Inhoudsopgave. Voorwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord 1. 2. 3."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord Introductie Missie en visie Beleidsrelevantie Contextanalyses Positie van partners binnen het programma Innovatief karakter Outcomes, outputs, activiteiten, middelen Monitoring, evaluatie en kwaliteitsmanagement Personeel en organisatie Risico s, monitoring en bijsturing Duurzaamheid Bijlage 1 Handvest Wereldomroep 59

2 Voorwoord Vijf van de zes mensen op aarde leeft in een land waar de pers niet geheel vrij is. Kunnen denken wat je wilt en kunnen zeggen wat je denkt is een onmisbare basis voor een menswaardig bestaan. De Wereldomroep richt zich vanaf 2013 geheel op het verspreiden van het vrije woord in die gebieden waar dat ernstig beperkt is, waar mensen door wetgeving of maatschappelijke taboes geen toegang hebben tot pluriforme informatie. In die landen willen we jonge mensen informatie bieden die hen helpt om hun eigen toekomst te beïnvloeden en hun eigen voorkeuren te bepalen: maatschappelijk, politiek, seksueel. Via de lokale radio, televisie en printmedia, maar vooral ook online en mobiel. Vrijheid, het vrije woord, is volgens de Wereldomroep een actief begrip. Vrijheid bevorderen betekent volgens ons dat je meekijkt en niet wegkijkt. Het vrije woord ondersteunen betekent volgens ons dat we actief vragen stellen en ingaan op de antwoorden. We gaan op zoek naar dat wat de jongeren in onze doelgebieden bezighoudt. Wat drijft hen? Waarnaar zijn zij nieuwsgierig? Wat willen ze van ons en van de wereld weten? En wat willen zij de wereld vertellen? In dit Beleidsplan 2013 tot 2017 van de Wereldomroep schetsen we wat we gaan doen, hoe we dat gaan doen, met wie en vooral: welke resultaten we daarmee willen bereiken. Na een periode waarin de bezuinigingen een sterke wissel hebben getrokken op de organisatie en vele activiteiten noodgedwongen moesten worden gestopt, is de Wereldomroep klaar voor de toekomst. Een toekomst waarin we een belangrijke bijdrage kunnen en willen leveren aan de versterking en verspreiding van het vrije woord in de wereld. De Wereldomroep stopt met zenden. De nieuwe Wereldomroep gaat in gesprek. Wij zijn er trots op dat we die mogelijkheid hebben. Met bevlogenheid en enthousiasme gaan we aan het werk om samen met onze partners en ons publiek deze plannen uit te voeren. William Valkenburg, hoofdredacteur Robert Zaal, directeur

3 1. Introductie FREE SPEECH Het recht op informatie en het recht een mening te hebben en te uiten, zijn grondwaarden in een democratische samenleving. Deze waarden zijn verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in de Nederlandse grondwet. Een vrije pers is daarbij essentieel. Zonder persvrijheid is er geen vrijheid van meningsvorming en meningsuiting. Media geven burgers toegang tot informatie die zij nodig hebben om keuzes te maken en beslissingen te nemen die van belang zijn voor hun eigen leven en dat van anderen. Media bieden mensen een platform om hun gedachten, ideeën en meningen te vormen en te delen. Daarnaast kunnen media een bijdrage leveren aan de versterking van transparantie en accountability en de bestrijding van corruptie. Zij vormen daarmee een tegenkracht tegen de dominante krachten in de samenleving. De Wereldomroep werkt als internationale mediaorganisatie op gelijke voet samen met mediaorganisaties elders in de wereld aan het verspreiden van het vrije woord. De noodzaak hiertoe is onverminderd groot. Slechts één op de zes mensen leeft in een land met een vrije pers. Het aantal mensen dat vrije toegang heeft tot onafhankelijke media is wereldwijd op het laagste niveau van de afgelopen tien jaar. 1 Pluriformiteit ontbreekt in grote delen van de wereld. De Wereldomroep brengt hoogwaardige journalistieke producties in een taal die ter plaatse wordt gesproken. De Wereldomroep sluit hierbij aan op de lokale context: in zeer repressieve landen bieden we content aan via eigen mediaplatforms ( van ons ), waar mogelijk werken we samen met lokale mediaorganisaties ( met ons ). Ideaal is dat lokaal gaandeweg sprake is van een kwantitatief en kwalitatief volwaardig aanbod ( zonder ons ). Per doelgebied wordt een keuze gemaakt voor de mediaplatforms die het meest geschikt zijn. Daarbij wordt in het bijzonder gebruik gemaakt van de mogelijkheden die nieuwe media (inclusief sociale media) bieden. Jongeren en jongvolwassenen (15-30 jaar) vormen de primaire doelgroep van de Wereldomroep. In de bevolkingsopbouw van de doelgebieden zijn jongeren in de meerderheid. Jongeren zullen de komende jaren de (demografische) ontwikkeling bepalen en ze zijn een bron van energie en verandering. 2 Ze gebruiken internet om zich te informeren, maar ook om netwerken te vormen en te discussiëren. Interactie en participatie zijn essentieel voor jongeren. De Wereldomroep speelt hier op in door de conversatie met doelgroepen aan te gaan en cocreatie te stimuleren. De Wereldomroep belicht onderwerpen die direct verband houden met free speech en met Dutch values. Ze worden met Nederland geassocieerd, maar bovenal moeten de onderwerpen relevant zijn in de doelgebieden zelf. Inhoudelijk moet ieder onderwerp dus op het snijvlak liggen van free speech, thema s waarom Nederland gekend wordt en relevante thema s in de doelgebieden: 1 2 Freedom of the Press 2011: A Global Survey of Media Independence. Freedom House, Beleidsbrief Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Ministerie van Buitenlandse Zaken, DUTCH VALUES DOELGEBIED De ambitie is om op het gebied van drie thema s een speler van formaat te worden. De Wereldomroep ontwikkelt sterke ( winning ) formats binnen deze thema s, die per doelgebied op maat worden gemaakt. De drie centrale thema s worden aangevuld tot een mix, die aantrekkelijk is voor een jonge doelgroep. Voor de periode van is gekozen voor de volgende centrale thema s: democratie en good governance, mensenrechten, seksuele rechten. In landen met een eenzijdig medialandschap ontbreekt het niet alleen aan informatie vanuit meerdere gezichtspunten, maar vaak ook aan goed opgeleide mediaprofessionals. Onafhankelijke journalistiek vergt meer dan een wettelijk kader. Het vereist mediaorganisaties met een duidelijke visie op de rol die zij kunnen spelen in de samenleving en journalisten die daaraan op professionele wijze invulling geven. Door nauw samen te werken met een select aantal preferente lokale mediapartners bij de productie van content wordt op natuurlijke wijze de discussie gevoerd over journalistieke kwaliteit. De Wereldomroep wordt door zijn mediapartners gewaardeerd omdat niet wordt aangegeven wat moet, maar wordt aangereikt wat kan. Via coproducties, twinning, uitwisseling en stages wordt een gelijkwaardige samenwerking aangegaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise op het gebied van capaciteitsversterking van RNTC, de sinds 1968 aan de Wereldomroep verbonden instelling voor internationaal onderwijs. De Wereldomroep zet zijn kennis en kunde en zijn netwerken in voor de wereldwijde distributie van content, specifiek in moeilijk bereikbare gebieden. We zetten ons samen met anderen op het internationale podium in voor meer internetvrijheid en vrije toegang tot satellietsignalen. Daarnaast geven we partners en publiek (toegang tot) tips en tools om onder censuur veilig informatie uit te kunnen wisselen op internet. Hiermee bevorderen we niet alleen de toegang tot informatie van content van de Wereldomroep en zijn partners, maar ook tot informatie van anderen. 4 5

4 2. Missie en visie Om de onafhankelijkheid te borgen is het Handvest Wereldomroep opgesteld, mede gebaseerd op het Charter en de Broadcasting Agreement van de BBC World Service en op richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), en het redactiestatuut. Dit Handvest is bijgevoegd als bijlage. Missie: Het vanuit een Nederlands gedachtegoed verspreiden van het vrije woord onder jongeren in landen waar de vrijheid van meningsvorming en meningsuiting ernstig beperkt is. De Wereldomroep doet dit als journalistiek onafhankelijke organisatie met als kernwaarden: autonoom, eigenzinnig, creatief, innovatief en met beide benen op de grond. Een (politieke) stem voor alle mensen en onbelemmerde toegang tot informatie zijn randvoorwaarden voor ontwikkeling, democratisering en armoedebestrijding. 3 Informatie biedt mensen toegang tot kennis waarmee zij maatschappelijk en economisch beter weerbaar worden. Geïnformeerde mensen kunnen deelnemen aan (politieke) besluitvorming en daarmee invloed uitoefenen op het bestuur van hun land. Voorwaarde daarbij is echter wel dat mensen vrij toegang hebben tot pluriforme informatie uit betrouwbare bronnen die representatief zijn voor de verschillende stromingen in de samenleving. Als mensen geen toegang hebben tot informatie uit verschillende bronnen, als ze door censuur geen zicht krijgen op verschillende standpunten en meningen of hun eigen ideeën niet publiekelijk kunnen uiten, zijn ook de andere mensenrechten in gevaar. Het recht op informatie is daarmee een meta-recht, een recht dat de onmisbare basis vormt voor andere mensenrechten. Het vrije woord, of free speech, vormt het startpunt van de Wereldomroep. We baseren ons op artikel 18 en 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en het recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Uiteraard spelen ook andere rechten een rol bij het realiseren van vrijheid van meningsuiting, zoals het recht om te vergaderen, om deel te nemen aan de politiek en het recht om jezelf te ontwikkelen. Deze rechten maken ook deel uit van de Nederlandse Grondwet. In de Grondwet legt Nederland zichzelf bovendien verplichtingen op zoals de bevordering van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde. Het recht van ieder mens om in vrijheid zijn gedachten te bepalen en een mening te vormen en te uiten is de leidraad voor al onze activiteiten. We richten ons daarbij niet alleen op de inperking van rechten door de overheid, de harde schending van het vrije woord, maar ook op maatschappelijke druk als gevolg van taboes, de zachte inperking. We verbinden daarbij free speech met Dutch values, zoals vrijheid van godsdienst, vrijheid van seksuele geaardheid en gelijke rechten voor vrouwen. De Wereldomroep kan alleen op een geloofwaardige manier opereren als de journalistieke onafhankelijkheid gewaarborgd is. Het recht van de Wereldomroep om zijn taak uit te voeren in volledige journalistieke vrijheid is gebaseerd op artikel 7 van de Nederlandse grondwet, waarin de persvrijheid is vastgelegd. 3 UN, 2004, Human Rights and Poverty Reduction. 6 7

5 3. Beleidsrelevantie Vrede, veiligheid, welvaart, economische ontwikkeling en internationale handel varen wel bij een wereld waarin sprake is van een vrije uitwisseling van gedachten, ideeën en meningen. Opeenvolgende Nederlandse regeringen zien het als een expliciete taak van Nederland om het wereldwijde recht op vrije informatie te bevorderen zowel in het belang van Nederland als in het belang van burgers overal ter wereld. Nederland wil op dit terrein in internationaal verband een voortrekker zijn. 4 Het bevorderen van vrijheid in de wereld vormt een speerpunt van het buitenlands beleid. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de bevordering van vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid als middel om democratiseringsprocessen in met name de Arabische regio en andere regio s waar kansen liggen een impuls te geven. Nederland wil daarnaast actief inzetten op versterking van het medialandschap in landen waar van mediapluriformiteit geen sprake is. ( Verantwoordelijk voor vrijheid. Mensenrechten in het buitenlands beleid, april 2011) Deze overtuiging lag mede ten grondslag aan de oprichting van de Wereldomroep in 1947, als gezamenlijk initiatief van overheid en bedrijfsleven. Ook in de toekomst levert de Wereldomroep hieraan een bijdrage gebruikmakend van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en van de kracht van sociale media. Daarbij wordt een connectie gelegd tussen free speech en Dutch values waarden die de basis vormen voor de manier waarop Nederland naar zichzelf en de wereld kijkt. Hiermee geeft de Wereldomroep invulling aan zijn taak zoals beschreven in het regeerakkoord van het kabinet Rutte I Vrijheid en verantwoordelijkheid : De Wereldomroep richt zich op zijn kerntaken waaronder het brengen van het vrije woord. (Regeerakkoord kabinet Rutte I, Vrijheid en verantwoordelijkheid, september 2010) De rol van media bij armoedebestrijding en ontwikkeling Volgens de Wereldbank verkeren 1,3 miljard mensen in extreme armoede; dat wil zeggen dat zij moeten leven van minder dan 1,25 US dollar per dag. Nog eens 2,5 miljard mensen (35% van de wereldbevolking) leven van minder dan 2 US dollar per dag. Deze mensen kunnen niet voorzien in basale levensbehoeften zoals eten, onderdak, kleding en schoon drinkwater. Nog veel meer mensen lijden aan wat wordt genoemd sociale armoede. Zij hebben geen toegang 4 Werken aan vrijheid in de wereld. Toespraak Uri Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken, Universiteit Leiden, 6 april 2011 tot informatie, onderwijs, gezondheidszorg of politieke macht. Dit kan leiden tot afhankelijkheid en sociale uitsluiting, tot een verminderde capaciteit om deel te nemen aan de samenleving of om betekenisvolle verbindingen met andere mensen aan te gaan. Regeringen alleen zijn niet in staat om de armoede het hoofd te bieden. De actieve betrokkenheid van individuele burgers en een maatschappelijk middenveld is een vereiste voor ontwikkeling (waaronder het bereiken van de Millennium Development Goals), voor conflictbeheersing en vredesopbouw, voor burgerparticipatie in het bestuur van een land of een regio en voor diversiteit in de samenleving. Media spelen hierin een fundamentele rol. Zij kunnen mensen informeren en wijzer maken, door ze uit te rusten met de instrumenten om geïnformeerde beslissingen te nemen en hun leven te verbeteren. Zij kunnen een platform bieden voor dialoog en debat, waar stemmen gehoord worden, ideeën uitgewisseld worden en opinies gevormd worden. Zij kunnen sociale cohesie helpen versterken en de kloof tussen verschillende groepen in de samenleving overbruggen. Zij kunnen een omgeving helpen creëren voor transparant en responsive bestuur, waarin accountability wordt gestimuleerd en corruptie bestreden. Op deze wijze zijn media niet alleen een kanaal waardoor boodschappen worden gestuurd, maar een essentieel onderdeel van de maatschappij. Om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van en in samenlevingen moeten media geworteld zijn in de samenleving, de samenleving weerspiegelen in al zijn diversiteit en de samenleving dienen. Zij moeten onderdeel zijn van een sterke, levendige en diverse mediasector waarin zij de vrijheid, de onafhankelijkheid en de middelen hebben om die rol op te pakken en volledig te vervullen. Zij moeten de capaciteit hebben om dat op een professionele manier te doen, werkend vanuit een grondig begrip van hun rechten en verantwoordelijkheden en vanuit een beheersing van de benodigde professionele vaardigheden en attitudes. In aanvulling daarop moeten burgers en maatschappelijke organisaties toegang tot media hebben niet slechts als consumenten van nieuws en informatie, maar als actieve contribuanten aan het debat en de dialoog en als participanten in de productie van mediacontent. Dit is in het bijzonder belangrijk voor kwetsbare groepen in de samenleving, die vaak ook al uitgesloten zijn van economische en sociale ontwikkeling. Het is tegen deze achtergrond dat de Wereldomroep zijn bijdrage wil leveren aan toegang tot pluriforme informatie, aan meningsvorming en aan meningsuiting. Content De Wereldomroep kiest er voor om op journalistieke wijze onderwerpen te belichten waar Nederland om bekend en gekend is en waarvoor Nederland en de Wereldomroep een geloofwaardige en gezaghebbende informatiebron zijn. Daaronder vallen ook onderwerpen die in andere samenlevingen omgeven zijn door restricties en taboes. Dit past binnen het uitgangspunt dat de Wereldomroep content produceert die niet al door anderen zowel lokaal als internationaal wordt aangeboden. Hiermee heeft de Wereldomroep toegevoegde waarde, ook in landen en in talen waarin andere internationale mediaorganisaties actief zijn. 8 9

6 De Wereldomroep kiest hierbij voor een benadering die afwijkt van die van andere internationale omroepen. Op de eigen website wordt een mix geboden van veilige en gewaagde informatie. Moeilijke onderwerpen worden op een toegankelijke manier aan de orde gesteld. De verpakking is van groot belang. De balans van onderwerpen en de subtiliteit van het taalgebruik luisteren zeer nauw bij dit soort fringe reporting, om censuur te voorkomen. Mede als gevolg van deze aanpak heeft de Wereldomroep minder last van blokkades van zijn websites dan andere internationale omroepen. De Wereldomroep bereikt daardoor een publiek dat door anderen niet wordt bereikt. De gekozen centrale thema s (democratie & good governance, mensenrechten, seksuele rechten) hebben duidelijke raakvlakken met de speerpunten zoals geformuleerd in de mensenrechtennotitie Verantwoordelijk voor vrijheid. Mensenrechten in het buitenlands beleid en in de Focusbrief ontwikkelingssamenwerking. Nederland wil vier speerpunten verder ontwikkelen. Deze speerpunten vormen een goede verbinding tussen de wereldwijde problemen en de Nederlandse kennis: (a) veiligheid en rechtsorde, (b) voedselzekerheid, (c) water en (d) Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR). (Focusbrief ontwikkelingssamenwerking, maart 2011) De Wereldomroep is geen activist op deze terreinen. De rol van de Wereldomroep is om mensen aan het denken te zetten, niet om meningen te sturen of op te dringen. Deze insteek, waarbij hoor en wederhoor een belangrijk element is, is essentieel voor de reputatie en daarmee de geloofwaardigheid van de Wereldomroep als onafhankelijke en objectieve mediaorganisatie. Democratie en good governance In fragiele democratieën is de opbouw van solide democratische structuren van groot belang. Vrije toegang tot informatie is een voorwaarde voor een transparant politiek systeem. Media, en vooral ook de sociale media, spelen een belangrijke rol in het leveren van informatie en dragen daardoor bij aan het controleren van de macht. De Wereldomroep biedt web based tools om jongeren deel te laten nemen aan discussies over de werking van de democratie in hun land. Daarbij verbindt de Wereldomroep informatie uit de doelgebieden met informatie uit onze omgeving (het halen en brengen van informatie). Samen met jongeren in het doelgebied ontwikkelt de Wereldomroep tools die bloggers en andere jongeren toegang geven tot de mainstream media. Door middel van reacties, ingezonden stukken, maar ook door hen persberichten te laten maken over eigen nieuws, worden jongeren in staat gesteld voor een breed publiek te publiceren en hun stem te laten horen. Voor jongeren is het van belang te weten hoe zij toegang kunnen krijgen tot de politiek. Hoe worden zij mondig, wat zijn rolmodellen, hoe geven zij modern leiderschap vorm, hoe kunnen zij zich zonder problemen richten tot een autoriteit? Op die vragen probeert de Wereldomroep antwoord te geven. Interactiviteit, het uitwisselen van meningen via het web, is essentieel. Educatie speelt een rol bij het leren om vragen te stellen en vormt dus een belangrijke basis voor meningsvorming. Corruptie tast de democratie fundamenteel aan. Uitgangspunt van democratie is dat iedereen gelijke rechten heeft. Bij corruptie is sprake van privileges van een bepaalde groep. Voor de opbouw van een democratische samenleving is een discussie over corruptie en de gevolgen ervan essentieel. Een mogelijk product is een corruptiemeter, die op speelse wijze laat zien hoe corrupt een handeling is, in hoeverre jijzelf te corrumperen bent en hoe corrupt je land is. De Wereldomroep laat jongeren nadenken en discussiëren over de issues die spelen bij de verkiezingen in hun eigen land. Discussie in samenwerking met partners, op web, via sociale media, radio, krant en waar mogelijk televisie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen om te bepalen waar je staat in het politieke landschap, zoals Kieskompas. Geweld in een samenleving en het daaruit voortvloeiende gebrek aan veiligheid vormt een bedreiging voor de democratie. Dat is bijvoorbeeld aan de orde in verschillende landen in Afrika en Latijns Amerika. De Wereldomroep kan dat geweld niet uitbannen, maar wel informatie bieden over de patronen en mechanismes die de democratie aantasten en mensen helpen te overleven in hun gewelddadige samenleving. Jonge mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een beter leven, worden vaak slachtoffer van mensenhandel. Het is een probleem dat in vrijwel alle doelgebieden speelt. Mensen die, vaak om economische redenen, proberen hun land te ontvluchten, worden gelokt met mooie perspectieven. Regeringen van landen waar veel slachtoffers van mensenhandel vandaan komen, zijn vaak niet bereid of in staat goede informatie te verschaffen. De Wereldomroep kan dat wel. Mensenrechten Den Haag wordt wereldwijd gezien als de hoofdstad van het internationale recht. De Wereldomroep richt zich op burgerlijke en politieke rechten zoals die verwoord zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Nederlandse grondwet. Het gaat bijvoorbeeld om vrijheid van meningsuiting, van vergadering en van godsdienst. De Wereldomroep richt zich daarbij op mensen en niet op instituties. Het verlangen van jongeren naar meer internetvrijheid is van belang. Het internet is een laagdrempelige manier om het recht van meningsuiting uit te oefenen. Betrouwbare informatie over zaken als veilig bloggen is van groot belang. Vooral voor de zeer repressieve doellanden zoals China, Cuba, Saoedie Arabië en Zimbabwe, is dit een prominent thema. De Wereldomroep gaat tools aanbieden waardoor de doelgroep blokkades bij internettoegang (blocking) en satellietverstoring (jamming) kan omzeilen, waar mogelijk in samenwerking met lokale mediapartners. Human rights and human wrongs, verhalen over mensen van wie uiteenlopende rechten worden geschonden. De mensen staan centraal in deze verhalende journalistieke producties. Op die manier zijn mensenrechtenschendingen voor jongeren 10 11

7 interessant, voelbaar en tastbaar te maken. Het gaat daarbij niet alleen over politieke rechten, maar ook om economische en sociale rechten. Jongeren zijn op zoek naar hun eigen identiteit. Vrijheid van discriminatie en een cultuur van tolerantie, waardoor ook afwijkende meningen of overtuigingen geaccepteerd wordt, dragen daaraan bij. Vrijheid van discriminatie op basis van sekse is een mensenrecht, maar in veel doelgebieden is de positie van vrouwen en meisjes er een van grote afhankelijkheid. Ook de positie van minderheden (religieus, etnisch of anderszins) staat onder druk. De Wereldomroep biedt tekst- en videoplatforms waarop zij informatie vinden en delen en waarin vrije meningsvorming centraal staat. Ook musici en protestzangers kunnen in de problemen komen door hun muziek of teksten. Het kan gaan om intimidatie, censuur of arrestatie. Voor en met jongeren uit alle doelgebieden zijn discussies op sociale media, websites en radioprogramma s te produceren over muziek en free speech. Seksuele rechten In veel doellanden rust een taboe op alles wat met seksualiteit te maken heeft. Als gevolg van maatschappelijke druk wordt toegang tot informatie en uitwisseling van ideeën op dit gebied sterk ingeperkt. Gebrek aan betrouwbare informatie kan leiden tot onverantwoord seksueel gedrag, het verspreiden van ziektes en gevoelens van schaamte. Ook seksueel geweld is in veel samenlevingen onbespreekbaar. Nederland heeft een traditie om open over seksualiteit te spreken, dat maakt de Wereldomroep een logische afzender. Journalistieke informatie over seksualiteit, over de lasten, maar ook over de lusten, onder andere in de vorm van Love Matters. Naast die informatie op het web, gericht op een zeer jonge doelgroep, biedt de Wereldomroep in de diverse doelgebieden vaste en mobiele internetplatforms voor reactie en discussie. Sociale media, zoals Facebook en Twitter, zijn hierbij een belangrijk platform. Ook wordt samenwerking gezocht met lokale radiostations. Informatie over seksualiteit is ook in veel gebieden met een vrijere pers taboe. Seksueel geweld is in veel samenlevingen een groot probleem, vaak in de vorm van huiselijk geweld. In verschillende conflicten in Afrika is verkrachting ingezet als oorlogswapen. Slachtoffers, maar ook daders, hebben er baat bij als dat bespreekbaar wordt gemaakt. Persoonlijke verhalen en discussie, zowel voor mannen als voor vrouwen, dragen daaraan bij. In de zwaar repressieve landen besteedt de Wereldomroep, naast deze drie centrale thema s, ook aandacht aan onderwerpen die specifiek in deze landen gecensureerd worden. De feitelijke invulling van de thema s en de bredere mix waarbinnen deze worden opgenomen, wordt bepaald in samenspraak met de mediapartners van de Wereldomroep. Hierdoor wordt beter aangesloten bij de informatiebehoefte van specifieke doelgroepen. Er worden concrete doelen en resultaten geformuleerd, die per doelgebied kunnen verschillen. In het kader van de uitwerking van dit Beleidsplan heeft een partnerconsultatie 5 Verantwoordelijk voor vrijheid. Mensenrechten in het buitenlands beleid, april 2011 plaatsgevonden, waarbij de keuzes voor doelgroep, thema s, platforms en aanpak met de partners samen verder zijn ingevuld. Een jaarlijkse partnerconsultatie maakt deel uit van de plannen. Capaciteitsversterking In de mensenrechtennotitie Verantwoordelijk voor vrijheid houdt het kabinet Rutte I een pleidooi voor een actieve rol van Nederland bij het bevorderen van onafhankelijke media in landen met minder persvrijheid. Aangekondigd wordt dat mediadiversiteitsprojecten worden ondersteund, zoals trainingen van journalisten en bloggers (onder andere in het omzeilen van internetcensuur) en het opzetten van nieuwssites en radioprogramma s. 5 Deze beleidsambitie maakt al langer deel uit van het Nederlandse mensenrechtenbeleid. In Naar een menswaardig bestaan, de mensenrechtenstrategie van het kabinet Balkenende IV die in 2007 werd gepubliceerd, werd ook bepleit dat Nederland door training van journalisten en stages een bijdrage zal leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de vrije nieuwsgaring in het buitenland. Uitgangspunt van deze ondersteuning van mediaorganisaties is te gaan van hulp naar investeren, met als doel zelfredzaamheid in ontwikkelingslanden. Anders dan voor ontwikkelingsorganisaties als Free Press Unlimited (FPU), is capaciteitsversterking voor de Wereldomroep geen core business. We dragen wel bij aan capaciteitsversterking door te investeren in samenwerking met preferente partners op het gebied van content-ontwikkeling en -productie. Met name bij de coproductie van content, bij de ontwikkeling van nieuwe formats en bij het versterken van publieksparticipatie is sprake van gezamenlijk leren door de Wereldomroep en zijn mediapartners. Binnen de Nederlandse context is daarmee sprake van een continuüm van organisatieontwikkeling (door FPU), individuele capaciteitsversterking (door RNTC) en indirecte capaciteitsversterking (door de Wereldomroep). Soft diplomacy Indirect draagt de Wereldomroep bij aan de buitenlandse publieke opinie, die mede de reputatie bepaalt die een land geniet. Publieksdiplomatie is van wezenlijk belang. Waar publieksdiplomatie traditioneel tot het domein van diplomaten behoorde, is dat nu niet meer het geval. Een goede uitwisseling van informatie tussen diplomaten en journalisten heeft in dit kader toegevoegde waarde. Journalisten werken immers onafhankelijk en hebben toegang tot andere netwerken en informatie dan de diplomatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Diplomatie beperkt zich allang niet meer tot het klassieke interstatelijke verkeer. ( ) De huidige diplomaat heeft te maken met grote, gevestigde en startende bedrijven, vakbonden, mensenrechtenverdedigers, lokale overheden, universiteiten, de creatieve sector, NGO s, media etc. Met een veel breder netwerk kunnen diplomaten een sterkere informatiepositie opbouwen, zonder dat we in samenlevingen infiltreren. (Oud minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken in antwoord op Kamervragen over Modernisering Nederlandse Diplomatie, 17 mei 2011) 12 13

8 Prioriteitslanden De Wereldomroep is actief in landen waar de persvrijheid ernstig beperkt is en waar burgers het gevoel hebben dat zij niet vrij hun mening kunnen uiten. Hij ontwikkelt in de periode van in een gefaseerde aanpak content voor de volgende kerndoelgebieden en landen: Sub Sahara Afrika Burundi, Democratische Republiek Congo, Ivoorkust, Nigeria, Oeganda, Rwanda, Zuid Soedan, Zimbabwe Midden Oosten en Noord Afrika Egypte, Jemen, Libië, Marokko, SaoediArabië, Syrië Ten slotte heeft de Wereldomroep direct toegang tot de wereldwijde kennisuitwisseling en samenwerking met andere internationale omroepen. De Wereldomroep maakt deel uit van de DG5 het samenwerkingsverband van de vijf meest invloedrijke westerse nationale omroepen (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk). Daarnaast is de Wereldomroep lid van de Group of Six, waarin ook de internationale omroepen van Japan, Australië, Canada, Zwitserland en Zweden vertegenwoordigd zijn. Deze internationale samenwerking geeft de Wereldomroep meer slagkracht, zowel praktisch als beleidsmatig. China Latijns Amerika Cuba, Venezuela, Mexico Een onderbouwing van deze keuze volgt verderop in dit document. Van deze 18 landen staan er 16 op de lijst van prioritaire landen van het Mensenrechtenfonds. Daarnaast staan 17 van de 18 landen op de lijst van DAC-landen, zoals opgesteld door de OESO. Zes daarvan behoren tot de prioriteitslanden voor (bilaterale) ontwikkelingssamenwerking. Complementariteit De Wereldomroep is een internationale mediaorganisatie die werkt aan het verspreiden van het vrije woord, zelf en samen met mediapartners. Zo draagt de Wereldomroep direct bij aan de pluriformiteit van informatie in gebieden waar de vrijheid van meningsvorming en meningsuiting en de persvrijheid onder druk staan. Hiermee werkt de Wereldomroep aanvullend aan het werk van de Nederlandse overheid en van mediaontwikkelingsorganisaties. Met zijn eigen producties en platforms en die van zijn mediapartners is de Wereldomroep rechtstreeks in staat mensen in de doelgebieden te bereiken en een platform te bieden voor dialoog en debat. De Wereldomroep onderscheidt zich tevens in de connectie tussen mediapluriformiteit en Dutch values (zoals mensenrechten, gelijke rechten, vrijheid van seksuele geaardheid en religie, et cetera), waarvoor Nederland en de Wereldomroep een geloofwaardige afzender zijn. Andere internationale omroepen geven aan niet op eenzelfde open manier te kunnen omgaan met gevoelige onderwerpen enerzijds omdat daarover in eigen land taboes bestaan, anderzijds omdat zij niet als geloofwaardige afzender worden gezien met betrekking tot gevoelige onderwerpen. Ook de wijze van samenwerken met de Wereldomroep, met gelijkwaardigheid als uitgangspunt, wordt door de mediapartners positief gewaardeerd in vergelijking met de samenwerking met andere internationale omroepen, zo blijkt uit onderzoek. Zoals hierboven al aangegeven is de inzet van twinning, stages en coproducties met preferente mediapartners (op basis van gelijkwaardigheid tussen mediaorganisaties) een aanvulling op het bestaande scala aan activiteiten van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties met betrekking tot capaciteitsversterking. Dat geldt ook voor de inzet van kennis, kunde en netwerken met betrekking tot wereldwijde distributie van content, specifiek in moeilijk bereikbare gebieden

9 4. De Wereldomroep kiest op basis van de omgevingsanalyse Sub Sahara Afrika en Midden Oosten/Noord Afrika als belangrijkste doelgebieden. Gezien de grote omvang van deze regio s en de problematiek, worden binnen deze twee regio s specifieke doellanden gekozen voor de activiteiten. Voor Sub Sahara Afrika gaat het daarbij om de landen in het Grote Merengebied (DR Congo, Rwanda, Burundi), Oeganda, Zuid Soedan, Zimbabwe, Nigeria en Ivoorkust. Voor Midden Oosten/Noord Afrika gaat het om Egypte, Marokko, Libië, SaoediArabië, Jemen en Syrië. Contextanalyses Om daadwerkelijk invloed en betekenis te kunnen hebben, moet de Wereldomroep keuzes maken op het gebied van content, doelgroepen en doelgebieden. Bij de keuze van doelgebieden kijkt de Wereldomroep allereerst naar landen waar het gebrek aan persvrijheid het grootst is6 en waar burgers het gevoel hebben dat zij niet vrij zijn om zich een mening te vormen en die te uiten.7 Vervolgens worden deze landen ingedeeld in taal/ regioclusters groepen van landen in een bepaalde regio waar dezelfde taal wordt gesproken. Met het oog op een zo groot mogelijke impact van onze activiteiten geven we de voorkeur aan taal/regioclusters met een substantiële omvang. Landen met een (zeer) slechte persvrijheid en een (wat taal betreft) beperkte omvang, zoals Iran, Birma/Myanmar of Noord Korea, komen daardoor niet in aanmerking als kerndoelgebied voor de Wereldomroep. In zulke landen kunnen wel op projectbasis activiteiten worden uitgevoerd. De Wereldomroep kiest verder voor landen waar we echt iets kunnen betekenen. De kans daarop neemt toe als er vanuit Nederland specifieke aandacht is voor een land, bijvoorbeeld in het kader van bilaterale ontwikkelingssamenwerking of vanuit de mensenrechten; als de Wereldomroep al een (markt)positie heeft in een land; of als vanwege migratie er een kans op bekendheid met en interesse in Nederland en Nederlandse organisaties is. De band met Nederland is daarom één van de elementen die is meegenomen in de afweging waar de Wereldomroep actief zal zijn. Keuze voor regio s en aanpak Uit de eerste filtering komen zes mogelijke doelgebieden en werktalen voor de Wereldomroep naar voren: China/Chinees; Sub Sahara Afrika/ Engels en Frans; Midden Oosten en Noord Afrika/Arabisch; voormalige Sovjet Republieken/Russisch; Latijns Amerika/Spaans en Azië/Engels. Deze eerste selectie omvat 58 landen. Voor deze 58 landen is een analyse gemaakt van de omgeving waarin de Wereldomroep opereert. Als basis voor deze omgevingsanalyse zijn voor de zes hierboven genoemde regio s drie deelstudies uitgevoerd: een analyse van de politieke, sociale en economische stressfactoren en van de Nederlandse belangen in de verschillende landen, gemaakt door het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)7 een analyse van de mediasituatie, waarbij per regio en land is gekeken naar mediatoegang en mediagebruik en naar het medialandschap, in eigen beheer uitgevoerd8 een concurrentieanalyse, waarbij is gekeken naar de activiteiten van andere internationale aanbieders van content. 16 Daarnaast richt de Wereldomroep zich op China, een van de meest repressieve landen ter wereld en op een beperkt aantal landen in Latijns Amerika. Deze laatste regio komt weliswaar minder prominent uit de omgevingsanalyse dan de andere drie, maar biedt goede mogelijkheden om bereik en impact te realiseren dankzij de opgebouwde marktpositie. 6 Dit gebeurt aan de hand van de Freedom of the Press Index van Freedom House, die per land in kaart brengt hoe juridische, politieke en economische factoren het functioneren van de media en de toegang van burgers tot informatie beïnvloeden. 7 Hiervoor wordt de Voice and Accountability Indicator gebruikt, één van de Worldwide Governance Indicators van de Wereldbank. De Wereldbank geeft aan dat vergelijking van landen op basis van de Voice and Accountability Indicator methodologisch niet verantwoord is en dat deze indicator daarom niet tot een absolute ranking leidt. Desalniettemin biedt deze indicator wel een basis voor het nader richting geven aan de keuze voor doelgebieden. 8 In Support of the Free Word; Assessing Regions, Supporting Choices. The Hague Centre for Strategic Studies, Media Analysis RNW Regions. RNW Strategy & Research Department,

10 Sub Sahara Afrika Belangrijkste punten uit de omgevingsanalyse: Fragiel bestuur, politiek geweld, armoede, mensenrechten, positie van vrouwen, seksuele rechten, criminaliteit, corruptie, verstedelijking en opkomende middenklasse; youth bulges. Radio is het meest gebruikte medium voor nieuws en informatie. Private media en community stations zijn vrijwel overal toegestaan; berichtgeving is vaak gepolariseerd. Opkomst mobiele telefonie. In Zimbabwe, Nigeria en Ivoorkust is internet relatief sterk; Facebook is populair. In Zimbabwe wordt internet gefilterd. Zuid Soedan is een nieuw land met een jonge mediastructuur. Dat geeft kansen voor samenwerking. Nederland heeft banden met Rwanda, Burundi, Ethiopië, Zuid Soedan, DR Congo, Nigeria en Ivoorkust. DR Congo, Rwanda en Burundi in het Grote Merengebied springen eruit als doellanden voor de Wereldomroep. Door de centrale ligging en instabiliteit beïnvloedt het gebied de rest van de regio. Ontwikkeling van de democratie, mensenrechten en seksuele rechten zijn in al deze landen een probleem. Oeganda valt in de deels vrij categorie, maar de situatie rondom persvrijheid is in snel tempo aan het verslechteren, mensenrechtenschendingen nemen dramatisch toe en oppositie wordt niet getolereerd. Het land grenst bovendien aan DR Congo en Rwanda. Zuid Soedan (grenzend aan het gebied, met overeenkomende religie en etniciteit) is een nieuw land met zeer fragiele structuren, waar de Wereldomroep met name rond good governance kan aansluiten op de behoefte aan informatie. Er zijn veel nieuwe media, geen van de internationale omroepen heeft een sterke positie gevestigd. Nederland steunt de opbouw van dit land op verschillende terreinen. De Wereldomroep richt zich daarnaast op Nigeria, als regionale grootmacht, en Ivoorkust, in West Afrika. De Wereldomroep kan voor West Afrika webproducten ontwikkelen voor een jonge doelgroep, die later ook relevant kunnen zijn in het Grote Merengebied. In beide landen zijn sociale media zoals Facebook en Twitter populair. Bovendien zijn beide landen in Afrika voorlopers op het gebied van gebruik van mobiele telefoons voor toegang tot het web. Onderwerpen als corruptie, HIV/ Aids en gender inequality zijn in deze landen geschikt voor discussies op sociale media. Persvrijheid wordt in Zimbabwe sterk ingeperkt. De verwachting is dat er openingen komen voor verandering. Jongeren richten zich voor onafhankelijke informatie tot het web en zijn actief op Facebook. Internetvrijheid en good governance zijn voor de hand liggende thema s. Door de censuur is er behoefte aan serieus nieuws over Zimbabwe zelf. Via het web kan de Wereldomroep daarin voorzien, eerst met partners van buiten, later wellicht met media in Zimbabwe. Midden Oosten en Noord Afrika Belangrijkste punten uit de omgevingsanalyse: Roep om meer democratie, machtswisselingen, mensenrechten, positie van vrouwen en minderheden, seksuele rechten; grote werkloosheid onder (goed opgeleide) jongeren. Proteststaten: herziening grondwet, opbouw democratisch bestuur, meer vrijheid voor media, beperktere rol leger. Grote rol staatsmedia. Censuur en zelfcensuur zijn wijd verbreid. Weinig ruimte voor tegengeluiden. Televisie is het belangrijkste medium in de meeste landen. Al Arabiya en Al Jazeera zijn belangrijke Arabische zenders. In Jemen, Syrië, Irak, Saoedi-Arabië en Mauritanië is radio belangrijk. Egypte, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten zijn invloedrijke media-aanbieders in de hele Arabische regio. Internetgebruik is hoog in de Golfstaten, maar staat wel onder censuur. In Noord Afrika lopen Tunesië, Egypte en Marokko voorop op technologisch gebied. In Marokko zijn jonge internetters zeer actief op Facebook. Nederland heeft politieke en economische banden met Egypte, Marokko, Irak, Syrië, Jemen en de Golfstaten. Binnen de proteststaten kiest de Wereldomroep Egypte, Marokko, Libië en Jemen als primaire doellanden. Egypte speelt een belangrijke regionale rol, ook als media-aanbieder. Content die voor Egypte wordt ontwikkeld, wordt vaak ook in de rest van de regio interessant gevonden. Internetvrijheid en opbouw van een democratisch stelsel zijn voor jongeren belangrijke onderwerpen in de nasleep van de Arabische lente. De Wereldomroep maakt unieke content, zoals producties rondom de opbouw van de democratie, voor deze landen en smeedt er intensieve partnerschappen met mediaorganisaties. Syrië bevindt zich op dit moment in een chaotische, sterk repressieve situatie, maar kan zich in dezelfde richting ontwikkelen als de proteststaten. De verwachting is dat er interesse is voor de producties van de Wereldomroep. Syrië wordt daarom toegevoegd aan deze groep landen. In eerste instantie wordt gewerkt met sociale media, later mogelijk met partners. Ten tweede zijn er de sterk repressieve Golfstaten, waar democratische vrijheden van de bevolking zijn afgekocht met welvaart. Jongeren worden ook in deze rijke staten geconfronteerd met werkloosheid. Saoedie-Arabië, de grootste qua bevolking en regionale invloed en met de strengste restricties voor media, is een primair doelland voor de Wereldomroep. In de hele Arabische wereld is sprake van problemen met mensenrechten, vrouwenrechten en een roep om meer democratie. Jemen neemt de laatste plaats in op de Global Gender Gap Index

11 China Belangrijkste punten uit de omgevingsanalyse: Zeer repressief regime voor burgers en media; verscherpt toezicht in verband met leiderschapswisseling in Groeiend activisme onder burgers tegen landonteigeningen, vervuiling, corruptie en machtsmisbruik. Zeer hoog percentage internetgebruikers; jongeren gebruiken vooral sociale media (Weibo); sterke internetfiltering door Chinese overheid. Hoge populariteit mobiele telefoons en sterke stijging mobiel internet. China heeft het grootste aantal internetgebruikers ter wereld. De helft is actief op microblogs zoals Weibo, de Chinese variant van Twitter, vooral jongeren. Op die sociale mediaplatforms kan de Wereldomroep in toenemende mate een bijdrage leveren aan de discussies die daar plaatsvinden. Toegang tot een light site via mobiele netwerken biedt kansen. De Wereldomroep kan een rol spelen in deze zwaar gecensureerde omgeving als gevolg van de zeer snelle ontwikkelingen op het gebied van internet en sociale media. De Wereldomroep biedt op de eigen website een mix van veilige en gewaagde informatie: variërend van aspecten van de Nederlandse samenleving (van mode en design tot euthanasie en homoseksualiteit) tot informatie die in China verboden is. Invloed van burgers op bestuur, corruptie en internetvrijheid zijn belangrijke thema s. De verpakking is van groot belang. Termen die onderhevig zijn aan censuur worden vermeden. Het Chinese publiek is gewend om gevoelige onderwerpen te bespreken zonder gebruik van die termen. De balans van onderwerpen en de subtiliteit van het taalgebruik luisteren zeer nauw bij dit soort fringe reporting. De internationale omroepen kiezen voor een andere aanpak. Aan de ene kant bieden bijvoorbeeld BBC World Service en Voice of America voornamelijk politiek georiënteerde informatie (door Chinezen vaak gepercipieerd als China bashing), aan de andere kant bieden zij China friendly websites waar Chinezen aangemoedigd worden Engels te leren. De politieke informatie wordt geblokkeerd, de taalinformatie niet. De mix van de Wereldomroep, waarbij de politieke en maatschappelijke informatie omlijst wordt door veilige onderwerpen, leidt niet tot grootschalige blokkades en wordt gewaardeerd door het Chinese publiek. Latijns Amerika Belangrijkste punten uit de omgevingsanalyse: Cuba: zeer repressief regime voor burgers en media. Armoede. Druk op regime om economische hervormingen door te voeren. Alleen staatsmedia zijn toegestaan. Internetgebruik is zeer laag. Sterke internetfiltering. Venezuela: repressief regime, maar er komt wel meer ruimte voor oppositie. Private media zijn toegestaan maar staan onder (zelf-)censuur. Internetgebruik is vrij hoog, mobiel internet is in opkomst. Mexico: georganiseerde misdaad, drugs en geweld; zelfcensuur journalisten. Levendig medialandschap met ruim radiostations en relatief hoog internetgebruik. Cuba is nog steeds zeer onvrij, de staat monopoliseert alle informatie, maar de verwachting is dat de komende jaren een periode van transitie aanbreekt. Dat biedt kansen, vooral op het gebied van informatievoorziening via het internet. Ook in Venezuela worden veel media door de staat gecontroleerd en ondervinden de niet aan de overheid gerelateerde media tegenwerking. In Mexico leidt een cyclus van geweld tot een samenleving waarin enkel het recht van de sterkste nog geldt. Huiselijk geweld en seksueel geweld zijn een dagelijks verschijnsel. Journalisten voelen zich niet vrij om gevoelige onderwerpen te agenderen. Kritiek wordt in veel gevallen met de dood betaald. Democratie, mensenrechten en seksuele rechten zijn relevante thema s in alle drie de landen. Internetvrijheid is een belangrijk thema in Venezuela en Cuba. De Wereldomroep wil voor jongeren relevante informatie verspreiden via het web en sociale media. Interactiviteit is een belangrijk onderdeel van de mix, op dit moment vooral in Venezuela. In Cuba kan alleen met uiterste voorzichtigheid worden samengewerkt met de kleine groep actieve bloggers. Daarbij is aangetekend dat het internet in Cuba op dit moment nog een soort door de overheid goedgekeurd intranet is. Fringe reporting zoals in China wordt toegepast, kan ook in Cuba en Venezuela van belang zijn. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor gebruik van satelliet voor een tv-krant. Partnerschappen zijn zeer beperkt mogelijk. Binnen China kan met universiteitsradiostations, maar ook met bijvoorbeeld Radio Beijing, op kleine schaal worden samengewerkt op veilige onderwerpen

12 Projecten in overige doelgebieden De Wereldomroep ontwikkelt naast de activiteiten die hierboven beschreven zijn projecten rond de drie centrale thema s in een ander gebied, in een andere taal en/of voor een andere doelgroep. Uitgangspunt daarbij is de mogelijkheid om met content impact te hebben. Een vooronderzoek en een consultatie van (potentiële) partners vormen de grondslag voor een of meer pilots. Alle projectmatige activiteiten zijn afhankelijk van mogelijkheden van projectfinanciering. Crisissituaties en politieke omwentelingen kunnen leiden tot een plotselinge verslechtering in de mediasituatie in een land. De Wereldomroep wil hier in zijn projectactiviteiten flexibel op kunnen inspelen. De Radio in a box is hiervan een goed voorbeeld. Hierbij wordt in noodsituaties een kleine, mobiele radio-unit met daarin de benodigde apparatuur om radio-uitzendingen te verzorgen ter beschikking gesteld van mediaorganisaties. De Wereldomroep ontwikkelt, waar mogelijk samen met anderen en voornamelijk via het internet, tools en diensten die het mogelijk maken voor jongeren om zich vrijer te bewegen. Daarbij wordt ingespeeld op de nieuwe mogelijkheden die sociale media bieden, bijvoorbeeld het samenbrengen van ver uit elkaar wonende mensen rondom een specifiek thema. De ervaring die daarbij opgedaan wordt in het werken in doellanden met zeer repressieve regimes, kan ook toegepast worden in andere repressieve landen. SUB SAHARA AFRIKA BREED AANBOD NOORD AFRIKA/ MIDDEN OOSTEN LANGDURIG COMMITMENT CHINA GEHELE OF GEDEELTELIJKE FINANCIERING UIT BUZA-BIJDRAGE ADDITIONELE FINANCIERING SMAL AANBOD LATIJNS AMERIKA Het gehele pakket aan Wereldomroepactiviteiten wordt met regelmaat opnieuw tegen het licht gehouden. Dat geeft de mogelijkheid om te toetsen of de activiteiten nog adequaat zijn in het licht van de actuele situatie. Dit kan leiden tot het besluit om activiteiten in een bepaald gebied te intensiveren of juist af te bouwen. PILOTS KORTDUREND COMMITMENT PROJECTEN 5. Positie van partners Partners nemen in het netwerk van de Wereldomroep om allerlei redenen een belangrijke plaats in. In de eerste plaats omdat ze een onmisbaar distributiekanaal zijn. Het afgelopen decennium heeft de Wereldomroep de distributie van programma s in Afrika, Latijns Amerika en de Arabische gebieden meer en meer verlegd van de korte golf naar distributie via mediapartners in de doelgebieden. De vele mediapartners die content van de Wereldomroep overnemen en plaatsen op hun site of in hun programmering maken het mogelijk om op een efficiënte manier een substantieel publiek te bereiken. In de tweede plaats omdat via de mediapartners lokale kennis en netwerken binnen het bereik van de Wereldomroep komen. Er is geïnvesteerd in het opbouwen van goede relaties met de partners. In iedere regio heeft de Wereldomroep actieve (lokale) regiovertegenwoordigers die de mediapartners frequent bezoeken en met hen overleggen. Deze regiovertegenwoordigers onderzoeken mogelijke nieuwe partnerschappen en leggen hiervoor de contacten. Zij weten als geen ander hoe het lokale medialandschap in elkaar steekt en waar de beste mogelijkheden liggen voor de Wereldomroep om met behulp van partners de gestelde doelen te halen. In de derde, maar zeker niet de laatste plaats, geeft de intensieve samenwerking met (een deel van de) partners input aan de redactie om de inhoudelijke koers uit te zetten en formats te ontwikkelen die nauw aansluiten bij de wensen van de uiteindelijke doelgroep. Er is echter wel een wezenlijk verschil tussen de positie van partnersvoor de Wereldomroep en de positie van partners voor ontwikkelingsorganisaties zoals Free Press Unlimited en HIVOS. De Wereldomroep stelt geen financiële middelen ter beschikking van partners De Wereldomroep is primair een content provider en de samenwerking met mediapartners is gebaseerd op een gedeelde interesse of gedeeld belang in die content. Een tweede verschil is dat de Wereldomroep als content provider niet gericht is op het versterken van de organisa torische capaciteiten van een partnerorganisatie. Partners van de Wereldomroep zijn bij voorkeur al goed lopende organisaties; zij zoeken versterking bij de Wereldomroep op het gebied van contentproductie. Meestal omdat ze merken dat hun publiek behoefte heeft aan content die zij zelf niet kunnen of mogen maken vanwege restricties en taboes. Soms omdat ze wel een distributiekanaal hebben, maar geen of te weinig passende content. Of omdat ze inhoudelijk goede content kunnen maken, maar deze moeilijk in aansprekende formats kunnen verwerken waardoor ze niet het beoogde publiek bereiken. Capaciteitsversterking is in de partnerschappen geen doel op zich, maar een middel om content te verbeteren en vindt plaats in de vorm van coproducties, twinning, coaching en stages met een select deel van de mediapartners. RNTC, het aan de Wereldomroep verbonden opleidings- en trainingscentrum, is daarbij van grote waarde. RNTC 22 23

13 heeft de kennis en de expertise om voor de partners een op maat gesneden capaciteitsversterkingsprogramma op te zetten waarbij de samenwerking en het partnerschap versterkt wordt. Daarnaast kunnen individuele redacteuren van mediapartners via het Netherlands Fellowship Programme deelnemen aan een van de internationale cursussen bij RNTC. Samen met RNTC zal een leeragenda voor partners worden uitgewerkt voor de komende vier jaar. E-learning, coaching en twinning zullen hierin een plaats krijgen. De uitwerking van deze leeragenda vindt plaats in nauw overleg met de partners. Een eerste needs assessment onder de mediapartners is gedaan tijdens de partnerconsultatie. Invloed van de partners Mediapartners brengen regelmatig een bezoek aan Hilversum om een paar dagen mee te lopen op de redactie. Dit in aanvulling op de reguliere contacten tussen redacteuren van de Wereldomroep en die van mediapartners en de contacten die de regiovertegenwoordigers onderhouden. Door deze persoonlijke wijze van opereren kan de Wereldomroep op maat inspelen op de wensen en ideeën van die mediapartners met betrekking tot inhoud en/of vorm. Zo levert de Wereldomroep bijvoorbeeld op verzoek van de mediapartners in een aantal gevallen geen kant en klare content aan, maar een aantal bouwstenen in de vorm van audio, video en/of tekst waarmee de partner zijn eigen aanbod opbouwt. De partner heeft ook invloed op de tone of voice waarmee de onderwerpen worden uitgewerkt. Soms kan met een aangepaste toonzetting een onderwerp wel worden aangekaart dat normaal gesproken moeilijk ligt. Daar ligt ook een risico. Mediapartners zijn soms geneigd om alleen de gemakkelijke of leuke onderdelen van het aanbod te verwerken in hun eigen programmering, waardoor de samenwerking zijn doel voorbij kan schieten. De Wereldomroep volgt regelmatig wat een mediapartner met de aangeleverde contentbouwstenen doet. Als dit niet het geval is, wordt de samenwerking beëindigd. Wat betreft de inhoud, is de Wereldomroep onafhankelijk. In 2012 is nagegaan of de bestaande partnerschappen nog passen binnen de nieuwe missie en doelstellingen van de Wereldomroep en worden potentiële nieuwe partners benaderd. Een eerste inventarisatie geeft aan dat er in alle doelgebieden bestaande mediapartners zijn waarmee verder kan worden gewerkt, en mogelijke nieuwe partners, met name onder organisaties die een goed netwerk en/ of bereik onder jongeren hebben. In Afrika en Latijns Amerika zijn er goede mogelijkheden om op korte termijn tot effectieve nieuwe samenwerkingsverbanden te komen. In de Arabische gebieden zal dit meer inspanning kosten. De situatie is daar nog instabiel, er is (nog) geen overdaad aan potentiële mediapartners en er is een behoorlijke concurrentie van de internationale omroepen uit Amerika en de BBC. De Wereldomroep zal hierin extra investeren. Preferente partners Met een select deel van de mediapartners zal een intensieve samenwerkingsrelatie worden opgebouwd. Er is overleg over de inhoud van producties en het streven is jaarlijks een aantal coproducties te maken en waar mogelijk producties uit te wisselen. In Sub Sahara Afrika en in de Arabische gebieden gaat het om 1 à 2 preferente partners per doelland. Voor de Wereldomroep is het daarbij van belang dat een partner streeft naar evenwichtige en betrouwbare berichtgeving en een goed bereik heeft onder onze doelgroep in de regio. Preferente partners zien de samenwerking met de Wereldomroep als iets waarmee zij zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Het opbouwen van een intensieve samenwerkingsrelatie is een langdurig proces. Onderling vertrouwen is daarbij essentieel, zeker in landen waar de structuren fragiel zijn en de media niet vrij kunnen opereren. De samenwerking met preferente partners krijgt stapsgewijs invulling in de loop van de komende jaren. De preferente partners hebben door de intensieve samenwerking effectieve invloed op de inhoud en vorm van de content. Daarnaast draagt de intensieve samenwerking bij aan wederzijds leren. De Wereldomroep betrekt waar mogelijk preferente partners in onderzoeken naar publieksbereik en tevredenheid. In jaarlijkse (regionale) partnerconferenties vinden de formele consultaties plaats. Distributiepartners In ieder doelgebied zoekt de Wereldomroep naar distributiepartners die content en formats van de Wereldomroep willen distribueren onder hun eigen publiek. Deze partners hebben de mogelijkheid om content te hergebruiken, zolang zij de betekenis niet manipuleren en/of eenzijdig veranderen. Deze distributiepartners vinden we primair onder lokale mediaorganisaties, maar we zullen steeds vaker samenwerking aangaan met service providers (aanbieders van weben mobiele diensten), commerciële partijen en maatschappelijke organisaties (zoals thematische organisaties, jongerenorganisaties, mensenrechtengroepen). Voor de Wereldomroep is hierbij het bereik van een partner onder de beoogde doelgroep van belang, evenals regionale spreiding en een evenwichtige spreiding over de verschillende platforms. Samenwerking zal veelal gebeuren op projectbasis en vastgelegd worden in wederzijdse afspraken. Periodiek wordt de behoefte en tevredenheid van distributiepartners gepeild, wat kan leiden tot aanpassingen in de vorm en inhoud van de content. In het najaar van 2012 heeft een partnerconsultatie plaatsgevonden. Daar is met bestaande en potentiële partners het nieuwe beleid besproken en is van gedachten gewisseld over doelgroepen, content en platforms. Jaarlijks zullen zowel regionaal als interregionaal bijeenkomsten met partners worden georganiseerd. In het partnerbeleid van de Wereldomroep wordt een aantal verschillende partnerschappen onderscheiden: preferente partners, distributiepartners en individuele partners (bloggers en influentials)

14 Bloggers en influentials In repressieve landen zoals China, Syrië, Saoedi-Arabië, Cuba, Venezuela en Zimbabwe is samenwerking met lokale organisaties bij de productie en distributie van content ingewikkelder. Enerzijds door de veelal strikte mediawetgeving, waarbij op samenwerking met een buitenlandse mediaorganisatie strenge straffen kunnen staan. Anderzijds vanwege het feit dat organisaties in deze landen veelal onder strenge controle van de overheid staan en daardoor geen logische partner voor de Wereldomroep vormen. In uitzonderlijke gevallen kan er wel samengewerkt worden met lokale organisaties. De samenwerking met universiteitsradiostations in Venezuela en China is hiervan een voorbeeld. In repressieve gebieden zoekt de Wereldomroep daarom samenwerking met individuele influentials, bloggers, journalisten en activisten die door hun omgeving gezien worden als een betrouwbare bron voor informatie. Hun content krijgt een plaats op de platforms van de Wereldomroep; op hun beurt verspreiden zij content die door ons wordt aangeboden onder hun eigen netwerken en followers. In alle doelgebieden werkt de Wereldomroep samen met mensen die op sociale media actief zijn op het gebied van democratie & good governance, mensenrechten en seksuele rechten. De Wereldomroep wil hen betrekken bij producties en content met hen uitwisselen. De Wereldomroep kan deze burgerjournalisten met elkaar in contact brengen in informele netwerken en gebruikersgroepen, kan gesprekken op gang brengen en hen een internationaal platform bieden. 6. Innovatief karakter Mediagebruik is het afgelopen decennium enorm veranderd als gevolg van technologische ontwikkelingen. Traditionele media als radio en televisie vormen belangrijke informatiebronnen in alle doelgebieden, maar daar zijn nieuwe media bij gekomen. Internet is relatief goedkoop en sterk in opkomst in onze doelgebieden. Vooral voor jongeren spelen sociale media daarbij een belangrijke rol, denk bijvoorbeeld aan de rol van Facebook in de Arabische revoluties. Er ontstaan digitale communities met grote aantallen gebruikers die nieuws, informatie en meningen delen, met een groter bereik dan een landelijk dagblad. 10 Digital media are enabling the blending of journalism, citizen journalism, media activism and entertainment, often using various platforms, including traditional media, to reach and engage audiences 11 Deze ontwikkelingen vergen een voortdurende innovatie van een mediaorganisatie als de Wereldomroep. Voor de Wereldomroep betekent innovatie: vernieuwing in platforms en distributietechnieken, een innovatieve invulling van de verhouding met de doelgroep en een veranderende samenwerking met partners. Van korte golf naar digitale platforms De Wereldomroep heeft zich gestaag ontwikkeld van broadcaster naar content provider. Het uitzenden van radioprogramma s via de korte golf is meer en meer naar de achtergrond gegaan en geleidelijk vervangen door een zeer divers aanbod aan audio, video en tekst voor mediapartners en publiek dat vooral via digitale platforms (web, satelliet, sociale media) wordt afgenomen. Met het Beleidsplan zet de Wereldomroep deze efficiëntieslag verder door. 10Digital Media in the Arab World one year after the revolutions. Center for International Media Assistance, Idem. Het vaste en mobiele internet worden de belangrijkste platforms voor de Wereldomroep. Korte golf blijft een van de mogelijke eigen kanalen, maar de relatief hoge kosten beperken de inzet ervan. Online audio met informatie en muziek is een optie in landen met goede internetverbindingen. Daarnaast biedt satelliet mogelijkheden. Met name in de Arabische wereld is satelliet wijdverbreid. De Wereldomroep maakt daar gebruik van een satellietkanaal voor het verspreiden van audioproducties. Het bijbehorende beeld wordt gebruikt voor een tvkrant, een soort Teletekstpagina s waarop informatie in de vorm van tekst en foto s wordt aangeboden. Deze verspreidingsvorm is mogelijk ook toepasbaar in andere doelgebieden. Voor de verspreiding van bijvoorbeeld tekstinformatie via SMS-diensten en light versies van de websites voor mobiele telefoons, zal samenwerking worden gezocht met telecombedrijven

15 Met regelmaat wordt bekeken of de combinatie van gebruikte mediaplatforms nog steeds optimaal is, dan wel dat er verschuivingen moeten worden aangebracht hetzij vanwege nieuwe technologische ontwikkelingen, hetzij door veranderend mediagebruik onder de doelgroepen in de doelgebieden. Van informatie naar conversatie en cocreatie De opkomst van internet en sociale media vragen een nieuwe houding van de media. De Wereldomroep is zich daar terdege van bewust. Interactie en participatie zijn sleutelbegrippen, met name bij jongere doelgroepen. Het zwaartepunt verplaatst zich bij de productie van content van de journalist naar de gebruiker. De (jonge) gebruiker bepaalt de onderwerpen, draagt zelf informatie aan, stelt vragen en gaat in discussie met andere gebruikers over verschillende gezichtspunten. De behoefte aan participatie is groot onder jongeren die actief zijn op internet. Om deze groep goed te kunnen bedienen, zal de Wereldomroep zich meer moeten gaan opstellen als engagerende moderator van de gesprekken. De rol van de journalist verandert van informatiemanager in conversatiemanager. De Wereldomroep ontwikkelt gericht op specifieke doelgroepen of rondom specifieke thema s nieuwe online formats die hierop inspelen. Succesvolle formats kunnen later vertaald worden naar andere doelgebieden. 5 rules of innovation 12 Don t tell, listen and then amplify: Future generations don t like being told what to do by older generations. This audience wants to participate, engage, and change the system. What does seem to work are posts which ask questions, and sparks a conversation. Be interesting while being objective: Declarative prose doesn t resonate in the age of Twitter and Facebook. We are learning that objectivity also comes from creating online constructs for a plurality of voices to flourish and to simply be good moderators. The conversation is the article: Journalists tend to obsess about having the perfectly balances article at the end of the day. But more and more, journalists need to be more transparent in their process because the audience demands it. The long tail of tweets leading up to the article can be as impactful as the final product. Make sure your whole team is addicted to analytics: With a website and real time analytics, you know what people are responding to down to the second. Think mobile and work your way out: When you design digital products for countries where mobile is going to pop faster than PC s did, you design for the small screen and work your way out. Mobiele telefoons zijn inmiddels veel meer dan middelen om te telefoneren: met de mobiele telefoon kun je beeld en geluid opnemen en vrijwel tegelijkertijd publiceren op een van de sociale netwerken. Dit opent talloze mogelijkheden voor de inzet van lokale correspondenten en burgerjournalisten, gewone burgers die verslag doen van gebeurtenissen uit hun directe omgeving. De Wereldomroep wil een 12Gebaseerd op The Future of Journalism Public Diplomacy & Innovation. Davin Hutchins, Managing Editor of Middle East Voices at Voice of America, platform bieden voor deze lokale stem. Verificatie van bronnen en berichten is hierbij wel van belang. Digitale manipulatie van beelden wordt zowel door repressieve regimes als door actievoerders ingezet om de publieke opinie te beïnvloeden. In zeer repressieve landen als China, Cuba en Saoedi-Arabië biedt de Wereldomroep informatie aan op de eigen platforms en door te participeren in discussies via sociale media. Daarbij is informatie over internettoegang en internetveiligheid van essentieel belang. De Wereldomroep zal samenwerken met organisaties die tools ontwikkelen die bijdragen aan veiligheid op het web. De Wereldomroep kan zelf, of in samenwerking met partners, een veilig platform creëren waarop gediscussieerd kan worden over een thema. Van distributie naar coproductie De samenwerking met partners en de doelgroep krijgt in de komende jaren een vernieuwde invulling. Er zal verschil gemaakt worden tussen distributiepartners en preferente partners. Voor distributiepartners is het interessant om audio, video of tekstproducties over te nemen van de Wereldomroep. Daarbij zal de Wereldomroep steeds vaker korte modules aanbieden, die door de partner kunnen worden bewerkt en gemonteerd tot een eigen product. De Wereldomroep biedt onder andere onderwerpen aan waar een taboe op rust. Met het etiket Wereldomroep kunnen partners die onderwerpen toch brengen. De Wereldomroep selecteert daarnaast in alle doelgebieden een beperkt aantal partners waarmee op basis van gelijkwaardigheid en respect wordt samengewerkt bij de productie van content. Met een aantal van deze partners worden coproducties gemaakt. Daardoor kunnen zij zich onderscheiden van andere lokale aanbieders. Ook zal de Wereldomroep producties van deze partners overnemen voor publicatie op de eigen platforms. Er zijn wel grenzen aan de mogelijkheden tot samenwerking. Ook in fragiele democratieën moeten mediapartners vaak voorzichtig omgaan met gevoelige informatie. Het opbouwen van vertrouwen is dan ook een voorwaarde voor samenwerking. Zelfcensuur kan ertoe leiden dat bepaalde onderwerpen niet via mediapartners verspreid kunnen worden. Het is daarom in alle doelgebieden van belang eigen kanalen (bijvoorbeeld websites, satellietkanalen of in een uiterst geval korte golf uitzendingen) in stand te houden. Een geheel nieuwe vorm van samenwerking zal gaan ontstaan met commerciële partners, zoals telecombedrijven bij de ontwikkeling en productie van formats en content. Dit uiteraard binnen de grenzen van journalistieke onafhankelijkheid, zoals beschreven in het Handvest Wereldomroep. Organisatie van innovaties en innovatie van organisatie Innovatie is voor de Wereldomroep een integraal aspect van alle processen en activiteiten. Innovatie, creativiteit en autonomie zijn de kernwaarden van de Wereldomroep in combinatie met de kwaliteit om met beide benen op de grond te staan. Als relatief kleine internationale omroep heeft de Wereldomroep altijd al moeten zoeken naar innovatieve manieren om zich staande te houden naast grootaanbieders als de BBC World Service en de Amerikaanse omroepen. Nu de organisatie nog kleiner is geworden, is vernieuwend denken en handelen de enige oplossing om voor onze doelgroepen een rol van betekenis te kunnen blijven spelen

16 Alle medewerkers zullen gespitst moeten zijn op nieuwe mogelijkheden om de doelgroep nog beter te bedienen door nieuwe technieken, nieuwe formats en vernieuwingen in de journalistieke aanpak. Dit vraagt van het management een dynamisch en open leiderschap, waarin het delen van kennis centraal staat en medewerkers gestimuleerd worden om nieuwe vaardigheden uit te proberen, fouten te maken en hiervan te leren. Deze veranderingen zijn niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar zijn een gestaag ontwikkelingsproces dat tijd en aandacht vergt. Innovatie vraagt daarnaast een vorm van realisme en pragmatisme, waarbij voortdurend wordt gekeken naar haalbaarheid en toegevoegde waarde van veranderingen. Veranderingen worden stapsgewijs uitgezet, waarbij gemonitord wordt of de innovatie toegevoegde waarde heeft. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Portfolio Innovation Check (PITCH) tool die is ontwikkeld door TNO, een methode om innovaties op hun toegevoegde waarde en haalbaarheid te testen met een stresstest Businessmodel innovatie in het cultureel erfgoed. BIMCE, Stichting DEN, Stichting Nederland Kennisland, Erfgoed 2.0 en TNO. 7. Outcomes, outputs, activiteiten, middelen Doelstellingen en resultaten De missie van de Wereldomroep is het vanuit een Nederlands gedachtegoed verspreiden van het vrije woord onder jongeren in landen waar de vrijheid van meningsvorming en meningsuiting ernstig beperkt is. De Wereldomroep doet dit als journalistiek onafhankelijke organisatie met als kernwaarden: autonoom, eigenzinnig, creatief, innovatief en met beide benen op de grond. Pluriforme, onafhankelijke en betrouwbare informatie is een noodzakelijke voorwaarde voor meningsvorming en meningsuiting. Pluriformiteit betekent dat het informatieaanbod divers is en de verscheidenheid aan invalshoeken en meningen uit de samenleving weerspiegelt. In de doelgebieden van de Wereldomroep is de beschikbaarheid van deze informatie ingeperkt door regels van de overheid, de harde schending van het vrije woord; maar ook door maatschappelijke druk als gevolg van taboes, de zachte inperking. De centrale doelstelling van de Wereldomroep is: een bijdrage leveren aan meningsvorming en meningsuiting in landen waar de persvrijheid en toegang tot pluriforme informatie ernstig beperkt is. Dit doet de Wereldomroep primair door content met informatie en discussie aan te bieden aan de doelgroep over thema s rond democratie & good governance, mensenrechten en seksuele rechten, via eigen platforms en die van partners. Daarnaast zet de Wereldomroep zich in om de vrije toegang tot informatie te faciliteren en om anderen een platform te bieden voor de uitwisseling van gedachten en ideeën. De specifieke doelstellingen zijn: bijdragen aan vrije toegang tot pluriforme informatie bijdragen aan meningsvorming bijdragen aan meningsuiting 30 31

17 Interventielogica Content Via derden Facilitation Vrije toegang tot pluriforme informatie Gebruik content Menings vorming Menings uiting Missie sociale media door de gebruikers worden aangekaart, inbrengen in het redactionele deel van de content. In een beperkt aantal doellanden zal naast deze online gesprekken met eindgebruikers ook samen met partners uitvoering worden gegeven aan het organiseren van live debatten, waaraan zowel belanghebbenden als belangstellenden kunnen deelnemen. Gebruikers worden op deze wijze versterkt in hun motivatie en vaardigheden om ook actief deel te nemen in het openbare debat in hun directe leefomgeving. Goed geïnformeerde mensen die in staat zijn om op overtuigende wijze hun mening te verwoorden kunnen invloed uitoefenen op hun omgeving en daarmee een bijdrage leveren aan armoedebestrijding en ontwikkeling. Een randvoorwaarde is dat de informatie het publiek ook kan bereiken. Toegang tot verschillende platforms zoals internet, radio en/of televisie is vitaal. De Wereldomroep faciliteert in samenwerking met derden de toegang tot media en gaat blokkades ervan tegen. We zetten ons op het internationale podium in voor meer internetvrijheid. Daarnaast geven we partners en publiek (toegang tot) tips en tools om onder censuur veilig informatie uit te kunnen wisselen op internet. Hiermee bevorderen we niet alleen de toegang tot informatie van content van de Wereldomroep en zijn partners, maar ook tot informatie van anderen. WERELDOMROEP De Wereldomroep kan als internationale mediaorganisatie content produceren die door regelgeving of taboes niet door de lokale media kan worden gemaakt, en deze aanbieden via de eigen platforms en/of de platforms van mediapartners. Daarmee draagt de Wereldomroep bij aan pluriformiteit. Met de content wil de Wereldomroep bijdragen aan de meningsvorming, door mensen aan het denken te zetten, hen bewust te maken van het feit dat er meerdere invalshoeken mogelijk zijn en begrip te kweken voor andere standpunten. De Wereldomroep kiest in zijn content geen partij, maar draagt verschillende visies aan, vaak gekoppeld aan de persoonlijke verhalen van direct betrokkenen. Het gaat daarbij niet alleen om denkwijzen en standpunten, maar ook om de consequenties die betrokkenen hieraan verbinden voor hun persoonlijk handelen. Door deze aanpak zet de content aan tot reflectie en meningsvorming: wat vind ik van de keuzes van deze persoon en wat zou ik zelf doen als ik in een vergelijkbare situatie verkeerde? De omgeving waarin de content wordt aangeboden nodigt gebruikers uit om hun eigen mening te geven en die met anderen te delen. Daarmee wil de Wereldomroep bijdragen aan meningsuiting. Hiertoe is al een aantal participatieve en interactieve formats in gebruik. Een conversatieredacteur gaat online in gesprek met gebruikers en agendeert discussievragen, verbonden aan de content. Deze redacteur stimuleert dat mensen elkaar online bevragen over achtergrond en motivatie van hun uitingen, vraagt bijvoorbeeld naar concrete voorbeelden uit het dagelijks leven en draagt zorg dat de discussie op respectvolle wijze verloopt. Op deze wijze worden gebruikers op een vanzelfsprekende wijze meegenomen in een online debatcultuur waarin respect voor en acceptatie van verschillende meningen centraal staat. Daarnaast kan de conversatieredacteur onderwerpen die in de DOELGROEP De aanwezigheid van pluriforme informatie op vrij toegankelijke platforms is noodzakelijk voor de doelgroep om de informatie te kúnnen gebruiken. Het wil echter niet zeggen dat de doelgroep deze daadwerkelijk gebruikt. Bovendien leidt gebruik niet vanzelfsprekend tot meningsvorming en meningsuiting. Bereik is een voorwaarde voor effect, maar geen garantie. Door de doelgroep te betrekken in de productie van content, door de ontwikkeling van adequate en creatieve formats, door voortdurende conversatie met die doelgroep, door gebruik te maken van de lokale netwerken en kennis van partners en door in te spelen op onderwerpen die door de doelgroep en partners worden aangedragen, verhoogt de Wereldomroep het engagement van het publiek en daarmee de kans op succes. Dankzij de actieve input van bijvoorbeeld mediapartners, bloggers en het brede publiek aan de ontwikkeling van content is sprake van tweerichtingsverkeer, wat de relevantie van de bijdrage van de Wereldomroep versterkt. Logical Framework Het bijgaande logical framework is een weergave op hoofdlijnen van de beoogde resultaten op output- en outcome-niveau, de activiteiten die de Wereldomroep daartoe uitvoert, en de bijbehorende indicatoren en targets. Deze zijn geformuleerd op het niveau van de Wereldomroep als geheel. Jaarlijks dient de Wereldomroep een activiteitenplan in waarin het logical framework meer gedetailleerd is uitgewerkt per regio en per activiteit. In een separaat monitoringsprotocol wordt ingegaan op de opbouw van de targets en de keuze voor het meetinstrumentarium voor monitoring en verantwoording van de beoogde resultaten. In het logical framework is, conform de hierboven beschreven interventielogica, een onderscheid gemaakt in resultaten voor content en facilitation. Het verband tussen resultaten op output-niveau en resultaten op outcome-niveau is aangegeven door verbindingslijnen. De resultaten op outcome-niveau zijn gekoppeld aan de drie resultaatgebieden (toegang, meningsvorming, meningsuiting). Ook zijn twee resultaten op outcome-niveau met betrekking tot duurzaamheid geformuleerd op het gebied van capaciteitsversterking en overname van formats door partners

18 LOGICAL FRAMEWORK WERELDOMROEP Missie: Het vanuit een Nederlands gedachtegoed verspreiden van het vrije woord onder jongeren in landen waar de vrijheid van meningsvorming en meningsuiting ernstig beperkt is. De Wereldomroep doet dit als journalistiek onafhankelijke organisatie met als kernwaarden: autonoom, eigenzinnig, creatief, innovatief en met beide benen op de grond. T MU MV D SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN: Bijdragen aan vrije toegang tot pluniforme informatie Bijdragen aan meningsuiting Bijdragen aan meningsvorming Duurzaamheid OUTPUTS Resultaten OUTCOMES Activiteiten: maken/verzorgen van* Indicatoren Targets eind 2016 Resultaten Indicatoren Targets eind 2016 Multimediale eigen producties in vier regios en vijf talen via platforms Wereldomroep webproducties (tekst, foto, video, audio, graphics, wiki) bereik: aantal unieke bezoekers per maand gebruik: aantal pageviews per maand waardering: % bezoekers dat de content positief beoordeelt > 1,2 mln > 3,5 mln > 60% Pluriforme informatie over thema's is beschikbaar in doelgroep Eindgebruikers hebben meer inzicht in de thema's contentanalyse wijst op aanwezigheid pluriforme informatie % gebruikers dat meer inzicht heeft gekregen % gebruikers dat aan het denken is gezet > 60% > 30% T MV audioproducties (gesproken woord en muziek) omvang productie: aantal uren audio per jaar % audio uren over RNW thema's per jaar > 115 uur > 60% Taboes zijn beter bespreekbaar voor eindgebruikers % gebruikers met meer begrip voor verschillende perspectieven % gebruikers dat vindt dat onderwerp gemakkelijker bespreekbaar wordt > 20% > 10% MV MU waardering: % luisteraars dat de content positief beoordeelt > 60% Mondigheid van eindgebruikers is versterkt % gebruikers dat heeft nagepraat met anderen over thema's > 10% videoproducties (eigen en bewerkt) omvang productie: aantal video's per jaar > 250 % gebruikers dat van plan is te participeren in discussies over thema's > 5% MU CONTENT Compilaties van content uit verschillende bronnen rond een thema via eigen of gedeelde platforms Participatieve formats/ conversatie met doelgroep multimediale compilaties social mediapagina's (zoals Facebook, Twitter, Weibo) gebruik: aantal views per maand waardering: % kijkers dat de content positief beoordeelt aantal compilatieformats per jaar aantal bronnen/ bijdragende partners waardering: % bezoekers dat de content positief beoordeelt aantal pagina likes/fans/followers gemodereerde conversaties over thema's per maand > > 60% > 4 > 25 > 60% > > 120 Indirect bereik van doelgroep via: partners/ samenwerkende platforms; bloggers; citaten in lokale of internationale mainstream media % gebruikers dat van plan is te participeren in discussies over thema's aantal luisteraars RNW-audio-content per jaar unieke bezoekers RNW-content op externe sites per jaar (page)views RNW-content op externe sites per jaar citaten in relevante media (kwalitatief) > 5% > 2,5 mln > 15 mln > 50 mln T MV MU actieve participatie: aantal interacties (zoals comments, shares, article likes) per maand > Samenwerkingsverbanden met lokale preferente partners en bloggers: uitgewisselde content en coproducties audio coproducties web coproducties aantal coproducties per jaar aantal coproducerende partners aard partners (kwalitatief) waardering: % partners dat de samenwerking positief beoordeelt aantal coproducties per jaar > 180 > 24 > 60% > 200 aantal coproducerende partijen aard partijen (kwalitatief) > 16 Zelfstandige productie van format coproductie door partner aantal partners met overgenomen formats > 5 D waardering: % partijen dat de samenwerking positief beoordeelt > 60% bloggers/vloggersplatform aantal bijdragen bloggers/vloggers per maand > 16 aard bloggers/vloggers (kwalitatief) aantal bijdragende bloggers/ vloggers >

19 OUTPUTS Resultaten OUTCOMES Activiteiten: maken/verzorgen van* Indicatoren Targets eind 2016 Resultaten Indicatoren Targets eind 2016 Tools en tips mbt veilig internetten en het omzeilen van blocking en jamming dossier veilig internet aantal pageviews per maand waardering: % bezoekers dat de content positief beoordeelt > > 60% Effectieve toepassing van tools en tips % bezoekers dat de content nuttig vindt % bezoekers dat tips heeft toegepast > 50% > 20% T veilig internetplatform platform volledig ontwikkeld waardering: % bezoekers dat de content positief beoordeelt > 60% Twinning, coaching, stages en netwerken voor preferente partners/bloggers samen - leren trajecten aantal samen-leren trajecten per jaar waardering: % partners/ bloggers dat het samen- leren traject positief > 60% Capaciteiten van partners zijn versterkt % partners dat meer inzicht heeft gekregen % partners dat zich gesterkt voelt in (journalistieke) professionaliteit > 60% > 30% D FACILITATION Events rondom internetvrijheid, thema's events aantal events per jaar aantal deelnemers per jaar waardering: % deelnemers dat deelname positief beoordeelt > 3 > 150 > 60% Thema in publieke belangstelling citaten in relevante media (kwalitatief) T MV MU (Inter)nationale beleidsbeinvloeding mbt het belang van vrije toegang tot pluriforme informatie en het tegengaan van de verstoring ervan beleidsbeïnvloeding aantal relevante beleidsdocumenten RNW aantal allianties tbv deze beleidsbeïnvloeding > 1 > 1 Het belang van vrije toegang tot informatie en het tegengaan van de verstoring ervan wordt erkend relevante aanpassingen in beleidsdocumenten/verschenen documenten beschikbaar gesteld geld voor maatregelen T Basale infrastructuur beschikbaar gesteld aan mediaorganisaties in noodsituaties ('media in a box') 'media in a box' aantal ingezette 'media in a box' > 1 Mediaorganisaties zijn in staat hun publiek te bereiken met informatie gepubliceerde content/uitzendingen van betreffende mediaorganisaties T * Indicator mogelijk pas vanaf 2014 gemeten 36 37

20 Activiteiten Met betrekking tot de activiteiten maken we, evenals bij het logical framework, onderscheid tussen activiteiten op het gebied van contentproductie en facilitation. De activiteiten op het gebied van content zijn onderscheiden naar web, audio en video. Dit is in zekere zin een kunstmatige scheiding, omdat het gaat om multimediale content. Het onderscheid is echter noodzakelijk om de meetbaarheid van de targets mogelijk te maken. Activiteiten zijn geformuleerd op geaggregeerd niveau, en niet op het niveau van de afzonderlijke producten die de Wereldomroep maakt. Zo vallen onder webproducties bijvoorbeeld de verschillende websites van de Wereldomroep, maar ook specifieke sites rond een thema. Bij audioproducties kan er sprake zijn van verschillende formats, zoals reportage, interview, magazine, muziek of discussie. De Wereldomroep streeft er naar om voortdurend te innoveren in zijn producten en platforms. Voor deze nieuw te ontwikkelen formats, producten en platforms zijn niet apart targets benoemd in het framework. Uiteraard zal er wel over innovatie en de resultaten daarvan gerapporteerd worden. Het is duidelijk dat een deel van de huidige activiteiten ook past binnen de doelstellingen van de nieuwe Wereldomroep. Een aantal eigen multimediale producten waarmee partners en publiek vertrouwd zijn, kunnen met relatief kleine aanpassingen mee naar de nieuwe situatie. Interactieve formats die in de afgelopen periode zijn ontwikkeld rond verkiezingen (zoals in Egypte en Mexico) kunnen worden bewerkt tot formats die ook buiten verkiezingstijd ingezet kunnen worden, of kunnen worden toegepast bij verkiezingen in andere doellanden. Het format Love Matters, waarin de lusten en lasten van seksualiteit centraal staan, is reeds succesvol ontwikkeld voor Afrika en Latijns Amerika en zal ook een toepassing krijgen voor China en de Arabische wereld. Een aantal van de huidige samenwerkingsverbanden kan ook worden doorgezet. FACILITATION CONTENT Inzet middelen naar outputs 2013 tot 2017 (in ) Multimediale eigen producties over thema s in vier regios en vijf talen via platforms Wereldomroep Compilaties van content uit verschillende bronnen rond een thema via eigen of gedeelde platforms Participatieve formats/conversatie met de doelgroep Samenwerkingsverbanden met lokale preferente mediapartners en bloggers: uitgewisselde content en coproducties Samenwerkingsverbanden met distributiepartners en prominente doelgroep/thema/regionale platforms in doelgebieden: overname Wereldomroep content Tools en tips mbt veilig internetten en het omzeilen van blocking en jamming Twinning, coaching, stages en netwerken van preferente mediapartners/bloggers Events rondom thema s of internetvrijheid (Inter)nationale beleidsbeinvloeding mbt het belang van vrije toegang tot pluriforme informatie en het tegengaan van verstoring ervan Basale infrastructuur beschikbaar gesteld aan mediaorganisaties in noodsituaties ( media in a box ) Middelen Gedurende de gehele looptijd van de financiering is voor de uitvoering van de hierboven beschreven activiteiten in relatie tot de te realiseren output het volgende budget benodigd: Totaal Deze bedragen kunnen als volgt worden gespecificeerd naar kostensoort: LASTEN X Lonen en Salarissen Sociale lasten Inhuur Afschrijvingen op materiële vaste activa Directe productiekosten Directe distributiekosten Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten

Mensenrechtenfonds 2008 (voorlopige lijst - stand november 2008)

Mensenrechtenfonds 2008 (voorlopige lijst - stand november 2008) Land Onderwerp Kasramingen in euro's Algerije 1 project m.b.t. bevordering mensenrechteneducatie 26.776 Angola 9 projecten 845.709 3 projecten m.b.t bevorderen democratisering 2 projecten m.b.t economische

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

Mediabeleid in Nederland

Mediabeleid in Nederland Opgave 1 Massamedia tekst 1 Mediabeleid in Nederland 5 10 15 20 25 30 35 In de afgelopen tien jaar konden Nederlandse burgers, naast de drie publieke tv-zenders en vijf publieke radiozenders, steeds meer

Nadere informatie

Een gezonde democratie kan niet zonder gezonde publieke omroep. D66 Thema afdeling Media Visiedocument

Een gezonde democratie kan niet zonder gezonde publieke omroep. D66 Thema afdeling Media Visiedocument 2013-2030 Een gezonde democratie kan niet zonder gezonde publieke omroep D66 Thema afdeling Media Visiedocument 2013-2030 De maatschappelijke opdracht blijft In 2030 zal het publieke landschap niet meer

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld Fiche 6: Gezamenlijke mededeling EU-Birma/Myanmar 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon T.H. Wouda Kuipers T 070-348 5689

Nadere informatie

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang

Datum 18 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van het lid Kuzu over De situatie van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie Datum 18 augustus 2015 Betreft

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Gebruikersgroepen zoals internationale investeerders, journalisten, officiële nationale en multilaterale hulporganisaties, 318

Gebruikersgroepen zoals internationale investeerders, journalisten, officiële nationale en multilaterale hulporganisaties, 318 Dit proefschrift bevat een uitgebreide analyse van de problemen rond de constructie en het gebruik van indicatoren voor de kwaliteit van het openbare bestuur, bekend als governance indicatoren. De kwaliteit

Nadere informatie

Hoe hieraan exact wordt vormgegeven binnen onze school, wordt duidelijk in dit document.

Hoe hieraan exact wordt vormgegeven binnen onze school, wordt duidelijk in dit document. SOCIALE COHESIE EN BURGERSCHAP Inleiding Een school maakt deel uit van de maatschappij en bouwt mee aan de vorming van jonge burgers. Een groot deel van de dag, brengen jongeren door op school. Zij krijgen

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Nieuwe technologie voor een oud probleem

Nieuwe technologie voor een oud probleem Inhoudsopgave Inleiding 1 1 Wat is Inclusion? 2 2 Visie 3 3 Strategie 4 4 Doelen 6 5 Methoden 7 6 Financiering 9 Verantwoording 9 Bestuur 9 Inleiding Nieuwe technologie voor een oud probleem Inclusion

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2017Z02412 Datum 31 maart

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 11 1 Eerste verkenning 15 1.1 Waarom is kennis van religie belangrijk voor journalisten? 16 1.2 Wat is religie eigenlijk? 18 1.2.1 Substantieel en functioneel 18 1.2.2

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1368 Vragen van de leden

Nadere informatie

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu Juryrapport Gemeente(n): Rotterdam Omroep: Stichting OPEN Rotterdam Inzendcategorie: radio Programmanaam: 010nu Programmabeschrijving: INZENDING CATEGORIE NIEUWS EN ACTUALITEITEN: 010nu - dagelijks magazine

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Quality needs diversity 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn een uitwerking van de kernwaarde Ruimte voor talent en groei voor iedereen, onderdeel

Nadere informatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie Format werkplan maatschappelijke organisatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) In Veilige Handen 2. Korte omschrijving De zorg voor een veilige omgeving is essentieel

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over

Nadere informatie

radio&tv station voor veteranen en door veteranen.

radio&tv station voor veteranen en door veteranen. Als DJ in Libanon (UNIFIL Detachement DUTCHBATT 83/03-83/10 Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) T.a.v. Bestuur NUV Betreft: oprichting www.veteransradio.nl internet online veteranen radio&tv station voor

Nadere informatie

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Robert Wester Angela Liebregts Alexandra Schippers april 2015 1 Onderzoeksaanpak Dataverzameling en analyse Voor de deelnemers aan de benchmark

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

HUSEYIN UCAR 4B 18-3-2014. Mr. Muilder Maatschappij

HUSEYIN UCAR 4B 18-3-2014. Mr. Muilder Maatschappij HUSEYIN UCAR 4B 18-3-2014 Mr. Muilder Maatschappij Voorwoord Omschrijving: Een dictatuur is dat een iemand de absolute macht heeft en dat er in dat land geen democratie heerst. Motivatie: Ik heb voor dit

Nadere informatie

Missionstatement en core values

Missionstatement en core values Missionstatement en core values Inhoud 1 Het formuleren van missionstatement en core values... 1 2 Het maken en uitdragen van missie en kernwaarden... 5 1 Het formuleren van missionstatement en core values

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

De Lokale Omroep. midden in de samenleving

De Lokale Omroep. midden in de samenleving De Lokale Omroep midden in de samenleving De Lokale Omroep is de grootste mediaorganisatie van Nederland maar heeft het moeilijk. Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2016 dat één op de drie

Nadere informatie

Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011

Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011 Toespraak van staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen op de Watersectorbijeenkomst, 2 februari 2011 Dames en heren, Laat ik beginnen met een citaat. Een rivier is een reusachtig organisme.

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Onderstaand worden de hoofdbevindingen van IOB vetgedrukt weergegeven, gevolgd door de kabinetsappreciatie hiervan.

Onderstaand worden de hoofdbevindingen van IOB vetgedrukt weergegeven, gevolgd door de kabinetsappreciatie hiervan. Bijlage: Beleidsreactie Appreciatie van de hoofdbevindingen Onderstaand worden de hoofdbevindingen van IOB vetgedrukt weergegeven, gevolgd door de kabinetsappreciatie hiervan. 1. Het ministerie formuleerde

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

Overzicht van door dance4life onderschreven gedragscodes en richtlijnen

Overzicht van door dance4life onderschreven gedragscodes en richtlijnen Gedragscode dance4life Overzicht van door dance4life onderschreven gedragscodes en richtlijnen De gedragscode van dance4life richt zich op dance4life als organisatie en op alle betrokken personen die bij,

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA 11111111111111111111111111111111111 Hoge Naarderweg 78 11111 1217 AH Hilversum 11111 Postbus 1426 11111200 BK Hilversum 11111 cvdm@cvdmnl 11111 wwwcvdmnllllil T 035 773 77 00 11111 F 035 773 77 99 11111

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

REDACTIESTATUUT ONEWORLD

REDACTIESTATUUT ONEWORLD REDACTIESTATUUT ONEWORLD OneWorld is een uitgave van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling NCDO. OneWorld heeft tot doel het informeren van publieksgroepen over

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden:

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: A gemeente Eindhoven EVALUATIE STUDIO 040 De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: minimaal 1300 minuten televisie

Nadere informatie

een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek

een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek Wat is aardrijkskunde op zoek naar een verklaring voor de ruimtelijke verschijnselen aan het aardoppervlak. Beschrijvende vragen: bodem

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering

Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma (33625, nr. 8) inzet private sector bij klimaatfinanciering Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 13 november 2013 Betreft Motie Sjoerdsma

Nadere informatie

GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE. De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement

GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE. De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement GENDERGELIJKHEID SOLIDARITEIT ACTIE De werkzaamheden van GUE/NGL in de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het Europees Parlement Gendergelijkheid, solidariteit, actie Voor politieke

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Wat is burgerschap? Een inleiding

Wat is burgerschap? Een inleiding Wat is burgerschap? Een inleiding Dhr. C.G.R. Ledes Wat gaan we doen? Introductie & kennismaken Absenties opnemen Afspraken maken Verwachtingen en planning van deze periode Wat is burgerschap? - opdracht

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie. Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment

Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie. Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment Thema: De kracht van communicatie - Informatietechnologie Onderdeel 2: Informatietechnologie als instrument voor empowerment De uitspraak "kennis is macht" wordt over het algemeen toegeschreven aan de

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten KED-Quest Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS #SMING14 IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS EEN INTERNATIONAAL ONDERZOEK DOOR ING NAAR DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE WERKZAAMHEDEN VAN PR PROFESSIONALS & JOURNALISTEN, NIEUWS & NIEUWSVERSPREIDING

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen

Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen 1. Algemene gegevens a) Titel: Joint Communication to the European Parliament and the Council: Towards an EU strategy

Nadere informatie

Journalistiek en radicalisering Wat is het verband?

Journalistiek en radicalisering Wat is het verband? Journalistiek en radicalisering Wat is het verband? Omgaan met radicalisering Doelen Deze aanbevelingen zijn bedoeld voor journalisten. Het is niet uw taak om de samenleving te veranderen of om radicalisering

Nadere informatie

Geef het vrije woord een stem, ook als u er zelf niet meer bent

Geef het vrije woord een stem, ook als u er zelf niet meer bent Geef het vrije woord een stem, ook als u er zelf niet meer bent Doneren, schenken en nalaten aan Free Press Unlimited Waarom moeten we ons inzetten voor onafhankelijke en vrije pers wereldwijd? Wakker

Nadere informatie

Voorzitter, Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt.

Voorzitter, Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt. Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt. Afschuwelijke misdrijven. Aanslagen waar alleen, maar alleen, de terroristen zelf verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct 1 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Apeldoorn Direct de lokale omroep nieuwe stijl een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 2011-2016 2 Aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres organiseert, moet alles

Nadere informatie

Cursussen & Congressen

Cursussen & Congressen Cursussen & Congressen BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum. BAANBREKEND. BETROUWBAAR. Bohn Stafleu van Loghum Bohn Stafleu van Loghum Cursussen & Congressen Als u een cursus of een congres

Nadere informatie

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld Frans Keurentjes Raad van Commissarissen / Bestuurslid FrieslandCampina 5 november 2015 Wereldwijd Europa Nederland Duitsland België Griekenland Hongarije Roemenië

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Meer transparantie in de wereldwijde kledingindustrie!

Meer transparantie in de wereldwijde kledingindustrie! POSITION PAPER 1 Meer transparantie in de wereldwijde kledingindustrie! Zou Rana Plaza vandaag zijn ingestort, zouden we weer tussen het puin op zoek moeten naar labels No. 1 Juni 2017 2 Inleiding. De

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Concept / mr. Gerda van Hekesen +31 (0)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Concept / mr. Gerda van Hekesen +31 (0) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) T.a.v. de heer drs. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 3 oktober 2017 Advies over Concessiebeleidsplan RPO Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002 OC enw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

Er zijn 2 redenen om te hollaback-en : voor jezelf en voor de wereld..

Er zijn 2 redenen om te hollaback-en : voor jezelf en voor de wereld.. Hollaback! (= Roep terug) betekent : Reageren Tegen straatintimidatie, op jouw manier. Of je nu iemand vertelt wat je overkwam, je verhaal deelt online, het in kaart brengt via de Hollaback app, op het

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Duurzame Economische Ontwikkeling Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

2013-2016. Beleidsplan Stichting Hi-Gene. Beleidsplan goedgekeurd door het bestuur van Stichting Hi-Gene. Datum: 29 juni 2015

2013-2016. Beleidsplan Stichting Hi-Gene. Beleidsplan goedgekeurd door het bestuur van Stichting Hi-Gene. Datum: 29 juni 2015 c Beleidsplan Stichting Hi-Gene 2013-2016 Beleidsplan goedgekeurd door het bestuur van Stichting Hi-Gene Datum: 29 juni 2015 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hi-Gene. Dit plan is geschreven

Nadere informatie