juli 2016 Expertadvies SMeF 2.0 Forum Standaardisatie 13 juli 2016 Colofon Projectnaam Toetsingsprocedure SMeF 2.0 Versienummer 1.0 Locatie Den Haag

Nadere informatie

Aanvullende beheerafspraken. Verpleegkundige Zorginformatiebouwstenen

Aanvullende beheerafspraken. Verpleegkundige Zorginformatiebouwstenen Aanvullende beheerafspraken Verpleegkundige Zorginformatiebouwstenen Datum: 24-08-2015 Auteur Irene Duivendijk, Erna Vreeke, Fred Smeele, Albert-Jan Spruyt, Andra Schmohl Versie: 1.0 Status: Definitief

Nadere informatie

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor leveranciers Versie 1.3 Datum 7 mei 2013 Status Definitief Colofon Product DigiInkoop Versienummer 1.3 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

2) Procedure maatschappij specifieke schema s. 3) Procedure wijzigingsverzoeken. 4) Procedure wijzigingen afkomstig van HDN projecten

2) Procedure maatschappij specifieke schema s. 3) Procedure wijzigingsverzoeken. 4) Procedure wijzigingen afkomstig van HDN projecten Releasebeleid Van HDN Datum juli 2017 Betreft 1) Releasebeleid Algemeen 2) Procedure maatschappij specifieke schema s 3) Procedure wijzigingsverzoeken 4) Procedure wijzigingen afkomstig van HDN projecten

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Handleiding Punch out (SAP OCI)

Handleiding Punch out (SAP OCI) Handleiding Punch out (SAP OCI) Koppeling webshop leveranciers met DigiInkoop Versie 1.1 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer V1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel

Nadere informatie

Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort

Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort Versie 2.4 Datum 10-04-2014 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Doelgroepen... 4 Bedrijven... 4 Overheden... 5 Logius

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister

Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Gebruikershandleiding Digikoppeling Serviceregister Versie 1.0 Datum 07/11/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Beheer elaboverdracht - Nederlandse Labcodeset - Informatiestandaard Laboverdracht. Status update 11 november 2015 HL7 WGM NL Gert Koelewijn

Beheer elaboverdracht - Nederlandse Labcodeset - Informatiestandaard Laboverdracht. Status update 11 november 2015 HL7 WGM NL Gert Koelewijn Beheer elaboverdracht - Nederlandse Labcodeset - Informatiestandaard Laboverdracht Status update 11 november 2015 HL7 WGM NL Gert Koelewijn Inhoud 1. Boodschap 2. Lablandschap 3. Beheer 4. Tot slot Inhoud

Nadere informatie

Aanvullende beheersafspraken. Zorginformatiebouwstenen Generieke Overdrachtsgegevens

Aanvullende beheersafspraken. Zorginformatiebouwstenen Generieke Overdrachtsgegevens Aanvullende beheersafspraken Zorginformatiebouwstenen Generieke Overdrachtsgegevens Datum: 20-02-2015 Auteur Andra Schmohl, Fred Smeele Versie: 1.00 Status: Definitief Nictiz is het landelijke expertisecentrum

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces FS150422.7A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt: 7. Internationaal Stuk 7A. Notitie omgang met standaarden van het Europese Multistakeholder Platform on ICT Standardisation Bijlage A: Beschrijving

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Sjaak Groeneveld (SG) (Min. IenM) Jaap Jan Nienhuis (JJN) (SIDN) Bas van Schaik (BS) (Min. VenJ)

Sjaak Groeneveld (SG) (Min. IenM) Jaap Jan Nienhuis (JJN) (SIDN) Bas van Schaik (BS) (Min. VenJ) Notulen Aan Werkgroep Semantic Model efactuur Van M.H.M. Stornebrink Onderwerp Notulen werkgroepbijeenkomst 3 sept 2015 Locatie TNO, Anna van Buerenplein 1, Den Haag Aanwezig/afwezig Patrick Frijns (PF)

Nadere informatie

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor inkooporganisaties

DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor inkooporganisaties DigiInkoop berichtstroomspecificaties voor inkooporganisaties Versie 1.3 Datum 7 mei 2013 Status Definitief Colofon Product DigiInkoop Versienummer 1.3 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Naam Functie / bedrijf Aanwezigheid

Naam Functie / bedrijf Aanwezigheid COMMISSIE Stuurgroep SMeF NEN KID Postbus 5059 2600 GB Delft SECRETARIS Jaap van der Marel Vlinderweg 6 2623 AX Delft VERGADERINGNUMMER 3 AANVANG 13.00 EINDTIJD 15.00 (015) 2 690 390 kid@nen.nl www.nen.nl

Nadere informatie

VERSLAG. Stuurgroep SMeF. Jaap van der Marel 2015-06-18 14.00 16.00. NEN, Delft 2015-06-02. NEN Kennis- en informatiediensten

VERSLAG. Stuurgroep SMeF. Jaap van der Marel 2015-06-18 14.00 16.00. NEN, Delft 2015-06-02. NEN Kennis- en informatiediensten VERSLAG COMMISSIE Stuurgroep SMeF SECRETARIS Jaap van der Marel DOCUMENTNUMMER NEN Kennis- en informatiediensten Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft VERGADERINGNUMMER 1 AANVANG 14.00

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

INFORMATIESTANDAARD ACUTE ZORG Patiëntgegevens overal en altijd beschikbaar

INFORMATIESTANDAARD ACUTE ZORG Patiëntgegevens overal en altijd beschikbaar INFORMATIESTANDAARD ACUTE ZORG Patiëntgegevens overal en altijd beschikbaar HL7 WGM NL Arianne van de Wetering - Nictiz Gert Koelewijn Nictiz 12 november 2015 Programma Overzicht Acute Zorg Overdracht

Nadere informatie

Vragenlijst voor het in beheer nemen van de afspraak Doorstroommonitor

Vragenlijst voor het in beheer nemen van de afspraak Doorstroommonitor Vragenlijst voor het in beheer nemen van de afspraak Doorstroommonitor Versie beheer Versie Datum Door Reden 0.1 24 oktober 2013 Elise Lustenhouwer Eerste opzet being vragen 0.2 29 oktober 2013 Marjan

Nadere informatie

Releaseplan RGBZ. Inleiding. Afhankelijkheden

Releaseplan RGBZ. Inleiding. Afhankelijkheden Releaseplan RGBZ Inleiding Het RGBZ bestaat sinds 2010 en is de opvolger van het GFO-zaken uit 2004. Op basis van RGBZ 1.0 is StUF-ZKN 3.10 gemaakt. De combinatie RGBZ/StUF-ZKN is een essentieel onderdeel

Nadere informatie

Afspraken zijn de essentie

Afspraken zijn de essentie Forum Standaardisatie Afspraken zijn de essentie De rol van standaardisatie bij het realiseren van interoperabiliteit Peter Waters Hoofd Bureau Forum Standaardisatie Versterking Interbestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

1 Inleiding beheer eoverdracht

1 Inleiding beheer eoverdracht 1 Inleiding beheer eoverdracht De eoverdracht is een beroepstandaard voor de verpleegkundige en verzorgenden overdracht in de keten. Deze beroepsstandaard is uitgewerkt als een informatiestandaard. Het

Nadere informatie

Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model

Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model Onderhoud Referentie Systeemfuncties Model ONDERHOUDSDOCUMENT Datum ID Nummer 11 december 2012 12012 Auteurs Paul Epping (Epping Consultancy BV.) Johan Krijgsman (Nictiz) Marinka de Jong-Fintelman (Nictiz)

Nadere informatie

Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo Domeintabellen Status definitief impact: Fase update procedure

Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo Domeintabellen Status definitief impact: Fase update procedure Foutherstel binnen de Aquo domeintabellen algemeen onderdeel: Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo Domeintabellen Status definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht Dit RfC is nog niet in

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Stuurgroep SeMantisch efactuurmodel (SMEF) 25 maart 2014 10.30 12.30 uur TNO

Stuurgroep SeMantisch efactuurmodel (SMEF) 25 maart 2014 10.30 12.30 uur TNO Logius Keteninformatie Diensten Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag 96810 2509 JE Den Haag www.logius.nl Inlichtingen bij J.-P. Bakkers Business consultant M +31(0)6-38825802 Jeanpaul.bakkers@logius.nl

Nadere informatie

http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/beheer/beheerplanowmsv 1.0.pdf

http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/beheer/beheerplanowmsv 1.0.pdf Beheerplan OWMS Overheid.nl Web Metadata Standaard Identificatie Titel Informatietype Taal Maker Autoriteit http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/beheer/beheerplanowmsv 1.0.pdf Beheerplan OWMS Richtlijn

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Beheer en onderhoud GPH

Beheer en onderhoud GPH Beheer en onderhoud GPH Afkomstig van: Sandra van Beek-Jacobs Versie: 1.0 Datum: 25-7-2014 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 3 2. Inleiding 4 2.1 Opbouw document 4 2.2 Doel document 4 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument IPv6. Datum 6 augustus 2010

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument IPv6. Datum 6 augustus 2010 Forum Standaardisatie Consultatiedocument IPv6 Datum 6 augustus 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Locatie Organisatie Consultatiedocument IPv6 1.0 (final) Forum Standaardisatie Postbus 84011 2508 AA

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument <project>

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument <project> FS 36-02-6A5 Forum Standaardisatie Consultatiedocument Datum Colofon Projectnaam Versienummer Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks algemeen onderdeel: Publicatiedatum 1 mei 2012 UM Aquo - metingen Status concept

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Intrekking van de DigiNotar PKIoverheid sub CA certificaten

Intrekking van de DigiNotar PKIoverheid sub CA certificaten Intrekking van de DigiNotar PKIoverheid sub CA certificaten Versie 1.0 Datum 23 september 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Intrekken DigiNotar PKIoverheid sub CA certificaten Versienummer 1.0

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen Online portaal UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 12 Online portaal

Nadere informatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie

Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer. Forum Standaardisatie Stuurgroep Standaardisatie 11. FS 141028.04B Opname geo-standaarden op de lijst voor pas toe of leg uit en status uitstekend beheer FORUM STANDAARDISATIE 28 oktober 2014 Agendapunt 04. Open standaarden, lijsten Stuk 04B. Forumadvies

Nadere informatie

VERA 3.0. Verkenning - Release- en Versiebeleid. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief

VERA 3.0. Verkenning - Release- en Versiebeleid. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief VERA 3.0 Versiebeleid Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het document... 3 1.2 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Versie 1.0 Datum 31 januari 2017 Status Colofon Afzendgegevens Auteurs Directie Informatisering en Inkoop

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.2 Datum 01 april 2016 Status Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 april 2016 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting MIDDEL

Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting MIDDEL Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting algemeen onderdeel: Publicatiedatum 14 januari 2013 UM Aquo metingen Status Definitie impact: Fase update procedure - Notitie van aandacht Definitief voorstel

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices.

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Versie 0.1 datum: 2012.02.27 door:jelle Attema Versie 0.2 datum: 2012.03.08 door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument IFC. Datum 5 augustus 2011

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument IFC. Datum 5 augustus 2011 Forum Standaardisatie Consultatiedocument IFC Datum 5 augustus 2011 Colofon Projectnaam Consultatiedocument IFC Versienummer 1.0 Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken Algemeen Update ronde Status Publicatiedatum Sluitingsdatum Impact December 2014 Doorgevoerd 17-12-2014 MIDDELGROOT Inhoud Onder Werkveld (Kennisgebied)

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd sjabloon requirementsdocument. <<Organisatie>>

Vereenvoudigd sjabloon requirementsdocument. <<Organisatie>> Vereenvoudigd sjabloon requirementsdocument SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van

Nadere informatie

Aanbevelingen en criteria penetratietest

Aanbevelingen en criteria penetratietest Aanbevelingen en criteria penetratietest Versie 1.0 Datum 21 februari 2012 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

W Definitie waterstand, waterpeil, waterhoogte

W Definitie waterstand, waterpeil, waterhoogte W-1302-0001 Definitie waterstand, waterpeil, waterhoogte algemeen onderdeel: Publicatiedatum 18-4-2013 versienummer 0.5 Status definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht inhoud Werkproces:

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

Beheer van standaarden in de zorg

Beheer van standaarden in de zorg Beheer van standaarden in de zorg STANDAARDISATIE Datum 23 januari 2015 Auteur Andra Schmohl (Nictiz) Interne reviewers Albert-Jan Spruyt, Alexander Henket, Arianne van de Wetering, Gert Koelewijn Redacteur

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD

Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD Versie 2.0 Datum 16 december 2016 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.0 Contactpersoon Servicecentrum Organisatie Logius Bezoekadres Wilhelmina

Nadere informatie

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden [Geef tekst op] Inhoud 1. Proces en voorwaarden Stuf XML schemavalidatie... 3 1.1 Situatie... 3 1.2 StUF Regiegroep... 3 1.3 Proces...

Nadere informatie

Scope en breder gebruik van het factuurmodel

Scope en breder gebruik van het factuurmodel Memorandum Aan Menno van Drunen, Sierd Westerfield, Logius Jan Julianus, Erik Wijnen, Min. EL&I Van Onderwerp Suggesties voor vervolgstappen semantisch factuurmodel Capitool 10 7521 PL Enschede www.tno.nl

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

FloraHolland Ketenreleaseproces

FloraHolland Ketenreleaseproces Florecom Software Leveranciers Lunch FloraHolland Ketenreleaseproces Afgestemd met Florecom en Samenwerkingsverband Kwekersoftware 19 januari 2011 Ketenreleaseproces op hoofdlijnen 2 Processtappen 1. RFC

Nadere informatie

Flamingo, een open source geo viewer. De doorbraak: een nieuw beheermodel

Flamingo, een open source geo viewer. De doorbraak: een nieuw beheermodel Flamingo, een open source geo viewer De doorbraak: een nieuw beheermodel Flamingo Flamingo is eenvoudig door gebruikers zelf te configureren. Flamingo is veelzijdig in het bieden van eenvoudige toegang

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031 Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031 Indiener A. Meerkerk, Nieuwland Datum 9-3-2009 Kenmerk RfC W-0901-0031 Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde INLEIDING Dit Registratie Reglement van de Commissie Professional Registration

Nadere informatie

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012

Handleiding Portaal. Digipoort. Versie 1.55. Datum 25 januari 2012 Handleiding Portaal Digipoort Versie 1.55 Datum 25 januari 2012 Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.55 Organisatie Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de SVB-BGT Ideawall

Handleiding voor het gebruik van de SVB-BGT Ideawall Handleiding voor het gebruik van de SVB-BGT Ideawall Inhoud Inleiding... 1 Ideawall activeren... 1 Opstarten... 1 Inloggen... 2 Registreren... 2 Taakbalk... 2 De Forums... 2 De Topics... 3 Uw stem uitbrengen

Nadere informatie

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013

Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits. Oktober 2013 Procedure BREEAM-NL Innovatiecredits 28 oktober 2013 Deze procedure is onderdeel van het DGBC-certificeringsysteem Datum 1 november 2012 6 juni 2013 Oktober 2013 Wijziging(en) 1. Deze tabel toegevoegd;

Nadere informatie

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist Testen Berichtenbox 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.1

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

RfC W-1204-008 Foutherstel Termen Aquolex MIDDELGROOT

RfC W-1204-008 Foutherstel Termen Aquolex MIDDELGROOT RfC W-1204-008 Foutherstel Termen Aquolex algemeen onder: Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo-lex Status definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht dit RfC is in zijn geheel doorgevoerd.

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Opname Digikoppeling 2.0 op de lijst voor pas toe of leg uit

Opname Digikoppeling 2.0 op de lijst voor pas toe of leg uit FS 43-04-05B Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 96810 2509 EJ Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Opname Digikoppeling 2.0 op de lijst voor pas toe of leg uit FORUM

Nadere informatie