Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014"

Transcriptie

1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids

2 Hoofdkop Schoolgids Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo

3 Inhoud Voorwoord De school Doelstelling van de school De inrichting van het onderwijs De dagelijkse onderwijspraktijk Betrokkenen bij het onderwijs Kwaliteitszorg Financiën pagina a b c d Bijlagen Opbrengstenkaart 2013 Schoolregels Index Afkortingen

4 Voorwoord Deze schoolgids van scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen geeft informatie over ons onderwijs en de leerlingenzorg en de organisatie daarvan in het schooljaar Om de tekst leesbaar te houden: spreken we alleen over ouders, terwijl wij uiteraard ook opvoeder(s) of verzorger(s) bedoelen; schrijven we over de leerling en hij, waar we ook de leerling en zij bedoelen. Achterin is een index opgenomen om specifieke onderwerpen gemakkelijk terug te vinden. Panta Rhei is inmiddels uitgegroeid tot een middelgrote vmbo-school. Desondanks zijn wij kleinschalig georganiseerd. Zo zijn de leerlingen verdeeld over vier onderwijsteams, die elk hun eigen plek in de school hebben. Hierdoor kunnen wij een persoonlijke band met hen opbouwen was de vernieuwing van onze huisvesting afgerond. Door de groei van het aantal leerlingen ontstond er behoefte aan meer ruimte. Een eerste stap hierin was de aanbouw van twee nieuwe lokalen in het hoofdgebouw; de laatste stap is de recente aanbouw op het bovenbouwgebouw. Onze huisvesting stelt ons in staat om het onderwijs vorm en inhoud te geven op een manier die past bij de eisen van deze tijd. Ten slotte hopen wij dat alle betrokkenen deze schoolgids met aandacht lezen en erin vinden wat zij willen weten. Wij horen graag hoe de schoolgids door de lezers gewaardeerd wordt en welke suggesties er zijn voor verbetering. Stuur opmerkingen, tips en suggesties naar Ik wens al onze leerlingen en hun ouders namens het hele team van Panta Rhei heel veel succes in schooljaar Met vriendelijke groet, Met de ingebruikname van het nieuwe bovenbouwgebouw en de sporthal eind Bert de Weerd, bestuurder/algemeen directeur 3

5 1 De school Panta Rhei Scholengemeenschap Panta Rhei is een bijzonder-neutrale school voor vmbo/mavo. De school heeft naast een mavo-opleiding vier beroepsafdelingen uit drie sectoren: 1. Sector Techniek: Techniek Breed 2. Sector Zorg & Welzijn: Zorg & Welzijn Breed 3. Sector Economie: zowel Handel & Administratie als Sport, Dienstverlening & Veiligheid Panta Rhei biedt leerlingen die daarvoor in aanmerking komen leerwegondersteuning (lwoo) in hun opleiding aan. Daarnaast hebben wij een internationale schakelklas (ISK). Aan het begin van schooljaar heeft Panta Rhei ongeveer 780 leerlingen en ruim honderd medewerkers. De naam van de school Panta Rhei is een naam die ontleend is aan Herakleitos, een beroemde filosoof uit de oudheid. Deze Herakleitos (ca v. Chr.) meende dat veranderlijkheid het wezen is van alles wat bestaat. Door een latere schrijver werd dit samengevat in de woorden panta rhei. Dit betekent: alles stroomt, is steeds in wording, niets is bestendig. Deze woorden staan heel mooi symbool voor onze school: de leerlingen zijn in wording, zij maken een lichamelijke én geestelijke groeiperiode door op weg naar hun volwassenheid. Ze behalen daartoe onder meer een diploma. Ook binnen de organisatie van de school zijn er steeds weer nieuwe ontwikkelingen. Panta Rhei wil graag een school zijn van ontwikkeling, van opbouw en nieuwe ideeën, bruisend van enthousiasme. Zo blijven wij hard aan het werk om onze naam Panta Rhei waar te maken. 4 Het logo Het logo bestaat uit een woordmerk (de schrijfwijze van de naam van de school) en een beeldmerk (het vignet). De naam Panta Rhei is in kleine letters gezet en past daardoor bij de vriendelijke, menselijke en toegankelijke uitstraling die wij als school graag willen hebben. Het vignet symboliseert de vier kernteams binnen de school en de verschillende leerroutes van de individuele leerlingen. Ons vignet loopt uit in een waaier. Deze waaier vertelt het verhaal dat leerlingen hun eigen weg kiezen in de maatschappij, op vervolgopleidingen of op de arbeidsmarkt.

6 Het motto Als motto is gekozen voor jouw school. Daarmee willen wij uitdrukken dat Panta Rhei een leerlinggerichte school is met een goede leerlingzorg, waar medewerkers dankzij de kleinschaligheid de leerlingen persoonlijk kennen en er samen voor zorgen dat leerlingen kansen krijgen en benutten. Schoolkleuren De basiskleur is robuust-rood. Daaraan zijn de volgende waarden te koppelen: opvallend en warm, actief, beweeglijk. Daarnaast zijn er zeven frisse kleuren. Zij staan symbool voor de verschillende leerroutes. Bevoegd gezag Het bevoegd gezag is de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen. Het bestuur van de stichting heeft momenteel zeven leden. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend deel en een toezichthoudend deel. De algemeen directeur maakt deel uit van het bestuur en vormt het uitvoerende deel. De resterende leden vormen het toezichthoudende deel. De voorzitter van het bestuur is mevr. drs. T. Smink. Het adres van het bestuur is: Postbus 590, 1180 AN Amstelveen. Directie De directie bestaat uit: Dhr. H.A.C. de Weerd: bestuurder/ algemeen directeur Dhr. F.H. Vijgen: adjunct-directeur, aandachtsgebieden financiën en beheer Mevr. A.M.C. Zonneveld: adjunctdirecteur, aandachtsgebieden dagelijkse gang van zaken, onderwijs en zorg Adresgegevens Bezoekadres: Pandora KK Amstelveen tel.: fax: Postadres: Postbus AN Amstelveen Internet: Website: 5 Bankrekeningnummers: ING IBAN-nr: NL60 INGB Rabobank IBAN-nr: NL07 RABO Beide t.n.v. Stichting voor Voortgezet Onderwijs te Amstelveen De gebouwen Locatie Pandora 1 In het gebouw aan Pandora 1 volgen de leerlingen van de onderbouw de lessen. De leerlingen zijn verdeeld over twee kernteams. Het kernteam kadergemengd heeft de meeste lessen op de begane grond; het kernteam basiskader op de tweede verdieping. Ook

7 heeft de ISK-klas hier les. Ook de directie, het zorgcoördinaat en de centrale diensten zijn in dit gebouw gehuisvest. Locatie Pandora 2 In het gebouw aan Pandora 2 wordt onderwijs gegeven aan de leerlingen van het derde en vierde leerjaar. De leerlingen zijn ook hier verdeeld in kernteams. De afdelingen Techniek Breed en Handel & Administratie zijn op de begane grond gehuisvest. De afdelingen Sport, Dienstverlening & Veiligheid en Zorg & Welzijn Breed hebben hun plek op de eerste verdieping. De mavo-leerlingen hebben deels hier en deels in het hoofdgebouw les. Veiligheid op school De veiligheidscoördinator, de heer H. Viskil, draagt onder meer zorg voor het ontruimingsplan en de bedrijfshulpverlening. De veiligheidscoördinator heeft voor beide gebouwen een ontruimingsplan opgesteld. Beide gebouwen zijn brandveilig en er vinden regelmatig ontruimingsoefeningen plaats. Hij vormt met collega s uit de onderbouw en de bovenbouw een team van bedrijfshulpverleners. Dit team verzorgt onder andere de EHBO (eerste hulp bij ongelukken). Jaarlijks worden deze mensen bijgeschoold en zo nodig opnieuw opgeleid. Al onze BHV ers zijn BHV-gecertificeerd en hebben tevens een certificaat om met een AED (een automatische elektronische defibrillator) om te gaan. De veiligheidscoördinator heeft ook regelmatig contact met de buurtregisseur (politie) en andere externe organisaties. De veiligheidscoördinator stuurt het team van facilitaire medewerkers aan en draagt samen met hen zorg voor de veiligheid in en om het gebouw. 6 Cameratoezicht Voor het vergroten van de veiligheid van de leerlingen en de medewerkers zijn zowel binnen als buiten de school camera s opgehangen. De camerabeelden worden vijf schooldagen bewaard. Indien er in die periode geen incidenten hebben plaatsgevonden, worden de beelden verwijderd. Beelden van een incident worden uiterlijk tot het moment waarop het incident is afgehandeld, bewaard, zij het niet langer dan vier weken (wettelijke termijn). Camera-beelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke termijn is dan niet van toepassing. Toestemming voor het bekijken van de opgeslagen beelden kan alleen gegeven worden door de schoolleiding. Inzet van verborgen camera s wordt vooraf gecommuniceerd met de voorzitter van de MR.

8 Verzorgingsgebied van de school De leerlingen van Panta Rhei komen voornamelijk uit de gemeenten in Amstelland (waaronder uiteraard Amstelveen), uit Diemen en Amsterdam. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer Pandora is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer vanuit Amsterdam en de regio. Vlakbij de school ligt een halte van tramlijn 5 en sneltram 51. Verder zijn er goede busverbindingen. Hieronder een halteoverzicht: Halte Camera Obscuralaan: 187 Halte Oranjebaan/Bankrashof: 171, 175 Contact De school is op werkdagen (behalve in de schoolvakanties) telefonisch bereikbaar van 8.15 uur tot uur (op vrijdag tot uur). Het centrale nummer is Docenten en mentoren zijn niet altijd meteen telefonisch bereikbaar. Ze staan immers les te geven of zijn in vergadering. Liever zien wij dat ouders gebruik maken van . Het adres van de school is Dit adres wordt geregeld bekeken. Telefonisch is de kans om een docent te bereiken het grootst in de schoolpauzes. Ouders kunnen een bericht achterlaten bij de telefoniste of de facilitair medewerker met het verzoek terug te bellen. De schoolleiding is meestal bereikbaar van 8.15 uur tot uur. Wie een afspraak wil met de directie, de zorgcoördinator, of de decaan kan daartoe een verzoek doen per Panta Rhei Award De Panta Rhei Award wordt (in de vorm van een beeldje) sinds 2008 uitgereikt aan medewerkers, ouders en overige betrokkenen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de school. Tot 2013 waren dit in volgorde van uitreiken: Yvonne Meijer (lid ouderraad), Janbart Schröder (docent), Hans Drupsteen (voorzitter ouderraad), Gerrit Fris (docent), Dick Ridderikhoff (waarnemend teamleider bovenbouw), Hennie Woertman (hoofdconciërge), Peter Hillebrink (bestuurslid), Cor Aarts 7 (bestuurslid), Frank Vijgen (adjunctdirecteur), Leen de Korte (ook adjunctdirecteur), Jan Schipper (voorzitter bestuur ), Feit de Groote (docent) en Ingrid de Jong (voorzitter ouderraad en secretaris medezeggenschapsraad). Aan het einde van het schooljaar werd deze prestigieuze onderscheiding uitgereikt aan Danny Hogetoorn (netwerkbeheerder), die onze school al jarenlang met veel inzet door het digitale tijdperk loodst (foto hieronder).

9 2 Doelstelling van de school Panta Rhei is een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De school biedt leerlingen, in afstemming op het secundair beroepsonderwijs (roc), een samenhangend geheel van basisvorming en leerwegen. Leerlingen die dat nodig hebben wordt, daar waar mogelijk, extra hulp geboden. Panta Rhei wil een stabiele, inspirerende school met een positieve uitstraling zijn. Op onze school werken wij leerlinggericht. Daarbij houden we oog voor de samenleving waarin onze leerlingen zowel in het heden als in de toekomst hun plek gaan innemen. Dit doen we ook door waardering en respect te tonen voor de leerbaarheid en inzet van de leerling en deze zijn of haar weg te wijzen. Kortom, wij gaan uit van de kracht van iedere leerling en brengen in kaart waar kansen liggen. Medewerkers en leerlingen kunnen alleen maar groeien wanneer ze veiligheid en waardering ervaren. Sleutelwoorden zijn bij ons begrip, saamhorigheid, veiligheid, vertrouwen en waardering. Code Goed Onderwijsbestuur Goed onderwijsbestuur is belangrijk voor zowel de samenleving als voor de onderwijssector. Schoolbesturen hebben de laatste decennia meer verantwoordelijkheid gekregen voor hun eigen scholen. Om op een verantwoorde wijze met deze vrijheid om te gaan onderschrijft het bestuur van Panta Rhei de Code Goed Onderwijsbestuur. Deze code is vastgesteld door de brancheorganisatie van het voortgezet onderwijs en is te downloaden op onze website onder Media en meer > Downloads > Aanvullende informatie. 8

10 3 De inrichting van het onderwijs In het voortgezet onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen de onderbouw en de bovenbouw. De onderbouw, die in het vmbo bestaat uit de leerjaren 1 en 2, bereidt de leerlingen voor op hun vervolgopleiding in de bovenbouw. De bovenbouw bestaat uit de leerjaren 3 en 4. Hiernaast heeft de school een internationale schakelklas. Dit hoofdstuk gaat over de verschillende mogelijkheden binnen het onderwijs op Panta Rhei. a Opleidingsvarianten Vmbo Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) is de voortzetting van wat vroeger vbo/mavo heette. Zoals de naam al aangeeft, bereidt het vmbo de leerlingen voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Daarnaast stroomt er een beperkt aantal leerlingen door naar de havo. In de bovenbouw volgen de leerlingen een afstudeerrichting, zoveel mogelijk naar eigen keuze. Daarbij worden leerlingen geplaatst in een leerweg (manier van leren) die bij hen past. Meer over deze leerwegen is te vinden op de volgende pagina. Voor een goede doorstroming naar het mbo zijn wij regelmatig in contact met verschillende scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. Lwoo Sommige scholen zien leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) als een apart en lager niveau binnen het vmbo. Wij doen dat niet. Daarom bieden wij lwoo binnen alle leerwegen van het vmbo, ook de theoretische leerweg (mavo). Leerwegondersteunend onderwijs is precies wat de naam zegt: extra ondersteuning binnen de leerweg die een leerling volgt. Dit kan zijn op het gebied van taal of rekenen of andere vakken, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Lwoo is erop gericht bepaalde leerachterstanden die om welke reden dan ook in het basisonderwijs zijn ontstaan, te verminderen. Daartoe wordt een compact groepshandelingsplan opgesteld. Of een leerling lwoo nodig heeft, wordt vaak bekeken door de basisschool. Deze geeft een advies voor een leerweg met of zonder lwoo. Ook kan uit eigen 9 onderzoek naar voren komen dat de leerling in aanmerking komt voor lwoo. Wij bespreken dit dan met de ouders. Panta Rhei kiest er nadrukkelijk voor om leerlingen met lwoo niet als een aparte categorie kinderen te behandelen. Ze worden dus (over het algemeen) niet in aparte klassen geplaatst. Het zijn leerlingen die binnen de klas/les extra ondersteuning nodig hebben. Wij proberen die ondersteuning zoveel mogelijk te bieden tijdens de lessen zelf, door de docenten. Onze klassen zijn relatief klein, er zijn veel contacturen met de mentor, wij hebben een fulltime onderwijsadviseur/remedial teacher in dienst en daarnaast zijn er vier intern begeleiders in de school aanwezig. Kortom: de leerwegondersteuning is erop gericht dat leerlingen op een niveau dat bij hen past hun vmbo-diploma halen. Voor alle duidelijkheid: lwoo betekent dus niet dat elke leerling individueel begeleid wordt. Mavo De mavo is één van de verschillende leerwegen die je in de bovenbouw van het vmbo kunt volgen. Omdat wij deze

11 mavo-opleiding belangrijk vinden, hebben wij in de bovenbouw een speciale mavo-klas. In deze klas krijgen potentiële mavo-leerlingen in de eerste helft van het derde leerjaar naast hun avo-vakken ook nog een beroepsgericht vak. Daarna wordt gekeken of de mavo-opleiding daadwerkelijk bij hen past. Als dit het geval is, krijgen ze vanaf dat moment alleen nog maar mavo-lessen. Mavoleerlingen nemen regelmatig deel aan (buitenschoolse) activiteiten, om meer inzicht te krijgen in mogelijke vervolgopleidingen en beroepen. Ook brengen de leerlingen van mavo-4 een bezoek aan Londen. Er zijn duidelijke afspraken met andere scholen in Amstelland van voortgezet onderwijs over een mogelijk vervolg op de havo. ISK Op verzoek van de gemeenten in Amstelland hebben wij sinds een internationale schakelklas. Deze klas is bestemd voor leerlingen die nog maar korter dan een jaar in Nederland zijn en over het algemeen de Nederlandse taal niet beheersen. Het is de bedoeling dat deze leerlingen na ongeveer een jaar of zo mogelijk korter op hun eigen niveau instromen in het reguliere voortgezet onderwijs. Leerlingen op het niveau van praktijkonderwijs komen nadrukkelijk niet in aanmerking voor de ISK-klas op Panta Rhei. Het onderwijs in schema bovenbouw: klas 4: vmbo basisberoepsgerichte leerweg bovenbouw: klas 3: vmbo basisberoepsgerichte leerweg middelbaar beroeps onderwijs / roc 10 bovenbouw: klas 4: vmbo kaderberoepsgerichte leerweg bovenbouw: klas 3: vmbo kaderberoepsgerichte leerweg b Leerwegen basisonderwijs (primair onderwijs): 8 jaar Een leerweg is de route die de leerling volgt vanaf de onderbouw van het vmbo naar het onderwijs dat daarop aansluit. De keuze voor een leerweg heeft te maken met de manier van leren: meer gericht op theorie, of meer praktisch. bovenbouw: klas 4: mavo havo bovenbouw: klas 3: mavo klas 3: vmbo kadergemengde leerweg onderbouw: klas 1 en klas 2 vmbo basis/kader/gemengd afdeling bbl-kbl (basis/kader) en afdeling kbl-gl (kader/gemengd)

12 Iedere leerling is het meest gebaat bij een leerweg die bij hem of haar het beste past. Panta Rhei biedt de volgende mogelijkheden: De basisberoepsgerichte leerweg (bbl of kortweg ook wel basis genoemd): deze leerweg is voor de leerling die graag beroepsgericht wil werken, maar moeite heeft met teveel theorie. De kaderberoepsgerichte leerweg (kbl of kortweg ook wel kader genoemd): deze leerweg is voor de leerling die graag beroepsgericht wil werken en minder moeite heeft met de theorievakken. De kadergemengde leerweg (kgl): op Panta Rhei houden we volop de mogelijkheid open om leerlingen die meer aankunnen dan de kaderberoepsgerichte leerweg, in de bovenbouw het mavodiploma te laten halen. Tot en met de eerste helft in het derde leerjaar worden deze leerlingen in de kadergemengde leerweg geplaatst. Deze leerlingen hebben twee momenten in hun schoolcarrière waarin nauwkeurig wordt gekeken of zij deze potentie waar kunnen maken: aan het einde van het tweede leerjaar en halverwege het derde leerjaar. Aan het eind van het tweede leerjaar wordt door de school vastgesteld of de leerlingen, zowel in resultaten als in potentie, de mogelijkheid hebben om met succes de mavo-opleiding te volgen. Als tijdens het tweede moment (halverwege de derde klas) opnieuw blijkt dat zowel de resultaten als de potentie aanwezig is, krijgen ze vanaf de tweede helft van het derde leerjaar alleen avo-vakken. De leerlingen voor wie de mavo toch te zwaar blijkt, gaan vanaf dat moment verder in de kaderberoepsgerichte leerweg. De mavo (ook wel theoretische leerweg genoemd): deze leerweg bestaat uitsluitend uit theorievakken. Deze leerling leert makkelijker zelfstandig en kan beter met grotere hoeveelheden theoretische leerstof omgaan. Feitelijk begint de mavo-opleiding in de tweede helft van het derde leerjaar. In de tijd hiervoor echter worden de leerlingen via de kadergemengde leerweg hierop voorbereid. Hoewel bij de indeling van de klassen in de onderbouw al zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de leerwegadviezen van de basisscholen, wor- 11 den de leerlingen pas in de bovenbouw in een definitieve leerweg geplaatst. Dit geeft de leerlingen de mogelijkheid om te groeien: leerlingen in klas 1 en 2 die goede resultaten behalen, krijgen extra of ander lesmateriaal om te laten zien of zij misschien een stapje hoger kunnen. Zo kan een leerling uit de basisberoepsgerichte leerweg misschien groeien naar de kaderberoepsgerichte leerweg, en een leerling uit de kaderberoepsgerichte leerweg kan als hij/zij heel goed presteert, groeien naar de mavo-opleiding in de bovenbouw. Het schema op pagina 10 geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor de schoolloopbaan op Panta Rhei.

13 c Algemeen Aanmelding Vanaf de open dagen kunnen leerlingen voor het eerste jaar worden aangemeld. Hierna krijgen de betreffende ouders een inschrijfformulier toegezonden. Tegelijkertijd wordt naar de school van herkomst een inlichtingenformulier gestuurd. Leerlingen krijgen alleen lwoo-ondersteuning als de Regionale Verwijzing Commissie te Amsterdam daartoe toestemming verleent. Wanneer de inschrijving een vmbo-leerling zonder lwoo betreft, wordt deze inschrijving geheel door onze school zelf behandeld. Alle leerlingen doen mee aan een toelatingsonderzoek op onze school. Hiermee onderzoeken wij mogelijke leerachterstanden zodat wij de leerlingen daar waar mogelijk onderwijs op maat kunnen bieden. Wij plaatsen leerlingen die vanaf een andere school voor voortgezet onderwijs willen overstappen naar Panta Rhei en zo willen instromen in klas 2, 3 of 4 (zij-instromers) het liefst bij de start van het nieuwe schooljaar. Tussentijdse plaatsing proberen we in het belang van de leerling zoveel mogelijk te voorkomen. Ook hier geldt dat de informatie van de school van herkomst van belang is voor de aanname. Door aanmelding op Panta Rhei geven de ouders ons automatisch toestemming om extra toetsen cq testen af te nemen bij hun kind, als naar voren komt dat deze nodig zijn. Tevens gaan de ouders door de aanmelding akkoord met bespreking van hun zoon of dochter in het extern zorgadviesteam ( extern ZAT, zie pagina 36). Voor wat betreft de aanname volgen wij de Kernprocedure van zowel Amsterdam als Amstelland-Meerlanden. Mochten de regels en afspraken 12 van deze twee kernprocedures met elkaar in tegenspraak zijn, dan gaan de regels en afspraken voor Amstelland & De Ronde Venen boven die van Amsterdam. Klassengrootte De klassen van de basisberoepsgerichte leerweg in de onderbouw zijn doorgaans kleiner (een kleine 20 leerlingen) dan de andere klassen in de onderbouw (25 leerlingen). In de bovenbouw zitten iets meer dan 20 leerlingen in een klas. Het gemiddelde is sterk afhankelijk van zowel de leerweg als het vak. Ook hier geldt dat in de regel de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg in kleinere klassen zitten. In tegenstelling tot veel andere scholen voor voorgezet onderwijs is Panta Rhei in staat om de klassen klein te houden door de extra lwoo-bekostiging. Kernteams Zowel de onderbouw als de bovenbouw bestaat uit verschillende afdelingen. Iedere afdeling krijgt les van een vaste groep docenten. Zo n vaste groep docenten noemen we een kern-

14 team. Door deze indeling proberen we het aantal docenten van wie een klas les krijgt, klein te houden. Dit helpt om de overgang voor leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. Daarnaast is het hierdoor mogelijk om in het aanbieden van onderwijs en zorg meer maatwerk te leveren. In onze gebouwen heeft iedere afdeling een eigen plek waardoor deze kleinschaligheid gewaarborgd blijft. Naast een vaste groep docenten, hebben alle leerlingen een mentor. De mentor geeft tenminste één les aan de mentorklas, maar vaak een veel groter aantal. Ook heeft elk kernteam een vaste intern begeleider (zie voor de namen pagina 35). De onderbouw bestaat uit twee verschillende afdelingen, namelijk één afdeling bbl-kbl (voor de basisberoepsgerichte-kaderberoepsgerichte leerweg) en één afdeling kbl-gl (kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg). Aan dit laatste team is ook de ISK toegevoegd. In de bovenbouw vormen de docenten van de afstudeerrichtingen Sport, Dienstverlening & Veiligheid en Zorg & Welzijn Breed het ene kernteam. Het andere kernteam bestaat uit de docenten van Techniek Breed, Handel & Administratie en de mavo. Zelfstandig leren werken Wij vinden het ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces belangrijk. Natuurlijk moeten de leerlingen tijdens hun vmbo-periode hierin nog groeien. Daarnaast zijn wij ook van mening dat klassikale lessen altijd nodig blijven. Wij zoeken naar het evenwicht tussen sturing en zelfstandigheid. Dit evenwicht is terug te vinden in de hoeveelheid leerpleinuren 13 in de onderbouw (zie pagina 23) en in de bovenbouw (zie pagina 24). Taal en rekenen Voor het hele Nederlandse onderwijs is een referentieniveau vastgelegd voor taal en rekenen. Hier staat in wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn. Aan het einde van het vmbo wordt getoetst of de leerlingen voldoen aan het referentieniveau dat voor het vmbo geldt (niveau 2F). Dit betekent dat er tijdens de opleiding op Panta Rhei extra aandacht voor taal en rekenen is (onder meer door extra lesuren). Maatschappelijke stage Voor alle middelbare scholieren is een maatschappelijke stage verplicht. In deze stage maken leerlingen kennis met het doen van onbetaald vrijwilligerswerk. Op Panta Rhei ligt de nadruk van de maatschappelijke stage in het derde leerjaar. De derdejaars leerlingen van de beroepsgerichte afdelingen

15 doen dit als groep, bijvoorbeeld door het onderhouden van een natuurgebied. De mavo-opleiding heeft in het derde leerjaar een individuele maatschappelijke stage. In de onderbouw houden leerlingen de directe omgeving van de school schoon. Vier maal per schooljaar gaat de mentor en een surveillant met een groep leerlingen tijdens het mentoruur naar buiten. De gemeente Amstelveen heeft hesjes, prikkers en vuilniszakhouders verstrekt zodat de leerlingen op een veilige en makkelijke manier zwerfvuil kunnen opruimen. We noemen dit dan ook het zwerfvuilproject. In de lessen kennis der natuur, muziek, beeldende vorming en mens & maatschappij wordt inhoudelijk aan het thema zwerfvuil gewerkt. Zo doen de leerlingen proefjes over het afbreken van materiaal, maken zij muziekinstrumenten van restmateriaal en leren zij, dat er in ontwikkelingslanden kinderen op vuilnisbelten leven. Zo komen de leerlingen op een praktische en theoretische manier in aanraking met het milieu. d De inrichting van de onderbouw (brugperiode) De eerste jaren van het voortgezet onderwijs heten de brugperiode, omdat ze de brug vormen tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Panta Rhei kent een brugperiode van twee jaar. We noemen deze brugperiode ook wel onderbouw. De klassen in de onderbouw worden onderverdeeld op grond van het leerwegadvies van de basisschool, de Cito-score, de uitslag van het drempelonderzoek en eventueel andere testgegevens. Zo zijn er bbl-klassen (basisberoepsgerichte leerweg), kbl-klassen 14 (kaderberoepsgerichte leerweg) en gemengde klassen. Behalve bbl-kblgemengde klassen zijn er ook kg-klassen (kader-gemengde-leerweg). De kgklas is een kansenklas. Dit betekent dat sommige leerlingen uit die klas de mogelijkheid krijgen om te proberen om na twee jaar door te stromen naar de derde klas van de kader-gemengde leerweg en vervolgens naar de mavo. Vakken in de onderbouw In de onderbouw wordt er lesgegeven in de volgende theoretische vakken: Nederlands, Engels, Duits (niet in de bbl-klassen), wiskunde, mens & maatschappij, en kennis der natuur (kdn). Maar er is ook veel aandacht voor de praktische vakken: beeldende vorming, cultuur & media, muziek, techniek, verzorging en drama. Verder horen er nog bij: lichamelijke oefening, mentorlessen, leerpleinuren en extra taal en rekenen (zie de lessentabel op pagina 23). Leerpleinuren en huiswerk In de onderbouw staat er dagelijks 60 minuten een leerpleinuur (LPU) op het

16 programma; dit is een ingeroosterd uur waarop leerlingen zelfstandig, of twee aan twee, werken aan hun weektaak voor verschillende vakken. Deze weektaak is voor de leerlingen te vinden in de elektronische leeromgeving Teletop. De weektaak gaat in op vrijdag en moet op de donderdag daarop afgetekend worden. Als het werk niet uiterlijk donderdag afgetekend is, dan blijft de leerling nog iets langer op school om het werk verder af te maken. Zo leren de leerlingen beter te plannen. Tijdens de leerpleinuren wordt aandacht besteed aan de manier waarop de leerlingen leren en werk maken. Leerlingen krijgen van de verschillende docenten inhoudelijke feedback op het werk. Zij leren daardoor verschillende leerstrategieën toe te passen. Door de invulling van de leerpleinen krijgen de leerlingen de gelegenheid om huiswerk op school te maken. Ook kunnen de docenten zien waar leerlingen nog extra hulp bij nodig hebben en hen beter begeleiden. Dit alles betekent niet dat leerlingen thuis geen huiswerk meer zouden hebben. Mentorlessen Leerlingen in de onderbouw brengen bijna elke dag een half uur bij hun mentor door. In de mentortijd werken we met de methode Leefstijl. Bij Leefstijl gaat het om het versterken van sociaal-emotionele vaardigheden. Te denken valt aan kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico s inschatten en doelen stellen. Tijdens het mentormoment kijkt de mentor ook hoe de leerlingen er voor staan met hun weektaak. Natuurlijk kunnen leerlingen tijdens dit moment allerlei zaken over school met hun mentor bespreken. Taalaccentklas De leerlingen in de onderbouw met de grootste taalachterstand kunnen geplaatst worden in een taalaccentklas. Een taalaccentklas is een klas waar mentoren en taaldocenten gespecialiseerd zijn in de problematiek rondom taalachterstanden. Docenten die lesgeven aan een taalaccentklas hebben een 15 taalgerichte aanpak. Dit betekent dat zij extra aandacht besteden aan bijvoorbeeld leesstrategieën en uitbreiding van de woordenschat. Bovendien houden de docenten van de taalaccentklas rekening met de beperkingen en sterke kanten van de leerling. Zo kan het gebeuren dat een leerling een vrijstelling krijgt, of dat een leerling extra tijd krijgt bij het maken van een toets. In overleg met de docent kan een toets mondeling gedaan worden. Leerlingen in een taalaccentklas krijgen bovendien extra ondersteuning door remedial teacher mevrouw M.C. Wolffenbuttel, die daar bij een deel van de uren Nederlands en de leerpleinuren aanwezig is. In de

17 lessentabel (pagina 23) valt de taalaccentklas onder de reguliere klassen. Profiellessen Leerlingen in de onderbouw kunnen als zij dat willen en daarvoor in aanmerking komen, kiezen voor een van de twee profielklassen: de sportklas of de media & entertainmentklas. Deze klassen zijn bedoeld voor leerlingen die veel talent en belangstelling hebben voor sport of media, entertainment en expressie. In de sportklas krijgen de leerlingen vijf klokuren per week les in sport. De leerlingen in de media & entertainmentklas krijgen zes klokuren per week les in media, entertainment en expressie. Deze lesuren die besteed worden aan het kernvak, noemen we profiellessen. Hieronder meer over de sportklas en de media & entertainmentklas. Sportklas Leerlingen met sporttalent of veel belangstelling voor sport, kunnen zich aanmelden voor de sportklas. In de sportklas in leerjaar 1 en 2 volgen de leerlingen de gewone vakken, maar naast hun uren lichamelijke oefening krijgen zij nog extra leseenheden sport. In deze uren maken zij kennis met verschillende sporten en leren zij samenwerken en organiseren. Ook in de andere lessen wordt extra aandacht aan sport besteed. De sportklas is een goede voorbereiding op de opleiding Sport, Dienstverlening & Veiligheid, maar leerlingen kunnen ook doorstromen naar andere sectoren op Panta Rhei. Voor wie in de bovenbouw kiest voor de afdeling Sport, Dienstverlening & Veiligheid, is er op deze manier sprake van een doorlopende leerlijn. Let wel: er is geen sprake van een automatische overgang van de sportklas naar de opleiding SDV. Media & entertainmentklas Leerlingen met talent voor media en entertainment of belangstelling voor kunst, cultuur, nieuwe media, muziek, drama en/of dans, kunnen zich aanmelden voor de media & entertainmentklas. In de media & entertainmentklas in leerjaar 1 en 2 volgen de leerlingen de gewone vakken, maar naast de gewone uren beeldende vorming en muziek krij- 16 gen zij extra leseenheden in expressievakken. Er zijn bijzondere workshops en zo nu en dan bezoeken de leerlingen een museum of voorstelling. Na de media & entertainmentklas kunnen leerlingen doorstromen naar elke opleiding in klas 3. Daarnaast kunnen zij dan kiezen voor het extra vak media & entertainment. Leerlingen die in de onderbouw in de media & entertainmentklas hebben gezeten, hebben voorrang bij overaanmelding voor dit extra vak. Projecten Jaarlijks organiseren wij in de onderbouw vakoverstijgende projecten, waarin leerlingen nadenken over en

18 praktisch bezig zijn met een speciaal thema, zoals het project So You Think You Can Cook, het project Onderdrukking en vrijheid en het project Omgaan met elkaar. Tijdens deze projectdagen zijn leerlingen op een andere manier bezig met de leerstof. Er zijn diverse activiteiten buiten de school en de leerlingen werken geregeld samen in groepjes. Daarbij ontwikkelen zij een aantal competenties die zij op Panta Rhei of elders goed kunnen gebruiken, zoals zelfstandigheid, plannen en presenteren, samenwerken en het geven en ontvangen van feedback. Keuze van de vervolgstudie na het tweede leerjaar Panta Rhei vindt het erg belangrijk dat de leerlingen een opleiding kiezen die bij hun capaciteiten en belangstelling past. Daarom begeleidt de mentor de leerlingen bij het maken van hun richting- en vakkenkeuze. De decaan ondersteunt de mentoren in het proces van loopbaanoriëntatie. In specifieke gevallen kunnen leerlingen samen met hun mentor een beroep doen op de decaan. Panta Rhei begeleidt leerlingen in de tweede klas op verschillende manieren bij het maken van hun keuze. De methode Kiezen op komst helpt leerlingen om uit te vinden waar hun interesses liggen. Ook worden er gedurende het jaar diverse voorlichtingsfilms vertoond. Niet onbelangrijk in deze is, dat alle leerlingen in de eerste helft van het tweede schooljaar een beroepeninteressetest maken. In het voorjaar nemen de tweedeklassers deel aan het project Oriënteren op de bovenbouw. Medio januari bezoeken zij het evenement Choice aan het Nova College in Haarlem, waarbij workshops over de verschillende sectoren en beroepen worden aangeboden. Voorafgaand aan de open dag, op vrijdag 17 januari, kunnen de ouders van de tweedejaars leerlingen bij de verschillende afdelingen in de bovenbouw komen kijken en informatie inwinnen over de richtingkeuze. Vervolgens zal de mentor, soms samen met de decaan, in april met de leerlingen en hun ouders spreken over de richtingkeuze voor de bovenbouw. De school bepaalt aan de hand van de behaalde resultaten gedurende de ge- 17 hele onderbouwperiode volgens welke leerweg de leerling zijn bovenbouwopleiding gaat volgen. Daarbij kijkt het lerarenteam ook naar de uitslag van een aantal Cito-toetsen die in de loop van het eerste en tweede leerjaar afgenomen zijn. Deze toetsen meten het niveau op Nederlands, Engels, wiskunde en studievaardigheden. Rapporten en overgangsnormen In de tweejarige onderbouw bereiden de leerlingen zich onder meer voor op een verantwoorde keuze voor een afdeling en vakkenpakket in de bovenbouw. Samen met de leerlingen proberen we er achter te komen waar hun belang-

19 stelling naar uit gaat en wat hun sterke en zwakke punten zijn. Het is namelijk van belang dat de leerling zelf een goed beeld krijgt van zijn of haar mogelijkheden. De rapportage sluit op deze doelstelling aan. Daarom wordt er niet één totaalcijfer gegeven, maar wordt er ook een waardering gegeven voor inzet. De prestatie per vak wordt aangegeven door middel van een cijfer. Daarnaast wordt de inzet uitgedrukt door middel van een letter. Een O staat voor onvoldoende, een Z staat voor zwak, een V betekent voldoende en een G staat voor goed. Ten slotte heeft elke leerkracht de mogelijkheid om nog iets te vermelden, dat door een letter of een cijfer niet voldoende wordt uitgedrukt. In de regel worden de rapporten uitgereikt tijdens de ouderavond die na elke periode plaatsvindt. Wij stellen het erg op prijs dat de ouders zich hierbij laten vergezellen door hun zoon of dochter. Over de overgang naar klas drie worden de ouders uitvoerig geïnformeerd op een speciale ouderavond. Er wordt dan ook een brochure uitgereikt waarin alles hierover beschreven is. e De inrichting van de bovenbouw De afstudeerrichtingen Na de periode van twee jaar basisvorming gaan de leerlingen in de bovenbouw verder in een van de afstudeerrichtingen van het vmbo. Allereerst biedt Panta Rhei de afstudeerrichting mavo aan. Daarnaast hebben wij vier beroepsgerichte opleidingen: Techniek Breed, Zorg & Welzijn Breed, Handel & Administratie en Sport, Dienstverlening & Veiligheid (SDV). Binnen deze afstudeerrichtingen worden de leerlingen in een leerweg geplaatst die het beste bij hen past. Zo zijn er de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerich- 18 te leerweg en de mavo. Zie voor meer uitleg over de leerwegen pagina 10. Mavo (vmbo-t) Leerlingen, die na het tweede leerjaar een mavo-advies hebben gekregen, krijgen in de eerste helft van het derde leerjaar een gemengd programma. Ze krijgen dan les in de vakken Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, biologie, economie, maatschappijleer, kunstzinnige vorming I, tekenen, lichamelijke oefening en een beroepsgericht vak. De leerlingen kunnen kiezen uit Handel & Administratie of Zorg & Welzijn Breed. Halverwege het leerjaar wordt de definitieve keuze gemaakt voor de kaderberoepsgerichte leerweg of de mavo. Deze keuze is afhankelijk van de studieresultaten maar ook van de werkhouding, zelfstandigheid en motivatie van de leerlingen. Mavo-leerlingen kunnen doorstromen naar een niveau-4 opleiding in het mbo of naar de havo. Het mavo-lesprogramma wordt aangevuld met oriëntatie op verschillende beroepen, excursies naar de Tweede Kamer, de rechtbank en een atelier.

20 De mavo-groep heeft in de vierde klas een studiereis naar Londen. We verwachten van de mavo-leerling dat hij geen probleem heeft met huiswerk en in staat is om zelfstandiger te werken. Techniek Breed Techniek Breed (TB) is met het oog op het arbeidsperspectief een heel goede keuze. Een voordeel van zo n brede technische opleiding is, dat er meer keuzemogelijkheden zijn voor een technische vervolgopleiding in het mbo. Op het techniekplein komen onderdelen van bouw-, elektro-, metaal- en installatietechniek aan bod. Er wordt opdrachtgestuurd gewerkt: elke leerling kan kiezen uit een groot aantal opdrachten. Een deel van de opdrachten is verplicht; daarnaast is er ruimte voor extra opdrachten die nog meer aansluiten bij de interesse van de leerling. Een voorbeeld van deze extra stof is motorvoertuigentechniek. In het 4e leerjaar gaan alle leerlingen twee weken op bedrijfsstage. Een van de onderdelen voor de maatschappelijke stage is het verzorgen van een techniekles op een basisschool. Door samen te werken met andere scholen en het bedrijfsleven zorgen wij er voor dat Techniek Breed een opleiding van deze tijd is. opdrachten. Aandachtspunten zijn klantgericht en dienstverlenend werken. Na deze opleiding kan de leerling afhankelijk van het niveau instromen in diverse vervolgopleidingen in het mbo. Voorbeelden van beroepen in de zorg- en welzijnssector zijn: receptionist, dokters- of tandartsassistent, kok, verpleger, schoonheidsspecialist of kapper. Handel & Administratie De opleiding Handel & Administratie (HAD) werkt veel samen met het bedrijfsleven. In het 3e leerjaar lopen de leerlingen stage bij Albert Heijn en tijdens het project Vmbo Business- Zorg & Welzijn Breed Wie kiest voor Zorg & Welzijn Breed (ZW) heeft later ruim de keuze uit verschillende banen in de zorg- en welzijnssector. Het leerplein van Zorg & Welzijn Breed is ingericht met een grote keuken, een verpleeghoek, een salon voor kappers, een restaurant en een aparte computerruimte. De leerlingen werken op het leerplein aan de hand van studiewijzers en uitdagende 19

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

CBS Oud Zandbergen Informatiegids

CBS Oud Zandbergen Informatiegids Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website. BASISSCHOOL OUD ZANDBERGEN... ALS BASIS VOOR UW KIND.... 4 Pagina 1 COLOFON.... 5 DIRECTIE.... 5 BESTUUR... 6 OUD ZANDBERGEN

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Schoolgids 2015-2016. Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Schoolgids 2015-2016 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs KAREL DE GROTE COLLEGE Regionale vrijeschool voor voortgezet onderwijs Het Karel de Grote College maakt

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie